Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013"

Transkript

1 Standardvillkor för köp av tjänster för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av tjänster som företas av, dess dotterbolag samt intressebolag. För kombinerade Leveranser gäller dessa standardvillkor den del av Leveransen som gäller inköp av tjänsterna, medan Standardvillkor för köp av varor för gäller för den del av Leveransen som gäller varor, i den utsträckning de är applicerbara. I tillfälle att varuleveransen utgör en övervägande del av totala Leveransen skall Standardvillkor för köp av varor för fullt ut gälla för denna del av Leveransen. Standardvillkor utarbetade av Leverantören, eller andra, skall icke användas. Avvikelse från denna bestämmelse kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. 1.2 Köparen Med Köparen menas det ISS bolag som ingår vart enskilt inköpsavtal 1.3 Leverantören Med Leverantören menas den som i vart enskilt inköpsavtal utfäst sig att leverera tjänster till Köparen. 1.4 Slutkund Med Slutkund menas Köparens kund som Leverantörer leverarar tjänster till för Köparens räkning. 1.5 Avtalet Med Avtalet menas vart enskilt inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.6 Leveransen Med Leveransen menas Leverantörens samlade Leveransförpliktelser gentemot Köparen, enligt Avtalet. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.7 Avtalets verkan Inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören skall kunna användas av alla Köparens avdelningar, moderbolag, dotterbolag och intressebolag. 2. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 2.1 Pris Priser skall vara specificerade i Avtalet. Det avtalade priset skall anses vara en uttömmande beskrivning av det totala vederlaget för tjänsten. Priset skall, om annat ej specifikt skriftligt avtalats, vara fast under avtalsperioden och inkludera alla kostnader förbundna med Leveransen. Angivet pris är exklusive moms, men inklusive alla övriga skatter och avgifter, porto- och expeditionskostnader. I tillfälle att det är överenskommet en kostnadsram för Leveransen skall detta anses vara det maximala krav på ersättning som Leverantören kan göra gällande, om ej Köparen skriftligen godkänt ytterligare ersättning. Resekostnader skall vara inräknade i Leverantörens prisuppgifter. Båda parter är skyldiga att ställa erforderliga resurser till förfogande för avtalade möten. 2.2 Faktura och betalning Fakturering sker månadsvis efter leverans av tjänsten. Faktura skall minimum ha som betalningsvillkor innevarande månad + 30 dagar från mottagen, korrekt faktura. Sker Leveransen i form av delleveranser över flera månader, kan Leverantören fakturera à conto, för den del som är levererad, förutsatt att sådan överenskommelse gjorts i Avtalet. Dock kan aldrig mer än 90 % av faktiskt utfört arbete faktureras. Slutlig avräkningsfaktura behandlas, efter det att Köparen mottagit och godkänt sista delleveransen. Från denna tidpunkt börjar reklamationstid och i förekommande fall garantitid att gälla.

2 Standardvillkor för köp av tjänster för Har Köparen ej mottagit korrekt faktura inom tre månader från leverans, förfaller Leverantörens anspråk på ersättning för Leveransen. Köparen kan utställa allmänna regler om hur fakturan skall utformas, för att enkelt kunna behandlas av Köparen. Härvid måste legala regler beaktas. Med fakturan skall alltid följa den dokumentation som krävs för att Köparen skall kunna kontrollera fakturans riktighet. Faktura med underlag skall sändas till den fakturaadress som Avtalet anger. Fakturaadress och leveransadress är inte nödvändigtvis desamma. Faktura som ej uppfyller de krav som framgår av Avtalet eller dessa bestämmelser, returneras. Nytt fakturadatum skall åsättas korrigerad faktura. Då Köparen kräver detta, skall Leverantören kunna hantera e-faktura och skall sända e-faktura i sådant elektroniskt format som Köparen kan motta och behandla. Oaktat Leverantörens överlåtelse av fakturan till tredje man (factoring) står Leverantören fortsatt ansvarig i förhållande till Köparen för reklamationer och ev. regresskrav. Köparens betalning till anvisad tredje man sker med frigörande verkan. 2.3 Generella betalningsvillkor Faktureringsavgifter eller andra liknande generella avgifter accepteras inte. Avgifter, som inte avtalats, frånräknas fakturan före utbetalning. Kvittning, det vill säga att kund och leverantörsfakturor kvittas mot varandra, accepteras inte. Dröjsmålsräntor överstigande Räntelagen samt dröjsmålsräntefakturor understigande 100:- kronor kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa vida överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor för flera kostnadsställen inom ISS accepteras inte. 3. BESTÄLLNING OCH LEVERANSVILLKOR Leverantören skall så snart som möjligt, och senast inom fem dagar efter mottagande av beställning från Köparen, skicka en orderbekräftelse till Köparen i vilken Leverantören bekräftar att beställning erhållits samt leveranstid. Leverantören skall leverera tjänsten samt dokumentation nämnd i punkt 2.2, vid den tid och på den plats som framgår av Köparens beställning, eller eljest är avtalat. Om Leveranstid ej avtalats, skall Leverans ske inom rimlig tid, som regel inom 1 vecka från mottagande av beställningen. 4. LEVERANTÖRENS SKYLDIGHET 4.1 Generellt Leverantören skall leverera de tjänster som är angivna i Avtalet. Vid de tillfällen då leverantörens/konsultens arbete resulterar i modeller, rapporter eller andra dokument äger ISS full rätt att fritt disponera dessa. Leverantören skall aktivt eftersöka den information som krävs för Leveransens utförande och kan ej åberopa saknad information som skäl till felaktig Leverans. Leverantören måste också vara uppmärksam på de generella villkor, (ex. fakturamärkning) som Köparen har, för att behandla fakturor. Om sådan information ej frivilligt lämnas av Köparen vid beställning, skall Leverantören aktivt eftersöka denna. Inga generella märkningar accepteras av ISS. 4.2 Lagstiftning mm. Leverantörens verksamhet skall i vart avseende vara laglig. Leverantören skall vid varje tillfälle vara informerad om, och rätta sig efter den, vid varje tillfälle gällande lagstiftningen, inom Leverantörens område. Leverantören skall sörja för att de tjänster som levereras vid var tid möter den lagstiftning och de myndighetskrav som tjänsten omfattas av. Leverantören skall i sin verksamhet sörja för att arbetstagares och andra människors grundläggande rättigheter, hälsa och säkerhet tillvaratas. Leverantören skall i sin verksamhet acceptera ISS Code of Conduct 4.3 Arbetstillstånd Om Leverantören har personal utan giltigt arbetstillstånd som utför uppdrag för Köparens räkning, har Köparen rätt att omedelbart häva alla avtal och kräva skadestånd. Skadestånd utgör minst SEK per uppdrag för att täcka kostnad för byte av leverantör, om inte detta är uppenbart orimligt.

3 Standardvillkor för köp av tjänster för Leverantören skall hålla Köparen skadeslös för alla påföljder av att Leverantörens anställda inte har arbetstillstånd. Ansvaret inkluderar, men är ej begränsat till, krav från myndigheter som riktas mot Köparen på grund av solidariskt ansvar grundat i Lag, samt indirekt skada så som förlorad inkomst och skadeståndskrav från Köparens kund. Generella ansvarsbegränsningar i avtal mellan parterna gäller inte denna punkt. Köparen har rätt till att, utan varsel, kontrollera att Leverantörens personal i uppdrag för Köparen har arbetstillstånd. I underentreprenörsuppdrag har slutkund samma rätt till att utföra kontroller av arbetstillstånd. Leverantören skall ha betryggande processer för kontroll av medarbetares arbetstillstånd, både vid nyanställningar och uppföljande kontroller, och skall redovisa processen skriftligt för Köparen. Leverantören kan som alternativ redovisa att de inte har medarbetare som behöver arbetstillstånd, men om anställning av medarbetare som behöver arbetstillstånd blir aktuellt under avtalsperioden, skall Leverantören utan fördröjning meddela ISS och redovisa processerna för kontroll av arbetstillstånd. Personal från underentreprenör eller bemanningsföretag, som anlitas i uppdrag för Köparen, skall likställas med Leverantörens egna anställda. Är Leverantören egenföretagare och utför uppdraget själv, gäller denna punkt också Leverantören själv. 4.4 Lojalitet och förbättringar Leverantören förpliktar sig att i alla avseenden tillvarata Köparens (ISS) intressen. Leverantören skall tillse att han och hans personal och/eller engagerade medhjälpare, ej hamnar i någon form av intressekonflikt i samband med uppfyllelse av Avtalet. Leverantören är också skyldig att tillse att inga mutor eller andra påtryckningsmedel är en del av det ömsesidiga affärsförhållandet. I fall att muta krävs av någon person inom Köparens organisation, är Leverantören skyldig att informera inköpschef eller ledningen i Köparens organisation. Leverantören förpliktar sig att utan dröjsmål informera Köparen om tänkbara problem eller svagheter med levererade tjänster, behov för utveckling/förbättring av kvaliteten samt andra förhållanden som kan påverka tjänstens kvalitet, funktionalitet eller värde för Köparen. 4.5 Resurser och kompetens Leverantören förpliktar sig att säkra nödvändig kapacitet för att kunna leverera enligt Avtalet, utan förseningar. Vid kapacitetsbrist skall Leverantören prioritera Köparens beställningar. Leverantörens personal skall ha nödvändiga formella kvalifikationer, ev. auktorisationer samt utbildningar som krävs för arbetets utförande. Den skall vidare inneha nödvändig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Leverantören ansvarar för att dess personal är uppdaterad inom sitt kompetensområde och att sådant erfarenhetsutbyte sker mellan Leverantörens och Köparens personal. Om annat ej avtalats utser Leverantören vilka medarbetare som skall utföra de enskilda tjänsterna. Om Avtalet namnger personer kan dessa endast ersättas efter överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. Köparen kan kräva byte av personal, om risk finns att tidplaner eller kvalitetsmål ej kan uppfyllas med befintlig bemanning. 4.6 ID-kort Leverantörens medarbetare som arbetar i uppdrag för Köparen, skall vid utförande av uppdraget bära giltigt ID-kort och, om aktuellt, giltig arbetstillstånd. Köparen kan kräva att Leverantörens medarbetare bär synligt Service-ID eller annat specifikt ID-kort framtagna av branschorganisationer. 4.7 Leverantörens kvalitetssäkring, säkerhet mm. Leverantören förbinder sig att ha ett genomarbetat och modernt kvalitetssäkringssystem som skall följas vid Leverans av tjänster enligt Avtalet. Köparen kan kräva detaljerad redovisning av kvalitetssäkringsarbetet och i förekommande fall kräva förbättringar, om detta krävs för att Leverantören skall kunna leverera enligt Avtalet.

4 Standardvillkor för köp av tjänster för 4.8 Miljökrav mm Leverantören skall för sin verksamhet och för Leveransen sörja för att alla lagstadgade miljökrav, eller krav som följer på myndighetsutövning. Leverantören är också, i förekommande fall, skyldig att iaktta de interna miljökrav som Köparen har satt upp i sitt miljöledningssystem. Leverantören har rätt att efter anmodan få ta del av dessa krav. 4.9 Servicerapportering Leverantören skall månadsvis översända en servicerapport. Rapporten skall ha ett vanligt elektroniskt format (ex Word eller pdf) och minimum innehålla följande: * Projektets fortskridande och bemanning * Fel och brister i projektet uppdagade under perioden, orsak och effekt av dessa, samt åtgärder för felavhjälpning. * Kvalitetsproblem * Ev. behov/förslag till ändringar i projektet * Uppföljning av tidigare servicerapporters utestående punkter * Övrigt relevant 4.10 Elektronisk handel I fall då Köparen kräver det, skall Leverantören, på egen bekostnad, utarbeta och underhålla en elektronisk katalog över produkterna som omfattas av Avtalet. Denna katalog, eller jämförbar lösning, skall vara upprättad på ett sätt som gör det möjligt att nyttja den i Köparens e-handelslösning Dokumentation Tjänsternas slutprodukt skall, där så är tillämpligt levereras tillsammans med gängse handlingar, instruktionsböcker, mm. Detsamma gäller lagstadgad dokumentation eller dokumentation som krävs i Avtalet eller beställningen Användande av underleverantörer Om annat inte avtalats, skall användande av underleverantör i förväg vara godkänt av Köparen. Underleverantören skall uppfylla alla de krav som ställs på Leverantören i Avtalet. Användande av underleverantör undantar ej Leverantören från det ansvar som åläggs honom enligt Avtalet eller dessa villkor Försäkringar Leverantören skall inneha och vidmakthålla, under hela avtalstiden och sex (6) månader därefter, en betryggande ansvarsförsäkring, inklusive produktansvarsförsäkring och försäkring för ren förmögenhetsskada, som täcker alla skador som kan drabba Köparen, dess anställda eller tredje man på grund av fel eller försummelse hänförlig till Leverantören, dess personal eller av Leverantören anlitad underleverantör. Ansvarsförsäkringen skall täcka skador som omfattas av en normal ansvarsförsäkring i Sverige och till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Försäkringsbeloppet får aldrig understiga den nivå som krävs i Avtalet. Produktansvarsförsäkringen skall täcka skador till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Konsultansvarsförsäkring adekvat för Leverantörens område skall finnas. Försäkringen för ren förmögenhetsskada skall täcka skador till ett belopp av minst 1 MSEK per skadetillfälle. Leverantören skall på Köparens begäran redovisa att ovan nämnda försäkringar är tecknade samt att dessa är utformade enligt ovan nämnda villkor. Leverantörens personal skall vara försäkrad via AMF-, TFA-försäkring eller motsvarande Särskilda villkor för underentreprenörsuppdrag

5 Standardvillkor för köp av tjänster för De skyldigheter som Köparen har gentemot sin Slutkund, överförs till Leverantören, till den del Avtalet omfattar. Leverantören ska tillse att krav till uppförande, certifieringar, säkerhetskrav eller andra krav och policys från Köparens Slutkund efterföljs. Leverantören ska hålla Köparen skadeslös från alla krav från kund eller tredjepart som uppstått som följd av Leverantörens utförande av uppdraget eller som följd av handling eller försummelse från Leverantören eller Leverantörens personal. Är Leverantörens uppdrag knutet till ett Avtal som Köparen har med en specifik Slutkund, upphör detta Avtal senast när Köparens Avtal med Slutkund upphör. 5. KÖPARENS SKYLDIGHET Köparen är ansvarig för betalning av överenskommet vederlag för tjänsten, på förfallodatum. Köparen skall medverka, så Avtalets intentioner kan genomföras. Sådan medverkan innebär att samarbete skall ske så att Leverantören ej blir försenad eller på annat sätt förhindrad att uppfylla sina förpliktelser. Den medverkan som krävs av Köparen skall vara uttömmande beskriven i Avtalet. Oaktat Köparens medverkan, skall Leverantören göra sitt yttersta för att uppfylla sitt åtagande enligt Avtalet. Då Köparen ej uppfyller sitt ansvar, skall Leverantören omedelbart upplysa Köparens huvudkontaktman om detta, samt upplysa om de förmodade konsekvenserna av detta. 6. SAMARBETSFORMER 6.1 Kontaktpersoner Var part skall utse en kontaktperson för uppföljning av Avtalet. Denne kontaktperson skall ha fullmakt att behandla och ta ställning till vart spörsmål som kan uppkomma, avseende Avtalets genomförande. Eventuellt byte av kontaktperson skall skriftligen snarast meddelas motparten. Parterna skall genomföra regelbundna möten för uppföljning av Avtalet. Mötesfrekvens avtalas efter behov. Anteckningar skall föras vid sådana möten. Köparen ansvarar för anteckningarna. Anteckningar skall tillställas alla deltagare vid mötet. Ev. noteringar tas upp som efterföljande kommentarer till mötet och biläggs anteckningarna. 6.2 Upplysningsplikt Parterna skall omedelbart upplysa varandra om förhållanden som kan få betydelse för Avtalets genomförande, helt eller i delar. Sådan upplysning skall ske skriftligen. Partena skall omedelbart upplysa varandra om ändringar i ägarförhållanden eller andra nya omständigheter som ställer parterna i ett direkt konkurrensläge. Parterna har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. 6.3 Samarbete på operativ nivå Leverantören skall ställa nödvändiga resurser till förfogande för samarbete med Köparens operativa personal, främst inom områdena tjänstens Leverans, funktionalitet och kvalitet. 7. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 7.1 Parternas tystnadsplikt Parterna, dess personal samt andra som handlar å parternas vägnar, har tystnadsplikt avseende Avtalet och de förhållanden av affärsmässig karaktär som parterna tar del av som en del i uppfyllandet av Avtalet. Leverantörens personal och andra som handlar å parternas vägnar skall, om Köparen så kräver, skriftligen underteckna sådant tysthetslöfte. Parterna är förpliktade att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkra att material och upplysningar ej blir kända för andra, i strid med denna punkt.

6 Standardvillkor för köp av tjänster för Tystnadsplikten gäller också efter det att Avtalet upphört. Om någon av parterna offentligt vill kungöra samarbete enligt Avtalet i reklamsammanhang mm. kan detta endast ske efter godkännande från motparten. 7.2 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter ISS har rätten att låta dotterbolag samt associerade bolag göra avrop i enlighet med Avtalet. I övrigt kan endast överlåtelser av rättigheter och skyldigheter göras efter skriftligt godkännande av båda parter. 7.3 Force Majeure Om part förhindras fullgöra detta avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kan ha förväntas räkna vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kan ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och annan påföljd. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet helt eller delvis. 7.4 Ändringar Köparen kan kräva ändringar i uppdraget. Ändringen kan innebära att Leverantören skall utföra ett tillägg till ursprunglig beställning, att uppdragets karaktär, kvalitet, mm. kan ändras eller att avtalade uppgifter kan utgå. Sådan ändring skall ske skriftligen och i detalj beskriva vari ändringen består. Leverantören är skyldig att, utan dröjsmål besvara en sådan ändringsorder. Av svaret skall framgå prismässiga och projektmässiga konsekvenser av ändringen. Om Köparen skriftligen accepterar Leverantörens anbud skall detta betraktas som en godkänd ändringsorder. När Leverantören mottar en godkänd ändringsorder är han förpliktad att utföra arbetet. Leverantören skall dock avråda Köparen från sådan ändring om nyttan ej står i rimlig proportion till de kostnadsmässiga och tidsmässiga konsekvenser ändringen medför. Om pris ej avtalats för ändringsarbetena, skall dessa avräknas enligt Avtalets pris, för motsvarande tjänster. Där motsvarande tjänster ej finns till jämförelse, skall ett anbud ges, som speglar Avtalets generella prisnivåer. Köparen kan kräva att arbetet påbörjas, innan enighet nåtts kring ändringsarbetets pris. Härvid är Leverantören skyldig att utföra arbetet med största möjliga kostandseffektivitet. Leverantören kan på eget initiativ föreslå ändring. I sådant fall skall Leverantören föreslå detta tillsammans med en konsekvensanalys för projektet samt kostnadsförslag/offert. 7.5 Oenighet vid ändringar Leverantören är skyldig att snarast, under alla omständigheter före arbetets igångsättande, meddela om Köparens krav på bestämt arbete, specifikationer, tillägg mm. enligt dess uppfattning ej ingår som en del i Avtalet. Därvid skall Leverantören kräva att ändringsorder görs före arbetets igångsättande. Underlåter Leverantören detta, anses arbetet vara en del av Avtalet och Leverantören kan ej kräva ytterligare vederlag för arbetet. Då Köparen får ett krav på ändringsorder från Leverantören skall han inom rimlig tid antingen utställa sådan ändringsorder, alternativt avslå Leverantörens krav på detta. Ett sådant avslag skall innehålla skäl för varför Köparen anser att arbetet ingår i Avtalet. Leverantören är skyldig att utföra arbetet i avvaktan på att enighet nåtts, enligt denna punkt. 8. FEL OCH REKLAMATION 8.1 Försening Det föreligger försening från Leverantörens sida, då Leverans ej sker enligt de tidsintervaller som uppsatts i Avtalet och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet.

7 Standardvillkor för köp av tjänster för 8.2 Fel Det föreligger fel från Leverantörens sida, då Leverans ej täcker de behov, krav och specifikationer som uppsatts i Avtalet, och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet. 8.3 Rätt till varan Leverantören garanterar att tjänster, programvaror mm. ej gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om tredje man hävdar sådan skuld, skall Leverantören fullt ut hålla Köparen skadeslös och vidta nödvändiga åtgärder. Kostnader för rättsliga åtgärder under denna punkt skall fullt ut bestridas av Leverantören. 8.4 Fel från Köparen Det föreligger fel från Köparens sida om betalning ej erläggs enligt de villkor som avtalats (försening) eller om Köparen ej uppfyller övriga förpliktelser enligt Avtalet (fel). Dock kan försening aldrig hävdas om betalningsvillkor understiger 30 dagar netto, fel kan ej hävdas om felet beror på förhållanden som Leverantören ansvarar för. 8.5 Reklamation Eventuella reklamationer skall göras snarast efter Leverans/testfas och alltid inom rimlig tid efter det att felet blivit känt. Sker ej reklamation i rätt tid, tappar Köparen möjligheten att åberopa felet, om ej Leverantören eller dess personal visat grov oaktsamhet eller uppsåtligen orsakat fel. Reklamationstiden kan aldrig överstiga 3 år från godkänd Leverans. 8.6 Betalningsinställelse/Insolvens Om någon av parterna ingår ackordsuppgörelse eller blir satta i konkurs kan den andra parten med omedelbar verkan och utan följder säga upp Avtalet. Köparen har, i sådant fall rätt att slutföra projektet med tredjemansleverantör, för att begränsa Köparens ekonomiska skadeverkningar. 9. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV LEVERANTÖREN Om det föreligger fel, försening eller andra missförhållanden där Leverantören är ansvarig har Köparen rätt att kräva rättelse enligt en eller flera punkter nedan; 9.1 Rättelse Köparen kan kräva att Leverantören, utan kostnad för Köparen avhjälper de fel som åberopats inom den frist som framgår av punkt 8.5 ovan, avhjälpning kan bl.a. ske genom förbättring, omleverans eller tilläggsleverans, så att Leveransen uppfyller villkoren i Avtalet. Rättelse skall ske snarast möjligt efter att förhållandet påtalats. Rättelse skall ske utan väsentlig påverkan på Köparens verksamhet, inom rimlig tid samt utan risk för att Köparen ej får täckning för eventuella extra kostnader, orsakande av felleveransen. 9.2 Tredje mans felavhjälpning Har Leverantören ej avhjälpt fel enligt 9.1 eller om felavhjälpning misslyckats, kan på Leverantörens bekostnad, felavhjälpning via tredje man ske. Köparen har rätt att engagera tredje man utan att inhämta Leverantörens samtycke. Dock skall Leverantören informeras och alltid ges möjlighet att själv engagera tredje man. 9.3 Innehållande av betalning Köparen har rätt att innehålla hela, eller del av köpeskillingen, till dess att fullständig rättelse har skett. 9.4 Prisavdrag Har det, trots upprepade försök ej lyckats att avhjälpa felet, har Köparen rätt till prisavdrag som skall motsvara den värdeminskning felet har för Köparen. 9.5 Förseningsvite Vid försening av Leveransen där Köparen ej kan göras ansvarig enligt dessa villkor, eller där Force Majeure ej kan åberopas, skall förseningsvite löpa med automatik. Förseningsvite utgör 0,15 % av Avtalets totala kostnadsram, för var kalenderdag förseningen varar. Sammanlagt förseningsvite kan ej överstiga 15 % av total kostnadsram och kan således löpa maximalt i 100 dagar. Förseningsvite

8 Standardvillkor för köp av tjänster för undantar ej Leverantören från övriga skyldigheter enligt dessa villkor eller Avtalet. 9.6 Hävning Köparen kan häva hela eller delar av Avtalet om felet/förseningen är väsentligt. Vid värdering huruvida felet/förseningen är väsentligt skall stor vikt läggas vid felets/förseningens betydelse för Köparen. Upprepade förseningar eller fel skall alltid anses vara väsentligt fel liksom brott mot lagar och förordningar. 9.7 Kompensation Köparen har rätt att kräva kompensation för ekonomiska förluster orsakade av felet/förseningen. Detta kan även gälla utebliven vinst. Köparens rätt till kompensation faller ej på grund av övriga krav som Köparen ställt i anledning av felet/förseningen. 10. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV KÖPAREN 10.1Dröjsmålsränta Vid försenad betalning kan Leverantören kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelse skall ha skickats och mottagits av Köparen innan räntedebitering kan påbörjas. Inga andra krav kan framställas som följd av försenad betalning Hävning av Avtalet I det fall väsentliga fel föreligger från Köparens sida, har Leverantören rätt att häva Avtalet. Hävning kan ej ske efter det betalning skett av förfallna belopp eller om tvistigt belopp är förfallet. 11. UPPSÄGNING AV AVTALET Köparen har rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. Leverantören är skyldig att leverera tjänster beställda fram till Avtalets slutdatum. I det fall Avtalet sägs upp i förtid, enligt punkt 11 skall Köparen ersätta Leverantören enligt följande; a) det belopp som Leverantören har tillgodo för den del av Avtalet som redan utförts. b) Dokumenterade direkta kostnader som uppstått hos Leverantören i förbindelse med Avtalet, före den tidpunkt då uppsägningen mottogs och som Leverantören ej kan tillgodogöra sig i andra affärssammanhang. Förutsättning är att dessa belopp ej täcks av de belopp som hänför sig till p. a). Anspråk kan ej ställas på ersättning för icke uppkomna kostnader eller för icke levererade framtida delleveranser eller Leveranser. Leverantören kan ej kräva ersättning för förväntad framtida vinst. Ej heller kräva ersättning som överstiger priset på de uppsagda Leveranserna. 12. TVIST Tvist i anledning av Avtalet avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1

Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Vad är kommersiella villkor? 4 1.2. Att utforma det optimala avtalet/avtalsvillkoret 5 1.3. Avtalsfriheten begränsas av

Läs mer

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747 Bilaga 2 Avtalsförslag 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För den upphandlande enheten Namn Mårten Broman FO Nummer FO 0145076-7 Adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Bilagor... 3 1.3 Bristande överensstämmelse... 3 1.4 Avtalets

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALV 93 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR fastställda av Grafiska Leverantörsföreningen 1993. Utarbetade i samråd med Grafiska Industriförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. 1. Tillämpning Dessa allmänna

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer