MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011"

Transkript

1 MILJÖ STEG 5 MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING M I L J Ö S T E G 5 1

2 INNEHÅLL Produkter Transporter Kemikalier Energi Miljöprogrammets målgrupp och struktur 4 Övergripande vision 5 Policy 5 Läkemedel Kommunikation MILJÖMÅLSOMRÅDEN 7 1. Transporter 8 2. Energi Läkemedel Kemikalier och kemiska produkter Produkter 16 (Varor, byggmaterial, förbrukningsartiklar och livsmedel) Miljöledning Upphandling Medicinsk forskning Regional utvecklingsplanering STYRMEDEL 19 Miljöledning 20 Upphandling 22 Kommunikation 24 Miljömedicinsk forskning och utveckling 26 Regional utvecklingsplanering 28 Landstingets miljömål och de nationella miljökvalitetsmålen 30 Referensdokument 31 Förkortningslista 31

3 Miljöprogrammets målgrupp och struktur Övergripande vision Landstinget tillhandahåller hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik på ett sådant sätt att invånarnas hälsa och livsmiljö gynnas. Landstinget bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling av Stockholmsregionen, med bevarande av dess rika miljö. Stockholms läns landstings femte miljöprogram vänder sig till alla medarbetare samt till de externa företag, som levererar varor och tjänster till landstinget. Miljöprogrammet utgår från alla förvaltningars s miljöutredningar. Underlaget har tagits fram i samverkan med landstingets alla miljösamordnare och miljöchefer. Programmet specificerar landstingets fem viktigaste gemensamma målområden och anger hur landstinget inom dessa områden ska minska sin miljöbelastning. Programmet inleds med en övergripande vision, som anger ett önskvärt tillstånd att sträva mot. Visionen är oförändrad jämfört med det föregående miljöprogrammet. Efter visionen presenteras miljöpolicyn, dvs. det ramverk inom vilket vi ska arbeta för att nå våra mål. Policyn är förändrad jämfört med den som fanns i Miljö Steg 4. De fem målområdena och de fem styrmedlen är presenterade i en enhetlig struktur omfattande vision, mål, tänkbara åtgärder och uppföljning, samt en förklaring till varför respektive målområde eller styrmedel är viktiga. Visionerna är långsiktiga medan målen ska nås inom programperioden. Målen ska nås av landstinget som helhet. Under rubriken Tänkbara åtgärder ges exempel på hur förvaltningar kan arbeta med måluppfyllelse. Uppföljningsmåtten är inte definitiva utan kan komma att utvecklas under programperioden. I programmets avslutande del finns en tabell, som beskriver sambandet mellan landstingets miljömål och de av riksdagen beslutade nationella miljökvalitetsmålen, samt en lista på referensdokument som miljöprogrammet har samband med. Ett specifikationsdokument till miljöprogrammet kommer att utarbetas för att definiera terminologin och specificera målen. Policy Landstingets verksamheter ska bedrivas så att miljöpåverkan blir ringa och ohälsa förebyggs. För att nå detta ska landstinget: verka för ekologisk hållbarhet genom framsynt regional planering, resurshushållning, övergång till förnybara resurser och minskade utsläpp av föroreningar ta miljöhänsyn i varje handling och beslut upphandla, köpa in och beställa varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning uppfylla lag- och myndighetskrav samt sträva efter att verksamheternas miljöresultat ständigt förbättras informera och påverka anställda, allmänhet och andra organisationer i syfte att sprida kännedom om och förbättra landstingets miljöresultat 4 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 5

4 MILJÖMÅLSOMR ÅDEN 6 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 7

5 1. Transporter Landstingets transporter utförs enbart med förnybara drivmedel och ger inte upphov till luftföroreningar eller buller som påverkar hälsa eller miljö negativt. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna är hög. utförs minst hälften av landstingets person- och varutransporter med förnybara drivmedel är kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider kraftigt reducerade och det bedrivs ett systematiskt bullerreduktionsarbete M I L J Ö S O M R Å D E N Alla förvaltningar upphandlar och leasar fordon som drivs med förnybara drivmedel effektiviserar transportarbetet så att användningen av drivmedel minimeras Färdtjänsten avtalar med sina transportentreprenörer att minst hälften av fordonen ska drivas med förnybara drivmedel MediCarrier samverkar med berörda kommuner om logistiken för varutransporter och SLL Transport avtalar med sina transportentreprenörer att minst hälften av fordonen ska drivas med förnybara drivmedel Alla förvaltningar redovisar andel miljöfordon i förhållande till totalt antal fordon redovisar andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel redovisar åtgärder avsedda att minska antalet transporter och transporters miljöpåverkan Färdtjänsten, MediCarrier, SL, SLL Transport RTK SL och WÅAB SL M I L J Ö S O M R Å D E N redovisar hur många person- respektive varutransporter (antal transporter och totalt antal km) som utförts under året redovisar arbetet med att i den regionala utvecklingsplanen verka för en fortsatt konkurrenskraftig kollektivtrafik redovisar totala mängder utsläpp (CO 2, NO X och partiklar) från trafiken samt åtgärder för att minska utsläppen redovisar resultatet av det systematiska bullerreduktionsarbetet Trafikens utsläpp av fossil koldioxid är en av de viktigaste orsakerna till växthuseffekten. Trafiken ger även upphov till luftföroreningar och buller som påverkar människors hälsa. Varje år vårdas flera hundra länsinvånare på sjukhus på grund av luftvägs- eller hjärt-kärlsjukdomar som orsakats av kväveoxider, partiklar, ozon eller buller. Ännu fler besväras dagligen av luftföroreningar och buller i omgivningsmiljön. Landstinget bidrar till att utveckla energieffektiva trafiksystem som ger låga utsläpp av fossil koldioxid, andra luftföroreningar och buller. Denna utveckling leder till minskad klimatpåverkan och positiva hälsoeffekter. SL RTK WÅAB fortsätter att driva spårtrafiken med elektricitet från förnybara energikällor driver minst hälften av bussarna med förnybara drivmedel av hög kvalitet arbetar för att säkra leveranser av högkvalitativa, förnybara drivmedel som framställs på ett långsiktigt hållbart sätt nyanskaffar bussar som innehåller bästa möjliga teknik för reduktion av partiklar, kväveoxider och buller driver ett systematiskt bullerreduktionsarbete verkar i den regionala utvecklingsplanen för en fortsatt konkurrenskraftig kollektivtrafik testar GTL (gas-to-liquid) diesel i fartyg främjar utveckling och tester av biobaserade drivmedel 8 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 9

6 2. Energi M I L J Ö S O M R Å D E N M I L J Ö S O M R Å D E N Alla förvaltningar redovisar gradtalskorrigerad energianvändning för kyla, el och värme som hyr redovisar andel förnybar energi i förhållande till all använd energi lokaler externt avseende el, värme samt kyla samt de tre medierna sammanvägda Värme, kyla och elektricitet kommer enbart från förnybara energikällor utan skadliga utsläpp. Effektiv energihushållning och utvecklad teknik medför att fastigheternas behov av energi är ytterst lågt. Locum och SL redovisar gradtalskorrigerad energianvändning för kyla, el och värme redovisar andel förnybar energi i förhållande till all använd energi avseende el, värme samt kyla samt de tre medierna sammanvägda redovisar utsläppt mängd fossil koldioxid har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 kommer all el och kyla från miljöanpassade källor kommer minst 75% av värmen från förnybara källor som ger låga utsläpp Alla förvaltningar använder så energieffektiva arbetssätt som möjligt deltar i utvecklingsprojekt för användning av förnybar energi upphandlar och inköper elektriska produkter med låg energianvändning använder komfortkyla med återhållsamhet Locum och SL LSF BV RTK arbetar kontinuerligt för att nå ovan beskrivna energimål arbetar för att ovanstående mål även ska gälla vid beställning av vård av externa vårdgivare verkar i regionen för en ökad andel kraft- och fjärrvärmeproduktion med låga utsläpp där energikällan företrädesvis är förnybar RTK redovisar regionala energibalanser redovisar arbetet med regional energiplanering Stockholms läns landstings verksamheter kräver ett stort lokalbestånd. Både egna och inhyrda lokaler används över hela länet. I verksamhetsutövningen används stora mängder el, värme och kyla. Om dessa produceras från fossila energikällor bildas försurande och klimatpåverkande utsläpp. Landstinget vill bidra till att växthusgaserna minskar och prioriterar därför inköp av energi från förnybara källor. Dessutom strävar landstinget efter en så låg användning som möjligt av el, värme och kyla. Samtidigt är det viktigt att verksamheternas krav på inomhusklimatet beaktas. Nedfall av luftburna föroreningar från trafik och energianläggningar bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Människors hälsotillstånd kan påverkas av luftföroreningar och buller. Utsläpp från förnybara energikällor kan också vålla miljö- och hälsostörningar. Energikonsumtionen bör därför hållas på så låg nivå som möjligt. 10 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 11

7 3. Läkemedel Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten eller luft. M I L J Ö S O M R Å D E N är nivåerna av de mest miljöstörande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvatten lägre än 2005 är utsläppen av lustgas minskade med 75% jämfört med år 2002 Alla verkar för att läkemedelsförskrivningen följer Kloka listan till minst 75% vårdproducenter och att all vårdpersonal får utbildning i läkemedels miljöpåverkan verkar för att minska utsläppen av lustgas bekostar tillsammans med Locum installation och drift av utrustning för att minska utsläppen av lustgas Alla vårdproducenter LSF Miljö LSF Miljö och Läkemedelscentrum M I L J Ö S O M R Å D E N redovisar förbrukning och utsläpp av lustgas redovisar läkemedelsnivåer i länets dricksvatten, ytvatten, utsläpp från reningsverk och fisk redovisar följsamhet till Kloka listan i vården redovisar andelen vårdpersonal, som utbildats om läkemedels påverkan Läkemedel är livsviktiga för många människor och är därmed ett av sjukvårdens mest kraftfulla verktyg. Men läkemedel är också en av några få grupper kemikalier som primärt är konstruerade för att ha effekt på levande organismer. Detta gör att läkemedel som kommer ut i vår miljö kan ha negativ påverkan på djur och växter, och i förlängningen även på människor. Genom att så långt det är medicinskt möjligt följa Kloka listan begränsas utflödet av de mest miljöstörande läkemedelsresterna i miljön, och därmed risken för negativ påverkan på vattenlevande organismer och på vårt eget dricksvatten. Locum LSF BV LSF Forum Läkemedelscentrum LSF Miljö SLL Upphandling ansvarar för att tillsammans med vården bekosta installation och drift av utrustning för att minska utsläppen av lustgas ställer krav på producenterna att följa Kloka listan och att minska utsläppen av lustgas verkar för att läkemedels miljöegenskaper ges hög prioritet i rekommendationsarbetet samverkar med LSF Miljö om utbildning och information i läkemedel och miljö samverkar med Läkemedelscentrum om klassificering, prioritering och utbildning i läkemedel och miljö följer läkemedelsnivåer i länets dricksvatten, ytvatten, utsläpp från reningsverk och fisk samarbetar med reningsverken för att minska utsläppen av läkemedelsrester till recipient och ytvatten prioriterar läkemedels miljöegenskaper minst lika högt som priset vid upphandling 12 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 13

8 4. Kemikalier och kemiska produkter Landstingets kemikalieanvändning skapar inga hälsoproblem eller någon miljöstörning. M I L J Ö S O M R Å D E N År 2007 har landstinget identifierat och kvantifierat kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheterna och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter har 25% av dessa kemikalier och kemiska produkter fasats ut (utfasningslistan) Alla förvaltningar utformar under programperioden lokala rutiner för att följa upp ställda miljökrav LSF Miljö och SLL Upphandling M I L J Ö S O M R Å D E N följer initialt upp upphandling och inköp av kemikalier och kemiska produkter på central nivå inom landstinget Tusentals olika kemikalier tillverkas, används och sprids idag i vårt samhälle. Många av dem är ofarliga och lättnedbrytbara, men några är bevisat skadliga för miljön. Det stora flertalet kemikalier är otillräckligt undersökta och det finns därför en osäkerhet om vilken påverkan de har på människa och miljö. Kemikalier och kemiska produkter behövs för att landstingets verksamheter skall kunna fungera. Genom ett aktivt arbete med produktutbyte och tillämpning av försiktighetsprincipen kan miljöbelastningen hållas så låg som möjligt. Hanteringen av kemikalier och kemiska produkter i landstinget ska vara sådan att giftiga och svårnedbrytbara ämnen inte sprids till miljön eller påverkar människors hälsa. Alla förvaltningar LSF och berörda verksamheter LSF Miljö SLL Upphandling och alla upphandlande förvaltningar följer de centrala avtalen avseende upphandling och inköp ställer miljökrav då egna upphandlingar genomförs genomför en inventering av kemikalier och kemiska produkter i landstinget ger underlag för beslut om vilka kemikalier som är mest prioriterade för utfasning redovisar strategier för substitution samt stöder och samordnar utfasningsarbetet ställer sådana upphandlingskrav att de ur miljö- och hälsosynpunkt mest riskabla kemikalierna fasas ut och inga nya tillkommer 14 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 15

9 5. Produkter Landstingets materialutnyttjande är resurssnålt och kretsloppsanpassat. Det skapar inga hälsoproblem eller någon miljöstörning. prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets utfasningskemikalier upphört är 25% av landstingets måltider baserade på ekologiskt framställda produkter har användningen av byggmaterial som innehåller ämnen upptagna på Locums avvecklingslista upphört M I L J Ö S O M R Å D E N Alla förvaltningar följer de centrala inköps- och upphandlingsavtalen ställer miljökrav då egna upphandlingar genomförs bidrar till identifikation och avveckling av de varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets utfasningskemikalier utvecklar rutiner som leder till minskade avfallsmängder Locum (Varor, byggmaterial, förbrukningsartiklar och livsmedel) bidrar till identifikation och avveckling av de byggmaterial som innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier avvecklar användningen av dessa material så långt som möjligt Alla förvaltningar utformar lokala rutiner för att följa upp ställda miljökrav följer upp ställda miljökrav Alla förvaltningar anger årligen hur stor del av de levererade måltiderna som varit som till- kravmärkta och/eller komponerats med ekologiskt odlade livsmedel handahåller måltider Locum i samarbete med förvaltningar SLL Upphandling och LSF Miljö SLL Upphandling i samarbete med berörda förvaltningar M I L J Ö S O M R Å D E N följer upp avfallshanteringen och avfallsmängderna följer upp miljökraven på centralt upphandlade varor, byggmaterial, förbrukningsartiklar och livsmedel inom landstinget sammanställer årligen de upphandlingsobjekt där utfasning av kemikalier skett Många produkter innehåller kemikalier som kan spridas till miljön. Flera av dessa ansamlas i levande organismer eller omvandlas till giftiga ämnen då de bryts ned. Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Detta medför dels en miljöbelastning ur resursförbrukningssynpunkt, dels en risk för spridning av miljöbelastande kemikalier. Den dagliga maten kräver en femtedel av Sveriges totala energianvändning. En människa konsumerar upp till 50 ton under ett helt liv. Livsmedelskedjans alla led kräver mycket resurser och alstrar en stor mängd avfall. Landstinget är en av landets största upphandlare av måltider. Miljöbelastningen från vår måltidsverksamhet är mycket stor. LSF Forum LSF Miljö definierar vad som är ett miljömässigt acceptabelt utbud av livsmedel och måltider utvecklar en checklista för systematiskt miljöarbete avseende livsmedel påverkar livsmedelsindustrin till utveckling av miljömässigt bättre produkter erbjuder utbildning till all personal som arbetar med livsmedel och måltider stöder och samordnar utfasningen av de produkter som innehåller utfasningskemikalierna SLL Upphandling ställer sådana upphandlingskrav att landstingets utfasningskemikalier minskar och på sikt försvinner verkar för att livscykelanalyser används inom de mest prioriterade upphandlingsobjekten 16 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 17

10 ST YRMEDEL 18 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 19

11 Miljöledning Alla landstingets verksamheter styr mot landstingets miljövisioner, tar alltid miljöhänsyn vid beslut och har en föredömlig uppföljning av sitt miljöarbete. fortsätter alla landstingets verksamheter att ha miljöledningssystem som är miljöcertifierade enligt ISO och som styr såväl mot landstingets övergripande mål som mot lokala miljömål är miljöledningssystemen integrerade i ordinarie verksamhetsstyrning ingår miljöhänsyn som en naturlig del i beslutsprocesserna Alla förvaltningar redovisar sina miljöresultat i relation till sina egna verksamhetsmål såväl som i relation till landstingets övergripande mål LSF kontrollerar att miljöstyrning och miljökonsekvensbedömningar ingår som en naturlig del av verksamhetsstyrningen kontrollerar att miljöprestanda förbättras, särskilt i relation till landstingets övergripande miljömål Miljöledningssystem är en administrativ struktur, som utgör basen för ett framgångsrikt miljöarbete. Rätt använt ger miljöledningssystemet stöd för styrning, resurstillsättning, genomförande, kontinuerlig uppföljning, redovisning av resultat för miljöområdet och sökande efter förbättringsmöjligheter. Ledningssystemet utgör en garant för kontinuiteten. Alla förvaltningar har miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO och som uppfyller målen ovan bidrar i arbetet med ständiga förbättringar inom landstingskoncernen inför rutiner för att bedöma miljökonsekvenser inför viktiga beslut LSF Miljö initierar och driver projekt som leder till förbättringar av landstingets miljöarbete har ansvar för att aktivt driva på hela koncernens miljöarbete, följa upp efterlevnaden av miljömålen och vidta nödvändiga åtgärder för att målen ska nås 20 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 21

12 Upphandling Landstinget upphandlar, avropar och beställer alla varor och tjänster så att hälsan främjas och miljöpåverkan minskas. genomförs alla miljöprioriterade* upphandlingar och beställningar med relevanta miljökrav som följs upp skärps miljökraven kontinuerligt för de miljöprioriterade upphandlingarna Alla förvaltningar följer upp miljökraven för de upphandlingsobjekt som inte omfattas av de centrala avtalen LSF Miljö och SLL Upphandling gör en sammanställning av de upphandlingsobjekt där miljökrav ställts. För de upphandlingar där ett utbyte skett på grund av miljö- och hälsofarliga ämnen görs en särskild uppföljning Upphandling och beställning är centrala processer som gör det möjligt att nå miljömålen. Som stor kund kan landstinget, genom att ställa faktabaserade krav, styra urvalet av produkter och tjänster som förekommer i landstingsverksamheten och även påverka utbudet på marknaden. Minst lika viktigt är att följa upp de avtalade kraven så att målen kan nås och rättvis konkurrens erhållas. *) enligt SLL Upphandlings system för miljöprioritering Alla förvaltningar följer de centrala upphandlings- och inköpsavtalen ställer relevanta miljökrav för de upphandlingsobjekt, som inte omfattas av de centrala avtalen LSF BV och SLL Upphandling SLL Upphandling ställer välgrundade och faktabaserade miljökrav som regelbundet uppdateras för att leda verksamheterna mot ständig förbättring och överenskomna miljömål implementerar rutiner för uppföljning av miljöprioriterade upphandlingar och beställningar upphandlar transporter separat från godset 22 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 23

13 Kommunikation Landstinget är känt såväl hos de egna medarbetarna som hos omvärlden för ett seriöst, vetenskapsbaserat miljöarbete som ger banbrytande resultat. Landstingets sätt att arbeta med miljöfrågor appliceras av andra och leder till en bättre miljö. känner alla landstingets anställda till hur miljöprogrammet berör deras arbete är landstingets bolag och förvaltningar kända i sina respektive verksamhetsområden som föregångare inom miljöområdet har landstinget deltagit i minst ett externt samarbete per miljömålsområde, där man arbetat för att bidra till lösningar på miljöproblemen Alla förvaltningar följer upp att personalen känner till hur landstingets miljöprogram berör deras arbete redovisar externa informationsinsatser om verksamheternas miljöarbete LSF redovisar antalet samarbeten samt deras resultat följer upp att den utarbetade kommunikationsplanen implementeras gör attitydundersökningar Stockholms läns landsting är beroende av vad som sker i omvärlden för att kunna förverkliga miljövisionerna. Emellanåt krävs förändringar av stora samhällsstrukturer för att nå långsiktiga resultat inom miljöområdet. Genom aktiv informationsspridning kan landstinget få flera aktörer att tillämpa våra miljötekniska lösningar. På så sätt kan en större marknad för den aktuella tekniken skapas, en marknad där flera tillverkare och leverantörer vill komma in och konkurrera. Detta leder i förlängningen till lägre kostnader för landstinget och sannolikt till ytterligare utveckling och förbättring av de tekniska lösningarna. Alla förvaltningar säkerställer att samtliga anställda känner till hur landstingets miljöprogram berör deras arbete informerar och utbildar om miljömål och miljöresultat inom ramen för den ordinarie verksamheten bedriver ett externt informationsarbete avseende miljöresultatet inom sitt verksamhetsområde LSF LSF Miljö LSF Miljö och alla förvaltningar utvecklar och implementerar en kommunikationsstrategi för miljöområdet informerar om läkemedels miljöpåverkan deltar i samarbetsprojekt inom respektive miljömålsområde alternativt säkerställer att annan verksamhet gör det publicerar resultat av utredningar och projekt anordnar interna och externa seminarier, utbildningar och konferenser om verksamhetens miljöfrågor 24 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 25

14 Miljömedicinsk forskning och utveckling Landstingets verksamheter bedrivs i medvetande om hur människors hälsa påverkas av miljön. Vid beslut och åtgärder som kan påverka människors hälsa finns vetenskapliga fakta från miljömedicinsk forskning tillgängliga. LSF Forum utvärderar informationsinsatser och åtgärder i relation till uppsatta mål utvärderar forskningens kvalitet och konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv Arbets- och miljömedicinsk forskning gör det möjligt att identifiera områden där man behöver öka kunskapen om hur miljöfaktorer påverkar vår hälsa. Forskningen skapar förutsättningar för beslut och styrning, som leder till bättre hälsa och minskad miljöpåverkan. tillämpas resultaten från den arbets- och miljömedicinska forskningen i landstingets beslutsprocesser samverkar med LSF Forum och använder miljömedicinska forsknings- resultat i sina beslutsprocesser Berörda förvaltningar LSF Forum forskar och informerar om vägtrafikens miljörelaterade hälsoeffekter forskar och informerar om hur hälsan påverkas av miljöfaktorer i offentlig inomhusmiljö forskar och informerar om hälsoeffekterna av kemikalier i mat, dricksvatten, konsument- och sjukvårdsprodukter utvecklar åtgärdsprogram för skydd mot UV-strålning 26 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 27

15 Den regionala utvecklingsplaneringen leder till en långsiktigt hållbar livsmiljö. Regional utvecklingsplanering utgör den regionala utvecklingsplanens mål och åtgärder för en långsiktigt hållbar livsmiljö en grund för SLL:s strategiska planering RTK SL utvärderar samhällsutbyggnaden avseende markutnyttjande, vatten- och luftkvaliteten, klimatet, transportarbetet, kollektivtrafiken, tillgången till grönområden samt avfallsproduktionen följer upp kollektivtrafikens resandeutveckling I en storstadsregion som Stockholm lever och verkar många människor på en begränsad yta. Antalet invånare i regionen förväntas dessutom öka framöver vilket leder till ett ökat behov av bostäder, kommunikationer, arbetsplatser, sjukvård och rekreationsmöjligheter. Detta innebär påfrestningar på de ekosystem och naturresurser som regionen är en del av. Vi behöver ha tillgång till rent vatten, luft utan farliga föroreningar, livsmedel som inte gör oss sjuka samt rekreationsområden som bidrar till god hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att ta hänsyn till miljöns begränsningar då regionens fortsatta utveckling planeras. Alla förvaltningar använder den regionala utvecklingsplanen som en del i sin strategiska planering Locum RTK SL effektiviserar markutnyttjande och energianvändning vid om- och nylokalisering samt säkerställer närhet till kollektiva transportmedel verkar tillsammans med kommuner och andra aktörer för att den regionala utvecklingsplanen genomförs konkretiserar och utvecklar de regionala miljöambitionerna i relation till internationella konventioner och EG-direktiv samt nationella miljökvalitetsmål och integrerar dessa i utvecklingsplaneringen verkar för att kollektivtrafikens andel av fordonstrafiken är fortsatt hög 28 M I L J Ö S T E G 5 M I L J Ö S T E G 5 29

16 16. Ett rikt växt- och djurliv 15. God bebyggd miljö X X X X 14. Storslagen fjällmiljö 13. Ett rikt odlingslandskap X 12. Levande skogar X 11. Myllrande våtmarker 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård X 9. Grundvatten av god kvalitet X X X 8. Levande sjöar och vattendrag X X X 7. Ingen övergödning X X X 6. Säker strålmiljö X X X X 5. Skyddande ozonskikt X X X 4. Giftfri miljö X X X 3. Bara naturlig försurning X X X 2. Frisk luft X X X 1. Begränsad klimatpåverkan X X X X X Nationellt SLL SLL SLL SLL SLL miljökvalitetsmål Miljömålsområde 1 Miljömålsområde 2 Miljömålsområde 3 Miljömålsområde 4 Miljömålsområde 5 Transporter Energi Läkemedel Kemikalier Produkter Landstingets miljömål och de nationella miljökvalitetsmålen Referensdokument Landstingets miljöprogram ; Miljö Steg 1 Miljö Steg 2, Bakgrund, Nuläge, Mål, Landstingets program för sitt fortsatta miljöarbete Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting , Miljö Steg 3 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting , Miljö Steg 4 De 16 nationella miljökvalitetsmålen Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting 2005 Förslag till Kostpolicy Förslag till Regionala miljömål för Stockholms län 2004 Miljöhandlingsprogram för Stockholms län, Vatten & avlopp, Resor & transporter Miljöutredningen 2005 Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS) Saldo 2005 Uppföljning av miljömål i Stockholms län, Länsstyrelsen SLL:s Miljöredovisningar Tio miljöåtgärder; De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län 2005 Förkortningslista LSF Landstingsstyrelsens förvaltning LSF BV Beställare Vård i Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Miljö Landstingsstyrelsens förvaltnings miljöavdelning RTK Regionplane- och trafikkontoret SL Storstockholms lokaltrafik SLL Stockholms läns landsting SLL Upphandling Upphandlingsavdelningen inom Landstingsstyrelsens förvaltning WÅAB Waxholms Ångfartygs AB För mer information om landstinget, landstingets förvaltningar samt landstingets miljöarbete se 30 M I L J Ö S T E G 5

17 Landstingsstyrelsens förvaltning Box 22550, Stockholm Telefon: , Å B ERG & CO. FOTO : T A LV R E T EN.

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden Miljöprogram för Region Skåne 2017 2020 - En offensiv satsning på framtiden Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet. Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället

Läs mer

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting

Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. i Stockholms läns landsting 1 Klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete i Stockholms läns landsting Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012 2016 2 1 Miljöprogrammets målgrupp och struktur...

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-11-21 LS 1010-0851 Ärende 25 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen -

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(6) 2011-11-09 LS 1010-0851 j LANDSTINGSSTYRELSEN M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling av samhället utgår till stor del från nationella miljömål som fastställts av riksdagen. Målens ambitionsnivå är att till nästa generation, det vill

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2012-2016

Miljöpolitiskt program 2012-2016 LK/111831 Miljöpolitiskt program 2012-2016 Vi fortsätter Landstinget i Värmland har under flera decennier prioriterat miljöarbetet. Målsättningen i det senaste miljöpolitiska programmet, halvering av klimatavtrycket,

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer