UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog"

Transkript

1 UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog

2 UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde på bland annat effektiv virkesproduktion hållbart skogsbruk smidighet användning av skogen i rekreationssyfte förebyggande av styckning av skogen Delägarna utgör tillsammans den samfällda skogens delägarlag En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt och är avsett att användas för hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen. Delägarfastigheternas ägare är delägare i den samfällda skogen och utgör delägarlaget för den samfällda skogen. Delägarlaget är en juridisk person som är separat från del-ägarna och som i första hand idkar skogsbruk i den samfällda skogens område. Lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar styr användningen och förvaltningen av samfällda skogar. I en samfälld skog utförs virkesförsäljning och skogsvårdsarbeten av en förvaltningsnämnd och en ombudsman som delägarlaget har utsett. De sköter också de övriga praktiska åtgärderna i den samfällda skogen för delägarnas räkning. Delägarna i en samfälld skog ansvarar inte personligen för delägarlagets förpliktelser. En samfälld skog är en separat skattskyldig som betalar inkomstskatt på de inkomster den har fått. Inkomstskatteprocenten för en samfälld skog är 28. Den samfällda skogens utdelningar är skattefri inkomst för delägarna och delägarna behöver inte meddela dessa till skattemyndigheten. Skatten på utdelningen från UPM Samfällda skogar är FÖR DELÄGAREN 0% 2 3

3 Anslutning av skogsområde till UPM Samfällda skogar Enkelt och tryggt En skogsägare blir delägare i en samfälld skog genom att avtala om anslutning av sin skog till en samfälld skog. Skogsägaren kan ansluta ett skogsområde ur den egna fastigheten till en samfälld skog och får då andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av området som ansluts. Skogens värde fastställs utgående från aktuella trädbestånds- och figuruppgifter med hjälp av avkastningsvärdemetoden. Metoden innefattar inte korrigeringsfaktorer som beror på prövning. Avkastningsvärdemetoden en värdebestämnings-metod som också används av myndigheterna (Lantmäteri-verket). UPM Samfällda skogar är belägna i Östra, Västra och Mellersta Finland och i Österbotten. Namnen i fastighetsregistret: Östra Finlands samfällda skog Mellersta Finlands samfällda skog Västra Finlands samfällda skog Österbottens samfällda skog Avkastning och bekymmerslöshet En samfälld skog är en bekymmersfri och lönsam ägandeform för delägarna. UPM Samfällda skogar har skogsserviceavtal med UPM, vilket säkerställer att den samfällda skogen sköts på ett ändamålsenligt sätt enligt en skogsbruksplan och att de samfällda skogarna oberoende av konjunkturläget får ett konkurrenskraftigt pris för det virke de säljer. Enligt avtalet ger UPM en pris- och avsättningsgaranti på virke som säljs ur en samfälld skog och den samfällda skogen ger UPM företräde som virkesköpare. Pris- och avsättningsgaranti för virke ur UPM Samfällda skogar Tillförlitlighet och konkurrenskraft UPM har gedigen erfarenhet av en lönsam skötsel av de egna skogarna. UPM:s fabriker, som använder mycket virke, finns belägna nära UPM Samfällda skogar. Tillförlitlighet och konkurrenskraft är grundstenar som både den samfällda skogen och dess delägare har nytta av. Inkomsterna från försäljning av virke ur den samfällda skogen fördelas regelbundet som utdelning till delägarna. Överskottet ur den samfällda skogen delas ut till delägarna i proportion till andelarna i den samfällda skogen. 4 5

4 Förebyggande av styckning Hänsyn till naturens mångfald Det är ofta lättare att beakta naturens mångfald i större skogsområden än små. Vi kommer att ansöka om FSCcertifikat för UPM Samfällda skogar. Målet med FSCcertifieringen är att göra den samfällda skogen till en attraktivare virkeshandelspartner och informera om en hållbar användning av skogar som är erkänd på internationell nivå. Genom att bilda samfällda skogar kan man förebygga styckning av skogsfastigheter och bilda större skogshelheter som skapar goda förutsättningar för att öka skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Att gå med i en samfälld skog lämpar sig till exempel vid generationsväxlingar och för dödsbodelägare när det inte är önskvärt att stycka fastigheten i små delar eller när man vill att skogarna blir en del av en större helhet som sköts av skogsexperter. I samfällda skogar genomförs skogsvårdsarbeten och virkesförsäljning utgående från en skogsbruksplan och skogarna sköts av skogsexperter. Avtal om anslutning av ett område till UPM Samfällda skogar Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av ett område ur en fastighet till UPM Samfällda skogar. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras och skogsägaren får som grund för beslutsfattandet besked om antalet andelar i den samfällda skogen. Skogsägaren får också kalkyler över värdet på både den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts. De överenskomna andelarna i den samfällda skogen bekräftas genom en lantmäteriförrättning Skogsägaren kan alltid utan att behöva ange någon orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Om skogsägaren godkänner antalet andelar i den samfällda skogen lämnas en ansökan till lantmäteribyrån om anslutning av området till den samfällda skogen. Det överenskomna antalet andelar bekräftas genom en lantmäteriförrättning som gäller anslutning av området och som betalas med statsmedel. I avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog står den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna samt för arvoden för skötsel av ärendet. Om anslutning av eventuella obebyggda byggnadsplatser eller andra egendomsdelar och villkoren för dessa avtalar den samfällda skogen och skogsägaren fall för fall. Beställ ett avtal om samfällda skogar! Du kan beställa ett avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog för undertecknande genom att ringa UPM:s skogsservicenummer eller skicka in kontaktkortet som finns i slutet av broschyren. 6 7

5 Uppdaterade uppgifter om trädbeståndet är en förutsättning för värdebestämningen Värdebestämning av UPM Samfällda skogar och en skogsfastighet som ansluts Det skogsekonomiska värdet på skogsområdet fastställs med hjälp av avkastningsvärdemetoden utgående från aktuella uppgifter om figuren och trädbeståndet. Eventuella specialvärden fastställs separat från fall till fall. I anslutningssituationen tillämpas samma beräkningsgrunder för den samfällda skogen och skogsområdet som ansluts. Aktuella uppgifter om skogstillgångarna är en förutsättning för en tillförlitlig värdebestämning när skogen ansluts. Därför uppdateras alltid trädbeståndet i ett skogsområde som eventuellt kommer att anslutas till en samfälld skog. Uppgifterna om trädbeståndet uppdateras utgående från en bedömning av enskilda figurer som baserar sig på en inventering i terrängen. Uppgifterna om figuren och trädbeståndet i den samfällda skogen ajourhålls hela tiden genom att uppdatera uppgifter om trädbeståndet efter utförda åtgärder och genom en årlig beräkning av tillväxten. Värdebestämningen förutsätter att uppgifterna om figuren och trädbeståndet överförs till UPM:s datasystem. Det skogsekonomiska värdet beräknas med avkastningsvärdemetoden I anslutningssituationen beräknas det skogsekonomiska värdet både på den samfällda skogen och området som ansluts med samma metod och på samma beräkningsgrunder. För att beräkna värdet används avkastningsvärdemetoden. Skogens värde fastställs som skillnaden mellan framtida intäkter och kostnadernas nuvärde, dvs. som nettointäkternas nuvärde. Intäkterna är avverkningsinkomster och kostnaderna utgörs av kostnader för skogsvårdsåtgärder. I skogsbruket uppstår intäkter och kostnader vid olika tider och ofta under en lång tid. Tidsfaktorns inverkan beaktas genom att beräkna intäkternas och kostnadernas nuvärde, dvs. genom att diskontera intäkterna och kostnaderna till tidpunkten för beräkningen. Avkastningsvärdemetoden innefattar inte faktorer som beror på prövning och den beaktar skogsområdets virkesproduktionspotential. 8 9

6 EN TILLFÖRLITLIG VÄRDEBESTÄMNING GARANTERAR SKOGSÄGAREN RÄTT SKOGSVÄRDE Mångsidiga beräkningsgrunder vid värdebestämning Vid beräkningen används samma rotpriser och kostnader för skogsvårdsåtgärder för hela perioden (två trädgenerationer), eftersom de framtida förändringarna i fråga om dessa är svåra att förutspå. Som rotpriser används verkliga medelpriser under en tre års period per rotprisområde. Priserna baserar sig på Skogsforskningsinstitutets virkeshandelsstatistik. Som kostnader för skogsvårdsåtgärder används prisuppgifter per arbetsslag som tjänsteleverantörerna har meddelat under det år beräkningen görs. För att fastställa tidpunkten för framtida avverkningar och skogsvårdsarbeten används Skogsforskningsinstitutets skogssimulator Motti. Beräkningen grundar sig på att trädbeståndets utveckling på olika figurer förutspås. Motti innehåller trädslagsspecifika tillväxtmodeller som utarbetats vid Skogsforskningsinstitutet och tidpunkterna för åtgärderna fastställs i enlighet med Tapios rekommendationer om god skogsvård (2006). När avkastningsvärdemetoden tillämpas vid beräkningen fastställs räntan på basis av alternativa placeringsformer med likadan risk. Vanligen är räntan som används i dessa kalkyler 3 5 %. Räntefoten som används för att bestämma värdet på den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts är 4 %. Den samfällda skogens verksamhetsprincip är att få avkastning från skogsbruket och fördela intäkterna som utdelning till delägarna i den samfällda skogen. Därför beräknas det skogsekonomiska värdet i värderingssituationen på skogsmark som inte begränsas av fullständigt åtgärdsförbud. Således lämnas bl.a. skyddsområden, objekt som nämns i skogslagen, impediment och tvinmarker samt annan mark utanför den skogsekonomiska värdebestämningen. Målet är att få intäkter och fördela dessa som utdelning till delägarna 10 11

7 Specialvärden Vid beräkningen av värdet på den samfällda skogen beaktas specialvärdena som finns i den samfällda skogens område och fastigheten som ska anslutas. Med specialvärde avses andra ekonomiska värden än sådana som beror på virkesproduktion. Specialvärdena kan vara antingen positiva eller negativa. För specialvärden som kan fastslås såsom byggrätt och avtal om nyttjanderätt och arrendeavtal samt mark som exploateras beräknas nettonuvärdet genom att ändra om nyttighetens intäkter och kostnader till tidpunkten för värdebestämningen. Med hjälp av nettonuvärdet är målet att göra specialvärdena ämförbara med avkastningsvärdet. Skogsägaren bör noga överväga om han eller hon ansluter en fastighet med specialvärden till en samfälld skog eller om det är bättre att avskilja den till en separat fastighet. Värdet på den samfällda skogen Värdet på en andel i den samfällda skogen = Värdet på den samfällda skogen/antalet Värdet på skogsområdet som ansluts Andelar i en samfälld skog Värdet på den samfällda skogen räknas ut kvartalsvis. Samtidigt fastställs värdet på en andel i den samfällda skogen beräknat i proportion mellan värdet på den samfällda skogen och andelarna i den samfällda skogen. Fastigheten som ansluts till en samfälld skog får andelar i den samfällda skogen som motsvarar skogsområdets värde. Antalet andelar avrundas till ett heltal. Andelarna för fastigheten som ansluts läggs till den samfällda skogens andelar. Bild. Principen för fastställande av andelar i en samfälld skog. Den anslutna fastighetens andelar = Värdet på skogsområdet som ansluts/ andelens värde Värdet på den samfällda skogen och andelarna efter anslutningen Beräkning av värdet på den samfällda skogen Anslutningsprocess Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras. Efter att skogstillgångarna har uppdaterats får skogsägaren som grund för beslutsfattandet en kalkyl över värdet på skogsområdet som ska anslutas och information om antalet andelar i den samfällda skogen. Ansökan om lantmäteriförrättning för anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen lämnas när skogsägaren har godkänt antalet andelar som överlåts. Skogsägaren kan alltid utan att ange orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Anslutningsavtal Ansökan om lantmäteriförrättning Uppdatering av uppgifterna om trädbeståndet Beräkning av andelarna för den som ansluter sig Lantmäteriförrättning Registrering av lantmäteriförrättning Rätt till utdelning Anslutning till UPM Samfällda skogar 0 Utgifterna för lantmäteriförrättningen i samband med anslutningen betalas med statsmedel. Den samfällda skogen står både för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna och för arvoden för skötsel av ärendet om avtalet leder till att området ansluts till den samfällda skogen. I och med lantmäteriförrättningen registreras andelarna som skogsområdet som ansluts får i det riksomfattande fastighetsdatasystemet. Ägaren till den nya andelen har rätt till utdelning i den samfällda skogen från och med följande kvartal efter registreringen. Skogsägaren bör ta i beaktande att lantmäteriförrättningen, då registreringen görs, kan göras till och med flera månader efter att anslutningsavtalet har ingåtts. Orsaker till att lantmäteriförrättningen fördröjs är bl.a. att uppdateringen av uppgifterna om trädbeståndet skjuts upp på vintern och eventuella ägoregleringar som måste göras före anslutningen. När skogsområdet ansluts har den samfällda skogen eventuellt redan utvidgats. Antalet andelar behöver inte för den skull räknas om, eftersom värdebestämningsgrunderna inte förändras. Delägarna bemöts likvärdigt i anslutningssituationen. Bild. Ett riktgivande exempel på en anslutningsprocess

8 Kan andelar i den samfällda skogen säljas eller överlåtas? Kan skogsägaren få tillbaka sin skogsfastighet som anslutits till en samfälld skog? 7 FRÅGOR OCH SVAR Hur styr skogsplaneringen av samfällda skogar skogsbruket i dessa skogar? Det centrala målet för samfällda skogar är en effektiv virkesproduktion som skogsägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna. Skötselåtgärderna och avverkningarna i skogarna görs utgående från en skogsbruksplan, vilket säkerställer att de utförs i rätt tid med tanke på skogens utveckling och en så värdefull virkes-skörd som möjligt. Avverkningsmängden enligt skogsbruksplanen räknas på så sätt att man i enlighet med principen om hållbarhet når maximal ekonomisk lönsamhet med regelbundna avverkningar. Kan samfällda skogar avtala om virkesförsäljning direkt med UPM? Ja. De samfällda skogarna ger UPM företräde som virkesköpare under förutsättning att UPM betalar gängse marknadspris för virket. De samfällda skogarna och UPM har ingått skogsserviceavtal. Syftet med avtalet är att sörja för att skogarna sköts på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att virket som den samfällda skogen producerar har konkurrenskraftig avsättning oberoende av konjunkturläget. UPM ger en avsättningsgaranti på virket som den samfällda skogen säljer och en prisgaranti i enlighet med skogsserviceavtalet. Ja. Delägaren kan sälja eller skänka, dvs. överlåta, egna andelar i den samfällda skogen. Överlåtelser av andelar i en samfälld skog är fastighetsöverlåtelser som kräver att överlåtelsen följer den form som föreskrivs i jordabalken. Ett offentligt köpvittne måste också bestyrka överlåtelseavtalet. Får delägaren jakträtt i området som hör till den samfällda skogen? Delägaren och de familjemedlemmar som hör till dennes hushåll har jakt- och fiskerätt enligt de närmare beslut som förvaltningsnämnden fattar om detta. Bland delägarna fördelas rättigheterna i proportion till deras andelar i den samfällda skogen. Förvaltningsnämnden beslutar också närmare om annan användning i rekreationssyfte. Även om det enligt lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar är möjligt att avskilja en delägares område mot andelen i den samfällda skogen finns det ingen garanti för att beslutet som detta kräver kommer att fattas. Lagen om samfällda skogar garanterar inte heller att delägaren har rätt att få det område som motsvarar andelen avskilt. För att avskilja ett område krävs enligt lagen om samfällda skogar förutom bestämmelsen i reglementet också att delägarstämman ger sitt samtycke och fattar detta beslut med tre fjärdedelsmajoritet. För att avskilja ett område krävs alltså alltid att delägarstämman ger sitt samtycke, vilket den dock inte är tvungen att ge. Det finns inte heller någon garanti för att man skulle kunna eller skulle gå med på att avskilja exakt det område som delägaren eventuellt har anslutit till den samfällda skogen. Ger en samfälld skog bättre avkastning än en annan enskild skog? Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna kan utnyttja maximalt. En samfälld skog är avsedd att användas för hållbart skogsbruk och enligt lagen om samfällda skogar ska en samfälld skog skötas och användas i enlighet med en skogsbruksplan, vilket också garanterar att skogen hålls i produktivt skick. Samfällda skogars skogsekonomiska konkurrenskraft ökas av de effektivitets- och skalfördelar som uppkommer när skogshelheterna är större. Samfällda skogar ger årligen utdelning till delägarna. Slipper jag att göra skattedeklarationer om jag ansluter min skogsfastighet till en samfälld skog? Beträffande den skog som anslutits till den samfällda skogen behöver ni inte göra skattedeklaration för tiden efter lantmäteriförrättningen som gäller anslutning av området. En samfälld skog idkar skogsbruk och är en separat skattskyldig. Den samfällda skogen gör skattedeklarationer beträffande sin verksamhet. Utdelningen som den samfällda skogen betalar till sina delägare är skattefri inkomst för delägarna och delägaren behöver inte meddela denna till skattemyndigheten

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR

9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR 1 (10) 9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR 9.1 ALLMÄNT... 2 9.1.1 Samfällda skogars rättsliga karaktär... 2 9.1.2 Olika slags områden i samfällda skogar... 2 9.2 GRUNDANDE AV SAMFÄLLD SKOG... 2 9.2.1 Område

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis.

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens elektroniska tjänst för ärendehantering.

Läs mer

SKOGSTJÄNSTER Tillsammans förverkligar vi din drömskog.

SKOGSTJÄNSTER Tillsammans förverkligar vi din drömskog. SKOGSTJÄNSTER Tillsammans förverkligar vi din drömskog. HURDAN SKOG VILL DU HA? Skogen växer och utvecklas från generation till generation. Därför har du som skogsägare möjlighet till och med skyldighet

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skogsgåvoavdragskalkylatorn

Skogsgåvoavdragskalkylatorn Skogsgåvoavdragskalkylatorn Guide i användningen av skogsgåvoavdragskalkylatorn 7.4.2017 www.skogscentralen.fi Skogsgåvoavdragskalkylatorns användning Skogsgåvoavdragskalkylatorn guidar i användningen

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO säkrar mångfalden Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen kan ägaren få betalt

Läs mer

Sätt att genomföra skogscertifieringen

Sätt att genomföra skogscertifieringen Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Sätt att genomföra skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon: 0400 765 437 fax: (09)

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

ansvarsfullt vattenägande

ansvarsfullt vattenägande ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande Ansvarsfullt vattenägande betyder att ägaren till ett vattenområde är medveten om sin egendoms värde och förstår betydelsen av att förvalta den. Att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM och Biofore UPM är en ansvarsfull föregångare i skogsbranschen. Bolaget sammanför bioindustrin och skogsindustrin och bygger en ny, hållbar och innovationsdriven

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016. Skogsägarens val till förmån för Finlands natur METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna 2008 2016 Skogsägarens val till förmån för Finlands natur Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

SKOGSCERTIFIERING GENOM GRÖNT PARAPLY

SKOGSCERTIFIERING GENOM GRÖNT PARAPLY Framtagen av: Martin Persson Ledningshandbok kapitel: 2. Ansluta ny medlem Godkänd av: Johan Roos Dokument: 201. Information och förberedelse inför anslutning Version / releasedatum: 2017-11-06 SKOGSCERTIFIERING

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 13.12.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 2

Läs mer

RP 111/2007 rd. det bestämmelser om delning mellan delägarna av en sådan samfälld skog som bildats genom avtal mellan markägarna.

RP 111/2007 rd. det bestämmelser om delning mellan delägarna av en sådan samfälld skog som bildats genom avtal mellan markägarna. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i lagen om samfällda skogar

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013 1117/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning

UMEÅ KOMMUN Granskning av skogsförvaltning Kommunrevisorerna granskar Januari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 1.1 Syfte, avgränsning och metod... 3 1.2 Revisionskriterier... 4 2 Uppdrag och organisation... 5 2.1 Reglemente, mål och uppdrag...

Läs mer

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SKOGSPRODUKTION Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Finland

Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering. PEFC FI 1001:2014_v PEFC Finland Finlands PEFC-standard Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering PEFC FI 1001:2014_v3 15.2.2016 Sätt att genomföra PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS tel: 0400 765 437

Läs mer

Skogsgåvoavdraget. Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning

Skogsgåvoavdraget. Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning Skogsgåvoavdraget Skogsgåvoavdraget enligt Inkomstskattelagen 55 a, dess uppkomst och användning Skogsgåvoavdraget Skogsegendom som erhållits i gåva 2017 eller senare kan utgöra rätt till skogsgåvoavdrag

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

Finlands skogscentral och skogsdikning. Nina Jungell, expert på naturvård

Finlands skogscentral och skogsdikning. Nina Jungell, expert på naturvård Finlands skogscentral och skogsdikning Nina Jungell, expert på naturvård 6.9.2016 Skogscentralens strategi Mission Skogsbranschen ska växa Vision Skogsbranschens vägvisare och samlande kraft 11.10.2016

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1069/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND Finland HELA FINLAND ÄR STARKT SKOGBEVÄXT Skogen* utgör 86 % av landets markareal. Om impedimenten** inte inräknas, är skogens andel av markarealen 67 %.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2015 130/2015 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsen Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar drygt 12 miljoner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Skogsfastighet norr om Gävle

Skogsfastighet norr om Gävle Skogsfastighet norr om Gävle GÄVLE NORRA ÅBYGGEBY 3:66 Obebyggd skogsfastighet strax norr om Gävle. Fastigheten består av ett sammanhängande markområde om ca 36,3 hektar. Ca 35,4 ha produktiv skogsmark

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Stadgar för samfällt vattenområdes delägarlag

Stadgar för samfällt vattenområdes delägarlag Uppdaterad 12.7.2016 Stadgar för samfällt vattenområdes delägarlag Delägarlagets namn: Hemort: Beläget i orten: By: Fastighetsbeteckning: - - - Delägarlagets vatten är till arealen. hektar och finns utmärkt

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015 NYA KEMERA Martin Sjölind 2015 Bestämmelser Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk ( Nya Kemera-lagen, 34/2015) träder i kraft 1.6 finansieringsbeslut fram till slutet av år 2020 och utbetalningar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på innehållet i de handlingar som gäller finansieringen av hållbart skogsbruk I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015

Miljöstöd och naturvårdsprojekt. Martin Sjölind 2015 Miljöstöd och naturvårdsprojekt Martin Sjölind 2015 Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering Miljöstöd kan beviljas när man vid åtgärder för att vårda eller använda skogen beaktar mångfalden i större

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet 1 AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet Version 24.8.2016: Produktutveckling av ekosystemtjänster utvecklingsprojekt (Tapio Oy, Jordoch skogsbruksministeriet) Avtalsmodellen

Läs mer

Betesskador av älg i Götaland

Betesskador av älg i Götaland Betesskador av älg i Götaland Konsekvenser för virkesproduktion och ekonomi OM SÖDRA Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 februari 2003 Nr 109 113 INNEHÅLL Nr Sidan 109 Lag om samfällda skogar... 229 110 Lag om ändring av 16 lagen om samfälligheter... 241 111

Läs mer

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag:

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag: Beställare Kommun: Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: Uppgifterna beställs på följande sätt: Uppgifter i lagfartsbevis med alla personuppgifter uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Skogsfastighet Sörbyn

Skogsfastighet Sörbyn Skogsfastighet Sörbyn Boden Sörbyn 34:1, del av Skogsfastighet i ett skifte om totalt 81 ha, produktiv skogsmark uppgår till 78. Fastighetens virkesförråd uppskattas till ca 7 500 m³sk. Jakträtt medföljer.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Riktlinje för exploateringsavtal

Riktlinje för exploateringsavtal Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för exploateringsavtal Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 Sid 2(6) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 www.gavle.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor. Skogsfastighet MALÅ GRUNDTRÄSK 22:27 Talldominerad fastighet i Grundträsk på två skiften. Areal 73 ha varav 55 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6.200 m³sk och en årlig tillväxt på ca. 200

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Skogsfastighet Harrsjö

Skogsfastighet Harrsjö Skogsfastighet Harrsjö SKELLEFTEÅ HARRSJÖ 1:3 Skogsfastighet i Harrsjö om 40 ha, produktiv skogsmark uppgår till 27,1 ha. Belägen väster om Åbyn mellan Piteå och Byske. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

direktersättningsförfarandet

direktersättningsförfarandet Alternativa modeller för yrkesutövning som munhygienist och villkor för anslutning till direktersättningsförfarandet FPA 20 Munhygienisten som självständig yrkesutövare 1/5 Munhygienisten kan arbeta som

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skog i Sälen, 102 ha MALUNG-SÄLEN FISKARHEDEN 5:6 Skogsfastighet om tre skiften nordväst om Sälen samt ett mellan Lima och Transtrand. 102 ha, varav 85 ha produktiv skogsmark med ca 3 500 m³sk. Jakt och

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Skogsbranschens aktörer

Skogsbranschens aktörer Nya kunder för Skogsbranschens aktörer Enkelt, elektroniskt samarbete Nya kunder och effektivare affärsverksamhet med hjälp av tjänsten MinSkog.fi MinSkog.fi är en ärendetjänst för skogsägare och skogsbranschens

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer