ingår som bilaga till Avtalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ingår som bilaga till Avtalet."

Transkript

1 Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS /12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG UNDERHÅLLL DRÄGER 7 bilagor (Avtalsområde C) 1 PARTER Mellan Rikspolisstyrelsen ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadresss ( Leverantören ) har följande underhålls-, service- och tillbehörsavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet utföra underhåll och service och leverera förbrukningsmaterial till avropande myndigheters befintliga Dräger 6810 ( Instrument ). Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1 skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet; 2 Avtalet; 3 förfrågningsunderlaget, daterat 20åå-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar; 4 Leverantörens anbud, daterat 20åå-mm-dd, inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. Förekommer mot varandraa stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantörenn eventuelltt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för Polisen, såvida inte dessa villkor ingår som bilaga till Avtalet. 3 AVTALSTID Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet har undertecknats av båda parter och gäller två år framåt i tiden. Bilaga 8

2 2 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Polisen äger rätt men har ej skyldighet att förlänga Avtalet med upp till tolv (12) månader i taget upp till två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning. 4 AVTALETS OMFATTNING Avtalet avser översyn, service och tillhandahållande av förbrukningsartiklar för alkometer Dräger 6810 ( Tjänsten ). Avtalet avser inte inköp av nya alkometrar. Avtalet omfattar utförande av Tjänsten enligt bilaga 1, Avtalad specifikation samt Avtalet och dess övriga bilagor. 5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Leverantören åtar sig att utföra Tjänsten professionellt och fackmannamässigt och i enlighet med Polisens instruktioner, villkoren i Avtalet, kraven uppställda i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i Leverantörens anbud. 5.1 Garanti Vid utfört arbete på något av de inlämnade Instrumenten enligt detta Avtal ansvarar Leverantören för arbetet och att eventuella utbytta delar fungerar tolv (12) månader efter att Instrumentet kommit åter till Beställaren (garantitid på utfört arbete). Garantin gäller inte om fel uppstår p.g.a. handhavande fel hos Polisen. 5.2 Beställarens material Leverantören ska förvara Instrument som kommer i Leverantörens besittning genom Avtalet avskilt från annan egendom och ska genom exempelvis skyltning tydligt ange vilken avropande myndighet som äger Instrumenten. Leverantören är skyldig att vara aktsam om Instrumenten. Leverantören ansvarar för att dess åtaganden enligt Avtalet inte blir större än vad som är nödvändigt. Leverantören ska, då Instrument enligt detta Avtal är i Leverantörens besittning, svara för; a) skada på eller förlust av Instrumenten, b) av Instrumenten orsakad skada på annan egendom som tillhör avropande myndighet, c) av Instrumenten orsakad skada på någon av parternas anställda eller annan för vilken någon av parterna svara, d) av Instrumenten orsakad annan tredjemansskada än enligt b) och c) ovan på såväl person som egendom. Bilaga 8

3 3 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Om leverantören kan visa att skadan eller förlusten av vårdslöshet orsakats av avropande myndighet, eller annan som myndigheten svarar för ska dock myndigheten svara för sådan skada eller förlust. 6 AVROPANDE MYNDIGHETERS ÅTAGANDEN De avropande myndigheterna åtar sig att avropa Tjänsterna från Leverantören under hela avtalstiden med följande inskränkningar och undantag: 1 Det lämnas ingen volymgaranti under avtalstiden; 2 Avtalet inskränker inte de avropande myndigheternas rätt att låta utföra Tjänsten med egen personal eller med anlitande av tredje part i de fall omständigheterna påfordrar skyndsam åtgärd eller i de fall antalet uppdrag överskrider eller förväntas överskrida Leverantörens kapacitet. De avropande myndigheterna åtar sig vidare att erlägga betalning i enlighet med villkoren i Avtalet och till i Avtalet överenskommet pris för utförd och av den avropande myndigheten godkänd Tjänst. 7 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. 7.1 Allvarliga fel I det fallet att någon av parterna upptäcker allvarliga fel som kan påverka rättssäkerheten är parten skyldig att omedelbart underrätta den andra parten skriftligen. 8 AVROPSVILLKOR 8.1 Avropsberättigade Rätt att göra avrop avseende tjänster och service från Avtalet (bortsett från munstycken) tillkommer Rikspolisstyrelsen, samtliga polismyndigheter i Sverige, Försvarets Materielverk, Kriminalvården, Tullverket samt Kustbevakningen ( Beställare ). Rätt att göra avrop avseende munstycken tillkommer enbart Rikspolisstyrelsen som vidarebefordrar till övriga myndigheter. Varje Beställare svarar själv för sina rättigheter och förpliktelser gentemot Leverantören. 8.2 Avrop Polisen äger rätt att avropa Tjänsten enligt Avtalet under hela avtalstiden. Tjänsten ska avropas via telefon eller e-post alternativt myndighetens webbshop. Avropet ska innehålla följande: 1 Hänvisning till Avtalet; 2 Beställarens namn och kontaktuppgifter; 3 Specificering och omfattning av Tjänsten som avropas; Bilaga 8

4 4 Rikspolisstyrelsen PVS /12 4 Leverans- och fakturaadress 5 E-postadress för bekräftelse av mottaget avrop. Avrop ska ställas till Leverantören på nedan angivna kontaktuppgifter: Dagtid: Telefon: E-post: Instrument ska skickas till Leverantören på nedan angivna adress: Leverantör: Adress: Postadress: Samtliga avrop ska bekräftas skriftligen per e-post av Leverantören omedelbart efter mottaget avrop. Bekräftelsen ska innehålla antalet instrument som ska skickas till Leverantören för service samt Beställarens namn och kontaktuppgifter. 9 LEVERANS M.M. 9.1 Instrument Efter genomgång av instrumenten ska dessa senast på den 15:e dagen efter att de avsänts från Beställaren returneras ( Avtalad leveransdag ). Leveransen ska anses ha skett den dag då instrumenten avlämnas på av Beställaren angiven plats samt mottagits och godkänts av Beställaren vid leveranskontroll ( Faktisk Leveransdag ). Faktisk Leveransdag inträder även i de fall Beställaren vid leveranskontroll inte avvisar Varorna. Leverans av instrumenten från Beställare till Leverantören ombesörjes av Beställaren. Leverans av instrument från Leverantören till Beställaren ombesörjes av Beställaren. Leverans ska ske fritt (DDP Incoterms 2010) till Beställarens leveransadress. 9.2 Tillbehör och reservdelar Leverans av tillbehör och reservdelar (förutom munstycken) till instrumenten ska skickas till Beställaren senast trettio (30) dagar efter avrop ( Avtalad Leveransdag ). Leverans av tillbehör och reservdelar från Leverantör till Beställare ska ske fritt (DDP Incoterms 2010) till Beställarens leveransadress som anges vid avropet. Leverans av munstycken ska ske enligt bilaga 7, Leveransinstruktioner för tillbehör till Polisen. 10 LEVERANSFÖRSENING, PÅFÖLJDER Leveransförsening föreligger när Faktisk Leveransdag inträder efter Avtalad Leveransdag. Bilaga 8

5 5 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Finner Leverantören att Leverantören inte kan hålla Avtalad Leveransdag eller framstår detta som sannolikt är Leverantören skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela Polisen om förseningen. Därvid ska orsaken till förseningen anges samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Beror leveransförseningen på Polisen eller något förhållande på Polisens sida eller på omständighet enligt punkten 13 Befrielsegrunder ska Avtalad Leveransdag, efter anmälan enligt ovan, flyttas fram till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt Instrument Om Tjänsten inte utförts på Avtalad Leveransdag och Avtalad Leveransdag inte har flyttats fram enligt punkten 10 Leveransförsening, påföljder äger Polisen rätt till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad tre (3) dagars period per Instrument som förseningen varar med tio procent (10 %) av priset för den service som ska utföras. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga trettio procent (30 %) av sagda pris. För det fall Beställarens Instrument inte återställs i Beställarens besittning i godtagbart skick och detta beror på förhållande för vilket Leverantören svarar, även omfattande konkurs eller annan form av obeståndssituation ska leverantören ersätta Beställaren för värdet av Instrumenten, jämte ränta om 4 % över vid tiden gällande diskonto från den dag Beställaren haft rätt att erhålla instrumenten till och med den dag betalning sker. Polisen äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig ersättning enligt denna punkt 10, Leveransförsening, påföljder antingen genom att vid betalningen för den försenade Tjänsten göra avdrag på priset eller genom att till Leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställs Tillbehör och reservdelar Om tillbehör inte levererats på Avtalad Leveransdag och Avtalad Leveransdag inte har flyttats fram enligt punkten 10 Leveransförsening, påföljder äger Polisen rätt till vite. Vite ska utgå för varje påbörjad fem (5) dagars period förseningen föreligger med tio procent (10 %) av priset för den del av leveransen som inte utförts. Dock ska vitet i sin helhet inte överstiga trettio procent (30 %) av sagda pris. Polisen äger rätt att efter eget val tillgodogöra sig ersättning enligt denna punkt 10, Leveransförsening, påföljder antingen genom att vid betalningen för den försenade Tjänsten göra avdrag på priset eller genom att till Leverantören framställa särskilt krav om betalning. Framställs sådant särskilt krav ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från den dag kravet framställs. 11 PRIS, BETALNING M.M. Leverantörens ersättning för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet regleras i denna bestämmelse samt i bilaga 6, Priser. Polisen ska till Leverantören erlägga betalning för levererad och av Polisen godkänd Tjänst, senast trettio (30) dagar efter dagen då faktura som uppfyller villkoren i punkten 12 Bilaga 8

6 6 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Fakturering m.m. har inkommit till Polisen. Om Polisen inte erlägger betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren i Avtalet är Polisen skyldig att till Leverantören utge dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), dock förutsatt att Leverantören inom rimlig tid från det att förseningen uppstod har meddelat Polisen om Polisens försening och uppmanat Polisen att erlägga betalning. Inga andra påföljder får göras gällande i anledning av försenad betalning. Samtliga priser i denna bestämmelse är fasta och ska således inte justeras med index eller för valuta eller på annat sätt. 12 FAKTURERING M.M. Leverantören äger rätt att fakturera Beställaren efter det att Tjänsten har levererats och godkänts av Beställaren. Faktura ska ställas till adress som uppgivits av Beställaren. På fakturan ska alltid anges: 1 Leverantörens namn och organisationsnummer 2 Leverantörens bankgironummer alt. plusgironummer 3 Leverantörens ordernummer 4 Polisens ordernummer 5 fakturanummer 6 fakturadatum 7 avtalsnummer, (PVS /12 avtal nr ) 8 Beställarens fakturareferens, s.k. Ref-id 9 specificering av utförd tjänst och dess omfattning 10 á-priser 11 totalbelopp 12 momsbelopp Villkor som tagits in i faktura ensidigt av Leverantören är inte bindande för Beställaren. Felaktigt utställda fakturor returneras utan åtgärd. Leverantören äger inte rätt till ersättning för eventuella dröjsmål i samband med felaktigt utställda fakturor. 13 BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från sina åtaganden enligt Avtalet om parten visar att det inträffat ett hinder utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets tecknande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Såsom sådant hinder ska anses allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, terrorism, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, lagbud, beslut från regeringen eller annan myndighet än Polisen samt arbetsmarknadskonflikt som inte har sin grund i parts brott mot kollektivavtal. Bilaga 8

7 7 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra åtagandena enligt Avtalet, är parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som parten har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att part ska äga rätt att göra gällande befrielsegrund enligt första stycket ska parten omgående skriftligen underrätta motparten om uppkomsten av det befrielsegrundande hindret samt vidta åtgärder för att mildra omfattningen och effekten av hindret. Så snart det åberopade hindret upphört ska parten omgående skriftligen underrätta motparten därom samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Vardera parten får frånträda Avtalet genom skriftligt meddelande till motparten, om Avtalets fullgörande försenas mer än nittio (90) dagar till följd av befrielsegrundande hinder. 14 HÄVNING Båda parter äger rätt att häva Avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och motparten inte rättat till kontraktsbrottet inom trettio (30) dagar från mottagandet av meddelande (med beskrivning av kontraktsbrottet) från den hävande parten. Polisen äger därutöver rätt att häva Avtalet enligt följande: 1 utan kompensation till Leverantören och omedelbart om Tjänsten är felaktig, inte fullgörs eller fullgörs för sent och detta inte beror på Beställaren eller något förhållande på Beställarens sida eller på omständighet som omfattas av punkten 13 Befrielsegrunder och Beställaren är berättigad till maximalt vite enligt punkten 10 "Leveransförsening, påföljder ; 2 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, vid varje försök av Leverantören att överlåta, delegera eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta Avtal; 3 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning att Polisen får rimlig anledning att tro att Leverantören inte kan uppfylla Avtalet; 4 utan kompensation till Leverantören och omedelbart om Leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, ackord eller liknade förfarande; 5 utan kompensation till Leverantören och omedelbart, om Leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig. 15 SKADESTÅND Häver Polisen Avtalet enligt punkten 14 Hävning äger Polisen rätt till skadestånd. Bilaga 8

8 8 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Framställan om krav på skadestånd enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till Leverantören för att vara giltig. Föreligger ersättningsgill skada enligt denna punkt är Polisen skyldig att vidta åtgärder för att begränsa skadan, såvida dessa åtgärder inte orsakar oskälig kostnad, eller i övrigt är oskäligt betungande. 16 ANSVARSBEGRÄNSNING Leverantören är inte i något fall skyldig att ersätta motparten för indirekt- eller följdskada, förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlorade intäkter, dock förutsatt att skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 17 FÖRSÄKRING Leverantören är skyldig att teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörande av skadeståndsskyldighet med anledning av ingångna åtaganden enligt Avtalet. Ersättning för skada är inte begränsat till det belopp som Leverantören erhåller från försäkringen. Leverantören är skyldig att omedelbart på begäran av Polisen uppvisa skriftligt bevis på erlagda försäkringsavgifter. 18 FÖRBUD MOT DISKRIMINERING Leverantören förbinder sig att vid utförande av tjänste- eller byggentreprenadkontrakt i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under avtalstiden. De lagar som gäller vid avtalstidens början är 16 kap. 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslagen (2008:567). Om inte annat uttryckligen angetts ska förbindelsen enligt första stycket inte omfatta den del av tjänste- byggentreprenadkontraktet som avser varor. En svensk lag som träder i kraft under avtalstiden ska gälla i avtalsförhållandet när den angetts i Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Leverantören ska senast den 1 februari varje år med början år 2014 till Polisen inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Leverantörens förbindelse enligt första stycket: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Dokumenterat arbete mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Leverantören är dessutom skyldig att på Polisens begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Leverantörens verksamhet enligt första stycket. Informationen ska redovisas till myndigheten senast en (1) vecka efter begäran därom såvida inte längre tid överenskommits i det enskilda fallet. Bilaga 8

9 9 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt tredje stycket eller om Leverantören vid utförandet av Avtalet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, ska avtalsvite utgå till Polisen med kr per varje kalendervecka som påbörjas från det att sju dagar förflutit sedan leverantören mottog Polisens underrättelse angående detta avtalsbrott till det att rättelse vidtagits. Om Leverantören eller anställd som Leverantören ansvarar för, vid utförandet av Avtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen, ska avtalsvite utgå till myndigheten för varje överträdelse med kr. Om Leverantören i en sanningsförsäkran enligt tredje stycket inte oavsiktligt förtigit en lagakraftvunnen dom enligt sjätte stycket, har Polisen dessutom rätt att häva Avtalet. Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i stycken 1-7, under förutsättning att underleverantören i Sverige kommer att utföra en väsentlig del av Avtalet om delen, exklusive varor, utgör minst trettio procent (30 %) av det totala Avtalsvärdet. Leverantören ska tillse att Polisen erhåller information avseende dessa underleverantörer i enlighet med fjärde stycket. Leverantören svarar gentemot Polisen för dessa underleverantörers överträdelser enligt styckena 5-7. Förpliktelsen enligt åttonde stycket gäller endast i den utsträckning som Leverantören enligt branschpraxis eller av annan anledning har faktisk möjlighet att införa dessa skyldigheter i sitt avtal med underleverantören. 19 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER FÖR ARBETSTAGARE Leverantören ska vid fullgörande av arbete för leverans enligt Avtalet följa sin nationella lagstiftning ifråga om arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare. Sådana arbets- och anställningsvillkor ska som ett minimum vara förenliga med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner i nedan angivna avseenden: 1 Minimiålder för tillträde till arbete (ILO konvention nr 138); 2 Förbud mot de värsta formerna av barnarbete (ILO konvention nr 182); 3 Förbud mot tvångs- eller obligatoriskt arbete (ILO konvention nr 29 och 105); 4 Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (ILO konvention nr 100); 5 Diskriminering ifråga om anställning och yrkesutövning (ILO konvention nr 111); samt 6 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (ILO konvention nr 87 och 98). För det fall Leverantören använder underleverantörer för fullgörande av arbete för leverans enligt Avtalet, ska Leverantören gentemot Polisen ansvara för att sådan underleverantör uppfyller villkoren enligt ovan i enlighet med sin nationella lagstiftning och nämnda ILO konventioner. I syfte att möjliggöra kontroll av efterlevande av avtalsvillkor enligt denna punkt ska Leverantören: Bilaga 8

10 10 Rikspolisstyrelsen PVS /12 1 snarast möjligt efter Polisens begäran förse Polisen med relevant information om arbetsoch anställningsförhållanden för arbetstagare som utför arbete för leverans enligt Avtalet; 2 tillåta inspektion utan förbehåll, av Polisen eller av Polisen utsedd oberoende tredje part, på arbetsplatsen där arbete utförs för leverans enligt Avtalet; 3 tillse att relevanta uppgifter om arbets- och anställningsförhållanden för arbetstagare som utför arbete för leverans enligt Avtalet finns tillgängliga på arbetsplatsen för Polisen eller av Polisen utsedd oberoende tredje parts kontroll; samt 4 inte straffa, avskeda eller på annat sätt diskriminera arbetstagare som utför arbete för leverans enligt detta avtal och som lämnar ut information om efterlevnaden av avtalsvillkor enligt denna punkt. 20 SÄKERHET OCH SEKRETESS Leverantören är skyldig att beakta de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och de inom Polisen gällande säkerhets- och sekretessföreskrifterna samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer beaktar dessa regler och föreskrifter. Leverantören är skyldig att informera sig och sina anställda, anlitade konsulter och underleverantörer om innebörden av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt denna punkt 20 gäller även då Avtalet i övrigt har upphört att gälla. 21 BESÖK HOS LEVERANTÖREN Rikspolisstyrelsen har rätt att utföra tillsyn och kontroll på plats hos Leverantören och eventuella underleverantörer. Tid för besök meddelas minst tio (10) arbetsdagar i förväg. 22 MÖTEN Polisen och Leverantören har rätt att påkalla möten regelbundet. Syftet med mötena är att parterna ska informera varandra om omständigheter som är av vikt för fullföljandet av Avtalet samt att utveckla samarbetet mellan parterna. Tid för möte meddelas minst 30 dagar i förväg. Bägge parterna har mötesplikt. Möten ska ske inom Sverige. Parterna står för sina kostnader i samband med möten. 23 VERKSAMHET Leverantören eller någon på Leverantörens sida får inte under avtalstiden utöva verksamhet som i något avseende negativt kan påverka Polisens förtroende för Leverantören avseende Leverantörens åtaganden enligt Avtalet eller som kan skada Polisens anseende. 24 MARKNADSFÖRING Leverantören äger inte rätt att använda Polisens namn eller det faktum att Leverantören utför leveranser åt Polisen i reklam- och marknadsföringssammanhang eller något annat offentligt sammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Polisen. Bilaga 8

11 11 Rikspolisstyrelsen PVS /12 25 PERSONAL Leverantören förbinder sig att vid utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens, utbildning och erfarenhet. För det fall att någon av de personer som utför Tjänsten blir otillgänglig för Tjänstens utförande eller om Polisen anser att någon av dessa personer saknar tillräckliga kvalifikationer eller av andra skäl inte är lämplig för samarbetet mellan parterna ska Leverantören omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen. Leverantören ska därvid söka ersätta personen med annan person med likvärdig kompetens, utbildning och erfarenhet, dock förutsatt att det kan ske utan påverkan på kvalitet eller tiden för Tjänstens utförande. Förändring i personalstyrkan berättigar inte Leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 26 UNDERLEVERANTÖR Leverantören svarar för underleverantörens arbete som för eget arbete. Leverantören äger inte rätt att anlita/byta underleverantör för utförande av i Avtalet nämnda åtaganden eller del därav utan skriftligt medgivande från Polisen, såvida inte underleverantören endast anlitas för åtgärder av rutinmässig art eller av mindre betydelse för Avtalet. I det fallet att underleverantör, enligt stycket ovan, ska godkännas av Polisen ska sådan anmälan göras senast två veckor innan underleverantören beräknas påbörja sitt arbete som underleverantör i Avtalet. 27 STATISTIK Leverantören är skyldig att utan anmodan lämna statistik till Polisen avseende utförda leveranser som avropats från Avtalet. Statistiken ska lämnas halvårsvis enligt vad som stadgas i avtalsbilaga 1, punkten Rapportering. 28 UPPSÄGNING Polisen äger rätt att när som helst under avtalstiden, genom skriftligt meddelande till Leverantören, säga upp Avtalet med tre (3) månaders varsel. Om detta inte innebär utövande av Polisens hävningsrätt enligt punkten 14 Hävning äger Leverantören rätt att utfå skälig ersättning för fram till uppsägningstidpunkten nedlagda investeringar som har direkt anknytning till Leverantörens åtaganden enligt detta Avtal jämte skälig vinst därpå samt utfå skälig ersättning för direkta avvecklingskostnader. Den totala ersättningen får dock inte överskrida det belopp som Leverantören kan förvänta sig att erhålla om Avtalet fullföljdes med avdrag för vad som tidigare utbetalats. Avveckling ska ske utan dröjsmål och Leverantören ska vidtaga alla erforderliga åtgärder för att minimera samtliga kostnader. Leverantören äger inte rätt att uppbära ersättning för det som Bilaga 8

12 12 Rikspolisstyrelsen PVS /12 kan komma till nytta i Leverantörens övriga verksamhet eller för vilket Leverantören erhåller ersättning på annat sätt. Polisen äger rätt att med biträde av auktoriserad revisor och/eller annan expert granska erforderligt underlag för bedömning av Leverantörens ersättningskrav. 29 MEDDELANDEN Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Avtalet. Meddelanden mellan parterna enligt Avtalet ska för att vara giltiga ske skriftligen och skickas till följande adresser: För Polisen Frågor ang. avtalet Tekniska frågor Rikspolisstyrelsen namn efternamn Annica Östlund adress Box postnummer adress Stockholm Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Fax: E-post: E-post: För Leverantören Avtalsfrågor Tekniska frågor namn efternamn namn efternamn adress adress postnummer postadress postnummer postadress Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Fax: Fax: E-post: E-post: Det åligger parterna att hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser. För fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet är Polisen endast skyldig att kontakta Leverantören på de kontaktuppgifter som anges ovan eller de ändrade kontaktuppgifter som Polisen fått del av. Meddelande om byte kontaktuppgifter ska ske senast två veckor innan bytet genomförs. 30 ÖVERELÅTELSE AV AVTALET Leverantören äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från Polisen. Bilaga 8

13 13 Rikspolisstyrelsen PVS /12 I det fallet att Polisen blir en myndighet och Rikspolisstyrelsen därmed upphör att existera i sin nuvarande form har Polisen rätt men ej skyldighet att överlåta Avtalet till den nya myndigheten med oförändrad omfattning och oförändrade villkor i övrigt. 31 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar och tillägg till Avtalet eller annan rättshandling i anslutning till Avtalet är bindande endast i den utsträckning dessa är skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 32 FRISTÅENDE PARTER Parterna är fristående organisationer och detta Avtal ska inte anses utgöra grund för partnerskap, anställning, agentrelation eller dylikt samarbete. Med undantag för vad som särskilt avtalats mellan parterna under detta Avtal eller annars, ska ingen av parterna äga rätt att agera på ett sätt som ger uttryck för eller antyder ett samarbete mellan parterna utöver den mellan fristående organisationer och inte heller företa åtgärder som kan uppfattas som bindande för den andra parten. 33 TILLÄMPLIG LAG Parternas rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet bestäms i sin helhet med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler. 34 TVIST Tvist angående tillämpning eller tolkning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 35 AVTALSBILAGOR Följande bilagor ingår i Avtalet: 1 Avtalad specifikation 2 Revision 1 3 Revision 2 4 Översyn 5 Avhjälpande underhåll 6 Priser 7 Leveransinstruktion för munstycken Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Stockholm Ort Datum Ort Datum För Polisen För Leverantören Bilaga 8

14 14 Rikspolisstyrelsen PVS /12 Namn. Namn Namnförtydligande. Namnförtydligande Bilaga 8

15 Avtalad specifikation Sållningsinstrument för alkohol - Område C Bilaga 1 Rikspolisstyrelsen

16 Rikspolisstyrelsen Dokument SPECIFIKATION Sida 2 (7) Upprättad av Johan Puscov, Polisteknik Datum Diarienr PVS /12 Version Sållningsinstrument för alkohol INNEHÅLL 1 DEFINITIONER INTRODUKTION Omfattning Introduktion KRAV Allmänt Reservdelar Tillbehör Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Rapportering Förvaltning Support... 7 Bilaga 1

17 Rikspolisstyrelsen Dokument SPECIFIKATION Sida 3 (7) Upprättad av Johan Puscov, Polisteknik Datum Diarienr PVS /12 Version Instrument Kontorstid Leverantör Munstycke Definitioner Sållningsinstrument för alkohol, Dräger Helgfria vardagar 08:00-16:00. Part som tillhandahåller varor och tjänster. Engångsmunstycke som är konstruerad för sållningsinstrument Dräger Munstycket leder utandningsluft till Instrumentet och förhindrar attt utandningsluften blandas med luft från omgivningen. Se även EN 15964:2011, avsnitt Introduktion 2.1 Omfattning Denna kravspecifikation omfattar krav på underhåll, inklusive revision och tillbehör till polisens nuvarande sållningsinstrument för alkohol, Dräger Introduktion Med sållningsinstrument för alkohol avses en handhållen enhet som anger alkoholkoncentrationen i utandningsluft. Sållningsinstrument för alkohol används för att visa om en person har en alkohol- dessa över två miljoner utandningsprov koncentration i utandningsluften som är över straffbar gräns. Polisen använder idag över 7500 sållningsinstrument av modellen Dräger 6810 och genomför med årligen. Bilaga 1

18 Rikspolisstyrelsen Dokument SPECIFIKATION Sida 4 (7) Upprättad av Johan Puscov, Polisteknik Datum Diarienr PVS /12 Version Krav 3.1 Allmänt Krav nr Krav Leverantören skall lämna ett (1) års generell garanti på utfört arbete och utbytta reservdelar och komponenter med undantag för åtgärden Revision 2, se punkt Reservdelar Krav nr Krav Reservdelar/ /komponenter skall motsvara eller överträffa ori- ginalreservdelar avseende kvalitet, funktion och prestanda. 3.3 Tillbehör Krav nr Krav Munstycke skall vara konstruerat för användning tillsammans med Drägerr Krav nr Krav Munstyckenn skall levereras i förpackning som säkerställer hygienisk användning och hantering. Krav nr Krav Munstycketss utlopp skall levereras med manipuleringssäkert utlopp. Krav nr Krav Munstycket skall vara möjligt att fästas för riktning åt höger eller vänster. Bilaga 1

19 Rikspolisstyrelsen Dokument SPECIFIKATION Sida 5 (7) Upprättad av Johan Puscov, Polisteknik Datum Diarienr PVS /12 Version Krav nr Krav Munstycket skall vara utformat så att ett avstånd mellan test- personens mun och instrumentets hölje skapas. Krav nr Krav Munstycket skall levereras utan backventil. 3.4 Förebyggande underhåll Krav nr Åtgärd Beskrivning Omfattning Effekt Revision 1 Utbyte av sensor samt uppgraderin ng av mjukvara. Underhållsåtgärder i Bilaga 1 skalll ingå i Revision 1. Revision 1 skall resultera i ett kalibreringsintervall på sex (6) månader (en förlängning från dagens tre (3) månader) med för Instrumentett oförändradd funktion, prestanda och tillförlitlig- het. Krav nr Åtgärd Beskrivning Omfattning Effekt Revision 2 Livstidsförlängning Underhållsåtgärder i Bilaga 2 skalll ingå i Revision 2. Leverantören skall lämna två (2) års garanti på arbete, kom- ponenter och Instrument som omfattas av åtgärden Revision 2. Krav nr Åtgärd Beskrivning Omfattning Översyn Kontroll av Instrument Underhållsåtgärder i Bilaga 3 skalll ingå i Översyn. Bilaga 1

20 Rikspolisstyrelsen Dokument SPECIFIKATION Sida 6 (7) Upprättad av Johan Puscov, Polisteknik Datum Diarienr PVS /12 Version Avhjälpande underhåll Krav nr Åtgärd Krav Reparation Underhållsåtgärder i Bilaga 4 skalll alltid genomföras i sam- band med avhjälpande underhåll. 3.6 Rapportering Krav nr Krav Leverantören skall omedelbart och utan kostnad skriftligen rapportera avvikelser och fel som kan påverka rättssäkerheten till Rikspolisstyrelsen. Krav nr Krav Leverantören skall utan kostnad halvårsvis sammanställaa en rapport med följande information: 1. Antalet Instrument som genomgått Revision 1 2. Antalet Instrument som genomgått Revision 2 3. Antalet Instrument som genomgått Översyn. 4. De fem (5) mest frekventa garantifelenn 5. De fem (5) mest frekventa felen som inte omfattas av garanti. 6. Förslag på åtgärder som eliminerar de systematiska fel som identifierats i punkt 4 och punkt Leveransförseningar och åtgärdsplan som hanterar dessa. 8. Förslag på uppdateringar av mjukvara 9. Avvikelser i underhållets utförande och åtgärdsplan som hanterar dessa. Rapporten för januari juni skall vara Rikspolisstyrelsen till- handa senast den första oktober (YY-10-01) samma år. Rapporten för juli december skall vara Rikspolisstyrelsen tillhanda senast den första april (YY-04-01) följande år. Bilaga 1

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 7 b 1 (16) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum 2013-05-31 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 7 b

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 7 a 1 (15) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum 2013-05-31 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 7 a

Läs mer

Datum Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Datum Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 1 (11) Datum 04.00 [Infoga datum] Diarienr (åberopas) 942.A261.506/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se 1 PARTER Mellan

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas)

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas) Datum 2015-06-05 Diarienr (åberopas) A213.913/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se BILAGA 5 AVTALSUNDERLAG (2

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4b Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

LEVERANSAVTAL KÖP AV HELIKOPTRAR

LEVERANSAVTAL KÖP AV HELIKOPTRAR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) LEVERANSAVTAL KÖP AV HELIKOPTRAR v4.5.16_1 1 PARTER Mellan Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4b Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL. avseende Kursgårdar

Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL. avseende Kursgårdar AVTALSUNDERLAG Bilaga 3 Datum Rikspolisstyrelsen 20åå-mm-dd Diarienr (åberopas vid korresp) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Polismyndigheten i Skåne RAMAVTAL avseende Kursgårdar

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV HÄST

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV HÄST Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4d Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV HÄST FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

Bilaga 3. Datum RAMAVTAL MEDICINSKA TJÄNSTER TILL ARRESTERNA FÖR POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE Bilaga 3 1 (17) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen 714-A063.818/2013 Sanna Svennerstad Upphandlare RAMAVTAL

Läs mer

BILAGA 5 RUBRIK. Linda Johansson 2015-01-16

BILAGA 5 RUBRIK. Linda Johansson 2015-01-16 BILAGA 5 Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se RUBRIK Saknr och diarienummer A120.033/2014 1 PARTER... 2 2 HANDLINGAR... 2 3 AVTALSTID... 2 4 AVTALETS OMFATTNING...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen FÖRETAGSUPPGIFTER Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 978 Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 3 AVTALSUNDERLAG: LEVERANSAVTAL Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm

BILAGA 3 AVTALSUNDERLAG: LEVERANSAVTAL Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm Bilaga 3 1 (11) Datum 2016-12-22 Diarienr (åberopas) 938-A872.589/2016 BILAGA 3 AVTALSUNDERLAG: LEVERANSAVTAL Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm 1 PARTER Mellan Polismyndigheten ( Polisen

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Värdetransporter med kontanthantering

Värdetransporter med kontanthantering AVTALSUNDERLAG Saknr och diarienummer 939-242.907/2015 Avtalsnummer Polismyndigheten Värdetransporter med kontanthantering (3 bilagor) 1 PARTER... 3 2 HANDLINGAR... 3 3 AVTALSTID... 3 4 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

Bilaga 3. Datum AVTALSUNDERLAG

Bilaga 3. Datum AVTALSUNDERLAG Bilaga 3 1 (14) Datum Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen 912-A036.188/2013 Sanna Svennerstad Upphandlare sanna.svennerstad@polisen.se AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Fakturor ska till dess annat meddelas ställas till nuvarande avtalspart.

Fakturor ska till dess annat meddelas ställas till nuvarande avtalspart. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer AVTALSUNDERLAG 1 PARTER Mellan ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL EXPANDERBARA BATONGER

AVTAL EXPANDERBARA BATONGER AVTALSUNDERLAG Saknr och diarienummer 933-A268.383/2016 Avtalsnummer Polismyndigheten AVTAL EXPANDERBARA BATONGER (X bilagor) 1 PARTER... 3 2 HANDLINGAR... 3 3 AVTALSTID... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 3

Läs mer

BILAGA 3 UTKAST TILL RAMAVAL MOBILA LARMENHETER

BILAGA 3 UTKAST TILL RAMAVAL MOBILA LARMENHETER 1 (12) Datum Diarienummer A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten BILAGA 3 UTKAST TILL RAMAVAL MOBILA LARMENHETER Postadress Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Besöksadress Polhemsgatan

Läs mer

Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1

Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1 AVTALSUNDERLAG Saknr och diarienummer 951-A409.485/2016 Avtalsnummer Sjöfartsverket Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1 (5 bilagor) 1 PARTER... 2 2 HANDLINGAR... 2 3 AVTALSTID... 2 4 AVTALETS OMFATTNING...

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

LEVERANSAVTAL KÖP AV UTOMBORDSMOTORER INKL. INSTALLATION SAMT INLÖSEN AV BEFINTLIGA MOTORER

LEVERANSAVTAL KÖP AV UTOMBORDSMOTORER INKL. INSTALLATION SAMT INLÖSEN AV BEFINTLIGA MOTORER Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 3 Diarienr (åberopas vid korrespondens) LEVERANSAVTAL KÖP AV UTOMBORDSMOTORER INKL. INSTALLATION SAMT INLÖSEN AV BEFINTLIGA

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal -- Förfrågan avser Förbrukningsartiklar, tillbehör, reservdelar samt service för Dräger 6810.

Ramavtal -- Förfrågan avser Förbrukningsartiklar, tillbehör, reservdelar samt service för Dräger 6810. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Gunnel Fransson Telefon 08-401 95 78, 070-685 78 00 E-post gunnel.fransson@polisen.se

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören, org.

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen FÖRETAGSUPPGIFTER Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1015 Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH

Avtal Utvärdering av förebyggande sociala insatser UH UH-2014-196 Stöd för dig som är leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/naringsliv-ocharbete/upphandling-och-inkop/ Sida 1 (7) Innehåll 1

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1

Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1 AVTALSUNDERLAG Saknr och diarienummer 951 A409.485/2016 Avtalsnummer Polismyndigheten Avtalsunderlag Ramavtal Flygbränsle JET A1 (5 bilagor) 1 PARTER... 3 2 HANDLINGAR... 3 3 AVTALSTID... 3 4 AVTALETS

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer