Spontanidrottssatsningar 2015 Wasa Golf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spontanidrottssatsningar 2015 Wasa Golf"

Transkript

1 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Spontanidrottssatsningar 2015 Wasa Golf Dnr: 15/30 Sammanfattning av ärendet Wasa Golfklubb vill komplettera Svenska Golfförbundets ungdomssatsning Golfäventyret med en fysisk plats som inte inkräktar på den redan befintliga anläggningen. Genom att bygga en fysik plats anpassad till Golfäventyret kan klubben ta emot alla elever som visar intresse för golf i skolan, uppmuntra till spontanidrott på egen hand och erbjuda fortsatt golfutbildning (Gröna Kortet) och medlemskap i föreningen till de som önskar. Elever som haft två golflektioner på skolan och fått den introduktion som behövs, blir gratis medlemmar i Golfäventyret och kan fritt använda sig av arenan. Även andra intresserade ungdomar kan bli medlemmar. I klubbstugan kommer det att finnas utrustning att låna. Ungdomarna kan själva komma igång utan vidare instruktion, tack vara det speciellt framtagna scorekortet samt SGFs bok och app till Golfäventyret. Kultur- och fritidskontoret bedömer att ett bidrag till Wasa GK:s satsning Golfäventyret kan bidra till att bredda utbudet av spontanidrottsaktiviteter i kommunen. Golf är en sport som av vissa uppfattas som mindre lättillgänglig. En spontanidrottsatsning som gör det möjligt för fler unga att ägna sig åt golf är därför välkommen. Satsningens uttalade ungdomsfokus ligger även i linje med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Kontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Wasa GK ett bidar om 500 tkr för spontanidrottsatsningen Golfäventyret, samt att kultur- och fritidschefen ges i uppdrag att utarbeta och underteckna ett avtal som närmare reglerar förutsättningarna för bidraget. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad Bilaga 1 Projektbeskrivning Golfäventyret. Ärendet Wasa GK är en förening med ca 600 medlemmar. Genom ett avtal med Wasa Golf Center får klubbens medlemmar bruka anläggningen. Alla driftskostnader står Wasa Golfcenter för. Wasa Golf Center står även som garant för föreningens ekonomi, och har vid behov skjutit till medel då underskott uppstått i föreningens verksamhet. Södertälje kommun Stadskansliet Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kultur- och fritidskontoret 2 (3) Klubbens verksamhet består framför allt av spontanidrott, där medlemmarna använder anläggningen och spelar golf när de själva önskar. Majoriteten av dagens medlemmar är vuxna. Klubben satsar nu på att etablera en bred ungdomsverksamhet. I framtiden vill Wasa Golfklubb kännetecknas som en ungdomsklubb. I dagsläget har föreningen ingen föreningslokal, utan använder Wasa Golfcenters faciliteter. Den nya klubbstugan som planeras i samband med anläggandet av Golfäventyret ska bli en mötesplats för gamla och unga föreningsmedlemmar. Klubbstugan spelar också en avgörande roll för att alla delar av verksamhetsplanen för juniorerna ska kunna förverkligas. För två år sedan startade klubben arbetet med att utveckla verksamheten för unga. Arbetet med juniorer går under arbetsnamnet Sikta Rätt. Klubben går bl.a. ut i skolor i Södertälje och introducerar golfen under lättsamma former. Efter det att eleverna vid ett antal tillfällen fått pröva på golf i skolan ska de som önskar (och i den mån klubben finner finansiering) få möjligheten att fortsätta golfutbildningen mot grönt kort. Wasa Golfklubb vill komplettera Svenska Golfförbundets ungdomssatsning Golfäventyret med en fysisk plats som inte inkräktar på den redan befintliga anläggningen. Genom att bygga en fysik plats anpassad till Golfäventyret kan klubben ta emot alla elever som visar intresse för golf i skolan, uppmuntra till spontanidrott på egen hand och erbjuda fortsatt golfutbildning (Gröna Kortet) och medlemskap i föreningen till de som önskar. Elever som haft två golflektioner på skolan och fått den introduktion som behövs, blir gratis medlemmar i Golfäventyret och kan fritt använda sig av arenan. Även andra intresserade ungdomar kan bli medlemmar. I klubbstugan kommer det att finnas utrustning att låna. Ungdomarna kan själva komma igång utan vidare instruktion, tack vara det speciellt framtagna scorekortet samt SGFs bok och app till Golfäventyret. Kultur- och fritidskontoret bedömer att ett bidrag till Wasa GK:s satsning Golfäventyret kan bidra till att bredda utbudet av spontanidrottsaktiviteter i kommunen. Golf är en sport som av vissa uppfattas som mindre lättillgänglig. En spontanidrottsatsning som gör de möjligt för fler unga att ägna sig åt golf är därför välkommen. Satsningens uttalade ungdomsfokus ligger även i linje med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Kontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Wasa GK ett bidar om 500 tkr för spontanidrottsatsningen Golfäventyret, samt att kultur- och fritidschefen ges i uppdrag att utarbeta och underteckna ett avtal som närmare reglerar förutsättningarna för bidraget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Wasa GK har till kultur- och fritidskontoret inkommit med en budget för spontanidrottssatsningen Golfäventyret, vilken framgår av bilaga till denna tjänsteskrivelse. Beslut i enlighet med kontorets förslag innebär att 500 tkr av budgeten för spontanidrottssatsningar tas i anspråk budgeten uppgår i år till drygt tkr.

3 Tjänsteskrivelse södertälje kommun 1 Kultur- och fritidskontoret 3 (3) Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: l. W asa GK beviljas ett bidrag om 500 tkr for spontanidrottssatsningen Golfäventyret 2. Kultur- och fritidschefen uppdras utarbeta och underteckna ett avtal som närmare reglerar forutsättningarna for bidraget. Kultur- och fritidschef Anders Siljelöf Chef forening och anläggning Handläggare: Axel Christensson ~ämndsekreterare stadskansliet Telefon (direkt): E-post: Beslutet skickas till: WasaGK Akten

4 GOLFÄVENTYRET Wasa Golf i ett utvecklingsprojekt för ungdomar där golfens egenskaper och möjligheter används till att skapa en vinn- vinn situation för ungdomarna, golfen, företagarna och samhället.

5 Innehållsförteckning Bakgrund Om Wasa Golfklubb Golfäventyret projektbeskrivning Effekter av projektet Budget uppbyggnad av Golfäventyret Nuläge finansiering sid 3 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 Bilagor Bilaga 1 Karta Wasa Golfbana Bilaga 2 Golfäventyret Bilaga 3 VP Juniorer Bilaga 4 Barnkonsekvensanalys Bilaga 5 Arrendeavtal mark Bilaga 6 Utdrag styrelseprotokoll Bilaga 7 Årsredovisning Kontaktperson Leif R Carlson: Mob: E- post: 2

6 Bakgrund Wasa Golfklubb vill komplettera Svenska Golfförbundets ungdomssatsning Golfäventyret med en golfpark enbart för unga där klubben kan ta emot alla elever som visar intresse för golf i skolan och de unga på egen hand kan utöva spontanidrott. Utöver att väcka intresse för idrotten golf vill föreningen använda golfens alla inneboende egenskaper för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. Föreningen vill ge dem en arena där de känner sig hemma och välkomnade. Wasa Golfklubb ser detta arbete som ett demokratiprojekt. Gemenskapen på golfbanan skapar starka, självständiga ungdomar som känner sig delaktiga och behövda i samhället i stort. Om Wasa Golfklubb Wasa GK är en förening med ca 600 medlemmar. Genom avtal med Wasa Golf Center får klubbens medlemmar bruka anläggningen. Alla driftskostnader står Wasa Golf Center för. Wasa Golf Center står även som garant för föreningens ekonomi, och har vid behov skjutit till medel då underskott i uppstått i föreningen. Klubben verksamhet består framför allt av spontanidrott där medlemmarna spelar golf när de själva önskar. Majoriteten av medlemmarna är vuxna. Med stort engagemang satsar nu föreningen på att etablera en bred ungdomsverksamhet. I framtiden vill klubben kännetecknas som en ungdomsklubb. Idag har föreningen ingen lokal utan använder Wasa Golf Centers faciliteter. Den nya klubbstugan som planeras i samband med anläggandet av Golfäventyret ska bli en mötesplats för medlemmarna. Klubbstugan är också viktig för att verksamhetsplanen för juniorerna ska kunna förverkligas. Sikta Rätt startskotten för ungdomsverksamheten För två år sedan startade klubben arbetet med att utveckla verksamheten för unga. Arbetet med juniorer sammanfattas under arbetsnamnet Sikta Rätt. Klubben går bl.a. ut i skolor i Södertälje och introducerar golfen under lättsamma former. Efter att eleverna vid ett antal tillfällen fått pröva på golf i skolan ska de som önskar (och i den mån klubben finner finansiering) få möjligheten att fortsätta golfutbildningen mot Grönt Kort. Utöver att väcka intresse för idrotten golf vill föreningen använda golfens inneboende egenskaper för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. Föreningen vill ge dem en arena där de känner sig hemma och blir välkomnade i en gemenskap. Klubben ser detta som ett demokratiarbete. Gemenskapen på golfbanan skapar starka, självständiga ungdomar som känner sig delaktiga och behövda i samhället i stort. Föreningen hoppas med detta projekt skapa en arbetsmodell som kan fungera som förebild för andra golfklubbar i landet. 3

7 Sikta Rätt har fått ett enormt gensvar. Under 2013 och våren 2014 har ca elever introducerats till golf på grundskolorna i Södertälje. Av dessa uppger ca hälften att de vill fortsätta med golf. Lätt att börja spela golf Wasa Golfklubb anser att tröskeln till idrotten golf är hög och att steget från golfintroduktion med plastklubbor i skolan till att spela golf på riktig bana är ett allt för stort steg. Lägg därtill andra utmaningar i form av krävande regelverk, oskrivna sociala koder, historiskt arv mm som gör att allt färre unga attraheras till sporten. Genom att komplettera Svenska Golfförbundets ungdomssatsning Golfäventyret med en fysisk plats som inte inkräktar på den redan befintliga anläggningen kan klubben ta emot alla elever som visar intresse för golf i skolan och erbjuda fortsatt golfutbildning och medlemskap i föreningen. Golfäventyret projektbeskrivning Golfäventyret Svenska Golfförbundet Golfäventyret är ett hjälpmedel framtaget av Svenska Golfförbundet, riktat till barn och ungdomar som vill börja spela golf. I boken och på tillhörande webb hittar barnen allt de behöver veta för att kunna börja med golf. Golfäventyret Golfpark Den fysiska platsen Golfäventyret blir mer än m 2 stor. Det är en plats som tillåter ungdomarna att träna lugn och ro. Att inte stressa ut på banan ger trygghet till de blivande golfarna och förebygger irritationsmoment som kan uppstå på banan bland etablerande golfare. I början är det tänkt som en relativt enkel anläggning, som sedan utvecklas tillsammans med ungdomarna. Elever som haft två golflektioner på skolan och fått den introduktion som behövs blir gratis medlemmar i Golfäventyret och kan använda arenan. Även andra ungdomar kan bli medlemmar. I klubbstugan finnas utrustning att låna. Ungdomarna kan själva komma igång tack vara det speciellt framtagna scorekortet samt Golfförbundets material till Golfäventyret. 4

8 Beskrivning av området Se även bilaga 2. Entrén (1) markerar tydligt att du kliver in en ny värld Golfäventyret. Vi tänker oss en portal, kanske grindar. Den slutgiltiga utformningen görs tillsammans med ungdomar som får smycka ingången med en muralmålning. Vi tror att golfens estetik uppfattas som konservativ och främmande hos många unga och vi är inte rädda för att förändra det estetiska uttrycket om det gör idrotten mer attraktiv bland yngre. Klubbstugan (2) på ca 100 m 2 har plats för förvaring av utrustning, här finns WiFi, bord för fika och läxor. Klubbstugan andas golf och fungerar som mötesplats. Byggnaden handikappanpassas och vinterbonas. Toalett och dusch finns att tillgå i Wasa Golf Center. Ungdomarna tar (med stöd av vuxna) del av ansvaret för anläggningen och utformar förhållningsregler som gör att alla trivs och att anläggningen sköts. Stugan har hög tillgänglighet, ungdomarna kan komma hit oavsett de vill spela eller inte. Vi lägger stor vikt vid att utforma en miljö där både killar och tjejer trivs. Utslagsplatser finns på två ställen, åtta mattor (3) är placerade i närheten av övningsgreenerna (4) (5), vardera på ca 150m 2. Även ett mindre vattenhinder (6) planeras. Längs med långsidan finns det stora utrymmet för utslagsmattor (7), ca 25 platser där ungdomarna kan träna inspel mot greenen (8) på ca 600 m 2. Samtliga greener kommer att vara av tåligt och rejält gräs. Bakom den stora övningsgreenen placeras en långsmal bunker (9). Området avgränsas med trädplantering (10, 12) samt skyddsnät (11). Tidsplan Vi sätter igång snarast, så snart finansiering är löst. Preliminärt 15 jan- 30 sep Effekter av projektet Vi skapar en generationsöverskridande mötesplats för äldre och yngre föreningsmedlemmar. Vi minskar tröskeln in till idrotten golf. Alla vinner på att göra golfen mer tillgänglig - ungdomarna, företagarna, samhället, klubben och golfsporten. Utöver att väcka intresse för idrotten golf vill föreningen använda golfens alla inneboende egenskaper (t.ex. vett och etikett, att du är din egen domare) för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. De unga får en arena där de känner sig hemma och blir välkomnade i en gemenskap de annars inte blivit en del av. Gemenskapen på golfbanan och de kontakter som knyts där skapar starka, självständiga ungdomar som känner sig delaktiga och behövda i samhället. Vi skapar en arbetsmodell som kan fungera som förebild för andra golfklubbar i landet. 5

9 Fler kan ta det Gröna kortet. Kortet ska inte ges bort, ungdomarna ska uppnå det som krävs för att förtjäna det. Ungdomarna får förståelse för hur inlärning sker och de äger sin golfkompetens när de väl når målet. Företagen får en chans att hitta kompetent arbetskraft genom mentorskapen när de sponsrar Gröna kortet- utbildningen. Samhället är vinnare, för med aktiva och tillfredsställda ungdomar minskar skadegörelsen, skolresultaten gynnas. Golfungdomarna ger positiva ringar på vattnet i sin närmaste omgivning. Klubben får nöjda och glada medlemmar, nya medlemmar, bra renommé och ökad aktivitet. Budget uppbyggnad av Golfäventyret Grundarbeten Trädförflyttning, Plantering Kapa träd, stubbar, elda Gångstigar, planering Uppfräsning jord, förflyttning material mm Diverse jord, bärmassor, sand mm Dränering Tillverkning: Bunkrar Vattenhinder Greener Utslagsplatser Insåning av gräs och bultning mm Installation bevattning Skyddsnät mot hål 7 Belysning: Eldragning Stolpar Lampor Byggnation: Klubbhus ca 100m 2 (Förvaring, kontor servering mm) : : : :- Totalt :- 6

10 Nuläge finansiering av Golfäventyret Budgeten för Golfäventyret är beräknad till ca 2,2 miljoner kronor. Ägaren till Wasagolf Center, Nils Andersson, har upplåtit ett markområde för Golfäventyret på ca 6000 m 2 till den ideella föreningen Wasa Golfklubb med ett arrende som löper på 10 år. Nils Andersson har även gett garanti till Wasa Golfklubb att medfinansiera Golfäventyret till 50 % om projektet blir fullfinansierat. För Golfäventyret har föreningen har beviljats kr i anläggningsbidrag från Sörmlandsidrotten. Det innebär att ca kr saknas för att projektet ska vara finansierat till fullo. Kontakter är tagna med Svenska Golfförbundet och Sörmlands Golfförbund och de kan ha möjlighet att bidra med kr respektive kr. Om detta beviljas återstår kr att finansiera. Samtal om finansiering av skolungdomarnas vidare golfutbildning då övningsområdet Golfäventyret finns på plats förs även med ordföranden i Företagarna för Södertälje och Nykvarn. 7

11

12

13 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom etik och moral, ta Grönt Kort och bli medlemmar i klubben. De får möjlighet att vistas i en miljö där de kan växa som människor och bli en del av en gemenskap som genom mentorskap kan leda till jobb, men även ha positiv inverkan på skolan och övriga livet. VÅRA VÄRDERINGAR Vi skiljer på identitet och prestation. Ungdomarna är sedda innan de gör något, bra som dåligt. Golfen utvecklar personen. Det är en individuell idrott och det krävs en ständig konstruktiv dialog med sig själv för att utvecklas, golfmässigt och personligt. Den unge golfaren får insikt och förståelse för vad respekt och ansvar innebär. Vi har en trygg miljö där vi omfamnar, inte undviker, misslyckandet. En motgång är en viktig situationen att utveckas och växa i. Vi hjälper ungdomarna att möta motgångar på ett konstruktivt sätt. Golfbanan är den ultimata mötesplatsen här kan alla integreras. Ung - gammal, man kvinna, nybörjare proffs. Handicapsystemet gör att alla kan mötas trots skiftande förutsättningar. Vi ger ungdomarna verktygen att finna balans mellan erfarenhet(dåtid) och fantasi(framtid), i en fungerande nutid, och utvecklas till starka och självständiga individer som väljer själva och vågar våga! VISION Alla är vinnare - ungdomarna, företagarna, samhället, klubben och golfsporten. UNGDOMARNA är de största vinnarna. De får en plattform där de hör hemma och blir välkomna i en gemenskap, golffamiljen, de annars inte blivit en del av. Denna plattform och gemenskap skapar starka, självständiga ungdomar, blivande vuxna. Det gröna kortet är en viktig symbol och nyckeln till denna gemenskap. Kortet ska inte ges bort, ungdomarna ska uppnå det som krävs för att förtjäna det. Att kämpa för det gröna kortet ger ungdomarna förståelse för hur inlärning sker och de äger sin golfkompetens när de väl når tillräckliga resultat. FÖRETAGEN får en chans att hitta kompetent arbetskraft genom mentorskapen. SAMHÄLLET är vinnare för med aktiva och tillfredsställda ungdomar minskar skadegörelsen, skolresultaten gynnas. Golfungdomarna ger positiva ringar på vattnet i sin närmaste omgivning. KLUBBEN får nöjda och glada medlemmar, nya medlemmar, bra renommé och ökad aktivitet.

14 GOLFEN är vinnare för på ett nyskapande sätt visar Wasa Golf hur sporten kan rekrytera, inkludera och samverka med andra aktörer i samhället. STRATEGI! Utnyttja golfens inneboende egenskaper (golfsporten har ännu inte till fullo insett dessa själv, jagar fortfarande prestation) - Ingen utslagning - Inte åldersbestämt - Inte könsbestämt - Respekt för banan, spelet, andra människor, dig själv - Ansvar för ditt uppförande och utförande. Du är även din egen domare.! Omfamna Golfkrisen för att ta chansen att förnya/förändra och utveckla sporten.! Utnyttja Wasa Golfs anläggning: - Enklare bana som tål mycket - Centralt belägen - Äldre medlemmar som vill vara mentorer på banan - Gott om plats - Öppet året om! Utnyttja den unika potentialen i Södertälje: - Kommunbefolkning där nästan 50% har utländsk bakgrund - Kommunen har kunskap om och arbetar konstruktivt med integration - Företagen vill rekrytera utbildad arbetskraft och är villiga mentorer! Projekt Sikta Rätt 2014: - En årligt återkommande aktivitet för att introducera barn och ungdomar till golfen - Presentation av projektet för skola, företag, kommun - Mentorskap genom företag/andra intressenter: golf, arbetsliv, övriga livet - Grönt kort: ta körkort i golf - Föreläsningar - Förebilder - Media! Dialog med golfklubbens styrelse och medlemmar för att tydliggöra vad som krävs för att bygga upp en hållbar och livskraftig ungdomsverksamhet.

15 Önskemål med verksamheten Inblandade parter, framför allt ungdomar och mentorer, men även skola, golfklubb och övriga berörda, ska ha en positiv upplevelse Sikta Rätt (Utvärdering sker genom enkät till berörda). - Vi lyckas överföra golfens inneboende kvalitéer till ungdomarna - Vi möjliggör för minst 120 (helt avhängigt antalet mentorer. Varje företag finansierar en eller flera ungdomar.) ungdomar att delta i utbildningen och klara av kraven för att ta Grönt Kort samt erhålla fritt medlemskap i golfklubben Av de som tar Grönt kort 2014 är målet att minst 50 % fortsätter som medlemmar på Wasa Golf 2015, att 10% fortsätter som medlem i annan klubb, och att 10% fortsätter med spontangolf via play and play Önskemål med verksamheten i ett längre perspektiv - Projektet Sikta Rätt är årligt återkommande och introducerar alla barn i Södertälje till sporten golf. Samtliga grundskoleelever klass 1-9 genomgår vår golfutbildning som ett led i skolutbildningen. - Projektet/arbetsmodellen sprider sig till andra klubbar - Ungdomsverksamheten genererar ett mervärde till Wasa Golf: fler medlemmar, nöjdare medlemmar, bättre gemenskap och klubbkänsla - Ungdomsverksamheten på Wasa utvecklas i takt med ungdomarna, ligger steget före och kan matcha ungdomarnas behov och utvecklingsnivå. Wasa Golf är alltid en mötesplats för alla integration på riktigt. Verksamhetsplanen revideras senast den 15 mars varje år. Handlingsplan för 2014 bil.1

16 BARNKONSEKVENSANALYS GOLFÄVENTYRET WASA GOLFKLUBB På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga i projektet? 1. MÖTESPLATS Vi skapar en generationsöverskridande mötesplats för äldre och yngre föreningsmedlemmar. 2. SPONTANIDROTT Tack vare anläggningen kan klubben ta emot alla elever som visar intresse för golf i skolan, och även uppmuntra till spontanidrott på egen hand. 3. TILLGÄNGLIGHET Vi minskar tröskeln in till idrotten golf. Alla vinner på att göra golfen mer tillgänglig - framför allt ungdomarna, men även företagarna, samhället, klubben och golfsporten. Förslaget innebär att vi har satt barns och ungdomars bästa i främsta rummet. På vilket sätt har det gjorts? Föreningen vill använda golfen för att stärka ungdomarnas självkänsla och självförtroende. Anläggningen är en trygg plats designad för ungdomar som tillåter dem att i lugn och ro komma in i golfen. Gemenskapen på golfbanan och de kontakter som knyts där skapar starka, självständiga ungdomar som känner sig delaktiga och behövda i samhället i stort. Vi har tagit hänsyn till barns och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet. På vilket sätt har det gjorts? Vid utformning av slagytor, greenområden mm är säkerheten genomtänkt. Medlemskap ink säkerhetsutbildning krävs för att använda anläggningen. Anläggningen och övningsbanken ger utrymme för ständig progression och tillräcklig utmaning. Vi ser delaktigheten och gemenskapen på klubben som den största behållningen tillsammans med den fysiska aktiviteten. Vi har tagit hänsyn till de funktionshindrade barnens och ungdomarnas behov. På vilket sätt har det gjorts?

17 Det är en enkel anläggning- lättare och säkrare att använda en riktig bana. Plastbollar och klubbor används framför allt. Det är en trygg plats med tydliga fysiska avgränsningar, regler och rutiner. Entré till klubbstugan, gångar osv anpassas för rullstolsburna. Kunde barns och ungas egna åsikter tas tillvara i projektet?! Ja Om Ja, enligt vilken nivå på medinflytandestegen (RFs barnkonsekvensanalys): Nivå nr..6.. Hur motiveras denna nivå? 6 = Barnet har tagit beslut tillsammans med vuxna efter deras förslag. Vi eftersträvar maximal involvering från de unga som ska nyttja anläggningen. Vi har utformat projektet för att göra anläggningen attraktiv för unga. I den här fasen är utmaningen att det handlar om nyrekrytering med fokus på unga som ännu inte är etablerade på klubben. Vi tänker oss att de unga ska ha mycket mer inflytande när projektet vidareutvecklas, och att de vuxnas roll snarare blir att backa upp och stötta än att leda utvecklingen av anläggningen. Underskrift av IF:s ansvarige för projektet... Namnförtydligande...

18

19

20

21

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007

UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 UTREDNING NYBÖRJARUTBILDNINGEN 2007 Innehållsförteckning Sid Inledning..3 Sammanfattning och förslag 4 Bakgrund/Direktiv...6 Nybörjarutbildningen modell 2004.....7 Kapitel 1: Översyn av innehållet i dagens

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer