kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande"

Transkript

1 Allmänna utskottet kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Carina Åkerberg Kerstin Oremark Mats Fransson Alf Forbergskog Ann-Margret Knapp Mats Fransson Per-Olof Svensson Ann-Margret Knapp

2 Ärenden 30 Budgetuppföljning Regionfrågan 32 Besöksnäring/turism 33 Utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen 34 Infrastrukturfrågor 35 Översyn av Central Sweden Brysselkontoret 36 Regionstyrelsens sammanträden hösten 2008

3 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Ann-Margret Knapp utses att jämte ordföranden att justera protokollet. Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns.

4 30 Budgetuppföljning Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson/Monica Edin Allmänna utskottets beslut 1. Upprättad budgetuppföljning läggs med godkännande till handlingarna. 2. Materialet utsändes till Regionstyrelsen för kännedom. 3. Till kansliet uppdras att påbörja arbetet med att upprätta ett eget arvodes- och ersättningsreglemente för Region Gävleborg Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat budgetuppföljning per och en prognos för utfallet inom respektive avdelning för helåret Enligt prognosen beräknas Region Gävleborg redovisa ett överskott på ca 3 miljoner kronor. Inom verksamheten bedöms hjälpmedelsverksamheten och utbildningsverksamheten ge ett överskott i förhållande till budget med ca 3,5 miljoner kronor. Avdelningen Ledning och förtroendevalda beräknas ge ett underskott på ca 600 kkr bl a beroende på förändrade arvodes- och ersättningsregler, extra sammanträde med regionfullmäktige och högre räntekostnader än budgeterat för verksamhetskrediten. Mot bakgrund av att avdelningen Ledning och förtroendevalda ger ett underskott finns det anledning, enligt presidiets mening, att genomföra en översyn av arvodes- och ersättningsreglementet som för närvarande är detsamma som landstingets i syfte att skapa ett eget reglemente för Region Gävleborg

5 Budgetuppföljning Allmänt Region Gävleborgs ekonomi bedöms under 2008 ge ett överskott på ca kkr. Resultatmässigt följer verksamheten budget. Likviditeten är ansträngd i slutet av varje halvår, men genom en utvecklad form för rekvisition/fakturering av externa intäkter är bedömningen att detta förhållande ska balanseras. Resultatuppföljning Hjälpmedel , , , , , ,0 TOTALT 1 801, ,0 Hjälpmedelsverksamheten bedöms ge ett överskott gentemot budget Regnet 1 797, , , ,8 0 TOTALT 0 0 Huvuddelen av kostnaderna avser avskrivningar. Avskrivningarna balanseras av fakturerade intäkter och resultatet blir 0 vid årsskiftet Ledning och förtroendevalda 1 058, ,0 11,3 997, ,7-873,7 TOTALT - 862,4-600,0 Kostnaderna är högre för första halvåret beroende på ett extra sammanträde med Regionfullmäktige och sammanträden i regionfrågan. Reglerna för arvoden till de förtroendevalda har ändrats och nivån höjts under våren. Kostnaderna bedöms plana ut under andra halvåret. Räntan på verksamhetskrediten är något svårbedömd. I nuläget visar krediten - 60 kkr jämfört med budget. Helårsprognosen är 150,0 kkr.

6 60000 Butik Gävle , , , ,1 TOTALT 103,7 0 Butiken i Gävle genererar årliga överskott Butik Bollnäs 0 307,1 307, ,4 443,4 TOTALT - 136,3 0 Butiken i Bollnäs uppvisar årliga underskott, beroende på att verksamhetens omfattning inte genererar tillräckliga intäkter. Verksamheten är dock en service för södra Hälsingland som balanseras av hjälpmedelsverksamhetens totala överskott Bibliotek 0 610,1 610, ,8 703,8 TOTALT - 93,8 0 Verksamheten täcks i sin helhet av medlemmarna. Kostnaderna fördelas och faktureras i efterskott Administrativ enhet 3 899, ,4 21, , ,3 158,7 TOTALT 180,6 0 Verksamheten följer budget. Inom enheten bedrivs bland annat projekt inom lönekartläggning, jämställdhetsplan, IT-strategi, lokalöversyn och ett flertal policies. Verksamheten bedöms följa budget under året.

7 80200 Tillväxtenheten 3 054, , , , , ,6 TOTALT ,1 0 Verksamheten visar ett underskott beroende på projekt som belastat enheten med kostnader, där medel ännu inte rekvirerats. Följande medel kommer att rekvireras under juni månad: Norrtåg kr Ansökan 7:e Ramprogr kr IT inom omvårdnad kr Sommarforskarskola IHT kr RUP/RTP kr Uppföljning/utvärdering kr Hälsingegårdar, medf kr Summa kr De medel som ska rekvireras balanseras det uppkomna underskottet. Noteras bör att det fortfarande finns rekvirerade, ej utbetalade medel hos Länsstyrelsen på ca kr Gävle Dala Energikontor 2 209,2 661, , , ,6 46,9 TOTALT ,6 0 Verksamheten visar ett underskott beroende på att utförda uppdrag ännu ej fakturerats och upparbetade kostnader i projekt ej rekvirerats. Detta sker i början av juni enligt följande: Renec Forskarskolan Pelletsvärme Sotarprojekt Mässor Gävle Mässor Gävle, annons Mässor, stöd EM Närvärme, Österlövsta Biogas Mitt, Reg G-borg Stöd EM, GDE Stöd GDE, Reg G-borg Stöd GDE, Reg Dalarna Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

8 Utöver detta finns en fordran på det internationella projektet Feedu med kr samt ytterligare bedömda medel att rekvirera för Reklim, Uthållig kommun och Regbie+ med ca kr. Den totala intäktsmassan för första halvåret kan således beräknas till ca kr SWX-Energi ,5 314,5 TOTALT - 314,5 0 Verksamheten avser förberedelser och ansökan om EU-medel till projektet SWX-Energi. Ansökan behandlas av Strukturfondspartnerskapet Beviljas ansökan täcks ovanstående underskott av de beviljade medlen FoU-enheten 841, ,9 695,4 784,5 860,5-76,0 TOTALT 619,4 0 Verksamheten följer budget Utbildningsenheten 2 358, ,8-122, , ,9 528,0 TOTALT 405,3 500,0 Verksamheten följer budget Strukturfondspartnerskapet 875,0 1,5-873,5 875,0 453,5 421,5 TOTALT - 452,0 0 Medel har rekvirerats för 2007 med ca 500,0 kkr och under juni rekvireras medel för perioden januari-maj 2008 med ovanstående 452,0 kkr.

9 31 Regionfrågan Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 2. Information lämnas till Regionstyrelsen vid sammanträdet Ärendebeskrivning Ann-Margret Knapp rapporterar från Samverkansnämndens arbetsutskott. Samverkansnämndens arbetsutskott som utgör styrgrupp för arbetet tills vidare har givit uppdrag till tjänstemännen inom de berörda landstingen att arbeta vidare med frågan. Landstingsfullmäktige i Uppsala har behandlat frågan och ställt sig positiva till att lämna in en ansökan om bildande av regionkommun. Gävleborg, Dalarna och Örebro behandlar ärendet i landstingsfullmäktige i juni månad. Förslaget är i samtliga län att ställa sig positiva till att bilda regionkommun. Värmland och Västmanland har hittills ställt sig avvaktande till förslaget och bl a hänvisat till en för snäv tidsram och att man vill utreda alternativ till förslaget. I Värmlands fall en anslutning till Västra Götaland och i Västmanland en anslutning till Stockholmsregionen. Samverkansnämndens nästa sammanträde äger rum i oktober månad, vilket, enligt presidiets uppfattning inger viss oro med tanke på regeringens behandling av frågan.

10 32 Besöksnäring/turism Ansvarig tjänsteman: Carina Åkerberg Allmänna utskottet beslut 1. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde Ärendebeskrivning Regionstyrelsen behandlade frågan om Region Gävleborgs roll i frågan om ansvaret för utveckling av besöksnäringen i regionen. Regionstyrelsen beslutade att 1. Region Gävleborg tar från samordnings- och utvecklingsansvaret för besöksnäringen i regionen. 2. Region Gävleborg utser en samordnare för detta arbete 3. Samordnaren ska under 2008, tillsamman med aktörerna, ta fram en plan för hur arbetet kan organiseras och finansieras från och framåt. 4. Region Gävleborgs roll i utvecklingen av besöksnäringen ska inriktas på insatser för att utveckla den turistiska infrastrukturen inklusive kulturturismen 5. Landskapsorganisationerna informeras om möjligheten att ansöka om Mål 2-medel för verksamheten. Carina Åkerberg redovisar i en PM det arbete som hittills gjorts i frågan och resultatet av de diskussioner som förts med bl a landskapsorganen Hälsingland Turism och Gästrikland Turism. De uppgifter som redovisas som regionala och föreslås utgöra underlag för det ansvar som Region Gävleborg ska ha i framtiden finns bl a - statistik - infrastruktur - kompetensutveckling - samordning av internationella satsningar - kapitalförsörjning genom RTS riskkapitalfond - finansiering av gemensamma regionala utvecklingsprojekt - marknadsföring Den attraktiva regionen - samordningsansvar för dialog med berörda aktörer och gränsöverskridande projekt Arbetet föreslås finansieras med projektmedel ur anslaget 33:1 inledningsvis och samordningen ske inom Region Gävleborg genom att en del av en tjänst vid kansliet ställs till förfogande för arbetet. Landskapsorganen ska fortsättningsvis ansvara för den löpande verksamheten/driften inom respektive landskap genom samfinansiering mellan offentliga aktörer och näringslivet. Ärendet behandlas av Regionstyrelsen , efter att landskapsorganisationerna givits möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

11 33 Utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen Allmänna utskottets beslut 1. Region Gävleborg ställer sig positiv till att strukturfondsmedel avsätts för kapitalförsörjning och då i första hand som ägarkapital 2. En rimlig nivå på totalomslutningen bedöms vara 100 miljoner kronor Ärendebeskrivning Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har tillskrivit berörda regionförbund i området angående ett förslag om att avsätta medel ur regionala fonden för att åtgärda brister i kapitalförsörjningen. Strukturfondspartnerskapet skriver följande: Vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde i juni kommer frågan om utlysning av strukturfondsmedel för att åtgärda kartlagda brister i kapitalförsörjningen att behandlas. En eventuell utlysning erbjuder finansieringsaktörer (gärna i samverkan) att med delfinansiering av ERUF (Europeiska regionalfonden) öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital), lån och/eller garantier till nya och växande företag. Frågeställningen rör även omfattningen och hur stort belopp som ska avsättas från regionalfonden. Inför detta beslut vill Strukturfondspartnerskapet samråda med Regionförbunden. Bifogad PM beskriver översiktligt det tänkta konceptet. Vi bifogar även den rapport som Sweco Eurofutures skrivit. Rapporten är en beskrivning och analys av kapitalförsörjningsförhållandena i Norra Mellansverige. För ytterligare information kontakta ordförande Kjell Höglin tel: eller Kerstin Oremark tel: / Vi ber om svar senast den 9 juni. Frågeställningar: Är det intressant att regionala strukturfondsmedel avsätts för kapitalförsörjning? Om ja Bör fonden omfatta låne-, garanti- och/eller riskkapital (ägarkapital)? Motivera gärna valet av kapitalform/er. Vilken nivå på totalomslutningen rekommenderas (ERUF-medel samt finansiärers/medfinansiärers medel)? Upp till 100 Mkr / Annat belopp Gävle den 30/ Med vänlig hälsning Kjell Höglin Strukturfondspartnerskapets ordförande Norra Mellansverige Kerstin Oremark Huvudsekreterare

12 Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige Strukturfondsmedel till kapitalförsörjning? Sammanfattning En viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt är att företag har tillgång till kapital för sin finansiering. Det eventuella glapp eller de brister som finns mellan behov och utbud är något som ofta diskuteras. SWECO- Eurofutures har därför på Nuteks och Strukturfondspartnerskapets uppdrag gjort en rapport som handlar om små och medelstora företags (SME) behov av kapital i regionen d.v.s. Värmland, Dalarna och Gävleborg. Nutek har dessutom tagit fram ett koncept för en kommande utlysning där möjligheter ges att medel från ERUF (EU:s regionala fond) avsätts till kapitalförsörjning i olika former. - SWECO- Eurofutures rapport slår fast att det finns brister i kapitalförsörjningen i Norra Mellansverige, framförallt bedöms behov finnas av att få ökat tillflöde av ägarkapital i regionen och fler aktiva affärsänglar, men det finns även kompletterande behov som kan behöva täckas. - Varje strukturfondsområde ges därför möjlighet att inrätta en regional fond för den typ av kapitalförsörjning där brister kan påvisas. - Medel som upparbetats genom utlåning kommer att kunna revolveras och kan på det sättet återigen användas exempelvis som ägarkapital i andra företag. Behov av kapitaltillskott till SME i Norra Mellansverige För att säkerställa kunskapen om hur det regionala behovet av kapitaltillskott till SME i Norra Mellansverige ser ut har SWECO- Eurofutures på Nuteks och Strukturfondspartnerskapets uppdrag gjort en rapport över förhållandena i regionen d.v.s. Värmland, Dalarna och Gävleborg. En av de rekommendationer som ges i rapporten är att det är viktigt att alla goda idéer, som kan utvecklas till växande företag och ge sysselsättning, fångas upp. I rapporten konstateras, att i Norra Mellansverige - liksom på andra håll i landet - står den kommersiella marknaden för den helt övervägande delen av kapitalförsörjning till nystartade och befintliga SME. Det gäller såväl lån som ägarkapital. Problemen bedöms i huvudsak kunna lösas genom att (ofta marginella) offentliga medel kompletterar kapitalmarknaden. Det skulle göra att gapet mellan den privata risken och det som är samhälleligt motiverat ur ett regionalt tillväxtperspektiv minskar. Det finns således ett behov av finansieringslösningar som kompletterar det befintliga systemet och som samtidigt bygger på kommersiella bedömningar i ökad omfattning. Det huvudsakliga problemet med kapitalförsörjning är därför, enligt rapporten, främst att få ökat tillflöde av ägarkapital i regionen och fler aktiva affärsänglar. Det finns dock även andra områden där behov av stärkt kapitalförsörjning finns. De områden som lyfts fram är: 1. Sådd och tidiga utvecklingsfaser behov i hög grad Det är ofta svårt för de nystartade företagen att attrahera privat kapital i de riktigt tidiga faserna. Såddkapitalet (ofta i form av bidrag via Almi, Länsstyrelsen, Innovationsbron) gör det i många fall möjligt att utveckla idéer till ett läge där det blir intressant för ägarkapital att komma in i bilden. Regionen är underförsörjd vad gäller riskkapitalbolag, men däremot finns i viss utsträckning informellt kapital och ett fåtal mer eller mindre aktiva ängelnätverk. 2. Expanderande företag i glesbygd behov i ganska hög grad Behovet gäller företagande i glesbygd och stödområden. Det är ofta vanliga levebrödsföretag som är viktiga för landsbygden. Dessa företag genererar pengar och sysselsättning i regionen och är ofta platsbundna. Företagen kan ha problem att få bankkrediter för investeringar samtidigt som intresset från riskkapitalister är svagt. Eftersom företagen är viktiga för landsbygdens överlevnad är det centralt att kapitalförsörjningen fungerar vid expansion och även vid generations- och ägarskiften. Här finns också behov av att skapa incitament för bättre fungerande privat ägarkapital- och lånemarknad genom samspel med kompletterande offentligt kapital.

13 3. Särskilda områden och grupper behov i viss grad Det kan vara vissa grupper eller områden som har särskilda svårigheter. Nya branscher som exempelvis vård, skola och omsorg eller upplevelsenäringarna skapar osäkerhet hos lånegivarna, liksom vissa grupper t.ex. kvinnor, invandrare och unga företagare. Ett generellt problem för dessa grupper är ofta avsaknaden av belåningsbart kapital som säkerhet. Vi kan tillägga att Region Dalarna gjort en egen undersökning av efterfrågan på olika typer av kapitaltillskott för SME i Dalarna och kommit fram till samma slutsats som rapporten - behovet av stärkta insatser för kapitalförsörjning gäller i första hand ägarkapital. Kapitalförsörjningslösningar med finansiering från EU:s regionalfond Bakgrund Redan under förra strukturfondsperioden (åren ) aktualiserade EG-kommissionen möjligheterna att EU:s regionalfond i vissa fall skulle kunna användas för att komplettera marknaden med offentlig finansiering. Kommissionen ville intressera medlemsländerna för en omorientering från traditionella direkta bidrag till finansieringsformerna låne-, garanti- och riskkapital. En morot för detta var, att de återflöden av kapital- och garantiutrymmen som fonderna gav skulle få återanvändas för nya satsningar inom SME-sektorn. Det kallas för att fonderna revolverar. De medel som kommit i omlopp och upparbetats får stanna kvar i regionen. År 2002 konstaterade kommissionen att fyra av medlemsstaterna (E 15), däribland Sverige, fortfarande enbart tillämpade direkta bidrag i sina strukturfondsprogram. Nutek tog då initiativ till bildandet av bl.a. pilotprojekten SamInvest AB (Södra Skogslänsregionen) i Mål 1 där vissa delar av Dalarna och Gävleborg ingår och Vestra PartnerInvest AB i Mål 2 västra där Värmland ingår. EU:s regionalfond (ERUF), Nutek och berörda länsmyndigheter var finansiärer till fonderna. Vestra PartnerInvest AB har varit relativt aktiv i Värmland, medan SamInvest AB, som berört vissa stödområden i Gävleborg och Dalarna, inte haft så många investeringar i regionen. Jeremie Detta var således bakgrunden till att initiativet JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) kom till. I början var intentionen att skapa en gemensam fond för hela Sverige. Tanken var att genom en fond i fondlösning investera kapital i SME i form av inrättandet av låne-, garanti- och riskkapitalfonder. Ett grundläggande krav för att Regionalfondens (ERUF) stöd ska kunna användas är att kapitalet åtgärdar konstaterade marknadsbrister i den kommersiella kapitalförsörjningen. Genom olika legala komplikationer kopplade till strukturfondsbestämmelser och upphandlingsregler har konsekvensen emellertid blivit att tankarna på en nationellt sammanhållen Jeremiefond fallit under beredningen vintern 2007/2008. Nytt förslag Istället har möjligheterna till inrättandet av regionala fonder undersökts och inriktningen är nu att Nutek och Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige erbjuder: - Möjlighet till inrättande av en egen regional fond inom strukturfondsområdet Norra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet och Nutek erbjuder genom utlysning finansieringsaktörer (gärna i samverkan) att med delfinansiering från ERUF öka det regionala utbudet av kapital till nya och växande små och medelstora företag. Strukturfondspartnerskapet/Nutek väljer vilka kartlagda brister som kan åtgärdas genom erbjudande att skapa möjligheter för låne-, garanti- och/eller riskkapital (ägarkapital). Valet ska ske efter bedömning av de behov som finns (se det operativa regionala programmet och GAP-analyserna). För att säkerställa förenlighet med EG-fördragets principer kommer en utlysning att bli föremål för annonsering i EU:s officiella tidning (EUT). - Mål med insatsen Programmets indikatorer tillämpas d.v.s. antal nya arbetstillfällen och antal nya företag. - Sökande - medfinansiering Finansieringsaktörer ska ha nationell offentlig medfinansiering ordnad. - Vad händer med de revolverande medlen efter Strukturfondsperiodens slut? Nuteks beslut om beviljande av ERUF medel till enskilt fondprojekt är preliminärt (d.v.s gäller interimistiskt). Slutligt beslut om fastställelse av beviljad finansiering från ERUF fattas av Nutek med utgångspunkt från slutredovisningen av stödberättigande förvaltningskostnader samt den faktiska utlåningen, garanti- eller riskkapitalgivningen till små och medelstora företag under projekttiden. Generellt gäller dock att medel som upparbetats, exempelvis använts som ägarkapital till företag revolveras d.v.s. blir kvar hos finansiären och på det sättet på nytt kan komma till användning. Det är projektsökande som i ansökan ska beskriva vad insatta

14 fondmedel avses användas till när fonden avvecklas (exempelvis fortsatt användning i form av ägarkapital). Medel kan även återföras till regionen i form av projektmedel (men då är det viktigt att regionförbunden villkorar sitt eventuella medfinansieringsbeslut och kommer överens med projektägaren om detta). Tidsplan Nutek har utarbetat förslag till tidsplan med utlysning under juni månad under innevarande år. Några Strukturfondspartnerskap i landet har redan aviserat att man kommer att förskjuta tidsplanen ca ett halvår. Tidsfaktorn kan anses ha betydelse med tanke på den revolverande effekten, eftersom en senareläggning kan medföra svårigheter att upparbeta kapitalet inom strukturfondsperioden och kan i så fall tänkas hämma vissa finansiärers intresse. Å andra sidan ger en längre tidsfrist möjligheter till större eftertanke och förankring. Den preliminära tidsplan som satts upp framgår nedan. Utgångspunkten är därför: Partnerskapet tar den 18 juni 2008 ställning till utlysningstext Utlysning 30 juni 26 september 2008 Beredning oktober november 2008 Prioritering i partnerskapen december 2008 Beslut och igångsättande januari 2009 Beskrivning av olika former av kapitaltillskott Kapitalförsörjning sker i olika former och vi beskriver dessa kortfattat nedan 1. (Observera det är de tre senare som kan vara föremål för utlysning). Bidrag: Finansiering av utvecklings-, start- och expansionskapital som inte är förknippat med avtal om ägande eller återbetalning. För detta används ofta det så kallade länsanslaget, 33:1, eller medel från stiftelser och andra källor. Här används ibland begrepp som såddkapital eller försåddkapital, verifieringsbidrag med mera. Förslaget omfattar inte bidrag och inte heller s.k. villkorslån, då återbetalningsgraden för dessa som regel ligger alltför lågt. Ägarkapital: Kapital, som kopplas till ägande av företaget, och bär den högsta risken. Ägarkapitalet är en buffert för att långivare ska kunna gå in med lånekapital. Ägarna kan få avkastning på sitt kapital först när alla andra finansiärer fått sina ersättningar. Det finns olika former för externt ägarkapital. I detta sammanhang används begreppet ägarkapitalister för företag som professionellt och i företagsform arbetar med att ge ägarkapital till entreprenörer, och affärsänglar för privatpersoner som satsar ägarkapital. Andra begrepp som ibland förekommer är riskkapitalister, formellt ägarkapital och venture capital respektive informellt ägarkapital. Lånekapital: Kapital som får användas i företaget mot en i förväg bestämd ränta och avtalade former för hur denna ränta ska betalas. Lån ges vanligtvis mot säkerheter i exempelvis fastigheter eller anläggningar och/eller mot borgen. Säkerheter och borgen ger banken och spararna förutsättningar att få tillbaka pengarna, även om företaget och entreprenören kommer på obestånd. Lånet kan då betalas tillbaka genom att banken realiserar tillgångarna eller utnyttjar borgensförbindelsen. Bankerna svarar för den helt övervägande delen av lånekapital även om andra privata och offentliga organisationer finns på området. Garantier: Används för att minska långivarnas risk. Garantier kan vara statliga eller arrangeras i form av privata sammanslutningar som garanterar eller borgar för hela eller delar av lånet, exempel är de regionala kreditgarantiföreningar som finns i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Referenser: Nutek: PM Sweco- Eurofutures: Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning till småföretag 1 SWECO-Eurofutures : Strukturfonder för kompletterande kapitalförsörjning till småföretag

15 34 Infrastrukturfrågor Ansvarig tjänsteman: Alf Forbergskog Allmänna utskottets beslut 1. Förslagen till remissvar godkänns. Ärendebeskrivning Vid dagens sammanträde föreligger två remisser Näringsdepartementet (SOU 2008:40) Bredband Bredband till hela landet. Länsstyrelsen Västmanland Förslag till avgränsning av miljöbedömning för regional Systemanalys av infrastruktur i Västmanlands län och Länstransportplan för Västmanlands län Kansliet har upprättat förslag till remissvar.

16 35 Översyn av Central Sweden Brysselkontoret Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde Till kansliet uppdras att utforma förslag till yttrande över översynen. Ärendebeskrivning Kontorsstyrelsen för Central Sweden Bryssel har beslutat att göra en översyn av kontorets framtida verksamhetsinriktning. För uppdraget har Sweco Eurofutures anlitats. Kontorsstyrelsen har fastställt följande direktiv för uppdraget. 1. Utredaren ska utifrån frågeställningen Hur ska Central Sweden Bryssel på bästa sätt stödja det internationella prioriterade arbetet inom finansiärerna och i övrigt inom de tre länen? lägga fram ett förslag på framtidsstrategi och styrmetoder för Central Sweden, som direkt kan kopplas till och svara mot finansiärernas olika verksamhetsplaner och utredningsstrategier. Utredaren ska visa hur strategin och styrmetoderna kan genomföras med största möjliga flexibilitet. Den ska också visa hur man vid Brysselkontoret kan tillgodose medlemmarnas önskemål vad gäller arbetet med vissa gemensamma områden och arbetet med vissa länsspecifika områden. 2. Utredaren ska visa vilken effekt arbetet vid kontoret gett från att tidigare arbeta mest med projektrådgivning till att arbeta med kunskapsöverföring. Detta med tanke på alla de besök som görs vid Brysselkontoret. 3. Utredaren ska visa om kontoret är rätt bemannat för att möta det nya flexibla arbetssättet och har personalen rätt kompetens för detta arbete. 4. Utredaren ska också visa på vilket sätt man kan förstärka och förbättra samarbetet mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationerna. Regiondirektör Mats Törnquist informerar om resultatet av översynen.

17 36 Regionstyrelsens sammanträden hösten 2008 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets beslut 1. En avstämning görs vid Regionstyrelsens sammanträde Till kansliet uppdras att utforma förslag till sammanträdesplan Ärendebeskrivning Regionstyrelsen har tidigare fastställt följande sammanträdesplan för hösten 2008: 20 augusti i Söderhamn 24 oktober november Under våren planerades ett visionssammanträde med Regionstyrelsen, men dessvärre var detta inte möjligt att genomföra. Regionstyrelsen bör därför fastställa ett nytt datum för detta sammanträde under hösten Regionfullmäktiges sammanträde under hösten äger rum Presideberedning/Allmänna utskottet sammanträder följande datum: 11 augusti september oktober november 13.15

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn 2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson Evy Degerman Marie-Louise Dangardt Stig Eng Eva Tjernström Sigvard Ring Alf Norberg, tjg ers Ann-Margret Knapp Sven-Åke

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2008-10-13 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Mats Törnquist, regiondirektör Mats Fransson, kanslichef Monica Edin, ekonomichef

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist 2009-04-15 kl.09.15-10.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Tjänstemän Mats Törnquist Åsa Äng Eriksson 20 23 Mats Törnquist Per-Olof Svensson

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-03-22 kl.09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Tjänstemän vid Region Gävleborgs

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-02-22 kl. 09.00 Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Ann Christin Gagge Monica Edin

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2012-08-15 kl.09.00-11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Magdalena Berglin Gunilla Norrman Mats

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Allmänna utskottet 2013-10-04

Allmänna utskottet 2013-10-04 2013-10-04 kl.09.00 10.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014

ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020. Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 ERUF och finansieirngsinstrument 2014-2020 Wilhelm von Seth wilhelm.vonseth@tillvaxtverket.se 20 november 2014 Finansieringsinstrument inom ERUF I gamla strukturfondsperioden, främst Almi Invest För att

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2012-09-24 kl.09.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Eva Tjernström 50 59

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle

2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle 2008-11-14 kl. 10.00 12.00, Gavle Central Konferens, Gävle Per-Olof Svensson, (s) ordf Marit Holmstrand (s) Åsa Äng Eriksson, (m) 1:e v ordf Eva Tjernström (s) Ann-Margret Knapp, (s) 2:e v ordf Peter Kärnström

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020

Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Arbetsförmedlingens arbete med EU-fonder perioden 2014-2020 Robert Nyholm Internationella Staben Enheten EU fondsamordning 1 EU-fonderna Verktyg för att uppnå Europa 2020-strategin Europeiska socialfonden

Läs mer

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk.

Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Genomförandeplan för Strategin för framtida utveckling av Sirges, Tuorpon, Udtja samebyar och Jåhkågaska tjielldie i Jokkmokk. Godkänd av styrgruppen för projekt Sájtte den 11 februari 2013. Bakgrund Styrgruppen

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer