kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande"

Transkript

1 Allmänna utskottet kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Carina Åkerberg Kerstin Oremark Mats Fransson Alf Forbergskog Ann-Margret Knapp Mats Fransson Per-Olof Svensson Ann-Margret Knapp

2 Ärenden 30 Budgetuppföljning Regionfrågan 32 Besöksnäring/turism 33 Utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen 34 Infrastrukturfrågor 35 Översyn av Central Sweden Brysselkontoret 36 Regionstyrelsens sammanträden hösten 2008

3 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Ann-Margret Knapp utses att jämte ordföranden att justera protokollet. Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns.

4 30 Budgetuppföljning Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson/Monica Edin Allmänna utskottets beslut 1. Upprättad budgetuppföljning läggs med godkännande till handlingarna. 2. Materialet utsändes till Regionstyrelsen för kännedom. 3. Till kansliet uppdras att påbörja arbetet med att upprätta ett eget arvodes- och ersättningsreglemente för Region Gävleborg Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat budgetuppföljning per och en prognos för utfallet inom respektive avdelning för helåret Enligt prognosen beräknas Region Gävleborg redovisa ett överskott på ca 3 miljoner kronor. Inom verksamheten bedöms hjälpmedelsverksamheten och utbildningsverksamheten ge ett överskott i förhållande till budget med ca 3,5 miljoner kronor. Avdelningen Ledning och förtroendevalda beräknas ge ett underskott på ca 600 kkr bl a beroende på förändrade arvodes- och ersättningsregler, extra sammanträde med regionfullmäktige och högre räntekostnader än budgeterat för verksamhetskrediten. Mot bakgrund av att avdelningen Ledning och förtroendevalda ger ett underskott finns det anledning, enligt presidiets mening, att genomföra en översyn av arvodes- och ersättningsreglementet som för närvarande är detsamma som landstingets i syfte att skapa ett eget reglemente för Region Gävleborg

5 Budgetuppföljning Allmänt Region Gävleborgs ekonomi bedöms under 2008 ge ett överskott på ca kkr. Resultatmässigt följer verksamheten budget. Likviditeten är ansträngd i slutet av varje halvår, men genom en utvecklad form för rekvisition/fakturering av externa intäkter är bedömningen att detta förhållande ska balanseras. Resultatuppföljning Hjälpmedel , , , , , ,0 TOTALT 1 801, ,0 Hjälpmedelsverksamheten bedöms ge ett överskott gentemot budget Regnet 1 797, , , ,8 0 TOTALT 0 0 Huvuddelen av kostnaderna avser avskrivningar. Avskrivningarna balanseras av fakturerade intäkter och resultatet blir 0 vid årsskiftet Ledning och förtroendevalda 1 058, ,0 11,3 997, ,7-873,7 TOTALT - 862,4-600,0 Kostnaderna är högre för första halvåret beroende på ett extra sammanträde med Regionfullmäktige och sammanträden i regionfrågan. Reglerna för arvoden till de förtroendevalda har ändrats och nivån höjts under våren. Kostnaderna bedöms plana ut under andra halvåret. Räntan på verksamhetskrediten är något svårbedömd. I nuläget visar krediten - 60 kkr jämfört med budget. Helårsprognosen är 150,0 kkr.

6 60000 Butik Gävle , , , ,1 TOTALT 103,7 0 Butiken i Gävle genererar årliga överskott Butik Bollnäs 0 307,1 307, ,4 443,4 TOTALT - 136,3 0 Butiken i Bollnäs uppvisar årliga underskott, beroende på att verksamhetens omfattning inte genererar tillräckliga intäkter. Verksamheten är dock en service för södra Hälsingland som balanseras av hjälpmedelsverksamhetens totala överskott Bibliotek 0 610,1 610, ,8 703,8 TOTALT - 93,8 0 Verksamheten täcks i sin helhet av medlemmarna. Kostnaderna fördelas och faktureras i efterskott Administrativ enhet 3 899, ,4 21, , ,3 158,7 TOTALT 180,6 0 Verksamheten följer budget. Inom enheten bedrivs bland annat projekt inom lönekartläggning, jämställdhetsplan, IT-strategi, lokalöversyn och ett flertal policies. Verksamheten bedöms följa budget under året.

7 80200 Tillväxtenheten 3 054, , , , , ,6 TOTALT ,1 0 Verksamheten visar ett underskott beroende på projekt som belastat enheten med kostnader, där medel ännu inte rekvirerats. Följande medel kommer att rekvireras under juni månad: Norrtåg kr Ansökan 7:e Ramprogr kr IT inom omvårdnad kr Sommarforskarskola IHT kr RUP/RTP kr Uppföljning/utvärdering kr Hälsingegårdar, medf kr Summa kr De medel som ska rekvireras balanseras det uppkomna underskottet. Noteras bör att det fortfarande finns rekvirerade, ej utbetalade medel hos Länsstyrelsen på ca kr Gävle Dala Energikontor 2 209,2 661, , , ,6 46,9 TOTALT ,6 0 Verksamheten visar ett underskott beroende på att utförda uppdrag ännu ej fakturerats och upparbetade kostnader i projekt ej rekvirerats. Detta sker i början av juni enligt följande: Renec Forskarskolan Pelletsvärme Sotarprojekt Mässor Gävle Mässor Gävle, annons Mässor, stöd EM Närvärme, Österlövsta Biogas Mitt, Reg G-borg Stöd EM, GDE Stöd GDE, Reg G-borg Stöd GDE, Reg Dalarna Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

8 Utöver detta finns en fordran på det internationella projektet Feedu med kr samt ytterligare bedömda medel att rekvirera för Reklim, Uthållig kommun och Regbie+ med ca kr. Den totala intäktsmassan för första halvåret kan således beräknas till ca kr SWX-Energi ,5 314,5 TOTALT - 314,5 0 Verksamheten avser förberedelser och ansökan om EU-medel till projektet SWX-Energi. Ansökan behandlas av Strukturfondspartnerskapet Beviljas ansökan täcks ovanstående underskott av de beviljade medlen FoU-enheten 841, ,9 695,4 784,5 860,5-76,0 TOTALT 619,4 0 Verksamheten följer budget Utbildningsenheten 2 358, ,8-122, , ,9 528,0 TOTALT 405,3 500,0 Verksamheten följer budget Strukturfondspartnerskapet 875,0 1,5-873,5 875,0 453,5 421,5 TOTALT - 452,0 0 Medel har rekvirerats för 2007 med ca 500,0 kkr och under juni rekvireras medel för perioden januari-maj 2008 med ovanstående 452,0 kkr.

9 31 Regionfrågan Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 2. Information lämnas till Regionstyrelsen vid sammanträdet Ärendebeskrivning Ann-Margret Knapp rapporterar från Samverkansnämndens arbetsutskott. Samverkansnämndens arbetsutskott som utgör styrgrupp för arbetet tills vidare har givit uppdrag till tjänstemännen inom de berörda landstingen att arbeta vidare med frågan. Landstingsfullmäktige i Uppsala har behandlat frågan och ställt sig positiva till att lämna in en ansökan om bildande av regionkommun. Gävleborg, Dalarna och Örebro behandlar ärendet i landstingsfullmäktige i juni månad. Förslaget är i samtliga län att ställa sig positiva till att bilda regionkommun. Värmland och Västmanland har hittills ställt sig avvaktande till förslaget och bl a hänvisat till en för snäv tidsram och att man vill utreda alternativ till förslaget. I Värmlands fall en anslutning till Västra Götaland och i Västmanland en anslutning till Stockholmsregionen. Samverkansnämndens nästa sammanträde äger rum i oktober månad, vilket, enligt presidiets uppfattning inger viss oro med tanke på regeringens behandling av frågan.

10 32 Besöksnäring/turism Ansvarig tjänsteman: Carina Åkerberg Allmänna utskottet beslut 1. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde Ärendebeskrivning Regionstyrelsen behandlade frågan om Region Gävleborgs roll i frågan om ansvaret för utveckling av besöksnäringen i regionen. Regionstyrelsen beslutade att 1. Region Gävleborg tar från samordnings- och utvecklingsansvaret för besöksnäringen i regionen. 2. Region Gävleborg utser en samordnare för detta arbete 3. Samordnaren ska under 2008, tillsamman med aktörerna, ta fram en plan för hur arbetet kan organiseras och finansieras från och framåt. 4. Region Gävleborgs roll i utvecklingen av besöksnäringen ska inriktas på insatser för att utveckla den turistiska infrastrukturen inklusive kulturturismen 5. Landskapsorganisationerna informeras om möjligheten att ansöka om Mål 2-medel för verksamheten. Carina Åkerberg redovisar i en PM det arbete som hittills gjorts i frågan och resultatet av de diskussioner som förts med bl a landskapsorganen Hälsingland Turism och Gästrikland Turism. De uppgifter som redovisas som regionala och föreslås utgöra underlag för det ansvar som Region Gävleborg ska ha i framtiden finns bl a - statistik - infrastruktur - kompetensutveckling - samordning av internationella satsningar - kapitalförsörjning genom RTS riskkapitalfond - finansiering av gemensamma regionala utvecklingsprojekt - marknadsföring Den attraktiva regionen - samordningsansvar för dialog med berörda aktörer och gränsöverskridande projekt Arbetet föreslås finansieras med projektmedel ur anslaget 33:1 inledningsvis och samordningen ske inom Region Gävleborg genom att en del av en tjänst vid kansliet ställs till förfogande för arbetet. Landskapsorganen ska fortsättningsvis ansvara för den löpande verksamheten/driften inom respektive landskap genom samfinansiering mellan offentliga aktörer och näringslivet. Ärendet behandlas av Regionstyrelsen , efter att landskapsorganisationerna givits möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

11 33 Utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen Allmänna utskottets beslut 1. Region Gävleborg ställer sig positiv till att strukturfondsmedel avsätts för kapitalförsörjning och då i första hand som ägarkapital 2. En rimlig nivå på totalomslutningen bedöms vara 100 miljoner kronor Ärendebeskrivning Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har tillskrivit berörda regionförbund i området angående ett förslag om att avsätta medel ur regionala fonden för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen. Strukturfondspartnerskapet skriver följande: Vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde i juni kommer frågan om utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda kartlagda brister i kapitalförsörjningen att behandlas. En eventuell utlysning erbjuder finansieringsaktörer (gärna i samverkan) att med delfinansiering av ERUF (Europeiska regionalfonden) öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital), lån och/eller garantier till nya och växande företag. Frågeställningen rör även omfattningen och hur stort belopp som ska avsättas från regionalfonden. Inför detta beslut vill Strukturfondspartnerskapet samråda med Regionförbunden. Bifogad PM beskriver översiktligt det tänkta konceptet. Vi bifogar även den rapport som Sweco Eurofutures skrivit. Rapporten är en beskrivning och analys av kapitalförsörjningsförhållandena i Norra Mellansverige. För ytterligare information kontakta ordförande Kjell Höglin tel: eller Kerstin Oremark tel: / Vi ber om svar senast den 9 juni. Frågeställningar: Är det intressant att regionala strukturfondsmedel avsätts för kapitalförsörjning? Om ja Bör fonden omfatta låne-, garanti- och/eller riskkapital (ägarkapital)? Motivera gärna valet av kapitalform/er. Vilken nivå på totalomslutningen rekommenderas (ERUF-medel samt finansiärers/medfinansiärers medel)? Upp till 100 Mkr / Annat belopp Gävle den 30/ Med vänlig hälsning Kjell Höglin Strukturfondspartnerskapets ordförande Norra Mellansverige Kerstin Oremark Huvudsekreterare

12 Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Strukturfondsmedel till kapitalförsörjning? Sammanfattning En viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt är att företag har tillgång till kapital för sin finansiering. Det eventuella glapp eller de brister som finns mellan behov och utbud är något som ofta diskuteras. SWECO- Eurofutures har därför på Nuteks och Strukturfondspartnerskapets uppdrag gjort en rapport som handlar om små och medelstora företags (SME) behov av kapital i regionen d.v.s. Värmland, Dalarna och Gävleborg. Nutek har dessutom tagit fram ett koncept för en kommande utlysning där möjligheter ges att medel från ERUF (EU:s regionala fond) avsätts till kapitalförsörjning i olika former. - SWECO- Eurofutures rapport slår fast att det finns brister i kapitalförsörjningen i Norra Mellansverige, framförallt bedöms behov finnas av att få ökat tillflöde av ägarkapital i regionen och fler aktiva affärsänglar, men det finns även kompletterande behov som kan behöva täckas. - Varje strukturfondsområde ges därför möjlighet att inrätta en regional fond för den typ av kapitalförsörjning där brister kan påvisas. - Medel som upparbetats genom utlåning kommer att kunna revolveras och kan på det sättet återigen användas exempelvis som ägarkapital i andra företag. Behov av kapitaltillskott till SME i Norra Mellansverige För att säkerställa kunskapen om hur det regionala behovet av kapitaltillskott till SME i Norra Mellansverige ser ut har SWECO- Eurofutures på Nuteks och Strukturfondspartnerskapets uppdrag gjort en rapport över förhållandena i regionen d.v.s. Värmland, Dalarna och Gävleborg. En av de rekommendationer som ges i rapporten är att det är viktigt att alla goda idéer, som kan utvecklas till växande företag och ge sysselsättning, fångas upp. I rapporten konstateras, att i Norra Mellansverige - liksom på andra håll i landet - står den kommersiella marknaden för den helt övervägande delen av kapitalförsörjning till nystartade och befintliga SME. Det gäller såväl lån som ägarkapital. Problemen bedöms i huvudsak kunna lösas genom att (ofta marginella) offentliga medel kompletterar kapitalmarknaden. Det skulle göra att gapet mellan den privata risken och det som är samhälleligt motiverat ur ett regionalt tillväxtperspektiv minskar. Det finns således ett behov av finansieringslösningar som kompletterar det befintliga systemet och som samtidigt bygger på kommersiella bedömningar i ökad omfattning. Det huvudsakliga problemet med kapitalförsörjning är därför, enligt rapporten, främst att få ökat tillflöde av ägarkapital i regionen och fler aktiva affärsänglar. Det finns dock även andra områden där behov av stärkt kapitalförsörjning finns. De områden som lyfts fram är: 1. Sådd och tidiga utvecklingsfaser behov i hög grad Det är ofta svårt för de nystartade företagen att attrahera privat kapital i de riktigt tidiga faserna. Såddkapitalet (ofta i form av bidrag via Almi, Länsstyrelsen, Innovationsbron) gör det i många fall möjligt att utveckla idéer till ett läge där det blir intressant för ägarkapital att komma in i bilden. Regionen är underförsörjd vad gäller riskkapitalbolag, men däremot finns i viss utsträckning informellt kapital och ett fåtal mer eller mindre aktiva ängelnätverk. 2. Expanderande företag i glesbygd behov i ganska hög grad Behovet gäller företagande i glesbygd och stödområden. Det är ofta vanliga levebrödsföretag som är viktiga för landsbygden. Dessa företag genererar pengar och sysselsättning i regionen och är ofta platsbundna. Företagen kan ha problem att få bankkrediter för investeringar samtidigt som intresset från riskkapitalister är svagt. Eftersom företagen är viktiga för landsbygdens överlevnad är det centralt att kapitalförsörjningen fungerar vid expansion och även vid generations- och ägarskiften. Här finns också behov av att skapa incitament för bättre fungerande privat ägarkapital- och lånemarknad genom samspel med kompletterande offentligt kapital.

13 3. Särskilda områden och grupper behov i viss grad Det kan vara vissa grupper eller områden som har särskilda svårigheter. Nya branscher som exempelvis vård, skola och omsorg eller upplevelsenäringarna skapar osäkerhet hos lånegivarna, liksom vissa grupper t.ex. kvinnor, invandrare och unga företagare. Ett generellt problem för dessa grupper är ofta avsaknaden av belåningsbart kapital som säkerhet. Vi kan tillägga att Region Dalarna gjort en egen undersökning av efterfrågan på olika typer av kapitaltillskott för SME i Dalarna och kommit fram till samma slutsats som rapporten - behovet av stärkta insatser för kapitalförsörjning gäller i första hand ägarkapital. Kapitalförsörjningslösningar med finansiering från EU:s regionalfond Bakgrund Redan under förra strukturfondsperioden (åren ) aktualiserade EG-kommissionen möjligheterna att EU:s regionalfond i vissa fall skulle kunna användas för att komplettera marknaden med offentlig finansiering. Kommissionen ville intressera medlemsländerna för en omorientering från traditionella direkta bidrag till finansieringsformerna låne-, garanti- och riskkapital. En morot för detta var, att de återflöden av kapital- och garantiutrymmen som fonderna gav skulle få återanvändas för nya satsningar inom SME-sektorn. Det kallas för att fonderna revolverar. De medel som kommit i omlopp och upparbetats får stanna kvar i regionen. År 2002 konstaterade kommissionen att fyra av medlemsstaterna (E 15), däribland Sverige, fortfarande enbart tillämpade direkta bidrag i sina strukturfondsprogram. Nutek tog då initiativ till bildandet av bl.a. pilotprojekten SamInvest AB (Södra Skogslänsregionen) i Mål 1 där vissa delar av Dalarna och Gävleborg ingår och Vestra PartnerInvest AB i Mål 2 västra där Värmland ingår. EU:s regionalfond (ERUF), Nutek och berörda länsmyndigheter var finansiärer till fonderna. Vestra PartnerInvest AB har varit relativt aktiv i Värmland, medan SamInvest AB, som berört vissa stödområden i Gävleborg och Dalarna, inte haft så många investeringar i regionen. Jeremie Detta var således bakgrunden till att initiativet JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) kom till. I början var intentionen att skapa en gemensam fond för hela Sverige. Tanken var att genom en fond i fondlösning investera kapital i SME i form av inrättandet av låne-, garanti- och riskkapitalfonder. Ett grundläggande krav för att Regionalfondens (ERUF) stöd ska kunna användas är att kapitalet åtgärdar konstaterade marknadsbrister i den kommersiella kapitalförsörjningen. Genom olika legala komplikationer kopplade till strukturfondsbestämmelser och upphandlingsregler har konsekvensen emellertid blivit att tankarna på en nationellt sammanhållen Jeremiefond fallit under beredningen vintern 2007/2008. Nytt förslag Istället har möjligheterna till inrättandet av regionala fonder undersökts och inriktningen är nu att Nutek och Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige erbjuder: - Möjlighet till inrättande av en egen regional fond inom strukturfondsområdet Norra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet och Nutek erbjuder genom utlysning finansieringsaktörer (gärna i samverkan) att med delfinansiering från ERUF öka det regionala utbudet av kapital till nya och växande små och medelstora företag. Strukturfondspartnerskapet/Nutek väljer vilka kartlagda brister som kan åtgärdas genom erbjudande att skapa möjligheter för låne-, garanti- och/eller riskkapital (ägarkapital). Valet ska ske efter bedömning av de behov som finns (se det operativa regionala programmet och GAP-analyserna). För att säkerställa förenlighet med EG-fördragets principer kommer en utlysning att bli föremål för annonsering i EU:s officiella tidning (EUT). - Mål med insatsen Programmets indikatorer tillämpas d.v.s. antal nya arbetstillfällen och antal nya företag. - Sökande - medfinansiering Finansieringsaktörer ska ha nationell offentlig medfinansiering ordnad. - Vad händer med de revolverande medlen efter Strukturfondsperiodens slut? Nuteks beslut om beviljande av ERUF medel till enskilt fondprojekt är preliminärt (d.v.s gäller interimistiskt). Slutligt beslut om fastställelse av beviljad finansiering från ERUF fattas av Nutek med utgångspunkt från slutredovisningen av stödberättigande förvaltningskostnader samt den faktiska utlåningen, garanti- eller riskkapitalgivningen till små och medelstora företag under projekttiden. Generellt gäller dock att medel som upparbetats, exempelvis använts som ägarkapital till företag revolveras d.v.s. blir kvar hos finansiären och på det sättet på nytt kan komma till användning. Det är projektsökande som i ansökan ska beskriva vad insatta

14 fondmedel avses användas till när fonden avvecklas (exempelvis fortsatt användning i form av ägarkapital). Medel kan även återföras till regionen i form av projektmedel (men då är det viktigt att regionförbunden villkorar sitt eventuella medfinansieringsbeslut och kommer överens med projektägaren om detta). Tidsplan Nutek har utarbetat förslag till tidsplan med utlysning under juni månad under innevarande år. Några Strukturfondspartnerskap i landet har redan aviserat att man kommer att förskjuta tidsplanen ca ett halvår. Tidsfaktorn kan anses ha betydelse med tanke på den revolverande effekten, eftersom en senareläggning kan medföra svårigheter att upparbeta kapitalet inom strukturfondsperioden och kan i så fall tänkas hämma vissa finansiärers intresse. Å andra sidan ger en längre tidsfrist möjligheter till större eftertanke och förankring. Den preliminära tidsplan som satts upp framgår nedan. Utgångspunkten är därför: Partnerskapet tar den 18 juni 2008 ställning till utlysningstext Utlysning 30 juni 26 september 2008 Beredning oktober november 2008 Prioritering i partnerskapen december 2008 Beslut och igångsättande januari 2009 Beskrivning av olika former av kapitaltillskott Kapitalförsörjning sker i olika former och vi beskriver dessa kortfattat nedan 1. (Observera det är de tre senare som kan vara föremål för utlysning). Bidrag: Finansiering av utvecklings-, start- och expansionskapital som inte är förknippat med avtal om ägande eller återbetalning. För detta används ofta det så kallade länsanslaget, 33:1, eller medel från stiftelser och andra källor. Här används ibland begrepp som såddkapital eller försåddkapital, verifieringsbidrag med mera. Förslaget omfattar inte bidrag och inte heller s.k. villkorslån, då återbetalningsgraden för dessa som regel ligger alltför lågt. Ägarkapital: Kapital, som kopplas till ägande av företaget, och bär den högsta risken. Ägarkapitalet är en buffert för att långivare ska kunna gå in med lånekapital. Ägarna kan få avkastning på sitt kapital först när alla andra finansiärer fått sina ersättningar. Det finns olika former för externt ägarkapital. I detta sammanhang används begreppet ägarkapitalister för företag som professionellt och i företagsform arbetar med att ge ägarkapital till entreprenörer, och affärsänglar för privatpersoner som satsar ägarkapital. Andra begrepp som ibland förekommer är riskkapitalister, formellt ägarkapital och venture capital respektive informellt ägarkapital. Lånekapital: Kapital som får användas i företaget mot en i förväg bestämd ränta och avtalade former för hur denna ränta ska betalas. Lån ges vanligtvis mot säkerheter i exempelvis fastigheter eller anläggningar och/eller mot borgen. Säkerheter och borgen ger banken och spararna förutsättningar att få tillbaka pengarna, även om företaget och entreprenören kommer på obestånd. Lånet kan då betalas tillbaka genom att banken realiserar tillgångarna eller utnyttjar borgensförbindelsen. Bankerna svarar för den helt övervägande delen av lånekapital även om andra privata och offentliga organisationer finns på området. Garantier: Används för att minska långivarnas risk. Garantier kan vara statliga eller arrangeras i form av privata sammanslutningar som garanterar eller borgar för hela eller delar av lånet, exempel är de regionala kreditgarantiföreningar som finns i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Referenser: Nutek: PM Sweco- Eurofutures: Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning till småföretag 1 SWECO-Eurofutures : Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning till småföretag

15 34 Infrastrukturfrågor Ansvarig tjänsteman: Alf Forbergskog Allmänna utskottets beslut 1. Förslagen till remissvar godkänns. Ärendebeskrivning Vid dagens sammanträde föreligger två remisser Näringsdepartementet (SOU 2008:40) Bredband Bredband till hela landet. Länsstyrelsen Västmanland Förslag till avgränsning av miljöbedömning för regional Systemanalys av infrastruktur i Västmanlands län och Länstransportplan för Västmanlands län Kansliet har upprättat förslag till remissvar.

16 35 Översyn av Central Sweden Brysselkontoret Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde Till kansliet uppdras att utforma förslag till yttrande över översynen. Ärendebeskrivning Kontorsstyrelsen för Central Sweden Bryssel har beslutat att göra en översyn av kontorets framtida verksamhetsinriktning. För uppdraget har Sweco Eurofutures anlitats. Kontorsstyrelsen har fastställt följande direktiv för uppdraget. 1. Utredaren ska utifrån frågeställningen Hur ska Central Sweden Bryssel på bästa sätt stödja det internationella prioriterade arbetet inom finansiärerna och i övrigt inom de tre länen? lägga fram ett förslag på framtidsstrategi och styrmetoder för Central Sweden, som direkt kan kopplas till och svara mot finansiärernas olika verksamhetsplaner och utredningsstrategier. Utredaren ska visa hur strategin och styrmetoderna kan genomföras med största möjliga flexibilitet. Den ska också visa hur man vid Brysselkontoret kan tillgodose medlemmarnas önskemål vad gäller arbetet med vissa gemensamma områden och arbetet med vissa länsspecifika områden. 2. Utredaren ska visa vilken effekt arbetet vid kontoret gett från att tidigare arbeta mest med projektrådgivning till att arbeta med kunskapsöverföring. Detta med tanke på alla de besök som görs vid Brysselkontoret. 3. Utredaren ska visa om kontoret är rätt bemannat för att möta det nya flexibla arbetssättet och har personalen rätt kompetens för detta arbete. 4. Utredaren ska också visa på vilket sätt man kan förstärka och förbättra samarbetet mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationerna. Regiondirektör Mats Törnquist informerar om resultatet av översynen.

17 36 Regionstyrelsens sammanträden hösten 2008 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets beslut 1. En avstämning görs vid Regionstyrelsens sammanträde Till kansliet uppdras att utforma förslag till sammanträdesplan Ärendebeskrivning Regionstyrelsen har tidigare fastställt följande sammanträdesplan för hösten 2008: 20 augusti i Söderhamn 24 oktober november Under våren planerades ett visionssammanträde med Regionstyrelsen, men dessvärre var detta inte möjligt att genomföra. Regionstyrelsen bör därför fastställa ett nytt datum för detta sammanträde under hösten Regionfullmäktiges sammanträde under hösten äger rum Presideberedning/Allmänna utskottet sammanträder följande datum: 11 augusti september oktober november 13.15

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn 2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson Evy Degerman Marie-Louise Dangardt Stig Eng Eva Tjernström Sigvard Ring Alf Norberg, tjg ers Ann-Margret Knapp Sven-Åke

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle

2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle 2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle Per-Olof Svensson, (s) ordf Marit Holmstrand (s) Åsa Äng Eriksson, (m) 1:e v ordf Eva Tjernström (s) Ann-Margret Knapp, (s) 2:e v ordf Peter Kärnström

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i

Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång :1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Stockholm Ansökningsomgången är öppen: 23 mars Sista dag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29 1(5) Plats och tid: fredagen den 29 november 2013. Livin Hotell-Vandararhem-Lägenhetshotell, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Annika Lyttbacka Charlotta Englund Ersättare:

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

INLEDNING OM CONNECT. Connect Sverige Region Syd Scheelevägen 15, Alfa 3 223 70 Lund eva.ohlstenius@connectsverige.se www.connectsverige.

INLEDNING OM CONNECT. Connect Sverige Region Syd Scheelevägen 15, Alfa 3 223 70 Lund eva.ohlstenius@connectsverige.se www.connectsverige. INLEDNING Connect Sverige (hädanefter kallat Connect) vill härmed inkomma med ett remissvar gällande utredningen Betänkande av Statliga finansieringsinstanser som delgivits via Region Skåne. Synpunkterna

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Framtiden för landsbygden?

Framtiden för landsbygden? Framtiden för landsbygden? - en glimt av Tillväxtanalys beskrivningar av landet utanför staden Martin Olauzon, avdelningschef Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Vår bakgrund Vårt

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer