UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog"

Transkript

1 UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog

2 UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde på bland annat effektiv virkesproduktion hållbart skogsbruk smidighet användning av skogen i rekreationssyfte förebyggande av styckning av skogen Delägarna utgör tillsammans den samfällda skogens delägarlag En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt och är avsett att användas för hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen. Delägarfastigheternas ägare är delägare i den samfällda skogen och utgör delägarlaget för den samfällda skogen. Delägarlaget är en juridisk person som är separat från del-ägarna och som i första hand idkar skogsbruk i den samfällda skogens område. Lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar styr användningen och förvaltningen av samfällda skogar. I en samfälld skog utförs virkesförsäljning och skogsvårdsarbeten av en förvaltningsnämnd och en ombudsman som delägarlaget har utsett. De sköter också de övriga praktiska åtgärderna i den samfällda skogen för delägarnas räkning. Delägarna i en samfälld skog ansvarar inte personligen för delägarlagets förpliktelser. En samfälld skog är en separat skattskyldig som betalar inkomstskatt på de inkomster den har fått. Inkomstskatteprocenten för en samfälld skog är 28. Den samfällda skogens utdelningar är skattefri inkomst för delägarna och delägarna behöver inte meddela dessa till skattemyndigheten. Skatten på utdelningen från UPM Samfällda skogar är FÖR DELÄGAREN 0% 2 3

3 Anslutning av skogsområde till UPM Samfällda skogar Enkelt och tryggt En skogsägare blir delägare i en samfälld skog genom att avtala om anslutning av sin skog till en samfälld skog. Skogsägaren kan ansluta ett skogsområde ur den egna fastigheten till en samfälld skog och får då andelar i den samfällda skogen som motsvarar värdet av området som ansluts. Skogens värde fastställs utgående från aktuella trädbestånds- och figuruppgifter med hjälp av avkastningsvärdemetoden. Metoden innefattar inte korrigeringsfaktorer som beror på prövning. Avkastningsvärdemetoden en värdebestämnings-metod som också används av myndigheterna (Lantmäteri-verket). UPM Samfällda skogar är belägna i Östra, Västra och Mellersta Finland och i Österbotten. Namnen i fastighetsregistret: Östra Finlands samfällda skog Mellersta Finlands samfällda skog Västra Finlands samfällda skog Österbottens samfällda skog Avkastning och bekymmerslöshet En samfälld skog är en bekymmersfri och lönsam ägandeform för delägarna. UPM Samfällda skogar har skogsserviceavtal med UPM, vilket säkerställer att den samfällda skogen sköts på ett ändamålsenligt sätt enligt en skogsbruksplan och att de samfällda skogarna oberoende av konjunkturläget får ett konkurrenskraftigt pris för det virke de säljer. Enligt avtalet ger UPM en pris- och avsättningsgaranti på virke som säljs ur en samfälld skog och den samfällda skogen ger UPM företräde som virkesköpare. Pris- och avsättningsgaranti för virke ur UPM Samfällda skogar Tillförlitlighet och konkurrenskraft UPM har gedigen erfarenhet av en lönsam skötsel av de egna skogarna. UPM:s fabriker, som använder mycket virke, finns belägna nära UPM Samfällda skogar. Tillförlitlighet och konkurrenskraft är grundstenar som både den samfällda skogen och dess delägare har nytta av. Inkomsterna från försäljning av virke ur den samfällda skogen fördelas regelbundet som utdelning till delägarna. Överskottet ur den samfällda skogen delas ut till delägarna i proportion till andelarna i den samfällda skogen. 4 5

4 Förebyggande av styckning Hänsyn till naturens mångfald Det är ofta lättare att beakta naturens mångfald i större skogsområden än små. Vi kommer att ansöka om FSCcertifikat för UPM Samfällda skogar. Målet med FSCcertifieringen är att göra den samfällda skogen till en attraktivare virkeshandelspartner och informera om en hållbar användning av skogar som är erkänd på internationell nivå. Genom att bilda samfällda skogar kan man förebygga styckning av skogsfastigheter och bilda större skogshelheter som skapar goda förutsättningar för att öka skogsbrukets konkurrenskraft och lönsamhet. Att gå med i en samfälld skog lämpar sig till exempel vid generationsväxlingar och för dödsbodelägare när det inte är önskvärt att stycka fastigheten i små delar eller när man vill att skogarna blir en del av en större helhet som sköts av skogsexperter. I samfällda skogar genomförs skogsvårdsarbeten och virkesförsäljning utgående från en skogsbruksplan och skogarna sköts av skogsexperter. Avtal om anslutning av ett område till UPM Samfällda skogar Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av ett område ur en fastighet till UPM Samfällda skogar. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras och skogsägaren får som grund för beslutsfattandet besked om antalet andelar i den samfällda skogen. Skogsägaren får också kalkyler över värdet på både den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts. De överenskomna andelarna i den samfällda skogen bekräftas genom en lantmäteriförrättning Skogsägaren kan alltid utan att behöva ange någon orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Om skogsägaren godkänner antalet andelar i den samfällda skogen lämnas en ansökan till lantmäteribyrån om anslutning av området till den samfällda skogen. Det överenskomna antalet andelar bekräftas genom en lantmäteriförrättning som gäller anslutning av området och som betalas med statsmedel. I avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog står den samfällda skogen för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna samt för arvoden för skötsel av ärendet. Om anslutning av eventuella obebyggda byggnadsplatser eller andra egendomsdelar och villkoren för dessa avtalar den samfällda skogen och skogsägaren fall för fall. Beställ ett avtal om samfällda skogar! Du kan beställa ett avtal om anslutning av ett område till en samfälld skog för undertecknande genom att ringa UPM:s skogsservicenummer eller skicka in kontaktkortet som finns i slutet av broschyren. 6 7

5 Uppdaterade uppgifter om trädbeståndet är en förutsättning för värdebestämningen Värdebestämning av UPM Samfällda skogar och en skogsfastighet som ansluts Det skogsekonomiska värdet på skogsområdet fastställs med hjälp av avkastningsvärdemetoden utgående från aktuella uppgifter om figuren och trädbeståndet. Eventuella specialvärden fastställs separat från fall till fall. I anslutningssituationen tillämpas samma beräkningsgrunder för den samfällda skogen och skogsområdet som ansluts. Aktuella uppgifter om skogstillgångarna är en förutsättning för en tillförlitlig värdebestämning när skogen ansluts. Därför uppdateras alltid trädbeståndet i ett skogsområde som eventuellt kommer att anslutas till en samfälld skog. Uppgifterna om trädbeståndet uppdateras utgående från en bedömning av enskilda figurer som baserar sig på en inventering i terrängen. Uppgifterna om figuren och trädbeståndet i den samfällda skogen ajourhålls hela tiden genom att uppdatera uppgifter om trädbeståndet efter utförda åtgärder och genom en årlig beräkning av tillväxten. Värdebestämningen förutsätter att uppgifterna om figuren och trädbeståndet överförs till UPM:s datasystem. Det skogsekonomiska värdet beräknas med avkastningsvärdemetoden I anslutningssituationen beräknas det skogsekonomiska värdet både på den samfällda skogen och området som ansluts med samma metod och på samma beräkningsgrunder. För att beräkna värdet används avkastningsvärdemetoden. Skogens värde fastställs som skillnaden mellan framtida intäkter och kostnadernas nuvärde, dvs. som nettointäkternas nuvärde. Intäkterna är avverkningsinkomster och kostnaderna utgörs av kostnader för skogsvårdsåtgärder. I skogsbruket uppstår intäkter och kostnader vid olika tider och ofta under en lång tid. Tidsfaktorns inverkan beaktas genom att beräkna intäkternas och kostnadernas nuvärde, dvs. genom att diskontera intäkterna och kostnaderna till tidpunkten för beräkningen. Avkastningsvärdemetoden innefattar inte faktorer som beror på prövning och den beaktar skogsområdets virkesproduktionspotential. 8 9

6 EN TILLFÖRLITLIG VÄRDEBESTÄMNING GARANTERAR SKOGSÄGAREN RÄTT SKOGSVÄRDE Mångsidiga beräkningsgrunder vid värdebestämning Vid beräkningen används samma rotpriser och kostnader för skogsvårdsåtgärder för hela perioden (två trädgenerationer), eftersom de framtida förändringarna i fråga om dessa är svåra att förutspå. Som rotpriser används verkliga medelpriser under en tre års period per rotprisområde. Priserna baserar sig på Skogsforskningsinstitutets virkeshandelsstatistik. Som kostnader för skogsvårdsåtgärder används prisuppgifter per arbetsslag som tjänsteleverantörerna har meddelat under det år beräkningen görs. För att fastställa tidpunkten för framtida avverkningar och skogsvårdsarbeten används Skogsforskningsinstitutets skogssimulator Motti. Beräkningen grundar sig på att trädbeståndets utveckling på olika figurer förutspås. Motti innehåller trädslagsspecifika tillväxtmodeller som utarbetats vid Skogsforskningsinstitutet och tidpunkterna för åtgärderna fastställs i enlighet med Tapios rekommendationer om god skogsvård (2006). När avkastningsvärdemetoden tillämpas vid beräkningen fastställs räntan på basis av alternativa placeringsformer med likadan risk. Vanligen är räntan som används i dessa kalkyler 3 5 %. Räntefoten som används för att bestämma värdet på den samfällda skogen och skogsfastigheten som ansluts är 4 %. Den samfällda skogens verksamhetsprincip är att få avkastning från skogsbruket och fördela intäkterna som utdelning till delägarna i den samfällda skogen. Därför beräknas det skogsekonomiska värdet i värderingssituationen på skogsmark som inte begränsas av fullständigt åtgärdsförbud. Således lämnas bl.a. skyddsområden, objekt som nämns i skogslagen, impediment och tvinmarker samt annan mark utanför den skogsekonomiska värdebestämningen. Målet är att få intäkter och fördela dessa som utdelning till delägarna 10 11

7 Specialvärden Vid beräkningen av värdet på den samfällda skogen beaktas specialvärdena som finns i den samfällda skogens område och fastigheten som ska anslutas. Med specialvärde avses andra ekonomiska värden än sådana som beror på virkesproduktion. Specialvärdena kan vara antingen positiva eller negativa. För specialvärden som kan fastslås såsom byggrätt och avtal om nyttjanderätt och arrendeavtal samt mark som exploateras beräknas nettonuvärdet genom att ändra om nyttighetens intäkter och kostnader till tidpunkten för värdebestämningen. Med hjälp av nettonuvärdet är målet att göra specialvärdena ämförbara med avkastningsvärdet. Skogsägaren bör noga överväga om han eller hon ansluter en fastighet med specialvärden till en samfälld skog eller om det är bättre att avskilja den till en separat fastighet. Värdet på den samfällda skogen Värdet på en andel i den samfällda skogen = Värdet på den samfällda skogen/antalet Värdet på skogsområdet som ansluts Andelar i en samfälld skog Värdet på den samfällda skogen räknas ut kvartalsvis. Samtidigt fastställs värdet på en andel i den samfällda skogen beräknat i proportion mellan värdet på den samfällda skogen och andelarna i den samfällda skogen. Fastigheten som ansluts till en samfälld skog får andelar i den samfällda skogen som motsvarar skogsområdets värde. Antalet andelar avrundas till ett heltal. Andelarna för fastigheten som ansluts läggs till den samfällda skogens andelar. Bild. Principen för fastställande av andelar i en samfälld skog. Den anslutna fastighetens andelar = Värdet på skogsområdet som ansluts/ andelens värde Värdet på den samfällda skogen och andelarna efter anslutningen Beräkning av värdet på den samfällda skogen Anslutningsprocess Den samfällda skogen och skogsägaren ingår ett avtal om anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen. Uppgifterna om trädbeståndet i området som ska anslutas inventeras. Efter att skogstillgångarna har uppdaterats får skogsägaren som grund för beslutsfattandet en kalkyl över värdet på skogsområdet som ska anslutas och information om antalet andelar i den samfällda skogen. Ansökan om lantmäteriförrättning för anslutning av skogsområdet till den samfällda skogen lämnas när skogsägaren har godkänt antalet andelar som överlåts. Skogsägaren kan alltid utan att ange orsak häva avtalet om anslutning till den samfällda skogen innan ansökan om lantmäteriförrättning görs. Anslutningsavtal Ansökan om lantmäteriförrättning Uppdatering av uppgifterna om trädbeståndet Beräkning av andelarna för den som ansluter sig Lantmäteriförrättning Registrering av lantmäteriförrättning Rätt till utdelning Anslutning till UPM Samfällda skogar 0 Utgifterna för lantmäteriförrättningen i samband med anslutningen betalas med statsmedel. Den samfällda skogen står både för kostnaderna för inventeringen av trädbeståndet och beräkningen av andelarna och för arvoden för skötsel av ärendet om avtalet leder till att området ansluts till den samfällda skogen. I och med lantmäteriförrättningen registreras andelarna som skogsområdet som ansluts får i det riksomfattande fastighetsdatasystemet. Ägaren till den nya andelen har rätt till utdelning i den samfällda skogen från och med följande kvartal efter registreringen. Skogsägaren bör ta i beaktande att lantmäteriförrättningen, då registreringen görs, kan göras till och med flera månader efter att anslutningsavtalet har ingåtts. Orsaker till att lantmäteriförrättningen fördröjs är bl.a. att uppdateringen av uppgifterna om trädbeståndet skjuts upp på vintern och eventuella ägoregleringar som måste göras före anslutningen. När skogsområdet ansluts har den samfällda skogen eventuellt redan utvidgats. Antalet andelar behöver inte för den skull räknas om, eftersom värdebestämningsgrunderna inte förändras. Delägarna bemöts likvärdigt i anslutningssituationen. Bild. Ett riktgivande exempel på en anslutningsprocess

8 Kan andelar i den samfällda skogen säljas eller överlåtas? Kan skogsägaren få tillbaka sin skogsfastighet som anslutits till en samfälld skog? 7 FRÅGOR OCH SVAR Hur styr skogsplaneringen av samfällda skogar skogsbruket i dessa skogar? Det centrala målet för samfällda skogar är en effektiv virkesproduktion som skogsägarna har maximal nytta av och en mångsidig användning av skogarna. Skötselåtgärderna och avverkningarna i skogarna görs utgående från en skogsbruksplan, vilket säkerställer att de utförs i rätt tid med tanke på skogens utveckling och en så värdefull virkes-skörd som möjligt. Avverkningsmängden enligt skogsbruksplanen räknas på så sätt att man i enlighet med principen om hållbarhet når maximal ekonomisk lönsamhet med regelbundna avverkningar. Kan samfällda skogar avtala om virkesförsäljning direkt med UPM? Ja. De samfällda skogarna ger UPM företräde som virkesköpare under förutsättning att UPM betalar gängse marknadspris för virket. De samfällda skogarna och UPM har ingått skogsserviceavtal. Syftet med avtalet är att sörja för att skogarna sköts på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att virket som den samfällda skogen producerar har konkurrenskraftig avsättning oberoende av konjunkturläget. UPM ger en avsättningsgaranti på virket som den samfällda skogen säljer och en prisgaranti i enlighet med skogsserviceavtalet. Ja. Delägaren kan sälja eller skänka, dvs. överlåta, egna andelar i den samfällda skogen. Överlåtelser av andelar i en samfälld skog är fastighetsöverlåtelser som kräver att överlåtelsen följer den form som föreskrivs i jordabalken. Ett offentligt köpvittne måste också bestyrka överlåtelseavtalet. Får delägaren jakträtt i området som hör till den samfällda skogen? Delägaren och de familjemedlemmar som hör till dennes hushåll har jakt- och fiskerätt enligt de närmare beslut som förvaltningsnämnden fattar om detta. Bland delägarna fördelas rättigheterna i proportion till deras andelar i den samfällda skogen. Förvaltningsnämnden beslutar också närmare om annan användning i rekreationssyfte. Även om det enligt lagen om samfällda skogar och reglementet för samfällda skogar är möjligt att avskilja en delägares område mot andelen i den samfällda skogen finns det ingen garanti för att beslutet som detta kräver kommer att fattas. Lagen om samfällda skogar garanterar inte heller att delägaren har rätt att få det område som motsvarar andelen avskilt. För att avskilja ett område krävs enligt lagen om samfällda skogar förutom bestämmelsen i reglementet också att delägarstämman ger sitt samtycke och fattar detta beslut med tre fjärdedelsmajoritet. För att avskilja ett område krävs alltså alltid att delägarstämman ger sitt samtycke, vilket den dock inte är tvungen att ge. Det finns inte heller någon garanti för att man skulle kunna eller skulle gå med på att avskilja exakt det område som delägaren eventuellt har anslutit till den samfällda skogen. Ger en samfälld skog bättre avkastning än en annan enskild skog? Målet är en effektiv virkesproduktion som delägarna kan utnyttja maximalt. En samfälld skog är avsedd att användas för hållbart skogsbruk och enligt lagen om samfällda skogar ska en samfälld skog skötas och användas i enlighet med en skogsbruksplan, vilket också garanterar att skogen hålls i produktivt skick. Samfällda skogars skogsekonomiska konkurrenskraft ökas av de effektivitets- och skalfördelar som uppkommer när skogshelheterna är större. Samfällda skogar ger årligen utdelning till delägarna. Slipper jag att göra skattedeklarationer om jag ansluter min skogsfastighet till en samfälld skog? Beträffande den skog som anslutits till den samfällda skogen behöver ni inte göra skattedeklaration för tiden efter lantmäteriförrättningen som gäller anslutning av området. En samfälld skog idkar skogsbruk och är en separat skattskyldig. Den samfällda skogen gör skattedeklarationer beträffande sin verksamhet. Utdelningen som den samfällda skogen betalar till sina delägare är skattefri inkomst för delägarna och delägaren behöver inte meddela denna till skattemyndigheten

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER (UPPHÄVTS)... 1 2 2. PLACERINGSVERKSAMHET OCH TÄCKNING AV PENSIONSANSVARET I PENSIONSSTIFTELSE

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Om samäganderätt och gåva. Rättighet att ge fast egendom med förbehåll i gåvohandling kontra rättighet att

EXAMENSARBETE. Om samäganderätt och gåva. Rättighet att ge fast egendom med förbehåll i gåvohandling kontra rättighet att EXAMENSARBETE Om samäganderätt och gåva Rättighet att ge fast egendom med förbehåll i gåvohandling kontra rättighet att bli utlöst från samägande i fast egendom genom samäganderättslag Anne-Lie Ottosson

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer

Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen. Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer Personalens ställning vid omorganisering av serviceproduktionen Handbok för kommunala chefer KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA

Skogsbruket 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH GER ATT KÖPA SKOGSFASTIGHETER ÄR INGENTING FÖR DEN SOM SÖKER SNABBA Skogsbruket ORGAN FÖR SVENSKBYGDENS SKOGSHUSHÅLLNING I FINLAND NR 12 2006. ÅRGÅNG 76 4 MERA STOCK ELLER SNABBA PENGAR? LAGEN TILLÅTER NUMERA TIDIGARE SLUTAVVERKNING. 6 8 12 TILLVÄXTEN LOCKAR, KOSTAR OCH

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer