Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013"

Transkript

1 Standardvillkor för köp av tjänster för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av tjänster som företas av, dess dotterbolag samt intressebolag. För kombinerade Leveranser gäller dessa standardvillkor den del av Leveransen som gäller inköp av tjänsterna, medan Standardvillkor för köp av varor för gäller för den del av Leveransen som gäller varor, i den utsträckning de är applicerbara. I tillfälle att varuleveransen utgör en övervägande del av totala Leveransen skall Standardvillkor för köp av varor för fullt ut gälla för denna del av Leveransen. Standardvillkor utarbetade av Leverantören, eller andra, skall icke användas. Avvikelse från denna bestämmelse kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. 1.2 Köparen Med Köparen menas det ISS bolag som ingår vart enskilt inköpsavtal 1.3 Leverantören Med Leverantören menas den som i vart enskilt inköpsavtal utfäst sig att leverera tjänster till Köparen. 1.4 Slutkund Med Slutkund menas Köparens kund som Leverantörer leverarar tjänster till för Köparens räkning. 1.5 Avtalet Med Avtalet menas vart enskilt inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.6 Leveransen Med Leveransen menas Leverantörens samlade Leveransförpliktelser gentemot Köparen, enligt Avtalet. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.7 Avtalets verkan Inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören skall kunna användas av alla Köparens avdelningar, moderbolag, dotterbolag och intressebolag. 2. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 2.1 Pris Priser skall vara specificerade i Avtalet. Det avtalade priset skall anses vara en uttömmande beskrivning av det totala vederlaget för tjänsten. Priset skall, om annat ej specifikt skriftligt avtalats, vara fast under avtalsperioden och inkludera alla kostnader förbundna med Leveransen. Angivet pris är exklusive moms, men inklusive alla övriga skatter och avgifter, porto- och expeditionskostnader. I tillfälle att det är överenskommet en kostnadsram för Leveransen skall detta anses vara det maximala krav på ersättning som Leverantören kan göra gällande, om ej Köparen skriftligen godkänt ytterligare ersättning. Resekostnader skall vara inräknade i Leverantörens prisuppgifter. Båda parter är skyldiga att ställa erforderliga resurser till förfogande för avtalade möten. 2.2 Faktura och betalning Fakturering sker månadsvis efter leverans av tjänsten. Faktura skall minimum ha som betalningsvillkor innevarande månad + 30 dagar från mottagen, korrekt faktura. Sker Leveransen i form av delleveranser över flera månader, kan Leverantören fakturera à conto, för den del som är levererad, förutsatt att sådan överenskommelse gjorts i Avtalet. Dock kan aldrig mer än 90 % av faktiskt utfört arbete faktureras. Slutlig avräkningsfaktura behandlas, efter det att Köparen mottagit och godkänt sista delleveransen. Från denna tidpunkt börjar reklamationstid och i förekommande fall garantitid att gälla.

2 Standardvillkor för köp av tjänster för Har Köparen ej mottagit korrekt faktura inom tre månader från leverans, förfaller Leverantörens anspråk på ersättning för Leveransen. Köparen kan utställa allmänna regler om hur fakturan skall utformas, för att enkelt kunna behandlas av Köparen. Härvid måste legala regler beaktas. Med fakturan skall alltid följa den dokumentation som krävs för att Köparen skall kunna kontrollera fakturans riktighet. Faktura med underlag skall sändas till den fakturaadress som Avtalet anger. Fakturaadress och leveransadress är inte nödvändigtvis desamma. Faktura som ej uppfyller de krav som framgår av Avtalet eller dessa bestämmelser, returneras. Nytt fakturadatum skall åsättas korrigerad faktura. Då Köparen kräver detta, skall Leverantören kunna hantera e-faktura och skall sända e-faktura i sådant elektroniskt format som Köparen kan motta och behandla. Oaktat Leverantörens överlåtelse av fakturan till tredje man (factoring) står Leverantören fortsatt ansvarig i förhållande till Köparen för reklamationer och ev. regresskrav. Köparens betalning till anvisad tredje man sker med frigörande verkan. 2.3 Generella betalningsvillkor Faktureringsavgifter eller andra liknande generella avgifter accepteras inte. Avgifter, som inte avtalats, frånräknas fakturan före utbetalning. Kvittning, det vill säga att kund och leverantörsfakturor kvittas mot varandra, accepteras inte. Dröjsmålsräntor överstigande Räntelagen samt dröjsmålsräntefakturor understigande 100:- kronor kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa vida överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor för flera kostnadsställen inom ISS accepteras inte. 3. BESTÄLLNING OCH LEVERANSVILLKOR Leverantören skall så snart som möjligt, och senast inom fem dagar efter mottagande av beställning från Köparen, skicka en orderbekräftelse till Köparen i vilken Leverantören bekräftar att beställning erhållits samt leveranstid. Leverantören skall leverera tjänsten samt dokumentation nämnd i punkt 2.2, vid den tid och på den plats som framgår av Köparens beställning, eller eljest är avtalat. Om Leveranstid ej avtalats, skall Leverans ske inom rimlig tid, som regel inom 1 vecka från mottagande av beställningen. 4. LEVERANTÖRENS SKYLDIGHET 4.1 Generellt Leverantören skall leverera de tjänster som är angivna i Avtalet. Vid de tillfällen då leverantörens/konsultens arbete resulterar i modeller, rapporter eller andra dokument äger ISS full rätt att fritt disponera dessa. Leverantören skall aktivt eftersöka den information som krävs för Leveransens utförande och kan ej åberopa saknad information som skäl till felaktig Leverans. Leverantören måste också vara uppmärksam på de generella villkor, (ex. fakturamärkning) som Köparen har, för att behandla fakturor. Om sådan information ej frivilligt lämnas av Köparen vid beställning, skall Leverantören aktivt eftersöka denna. Inga generella märkningar accepteras av ISS. 4.2 Lagstiftning mm. Leverantörens verksamhet skall i vart avseende vara laglig. Leverantören skall vid varje tillfälle vara informerad om, och rätta sig efter den, vid varje tillfälle gällande lagstiftningen, inom Leverantörens område. Leverantören skall sörja för att de tjänster som levereras vid var tid möter den lagstiftning och de myndighetskrav som tjänsten omfattas av. Leverantören skall i sin verksamhet sörja för att arbetstagares och andra människors grundläggande rättigheter, hälsa och säkerhet tillvaratas. Leverantören skall i sin verksamhet acceptera ISS Code of Conduct 4.3 Arbetstillstånd Om Leverantören har personal utan giltigt arbetstillstånd som utför uppdrag för Köparens räkning, har Köparen rätt att omedelbart häva alla avtal och kräva skadestånd. Skadestånd utgör minst SEK per uppdrag för att täcka kostnad för byte av leverantör, om inte detta är uppenbart orimligt.

3 Standardvillkor för köp av tjänster för Leverantören skall hålla Köparen skadeslös för alla påföljder av att Leverantörens anställda inte har arbetstillstånd. Ansvaret inkluderar, men är ej begränsat till, krav från myndigheter som riktas mot Köparen på grund av solidariskt ansvar grundat i Lag, samt indirekt skada så som förlorad inkomst och skadeståndskrav från Köparens kund. Generella ansvarsbegränsningar i avtal mellan parterna gäller inte denna punkt. Köparen har rätt till att, utan varsel, kontrollera att Leverantörens personal i uppdrag för Köparen har arbetstillstånd. I underentreprenörsuppdrag har slutkund samma rätt till att utföra kontroller av arbetstillstånd. Leverantören skall ha betryggande processer för kontroll av medarbetares arbetstillstånd, både vid nyanställningar och uppföljande kontroller, och skall redovisa processen skriftligt för Köparen. Leverantören kan som alternativ redovisa att de inte har medarbetare som behöver arbetstillstånd, men om anställning av medarbetare som behöver arbetstillstånd blir aktuellt under avtalsperioden, skall Leverantören utan fördröjning meddela ISS och redovisa processerna för kontroll av arbetstillstånd. Personal från underentreprenör eller bemanningsföretag, som anlitas i uppdrag för Köparen, skall likställas med Leverantörens egna anställda. Är Leverantören egenföretagare och utför uppdraget själv, gäller denna punkt också Leverantören själv. 4.4 Lojalitet och förbättringar Leverantören förpliktar sig att i alla avseenden tillvarata Köparens (ISS) intressen. Leverantören skall tillse att han och hans personal och/eller engagerade medhjälpare, ej hamnar i någon form av intressekonflikt i samband med uppfyllelse av Avtalet. Leverantören är också skyldig att tillse att inga mutor eller andra påtryckningsmedel är en del av det ömsesidiga affärsförhållandet. I fall att muta krävs av någon person inom Köparens organisation, är Leverantören skyldig att informera inköpschef eller ledningen i Köparens organisation. Leverantören förpliktar sig att utan dröjsmål informera Köparen om tänkbara problem eller svagheter med levererade tjänster, behov för utveckling/förbättring av kvaliteten samt andra förhållanden som kan påverka tjänstens kvalitet, funktionalitet eller värde för Köparen. 4.5 Resurser och kompetens Leverantören förpliktar sig att säkra nödvändig kapacitet för att kunna leverera enligt Avtalet, utan förseningar. Vid kapacitetsbrist skall Leverantören prioritera Köparens beställningar. Leverantörens personal skall ha nödvändiga formella kvalifikationer, ev. auktorisationer samt utbildningar som krävs för arbetets utförande. Den skall vidare inneha nödvändig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt sätt. Leverantören ansvarar för att dess personal är uppdaterad inom sitt kompetensområde och att sådant erfarenhetsutbyte sker mellan Leverantörens och Köparens personal. Om annat ej avtalats utser Leverantören vilka medarbetare som skall utföra de enskilda tjänsterna. Om Avtalet namnger personer kan dessa endast ersättas efter överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. Köparen kan kräva byte av personal, om risk finns att tidplaner eller kvalitetsmål ej kan uppfyllas med befintlig bemanning. 4.6 ID-kort Leverantörens medarbetare som arbetar i uppdrag för Köparen, skall vid utförande av uppdraget bära giltigt ID-kort och, om aktuellt, giltig arbetstillstånd. Köparen kan kräva att Leverantörens medarbetare bär synligt Service-ID eller annat specifikt ID-kort framtagna av branschorganisationer. 4.7 Leverantörens kvalitetssäkring, säkerhet mm. Leverantören förbinder sig att ha ett genomarbetat och modernt kvalitetssäkringssystem som skall följas vid Leverans av tjänster enligt Avtalet. Köparen kan kräva detaljerad redovisning av kvalitetssäkringsarbetet och i förekommande fall kräva förbättringar, om detta krävs för att Leverantören skall kunna leverera enligt Avtalet.

4 Standardvillkor för köp av tjänster för 4.8 Miljökrav mm Leverantören skall för sin verksamhet och för Leveransen sörja för att alla lagstadgade miljökrav, eller krav som följer på myndighetsutövning. Leverantören är också, i förekommande fall, skyldig att iaktta de interna miljökrav som Köparen har satt upp i sitt miljöledningssystem. Leverantören har rätt att efter anmodan få ta del av dessa krav. 4.9 Servicerapportering Leverantören skall månadsvis översända en servicerapport. Rapporten skall ha ett vanligt elektroniskt format (ex Word eller pdf) och minimum innehålla följande: * Projektets fortskridande och bemanning * Fel och brister i projektet uppdagade under perioden, orsak och effekt av dessa, samt åtgärder för felavhjälpning. * Kvalitetsproblem * Ev. behov/förslag till ändringar i projektet * Uppföljning av tidigare servicerapporters utestående punkter * Övrigt relevant 4.10 Elektronisk handel I fall då Köparen kräver det, skall Leverantören, på egen bekostnad, utarbeta och underhålla en elektronisk katalog över produkterna som omfattas av Avtalet. Denna katalog, eller jämförbar lösning, skall vara upprättad på ett sätt som gör det möjligt att nyttja den i Köparens e-handelslösning Dokumentation Tjänsternas slutprodukt skall, där så är tillämpligt levereras tillsammans med gängse handlingar, instruktionsböcker, mm. Detsamma gäller lagstadgad dokumentation eller dokumentation som krävs i Avtalet eller beställningen Användande av underleverantörer Om annat inte avtalats, skall användande av underleverantör i förväg vara godkänt av Köparen. Underleverantören skall uppfylla alla de krav som ställs på Leverantören i Avtalet. Användande av underleverantör undantar ej Leverantören från det ansvar som åläggs honom enligt Avtalet eller dessa villkor Försäkringar Leverantören skall inneha och vidmakthålla, under hela avtalstiden och sex (6) månader därefter, en betryggande ansvarsförsäkring, inklusive produktansvarsförsäkring och försäkring för ren förmögenhetsskada, som täcker alla skador som kan drabba Köparen, dess anställda eller tredje man på grund av fel eller försummelse hänförlig till Leverantören, dess personal eller av Leverantören anlitad underleverantör. Ansvarsförsäkringen skall täcka skador som omfattas av en normal ansvarsförsäkring i Sverige och till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Försäkringsbeloppet får aldrig understiga den nivå som krävs i Avtalet. Produktansvarsförsäkringen skall täcka skador till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Konsultansvarsförsäkring adekvat för Leverantörens område skall finnas. Försäkringen för ren förmögenhetsskada skall täcka skador till ett belopp av minst 1 MSEK per skadetillfälle. Leverantören skall på Köparens begäran redovisa att ovan nämnda försäkringar är tecknade samt att dessa är utformade enligt ovan nämnda villkor. Leverantörens personal skall vara försäkrad via AMF-, TFA-försäkring eller motsvarande Särskilda villkor för underentreprenörsuppdrag

5 Standardvillkor för köp av tjänster för De skyldigheter som Köparen har gentemot sin Slutkund, överförs till Leverantören, till den del Avtalet omfattar. Leverantören ska tillse att krav till uppförande, certifieringar, säkerhetskrav eller andra krav och policys från Köparens Slutkund efterföljs. Leverantören ska hålla Köparen skadeslös från alla krav från kund eller tredjepart som uppstått som följd av Leverantörens utförande av uppdraget eller som följd av handling eller försummelse från Leverantören eller Leverantörens personal. Är Leverantörens uppdrag knutet till ett Avtal som Köparen har med en specifik Slutkund, upphör detta Avtal senast när Köparens Avtal med Slutkund upphör. 5. KÖPARENS SKYLDIGHET Köparen är ansvarig för betalning av överenskommet vederlag för tjänsten, på förfallodatum. Köparen skall medverka, så Avtalets intentioner kan genomföras. Sådan medverkan innebär att samarbete skall ske så att Leverantören ej blir försenad eller på annat sätt förhindrad att uppfylla sina förpliktelser. Den medverkan som krävs av Köparen skall vara uttömmande beskriven i Avtalet. Oaktat Köparens medverkan, skall Leverantören göra sitt yttersta för att uppfylla sitt åtagande enligt Avtalet. Då Köparen ej uppfyller sitt ansvar, skall Leverantören omedelbart upplysa Köparens huvudkontaktman om detta, samt upplysa om de förmodade konsekvenserna av detta. 6. SAMARBETSFORMER 6.1 Kontaktpersoner Var part skall utse en kontaktperson för uppföljning av Avtalet. Denne kontaktperson skall ha fullmakt att behandla och ta ställning till vart spörsmål som kan uppkomma, avseende Avtalets genomförande. Eventuellt byte av kontaktperson skall skriftligen snarast meddelas motparten. Parterna skall genomföra regelbundna möten för uppföljning av Avtalet. Mötesfrekvens avtalas efter behov. Anteckningar skall föras vid sådana möten. Köparen ansvarar för anteckningarna. Anteckningar skall tillställas alla deltagare vid mötet. Ev. noteringar tas upp som efterföljande kommentarer till mötet och biläggs anteckningarna. 6.2 Upplysningsplikt Parterna skall omedelbart upplysa varandra om förhållanden som kan få betydelse för Avtalets genomförande, helt eller i delar. Sådan upplysning skall ske skriftligen. Partena skall omedelbart upplysa varandra om ändringar i ägarförhållanden eller andra nya omständigheter som ställer parterna i ett direkt konkurrensläge. Parterna har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. 6.3 Samarbete på operativ nivå Leverantören skall ställa nödvändiga resurser till förfogande för samarbete med Köparens operativa personal, främst inom områdena tjänstens Leverans, funktionalitet och kvalitet. 7. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 7.1 Parternas tystnadsplikt Parterna, dess personal samt andra som handlar å parternas vägnar, har tystnadsplikt avseende Avtalet och de förhållanden av affärsmässig karaktär som parterna tar del av som en del i uppfyllandet av Avtalet. Leverantörens personal och andra som handlar å parternas vägnar skall, om Köparen så kräver, skriftligen underteckna sådant tysthetslöfte. Parterna är förpliktade att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkra att material och upplysningar ej blir kända för andra, i strid med denna punkt.

6 Standardvillkor för köp av tjänster för Tystnadsplikten gäller också efter det att Avtalet upphört. Om någon av parterna offentligt vill kungöra samarbete enligt Avtalet i reklamsammanhang mm. kan detta endast ske efter godkännande från motparten. 7.2 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter ISS har rätten att låta dotterbolag samt associerade bolag göra avrop i enlighet med Avtalet. I övrigt kan endast överlåtelser av rättigheter och skyldigheter göras efter skriftligt godkännande av båda parter. 7.3 Force Majeure Om part förhindras fullgöra detta avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kan ha förväntas räkna vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kan ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och annan påföljd. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet helt eller delvis. 7.4 Ändringar Köparen kan kräva ändringar i uppdraget. Ändringen kan innebära att Leverantören skall utföra ett tillägg till ursprunglig beställning, att uppdragets karaktär, kvalitet, mm. kan ändras eller att avtalade uppgifter kan utgå. Sådan ändring skall ske skriftligen och i detalj beskriva vari ändringen består. Leverantören är skyldig att, utan dröjsmål besvara en sådan ändringsorder. Av svaret skall framgå prismässiga och projektmässiga konsekvenser av ändringen. Om Köparen skriftligen accepterar Leverantörens anbud skall detta betraktas som en godkänd ändringsorder. När Leverantören mottar en godkänd ändringsorder är han förpliktad att utföra arbetet. Leverantören skall dock avråda Köparen från sådan ändring om nyttan ej står i rimlig proportion till de kostnadsmässiga och tidsmässiga konsekvenser ändringen medför. Om pris ej avtalats för ändringsarbetena, skall dessa avräknas enligt Avtalets pris, för motsvarande tjänster. Där motsvarande tjänster ej finns till jämförelse, skall ett anbud ges, som speglar Avtalets generella prisnivåer. Köparen kan kräva att arbetet påbörjas, innan enighet nåtts kring ändringsarbetets pris. Härvid är Leverantören skyldig att utföra arbetet med största möjliga kostandseffektivitet. Leverantören kan på eget initiativ föreslå ändring. I sådant fall skall Leverantören föreslå detta tillsammans med en konsekvensanalys för projektet samt kostnadsförslag/offert. 7.5 Oenighet vid ändringar Leverantören är skyldig att snarast, under alla omständigheter före arbetets igångsättande, meddela om Köparens krav på bestämt arbete, specifikationer, tillägg mm. enligt dess uppfattning ej ingår som en del i Avtalet. Därvid skall Leverantören kräva att ändringsorder görs före arbetets igångsättande. Underlåter Leverantören detta, anses arbetet vara en del av Avtalet och Leverantören kan ej kräva ytterligare vederlag för arbetet. Då Köparen får ett krav på ändringsorder från Leverantören skall han inom rimlig tid antingen utställa sådan ändringsorder, alternativt avslå Leverantörens krav på detta. Ett sådant avslag skall innehålla skäl för varför Köparen anser att arbetet ingår i Avtalet. Leverantören är skyldig att utföra arbetet i avvaktan på att enighet nåtts, enligt denna punkt. 8. FEL OCH REKLAMATION 8.1 Försening Det föreligger försening från Leverantörens sida, då Leverans ej sker enligt de tidsintervaller som uppsatts i Avtalet och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet.

7 Standardvillkor för köp av tjänster för 8.2 Fel Det föreligger fel från Leverantörens sida, då Leverans ej täcker de behov, krav och specifikationer som uppsatts i Avtalet, och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet. 8.3 Rätt till varan Leverantören garanterar att tjänster, programvaror mm. ej gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om tredje man hävdar sådan skuld, skall Leverantören fullt ut hålla Köparen skadeslös och vidta nödvändiga åtgärder. Kostnader för rättsliga åtgärder under denna punkt skall fullt ut bestridas av Leverantören. 8.4 Fel från Köparen Det föreligger fel från Köparens sida om betalning ej erläggs enligt de villkor som avtalats (försening) eller om Köparen ej uppfyller övriga förpliktelser enligt Avtalet (fel). Dock kan försening aldrig hävdas om betalningsvillkor understiger 30 dagar netto, fel kan ej hävdas om felet beror på förhållanden som Leverantören ansvarar för. 8.5 Reklamation Eventuella reklamationer skall göras snarast efter Leverans/testfas och alltid inom rimlig tid efter det att felet blivit känt. Sker ej reklamation i rätt tid, tappar Köparen möjligheten att åberopa felet, om ej Leverantören eller dess personal visat grov oaktsamhet eller uppsåtligen orsakat fel. Reklamationstiden kan aldrig överstiga 3 år från godkänd Leverans. 8.6 Betalningsinställelse/Insolvens Om någon av parterna ingår ackordsuppgörelse eller blir satta i konkurs kan den andra parten med omedelbar verkan och utan följder säga upp Avtalet. Köparen har, i sådant fall rätt att slutföra projektet med tredjemansleverantör, för att begränsa Köparens ekonomiska skadeverkningar. 9. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV LEVERANTÖREN Om det föreligger fel, försening eller andra missförhållanden där Leverantören är ansvarig har Köparen rätt att kräva rättelse enligt en eller flera punkter nedan; 9.1 Rättelse Köparen kan kräva att Leverantören, utan kostnad för Köparen avhjälper de fel som åberopats inom den frist som framgår av punkt 8.5 ovan, avhjälpning kan bl.a. ske genom förbättring, omleverans eller tilläggsleverans, så att Leveransen uppfyller villkoren i Avtalet. Rättelse skall ske snarast möjligt efter att förhållandet påtalats. Rättelse skall ske utan väsentlig påverkan på Köparens verksamhet, inom rimlig tid samt utan risk för att Köparen ej får täckning för eventuella extra kostnader, orsakande av felleveransen. 9.2 Tredje mans felavhjälpning Har Leverantören ej avhjälpt fel enligt 9.1 eller om felavhjälpning misslyckats, kan på Leverantörens bekostnad, felavhjälpning via tredje man ske. Köparen har rätt att engagera tredje man utan att inhämta Leverantörens samtycke. Dock skall Leverantören informeras och alltid ges möjlighet att själv engagera tredje man. 9.3 Innehållande av betalning Köparen har rätt att innehålla hela, eller del av köpeskillingen, till dess att fullständig rättelse har skett. 9.4 Prisavdrag Har det, trots upprepade försök ej lyckats att avhjälpa felet, har Köparen rätt till prisavdrag som skall motsvara den värdeminskning felet har för Köparen. 9.5 Förseningsvite Vid försening av Leveransen där Köparen ej kan göras ansvarig enligt dessa villkor, eller där Force Majeure ej kan åberopas, skall förseningsvite löpa med automatik. Förseningsvite utgör 0,15 % av Avtalets totala kostnadsram, för var kalenderdag förseningen varar. Sammanlagt förseningsvite kan ej överstiga 15 % av total kostnadsram och kan således löpa maximalt i 100 dagar. Förseningsvite

8 Standardvillkor för köp av tjänster för undantar ej Leverantören från övriga skyldigheter enligt dessa villkor eller Avtalet. 9.6 Hävning Köparen kan häva hela eller delar av Avtalet om felet/förseningen är väsentligt. Vid värdering huruvida felet/förseningen är väsentligt skall stor vikt läggas vid felets/förseningens betydelse för Köparen. Upprepade förseningar eller fel skall alltid anses vara väsentligt fel liksom brott mot lagar och förordningar. 9.7 Kompensation Köparen har rätt att kräva kompensation för ekonomiska förluster orsakade av felet/förseningen. Detta kan även gälla utebliven vinst. Köparens rätt till kompensation faller ej på grund av övriga krav som Köparen ställt i anledning av felet/förseningen. 10. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV KÖPAREN 10.1Dröjsmålsränta Vid försenad betalning kan Leverantören kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelse skall ha skickats och mottagits av Köparen innan räntedebitering kan påbörjas. Inga andra krav kan framställas som följd av försenad betalning Hävning av Avtalet I det fall väsentliga fel föreligger från Köparens sida, har Leverantören rätt att häva Avtalet. Hävning kan ej ske efter det betalning skett av förfallna belopp eller om tvistigt belopp är förfallet. 11. UPPSÄGNING AV AVTALET Köparen har rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. Leverantören är skyldig att leverera tjänster beställda fram till Avtalets slutdatum. I det fall Avtalet sägs upp i förtid, enligt punkt 11 skall Köparen ersätta Leverantören enligt följande; a) det belopp som Leverantören har tillgodo för den del av Avtalet som redan utförts. b) Dokumenterade direkta kostnader som uppstått hos Leverantören i förbindelse med Avtalet, före den tidpunkt då uppsägningen mottogs och som Leverantören ej kan tillgodogöra sig i andra affärssammanhang. Förutsättning är att dessa belopp ej täcks av de belopp som hänför sig till p. a). Anspråk kan ej ställas på ersättning för icke uppkomna kostnader eller för icke levererade framtida delleveranser eller Leveranser. Leverantören kan ej kräva ersättning för förväntad framtida vinst. Ej heller kräva ersättning som överstiger priset på de uppsagda Leveranserna. 12. TVIST Tvist i anledning av Avtalet avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Bilagor... 3 1.3 Bristande överensstämmelse... 3 1.4 Avtalets

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten

Läs mer

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME

ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME ALMÄNNA VILLKOR FÖR FLOOD HERSLOW HOLME 1. TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB ( FHH ), och där verksamma jurister och

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

AVTAL OM UPPHANDLING AV HYGIEN- OCH SKYDDSMATERIAL

AVTAL OM UPPHANDLING AV HYGIEN- OCH SKYDDSMATERIAL Bilaga 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV HYGIEN- OCH SKYDDSMATERIAL Avtalsparter Beställare Utförare 1. Ålands hälso- och sjukvård 2. Leverantör 1. Ålands hälso- och sjukvård Centrallagret PB 1055 AX-22111 Mariehamn

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser

OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor. Allmänna bestämmelser OMØ A/S Generella försäljnings- och leveransvillkor Allmänna bestämmelser 1. Om inte andra skriftliga avtal föreligger mellan OMØ A/S och kunden, gäller dessa försäljningsoch leveransvillkor vid samtliga

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747 Bilaga 2 Avtalsförslag 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För den upphandlande enheten Namn Mårten Broman FO Nummer FO 0145076-7 Adress

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer