UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog"

Transkript

1 UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog

2 UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde på bland annat effektiv virkesproduktion hållbart skogsbruk smidighet användning av skogen i rekreationssyfte förebyggande av styckning av skogen Delägarna utgör tillsammans den samfällda skogens delägarlag En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt och är avsett att användas för hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen. Delägarfastigheternas ägare är delägare i den samfällda skogen och utgör delägarlaget för den samfällda skogen. Delägarlaget är en juridisk person som är separat från del-ägarna och som i första hand idkar skogsbruk i den samfällda skogens område. Lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar styr användningen och förvaltningen av samfällda skogar. I en samfälld skog utförs virkesförsäljning och skogsvårdsarbeten av en förvaltningsnämnd och en ombudsman som delägarlaget har utsett. De sköter också de övriga praktiska åtgärderna i den samfällda skogen för delägarnas räkning. Delägarna i en samfälld skog ansvarar inte personligen för delägarlagets förpliktelser. En samfälld skog är en separat skattskyldig som betalar inkomstskatt på de inkomster den har fått. Inkomstskatteprocenten för en samfälld skog är 28. Den samfällda skogens utdelningar är skattefri inkomst för delägarna och delägarna behöver inte meddela dessa till skattemyndigheten. Skatten på utdelningen från UPM Samfällda skogar är FÖR DELÄGAREN 0% 2 3

3 Anslutning av skogsområde till UPM Samfällda skogar Enkelt och tryggt En skogsägare blir delägare i en samfälld skog genom att avtala om anslutning av sin skog till en samfälld skog. Skogsägaren kan ansluta ett skogsområde ur den egna fastigheten till en samfälld skog och får då andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av området som ansluts. Skogens värde fastställs utgående från aktuella trädbestånds- och figuruppgifter med hjälp av avkastningsvärdemetoden. Metoden innefattar inte korrigeringsfaktorer som beror på prövning. Avkastningsvärdemetoden en värdebestämnings-metod som också används av myndigheterna (Lantmäteri-verket). UPM Samfällda skogar är belägna i Östra, Västra och Mellersta Finland och i Österbotten. Namnen i fastighetsregistret: Östra Finlands samfällda skog Mellersta Finlands samfällda skog Västra Finlands samfällda skog Österbottens samfällda skog Avkastning och bekymmerslöshet En samfälld skog är en bekymmersfri och lönsam ägandeform för delägarna. UPM Samfällda skogar har skogsserviceavtal med UPM, vilket säkerställer att den samfällda skogen sköts på ett ändamålsenligt sätt enligt en skogsbruksplan och att de samfällda skogarna oberoende av konjunkturläget får ett konkurrenskraftigt pris för det virke de säljer. Enligt avtalet ger UPM en pris- och avsättningsgaranti på virke som säljs ur en samfälld skog och den samfällda skogen ger UPM företräde som virkesköpare. Pris- och avsättningsgaranti för virke ur UPM Samfällda skogar Tillförlitlighet och konkurrenskraft UPM har gedigen erfarenhet av en lönsam skötsel av de egna skogarna. UPM:s fabriker, som använder mycket virke, finns belägna nära UPM Samfällda skogar. Tillförlitlighet och konkurrenskraft är grundstenar som både den samfällda skogen och dess delägare har nytta av. Inkomsterna från försäljning av virke ur den samfällda skogen fördelas regelbundet som utdelning till delägarna. Överskottet ur den samfällda skogen delas ut till delägarna i proportion till andelarna i den samfällda skogen. 4 5

4 Förebyggande av styckning Hänsyn till naturens mångfald Det är ofta lättare att beakta naturens mångfald i större skogsområden än små. Vi kommer att ansöka om FSCcertifikat för UPM Samfällda skogar. Målet med FSCcertifieringen är att göra den samfällda skogen till en attraktivare virkeshandelspartner och informera om en hållbar användning av skogar som är erkänd på internationell nivå. Genom att bilda samfällda skogar kan man förebygga styckning av skogsfastigheter och bilda större skogshelheter som skapar goda förutsättningar för att öka skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Att gå med i en samfälld skog lämpar sig till exempel vid generationsväxlingar och för dödsbodelägare när det inte är önskvärt att stycka fastigheten i små delar eller när man vill att skogarna blir en del av en större helhet som sköts av skogsexperter. I samfällda skogar genomförs skogsvårdsarbeten och virkesförsäljning utgående från en skogsbruksplan och skogarna sköts av skogsexperter. Avtal om anslutning av ett område till UPM Samfällda skogar Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av ett område ur en fastighet till UPM Samfällda skogar. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras och skogsägaren får som grund för beslutsfattandet besked om antalet andelar i den samfällda skogen. Skogsägaren får också kalkyler över värdet på både den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts. De överenskomna andelarna i den samfällda skogen bekräftas genom en lantmäteriförrättning Skogsägaren kan alltid utan att behöva ange någon orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Om skogsägaren godkänner antalet andelar i den samfällda skogen lämnas en ansökan till lantmäteribyrån om anslutning av området till den samfällda skogen. Det överenskomna antalet andelar bekräftas genom en lantmäteriförrättning som gäller anslutning av området och som betalas med statsmedel. I avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog står den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna samt för arvoden för skötsel av ärendet. Om anslutning av eventuella obebyggda byggnadsplatser eller andra egendomsdelar och villkoren för dessa avtalar den samfällda skogen och skogsägaren fall för fall. Beställ ett avtal om samfällda skogar! Du kan beställa ett avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog för undertecknande genom att ringa UPM:s skogsservicenummer eller skicka in kontaktkortet som finns i slutet av broschyren. 6 7

5 Uppdaterade uppgifter om trädbeståndet är en förutsättning för värdebestämningen Värdebestämning av UPM Samfällda skogar och en skogsfastighet som ansluts Det skogsekonomiska värdet på skogsområdet fastställs med hjälp av avkastningsvärdemetoden utgående från aktuella uppgifter om figuren och trädbeståndet. Eventuella specialvärden fastställs separat från fall till fall. I anslutningssituationen tillämpas samma beräkningsgrunder för den samfällda skogen och skogsområdet som ansluts. Aktuella uppgifter om skogstillgångarna är en förutsättning för en tillförlitlig värdebestämning när skogen ansluts. Därför uppdateras alltid trädbeståndet i ett skogsområde som eventuellt kommer att anslutas till en samfälld skog. Uppgifterna om trädbeståndet uppdateras utgående från en bedömning av enskilda figurer som baserar sig på en inventering i terrängen. Uppgifterna om figuren och trädbeståndet i den samfällda skogen ajourhålls hela tiden genom att uppdatera uppgifter om trädbeståndet efter utförda åtgärder och genom en årlig beräkning av tillväxten. Värdebestämningen förutsätter att uppgifterna om figuren och trädbeståndet överförs till UPM:s datasystem. Det skogsekonomiska värdet beräknas med avkastningsvärdemetoden I anslutningssituationen beräknas det skogsekonomiska värdet både på den samfällda skogen och området som ansluts med samma metod och på samma beräkningsgrunder. För att beräkna värdet används avkastningsvärdemetoden. Skogens värde fastställs som skillnaden mellan framtida intäkter och kostnadernas nuvärde, dvs. som nettointäkternas nuvärde. Intäkterna är avverkningsinkomster och kostnaderna utgörs av kostnader för skogsvårdsåtgärder. I skogsbruket uppstår intäkter och kostnader vid olika tider och ofta under en lång tid. Tidsfaktorns inverkan beaktas genom att beräkna intäkternas och kostnadernas nuvärde, dvs. genom att diskontera intäkterna och kostnaderna till tidpunkten för beräkningen. Avkastningsvärdemetoden innefattar inte faktorer som beror på prövning och den beaktar skogsområdets virkesproduktionspotential. 8 9

6 EN TILLFÖRLITLIG VÄRDEBESTÄMNING GARANTERAR SKOGSÄGAREN RÄTT SKOGSVÄRDE Mångsidiga beräkningsgrunder vid värdebestämning Vid beräkningen används samma rotpriser och kostnader för skogsvårdsåtgärder för hela perioden (två trädgenerationer), eftersom de framtida förändringarna i fråga om dessa är svåra att förutspå. Som rotpriser används verkliga medelpriser under en tre års period per rotprisområde. Priserna baserar sig på Skogsforskningsinstitutets virkeshandelsstatistik. Som kostnader för skogsvårdsåtgärder används prisuppgifter per arbetsslag som tjänsteleverantörerna har meddelat under det år beräkningen görs. För att fastställa tidpunkten för framtida avverkningar och skogsvårdsarbeten används Skogsforskningsinstitutets skogssimulator Motti. Beräkningen grundar sig på att trädbeståndets utveckling på olika figurer förutspås. Motti innehåller trädslagsspecifika tillväxtmodeller som utarbetats vid Skogsforskningsinstitutet och tidpunkterna för åtgärderna fastställs i enlighet med Tapios rekommendationer om god skogsvård (2006). När avkastningsvärdemetoden tillämpas vid beräkningen fastställs räntan på basis av alternativa placeringsformer med likadan risk. Vanligen är räntan som används i dessa kalkyler 3 5 %. Räntefoten som används för att bestämma värdet på den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts är 4 %. Den samfällda skogens verksamhetsprincip är att få avkastning från skogsbruket och fördela intäkterna som utdelning till delägarna i den samfällda skogen. Därför beräknas det skogsekonomiska värdet i värderingssituationen på skogsmark som inte begränsas av fullständigt åtgärdsförbud. Således lämnas bl.a. skyddsområden, objekt som nämns i skogslagen, impediment och tvinmarker samt annan mark utanför den skogsekonomiska värdebestämningen. Målet är att få intäkter och fördela dessa som utdelning till delägarna 10 11

7 Specialvärden Vid beräkningen av värdet på den samfällda skogen beaktas specialvärdena som finns i den samfällda skogens område och fastigheten som ska anslutas. Med specialvärde avses andra ekonomiska värden än sådana som beror på virkesproduktion. Specialvärdena kan vara antingen positiva eller negativa. För specialvärden som kan fastslås såsom byggrätt och avtal om nyttjanderätt och arrendeavtal samt mark som exploateras beräknas nettonuvärdet genom att ändra om nyttighetens intäkter och kostnader till tidpunkten för värdebestämningen. Med hjälp av nettonuvärdet är målet att göra specialvärdena ämförbara med avkastningsvärdet. Skogsägaren bör noga överväga om han eller hon ansluter en fastighet med specialvärden till en samfälld skog eller om det är bättre att avskilja den till en separat fastighet. Värdet på den samfällda skogen Värdet på en andel i den samfällda skogen = Värdet på den samfällda skogen/antalet Värdet på skogsområdet som ansluts Andelar i en samfälld skog Värdet på den samfällda skogen räknas ut kvartalsvis. Samtidigt fastställs värdet på en andel i den samfällda skogen beräknat i proportion mellan värdet på den samfällda skogen och andelarna i den samfällda skogen. Fastigheten som ansluts till en samfälld skog får andelar i den samfällda skogen som motsvarar skogsområdets värde. Antalet andelar avrundas till ett heltal. Andelarna för fastigheten som ansluts läggs till den samfällda skogens andelar. Bild. Principen för fastställande av andelar i en samfälld skog. Den anslutna fastighetens andelar = Värdet på skogsområdet som ansluts/ andelens värde Värdet på den samfällda skogen och andelarna efter anslutningen Beräkning av värdet på den samfällda skogen Anslutningsprocess Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras. Efter att skogstillgångarna har uppdaterats får skogsägaren som grund för beslutsfattandet en kalkyl över värdet på skogsområdet som ska anslutas och information om antalet andelar i den samfällda skogen. Ansökan om lantmäteriförrättning för anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen lämnas när skogsägaren har godkänt antalet andelar som överlåts. Skogsägaren kan alltid utan att ange orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Anslutningsavtal Ansökan om lantmäteriförrättning Uppdatering av uppgifterna om trädbeståndet Beräkning av andelarna för den som ansluter sig Lantmäteriförrättning Registrering av lantmäteriförrättning Rätt till utdelning Anslutning till UPM Samfällda skogar 0 Utgifterna för lantmäteriförrättningen i samband med anslutningen betalas med statsmedel. Den samfällda skogen står både för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna och för arvoden för skötsel av ärendet om avtalet leder till att området ansluts till den samfällda skogen. I och med lantmäteriförrättningen registreras andelarna som skogsområdet som ansluts får i det riksomfattande fastighetsdatasystemet. Ägaren till den nya andelen har rätt till utdelning i den samfällda skogen från och med följande kvartal efter registreringen. Skogsägaren bör ta i beaktande att lantmäteriförrättningen, då registreringen görs, kan göras till och med flera månader efter att anslutningsavtalet har ingåtts. Orsaker till att lantmäteriförrättningen fördröjs är bl.a. att uppdateringen av uppgifterna om trädbeståndet skjuts upp på vintern och eventuella ägoregleringar som måste göras före anslutningen. När skogsområdet ansluts har den samfällda skogen eventuellt redan utvidgats. Antalet andelar behöver inte för den skull räknas om, eftersom värdebestämningsgrunderna inte förändras. Delägarna bemöts likvärdigt i anslutningssituationen. Bild. Ett riktgivande exempel på en anslutningsprocess

8 Kan andelar i den samfällda skogen säljas eller överlåtas? Kan skogsägaren få tillbaka sin skogsfastighet som anslutits till en samfälld skog? 7 FRÅGOR OCH SVAR Hur styr skogsplaneringen av samfällda skogar skogsbruket i dessa skogar? Det centrala målet för samfällda skogar är en effektiv virkesproduktion som skogsägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna. Skötselåtgärderna och avverkningarna i skogarna görs utgående från en skogsbruksplan, vilket säkerställer att de utförs i rätt tid med tanke på skogens utveckling och en så värdefull virkes-skörd som möjligt. Avverkningsmängden enligt skogsbruksplanen räknas på så sätt att man i enlighet med principen om hållbarhet når maximal ekonomisk lönsamhet med regelbundna avverkningar. Kan samfällda skogar avtala om virkesförsäljning direkt med UPM? Ja. De samfällda skogarna ger UPM företräde som virkesköpare under förutsättning att UPM betalar gängse marknadspris för virket. De samfällda skogarna och UPM har ingått skogsserviceavtal. Syftet med avtalet är att sörja för att skogarna sköts på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att virket som den samfällda skogen producerar har konkurrenskraftig avsättning oberoende av konjunkturläget. UPM ger en avsättningsgaranti på virket som den samfällda skogen säljer och en prisgaranti i enlighet med skogsserviceavtalet. Ja. Delägaren kan sälja eller skänka, dvs. överlåta, egna andelar i den samfällda skogen. Överlåtelser av andelar i en samfälld skog är fastighetsöverlåtelser som kräver att överlåtelsen följer den form som föreskrivs i jordabalken. Ett offentligt köpvittne måste också bestyrka överlåtelseavtalet. Får delägaren jakträtt i området som hör till den samfällda skogen? Delägaren och de familjemedlemmar som hör till dennes hushåll har jakt- och fiskerätt enligt de närmare beslut som förvaltningsnämnden fattar om detta. Bland delägarna fördelas rättigheterna i proportion till deras andelar i den samfällda skogen. Förvaltningsnämnden beslutar också närmare om annan användning i rekreationssyfte. Även om det enligt lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar är möjligt att avskilja en delägares område mot andelen i den samfällda skogen finns det ingen garanti för att beslutet som detta kräver kommer att fattas. Lagen om samfällda skogar garanterar inte heller att delägaren har rätt att få det område som motsvarar andelen avskilt. För att avskilja ett område krävs enligt lagen om samfällda skogar förutom bestämmelsen i reglementet också att delägarstämman ger sitt samtycke och fattar detta beslut med tre fjärdedelsmajoritet. För att avskilja ett område krävs alltså alltid att delägarstämman ger sitt samtycke, vilket den dock inte är tvungen att ge. Det finns inte heller någon garanti för att man skulle kunna eller skulle gå med på att avskilja exakt det område som delägaren eventuellt har anslutit till den samfällda skogen. Ger en samfälld skog bättre avkastning än en annan enskild skog? Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna kan utnyttja maximalt. En samfälld skog är avsedd att användas för hållbart skogsbruk och enligt lagen om samfällda skogar ska en samfälld skog skötas och användas i enlighet med en skogsbruksplan, vilket också garanterar att skogen hålls i produktivt skick. Samfällda skogars skogsekonomiska konkurrenskraft ökas av de effektivitets- och skalfördelar som uppkommer när skogshelheterna är större. Samfällda skogar ger årligen utdelning till delägarna. Slipper jag att göra skattedeklarationer om jag ansluter min skogsfastighet till en samfälld skog? Beträffande den skog som anslutits till den samfällda skogen behöver ni inte göra skattedeklaration för tiden efter lantmäteriförrättningen som gäller anslutning av området. En samfälld skog idkar skogsbruk och är en separat skattskyldig. Den samfällda skogen gör skattedeklarationer beträffande sin verksamhet. Utdelningen som den samfällda skogen betalar till sina delägare är skattefri inkomst för delägarna och delägaren behöver inte meddela denna till skattemyndigheten

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Arbets- och näringsministeriet Strategiska programmet för skogsbranschen KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Behandlades 11.9.2009 på konkurrenskraftsarbetsgruppens

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Finlands skogscentrals system för skoglig information

Finlands skogscentrals system för skoglig information 1 (9) Finlands skogscentrals system för skoglig information Registerbeskrivning enligt enligt 10 i personuppgiftslagen (523/1999) Registerförare Finlands skogscentral Offentliga tjänster FO-nummer 2440921-4

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Utkast 4.6.2015. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Utkast 4.6.2015. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Utkast 4.6.2015 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt lagen

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Skog norr om Våmhus, Mora

Skog norr om Våmhus, Mora Skog norr om Våmhus, Mora MORA ÖSTRA STORBYN 85:1 Obebyggd skogsfastighet om 55 hektar belägen i södra Blecksberget norr om Våmhus i Mora kommun. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 54,4 hektar

Läs mer

Tallskog med vacker vy!

Tallskog med vacker vy! Tallskog med vacker vy! GÄVLE HAGSTA 6:38 Lätttillgänglig skogsfastighet i Hamrånge 3,5 mil norr om Gävle. Fastigheten består av två skiften med totalt 90,7 ha mark varav 72,8 är produktiv skogsmark varav

Läs mer

INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE

INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE INFORMATION TILL ENLIGT LAG (2011:914) OM KONSUMENTSKYDD VID AVTAL OM TIDSDELAT BOENDE BILAGA A 1. SÄLJARE Fjällinvest AB, 556426-8380 Sälfjällsgården 780 67 Sälen 2. NYTTJANDERÄTTSANDELENS ÄGOFÖRHÅLLANDE

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Skogsbeskattningsguide

Skogsbeskattningsguide OP metsäopas 2008 Skogsbeskattningsguide O me säop 20 2010 OP-metsäopas 2008 Bokslutsdags Det är igen den tiden på året då det är dags att upprätta ett bokslut över det gångna årets skogsbruk i form av

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor. Skogsfastighet MALÅ GRUNDTRÄSK 22:27 Talldominerad fastighet i Grundträsk på två skiften. Areal 73 ha varav 55 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6.200 m³sk och en årlig tillväxt på ca. 200

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

PEFC-skogscertifiering 2011. Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG.

PEFC-skogscertifiering 2011. Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG. PEFC-skogscertifiering 2011 Virke från en skog som sköts hållbart. DIN SKOG. PEFC-skogscertifiering passar finskt skogsbruk bäst. PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem som gynnar ekologiskt,

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

RP 27/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 27/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Liten skogsfastighet, Singö

Liten skogsfastighet, Singö Liten skogsfastighet, Singö NORRTÄLJE NORRVRETA 4:8 Varierande obebyggd skogsfastighet med skog, hällmark och liten inäga. Totalt ca 3,5 ha varav 2,9 ha utgörs av skogsmark. God tillgänglighet då fastigheten

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd

Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Policy för skötsel av Borlänge kommuns skogar och träd Kommunens markinnehav är en grundsten i utvecklingen av det hållbara Borlänge 2 Skogen en del av vår framtid Borlänges väg mot visionen det hållbara

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Östersunds kommun 5 oktober 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 3 3 Resultat... 5 4 Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 5 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: 1417292, 1700162, 1701082, 26472 Revisionskriterium:

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185 ANVISNING MML 629/00 00 00/2014 1 Översättning Fastighetsregisterförarna ANVISNINGARNA FÖR FASTIGHETSREGISTERFÖRING (FRA) Lantmäteriverkets centralförvaltning har i dag med stöd av 15 i fastighetsregisterlagen

Läs mer

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910

SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014. Anders Hjortman 0500 272910 SKOGSBRUKETS KAPITALBESKATTNING deklarationsåret 2014 Anders Hjortman 0500 272910 Svf Österbotten Sysselsättande effekt: Verksamhetsledare Totalt 27 skogsfackmän Kontorsföreståndare Försäljningssekreterare

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer