Elfisken Vojmån 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elfisken Vojmån 2010"

Transkript

1 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord

2 Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra fiskbestånden samt att återskapa ett naturligare utseende på ån. Planen omfattade bland annat restaureringar av tre delsträckor i ån utöver de restaureringar som tidigare utförts av bland andra Hushållningssällskapet och Vilhelmina kommun. I planen angavs även att åtta lokaler i Vojmån med biflöden skulle elfiskas årligen för att följa upp effekterna av utförda och kommande restaureringar samt att resultatet från elfisket i Mälskarbäcken (som årligen elfiskas inom Länsstyrelsens miljöövervakning) skulle utnyttjas som uppföljning av de fiskutsättningar som genomförts i Mälskarbäcken. Fyra av de angivna elfiskelokalerna skulle utgöra referenslokaler i ån, tre lokaler skulle omfatta de planerade restaureringssträckorna och den sista elfiskelokalen låg inom den av Hushållningssällskapet 2008 åtgärdade sträckan i Lillstenforsen. Elfiskeplaneringen har dock reviderats allt eftersom för att under 2010 omfatta nio lokaler utöver Mälskarbäcken varav fyra referenslokaler (Djupbäcken, Vojmån nedströms Bjurbäcken, Mälskarbäcken och Gubbseleforsen), två sträckor som är planerade att åtgärdas inom fiskevårdsplanen (Vojmån uppströms vändplan och Granseleforsen), två sträckor där redan utförda åtgärder följdes upp (Lillstensforsen och Bullersjöbäcken) samt två nya lokaler för att inventera fiskbeståndet (Bäskseleforsen tröskel samt nedre). Aquanord har utöver elfisket i Mälskarbäcken ansvarat för elfiskena i Vojmån ovan vändplan, Djupbäcken, Vojmån nedströms Bjurbäcken, Granseleforsen och i Gubbseleforsen. Hushållningssällskapet har ansvarat för elfiskena i Lillstensforsen, Bullersjöbäcken samt Bäskseleforsen. 1

3 Resultat Elfiskelokalerna redovisas längs med strömriktningen, dvs. från Vojmsjön och nedåt. Vojmån ovan vändplan Sträckan mellan Åkroken och Hundforsen är planerad att flottledsrestaureras och biotopåtgärdas. Sträckan är hårt kanaliserad med stora stenkistor. För att undersöka fiskbeståndet innan åtgärderna elfiskade därför Aquanord en lokal i mitten av denna sträcka; Vojmån ovan vändplan. Elfiskelokalen ovan vändplan i Vojmån var ca 3,5 meter bred och 50 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades då Vojmån vid den aktuella lokalen var ca 23 meter bred. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 1,2 meter samt ett medeldjup på 0,5 meter. Bottensubstratet bestod nästan uteslutande av block i olika storlekar med lite finsediment längst inne i viken, överst på lokalen. Figur 1. Elfiskad lokal ovan vändplan i Vojmån. Figur 2. Foto över elfiskelokalen ovan vändplan i Vojmån. Vattenhastigheten varierade mellan forsande och stillastående inom lokalen med ett medelvärde som motsvarar strömmande vatten. Vattnet var klart och ofärgat och botten var täckt av ett lager med påväxtalger, men det fanns även relativt gott om Fontinalis (bäckmossa) i de strömmande partierna och slingeväxter inne i den lugna viken längst upp i lokalen. Då lokalen var hårt flottledsrensad bestod omgivningen till stor del av stenskravel och stenkistor med en gräs- och buskridå längre in mot land. Därefter tog en kvarvarande skogsbård av gran vid utanför hyggeskanten. Tabell 1. Antal fångade individer ovan vändplan i Vojmån års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Lake Stensimpa Ovan vändplan Ovan vändplan Ovan vändplan Tabell 2. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 ovan vändplan i Vojmån års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Lake Stensimpa Ovan vändplan ,6 0,7 8,7 Ovan vändplan ,5 1,5 14,0 Ovan vändplan ,6 12,0 Endast en öring påträffades på lokalen, vilket dock var mer än vid tidigare elfisketillfällen då ingen öring tidigare påträffats på lokalen. Det fanns däremot även en lake och relativt gott om stensimpa på lokalen. Öringbeståndet bedöms därmed vara mycket svagt i detta område innan de planerade restaureringsåtgärderna har utförts. 2

4 Djupbäcken Djupbäcken är ett biflöde till Vojmån som mynnar mellan Vojmsjön och Storseleby. Bäcken bör utgöra ett av de bättre reproduktionsområdena för öring i Vojmån då den till utseendet är mycket lämpad för öring, åtminstone i de nedre delarna. Bäcken riskerar dock att helt eller delvis torrläggas vid extremt torra somrar. Vid bäckens utlopp i Vojmån kan dessutom ett vandringshinder periodvis uppstå då en grusbank har bildats, vilken torrläggs och därmed förhindrar fiskvandring vid perioder med lågvatten i Vojmån. Sträckan utanför bäckens utlopp är ett av de områden som enligt planerna skall restaureras i Vojmån, själva Djupbäcken kommer dock att förbli orörd varför lokalen räknas som en av referenslokalerna till de i Vojmån planerade åtgärderna. För att undersöka fiskbeståndet i bäcken utförde därför Aquanord ett kvantitativt elfiske Figur 3. Elfiskad lokal i Djupbäcken. Elfiskelokalen i Djupbäcken var 4,7 bred och 50,5 meter lång. Hela vattendragsbredden elfiskades och lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,4 meter samt ett medeldjup på 0,25 meter. Bottensubstratet bestod av sten i olika storlekar samt mindre block med inslag av grus emellan. Det fanns relativt gott om påväxtalger även om lokalen var relativt beskuggad av den omgivande blandskogen. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart men färgat. Figur 4. Foto över elfiskelokalen i Djupbäcken. Tabell 3. Antal fångade individer i Djupbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Elritsa Stensimpa Abborre Djupbäcken Djupbäcken Nedre mynningen Djupbäcken Övre mynningen Djupbäcken Djupbäcken utlopp Tabell 4. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Djupbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Elritsa Stensimpa Abborre Djupbäcken ,5 6,0 0,4 22,3 Djupbäcken Nedre ,6 7,3 mynningen Djupbäcken Övre ,9 1,9 7,1 10,1 mynningen Djupbäcken ,4 Djupbäcken utlopp ,4 10,6 1,0 Djupbäcken Väg ,9 1,7 1,0 10,0 Djupbäcken Väg ,1 X X 3

5 Totalt fångades 20 stycken öringar vid 2010-års elfiske i Djupbäcken. Öringbeståndet har därmed ökat kraftigt sedan tidigare elfisketillfällen, framförallt gällande öringar äldre än årsyngel. Den kraftiga vårfloden 2010 var dock mycket svår för de blivande årsynglen på många ställen i inlandet och fjällen, varför detta kan vara orsaken till att årsynglen inte ökat i Djupbäcken. Utöver öring påträffades ett årsyngel av harr på lokalen samt ett stort antal stensimpor. Djupbäcken bedöms därmed i dagsläget inneha det tätaste öringbeståndet längs Vojmån. 4

6 Vojmån nedan Bjurbäcken Vojmån är vid elfiskelokalen nedströms Bjurbäcken grund, flack och strömmande. Området bör kunna vara relativt lämpat som uppväxtområde för öring och utnyttjas i denna rapport som referenslokal till de sträckor som skall åtgärdas i Vojmån. Ett kvantitativt elfiske utfördes därför av Aquanord nedströms Bjurbäcken i Vojmån. Elfiskelokalen var nästan elva meter bred och 37 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades dock då Vojmån på den aktuella lokalen var ca 55 meter bred. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,8 meter samt ett medeldjup på 0,3 meter. Figur 5. Elfiskad lokal nedströms Bjurbäcken. Bottensubstratet bestod huvudsakligen av sten och mindre block men även av större block, grus och sand. Det fanns stora mängder påväxtalger på lokalen men även en hel del Fontinalis och slingeväxter. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart och ofärgat. Omgivningen bestod av en grandominerad blandskog med inslag av björk, en sommarstuga samt en grusväg. Figur 6. Foto över elfiskelokalen nedan Bjurbäcken. Tabell 5. Antal fångade individer nedströms Bjurbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Gädda Lake Stensimpa Nedströms Bjurbäcken Tabell 6. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 nedströms Bjurbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Abborre Elritsa Gädda Lake Stensimpa Nedströms Bjurbäcken ,2 0,3 0,3 1,2 25,4 Nedströms ,7 0,7 6,8 2,6 10,6 Bjurbäcken Nedströms Bjurbäcken ,7 0,2 0,4 0,2 13,7 Fem årsyngel av öringar påträffades i Vojmån nedströms Bjurbäcken utöver en elritsa, en gädda, tre lakar och ett mycket stort antal stensimpor. Beståndet av stensimpa har därmed ökat kraftigtsedan tidigare elfisketillfällen. Även öringbeståndet har enligt elfiskeresultatet ökat på lokalen sedan 2004 även om det fortfarande var förhållandevis glest mellan årsynglen och äldre öringar saknades helt. Öring finns därmed i området, men beståndet bedöms vara svagt. 5

7 Mälskarbäcken I Mälskarbäcken har ca 1000 öringyngel satts ut per år nedströms bron vid väg 1088 mellan åren 2007 och Eftersom Mälskarbäcken ingår som en del av den årliga miljöövervakningen som länsstyrelsen i Västerbottens ansvarar för, utnyttjades därför resultaten från det kvantitativa elfiske som Aquanord utfört för länsstyrelsens räkning, även som uppföljning på öringutsättningarna och som referens på kommande restaureringar i Vojmån. Elfiskelokalen i Mälskarbäcken var 5,4 meter bred och 52 meter lång. Hela vattendragsbredden elfiskades och lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,55 meter och ett medeldjup på 0,19 meter. Figur 7. Elfiskad lokal i Mälskarbäcken. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart men färgat i bäcken. Bottensubstratet bestod av block i olika storlekar samt större stenar med inslag av både grus och sand. Vattenvegetationen inom lokalen utgjordes endast av en kraftig algpåväxt. Omgivningen bestod av en grandominerad blandskog med inslag av björk, al och rönn. Lokalen var endast något beskuggad och saknade död ved i vattnet, som annars bidrar med skydd till fisk och insekter samt näring till insektsproduktionen i vattendraget. Figur 8. Foto över elfiskelokalen i Mälskarbäcken. Tabell 7. Antal fångade individer i Mälskarbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Gädda Lake Abborre Väg Väg Väg Väg Väg Väg Väg Tabell 8. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Mälskarbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Gädda Lake Abborre Väg ,9 120,2 1,5 Väg ,8 128,9 0,3 0,7 Väg ,8 100,9 202,5 4,8 Väg ,3 1,1 39,1 Väg ,6 11,3 62,0 6,5 0,7 Väg ,3 0,3 24,8 Väg ,7 31,7 60,6 0,7 0,9 6

8 Väg ,4 1,3 8,8 1,0 0,8 Väg ,7 64,0 46,9 0,3 Väg ,0 0,4 Väg ,0 7,4 Väg ,3 2,2 Väg ,4 67,5 1,3 0,4 Väg ,0 Inga öringar påträffades vid 2010 års elfiske, liksom vid 2009 års elfiske, trots utsättningarna av öring i bäcken. Öringutsättningarna i Mälskarbäcken verkar därmed inte ha lett till några positiva resultat för öringbeståndet i bäcken. Lokalen håller istället mycket täta bestånd av stensimpa och elritsa samt emellanåt ett antal lakar och mindre gäddor. Öringbeståndet i Mälskarbäcken bedöms därmed vara obefintligt, framförallt eftersom de två övre lokalerna som Aquanord årligen elfiskar åt Länsstyrelsen i Västerbotten helt saknar öringbestånd. 7

9 Lillstensforsen Lillstensforsen flottledsrestaurerades av Hushållningssällskapet 2008 och ligger ca 3,7 km uppströms Volgsele. I anslutning till restaureringarna har även öring planterats ut i området för att förstärka det försvagade öringsbeståndet. För att följa upp de utförda åtgärderna genomförde Hushållningssällskapet därför ett elfiske inom den restaurerade sträckan för att följa upp de utförda åtgärderna. Elfiskelokalen i Lillstensforsen var ca fem meter bred och 4 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades då Vojmån vid den aktuella lokalen hade en totalbredd på 45 meter. Figur 9. Elfiskad lokal i Lillstensforsen. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på en meter samt ett medeldjup på 0,4 meter. Bottensubstratet bestod av block och större stenar och det fanns en del Fontinalis samt slingeväxter på lokalen. Vattenhastigheten var forsande och vattnet var grumlat och färgat. Trots att öring påträffades på lokalen utfördes dock endast ett kvalitativt elfiske, dvs. en elfiskeomgång. Figur 10. Foto över elfiskelokalen i Lillstensforsen. Tabell 9. Antal fångade individer i Lillstensforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Lake Stensimpa Lillstensforsen Tabell 10. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Lillstensforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Lake Stensimpa Lillstensforsen ,2 2,8 1,3 2,2 X Lillstensforsen nedre ,0 3,2 Vid elfisket i Lillstensforsen 2010 fångades sex stycken öringar, varav tre årsyngel. Dessutom fångades elritsa, stensimpa och lake på lokalen. Öringbeståndet hade dock inte ökat jämfört med före restaureringen av forsen och tätheten av större öring var förhållandevis normal för liknande vattendrag men tätheten av årsyngel var däremot något låg. 8

10 Bullersjöbäcken Bullersjöbäcken är ett biflöde som rinner ut strax nedströms Lillstenforsen. I Bullersjöbäcken har ca 1000 öringyngel satts ut per år mellan bron och utloppet i Vojmån under åren 2007 till 2010 för att förbättra öringbeståndet i området i samband med biotopåtgärderna. För att följa upp dessa öringutsättningar utförde därför Hushållningssällskapet ett elfiske nedan bron i Bullersjöbäcken. Elfiskelokalen i Bullersjöbäcken var ca tio meter bred och 30 meter lång. Hela vattendragsbredden elfiskades och lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,8 meter samt ett medeldjup på 0,3 meter. Figur 11. Elfiskad lokal i Bullersjöbäcken. Bottensubstratet bestod uteslutande av sten och mindre block med en del mossa samt påväxtalger på. Omgivningen bestod av barrskog med inslag av björk och vattenhastigheten var strömmande på grund av högvatten i bäcken. Vattnet var grumlat samt färgat. Då endast nio elritsor och fem stensimpor fångades utfördes dock endast en elfiskeomgång på lokalen, dvs. ett kvalitativt elfiske. Figur 12. Foto över elfiskelokalen i Bullersjöbäcken. Tabell 11. Antal fångade individer i Bullersjöbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Bron Bron Tabell 12. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Bullersjöbäcken års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Bron ,7 5,6 Bron ,8 Bron ,9 5,4 Bron ,7 Bron ,6 1,6 Nedan bron ,3 8,6 Ingen öring påträffades på lokalen i Bullersjöbäcken trots de upprepade öringutsättningarna i bäcken samt biotopåtgärdena i Vojmån strax uppströms bäckens utlopp i ån. Fiskbeståndet bestod därmed fortfarande endast av elritsa och stensimpa. Vårfloden 2010 kan dock ha haft en viss inverkan på ett eventuellt öringbestånd, men då framförallt på tätheten av årsyngel. Men eftersom ingen öring påträffades eller har påträffats, oavsett ålder, bör dock inte vårfloden vara orsaken till avsaknaden av öring. 9

11 Granseleforsen Granseleforsen ligger uppströms Bäsksele och är en av sträckorna som är planerad att restaureras. Området är ett stort kvillområde som innehåller många avsnörda sidogrenar och bör efter att restaureringarna genomförts därmed lämpa sig som lek- och uppväxtområde för öring. Ett kvantitativt elfiske genomfördes därmed av Aquanord för att undersöka fiskbeståndet innan restaureringsåtgärderna genomförs. Elfiskelokalen i Granseleforsen var ca 12,5 meter bred och 55 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades då den aktuella fåran i Vojmån var ca 55 meter bred. Figur 13. Elfiskad lokal i Granseleforsen. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 1,1 meter samt ett medeldjup på 0,35 meter. Bottensubstratet bestod av alla fraktioner mellan finsediment och sand nära stranden till grova block längre ut i fåran. Det fanns en del slingeväxter på lokalen i de strandnära områdena och påväxtalger på det grövre bottensubstratet. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart och ofärgat. Figur 14. Foto över elfiskelokalen i Granseleforsen. Tabell 13. Antal fångade individer i Granseleforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Granseleforsen Granseleforsen Tabell 14. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Granseleforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Granseleforsen ,2 2,1 10,0 Granseleforsen ,9 Granseleforsen ,7 5,7 Vid elfisket i Granseleforsen påträffades ett årsyngel av öring samt en stor mängd stensimpor och en del elritsor. Öringbeståndet i Granseleforsen innan den planerade restaureringen av sträckan bedöms därmed vara svagt. 10

12 Bäskseleforsen; tröskel samt nedre Tröskeln som skapats nedströms Bäskselet för att upprätthålla vattennivån i selet har med åren eroderats ner och spolats bort. Vojmåns fiskevårdsområde har därför planer på att försöka återskapa en tröskel nedströms Bäskselet, dvs. längst uppströms i Bäskseleforsen. Inför dessa eventuella åtgärder har därför elfisken utförts av Hushållningssällskapet på två lokaler i Bäskseleforsen för att undersöka fiskbeståndet; Bäskseleforsen tröskel samt Bäskseleforsen nedre. Båda lokalerna elfiskades Figur 16. Foto över elfiskelokalen vid tröskeln i Bäskseleforsen. Figur 15. Elfiskade lokaler i Bäskseleforsen. Elfiskelokalen Bäskseleforsen tröskel var ca sju meter bred och 20 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades då Vojmån var ca 90 meter bred på det aktuella stället. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,8 meter samt ett medeldjup på 0,3 meter. Bottensubstratet bestod av block i olika storlekar samt grövre sten med ett lager av Fontinalis och påväxtalger. Omgivningen bestod av björkskog, vattenhastigheten på lokalen var forsande och vattnet var både färgat och grumlat. Elfiskelokalen Bäskseleforsen nedre var ca sju meter bred och 30 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades även här då Vojmån var ca 60 meter bred på det aktuella stället. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 0,9 meter samt ett medeldjup på 0,4 meter. Bottensubstratet bestod uteslutande av block i olika storlekar med Fontinalis och påväxtalger uppe på. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart men färgat. Omgivningen runt lokalen bestod av björkskog. Figur 17. Foto över den nedre elfiskelokalen i Bäskseleforsen. 11

13 Då inga öringar påträffades i Bäskseleforsen på någon av lokalerna utfördes dock endast kvalitativa elfisken, dvs. en elfiskeomgång per lokal. Tabell 15. Antal fångade individer i Bäskseleforsen års resultat är markerade i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Bäskseleforsen tröskel Bäskseleforsen nedre Bäskseleforsen tröskel Tabell 16. Individtäthet, beräknat antal/100m 2 i Bäskseleforsen års resultat är markerade i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Elritsa Stensimpa Tröskel Bäskseleforsen ,5 11,9 Bäskseleforsen nedre ,7 19,4 Tröskel Bäskseleforsen Ingen öring påträffades vid 2010-års elfiske på någon av de två lokalerna i Bäskseleforsen och ingen öring har heller fångats tidigare inom samma sträcka. Fiskbeståndet bestod därmed endast av elritsa och stensimpa. 12

14 Gubbseleforsen Gubbseleforsen ligger inne i Vilhelmina samhälle, strax uppströms Volgsjön. Lokalen är vald som referenslokal till de sträckor i Vojmån som är planerade att restaureras in om Vojmåns fiskevårdsplan. Aquanord genomförde därför ett kvantitativt elfiske i forsen. Elfiskelokalen i Gubbseleforsen var 8,6 meter bred och 39,3 meter lång. Endast en del av vattendragsbredden elfiskades då Vojmån på den aktuella lokalen var ca 35 meter bred. Lokalen hade ett maximalt vattendjup på 1,1 meter samt ett medeldjup på 0,45 meter. Figur 18. Elfiskad lokal i Gubbseleforsen. Bottensubstratet på lokalen bestod av alla storlekar mellan sand och stora block, med grova block som dominerade fraktion. Det fanns en del påväxtalger på blocken samt Fontinalis och en del slingeväxter i de strandnära områdena. Vattenhastigheten var strömmande och vattnet var klart och ofärgat. Omgivningen bestod av en blandskog med björk och gran samt ett vindskydd med grillplats. Figur 19. Foto över elfiskelokalen i Gubbseleforsen. Tabell 17. Antal fångade individer i Gubbseleforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring 0+ Öring >0+ Harr 0+ Harr >0+ Elritsa Benlöja Stensimpa Gubbseleforsen Gubbseleforsen Tabell 18. Individtäthet, beräknat antal/100 m 2 i Gubbseleforsen års resultat är markerat i grönt. Datum Öring Öring Harr Harr Abborre Elritsa Benlöja Lake Stensimpa 0+ >0+ 0+ >0+ Gubbseleforsen ,8 0,3 0,4 11,8 Gubbseleforsen ,5 9,5 1,1 0,8 Gubbseleforsen ,7 37,1 0,6 2,3 Tre öringar, en harr samt ett relativt stort antal stensimpor fångades i Gubbseleforsen vid elfisket. Beståndet av både öring och stensimpa hade därmed ökat sedan Öringbeståndet var trots ökningen dock fortfarande mycket svagt. 13

15 Sammanfattning Öring påträffades i sex av tio lokaler vid elfiskeundersökningarna Öringbeståndet hade förbättrats i fyra av de elfiskade lokalerna, av dessa fyra utgjorde tre lokaler referensområden till de sträckor som är planerade att flottledsåterställas och biotopåtgärdas inom Vojmåns fiskevårdsplan >0+ 5 Antal/ 100m Öringbeståndet var dock bortsett från i Djupbäcken och i Lillstensforsen, fortfarande mycket svagt. Trots att Djupbäcken hade det tätaste öringbeståndet var tätheten något under medelvärdet för likande vattendrag i norra Sveriges nedanför fjällområdet. Vårfloden 2010 slog däremot mycket hårt mot öringbestånden på flera ställen i inlandet och i fjällen genom att rommen spolades bort eller krossades, varför detta kan vara en orsak till att endast tätheten av äldre öring hade ökat i Djupbäcken. 14

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Uppföljande elfisken 2012

Uppföljande elfisken 2012 2013-03-31 Rapport Uppföljande elfisken 2012 Aquanord AB Bakgrund Ett stort antal flottledsrestaureringar har under åren genomförts inom Storumans kommun, huvudsakligen för att återge vattendragen ett

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Rapport Uppföljande elfisken 2010

Rapport Uppföljande elfisken 2010 2011-02-21 Rapport Uppföljande elfisken 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Ett antal flottledsrestaureringar har under åren utförts inom Storumans kommun, huvudsakligen för att återge vattendragen ett

Läs mer

Inventering, elfiske och provfiske i Mattasjösystemet

Inventering, elfiske och provfiske i Mattasjösystemet 28-12-3 Rapport Inventering, elfiske och provfiske i Mattasjösystemet Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Längs Mattasjöbäcken finns ett antal fina flottledslämningar i bra skick. Strömbäcks fiskevårdsförening

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun

Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun 2011-12-21 Rapport Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans kommun Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Flodpärlmusslans utbredning inom Storumans kommun är till stor del okänd. Flodpärlmusslor

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2013 Aquanord AB

Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2013 Aquanord AB 2013-12-15 Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2013 Aquanord AB Inventering av vandringshinder i Kvarnbäcken samt Skarvsjöns utlopp Aquanord AB har efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs inventerat

Läs mer

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644 Murån Koord: X: 676895 / Y: 54644 Tolvören Norrtjärnen Sågtjärnen Vittersjö Sammanfattning Murån rinner från Vittersjön via Sågtjärnen och Norrtjärnen till Tolvören. Ån passerar öster om Tolvören gränsen

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Fortum Generation AB Att. Johnny Norrgård Gammelkroppa 682 92 Filipstad Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Bakgrund Föreliggande elfiske samt allmänna beskrivning av Kolsjöbäcken, är genomförd

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2010

Elfiske i Jönköpings kommun 2010 Elfiske i Jönköpings kommun 2010 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån och Lillån i Huskvarna.

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats.

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats. Recipientkontroll Elfiske Inledning Fältundersökningar Elfisken har utförts på tre lokaler inom s vattensystem (tabell ). Inom dessa lokaler har provytor tidigare definierats och markerats. På provytorna

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Maskinrestaurering i Leån 2014

Maskinrestaurering i Leån 2014 Maskinrestaurering i Leån 2014 Redovisning Fiskevårdstjänst-Peter Hallgren Svarvarvägen 15 820 20 Ljusne www.fiskevardstjanst.se Maskinrestaurering i Leån 2014 Nedan följer en redovisning av den biotopåprestaurering

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Emåförbundet 2008 På uppdrag av Norrköpings kommun T. Nydén & P. Johansson Inledning Pjältån 2008 Denna rapport redovisar översiktligt genomförda

Läs mer

Rapport Inventering Mellanbygden

Rapport Inventering Mellanbygden 2009-03-03 Rapport Inventering Mellanbygden Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Karl-Gunnar Jonsson, Sune Jonsson och Gerhard Girén har till Storumans kommuns fiskesamordnare, Magnus Bidner, lämnat in en lista

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004 Kyrkån Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e Vattenförekomst: - Kommun: Laxå Vattendragsnummer: 8 Inventeringsdatum: 9 augusti 4 Koordinater: 655964 49694 Inventerad

Läs mer

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening Lund 2011-12-16 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Foto: Tony Söderlund Bakgrund Flottningen av timmer var som mest omfattande i Sverige mellan 1850-1950. Detta var den metod

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2011

Elfiske i Jönköpings kommun 2011 Elfiske i Jönköpings kommun 2011 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Fiskundersökningar i Höje å 2004

Fiskundersökningar i Höje å 2004 Fiskundersökningar i Höje å 2004 Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Lund 2004-10-19 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Brömsebäcken Grisbäcken Bruatorpsån Applerumsån Strömby å Glasholmsån Halltorpsån Hagbyån Fiskinventeringar på 14 lokaler och jämförelser

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 0 FISKERIVERKET 2006-02-10 Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 Sofia Nilsson Fiskeriverket, 11 FISKERIVERKET 2006-02-10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan. 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan. 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden Åtgärder utan betydande produktionspåverkan 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden Hur tänkte vi? Innovativt - Att praktiskt i fält lokalisera var naturvärde och biologisk mångfald finns bevarad och

Läs mer

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Förord Resultat Karta 1. Marsån, Stalonbäcken och Datikån med respektive avdelningar. Marsån delades in i 68 avdelningar, Stalonbäcken 7avdelningar och Datikån

Läs mer

Elfisken i Emån från Em till Tingebro

Elfisken i Emån från Em till Tingebro Elfisken i Emån 2011 - från Em till Tingebro Elfisken i Emån 2011 från Em till Tingebro Meddelande 2014: 09 (löpnr fås av INFO-funktionen) ISSN 0348-8748 Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Provfiske i Taxingeån 2015

Provfiske i Taxingeån 2015 En stor asphona från Taxingeån. Foto: Lars Fränstam. Fakta 2015:24 Provfiske i Taxingeån 2015 Publiceringsdatum 2015-11-04 Författare Rickard Gustafsson Kontakt Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken.

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven

Flottledsåterställning i Bureälven Slutrapport Etapp 1: 2015-2016 Flottledsåterställning i Bureälven Datum: 2016-09-21 Samarbetspartner: 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Kartläggning av påverkan i Bureälvens avrinningsområde...

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

Figur 1. Karta över Harrsele älv-magasin som är 10.6 km långt meter över havet.

Figur 1. Karta över Harrsele älv-magasin som är 10.6 km långt meter över havet. 3 Figur 1. Karta över Harrsele älv-magasin som är 10.6 km långt. 144-146 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 1. Ramsan... 3 Bäck 3. Harrsele magasin... 8 Bäck 58. Harrsele magasin... 12 Bäck 4 Harrsele magasin,

Läs mer

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010 Peter Gustafsson 21-6-17 Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 22-21 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 18, 59 54 Sturefors Tel: 72-79268 Hemsideadress: www.ekologi.nu

Läs mer

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland

Leaderprojekt. Fiske i Södra Lappland Leaderprojekt Fiske i Södra Lappland Trolling Trollingfiske inom Västerbotten är dåligt utvecklat och då speciellt i de mer fjällnära regionerna av länet. Kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele har ett

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Elfisken i Emån från Em upp till Tingebro

Elfisken i Emån från Em upp till Tingebro Elfisken i Emån 2012 - från Em upp till Tingebro Elfisken i Emån 2012 från Em upp til Tingebro Meddelande 2014:10 (löpnr fås av INFO-funktionen) ISSN 0348-8748 Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare:

Läs mer

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 Johan Persson och Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, Ylva Lönnerholm, Uppsala universitet Författare Johan Persson

Läs mer

Projektområde Fängsjön

Projektområde Fängsjön Förstudie Underlagsutredning för vindkraft Sammanställning av befintligt material i vattendrag i anslutning till Fängsjöområdet och Storsjöhöjden, Sollefteå- och Örnsköldsviks kommun 0-0-06 Bakgrund Projektområde

Läs mer

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Nyttoeffekter av ett ökat flöde i Lillån

Nyttoeffekter av ett ökat flöde i Lillån TN Vatten- & Fiskevård 2008 2008-06-27 Rapport TN vatten- & fiskevård Västergatan 5 571 78 FORSERUM Tel: 0380-20471, 0733-447816 Lars Gezelius Länsstyrelsen i Östergötland 581 86 Linköping Nyttoeffekter

Läs mer

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. 1 HALLERUDSÄLVEN Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fylkesmannen

Läs mer

Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006

Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006 Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006 2007-03-27 Jon Bergström Arbetsledare biotopvård Storgatan 28B 667 30 Forshaga Tfn: 070-687 34 02 E-mail:j_bergstrom82@hotmail.com RANÅN Rapport över gjorda

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

Biotoprestaurering i Väljeån 2015

Biotoprestaurering i Väljeån 2015 Biotoprestaurering i Väljeån 2015 Redovisning På uppdrag av Ljusdal Energi AB och Ljusdals FVOF Rapport 2015: 2 Titel: Biotoprestaurering i Väljeån 2015- Redovisning Författare & foton: Peter Hallgren

Läs mer

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, www.fontinalis.se, info@fontinalis.se, tel: 75897, org.-nr: 883-5559 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka,

PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka, PMBiotopkartering och inventering av flodpärlmussla i Vuottasjohka, Lappberg med syfte att identifiera lokaler för flodpärlmussla och lekbotten för laxartad fisk i samband med bangårdsförlängning. Gällivare

Läs mer

Fiskbeståndet i Skansnässjön 2014

Fiskbeståndet i Skansnässjön 2014 215-4-7 Rapport Fiskbeståndet i Skansnässjön 214 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund Skansnässjön är en lågfjällsjö som ligger på 5 m.ö.h. på gränsen mellan Storumans och Vilhelmina kommun. Utloppet rinner

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Lund 2002-11-22 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Elfiskeundersökning Vindelälven

Elfiskeundersökning Vindelälven Elfiskeundersökning 2004-07 Vindelälven Erik Sjölander 2007-11-25 Fisk o Vattenvård i Norrland AB Säte i Timrå VAT nr 556418-6723 Köpenhamnvägen 8 860 32 FAGERVIK Innehar F-skattebevis Bg 423-6089 Tel

Läs mer

Provfiske Sarvträsket samt elfiske Sarvträskbäcken 2015

Provfiske Sarvträsket samt elfiske Sarvträskbäcken 2015 1--9 Rapport Provfiske Sarvträsket samt elfiske Sarvträskbäcken 15 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund Sarvträsket ligger nordost om Storuman och uppströms Rackosjön inom Kvarnbäckens avrinningsområde (figur

Läs mer

Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet

Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet NICKEL MOUNTAIN AB ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION, SUNDSBERGET BILAGA 5 Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet 2011-02-09 Rapport till Nickel Mountain AB RAPPORT

Läs mer

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36 Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ nr 2012:36 Fältarbete: Text: Fotografier: Kartor: Peter Ljungberg, Mikael Svensson & Patrik Svensson, Aquacom,

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån 2012 Projekt Leduån Patrik / Ove Segerljung Projekt Leduån 2012-11-11 Förord Projekt Leduån har genomfört inventering av hela ån från Olofsfors till stensvattnet med start vecka 26 2012 och avslutad v46

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2001 Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Lund 2002-01-14 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning 1 Vattendragens biologiska värden 2 Träd och buskar i kanten Skuggar vattendraget hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur Viktiga för däggdjur

Läs mer

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten Del 2: Lokalbeskrivningar och artlistor Karin Johansson Mikael Christensson Jonatan Johansson Företagsvägen

Läs mer

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Bilder i presentationen: Åsa Widén Rapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin God Ekologisk Potential

Läs mer

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Leån har som de flesta större vattendrag använts som flottled och därmed utsatts för omfattande

Läs mer

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken- biotopvård för ökad biologisk mångfald Bakgrund Antalet rovfiskar minskar längst med kusten och påverkar ekologin i havet. När antalet

Läs mer

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Tullstorpsåprojektet Tullstorpsån Ekonomisk förening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter)

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat såsom fångade arter och tätheter vid olika elfisketillfällen,

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer