PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND"

Transkript

1 PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet och är av avgörande betydelse -för att sprida vetenskapliga upptäckter, insikter och framsteg, -som delarbeten i doktorsavhandlingar, -vid tilldelning av forskningsanslag från externa och interna finansiärer, -vid tilldelning av statsanslag och ALF-medel på nationell nivå, -vid intern fördelning av klinik ALF- och institutionsmedel, samt -vid värdering av universitet och universitetssjukhus. Trots vikten av vad, var och hur vi publicerar finns det osäkerhet kring vad som är god publicering. För att skapa en samsyn kring detta presenteras här råd från Forskningsrådet som är ett gemensamt organ för den medicinska och hälsovetenskapliga fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och för Region Östergötland (RÖ). 1) Tidskrifternas impaktfaktorer: Journal Impact Factor (JIF) beskriver medelvärdet av hur ofta en artikel som publicerats i en viss tidskrift citeras. Ökad JIF på de tidskrifter där artiklar publiceras leder till ökad synlighet, ökad vetenskaplig framgång, ökat antal medelciteringar och ökad fältnormaliserad citeringsgrad. Det finns all anledning att sikta mot heltäckande vetenskapliga arbeten, som kan publiceras i tidskrifter med hög JIF. Upphackade, tunna artiklar, så kallade salamipublikationer, lönar sig inte vid anslagssökande. Alla forskare vid LiU och RÖ ska därför alltid sträva efter att publicera sig i tidskrifter med JIF > 2. Inom det fåtal områden där det är svårt att hitta tidskrifter med JIF > 2 skall man välja tidskrifter i den övre kvartilen (Q1) inom det egna fältet. 2) Refereegranskade tidskrifter: Vår forskning ska självklart publiceras i tidskrifter med internationell spridning som utför refereegranskning. OBS! Många nya open access-tidskrifter har ett tveksamt peer review-förfarande. Se nedan för mer detaljer. 3) Kompletta publikationer: För att stimulera till mer fullödiga artiklar där en komplex vetenskaplig frågeställning kan angripas med flera olika metoder/tekniker är regelverket för doktorsavhandlingar ändrat till att det numera räcker med 2-4 delarbeten, mot tidigare minst 4. Antalet artiklar som krävs beror på de enskilda arbetenas omfång och kvalitet. Dessutom kan numera en specifik publikation användas i flera avhandlingar den avgörande faktorn är doktorandens insats i arbetet. 4) Korresponderande författare: Forskningsgruppsledaren bör vanligtvis vara den som har huvudansvaret för kontakten med tidskriften och därmed stå som korresponderande författare på artikeln. Avsteg signalerar att man som senior författare inte tycker att artikeln är viktig. Kommunikation med en tidskrift och deras redaktörer är en svår konst som det tar många år att lära sig, och meritvärdet för en doktorand att vara korresponderande författare är marginellt. Däremot bör självklart doktorander och post docs vara involverade i processen som en del av sin utbildning. 5) Publikationsadress: Linköping University skall alltid anges som publikationsadress. Detta ligger till grund för de anslag vi får från staten baserat på bibliometri. Linköping University Hospital skall inte anges eftersom det minskar anslagen till universitetet, vilka även kommer forskare vid RÖ till godo. På de följande sidorna presenteras bakgrundsdata och en mer djupgående diskussion kring dessa publiceringsråd. /Forskningsrådet

2 1) Artiklar, citeringar och impaktfaktorer Antalet artiklar som produceras från fakulteten och regionen är omfattande; under 213 publicerades 858 olika artiklar från fakulteten och 557 artiklar från regionens kliniker. Det totala antalet unika artiklar var 891. Antalet gånger en artikel citeras är ett mått på genomslag. Högt citerade artiklar brukar därför värderas högt. Artiklar från vissa tidskrifter citeras betydligt mer är artiklar från andra. Dessa tidskrifter anses då vara mer inflytelserika och publicering där brukar värderas högre än artiklar i mindre citerade tidskrifter. Ett mått på inflytandet är tidskriftens så kallade impaktfaktor (Journal Impact Factor = JIF). En hög JIF indikerar alltså en mer inflytelserik publikation än en låg. Citeringarna är mer bakåtsyftande medan JIF är mer framåtsyftande; JIF är bättre att använda vid värdering av yngre forskare än antalet citeringar. Hur publicerar då fakulteten/regionen? Följande graf visar hur fakultetens och regionens artiklar fördelar sig med hänsyn till JIF från Web of Science: 3 Median = 2,5 Artiklar / JIF 2 1 PLoS ONEpuckeln Journal Impact Factor Den heldragna kurvan visar fakultetsartiklar och den prickade regionartiklar. Kurvorna är genererade med ett viktat flytande medelvärde där fönstret är,7 brett. 1 % av artiklarna saknar JIF, antingen p.g.a. att tidskriften inte registreras i Web of Science eller för att den är så ny att den inte hunnit erhålla en JIF. 36 % av artiklarna publiceras i en tidskrift med en JIF < 2,. Median för samtliga artiklar är 2,5. Vid 3,7 syns en mycket tydlig puckel, som representerar PLoS ONE, världens största tidskrift. 2 % har en JIF > 4, och endast 8 % har en JIF > 6,. Summan av JIF för publicerade artiklar där forskaren är förste- eller sisteförfattare korrelerar väl med vetenskaplig framgång. Data från utvärderingen av medicinska fakultetens och universitetssjukhuset forskning (Research Evaluation RE14) visar en tydlig korrelation på gruppnivå mellan summerade JIF och utfall i RE14, men på individnivå är det svårt att göra en förutsägelse baserat på bibliometri: 25 Sum of IF (first or last author) Outstanding Excellent Very good Good Insufficient

3 Inte bara summerade JIF, utan även JIF per artikel korrelerar med framgång i RE14 (flytande medelvärde för båda värdena), trots att antalet författade artiklar minskar för de som publicerar med en medelimpakt över 4. Excellent Very good Good Medelimpaktfaktor Att antalet citeringar per artikel ökar med medel-jif är inte att förvåna (data visas ej) eftersom JIF baseras på citeringar, men även fältnormaliserad citeringsgrad, som ofta används när olika universitet jämförs med varandra. Världsgenomsnittet är 1,. 3 Fältnormaliserad citeringsgrad 2 1 Medelimpaktfaktor Ovanstående argumenterar för att ökad medel-jif på publikationer leder till ökad vetenskaplig framgång, ökat antal medelciteringar och ökad fältnormaliserad citeringsgrad. Det finns all anledning att sikta mot heltäckande vetenskapliga arbeten, som kan publiceras i tidskrifter med hög JIF. Upphackade, tunna artiklar, lönar sig inte vid anslagsökande. Det är slående hur stor produktionen är i regionen med låg JIF och hur pass gles den är i regionen med hög JIF. Om forskarna vid fakulteten/regionen skulle publicera färre artiklar men med högre JIF skulle antalet citeringar per artikel öka. Artiklarna skulle behöva bli mer djuplodande (och antagligen mer omfattande) och därmed mer inflytelserika, en utveckling som vi är övertygade om att det är av godo. Om fakultetens/regionens artiklar med en JIF < 2, ej skulle publiceras skulle median-jif per automatik öka från 2,5 till 3,5. Om det arbete som läggs ner på artiklar med IF < 2, skulle läggas på resterande artiklar, är det rimligt att median-jif skulle öka ytterligare. Om denna median höjdes från 3,5 till 3,9 skulle den totala mängden JIF-poäng vara oförändrad. Denna inriktningsförändring i publiceringsstrategi, skulle alltså leda till en (1) minskning av antalet artiklar vid fakulteten/regionen från 891 till 57, en (2) ökning av median-jif från 2,5 till 3,9, och en (3) ökning av antalet citeringar per artikel med 56 %. Ytterligare ett argument att sikta mot tidskrifter med högre JIF är att man lättare undviker så kallade predatortidskrifter som bara är ute efter att tjäna pengar och inte bryr sig om den vetenskapliga kvalitén en predatortidskrift har vanligtvis låg JIF om ens någon.

4 2) Refereegranskning och open access Att publicera sin forskning i tidskrifter som gör refereegranskning av artiklar före publicering är en självklarhet. Vid osäkerhet om vilka tidskrifter som är refereegranskade kan ulrichsweb (som nås via LiUs bibliotek) konsulteras. Genom att kontrollera detta undviker man också så kallade predatortidskrifter som bara är ute efter att tjäna pengar och inte bryr sig om den vetenskapliga kvalitén en predatortidskrift har vanligtvis låg JIF om ens någon. Statliga finansiärer av forskning brukar kräva att artiklar som stöds skall publiceras som open access, d.v.s. att artikeln skall vara fritt tillgänglig för alla. Många större tidskrifter har ett embargo på 6 eller 12 månader innan artikeln är fritt tillgänglig. Det är viktigt att publicera i dessa stora och inflytelserika tidskrifter som ger mer citeringar och mer, både formella och informella, meritpoäng. Det är därför vår åsikt att det är bättre att publicera i stora tidskrifter med embargo (och ev betala för att öppna artiklarna tidigare) än att publicera i open access-tidskrifter med låg JIF. Det finns dock allt fler open access-tidskrifter med höga JIF tillgängliga. 3) Antal artiklar i en avhandling Tidigare regelverk för forskarutbildning hade som krav att minst fyra artiklar skulle ingå i en sammanläggningsavhandling, som är det helt dominerande avhandlingsformen på medicinsk fakultet. Sällsynta undantag kunde göras men då skulle kappan bifogas disputationsansökan. För att stimulera mer fullödiga artiklar där en komplex vetenskaplig frågeställning kan angripas med flera olika metoder/tekniker sänktes kravet in den senaste revisionen av regelverket (oktober 212): Avhandlingen skall omfatta minst två delarbeten, vanligtvis fler, men sällan fler än fyra. Det exakta antalet som krävs beror av de enskilda arbetenas kvalitet, omfång och inte minst den roll doktoranden haft i tillkomsten av respektive delarbete. Det finns ingen begränsning för hur många avhandlingar en specifik publikation kan användas i den avgörande faktorn är om den enskilda doktoranden har gjort en betydande insats i arbetet. Rent praktiskt är det fortfarande få som avviker från fyra delarbeten, men tre goda publikationer kan signalera ett gott doktorandarbete och vara ett bättre meritvärde för doktoranden än fyra kortare arbeten. 4) Korresponderande författare Frågor kring vem som skall vara korresponderande författare dyker upp i samband med handledning av doktorander. Vanligtvis är det den mest erfarne forskaren, tillika forskningsgruppsledaren, som är korresponderande författare. Kommunikationen med en tidskrift och deras redaktörer är en svår konst som det tar många år att lära sig. Att då överlåta ansvaret till en doktorand, vanligtvis försteförfattaren, signalerar att man som senior författare inte tycker detta är viktigt. Meritvärdet för en doktorand att stå som korresponderande författare är marginellt. Däremot är kommunikation med tidskrifter en del av doktorandernas forskarutbildning, doktoranden skall vara delaktig i tidskriftkommunikationen, men det behöver inte innebära att doktoranden står som korresponderande författare. 5) Publikationsadresser För att fakulteten och den medicinska forskningen i Östergötland skall få rätt nivå på statsanslag krävs korrekt adress vid vetenskaplig publicering. Nedan följer förslag på lämpliga adresser, men vissa situationer kan kräva andra former. För forskare som enbart är universitetsanknuten bör adressen skrivas Institution, Universitet, Stad, Land Ex. Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden För forskare som enbart är regionsanknuten bör adressen skrivas Klinik, Universitet, Stad, Land Ex. Department of Cardiology, Linköping University, Linköping, Sweden

5 För forskare som både är universitetsanknuten och regionsanknuten bör adressen skrivas Klinik, Institution, Universitet, Stad, Land Ex. Department of Cardiology and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden I de fall tidskrifterna inte tillåter två departments på samma rad kan man tillämpa två adressrader enligt exemplet nedan med centrumbildningar. För forskare som även hör till en centrumbildning kan följande användas Två adresser kan anges. Dock måste Linköping University finnas med i båda adresserna. Ex. 1. Department of Radiology and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden. 2. Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping, Sweden. Sammanfattning för kombinerad adress - University Hospital får under inga omständigheter användas. - Linköping University måste alltid anges. Detaljerade publikationsadresser finns tillgängliga på

Vad krävs i praktiken för att bli docent?

Vad krävs i praktiken för att bli docent? Vad krävs i praktiken för att bli docent? nr 3 2012 årgång 40 För att nå framgång i den akademiska världen och på ett lyckosamt sätt konkurrera om begränsade resurser är det rationellt för den enskilde

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten?

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? En rapport till KK-stiftelsen av Ulf Sandström 16 mars 2015 (version 4) I denna rapport ställs frågan huruvida forskning med svagt genomslag

Läs mer

Resurser för citeringar

Resurser för citeringar Rapport 2008:18 R Resurser för citeringar Ulf Sandström och Erik Sandström Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Resurser

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Parallellpublicering av konferensartiklar

Parallellpublicering av konferensartiklar Parallellpublicering av konferensartiklar principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser Slutrapport Jörgen Eriksson, Margareta Fathli, Klemens Karlsson, Lars Kullman, Peter

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Styrelsearbete i medelstora privata aktiebolag En studie om graden av aktivitet och tillsättning

Styrelsearbete i medelstora privata aktiebolag En studie om graden av aktivitet och tillsättning Uppsala Universitetet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT14 Handledare: Ulf Olsson 2014-08- 11 Styrelsearbete i medelstora privata aktiebolag En studie om graden av aktivitet och tillsättning

Läs mer

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning: 2015-01-15 Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer