Analytiker: Andreas Lergård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Andreas Lergård"

Transkript

1 2006 blev Husqvarna avknoppade från Electrolux och i samband med detta noterade på stockholmsbörsen. Framtiden såg ljus ut med en prognostiserad stark tillväxt de kommande åren. Strax därefter slog finanskrisen till med full kraft och koncernen orkade inte växa i förväntad takt. Nu står Husqvarna, efter ett antal kostnadseffektiviseringsprogram samt ett brett och genomtänkt produktprogram, laddat inför att Europa och USA:s ekonomi växlar upp tempo. Produkter, segment samt geografisk spridning Husqvarna väljer att dela in sitt produktprogram i sex kategorier utefter produkternas funktion. Kategorierna är åkbara-, gå- bakom-, handhållna bevattnings-, byggnadsindustriprodukter samt tillbehör och trädgårdsverktyg. Dessa kategorier riktar sig till en stor variation av kunder, kunderna kan vara allt från villa ägare och trädgårdsmästare till företag inom sten- och byggnadsindustrin. Figur 1: Diagram över omsättning och rörelsemarginal de senaste fem åren Bakgrund och verksamhet Husqvarnakoncernen är världens största tillverkare av utomhusprodukter så som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Från början var Husqvarna en vapensmedja som grundades år Sedan dess har deras verksamhet utvecklats med tiden och innan de gick över till motorsågar och gräsklippare gjorde de bland annat symaskiner och cyklar. Sedan Electrolux förvärvade Husqvarna 1978 har verksamheten expanderat kraftigt genom flera olika förvärv som även gjort Husqvarna till en världsledande global koncern. Sedan 2006 är Husqvarna återigen en enskild koncern och inte längre en del av Electrolux- koncernen, dock är de båda till största del ägt av Investor med Wallenberg i spetsen. Figur 2: Diagram över försäljning per produktkategori Tot Under en tid har koncernen minskat antalet varumärken och jobbat hårt för att stärka de kvarvarande. Varumärkena ska bland annat stärkas genom en tydligare profilering mot olika prissegment, exempelvis Husqvarna och McCulloch riktar sig mot premiumsegmentet medan märken som Klippo och Weedeater riktar sig mot lägre prissegment. I linje med koncernens miljösatsningar är många av de nyutvecklade produkterna under samtliga varumärken batteridrivna. Enligt Husqvarna är detta en snabbt växande marknad och något man satsar hårt på vilket bland annat kan ses i den stora del av FoU som går till denna typ av produkter. Husqvarna är en stor aktör som både tillverkar och säljer produkter i hela världen. Största marknaden sett till försäljning är USA vilket kan ses i diagrammet. Därefter kommer Tyskland och Frankrike som tillsammans står för

2 cirka hälften av försäljningen i USA. Ser man till senaste tidens trend har dock försäljningen minskat i USA medan den ökat marginellt både i delar av Europa och Asien. service Europa & Asien/Stillahavsområdet delas in i två enheter: Försäljning och service Europa respektive Försäljning och service Asien/Stillahavsområdet. Figur 4: Graf över Husqvarna B. Orange markering visar insiderköp och grön rapporttillfälle Figur 3: Försäljning per geografisk marknad 2010 och 2011 Året som gått Första kvartalet (Q1) bjöd på starka siffror där alla koncernens områden slog föregående år. Q2 var svagare och hade liknande resultat som föregående år. Detta som en följd av en minskad efterfråga på bland annat skogsprodukter från första kvartalet. Q3 slog återigen 2011 års siffror för motsvarande period trots en fortsatt utmanande efterfråga enligt koncernen. Q4 förväntas att ligga i linje med tidigare år. Dock tillkommer en engångskostnad på 250 miljoner som uppkom i och med besparingsåtgärderna som genomfördes. Som nämndes togs beslut om att förbättra Kostnadsstrukturen för att minska de fasta kostnaderna och öka flexibiliteten. En del i detta var att säga upp totalt 600 anställda. Full effekt beräknas till Flera av Husqvarnas produkter vann under mitten på 2012 det internationellt kända designpriset red dot design award. den operativa enheten Försäljning och Makro och råvaror Husqvarna är exponerat mot valuta- och råvarupriset och då framför allt stål, aluminium och plats. En stor del av försäljningen är inom Europa och Nordamerika och koncernens resultat är på så vis kopplat till euron och dollarn. Dollarkursen är väldigt låg nu jämförelsevis med vad den varit de senaste fem åren. Utvecklingen är svår att se, men sedan 2009 har värdet minskat med ca en tredjedel, vilket påverkat den svenska handeln med USA. Euron är även den relativt billig jämfört med vad den en gång var. Den rör sig dock långsamt och håller en ganska jämn nivå om man tittar på år för år. Aluminiumpriset har sviktat en del sedan 2009 men med en uppgående trend. Dock är priset per kubikmeter inte lika högt som det var under 2011 där det återigen toppade ur. Oljepriset har förutom en nedgång under 2011 varit väldigt jämnt på ca 110 dollar per fat. Trenden säger dock att det kan komma en ny jämnprisnivå snart. Stålpriset har på sikt legat väldigt jämt vilket är väldigt positivt för marknaden. Sveriges BNP ökade under förgående år, men stora delar av Europa har fortfarande en väldigt djup ekonomisk kris och då framförallt länderna Spanien, Italien och Frankrike. Även USA har haft stora

3 budgetproblem och ser ut att ha fortsatt tunga år framöver. Marknads analys och största konkurrenter De flesta marknader där behovet av Husqvarnas produkter finns är mogna marknader och under dåliga ekonomiska tider väljer konsumenterna ofta att inte satsa på dyrare varor inom detta segment, något som vissa konkurrenter kan dra nytta av. Marknaden är i stort mättad och tillväxtpotential till övriga marknader är begränsad då efterfrågan på vissa produkter så som gräsklippare eller snöslungor inte existerar i många delar av världen på grund av skillnader i klimat. Andra verktyg så som motorsåg eller bevattningssystem kan tänkas ha större tillväxtpotential i länder som ännu inte hunnit utveckla sin skogsindustri eller jordbruk. Husqvarna har flera globalt kända varumärken som är verksamma i olika delar av världen. Några igenkända varumärken som ligger under koncernen är bl.a. Gardena (som gör trädgårdsprodukter), Jonsered (som tillverkar motorsågar och andra produkter inom samma segment) samt Klippo, ett gräsklipparmärke som kan ses i Skandinaviska butiker. Även om Husqvarnakoncernen är världsledande inom många olika produkt- och prissegment finns starka konkurrenter. Stihl och Black & Decker är två stora globala konkurrenter som också tillhandahåller skogs, park och trädgårdsprodukter på flera av de största marknaderna. Inom mer lokala, viktiga marknader så som Europa är även Bosch och Toro stora konkurrenter där de alla har nischat sig på olika saker inom samma marknad. Figur 5: Lista över konkurrenter Riskanalys Husqvarnakoncernen är väldigt medvetna om de risker som finns, men det hindrar inte oförutsedda händelser från att ske. De är starkt påverkade av den finansiella situationen i Europa då det är dess största marknad. De räknar med att en svag kurs på kronan skulle leda till en ökning av försäljningen inom EU med upp till 274 MSEK och motsvarande negativ effekt ifall kronan är stark relativt euron. Figur 6: Utveckling för växelkursen euro och svenska kronan de senaste fem åren Motsatt effekt gäller med den amerikanska dollarn där en svag svensk krona skulle leda till fler transaktionsförluster förutom de valutakursförluster koncernen skulle göra. Husqvarna räknar med att den positiva respektive negativa effekten skulle kunna bli så hög som 230 MSEK beroende på valutornas relation till varandra. Även om oljan legat på jämn nivå under en längre tid är den svår att förutse och ett ökat oljepris skulle leda till en dubbel smäll för koncernen. Idag räknar Husqvarna med att priset på olja kan svikta resultatet med 90 MSEK positivt eller negativ men då är endast oljepris inräknat för produktion. Oljepriset för tillverkningen är självklart viktig, men ett ökat oljepris skulle på sikt även ändra konsumenternas inställning till att köpa produkter som förbrukar bensin, vilket många av Husqvarnas produkter gör. De garderar sig mot detta genom utveckling av fler el- eller batteridrivna produkter. Stål är den produktionsfaktor som påverkar kassan mest där en förändring enligt koncernens känslighetsanalys kan leda till så mycket som 180 MSEK förändring av rörelseresultatet. En sådan stor påverkan på resultatet kräver att stålpriset inte går upp drastiskt för att

4 bolaget fortfarande ska leverera ett bra resultat Husqvarna använder sig inte av instrument för att säkerställa priser på råvaror, men de har dock bilaterala avtal vilket innebär att de garanterar säljaren en viss mängt av råvaran och får därför köpa partier till ett fast pris. Detta är en risk då priset drastiskt kan gå ned på en råvara men Husqvarna tvingas betala överpris jämfört med konkurrenterna. Framtidsstrategi Ett mål är att öka försäljningsandelen av premiumvarumärken. Detta ska uppnås genom att minska nuvarande antal samt att globalisera kvarvarande. Effektivisering är den viktigaste byggstenen i framtidsstrategin. Koncernen har, som nämndes tidigare, startat ett antal kostnadsprogram redan. Ytterligare åtgärder för att öka flexibiliteten kommer att ske under de närmaste åren. Som en del i detta kommer antalet produktionsanläggningar att minska, inköpen från lågkostnadsländer att öka samt att det totala antalet leverantörer och lagerlokaler kommer minska. Figur 7: Planerad effektivisering närmaste åren En annan viktig del för Husqvarna är deras FoU. Under de senaste åren har ett flertal viktiga produkter tagits fram bland, annat en gräsklippar- robot som blev en storsäljare. Analys av finansiell data och nyckeltal Även om 2012 än så länge har varit väldigt starkt jämfört med tidigare år måste man uppmärksamma att fjärde kvartalet än så länge alltid slutat med negativt resultat då försäljningen av deras viktigaste produkter står still (gula markeringen visar ska uppmärksamma eventuellt missvisande siffra). Under året som varit gjorde även Husqvarna stora beskärningar som kommer gynna resultatet framöver med full effekt från Dock medförde detta en stor engångskostnad som tynger ned årets resultat med ca 250 MSEK. Intressant i denna tabell är hur soliditeten stärktes under 2009 från svaga 25 procent till stabila 40 procent. Detta berodde på en stor nyemission där nästan 200 miljoner aktier tecknades. Detta är bolagets enda stora emission sedan avknoppningen Under 2011 hade koncernen en extrautdelning utan vidare förklaring vilket resulterade i att de allt som allt delade ut 87 procent av vinsten. Detta är dock något man inte bör räkna med då det är ett undantag jämfört med de tidigare åren samt att deras utdelningspolicy enbart säger att utdelningen bör ligga över 40 procent av årets vinst. Skuldräntan är relativt hög, men bör inte belasta bolaget så mycket då det är ett förhållandevis litet lån i relation till totalt kapital. P/E talet ligger på ett normalt branschsnitt och är i dagens läge inga större konstigheter. Koncernen har på senaste tiden gjort stora kostnadsminskningar vilket bidragit till att även om omsättningen minskat har resultatet ökat. På längre sikt tror vi omsättningen tilltar igen vilket kommer leda till ännu bättre resultat. Figur 8: Tabell över nyckeltal mellan 2007 och 2012(Q3)

5 Aktien Aktien noterades under 2006, som tidigare nämndes, i och med en avknoppning från Electrolux. Fram tills den ekonomiska krisen gick kursen stabilt uppåt. Under Krisen var det dock svårare och många av deras produkter var då lågt prioriterade både för privatpersoner och företag. Aktiekursen har under de senaste fem åren haft en relativt jämn kanal kring kronor men med korta trender både upp och ner. handeln med övriga Europa öka. Detta kommer också hjälpa till att stabilisera koncernen vid en positiv tillväxt (Se figur 10). Anledningen till att vi tror att kronan kommer att försvagas är att den under senaste åren fått ett högt värde som en effekt av att det varit ostadigt för både Euron och USD. Historiskt sett så brukar dock de mindre valutorna tappa värde igen när osäkerheterna minskar, vilket vi anser kommer hända inom kort. Antalet aktier var 296 miljoner vid noteringen och är nu, efter en emission 2009, 576 miljoner varav 440 stycken är B- aktier. Varje A- aktien är värd en röst vid bolagsstämman medan varje B- aktie är värd en tiondels rösträtt. Beta värdet ligger på ca 1,37, vilket indikerar att B- aktien rör sig mer än börsen i sin helhet Figur 9: Graf över Husqvarnaaktien mot OMXS30. Notering Ägare och insideraktiviteter Under 2011 utökade den näst största ägaren L E Lundbergföretagen AB sitt innehav med över en miljon B- aktier. Mot slutet av året ökade de åter igen med ytterligare över en miljon aktier. Utöver detta har inga större transaktioner skett inom ledningen eller bland majoritetsägare. Prognos I och med den kostnadseffektivisering Husqvarna gjort samt högre tro om ökad handel i Europa leder till att bolaget bör inleda en stabil tillväxt. I och med att kronan, med stor sannolikhet, kommer att försvagas mot euron enligt oss kommer Figur 10: Graf över den prognostiserade omsättningstillväxten Dock kommer det vara svårt för koncernen att nå målet på en årlig organisk tillväxt på fem procent. Detta då Den genomsnittliga tillväxten för USA och Europa har varit 2-3 procent per år för Husqvarnas marknader. Dessa siffror kommer med stor sannolikhet fortsätta i det intervallet, och om något minska, då marknaderna är mättade. De tillväxtmarknader som finns växer betydligt snabbare (8-10 procent) men är så små i storlek att de får svårt att ge betydande inverkan på omsättningen. När det gäller tillväxten ser vi därför ett problem. Det kommer att vara svårt att uppnå en stark tillväxt när nuvarande marknader är mättade och de nya marknaderna starkt begränsade på grund av produktkatalogen. Skulle detta kunna lösas genom exempelvis strategiska förvärv ser vi ljusare på framtiden och är beredda att revidera vår prognos. Koncernens utdelningspolicy är idag att de skall dela ut 40 procent av vinsten och med största sannolikhet kommer utdelningen ligga i en närhet av detta. Jämför man med tidigare år ser vi en utveckling av vinstmarginalen som

6 självklart har en direkt påverkan på resultatet och därmed även avkastningen. Ett motiverat värde har beräknats att vara 26,6 kr per aktie Detta har gjorts med hjälp av Grahams värderingsformell. I formeln har den eviga tillväxten beräknats som två procent och vinsten per aktie enligt figur 10. Då kursen idag, , står i 40 kr är frågan om inte detta motiverade värde är aningen lågt. En eventuell investering skall inte göras enbart med detta motiverade värde som grund utan även andra aspekter måste tas med. direktavkastning eller starka siffror de senaste åren gör du nog bäst i att sälja nu för att eventuellt omvärdera läget efter årsredovisningen för SÄLJ Figur 11: Prognos för valda nyckeltal fram till och med 2016 Rekommendation Med en osäker Europeisk marknad och ständigt dåliga fjärdekvartal som tyngs ned ännu mer av de kostnadsbesparingar bolaget gjort anser vi inte att aktien är köpvärd idag. Om marknaden reagerar negativt på nästa kvartalssiffror och kursen närmar sig det motiverade värdet tror vi eventuellt att Husqvarnas B- aktie kan vara köpvärd. Det val koncernen står inför är ifall de skall göra en chansning genom att börja tillverka andra produkter som kan lindra de ständigt negativa resultat bolaget levererar under fjärde kvartalet. Detta må vara en chansning men så länge Husqvarna inte gör något större förvärv för att diversifiera sin verksamhet kommer vi med största sannolikhet inte se några stora, snabba förändringar för varken aktiekursen eller omsättningen inom de närmaste åren. Den stora posten för forskning och utveckling är intressant men det har ännu inte kommit rykten om nya produkter. Många hävdar att det värsta är i det förflutna för Husqvarna, men utan hög

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

ABB världsledande inom kraft och automation

ABB världsledande inom kraft och automation 213-3-1 ABB en världsledande jätte med kunder över hela världen och en bred produktportfölj för framtiden. De trotsar konjunkturen med oväntat hög orderingång och ligger tack vare rekordstarkt kassaflöde

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till

Läs mer

2013 Årsredovisning 2013

2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 Husqvarna Group i korthet 4 Koncernchefens kommentar 6 Historia 8 Finansiella mål 9 Strategi 10 Starka varumärken 12 Konkurrenskraftigt produktutbud 14

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003 AB Electrolux Postadress 15 45 Stockholm Besöksadress S:t Göransgatan 143, Stockholm Telefon 8-738 6 Telefax 8-656 44 78 Hemsida www.electrolux.com 5991413-73/2 Electrolux Årsredovisning 23 www.electrolux.com/arsredovisning23

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

LAX DET ROSA GULDET. 2014-12-14 En analys av laxodlaren Bakkafrost. Analytiker: Axel Petersson Joel Lundqvist

LAX DET ROSA GULDET. 2014-12-14 En analys av laxodlaren Bakkafrost. Analytiker: Axel Petersson Joel Lundqvist 2014-12-14 En analys av laxodlaren Bakkafrost Analytiker: En analys av laxodlaren Bakkafrost BAKGRUND OCH VERKSAMHET Bakkafrost är ett laxodlingsföretag som har växt enormt de senaste åren. Med skyhöga

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Bakgrund och verksamhet

Bakgrund och verksamhet Cybercom, ett IT-konsult bolag med tjugo års erfarenhet inom branschen, gick väldigt bra och expanderade kraftigt åren innan finanskrisen. I samband med denna uppstod dock stora ekonomiska problem och

Läs mer

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia

INTRUM JUSTITIA. Analytiker: Petter Stenhagen Hugo Lewenhaupt. INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INTRUM JUSTITIA Analytiker: INTRUM JUSTITIA En analys av Inkassobolaget Intrum Justitia INGRESS Medan många andra aktier mest drivits av multipelexpansion och lågräntepolitik de senaste åren har Intrum

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum.

Liv och pensionsförsäkringar huvudsakligen i Sverige, Danmark och Baltikum. SEB är banken som 2013 blev utsedd till årets småföretagarbank och som för fjärde året i rad mottog SEB Global Private Banking Award som bästa nordiska bank för private banking-tjänster. Förra året steg

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer