Färre anställda inom tillverkningsindustrin. Fler anställda i offentlig sektor. Linn Eriksson, SCB, tfn ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färre anställda inom tillverkningsindustrin. Fler anställda i offentlig sektor. Linn Eriksson, SCB, tfn ,"

Transkript

1 AM 63 SM 1202 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1:a kvartalet 2012 Short-term employment 1st quarter of 2012 I korta drag Färre anställda inom tillverkningsindustrin Totalt antal anställda ökade med 2,3 procent till under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal I privat sektor ökade antalet anställda med 3,1 procent till Antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskade med 1,2 procent medan byggindustrin ökade med 8,2 procent. Antalet anställda inom de privata tjänstenäringarna ökade med 3,6 procent. Inom branschen enheter för vård och omsorg, i privat sektor, ökade antalet anställda med 11,7 procent. Fler anställda i offentlig sektor Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal Statlig sektor ökade med 1,6 procent och kommunal sektor med 0,5 procent. Antalet anställda inom landstingen ökade med 0,3 procent. Linn Eriksson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN X Serie AM Arbetsmarknad. Utkom den 15 maj URN:NBN:SE:SCB-2012-AM63SM1202_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 AM 63 SM 1202 Innehåll Statistiken med kommentarer Anställda Antalet anställda i privat sektor, säsongsrensat kvartal kvartal Andel anställda efter sektor Utveckling av antalet anställda Andel offentligt anställda per län Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro- och sysselsättningsutvecklingen, privat sektor Sjukfrånvaron efter sektor och kön, 1:a kvartalet 2012 Personalomsättning i privat sektor Tillsvidare nyanställda och avgångna i procent av totalt tillsvidareanställda, kvartal kvartal Tabeller Antal anställda efter sektor, kön och anställningsform, 1:a kvartalet A. Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet A. Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet B. Visstids- och tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet B. Visstids- och tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet Procentuell fördelning av antalet anställda efter näringsgren och kön. Privat sektor, 1:a kvartalet Andel visstidsanställda i procent av totalt antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet :a kvartalet A. Antal anställda efter sektor och län, 1:a kvartalet B. Procentuell fördelning av anställda efter län och kön, 1:a kvartalet C. Antal anställda efter län och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet Antal anställda efter storleksklass och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet Index: Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, kvartal kvartal (2000:1=100) Andel sjukfrånvarande i procent efter sektor och kön. 1:a kvartalet Andel frånvarande 1 i procent efter näringsgren och frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet Andel sjukfrånvarande i procent efter län. Privat sektor, 1:a kvartalet Andel frånvarande 1 i procent av totalt antal anställda efter storleksklass, kön och frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet Frånvaroutvecklingen efter frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet :a kvartalet

3 SCB 3 AM 63 SM Antal nyanställda och avgångna efter kön och anställningsform. Privat sektor, 1:a kvartalet Andel nyanställda och avgångna med tillsvidareanställning i procent av totalt antal tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet Andel nyanställda och avgångna med tillsvidareanställning i procent av antal tillsvidareanställda efter storleksklass och bransch, Privat sektor, 1:a kvartalet Andel nyanställda och avgångna i procent av totalt antal tillsvidareanställda efter storleksklass och utveckling. Privat sektor, 1:a kvartalet Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Objekt och population Statistiska mått Redovisningsgrupper Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Urvalsundersökning Datainsamling Granskning Statistikens tillförlitlighet Urval Ramtäckning Mätning Bortfall Bearbetning Modellantaganden Redovisning av osäkerhetsmått Bra att veta Förändringar som kan påverka jämförelser Ny näringsgrensindelning från och med 1:a kvartalet 2009 Spridning Annan statistik In English Summary List of tables List of terms

4 SCB 4 AM 63 SM 1202 Statistiken med kommentarer Anställda Den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken avser att mäta antalet anställda kvartalsvis. Då antalet anställda varierar mycket beroende på säsong, har i diagrammet nedan första kvartalet 1989 till första kvartalet 2012 säsongsrensats. Under perioden har ett antal statligt ägda verk och landstingsverksamheter bolagiserats. För de bolagiseringarna som skett innan 2001 har antalet anställda för dessa verk återförts till privat sektor bakåt i tiden från det datum som övergången till privat sektor skedde. Antalet anställda för de statliga verken innan bolagiseringen har inhämtats ifrån Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor. Under första kvartalet 1994 utvidgades undersökningen med bransch A och B enligt SNI2002 (jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske). Antalet anställda för perioden då bransch A och B ej inkluderades har hämtats från Arbetskraftsundersökningen (AKU). Av säsongrensade data framgår att antalet anställda har ökat i privat sektor mellan fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet Antalet anställda i privat sektor, säsongsrensat kvartal kvartal Antal anställda Anställda Säsongsrensat Anställda Data tom kvartal Nedanstående diagram visar fördelningen av antalet anställda över de olika sektorerna under första kvartalet Andel anställda efter sektor landsting 5,8% statlig 5,6% kommunal 19,2% privat 69,5%

5 SCB 5 AM 63 SM 1202 I nedanstående diagram visas hur sysselsättningsutvecklingen har varit från 1996 inom den offentliga sektorn jämfört med den privata sektorn. Utveckling av antalet anställda Index=100 kvartal offentlig offenlig ny 100 privat 80 Data t.o.m. kvartal Förflyttningar av verksamhet mellan privat och offentlig sektor försvårar tolkningen av diagrammet. Första kvartalet 2000 övergick Svenska kyrkan från den offentliga sektorn till den privata sektorn (ca anställda). Tredje kvartalet 2000 och första kvartalet 2001 räknas flera landstingsägda bolag till den privata sektorn (ca respektive anställda). Fr.o.m. första kvartalet 2001 räknas affärsverken samt Riksbanken till den privata sektorn (ca anställda) och fr.o.m. andra kvartalet 2002 räknas fler landstingsägda bolag till den privata sektorn (ca anställda). Under 2004 gick fler privata bolag tillbaka till landstingssektorn (totalt ca anställda). Under senare år har det blivit betydligt svårare att upptäcka verksamhet som övergått från offentlig till privat sektor. Från och med första kvartalet 2008 används en ny källa för kommunal sektor vilket medför en nivåsänkning med drygt anställda. I diagrammet ovan redovisas uppgifter för offentlig sektor enligt den nya källan separat med start tredje kvartalet Fördelningen av de anställda mellan privat och offentlig sektor varierade mellan länen vilket man kan se i kartan på nästa sida.

6 SCB 6 AM 63 SM 1202 Andel offentligt anställda per län 0,39 to 0,44 (5) 0,36 to 0,39 (5) 0,32 to 0,36 (6) 0,20 to 0,32 (5) Det län som hade minst andel offentligt anställda var Stockholms län, 20 procent och det län som hade störst andel offentligt anställda hade Gotlands län med 43 procent.

7 SCB 7 AM 63 SM 1202 Inom den privata sektorn minskade antalet anställda inom tillverkningsindustrin med 1,2 procent. Handeln visade en uppgång, 2,7 procent. Byggindustrin ökade med 8,2 procent. Utvecklingen av antalet anställda var olika för tillsvidare- och visstidsanställda beroende på bransch, vilket visas i nedanstående tabell. Procentuell förändring av antalet anställda efter bransch och anställningsform inom privat sektor. 1:a kvartalet 2011 jämfört med 1:a kvartalet SNI 2007 Tillsvidare Visstid Totalt A Jordbruk, skogsbruk och fiske 5,2 45,3 8,6 B Utvinning av mineraler 10,2-9,9 8,3 C Tillverkning -0,4-13,3-1,2 D Försörjning av el, gas, värme och kyla 0,7-7,2 0,4 E Vatten, avlopp, avfall, återvinning och sanering 2,8 4,7 2,9 F Byggverksamhet 8,7-0,9 8,2 G Handel 2,2 6,2 2,7 H Transport och magasinering -0,4-3,4-0,8 I Hotell- och restaurangverksamhet 12,3-4,1 8,2 J Information och kommunikationsverksamhet 3,1 2,2 3,0 K Finans- och försäkringsverksamhet -0,7-5,8-1,0 L Fastighetsverksamhet 0,1 6,8 0,6 M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,5-10,6 5,0 N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster o andra stödtjänster 6,8-7,3 2,9 P Utbildning 1,6 0,3 1,3 Q Vård och omsorg, sociala tjänster 9,9 15,4 11,7 R Kultur, nöje och fritid 1,5 5,1 2,5 S Annan serviceverksamhet 6,0 7,0 6,2 Totalt 3,5 0,6 3,1

8 SCB 8 AM 63 SM 1202 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron uppgick första kvartalet 2012 till 3,3 procent av antalet anställda, vilket innebär att sjukfrånvaron ökade med 0,2 procent jämfört med motsvarande kvartal Landstingssektorns sjukfrånvaro uppgick till 4,4 procent, den kommunala och statliga sektorns sjukfrånvaro uppgick till 4,5 respektive 2,4 procent. Inom den privata sektorn uppgick sjukfrånvaron till 2,9 procent. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av sjukfrånvaron inom den privata sektorn jämfört med sysselsättningen. Sjukfrånvaro mäts som andel av totalt antal anställda. Sjukfrånvaro- och sysselsättningsutvecklingen, privat sektor Index=100 kvartal anställda sjukfrånvaro data t.o.m. kvartal Som diagrammet ovan visar minskade sysselsättningen i början av 90-talet. Sjukfrånvaron minskade också under denna period. När sysselsättningen började öka 1994 fortsatte sjukfrånvaron att minska. Från och med 1997 ökade sjukfrånvaron liksom sysselsättningen, under andra halvan av 2000-talet har sjukfrånvaron minskat och sysselsättningen har stigit. När sysselsättningen under 2009 vek nedåt fortsatte sjukfrånvaron att minska. Sjukfrånvaron är i genomsnitt högre bland arbetsställen med många anställda än vid arbetsställen med få. Detta illustreras i tabellen nedan. Sjukfrånvaro i procent av antalet anställda efter arbetsställets storlek, privat sektor 1:a kvartalet Antal anställda ,2 1, ,2 2, ,6 2, ,9 3, ,2 3, ,5 3, ,4 3,6

9 SCB 9 AM 63 SM 1202 Diagrammet nedan visar hur sjukfrånvaron ser ut inom de olika sektorerna. Sjukfrånvaron efter sektor och kön, 1:a kvartalet 2012 procent privat kommunal landsting statlig kvinnor män Sjukfrånvaronivån är högre bland kvinnor än bland män inom alla sektorer, vilket också nedanstående tabell visar. Kvinnors sjukfrånvaro i relation till mäns sjukfrånvaro efter sektor Sektor Kvartal 1-11 Kvartal 2-11 Kvartal 3-11 Kvartal 4-11 Kvartal 1-12 Privat Kommunal Landsting Statlig Totalt Indextalet uttrycker kvoten mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro

10 SCB 10 AM 63 SM 1202 Personalomsättning i privat sektor Diagrammet nedan illustrerar personalomsättningens utveckling, nyanställda och avgångna, bland tillsvidareanställda inom den privata sektorn. Tillsvidare nyanställda och avgångna i procent av totalt tillsvidareanställda, kvartal kvartal Andel i procent Nyanställda Avgångna data t.o.m kvartal Andelen tillsvidare nyanställda i privat sektor uppgick första kvartalet 2012 till 2,9 procent vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet Andelen tillsvidare avgångna uppgick till 2,8 procent vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet Personalomsättningens utveckling över tiden för kvinnor respektive män åskådliggörs i nedanstående tabell. Andel tillsvidare nyanställda respektive avgångna i procent av antalet tillsvidareanställda inom privat sektor Tillsvidare nyanställda Tillsvidare avgångna Kvartal/År Kvinnor Män Kvinnor Män Kvartal ,8 4,7 3,9 3,7 Kvartal ,6 3,3 3,5 3,1 Kvartal 1-03 Kvartal 1-04 Kvartal 1-05 Kvartal 1-06 Kvartal 1-07 Kvartal 1-08 Kvartal 1-09 Kvartal 1-10 Kvartal 1-11 Kvartal ,5 3,2 3,2 3,0 2,8 3,0 2,8 2,6 3,0 3,2 2,8 2,6 2,5 2,6 2,8 2,7 3,2 3,0 3,1 3,0 2,9 2,6 3,0 2,8 2,7 2,3 3,1 3,6 2,7 2,5 2,7 2,6 3,2 3,0 3,2 2,9 3,3 2,7 3,1 2,7

11 SCB 11 AM 63 SM 1202 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure Relativ osäkerhetsmarginal Relativ osäkerhetsmarginal Övre gränsen uteslutande 0 % - 2 % 2 % - 5 % 5 % - 10 % 10 % - 20 % 20 % - 50 % 50 % % 100 % - Bokstavsbeteckning A B C D E F G

12 SCB 12 AM 63 SM Antal anställda efter sektor, kön och anställningsform, 1:a kvartalet Employment by sector, sex and terms of employment, 1st quarter of 2012 Anställda Årlig förändring 1 (%) Tillsvidareanställda 2 Visstidsanställda 2 Privat ± ,1 ± 1, ± ± Kvinnor ± ,7 ± 2, ± ± Män ± ,7 ± 1, ± ± Kommunal ± 93 0,5 ± 0, ± ± 59 Kvinnor ± 91 0,5 ± 0, ± ± 23 Män ± 73 0,4 ± 0, ± ± 43 Landsting ± 0 0,3 ± 0, ± ± 0 Kvinnor ± 0 0,2 ± 0, ± ± 0 Män ± 0 0,5 ± 0, ± ± 0 Statlig ± 0 1,6 ± 0, ± ± 0 Kvinnor ± 0-2,4 ± 0, ± ± 0 Män ± 0 5,8 ± 0, ± ± 0 Totalt ± ,3 ± 0, ± ± Kvinnor ± ,0 ± 1, ± ± Män ± ,6 ± 1, ± ± Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen. 2. Värdet till höger anger storlek på den relativa osäkerhetsmarginalen. Se ovan för mer information. 3. Uppgifterna avseende statlig sektor hämtas från Konjunkturstatistik löner för statlig sektor (KLS)

13 SCB 13 AM 63 SM A. Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet A. Number of employees by branch of industry. Private sector 1st quarter of 2012 SNI/Näringsgren Anställda Årlig förändring 1 (%) A Jordbruk, jakt o skogsbruk ± ,6 ± 9,3 B Gruvor och mineralutvinningsindustri ± 259 8,3 ± 5,2 C Tillverkningsindustri ± ,2 ± 1, Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ± ,2 ± 5, Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri ± 347-8,4 ± 6,8 16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ± ,5 ± 6,8 17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ± 376-2,0 ± 1,8 18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ± 635-6,0 ± 5, Petroleumraffinaderier, kemisk industri och läkemedelsindustri ± 465 2,0 ± 2,0 22 Gummi- och plastvaruindustri ± 543-2,8 ± 4,8 23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ± 819 4,4 ± 7,5 24 Stål- och metallverk ± 502 0,2 ± 2,2 25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ± ,9 ± 4,0 26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ± 768-2,7 ± 3,3 27 Industri för elapparatur ± 753-2,3 ± 4,3 28 Övrig maskinindustri ± ,8 ± 4,3 29 Industri för motorfordon, påhängsvagnar och släpfordon ± 784 0,1 ± 1,8 30 Annan transportmedelsindustri ± 465 9,9 ± 6,0 31 Möbelindustri ± 474-4,4 ± 4,3 32 Annan tillverkningsindustri ± 368-7,0 ± 3,8 33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater ± 778-8,5 ± 5,5 D El-, gas- och värmeverk ± ,4 ± 7,3 E Vatten- och reningsverk; anläggningar inom avfallshantering, återvinning och sanering ± 674 2,9 ± 6,5 F Byggindustri ± ,2 ± 4,3 41 Byggentreprenörer ± ,8 ± 6,1 42 Anläggningsentreprenörer ± ,6 ± 7,9 43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer ± ,0 ± 6,2 G Handel ± ,7 ± 2,7 45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar ± ,7 ± 5,3 46 Parti- och provisionshandel ± ,4 ± 4,4 47 Detaljhandel ± ,7 ± 4,1 H Transport- och magasineringsföretag ± ,8 ± 4,1 49 Landtransportföretag; rörtransportföretag ± ,0 ± 6, Rederier och flygbolag ± 472 1,8 ± 9,1 52 Magasin och serviceföretag till transport ± ,1 ± 6,1 53 Post- och kurirföretag ± 580-6,7 ± 2,3 I Hotell och restauranger ± ,2 ± 11,4

14 SCB 14 AM 63 SM A. Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet A. Number of employees by branch of industry. Private sector 1st quarter of 2012 SNI/Näringsgren Anställda Årlig förändring 1 (%) J Informations- och kommunikationsföretag ± ,0 ± 3,8 58 Förlag ± ,4 ± 5, Film-, video och TV-programföretag; radio- och TV-bolag ± 853 6,0 ± 8,1 61 Telekommunikationsbolag ± ,8 ± 8,2 62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d ± ,8 ± 6,3 63 Informationstjänstföretag ± ,2 ± 8,8 K Kreditinstitut och försäkringsbolag ± ,0 ± 4,7 64 Banker och andra kreditinstitut ± ,1 ± 7,0 65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder ± 653-0,4 ± 4,8 66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet ± 710-1,7 ± 6,8 L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare ± ,6 ± 5,6 M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ± ,0 ± 3,3 69 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer ± ,8 ± 4,7 70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation ± ,0 ± 9,5 71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag ± ,9 ± 5,8 72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner ± 813-1,0 ± 7, Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknads-undersökningsbyråer; andra konsultföretag ± ,4 ± 7,1 N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ± ,9 ± 6,7 77 Uthyrningsfirmor ± 478 6,6 ± 6,7 78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d ± ,3 ± 16,9 79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer ± 365 0,1 ± 6,6 80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst ± ,4 ± 7,2 81 Företag för fastighetsservice och skötsel av grönytor ± ,7 ± 9,7 82 Kontors- och andra företagstjänstföretag ± ,8 ± 9,7 P Utbildningsväsendet ± ,3 ± 7,9 Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst ± ,7 ± 5,8 86 Enheter för hälso- och sjukvård ± ,1 ± 5, Vårdhem och bostäder med omsorg; sociala öppenvårdsenheter ± ,3 ± 8,5 R Enheter för kultur, nöje och fritid ± ,5 ± 8,1 S Andra serviceföretag ± ,2 ± 7,7 TOTALT 1. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen. 2. Förändringstalet bör tolkas med försiktighet då verksamhet flyttat från branschen 3. Förändringstalet bör tolkas med försiktighet då verksamhet flyttat till branschen ± ,1 ± 1,2

15 SCB 15 AM 63 SM B. Visstids- och tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet B. Number of employees by branch of industry and terms of employment. Private sector 1st quarter of 2012 SNI/Näringsgren Tillsvidareanställda Visstidsanställda A Jordbruk, jakt o skogsbruk ± ± B Gruvor och mineralutvinningsindustri ± ± 74 C Tillverkningsindustri ± ± Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ± ± Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri ± ± Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ± ± Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ± ± Grafisk och annan reproduktionsindustri ± ± Petroleumraffinaderier, kemisk industri och läkemedelsindustri ± ± Gummi- och plastvaruindustri ± ± Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ± ± Stål- och metallverk ± ± Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ± ± Industri för datorer, elektronikvaror och optik ± ± Industri för elapparatur ± ± Övrig maskinindustri ± ± Industri för motorfordon, påhängsvagnar och släpfordon ± ± Annan transportmedelsindustri ± ± Möbelindustri ± ± Annan tillverkningsindustri ± ± Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater ± ± 233 D El-, gas- och värmeverk ± ± 427 E Vatten- och reningsverk; anläggningar inom avfallshantering, återvinning och sanering ± ± 192 F Byggindustri ± ± Byggentreprenörer ± ± Anläggningsentreprenörer ± ± Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer ± ± G Handel ± ± Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar ± ± Parti- och provisionshandel ± ± Detaljhandel ± ± H Transport- och magasineringsföretag ± ± Landtransportföretag; rörtransportföretag ± ± Rederier och flygbolag ± ± Magasin och serviceföretag till transport ± ± Post- och kurirföretag ± ± 310 I Hotell och restauranger ± ± 4 528

16 SCB 16 AM 63 SM B. Visstids- och tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet B. Number of employees by branch of industry and terms of employment. Private sector 1st quarter of 2012 SNI/Näringsgren Tillsvidareanställda Visstidsanställda J Informations- och kommunikationsföretag ± ± Förlag ± ± Film-, video och TV-programföretag; radio- och TV-bolag ± ± Telekommunikationsbolag ± ± Programvaruproducenter, datakonsulter o.d ± ± Informationstjänstföretag ± ± 188 K Kreditinstitut och försäkringsbolag ± ± Banker och andra kreditinstitut ± ± Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder ± ± Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet ± ± 227 L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare ± ± 849 M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ± ± Juridiska och ekonomiska konsultbyråer ± ± Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation ± ± Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag ± ± Forsknings- och utvecklingsinstitutioner ± ± Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer; andra konsultföretag ± ± N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ± ± Uthyrningsfirmor ± ± Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d ± ± Resebyråer och researrangörer; turistbyråer ± ± Företag för bevakning och säkerhetstjänst ± ± Företag för fastighetsservice och skötsel av grönytor ± ± Kontors- och andra företagstjänstföretag ± ± 764 P Utbildningsväsendet ± ± Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst ± ± Enheter för hälso- och sjukvård ± ± Vårdhem och bostäder med omsorg; sociala öppenvårdsenheter ± ± R Enheter för kultur, nöje och fritid ± ± S Andra serviceföretag ± ± TOTALT ± ±

17 SCB 17 AM 63 SM Procentuell fördelning av antalet anställda efter näringsgren och kön. Privat sektor, 1:a kvartalet Percentage distribution of employees by industry and sex. Private sector, 1st quarter of 2012 Anställda i procent SNI/Näringsgren Totalt Kvinnor Män A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,3 C 0,9 D 1,5 C B+C Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 19,6 A 12,1 B 24,3 A El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk; anläggningar för D+E avfallshantering, återvinning och sanering 1,5 B 0,9 C 1,8 B F Byggindustri 8,9 B 2,2 D 13,0 B G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 17,6 A 20,6 B 15,8 B H Transport- och magasineringsföretag 7,1 B 4,4 B 8,8 B I Hotell och restauranger 4,4 C 6,0 C 3,4 C J Informations- och kommunikationsföretag 5,5 B 4,6 B 6,0 B K Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 2,9 B 4,0 B 2,2 B L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 1,9 B 1,9 C 1,8 B Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom M+N uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 15,3 B 17,6 B 13,9 B P Utbildningsväsendet 2,8 D 4,9 C 1,5 C Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 6,8 C 13,4 B 2,7 C R+S Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. 4,5 B 6,5 C 3,2 B TOTALT 100,0 100,0 100,0 Värdet till höger anger storlek på den relativa osäkerhetsmarginalen. Se sid. 12 för mer information.

18 SCB 18 AM 63 SM Andel visstidsanställda i procent av totalt antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet :a kvartalet Proportion of temporary employees in relation to total number of employees by industry. Private sector, 1st quarter of st quarter of 2012 Andelen visstidsanställda i procent av totalt anställda Kvartal/ Bransch Tillverkn -industri Byggnads -industri Handel Hotell och restaurang Finansiell verksamhet Totalt ,8 5,3 10,9 27,8 7,5 10, ,3 5,1 10,6 26,0 7,5 10, ,5 4,6 10,6 25,5 8,0 10, ,3 4,6 11,4 24,8 7,2 10, ,6 4,9 12,3 24,6 7,6 11, ,5 4,5 12,5 26,9 7,2 11, ,3 5,0 12,8 28,7 6,8 12, ,2 4,3 11,6 25,6 6,0 11, ,9 4,3 11,9 27,3 5,4 12, ,7 5,2 12,5 25,1 6,7 13, ,8 4,8 12,9 22,3 6,4 13, ,9 7,5 11,2 31,0 8,6 11, ,1 7,5 11,7 29,0 7,9 12, ,0 7,0 12,4 28,2 7,9 12, ,0 7,9 12,1 27,6 7,4 12, ,5 7,7 13,8 28,5 7,9 13, ,5 6,2 14,0 31,4 7,8 13, ,8 6,6 14,5 30,9 7,9 14, ,0 5,7 12,6 26,7 7,1 12, ,3 6,0 13,2 30,1 6,5 14, ,9 5,9 13,7 27,2 7,3 14, ,9 8,3 12,7 30,4 8,7 12, ,9 9,9 12,8 31,3 9,0 13, ,8 8,5 13,9 27,9 9,2 13, ,8 8,8 14,8 31,8 7,8 14, ,8 7,2 15,9 33,1 8,3 14, ,4 7,1 15,6 33,3 7,7 14, ,0 7,3 14,0 30,1 6,4 13, ,8 6,5 15,4 30,8 7,1 15, ,0 6,7 15,4 27,2 7,0 15, ,0 6,9 11,3 26,2 7,7 11, ,5 7,1 11,6 26,2 7,5 11, ,8 6,9 12,3 26,0 7,4 11, ,3 6,5 13,4 25,7 7,2 12, ,2 6,4 14,0 30,5 7,1 13, ,1 5,7 12,7 28,5 6,5 12, ,1 6,0 13,1 29,1 5,6 12, ,4 5,7 13,0 26,5 6,7 13, ,7 6,3 13,4 26,6 6,4 13,9

19 SCB 19 AM 63 SM A. Antal anställda efter sektor och län, 1:a kvartalet A. Number of employees by sector and county, 1st quarter of 2012 Län/Sektor Kommunal Landsting Statlig Offentlig Privat Totalt Stockholm Antal ± Förändring -0,8 1,2 1,0 0,0 4,5 3,6 Uppsala Antal ± Förändring 1,5 0,7 4,4 2,2 5,6 4,1 Södermanland Antal ± Förändring 0,9-8,0 2,5-0,7 0,9 0,3 Östergötland Antal ± Förändring 1,6 1,0-0,5 1,0 3,6 2,7 Jönköping Antal ± Förändring -2,9 1,9 4,1-1,3-1,7-1,5 Kronoberg Antal ± Förändring 0,2 1,9-2,1 0,3 5,0 3,5 Kalmar Antal ± Förändring 0,6 3,0 0,5 1,1 1,6 1,4 Gotland 1 Antal ± Förändring 9,4-9,8 9,5-1,1 3,2 Blekinge Antal ± Förändring 0,9-2,0-0,5 0,0 9,6 5,7 Skåne Antal ± Förändring 0,6 0,6 4,0 1,1 1,7 1,5 Halland Antal ± Förändring 2,8 2,6 1,7 2,6 5,0 4,2 Västra Götaland Antal ± Förändring 0,3 0,2 1,7 0,5 2,0 1,5 Värmland Antal ± Förändring -0,3 1,4 0,9 0,1 8,2 5,0 Örebro Antal ± Förändring 0,4 1,0-1,8 0,2 7,7 4,8 Västmanland Antal ± Förändring -1,3-0,1-2,5-1,2-0,1-0,4 Dalarna Antal ± Förändring 1,1-2,8 2,2 0,4 1,5 1,1 Gävleborg Antal ± Förändring 1,5 1,9 0,9 1,5-0,1 0,4 Västernorrland Antal ± Förändring 0,0-2,8 0,4-0,5 4,5 2,7 Jämtland Antal ± Förändring 1,5 2,3-0,4 1,4-2,1-0,7 Västerbotten Antal ± Förändring 2,6-1,9 1,7 1,4 2,2 1,9 Norrbotten Antal ± Förändring 2,3 1,0 3,5 2,3 1,8 2,0 Totalt Antal ± Förändring 0,5 0,3 1,6 0,6 3,1 2,3 1. Förändringstalet för Gotlands kommun ska tolkas med försiktighet på grund av strukturella förändringar.

20 SCB 20 AM 63 SM B. Procentuell fördelning av anställda efter län och kön, 1:a kvartalet B. Percentage distribution of employees by county and sex, 1st quarter of 2012 Anställda i procent Län Kvinnor Män Totalt Stockholm 26,0 25,8 25,9 Uppsala 3,3 2,8 3,0 Södermanland 2,4 2,3 2,3 Östergötland 4,1 4,4 4,2 Jönköping 3,7 3,7 3,7 Kronoberg 1,9 2,2 2,1 Kalmar 2,3 2,2 2,3 Gotland 0,5 0,5 0,5 Blekinge 1,4 1,5 1,5 Skåne 12,1 12,1 12,1 Halland 2,7 2,8 2,8 Västra Götaland 17,0 17,3 17,1 Värmland 2,7 2,6 2,6 Örebro 3,1 2,8 3,0 Västmanland 2,4 2,6 2,5 Dalarna 2,7 2,8 2,7 Gävleborg 2,7 2,7 2,7 Västernorrland 2,4 2,4 2,4 Jämtland 1,4 1,2 1,3 Västerbotten 2,7 2,7 2,7 Norrbotten 2,5 2,7 2,6 Totalt 100,0 100,0 100,0

21 SCB 21 AM 63 SM C. Antal anställda efter län och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet C. Employees in private sector by county and industry, 1st quarter of 2012 Län Bransch 1 Antal anställda 2 Stockholm Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Uppsala Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Södermanland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Östergötland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Jönköping Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Kronoberg Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Kalmar Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Gotland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Industrin definieras som branscherna B E, tjänstenäringarna definieras som branscherna G S och övriga definieras som branscherna A samt F 2. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen.

22 SCB 22 AM 63 SM C. Antal anställda efter län och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet C. Employees in private sector by county and industry, 1st quarter of 2012 Län Bransch 1 Antal anställda 2 Blekinge Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Skåne Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Halland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Västra Götaland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Värmland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Örebro Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Västmanland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Dalarna Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Gävleborg Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Industrin definieras som branscherna B E, tjänstenäringarna definieras som branscherna G S och Övriga definieras som branscherna A samt F 2. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen.

23 SCB 23 AM 63 SM C. Antal anställda efter län och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet C. Employees in private sector by county and industry, 1st quarter of 2012 Län Bransch 1 Antal anställda 2 Västernorrland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Jämtland Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Västerbotten Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± Norrbotten Industrin ± Tjänstenäringarna ± Övriga ± Totalt ± TOTALT ± Industrin definieras som branscherna B E, tjänstenäringarna definieras som branscherna G S och övriga definieras som branscherna A samt F 2. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen.

24 SCB 24 AM 63 SM Antal anställda efter storleksklass och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet Number of employees by size of establishment and industry. Private sector, 1st quarter of 2012 Storleksklass/Bransch Antal anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske ± Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± Byggindustri ± Handel; transport- och magasineringsföretag ± Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± TOTALT ± Jordbruk, skogsbruk och fiske ± Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± Byggindustri ± Handel; transport- och magasineringsföretag ± Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± TOTALT ± Jordbruk, skogsbruk och fiske ± Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± Byggindustri ± Handel; transport- och magasineringsföretag ± Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± TOTALT ± Jordbruk, skogsbruk och fiske ± 817 Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± Byggindustri ± Handel; transport- och magasineringsföretag ± Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± TOTALT ± Jordbruk, skogsbruk och fiske ± 838 Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± Byggindustri ± Handel; transport- och magasineringsföretag ± Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± TOTALT ±

25 SCB 25 AM 63 SM Antal anställda efter storleksklass och bransch. Privat sektor, 1:a kvartalet Number of employees by size of establishment and industry. Private sector, 1st quarter of 2012 Storleksklass/Bransch Antal anställda Jordbruk, skogsbruk och fiske ± 0 Tillverknings- och utvinningsindustri; företag inom energi och miljö ± 0 Byggindustri ± 0 Handel; transport- och magasineringsföretag ± 0 Informations- och kommunikationsföretag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fastighetsbolag, företagstjänster ± 0 Enheter inom utbildning, vård och omsorg ± 0 Hotell och restauranger; personliga och kulturella tjänster ± 0 TOTALT ± 0 TOTALT ± Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen

26 SCB 26 AM 63 SM Index: Antal anställda efter näringsgren. Privat sektor, kvartal kvartal (2000:1=100) 7. Index of employment by industry. Private sector, 1st quarter of st quarter of 2012 (2000:1=100) År/Kvartal/ Bransch C F G I J K M ( ,7 162,5 450,8 84,6 144,7 75,0 135,7) Perioden kvartal till kvartal utgörs av länkade värden. Se fakta om statistiken sist i publikationen.

27 SCB 27 AM 63 SM Andel sjukfrånvarande 1 i procent efter sektor och kön. 1:a kvartalet Proportion of absent employees due to sick leave in relation to total number of employees by sector and sex, 1st quarter of 2012 Sektor Kön Sjukfrånvarande 3 Privat Kvinnor 3,4 ± 0,2 Män 2,6 ± 0,1 Totalt 2,9 ± 0,1 Förändring totalt 2 0,2 ± 0,1 Kommunal Kvinnor 4,9 ± 0,0 Män 3,1 ± 0,0 Totalt 4,5 ± 0,0 Förändring totalt 2 0,3 ± 0,0 Landsting Kvinnor 4,8 ± 0,0 Män 2,8 ± 0,0 Totalt 4,4 ± 0,0 Förändring totalt 2 0,0 ± 0,0 Statlig Kvinnor 3,1 ± 0,0 Män 1,7 ± 0,0 Totalt 2,4 ± 0,0 Förändring totalt 2 0,1 ± 0,0 Totalt Kvinnor 3,9 ± 0,1 Män 2,6 ± 0,1 Totalt 3,3 ± 0,1 Förändring totalt 2 0,2 ± 0,1 1. Frånvaron mäts som andel av totalt antal anställda 2. Förändringstalen uttrycker den årliga förändringen i procentenheter. 3. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen

28 SCB 28 AM 63 SM Andel frånvarande 1 i procent efter näringsgren och frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet Proportion of employees absent from work in relation to total number of employees by industry. Private sector,1st quarter of Bransch Sjukdom 2 Semester 2 Övrig 2 A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,7 ± 0,7 1,1 ± 0,6 2,4 ± 1,0 B+C Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 3,5 ± 0,1 1,4 ± 0,1 3,5 ± 0,1 El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering D+E 3,2 ± 0,4 2,1 ± 0,3 3,9 ± 0,6 F Byggindustri 2,9 ± 0,5 1,1 ± 0,2 1,9 ± 0,3 G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 2,7 ± 0,3 1,7 ± 0,2 3,7 ± 0,3 H Transport- och magasineringsföretag 3,2 ± 0,2 2,0 ± 0,2 3,6 ± 0,7 I Hotell och restauranger 1,9 ± 0,6 1,2 ± 0,5 3,5 ± 1,0 J Informations- och kommunikationsföretag 2,1 ± 0,2 1,7 ± 0,2 3,6 ± 0,3 K Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 2,4 ± 0,2 2,1 ± 0,3 5,1 ± 0,4 L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 2,3 ± 0,3 1,5 ± 0,4 2,6 ± 0,6 Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra M+N stödtjänster 3,0 ± 0,2 1,5 ± 0,2 3,6 ± 0,3 P Utbildningsväsendet 4,0 ± 0,6 0,8 ± 0,3 4,4 ± 0,9 Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 2,6 ± 0,3 1,2 ± 0,2 3,0 ± 0,4 R+S Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag mm 2,6 ± 0,4 1,4 ± 0,4 3,4 ± 0,9 Totalt 2,9 ± 0,1 1,5 ± 0,1 3,4 ± 0,1 1. Frånvaron mäts som andel av totalt antal anställd 2. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen. 10. Andel sjukfrånvarande i procent efter län. Privat sektor, 1:a kvartalet Proportion of employees absent due to sick leave by county. Private sector, 1st quarter of 2012 Län Andel sjukfrånvarande totalt 1 Stockholm 2,6 ± 0,3 Uppsala 2,1 ± 0,5 Södermanland 3,6 ± 1,2 Östergötland 2,1 ± 0,5 Jönköping 2,5 ± 0,5 Kronoberg 2,5 ± 0,8 Kalmar 2,7 ± 0,7 Gotland 1,7 ± 1,1 Blekinge 2,7 ± 1,4 Skåne 2,2 ± 0,3 Halland 2,0 ± 0,5 Västra Götaland 2,8 ± 0,3 Värmland 3,1 ± 1,0 Örebro 3,1 ± 0,8 Västmanland 2,7 ± 0,9 Dalarna 2,6 ± 0,9 Gävleborg 2,5 ± 1,0 Västernorrland 3,5 ± 1,3 Jämtland 2,6 ± 1,4 Västerbotten 2,4 ± 0,7 Norrbotten 2,3 ± 0,7 Totalt 2,9 ± 0,1 1. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen

29 SCB 29 AM 63 SM Andel frånvarande 1 i procent av totalt antal anställda efter storleksklass, kön och frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet Proportion of absent employees in relation to total number of employees by size of establishment, sex, and reasons for absence. Private sector,1st quarter of 2012 Storleksklass/Kön Sjukdom Semester Övrig frånvaro Totalt 1-4 Kvinnor 1,9 E 1,3 E 3,3 E 6,5 E Män 1,2 E 0,5 E 1,7 E 3,4 E Totalt 1,4 E 0,8 E 2,3 E 4,5 D 5-9 Kvinnor 2,6 E 1,1 E 3,4 D 7,1 D Män 1,9 D 1,2 E 1,2 E 4,3 D Totalt 2,2 D 1,2 E 2,1 D 5,4 D Kvinnor 3,4 D 1,8 E 4,4 D 9,6 C Män 2,5 D 1,4 D 1,7 D 5,6 C Totalt 2,9 D 1,5 D 2,7 D 7,1 C Kvinnor 3,4 C 1,6 D 5,3 D 10,2 C Män 2,8 D 1,6 D 2,3 D 6,7 C Totalt 3,1 C 1,6 C 3,5 C 8,1 C Kvinnor 3,7 D 1,6 D 5,3 D 10,6 C Män 3,0 C 1,5 D 2,6 C 7,1 C Totalt 3,3 C 1,6 C 3,7 C 8,5 C Kvinnor 4,1 A 1,7 A 5,9 A 11,7 A Män 3,2 A 1,7 A 3,0 A 7,9 A Totalt 3,5 A 1,7 A 4,1 A 9,4 A 200- Kvinnor 4,3 A 1,9 A 7,2 A 13,4 A Män 3,3 A 1,9 A 3,7 A 8,8 A Totalt 3,6 A 1,9 A 5,0 A 10,5 A Totalt Kvinnor 3,4 B 1,6 C 5,1 B 10,1 B Män 2,6 B 1,4 C 2,4 C 6,4 B Totalt 2,9 B 1,5 B 3,4 B 7,8 B Bokstavsbeteckningen till höger anger storlek på den relativa osäkerhetsmarginalen. Se sid. 12 för mer information 1. Frånvaron mäts som andel av totalt antal anställda

30 SCB 30 AM 63 SM Frånvaroutvecklingen efter frånvaroorsak. Privat sektor, 1:a kvartalet :a kvartalet Development of employees absence according to reason. Private sector, 1st quarter of st quarter of 2012 Kvartal/År Frånvaroorsak Sjukdom Semester Övrig frånvaro ,3 1,4 3, ,5 1,5 3, ,6 1,4 3, ,6 1,3 3, ,2 1,4 3, ,1 1,5 3, ,8 1,4 3, ,5 1,5 3, ,0 1,5 3, ,9 1,6 3, ,7 1,5 3, ,7 1,6 3, ,9 1,5 3, ,8 2,3 2, ,9 2,5 2, ,0 2,1 3, ,7 2,6 3, ,7 2,3 3, ,4 1,9 3, ,0 2,4 3, ,7 1,7 3, ,4 2,3 3, ,3 2,7 3, ,3 2,2 3, ,2 1,9 3, ,6 16,2 2, ,6 17,3 2, ,9 18,3 3, ,5 18,2 3, ,5 16,7 3, ,0 15,4 3, ,9 15,1 3, ,5 17,7 3, ,2 17,0 3, ,2 16,0 3, ,0 14,3 3, ,1 14,1 3, ,2 1,4 2, ,3 1,3 3, ,5 1,6 3, ,3 1,4 3, ,0 1,5 3, ,4 1,4 3, ,2 1,3 3, ,8 1,2 3, ,6 1,4 3, ,7 1,4 3, ,6 1,4 3, ,6 1,4 3,3

31 SCB 31 AM 63 SM Antal nyanställda och avgångna efter kön och anställningsform. Privat sektor, 1:a kvartalet Number of hires and separations by sex and terms of employment. Private sector, 1st quarter of 2012 Nyanställda Avgångna Tillsvidare Visstids Tillsvidare Visstids Sektor/Kön Antal Andel 1 Antal Andel 1 Antal Andel 1 Antal Andel 1 Privat Kvinnor D 3,3 D D 28,2 D D 3,1 D D 17,9 D Män D 2,7 D D 29,3 C C 2,7 C D 21,8 D Totalt C 2,9 C C 28,7 C C 2,8 C D 19,8 D Bokstavsbeteckningen till höger anger storlek på den relativa osäkerhetsmarginalen. Se sid. 12 för mer information. 1. Andel uttrycker förhållandet mellan nyanställda/avgångna och för respektive anställningsform. 14. Andel nyanställda och avgångna med tillsvidareanställning i procent av totalt antal tillsvidareanställda efter näringsgren. Privat sektor, 1:a kvartalet Proportion of hires and separations of permanent employees in relation to total number of permanent employees by industry. Private sector, 1st quarter of 2012 Bransch Nyanställda 1 Avgångna 1 A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,4 ± 2,0 0,8 ± 0,7 B+C Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 1,9 ± 0,3 2,1 ± 0,2 D+E El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering 2,4 ± 0,5 2,5 ± 0,7 F Byggindustri 2,9 ± 1,0 3,2 ± 1,0 G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 2,4 ± 0,8 2,4 ± 0,5 H Transport- och magasineringsföretag 1,4 ± 0,4 3,2 ± 1,6 I Hotell och restauranger 5,9 ± 2,6 3,3 ± 1,0 J Informations- och kommunikationsföretag 3,8 ± 0,9 3,2 ± 0,7 K Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 2,1 ± 0,5 2,2 ± 0,4 L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 1,9 ± 1,1 1,9 ± 0,5 M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 4,5 ± 0,7 4,6 ± 0,6 P Utbildningsväsendet 3,2 ± 1,3 2,4 ± 0,9 Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 3,2 ± 1,2 2,4 ± 0,7 R+S Enheter för kultur, nöje och fritid; andra serviceföretag m.m. 3,8 ± 1,9 2,7 ± 1,0 TOTALT 2,9 ± 0,3 2,8 ± 0,2 1. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen

32 SCB 32 AM 63 SM Andel nyanställda och avgångna med tillsvidareanställning i procent av antal tillsvidareanställda efter storleksklass och bransch, Privat sektor, 1:a kvartalet Proportion of newly hired and separated permanent employees in relation to total number of permanent employees by size of establishment and industry. Private sector, 1st quarter of 2012 Storleksklass/Bransch 1 Tillsvidare nyanställda 2 Tillsvidare avgångna Industrin 4,0 ± 2,0 1,8 ± 0,9 Tjänstenäringarna 3,9 ± 1,0 2,8 ± 0,8 Övriga 3,8 ± 2,2 2,1 ± 1,6 Totalt 3,9 ± 0,9 2,6 ± 0, Industrin 1,7 ± 0,4 2,6 ± 0,5 Tjänstenäringarna 3,3 ± 0,5 3,1 ± 0,4 Övriga 2,4 ± 1,0 3,6 ± 1,6 Totalt 2,9 ± 0,4 3,1 ± 0, Industrin 1,1 ± 0,4 2,7 ± 0,7 Tjänstenäringarna 2,3 ± 0,5 3,2 ± 0,6 Övriga 2,4 ± 1,1 2,8 ± 1,1 Totalt 2,0 ± 0,4 3,0 ± 0, Industrin 1,5 ± 0,0 2,2 ± 0,0 Tjänstenäringarna 3,3 ± 0,0 3,7 ± 0,0 Övriga 1,5 ± 0,0 3,2 ± 0,0 Totalt 2,6 ± 0,0 3,2 ± 0, Industrin 1,9 ± 0,0 1,8 ± 0,0 Tjänstenäringarna 2,6 ± 0,0 3,2 ± 0,0 Övriga 1,8 ± 0,0 3,3 ± 0,0 Totalt 2,3 ± 0,0 2,5 ± 0,0 Totalt Industrin 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,2 Tjänstenäringarna 3,2 ± 0,4 3,1 ± 0,3 Övriga 2,9 ± 0,9 2,9 ± 0,9 Totalt 2,9 ± 0,3 2,8 ± 0,2 1. Industrin definieras som branscherna B-E, tjänstenäringarna definieras som branscherna G-S och övriga definieas som branscherna A och F. 2. Värdet till höger om ± anger ett 95%-igt konfidensintervall omkring skattningen

Antalet anställda inom handelsbranschen ökade. Offentlig sektor ökade 1,3 procent. Dolan Haddad, SCB, tfn ,

Antalet anställda inom handelsbranschen ökade. Offentlig sektor ökade 1,3 procent. Dolan Haddad, SCB, tfn , AM 63 SM 1403 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2014 Short-term employment 2nd quarter of 2014 I korta drag Antalet anställda inom handelsbranschen ökade Totalt antal anställda ökade

Läs mer

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin. Antalet anställda inom statlig sektor ökade AM 63 SM 1303 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2013 Short-term employment 2nd quarter of 2013 I korta drag Antalet anställda minskade inom Tillverkningsindustrin Totalt antal anställda

Läs mer

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt

Antalet anställda i privat sektor ökade. Antalet anställda i offentlig sektor ökade marginellt AM 63 SM 1204 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2012 Short-term employment 3rd quarter of 2012 I korta drag Antalet anställda i privat sektor ökade Totalt antal anställda ökade med 0,9

Läs mer

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin

Färre anställda inom offentlig sektor. Fortsatt god utveckling i byggindustrin AM 63 SM 0802 Short-term employment 1st quarter of 2008 På grund av fel i underliggande dataset var beräkningen av förändringstalet för totalen i tabell 5a felaktig. Uppgifterna för de enskilda delsektorerna

Läs mer

Anställda inom kommunerna ökar. Dolan Haddad, SCB, tfn ,

Anställda inom kommunerna ökar. Dolan Haddad, SCB, tfn , AM 63 SM 1602 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1:a kvartalet 2016 Short-term employment 1st quarter of 2016 I korta drag Anställda inom kommunerna ökar Antalet anställda ökade med 2,9 procent till

Läs mer

Över trehundratusen anställda inom byggbranschen. Fortsatt stor ökning inom Kommunerna. Dolan Haddad, SCB, tfn ,

Över trehundratusen anställda inom byggbranschen. Fortsatt stor ökning inom Kommunerna. Dolan Haddad, SCB, tfn , AM 63 SM 1701 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 4:e kvartalet 2016 Short-term employment 4th quarter of 2016 I korta drag Över trehundratusen anställda inom byggbranschen Totalt antal anställda ökade

Läs mer

Fordonsindustrin fortsätter att öka. Magnus Bråneryd, SCB, tfn ,

Fordonsindustrin fortsätter att öka. Magnus Bråneryd, SCB, tfn , AM 63 SM 1801 Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 4:e kvartalet 2017 Short-term employment 4th quarter of 2017 I korta drag Fordonsindustrin fortsätter att öka Totalt antal anställda ökade med 2,4 procent

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Statistik Konkurser offentliga ackord

Statistik Konkurser offentliga ackord Statistik 2014:02 Konkurser och offentliga ackord 2013 Konkurser och offentliga ackord 2013 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2013 Innehållsförteckning Contents Sammanfattning...

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet

Tillväxt i Lidköping 2015-06-11. Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Tillväxt i Lidköping Tillväxt i lönesumma och företagande i Lidköping Åren 1995-2014 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet Martin Ström Robin Svensén 2015-06-11 Innehåll Sammanfattning sid. 3 Inledning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Totala näringslivet... 3

Totala näringslivet... 3 Innehåll Totala näringslivet... 3 Tillverkningsindustri... 4 Insatsvaruindustri... 5 Investeringsvaruindustri... 6 Konsumtionsvaruindustri... 7 Varaktiga konsumtionsvaror... 8 Icke varaktiga konsumtionsvaror...

Läs mer

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik

Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män. PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik Vinstmarginaler i företag ledda av kvinnor och män PM om Företagarnas analys av vinstmarginaler i förhållande till vd:s kön aktat uppkommen kritik René Bongard och Henrik Sjöholm mars 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

S2004:005. Konkurser april juni 2004

S2004:005. Konkurser april juni 2004 S2004:005 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Innehållsförteckning Contents Konkurser januari juni 2004 2 Tabellförteckning List

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2015. AM 62 SM 1601 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2015 Salaries of non-manual workers in the private sector 2015 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 900

Läs mer

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008 S2009:001 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2008 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without

Läs mer

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1

Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Juni 2010 Fakta om små och stora företag 2010 1 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag,

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 AM 46 SM 1302 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 I korta

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Statistik Konkurser offentliga ackord

Statistik Konkurser offentliga ackord Statistik 2010:01 Konkurser och offentliga ackord 2009 Konkurser och offentliga ackord 2009 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2009 Innehållsförteckning Contents Konkurser och

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014.

Löner för tjänstemän inom privat sektor Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var kronor år 2014. AM 62 SM 1501 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2014 Salaries of non-manual workers in the private sector 2014 I korta drag Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän i privat sektor var 39 200

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 AM 46 SM 1404 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 I korta

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2014

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2014 AM 61 SM 1501 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2014 Gross pay, payroll taxes and preliminary tax from employers monthly tax returns 4th

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2015

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2015 AM 61 SM 1502 Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2015 Gross pay, payroll taxes and preliminary tax from employers monthly tax returns 1st

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2014 AM 46 SM 1501 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2014 I korta

Läs mer

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010 Rapport från Företagarna februari 2011 Förord... 2 Sveriges sstruktur... 3 Småen dominerar samtliga branscher... 4 Småen en viktig arbetsgivare... 5 Tjänsteen dominerar... 6 Nyare ofta enskilda firmor...

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

S2001:013. Konkurser juli-september 2001

S2001:013. Konkurser juli-september 2001 S2001:013 Konkurser juli-september 2001 Bankruptcies July-September 2001 Konkurser juli-september 2001 Bankruptcies July -September 2001 Innehållsförteckning Contents Sida Page 3 Tabellförteckning 3 List

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015. Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015 AM 46 SM 1601 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2015 Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of 2015 I korta

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 AM 46 SM 1402 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2014 I korta

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016

4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 4 av 5 jobb skapas i småföretagen Företagens kompetensförsörjning ett tillväxthinder? SKL 2016 Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010

Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 2010 Konjunkturbarometern Företag och hushåll December 21 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 21 DECEMBER 21 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Konkurser januari mars 2001

Konkurser januari mars 2001 1 Konkurser januari mars 2001 Bankruptcies January March 2001 Företagskonkurser och antal anställda, januari mars 1982 2001 Antal 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Anställda 0 Företag 82 84 86 88 90 92

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2012

Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet 2012 AM 46 SM 1301 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 4:e kvartalet Job openings and unmet labour demand, results from the 4th quarter of I korta drag Lediga

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2015

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2015 AM 46 SM 1502 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2015 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2015 I korta

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Facklig anslutning år 2015

Facklig anslutning år 2015 ARBETSMARKNAD Facklig anslutning år 2015 Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990 2015 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning... 2 1 Facklig anslutning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2011

Konjunkturstatistik över vakanser. Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2011 AM 46 SM 1104 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of I korta drag Lediga

Läs mer