Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013"

Transkript

1 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter som företas av;, dess dotterbolag samt intressebolag. För kombinerade Leveranser gäller dessa standardvillkor den del av Leveransen som gäller inköp av varor, medan Standardvillkor för köp av tjänster för gäller för den del av Leveransen som gäller tjänster, i den utsträckning de är applicerbara. I tillfälle att tjänsteleveransen utgör en övervägande del av totala Leveransen skall Standardvillkor för köp av tjänster för fullt ut gälla för denna del av Leveransen. Standardvillkor utarbetade av Leverantören, eller andra, skall icke användas. Avvikelse från denna bestämmelse kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan Leverantören och Köparen. 1.2 Köparen Med Köparen menas det ISS bolag som ingår vart enskilt inköpsavtal 1.3 Leverantören Med Leverantören menas den som i vart enskilt inköpsavtal utfäst sig att leverera varor till Köparen. 1.4 Avtalet Med Avtalet menas vart enskilt inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.5 Leveransen Med Leveransen menas Leverantörens samlade Leveransförpliktelser gentemot Köparen, enligt Avtalet. Standardvillkoren ingår alltid som en del av Avtalet. 1.6 Avtalets verkan Inköpsavtal som ingåtts mellan Köparen och Leverantören skall kunna användas av alla Köparens avdelningar, moderbolag, dotterbolag och intressebolag. 1.7 Motstridighet Vid motstridighet mellan en bestämmelse i det enskilda inköpsavtalet och en bestämmelse i standardvillkoren går bestämmelsen i det enskilda inköpsavtalet före. 2. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 2.1 Pris Priser skall vara specificerade i Avtalet. Det avtalade priset skall anses vara en uttömmande beskrivning av det totala vederlaget för varan. Priset skall, om annat ej specifikt skriftligt avtalats, vara fast under avtalsperioden och inkludera alla kostnader förbundna med Leveransen. Angivet pris är exklusive moms, men inklusive alla övriga skatter och avgifter, porto- och expeditionskostnader. Priset skall anges fritt Köparens driftadress. 2.2 Faktura och betalning För enstaka Leverans sker fakturering efter Köparens mottagande av varan. Faktura skall minimum ha som betalningsvillkor innevarande månad + 30 dagar från mottagen, korrekt faktura. Sker Leveransen i form av delleveranser över flera månader, kan Leverantören fakturera à conto, för den del som är levererad, förutsatt att sådan överenskommelse gjorts i Avtalet. Dock kan aldrig mer än 90 % av faktiskt levererat gods faktureras. Slutlig avräkningsfaktura behandlas, efter det att Köparen mottagit och godkänt sista delleveransen. Från denna tidpunkt börjar reklamationstid och i förekommande fall garantitid att gälla. Har Köparen ej mottagit korrekt faktura inom tre månader från leverans, förfaller Leverantörens anspråk på ersättning för Leveransen. Köparen kan utställa allmänna regler om hur fakturan skall utformas, för att enkelt kunna behandlas av Köparen. Härvid måste legala regler beaktas. Med fakturan skall alltid följa den dokumentation som

2 Standardvillkor för köp av varor för krävs för att Köparen skall kunna kontrollera fakturans riktighet. Med godset skall på samma sätt medfölja dokumentation som möjliggör godkännande av Leverans. Faktura med underlag skall sändas till den fakturaadress som Avtalet anger. Fakturaadress och Leveransadress är ej nödvändigtvis desamma. Faktura som ej uppfyller de krav som framgår av Avtalet eller dessa bestämmelser, returneras. Nytt fakturadatum skall åsättas korrigerad faktura. Då Köparen kräver detta, skall Leverantören kunna hantera e-faktura och skall sända e-faktura i sådant elektroniskt format som Köparen kan motta och behandla. Oaktat Leverantörens överlåtelse av fakturan till tredje man (factoring) står Leverantören fortsatt ansvarig i förhållande till Köparen för reklamationer och ev. regresskrav. Köparens betalning till anvisad tredje man sker med frigörande verkan. 2.3 Generella betalningsvillkor Faktureringsavgifter eller andra liknande generella avgifter accepteras inte. Avgifter, som inte avtalats, frånräknas fakturan före utbetalning. Kvittning, d.v.s. att kund och leverantörsfakturor kan kvittas mot varandra, accepteras inte. Kvittning, det vill säga att kund och leverantörsfakturor kvittas mot varandra, accepteras inte. Dröjsmålsräntor överstigande Räntelagen samt dröjsmålsräntefakturor understigande 100:- kronor kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa vida överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturor avseende dröjsmålsräntor för flera kostnadsställen inom ISS accepteras inte. 3. LEVERANSVILLKOR 3.1 Leverans Leverantören skall leverera varorna samt dokumentation nämnd i punkt 4.9 vid den tid och på den plats som framgår av Köparens beställning, eller eljest är avtalat. Om Leveranstid ej avtalats, skall Leverans ske inom rimlig tid, som regel inom 1 vecka från mottagande av beställningen. 3.2 Paketering och märkning Leveransen skall vara försedd med adekvat skyddsförpackning och vart levererat kolli skall vara märkt på sådant sätt att identifiering av mottagare lätt kan ske. 3.3 Mottagande Leverantören skall ha ett sådant system för Leverans av varan, att han, med lätthet i efterhand kan visa att varan mottagits av Köparen. Härvid skall också vara möjligt att spåra mottagande person. 3.4 Övergång av risk Leverantörens risk för varan upphör då varan är levererad som överenskommet och mottagningskvitterad enligt punkt LEVERANTÖRENS SKYLDIGHET 4.1 Generellt Leverantören skall leverera de varor som är angivna i Avtalet. Leverantören skall aktivt eftersöka den information som krävs för Leveransens utförande och kan ej åberopa saknad information som skäl till felaktig Leverans. Leverantören måste också vara uppmärksam på de generella villkor, (ex. fakturamärkning) som Köparen har, för att behandla fakturor. Om sådan information ej frivilligt lämnas av Köparen vid beställning, skall Leverantören aktivt eftersöka denna. Inga generella märkningar accepteras av ISS. 4.2 Lagstiftning mm. Leverantörens verksamhet skall i vart avseende vara lagligt. Leverantören skall, vid varje tillfälle, vara informerad om och rätta sig efter den, vid varje tillfälle gällande, lagstiftningen inom Leverantörens område. Leverantören skall sörja för att de varor som levereras vid var tid möter den lagstiftning och de myndighetskrav som varan omfattas av. Leverantören skall i sin verksamhet sörja för att arbetstagares och andra människors grundläggande rättigheter, hälsa och säkerhet tillvaratas.

3 Standardvillkor för köp av varor för Leverantören skall i sin verksamhet acceptera ISS Code of Conduct 4.3 Lojalitet och förbättringar Leverantören förpliktar sig att i alla avseenden tillvarata Köparens (ISS) intressen. Leverantören skall tillse att han och hans personal och/eller engagerade medhjälpare, ej hamnar i någon form av intressekonflikt i samband med uppfyllelse av Avtalet. Leverantören är också skyldig att tillse att inga mutor eller andra påtryckningsmedel är en del av det ömsesidiga affärsförhållandet. I fall att muta krävs av någon person inom Köparens organisation, är Leverantören skyldig att informera inköpschef eller ledningen i Köparens organisation. Leverantören förpliktar sig att utan dröjsmål informera Köparen om tänkbara problem eller svagheter med levererade varor, behov för utveckling/förbättring av varorna samt andra förhållanden som kan påverka varans kvalitet, funktionalitet eller värde för Köparen. 4.4 Leveranskapacitet Leverantören förpliktar sig att säkra nödvändig kapacitet för att kunna leverera enligt Avtalet, utan förseningar. Vid kapacitetsbrist skall Leverantören prioritera Köparens beställningar. Vid eventuell brist meddelas ISS redan vid avrop/beställningstillfället. Om brist skulle uppstå efter avrops beställningstillfälle meddelas ISS senast dagen därpå. Leverantören skall vid brist av önskad vara föreslå likvärdig vara. Leverantören skall vid brist av beställd vara leverera likvärdig vara i beställd kvantitet. 4.5 Leverantörens kvalitetssäkring, säkerhet mm. Leverantören förbinder sig att ha ett genomarbetat och modernt kvalitetssäkringssystem som skall följas vid Leverans av varor enligt avtal. Köparen kan kräva detaljerad redovisning av kvalitetssäkringsarbetet och i förekommande fall kräva förbättringar, om detta krävs för att Leverantören skall kunna leverera enligt Avtalet. 4.6 Miljökrav, produktmärkning mm Leverantören skall för sin verksamhet och för Leveransen sörja för att alla lagstadgade miljökrav, eller krav som följer på myndighetsutövning. Leverantören är också, i förekommande fall, skyldig att iaktta de interna miljökrav som Köparen har satt upp i sitt miljöledningssystem. Leverantören har rätt att efter anmodan få ta del av dessa krav. Utan uteslutande av andra krav, innebär detta bl.a. att ej leverera kemikalier som icke genomgått de interna miljö- och arbetsmiljöprövningar uppsatta av Köparen. Leverantören är pliktig att på egen bekostnad bidra till att sådan ny produkt genomgår prövning ovan. Leverantören är också pliktig att på egen bekostnad underhålla lagstadgade produktblad, innehållsdeklarationer, mm. samt att omedelbart informera Köparen, då förändringar sker i varans tillverkningsspecifikation. Leverantören är skyldig att på eget initiativ lämna redovisning över inköpta kvantiteter, liksom statistik som följer av nuvarande eller kommande miljölagstiftning. Alla varor skall vara tydligt märkta, enligt gällande lagstiftning. 4.7 Garanti Leverantören garanterar att de varor som omfattas av Leveransen uppfyller Avtalets krav och är fria från fel. Där varan ej är levererad enligt detta, har Köparen rätt att kräva rättelse eller ny Leverans av felfri vara. Sådan rättelse skall ej vara förknippad med någon kostnad. Om ej längre garantitid överenskommits är kortast accepterade garantitid är två år efter godkänd slutleverans. Leverantörens förpliktelser under garantitiden gäller ej fel som uppstår på grund av oriktig hantering eller lagring av varan. Ej heller sådant som kan anses vara normalt slitage. Vid fel och brister under garantitiden är Leverantören skyldig att kunna visa att fel eller brist i varan beror på förhållanden som Köparen står risken för.

4 Standardvillkor för köp av varor för Köparens rättigheter i denna bestämmelse begränsar ej Köparens rättigheter enligt köplagen eller enligt punkten 9 i dessa villkor. 4.8 Elektronisk handel I fall då Köparen kräver det, skall Leverantören, på egen bekostnad, utarbeta och underhålla en elektronisk katalog över produkterna som omfattas av Avtalet. Denna katalog, eller jämförbar lösning, skall vara upprättad på ett sätt som gör det möjligt att nyttja den i Köparens e-handelslösning. 4.9 Dokumentation Varorna skall levereras tillsammans med gängse handlingar, instruktionsböcker, mm. Detsamma gäller lagstadgad dokumentation eller dokumentation som krävs i Avtalet eller beställningen Användande av underleverantörer Om annat inte avtalats, skall användande av underleverantör i förväg vara godkänt av Köparen. Underleverantören skall uppfylla alla de krav som ställs på Leverantören i Avtalet. Användande av underleverantör undantar ej Leverantören från det ansvar som åläggs honom enligt Avtalet eller dessa villkor Försäkringar Leverantören skall inneha och vidmakthålla, under hela avtalstiden och sex (6) månader därefter, en betryggande ansvarsförsäkring, inklusive produktansvarsförsäkring och försäkring för ren förmögenhetsskada, som täcker alla skador som kan drabba Köparen, dess anställda eller tredje man på grund av fel eller försummelse hänförlig till Leverantören, dess personal eller av Leverantören anlitad underleverantör. Ansvarsförsäkringen skall täcka skador som omfattas av en normal ansvarsförsäkring i Sverige och till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Försäkringsbeloppet får aldrig understiga den nivå som krävs i Avtalet. Produktansvarsförsäkringen skall täcka skador till ett belopp av minst 10 MSEK per skadetillfälle och minst 20 MSEK per tolvmånadersperiod. Försäkringen för ren förmögenhetsskada skall täcka skador till ett belopp av minst 1 MSEK per skadetillfälle. Leverantören skall på Köparens begäran redovisa att ovan nämnda försäkringar är tecknade samt att dessa är utformade enligt ovan nämnda villkor. Leverantörens personal skall vara försäkrad via AMF-, TFA-försäkring eller motsvarande. 5. KÖPARENS SKYLDIGHET Köparen är ansvarig för betalning av överenskommet vederlag för varan, på förfallodatum. Köparen skall medverka, så Avtalets intentioner kan genomföras. Sådan medverkan innebär att samarbete skall ske så att Leverantören ej blir försenad eller på annat sätt förhindrad att uppfylla sina förpliktelser. Den medverkan som krävs av Köparen skall vara uttömmande beskriven i Avtalet. Oaktat Köparens medverkan, skall Leverantören göra sitt yttersta för att uppfylla sitt åtagande enligt Avtalet. Då Köparen ej uppfyller sitt ansvar, skall Leverantören omedelbart upplysa Köparens huvudkontaktman om detta, samt upplysa om de förmodade konsekvenserna av detta. 6. SAMARBETSFORMER 6.1 Kontaktpersoner Var part skall utse en kontaktperson för uppföljning av Avtalet. Denne kontaktperson skall ha fullmakt att behandla och ta ställning till vart spörsmål som kan uppkomma, avseende Avtalets genomförande. Eventuellt byte av kontaktperson skall skriftligen snarast meddelas motparten. Parterna skall genomföra regelbundna möten för uppföljning av Avtalet. Mötesfrekvens avtalas efter behov. Anteckningar skall föras vid sådana möten. Köparen ansvarar för anteckningarna. Anteckningar

5 Standardvillkor för köp av varor för skall tillställas alla deltagare vid mötet. Ev. noteringar tas upp som efterföljande kommentarer till mötet och biläggs anteckningarna. 6.2 Upplysningsplikt Parterna skall omedelbart upplysa varandra om förhållanden som kan få betydelse för Avtalets genomförande, helt eller i delar. Sådan upplysning skall ske skriftligen. Partena skall omedelbart upplysa varandra om ändringar i ägarförhållanden eller andra nya omständigheter som ställer parterna i ett direkt konkurrensläge. Parterna har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. 6.3 Samarbete på operativ nivå Leverantören skall ställa nödvändiga resurser till förfogande för samarbete med Köparens operativa personal, främst inom områdena varans Leverans, funktionalitet och kvalitet. 7. ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 7.1 Parternas tystnadsplikt Parterna, dess personal samt andra som handlar å parternas vägnar, har tystnadsplikt avseende Avtalet och de förhållanden av affärsmässig karaktär som parterna tar del av som en del i uppfyllandet av Avtalet. Leverantörens personal och andra som handlar å parternas vägnar skall, om Köparen så kräver, skriftligen underteckna sådant tysthetslöfte. Parterna är förpliktade att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkra att material och upplysningar ej blir kända för andra, i strid med denna punkt. Tystnadsplikten gäller också efter det att Avtalet upphört. Om någon av parterna offentligt vill kungöra samarbete enligt Avtalet i reklamsammanhang mm. kan detta endast ske efter godkännande från motparten. 7.2 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter ISS har rätten att låta dotterbolag samt associerade bolag göra avrop i enlighet med Avtalet. I övrigt kan endast överlåtelser av rättigheter och skyldigheter göras efter skriftligt godkännande av båda parter. 7.3 Force Majeure Om part förhindras fullgöra detta avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han skäligen inte kan ha förväntas räkna vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kan ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och annan påföljd. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet helt eller delvis. 8. FEL OCH REKLAMATION 8.1 Försening Det föreligger försening från Leverantörens sida, då Leverans ej sker enligt de tidsintervaller som uppsatts i Avtalet och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet. 8.2 Fel Det föreligger fel från Leverantörens sida, då Leverans ej täcker de behov, krav och specifikationer, som uppsatts i Avtalet och detta icke har med förhållanden där Köparen kan anses ha ansvar för, enligt Avtalet. Om annat inte följer av Avtalet, föreligger det fel från Leverantörens sida om Leveransen ej överensstämmer med Köplagens bestämmelser om Varans Beskaffenhet. 8.3 Rätt till varan Leverantören garanterar att godset ej häftar i skuld vid Leveransen samt att det ej gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om tredje man hävdar sådan skuld, skall Leverantören fullt ut hålla

6 Standardvillkor för köp av varor för Köparen skadeslös och vidta nödvändiga åtgärder. Kostnader för rättsliga åtgärder under denna punkt skall fullt ut bestridas av Leverantören. 8.4 Fel från Köparen Det föreligger fel från Köparens sida om betalning ej erläggs enligt de villkor som avtalats (försening) eller om Köparen ej uppfyller övriga förpliktelser enligt Avtalet (fel). Dock kan försening aldrig hävdas om betalningsvillkor understiger 30 dagar netto, fel kan ej hävdas om felet beror på förhållanden som Leverantören ansvarar för. 8.5 Reklamation Eventuella reklamationer skall göras snarast efter Leverans och alltid inom rimlig tid efter det att felet blivit känt. Vid nästa Leveranstillfälle tas reklamerad vara i retur och krediteras omgående på Leveransdagens order/sedel/beställning. Om brist uppstått, fel vara levererats, dålig vara levererats eller Leverans uteblivit, skall felet rättas till enligt dessa villkor eller ISS önskemål. 8.6 Betalningsinställelse/Insolvens Om någon av parterna ingår ackordsuppgörelse eller blir satta i konkurs kan den andra parten med omedelbar verkan och utan följder säga upp Avtalet. 9. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV LEVERANTÖREN Om det föreligger fel, försening eller andra missförhållanden där Leverantören är ansvarig har Köparen rätt att kräva rättelse enligt en eller flera punkter nedan; 9.1 Rättelse Köparen kan kräva att Leverantören, utan kostnad för Köparen avhjälper de fel som åberopats inom den frist som framgår av punkt 8.5, avhjälpande kan bl.a. ske genom förbättring, omleverans eller tilläggsleverans, så att Leveransen uppfyller villkoren i Avtalet. Rättelse skall ske snarast möjligt efter att förhållandet påtalats. Rättelse skall ske utan väsentlig påverkan på Köparens verksamhet, inom rimlig tid samt utan risk för att Köparen ej får täckning för eventuella extra kostnader, orsakande av felleveransen. 9.2 Tredje mans felavhjälpning Har Leverantören ej avhjälpt fel enligt 9.1 eller om felavhjälpning misslyckats, kan på Leverantörens bekostnad, felavhjälpning via tredje man ske. Köparen har rätt att engagera tredje man utan att inhämta Leverantörens samtycke. Dock skall Leverantören informeras och alltid ges möjlighet att själv engagera tredje man. 9.3 Innehållande av betalning Köparen har rätt att innehålla hela, eller del av köpeskillingen, till dess att fullständig rättelse har skett. 9.4 Prisavdrag Har det, trots upprepade försök ej lyckats att avhjälpa felet, har Köparen rätt till prisavdrag som skall motsvara den värdeminskning felet har för Köparen. 9.5 Förseningsvite Vid försening av Leveransen där Köparen ej kan göras ansvarig enligt dessa villkor, eller där Force Majeure ej kan åberopas, skall förseningsvite löpa med automatik. Förseningsvite utgör 0,15 % av Avtalets totala kostnadsram, för var kalenderdag förseningen varar. Sammanlagt förseningsvite kan ej överstiga 15 % av total kostnadsram och kan således löpa maximalt i 100 dagar. Förseningsvite undantar ej Leverantören från övriga skyldigheter enligt dessa villkor eller Avtalet 9.6 Hävning Köparen kan häva hela eller delar av Avtalet om felet/förseningen är väsentligt. Vid värdering huruvida felet/förseningen är väsentligt skall stor vikt läggas vid felets/förseningens betydelse för Köparen. Upprepade förseningar eller fel skall alltid anses vara väsentligt fel liksom brott mot lagar och förordningar.

7 Standardvillkor för köp av varor för 9.7 Kompensation Köparen har rätt att kräva kompensation för ekonomiska förluster orsakade av felet/förseningen. Detta kan även gälla utebliven vinst. Köparens rätt till kompensation faller ej på grund av övriga krav som Köparen ställt i anledning av felet/förseningen. Eventuell utgiven vite för samma avtalsbrott skall dras av vid beräkningen av den ekonomiska förlusten. 10. RÄTTELSER VID FEL ORSAKADE AV KÖPAREN 10.1Dröjsmålsränta Vid försenad betalning kan Leverantören kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen. Påminnelse skall ha skickats och mottagits av Köparen innan räntedebitering kan påbörjas. Inga andra krav kan framställas som följd av försenad betalning Hävning av Avtalet I det fall väsentliga fel föreligger från Köparens sida, har Leverantören rätt att häva Avtalet. Hävning kan ej ske efter det betalning skett av förfallna belopp eller om tvistigt belopp är förfallet. 11. UPPSÄGNING AV AVTALET Köparen har rätt att säga upp Avtalet med tre månaders skriftligt varsel. Leverantören är skyldig att leverera varor beställda fram till Avtalets slutdatum. I det fall Avtalet sägs upp i förtid, enligt punkt 11 skall Köparen ersätta Leverantören enligt följande; a) det belopp som Leverantören har tillgodo för den del av Avtalet som redan utförts. b) Dokumenterade direkta kostnader som uppstått hos Leverantören i förbindelse med Avtalet, före den tidpunkt då uppsägningen mottogs och som Leverantören ej kan tillgodogöra sig i andra affärssammanhang. Förutsättning är att dessa belopp ej täcks av de belopp som hänför sig till p. a) Anspråk kan ej ställas på ersättning för icke uppkomna kostnader eller för icke levererade framtida delleveranser eller Leveranser. Leverantören kan ej kräva ersättning för förväntad framtida vinst. Ej heller kräva ersättning som överstiger priset på de uppsagda Leveranserna. 12. TVIST Tvist i anledning av Avtalet avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013

Standardvillkor för köp av tjänster för ISS Facility Services AB Version 1.5:2013 Standardvillkor för köp av tjänster för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av tjänster som företas

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

BILAGA 2 AVTAL OM UPPHANDLING AV KAFFE, TE, KAKAOPULVER OCH CHOKLADDRYCKER

BILAGA 2 AVTAL OM UPPHANDLING AV KAFFE, TE, KAKAOPULVER OCH CHOKLADDRYCKER BILAGA 2 AVTAL OM UPPHANDLING AV KAFFE, TE, KAKAOPULVER OCH CHOKLADDRYCKER Avtalsparter Beställare Utförare 2. Entreprenör... Centrallagret 22111 Mariehamn Entreprenör... Föremål för avtalet Avtalsparterna

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR KEMIKALIER. Tillämpas av SISOURCE AB. Gäller fr.o.m. 2013-09-01. 3. Kvalitet och dokumentation Gäller fr.o.m. 2013-09-01 ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR 1. Allmänt KEMIKALIER Tillämpas av Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas mellan ( Säljaren ) och Köpare ( Köparen ) av kemiska produkter

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, , Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Godrings Tryckeri AB, Hantverksgatan 7, 621 41 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören Dahl Sverige AB ska leverera VA- och VVS materiel till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebuss AB, Fastighets AB Polaris och Norsjö kommun enligt förfrågningsunderlaget

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd

Ramavtalsbilaga 4, Allmänna villkor Brandskydd. Allmänna villkor Brandskydd Allmänna villkor Brandskydd Innehåll 1 INLEDNING... 4 2 OMFATTNING... 4 3 DEFINITIONER... 4 3.1 Avropsförfrågan...4 3.2 Enstaka avrop...4 3.3 Leveransavtal...4 3.4 Avropssvar...4 3.5 Beställning...4 4

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund.

DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box Solna. Kreditansökan Företagskund. DEKRA Automotive AB Blanketten skickas till DEKRA Automotive AB Att: Ekonomi Box 1357 171 26 Solna Eller e-post: ekonomi@dekra.com Kreditansökan Företagskund Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra uthyrning av bilar och minibussar till kunden, Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Västerbottensteatern, Västerbottens museum och Fastighets AB

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer