FoU och innovationer i Sverige Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn"

Transkript

1 FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

2 Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling (SBA) 5. Innovationsundersökningen (CIS) 6. Utveckling av FoU-statistiken

3 Bakgrund Regleringar styr statistiken - EU reglerad FoU-statistik sedan Innovationsstatistiken (CIS) reglerad sedan FoU och CIS en del av Sveriges officiella statistik

4 Bakgrund Det internationella arbetet - Alla variabler är inte reglerade - Exempel på variabler är utlagd FoU, inriktning på produktgrupp i företagsundersökningen

5 Bakgrund Frascati manualen och Oslo manualen Frascati: OECD manual med riktlinjer för att mäta FoU - Syftar till att mäta mänskliga och finansiella resurser i FoU, eller R&D input data - Senast versionen från 2002 Oslo: OECD manual med riktlinjer för att mäta innovationsverksamhet i företag. - Senast versionen från 2005

6 SCB:s FoU-undersökningar FoU-verksamhet inom fyra sektorer - Genomför undersökningar vartannat år - Mäter resurser som satsas på FoU-verksamhet

7 Bakgrund Statistikens utveckling FoU i företag : Företag med minst 50 anställda inom gruvbrytning & tillverkning. Endast naturvetenskaplig och teknisk FoU : alla branscher med fler än 10 anställda, all FoU. FoU i universitet och högskolor : förundersökning avseende Uppsala universitet och Lantbrukshögskolan : alla universitet och högskolor med anslag för forskning och forskarutbildning. FoU i offentlig sektor : Endast teknisk och naturvetenskaplig FoU, delar av offentlig sektor : Hela offentlig sektor, all FoU (landstingen). FoU i privat icke vinstdrivande sektor första undersökningen, endast teknisk och naturvetenskaplig FoU samhällsvetenskap och humaniora

8 FoU Sverige Utgifter för egen FoU i Sverige, vartannat år , 2009 års priser, mnkr Urspunglig undersökning Utökad undersökning

9 FoU i Sverige Totala utgifter för FoU fördelat efter sektor 2009, mnkr Offentlig sektor 4% PnP sektorn 0,1% Totala antal årsverken för FoU fördelat efter sektor 2009 UoH sektorn 25% UoH.sekto rn 22% Off.sektor 4% PnP.sektor n 0% Företagssekt orn70% Ftg.sektor, 74%

10 FoU i Sverige 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Ursprunglig undersökning Utökad undersökning

11 FoU internationellt Utgifter för FoU som andel av BNP, internationell jämförelse, vartannat år Israel Sverige Finland Japan Island USA Danmark Norge EU

12 FoU i Sverige FoU-utgifter i mnkr fördelat på län (antal) Län mnkr Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Uppsala Västerbotten Örebro Jönköping Västmanland Gävleborg Norrbotten Blekinge Södermanland Västernorrland 967 Kronoberg 938 Halland 607 Värmland 582 Dalarna 581 Kalmar 535 Jämtland 47 Gotland 40 Ej regionalt fördelat Hela riket

13 FoU inom företagssektorn 2009 Statistiken omfattar samtliga branscher Företag med 10 anställda eller fler företag i urvalet 90% Svarsfrekvens år 2009

14 FoU inom företagssektorn Antal anställda FoU-utgifter 2009, mnkr Andel % % % % % % Totalt %

15 FoU inom företagssektorn Näringsgren SNI 2007 FoU-utgifter 2009 Totala FoU-utgifter , mnkr Industri för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26) 24% Transportmedelsindustri (SNI 29-30) 20% Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (SNI 72) 11% Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (SNI 21) 8% Övrig maskinindustri (SNI 28) 7% Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 6% Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (SNI 17) 4% Handel; Serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar; Hotell och restauranger (SNI ) 3% Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (SNI 19-20) 2% Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (SNI 25) 2% Övriga näringsgrenar 13%

16 FoU inom företagssektorn Produktgrupp, SPIN 2007 Totala FoU-utgifter FoU-utgifter , mnkr Datorer, elektronikvaror och optik (SPIN 26) 31% lastbilar, andra tunga motorfordon och andra transportmedel (SPIN 29-30) 16% Övriga maskiner (SPIN 28) 11% Farmaceutiska basprodukter och läkemedel (SPIN 21) 10% informations- och kommunikationstjänster (SPIN 58-63) 7% Möbler och andra tillverkade varor (SPIN 31-32) 5% Transport- och magasineringstjänster (SPIN 49-53) 3% Tjänster avseende vetenskaplig forskning och utveckling (SPIN 72) 2% Metallvaror, utom maskiner och apparater (SPIN 25) 2% Övriga produktgrupper 12%

17 FoU inom företagssektorn Mottagande enhet Totalt utlagd FoU Utlagd FoU , mnkr Företag inom egen koncern i utlandet 67% Universitet och högskolor i Sverige 10% Företag inom egen koncern i Sverige 8% Andra företag i Sverige 5% Andra företag i utlandet 5% Branschforskningsinstitut i Sverige 2% Universitet och högskolor i utlandet 2% Övriga privata utförare i Sverige 2% Övriga enheter i utlandet 0% Myndigheter, Landsting och kommuner i Sverige 0%

18 FoU inom universitets- och högskolesektorn 2009 Undersökningen består av två delar: Intäkter för FoU Årsverken i FoUverksamhet

19 FoU inom universitet och högskolor Totala intäkter för FoU 26,9 miljarder år 2009 Intäkter (driftkostnader) för FoU efter lärosäte Högskolor, forskningsinstitut, konstnärliga högskolor samt enskilda utbildningsanordnare 8% Karolinska institutet 14% Lunds universitet 13% Övriga universitet 44% Uppsala universitet 11% Göteborgs universitet 10%

20 FoU inom universitets- och högskolesektorn Intäkter för FoU efter forskningsämne Humaniora och religions-vetenskap 7% Övriga forskningsområden 10% Medicin 30% Samhällsvetenskap 14% Naturvetenskap 17% Teknikvetenskap 22%

21 FoU inom universitets- och högskolesektorn Antalet årsverken , 46% kvinnor 54% män år 2009 Arbetstidens fördelning Kvinnor Män -Arbete som ej omfattar FoU eller undervisning Arbete som Forskning ej omfattar 36% och FoU eller Forskning utveckling undervisning och (FoU) 31% utveckling 39% (FoU) 42% Undervisning på forskarutbildningsnivå 3% Undervisning på grundutbildningsnivå 22% Undervisning på forskarutbildningsnivå 4% Undervisning på grundutbildningsnivå 23%

22 FoU i offentlig sektor 2009 Inkluderar statliga myndigheter landsting kommuner lokala och regionala FoUenheter offentliga forskningsstiftelser

23 FoU i offentlig sektor Utgifter för egen och utlagd FoU-verksamhet 2009, mnkr Egen FoU Utlagd FoU Offentlig sektor totalt Statliga myndigheter Offentliga forskningsstiftelser Landsting* varav ALF-medel Kommuner Lokala och regionala FoU-enheter *ALF-medlen (avtalet om läkarutbildning och forskning) redovisas även i universitets och högskolesektorn

24 FoU i Offentlig sektor Utgifter för egen FoU-verksamhet i Statliga myndigheter efter syfte/ändamål 2009, andel i procent Övrigt 17% Offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig samhällsservice 6% Försvar 45% Hälso- och sjukvård 6% Industriell verksamhet 11% Transport och telekommunikation 15%

25 Statliga anslag till forskning och utveckling Ett annat finansieringsperspektiv

26 Statliga anslag till FoU Syfte Snabb prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling. EU-reglerad, officiell statistik Tar lång tid att få resultat från utfalls undersökningarna Ge en uppfattning om statens satsningar på FoU

27 Statliga anslag till FoU Bakgrund Tidigare tillvägagångssätt : En sammanställning av information i budgetpropositionen, kompletterad med data från undersökningar av FoU-verksamhet. All information som analysen kräver ska kunna hämtas från budgetpropositionen.

28 Statliga anslag till FoU Hur gör vi idag Kvoter från ordinarie FoU-undersökningarna av universitets- och högskolesektorn och myndigheter Syfte/ändamål kvoter utifrån de totala svaren i undersökningen Textanalys av nya och förändrade anslag samt anslag som ingen organisation angett Regleringsbrev Frivillig enkät till ca 20 myndigheter med mest egen eller utlagd FoU

29 Statliga anslag till FoU Prognosen 2011 Prognos statligt finansierad FoU 2011 ca 29 miljarder kronor De största mottagarna av medlen: UoH-sektorn, ca 14 miljarder kronor Forskningsfinansierande myndigheter, ca 8 miljarder kronor Ändamål: Allmän vetenskaplig utveckling, drygt 20 miljarder kronor

30 Innovationsundersökning, CIS Oslo Manualen: OECD manual med riktlinjer för att mäta innovationsverksamhet i företag. Gemensam enkät med övriga EU-länder Innovationsstatistiken (CIS) reglerad sedan 2004 En del av Sveriges officiella statistik sedan år 2009 Undersökning vartannat år, företag med 10 eller fler anställda

31 Innovationsundersökning, CIS Exempel på variabler som mäts i innovationsundersökningen: Introduktion av: Produktinnovationer Processinnovationer. Organisatoriska innovationer Innovationer inom marknadsföring Samarbetspartners i innovationsverksamheten Utgifter för innovationsverksamhet Syftet med innovationsverksamheten Hinder för innovationsverksamhet Temamodul: Kreativitet och kompetens

32 Innovationsundersökning, CIS SNI 2007 Branscher som ingår i urvalet Gruvor och mineralutvinningsindustri Tillverkningsindustri El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk; anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering 46 Parti - och provisionshandel utom med motorfordon Transport- och magasineringsföretag Informations- och kommunikationsföretag exkl film, radio och TV Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m Arkitekter, teknisk provnings- och konsultverksamhet samt vetenskaplig forskning

33 Innovationsundersökning, CIS Innovationsverksamhet Samtliga undersökta näringsgrenar Innovationsverksamhet Produktinnovativ Processinnovativ Organisatoriskt innovativ Marknadföringsinnovativ % 58 % 50 % 50 % 44 % % 63 % 59 % 60 % 45 % % 75 % 69 % 70 % 49 % Totalt 54 % 60 % 53 % 53 % 45 %

34 Utvecklingsområden SCB:s användarråd för FoU-statistik Eurostat: Förändrade regleringar för FoU och innovationsstatistiken OECD (NESTI) Innovationer inom offentlig sektor Arbetsgrupper för FoU inom Företagssektorn och universitets och högskolesektorn FoU i utvecklingsländer Datainsamling om mänskliga resurser i FoU-verksamhet

35 SCB:s rapporter Publicerade rapporter: FoU inom företagssektorn 2009, FoU inom universitets-och högskolesektorn 2009, FoU inom offentlig sektor 2009, Statliga anslag till forskning och utveckling 2011, En beskrivning av tidsseriebrotten inom FoU-statistiken , Kommande publiceringar: Innovationer inom offentlig sektor, juni FoU i Sverige en översikt, Prognos för FoU 2010, Innovationsverksamhet i Sverige,

36 Tack för er uppmärksamhet! Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Forskning och utveckling 2013

Forskning och utveckling 2013 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) Uppgifterna i avsnitt

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Utländska företag 2011 Foreign controlled enterprises 2011 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Utlandsägda företag 2005

Utlandsägda företag 2005 Utlandsägda företag 2005 Innehåll Sammanfattning... 2 Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Resultat från undersökningen... 5 Tabellförteckning... 13 Fakta

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2011:04 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Newly-started enterprises in Sweden Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Kommentar till statistiken... 3 Fakta om statistiken... 11

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

Näringslivets investeringar 2009

Näringslivets investeringar 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(95) Näringslivets investeringar 2009 NV0801 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006

IT-forskning i Sverige och i omvärlden. Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 A2008:006 A2008:006 IT-forskning i Sverige och i omvärlden Kartläggning av svensk finansiering av IT-forskning mellan 1995 2005 Edgar Iglesias, Sara Berntsson, Lars Bager-Sjögren Karin Hovlin, Andreas Göthenberg

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

Om statistiken som beskriver forskningsfinansieringen inom högskolesektorn

Om statistiken som beskriver forskningsfinansieringen inom högskolesektorn Om statistiken som beskriver forskningsfinansieringen inom högskolesektorn Om statistiken som beskriver forskningsfinansieringen inom högskolesektorn en rapport från den forskningsstatistiska samverkansgruppen

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse Forskning och Innovation i en internationell jämförelse Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 1. Inledning 7 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

Tillväxtens betydelse för kommunikationerna

Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Kommunikationernas betydelse för tillväxt eller möjligen Tillväxtens betydelse för kommunikationerna Blivande hallänningar (?) på sommarlov i Haverdal 2014 03 12 Foto: Föreningen Haverdalsbyn Folkmängdsutveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer