Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt"

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

2 Varför bryr vi oss om vatten Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet Lunch Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Markavvattning, utloppsdiken, dikningar, dikesmassor Bäverdammar Miljöchecklista (Vilhelminamodellen) Hur kan man bygga - diskussion om problemen som finns, miljörisker och om olika lösningar Fika Avslutande diskussion 2

3 3 Trafikverkets vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

4 Trafikverkets vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt Fotograf: Harley Soltes/The Seattle Times 4

5 Vattendrag är ekologiska korridorer i landskapet Vattendragen används för fiskvandring, lek, uppväxtområden, födosök, övervintring De är viktiga för alla vattenlevande organismer ex. sländor, musslor Landlevande djur följer ofta vattendrag, utter, mink, räv m.fl. 5

6 Vattendrag är viktiga livsmiljöer Strukturer som stora block och död ved, grunda partier, djuphålor m.m. ger lekbottnar, möjlighet till födosök, uppväxtområden Omgivande vegetation ger beskuggning och rätt temperatur på vattnet, fungerar även som skydd mot fiender Vattenkvalité som ph och partiklar påverkar musslor och bottenfauna t ex sländlarver 6

7 På allmänna vägar finns ca 3200 väg-vattenkorsningar i Norr- och Västerbotten inom värdefulla vattendrag. Ca 30% av dessa beräknas utgöra vandringshinder. 7

8 8 Vad är problemet? Konsekvenser i vattendraget?

9 Vad är problemet? Fall Vattenhastighet Vattennivå Naturlig botten saknas Stränder saknas och utrymme att följa vattendraget finns inte Konsekvenser? Fisk och andra vattenlevande organismer kan inte vandra, når inte lekområden uppströms Landlevande djur kan inte följa stränderna, vilket gör att de riskerar att bli påkörda Flygande insekter förirrar sig, följer vägen istället för vattendraget 9

10 10 Bra lösning?

11 Hela populationer påverkas Större öring håller till i huvudfåran En väg med dåliga trummor kan påverka hela populationen! Lek sker i biflöden 11

12 Fiskar Starksimmande fisk som t ex öring och lax kan klara hög hastighet i kortare sträckor, t ex forsar Om det är hög vattenhastighet under lång sträcka får fiskarna mjölksyra Vissa trummor kan passeras men kräver stor ansträngning och kan kräva flera försök Naturlig botten ger varierad vattenhastighet och viloplatser där fiskarna kan återhämta sig. Illustration: Linnie Lodestål 12

13 Ibland kan vägtrumman passeras, men med fördröjning: kanske krävs högvatten från regn för passage ligger flera vägtrummor i vägen kan fisken fördröjas i veckor Var är brudarna? 13

14 Flodpärlmussla Är rödlistad och klassad som starkt hotad i Sverige och i världen, kärnområdet finns i Norra Skandinavien Föryngring av flodpärlmusslor indikerar på väl fungerande ekosystem med god vattenkvalitet Filtrerar 50 l vatten per dag Är beroende av små öringar i en del av sin livscykel Illustration: Linnie Lodestål 14

15 Flodpärlmusslans livscykel Illustration: Linnie Lodestål 15

16 Önskvärda förhållanden vid vattenpassage Unga fiskar på 5-7 cm har kritisk vattenhastighet på 0,3-0,4 m/s (öring 0,5-0,7 m/s) Önskvärda förhållanden: Ingen förändring av naturliga förhållanden Helst inga hopp <0,2 m/s bottennära <0,4 m/s i strömfåra Illustration: Linnie Lodestål 16

17 TK Avvattning 2014:0045 o 2014: Vandringshinder Trummor för genomledning av vattendrag ska inte utgöra vandringshinder för fiskar, andra vattenlevande djur eller djur som använder vattendraget som vandringsstråk. 3.4 Hantering av naturflöden och andra flöden För flöden som har ekologisk betydelse ska genomledningen utformas så att den utgör en ekologiskt anpassad passage. Vattendragets strömningsförhållanden och miljö ska påverkas så lite som möjligt Trummas lutning ska anpassas efter aktuella förhållanden. 17

18 VGU Krav 2012: Trummor för genomledning av vattendrag ska inte utgöra vandringshinder för fiskar, andra vattenlevande djur eller djur som använder vattendraget som vandringsstråk Vattenförande vägtrumma En vägtrumma ska placeras och utformas så att bottenlevande djur, fiskar, uttrar och andra djur som använder vattendraget kan vandra obehindrat uppströms såväl som nedströms. Det får aldrig förekomma fritt fall nedströms trumman. En vägtrumma ska vid behov förses med en strandpassage som möjliggör att även djur som kräver torr passage kan utnyttja den. Om en vägtrumma ska kombineras med en landpassage, ska landpassagen vara minst 0,4 m bred om den riktar sig till utter och minst 0,5 m bred om passagen även ska nyttjas av andra medelstora djur såsom räv och grävling. Den fria höjden i vägtrumman ska vara minst 0,4m. 18

19 VGU fortsättning Råd 2012: Vattendjup Råd: Olika arter har olika krav på vattendjup, ex lax minst 0,3m, öring 0,1-0, Vattenhastighet Bäckens normala vattenhastighet ska vara oförändrad genom trumman. Råd: Ej överstiga 0,2 m/s i sammanhängande partier tex utefter botten. I vattnets huvudmassa ej överstiga 0,4 m/s Bottenssubstrat Råd: Bör förses med ett naturligt bottensubstrat i form av naturgrus och sten Erosionsskydd Råd: Botten nedströms trumman erosionsskyddas även stränder i anslutning till vägtrumma. Ex plantering av vegetation/buskar. 19

20 Diken kan påverka vattendrag 20

21 Erosionsskydd 21

22 Naturligt erosionsskydd 22

23 Vad är problemet? Diken går rätt ut i vattendrag Uttransport av material till bäckar Dikning i sura jordar Konsekvenser? Sedimentation och grumling i bäckar påverkar fisk och andra vattenlevande organismer t ex musslor och bottenfauna. Ex. finsediment täcker lekgrus Minskad produktion av växter ph i närliggande bäckar kan sänkas när sura jordar dikas på fel sätt t ex fiskdöd, bottenfauna och musslor påverkas. Sänkt ph kan leda till att tungmetaller (toxiska) utlakas t ex aluminium fälls ut på gälar 23

24 24 Bra lösning?

25 Fiskar Grumling kan påverka fisk negativt genom att simförmågan påverkas Gälar kan sättas igen Kvaliteten på lekplatser försämras, fiskäggens utveckling kan påverkas Fiskarnas migrationsmönster kan påverkas Matförekomsten minskar genom minskat ljusinsläpp som ger minskad produktion av växter Sikten försämrar förmågan att hitta föda Olika fiskarter är olika känsliga för grumling Illustration: Linnie Lodestål 25

26 Musslor och bottenfauna Sammansättning av substraten förändras Driften, dvs förflyttning nedströms ökar Minskad syrehalt i bottensubstratet där t ex småmusslor lever Födointag och födokvalitet kan försämras eftersom det tillförda materialet är oorganiskt (dvs inte mat) Illustration: Linnie Lodestål 26

27 27 Små vattendrag är värdefulla

28 Lösningar 1. Vad gör man om man stöter på ett vandringshinder? 2. Hur kan vi bygga för att undvik vandringshinder? Vilka olika lösningar finns? Viktiga parametrar att ta hänsyn till? 3. Vilka problem som finns när man bygger, miljörisker för de olika lösningarna? 4. Hur tar vi hänsyn till vattendragen? Diken? 5. Tillfällig förbifart, finns andra lösningar? 28

29 29 Kisån

30 30 Laxtjärnbäcken

31 bäck från Lomtjärn till Stor-Alaskasjön

32 32 Rundtrummor kan användas där förutsättningarna är de rätta

33 33 Det är viktigt att man får in material i botten

34 34 Trösklar kan anläggas eller en rocky ramp

35 35 Sedimentfälla

36 36 Återställning av dike

37 37

38 38

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun

Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Biotopvårdsplan 2005 Tvärån - Umeå kommun Framsidans bild är tagen upp mot cykelbron vid gamla Grisbacka tullmjölkvarn Förord I Västerbottens län är många vattendrag kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Läs mer

Våtmarker i jordbrukslandskapet

Våtmarker i jordbrukslandskapet Våtmark. Foto: Ulf Hidås Våtmarker i jordbrukslandskapet För några decennier sedan var våtmark synonymt med surhål, sumpmark eller träsk, d.v.s. en problemmark som inte gick att använda utan att den först

Läs mer

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket Ekologisk restaurering av vattendrag Naturvårdsverket & Fiskeriverket är indelad i 6 kapitel och avsedd att sitta i en pärm med 6 flikar, en flik per kapitel. Manualen kommer att uppdateras och kompletteras

Läs mer

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16 Miljöhänsyn vid dikesrensningar Innehåll Miljöstörningar vid dikesrensningar......................... 1 Tänk efter före!.................................... 2 Behöver det rensas?..............................................

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador

Naturinsatser mildrar kraftverkens skador Miljöfondsprojekt Naturinsatser mildrar kraftverkens skador 1 Bra Miljöval - el i naturvårdens tjänst Vad är Bra Miljövalmärkt el? Konsumenter som väljer el märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Restaurering av flodpärlmusselvatten

Restaurering av flodpärlmusselvatten Restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF restaurering av flodpärlmusselvatten 1 2 restaurering av flodpärlmusselvatten Världsnaturfonden WWF Projektledarna för WWFs LIFE-projekt, Sofi

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Datum 4--4 Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Ingående i Landvetter flygplats kontrollprogram år Swedavia EnviroPlanningAB Lilla Bommen 5 C, 4 4 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK 1 5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK Erik Degerman 5.11.1 Naturlig förekomst och funktion av lekbottnar Laxfiskars lekbäddar, dvs bottnar där rommen deponeras, ska skydda rommen under

Läs mer

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd

Guide till bäckrestaurering. Bäckar. levande landsbygd Guide till bäckrestaurering Bäckar levande landsbygd Bäckar levande landsbygd Utgivare: Jord- och skogsbruksministeriet PB 30, 00023 STATSRÅDET Tel. (09) 16001 (växel) www.mmm.fi Arbetsgrupp: Nylands

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten 971 86 LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan,

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning

Läs mer

INFOR- MATION. Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi

INFOR- MATION. Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi INFOR- MATION Vattendrag och svämplan helhetssyn på hydromorfologi och biologi Vattendragens dynamik Svämplan är vanliga längs både små och stora vattendrag i Sverige. De innehåller några av våra mest

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet

Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Vindkraft i slättlandskapet Så gynnar anläggning av naturmiljöer den biologiska mångfalden Biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet Skriften ingår i den serie broschyrer om odlingslandskapets

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer