Rådhuset, kl ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, kl 08.30-12.15; 13.20-16.15"

Transkript

1 (32) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Ingela Bröndel (KD) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Birgitta Larsson, kommunrevisionen, 31 Bengt Wieslander, kommunrevisionen, 31 Froste Persson, kommunrevisionen, 31 Alf-Göran Andersson, kommunrevisionen, 31 Ann-Marie Louison, kommunrevisionen, 31 Ulf Bengtsson, kommunrevisionen, 31 Lars Ericsson, kommunrevisionen, 31 Representanter från ÖKRAB, 32 Arbetsutskottet i Tomelilla kommun, 32 Jan-Eric Zandersson, informationsansvarig, 35, 36 Jan Lundmark, hamnchef, 37 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 38 John Nilsson, arbetsförmedlingen, 39 Roland Persson, socialchef, 39 Stefan Bengtsson, personalkonsulent, 39 Charlotte Svensson, personalsekreterare, 39 Anna Thott, samhällsbyggnadschef, 40, 41, 42, 43, 51 Eva Ferlinger, planarkitekt, 40, 41, 51 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 43 Peter Andersson, ekonomichef, 44, 46, 48 Einar Nilsson, administrativ ledare, 52 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (32) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärenden tillkommer på dagens ärendelista: 1. Försäljning av Östra Parkskolan i Simrishamn (Ks Ub 43/2010). 2. Årsredovisning för år 2009 (Ks Ub 44/2010).

4 Dnr 2010/41 Sammanträffande med kommunrevisionen Utskottet sammanträffar med kommunrevisionen (Birgitta Larsson (FP), Bengt Wieslander (SJVP), Froste Persson (S), Alf-Göran Andersson (M), Ann-Marie Louison (C), Ulf Bengtsson (S) samt Lars Ericsson från Ernst och Young). Kommunrevision tar upp följande frågeställningar som diskuteras: Relationen mellan kommunstyrelsen och nämnderna: Omorganisation. Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen planfrågor. Övergång av hamnen från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Relation politiker och tjänstemän: Beslutskultur. Delegationsregler och efterlevnad. Uppföljning av entreprenader, t ex stora slipen. Investeringar och upphandling. Kommunsammanslagning/KIMO/Simrishamnsmiljonen. Krisberedskap.

5 Dnr 2009/362 Information om insamling av matavfall Enligt de nationella mål som miljödepartementet antagit ska 35 % av allt matavfall samlas in och behandlas senast ÖKRAB har i sina föreskrifter om avfallshantering angett att matavfall kan komma att sorteras ut, och den 1 juni 2008 började man sortera ut matavfall vid storkök, skolor, äldreboenden och liknande. Totalt finns idag ca 70 hämtställen med återvinning av matavfall. Styrelsen för ÖKRAB har beslutat att matavfallsinsamlingen ska vara fullt genomförd hos samtliga hushåll senast den 31 december Införandet kommer att ske i tre etapper med start den 1 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 451. Överläggningar Representanter från ÖKRAB (Edvard Diab, Bertil Hansson, Rickard Sjöholm och Bo Persson) redogör för hur införandet av insamlingen kommer att ske med upphandling av kärl, utrustning, utbildning och vilka informationsinsatser som kommer att göras. Vid överläggningarna deltar också kommunstyrelsens utskott i Tomelilla kommun (Margith Svensson, Jan-Erik Andersson, Leif Sandberg, Marianne Åkerblad och Conny Thoresson). UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 Dnr 2010/27 Ombud till stämma med Kommuninvest Kommuninvest har kallat till föreningsstämma och seminarium torsdagen den 25 mars 2010 i Stockholm. Beslutsunderlag Kommuninvests skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Till stämman med Kommuninvest den 25 mars 2010 i Stockholm utse: Ingela Bröndel (KD) Fridhemsvägen Simrishamn. Kommuninvest Ingela Bröndel

7 Dnr 2010/42 Avsiktsförklaring - Simrishamnsbanan Sex berörda kommuner längs Simrishamnsbanan samt Skånetrafiken undertecknade våren 2002 en avsiktsförklaring avseende Simrishamnsbanans utbyggnad. Parterna var överens om att verka för att hela sträckan Malmö-Sjöbo-Simrishamn byggdes ut för högklassig eldriven regiontågtrafik. En stråkstudie Malmö-Staffanstorp-Dalby/Lund-Sjöbo redovisades av Banverket våren 2002 och Stråkstudien Dalby-Sjöbo-Tomelilla (-Simrishamn) färdigställdes av kommunerna och Skånetrafiken senare samma år. Överläggningar Ordföranden informerar om att representanter från de berörda kommunerna, Region Skåne m.fl. uppvaktar regeringen under onsdagen för att få med Simrishamnsbanan i infrastrukturpropositionen som regeringen arbetar med. Efter detta mötet kommer kommunerna att ta ställning till undertecknande av en avsiktsförklaring. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott

8 Dnr 2009/26 Fototävling En fototävling har varit utlyst under temat Din bild från Simrishamn. Tävlingen har varit uppdelad i fyra deltävlingar, en för varje årstid. Juryn har bestått av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kultursekreteraren, kommunekologen och informationsansvarige. Priset består av presentkort där 1:e, 2:e och 3:e pristagaren erhåller pris. De tre första deltävlingarna (Vinter, Vår och Sommar) är avgjorda. Den fjärde deltävlingen (Vinter) är nu avgjord och 371 bidrag kom in. De tre vinnarna i deltävling tre, Vinter, är: Ivar Svensson (1:a pris), Ivan Svensson (2:a pris) och Claes Löwdahl (3:e pris). I anslutning till utskottets sammanträde förrättar ordföranden prisutdelning, vinnarna tilldelas pris i form av presentkort.

9 Dnr 2010/43 Samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken Överläggningar Informationsansvarige Jan-Erik Zandersson informerar utskottet om förslag på åtgärder för att informera och sälja in den befintliga kollektivtrafiken runt Simrishamn. Bland annat har det diskuterats om ett projekt med testresenärer som startas upp i Simrishamn under sensommaren Förslaget går ut på att ett antal resenärer (kommunanställda) som idag tar bilen till jobbet ska erbjudas att åka kollektivt. På kommunens hemsida ska rullande information om aktuella avgångar med buss och tåg till och från Simrishamn samt länk till Skånetrafikens reseplanerare finnas. Till påskens årliga Konstrunda på Österlen kommer Skånetrafiken och Östra Skånes Konstnärsgille att ha ett samarbete för att få fler att åka med kollektivtrafiken och därmed bidra till en bättre miljö och mindre bilköer på den annars hårt belastade riksväg 9. Samarbetet innebär att Skånetrafiken kör utökad trafik under påskhelgen mellan Brösarp och Simrishamn samt mellan Simrishamn och Ystad via Hammenhög och Borrby. Skånetrafiken har vidare föreslagit att man har en redaktionell artikel i lokaltidningen samt i Österlenmagasinet som handlar om att pendla till och från Simrishamn med kollektivtrafiken. Skånetrafiken skulle också köpa in utrymme i Metro för att användas för att göra ett pendlarporträtt någon gång under våren eller försommaren. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

10 Dnr 2010/25 Hamnfrågor entreprenadavtal för småbåtshamnen i Simrishamn Överläggningar Utskottet diskuterar entreprenadavtalet för drift av småbåtshamnen i Simrishamn. Utskottet diskuterar bl.a. entreprenörens skyldigheter vad gäller servicebyggnaden, skyltning och miljöstationen på hamnplanen. Utskottet uttalar vikten av att tecknade avtal ska följas. Enligt avtalet ska uppföljning ske per den 31 december (inom 30 dagar). Av rapporten ska framgå: - antal gästnätter - omfattningen på trollingverksamheten inkl. infrysningsdelen och utnyttjandet av rampen. - omsättning försäljning (drivmedel samt övrig försäljning) - övrig verksamhet av betydelse. Vid överläggningarna deltar också hamnchef Jan Lundmark. UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid utskottets nästa sammanträde då uppföljning av avtalet ska redovisas. Kommunstyrelsens utskott

11 Dnr 2010/19 Skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet om samarbete Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet har i skrivelse lämnat förslag om samarbete med Simrishamns kommun när det årets Piratendag med utdelning av Piratenpriset. Beslutsunderlag Skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med kultur- och fritidschef Gunilla Janlert. Kommundirektören och kultur- och fritidschefen har haft överläggningar med representanter från sällskapet. Representanterna från sällskapet har en önskan om att kommunen ställer mark till förfogande för arrangemanget samt står för elkostnaderna. I gengäld kommuner Sällskapet att i rikspressen presentera Simrishamns kommun som medarrangör. UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun är positiv till arrangemanget och till upplåtelse av mark och kostnader för el och utöver detta inga ytterligare ekonomiska åtaganden. Kontaktperson för fortsatta diskussioner med sällskapet är kultur- och fritidschef Gunilla Janlert. Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet Kultur- och fritidsförvaltningen

12 /44 Information av arbetsförmedlingen Överläggningar Chefen för Arbetsförmedlingen i Simrishamns och Tomelilla kommuner John Nilsson informerar utskottet om bl.a. följande: - Globaliseringsfonden. Fonden riktas till friställda arbetare på Volvo Personvagnar och dess underleverantörer. - Praktikplatser för olika ålderskategorier. - Framtida behov av arbetskraft på grund av de stora generationsväxlingarna. - Arbetslöshetsstatistik/arbetssökande. Vid informationen deltar också socialchef Roland Persson, personalkonsulent Stefan Bengtsson och personalsekreterare Charlotte Svensson. John Nilsson kommer att lämna denna information vid förvaltningschefsmötet den 26 februari UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

13 Dnr 2009/380 Upphävande av tomtindelning Lasarettet 1 i Simrishamn Följande förslag till fastighetsplan finns utställt för samråd (enkelt planförfarande). Upphävande av tomtindelning för Lasarettet 1 i Simrishamn. Gällande tomtindelning behöver upphävas för att möjliggöra olika bebyggelsestrukturer, gränsdragningar och fastighetsbildningar i kvarteret. För att planerad ombildning och nyskapande av fastigheter inom Lasarettet 1 ska kunna genomföras måste gällande fastighetsplan upphävas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådshandlingar UTSKOTTETS BESLUT Tillstyrka upphävandet av tomtindelning för Lasarettet 1 i Simrishamn. Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Dnr 2010/7 Utställt planprogram Sandby 17:13, 17:14 och 64:1 Följande förslag till planprogram finns utställt för samråd under tiden 18 januari 15 februari 2010 (normalt planförfarande). Planprogram för Sandby 17:13, 17:14 och 64:1, upprättat Planområdet är beläget vid Klittervägen i den sydöstra delen av Mälarhusen. Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse med utställningshandlingar. UTSKOTTETS BESLUT På nytt ta upp ärendet vid utskottets sammanträde efter att ärendet diskuterats i plangruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom) Kommunstyrelsens utskott

15 Dnr 2010/3 Ansökan om miljöfarlig verksamhet för Rosdala HB Rosdala HB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för att bedriva djurproduktion på fastigheten Gladsax 133:6. Länsstyrelsen har hos bl.a. Simrishamns kommun anhållit om besked huruvida ansökningshandlingarna i något avseende behöver kompletteras av sökanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avgivit yttrande i ärendet. Beslutsunderlag Länsstyrelsens meddelande Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande UTSKOTTETS BESLUT Som Simrishamns kommuns yttrande överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Dnr 2008/369 Försäljning av Östra Parkskolan Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 mars 2009, 45, bl.a. uppdragit åt enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin att föra diskussioner om avyttring av Östra Parkskolan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 45. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och planarkitekt Eva Ferlinger. Utskottet diskuterar förutsättningarna för detaljplanearbetet, tidplan m.m. UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid utskottets nästa sammanträde den 23 februari Kommunstyrelsens utskott

17 Dnr 2010/45 Årsredovisning för år bokslut Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson redogör för årsredovisningen för år Samtliga nämnder ska senast den 11 februari 2010 inkomma med sina respektive kommentarer. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Ta upp ärendet vid utskottets sammanträde den 3 mars Kommunstyrelsens utskott

18 Dnr 2008/132 Gemensam VA-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner undertecknat avtal Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 107, godkänt att avtal tecknas med Tomelilla kommun om gemensam VA-chef. Utskottet fick i uppdrag att godkänna det slutliga avtalet om gemensam VA-chef. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 4 juni 2008, 259, godkänt ett förslag till gemensam va-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner t.o.m. den 31 december Föreligger förslag till en förlängning av avtalet t.o.m. den 30 juni 2010 som undertecknats av kommundirektör Staffan Tellman. Tomelilla kommun har godkänt avtalet. Beslutsunderlag Avtal t.o.m. den 30 juni UTSKOTTETS BESLUT Godkänna förslaget till en förlängning av avtalet om gemensam va-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner t.o.m. den 30 juni Godkänna att avtalet undertecknats av kommundirektör Staffan Tellman. Anmäla beslutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

19 Dnr 2009/395 Avrapportering konsultanvändning under 2009 Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2009, 95, uppmanat samtliga nämnder att iaktta största restriktivitet för att undvika anställningar och anlitande av konsulter. Samtliga nämnder fick också i uppdrag att fortlöpande rapportera till kommunstyrelsen i de fall anställningar sker eller konsulter anlitas. Kommunledningskontoret har sammanställt förvaltningarnas användning av konsulter under år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 95. Kommunledningskontorets sammanställning Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med ekonomichef Peter Andersson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Som information läggs redovisningarna till handlingarna. Fortlöpande information om anställningar och anlitande av konsulter ska lämnas till kommunstyrelsen varje tertial under Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2010/6 Anhållan om avskrivning av lån Stiftelsen Tjörnedala Stiftelsen Tjörnedala har i skrivelse anhållit om att ett kommunalt lån på kronor avskrivs. Som skäl till avskrivningen anges Stiftelsen är sedan 2007 helt fristående från Simrishamns kommun och arbetet i stiftelsen drivs ideellt. Stiftelsen belastar således inte kommunen vare sig personellt eller ekonomiskt. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Det ursprungliga lånet uppgick till kronor. Lånet skulle enligt ursprunglig skuldförbindelse vara återbetalt år Kommunstyrelsen beslutade i januari 2007, 23, att förlänga avbetalningstiden t om år 2011 och en ny skuldförbindelse upprättades. Kvarstående lånebelopp uppgår i nuläget till kronor. Stiftelsen har i januari 2006 inkommit med en anhållan om att nu aktuellt lån skulle avskrivas på några års sikt alternativ omvandlas till ett amorteringsfritt lån. Kommunstyrelsen var emellertid inte då beredd att ändra de ursprungliga villkoren. Beslutsunderlag Skrivelse från Stiftelsen Tjörnedala Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen avslår Stiftelsen Tjörnedalas anhållan enligt kommunledningskontorets skrivelse. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr 2010/1 Anvisningar för budget 2011 samt plan för åren Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2010, 16, bl.a. beslutat att anta en reviderad tidplan för budget 2011 samt plan för åren (reviderad ). Enligt tidplanen ska kommunstyrelsen den 10 mars 2010 fatta beslut om budgetförutsättningar och anvisningar för nämndernas budgetarbete. Kommunledningskontoret har redovisat förslag till anvisningar för arbetet med budget 2011 och plan för åren 2012 och Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 16. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Godkänna kommunledningskontorets redovisning. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2010/12 Årsredovisningar för räkenskapsåret 2009 för förvaltade fonder (stiftelser) Enligt stiftelselagen skall årsredovisningarna godkännas och undertecknas av förvaltaren (kommunstyrelsen). Följande stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättat årsredovisningar: Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond Stiftelsen Social samfond Stiftelsen Skolans samfond Stiftelsen Justus Ingemanssons fond Stiftelsen Elis Ehrnbergs fond Stiftelsen Sjuksköterskefonden Stiftelsen Per Tuvessons fond Stiftelsen Ehrnbergs läderfabriks understödsfond Stiftelsen Ingrid Larssons donationsfond Stiftelsen Nisbeth Oweniuska fond Stiftelsen Njords donation Stiftelsen 13:e Novemberfonden Stiftelsen Anders Jönssons fond Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen godkänner de upprättade årsredovisningarna för år Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonom Kjell Olsson att underteckna årsredovisningarna. forts.

23 forts. Dnr 2010/12 Uppdra åt kommunledningskontoret att hos tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) begära godkännande av avveckling av följande fonder: Stiftelserna Anders Jönssons fond, Ingrid Larssons fond och Ehrnbergs läderfabriks understödsfond avslutas och kapitalet överförs till Stiftelsen Sociala samfonden. Stiftelsen Njords donations kapital överförs till biblioteket för att användas enligt urkunden. Stiftelsen Nisbeth Oweniuskas kapital överförs till kommunen centralt, under finansiering. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 Dnr 2009/444 Revisionsrapport om granskning och uppföljning av kontrakt gällande driftsentreprenad för stora slipen i Simrishamns hamn På uppdrag av Simrishamns kommuns revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning och uppföljning av entreprenadavtalet gällande stora slipen vid Simrishamns hamn. Kommunrevisionen konstaterar att det avtal som tecknats mellan kommunen och entreprenören för perioden till reglerar en rad viktiga frågor, t ex besiktning och försäkring, styrning av verksamheten, ekonomi och ansvar för avfall som alstras i verksamheten. Kommunrevisionen delar revisionsrapportens slutsatser att kommunens uppföljning av avtalet har varit undermålig. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 20 januari 2010 återremitterat yttrandet för komplettering och omformulering. Kommunledningskontoret har kompletterat och gjort omformuleringar i yttrandet enligt utskottets beslut. Beslutsunderlag Kommunrevisionens skrivelse jämte Ernst & Youngs revisionsrapport. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 6. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar förslaget till yttrande med kommundirektören. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Som svar på kommunrevisionens granskningsrapport överlämna kommunledningskontorets skrivelse. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr 2008/395 Program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Kristianstads kommun har till bl.a. Simrishamns kommun översänt program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. Programmet omfattar det bullerpåverkande området kring Ravlunda skjutfält och innehåller fördjupade studier av orterna Maglehem och Olseröd. Syftet med programmet är att lägga fast vad Kristianstads kommun och Försvarsmakten kan vara överens om när det gäller ny bostadsbebyggelse inom skjutfältets påverkansområde. Simrishamns kommun har ett policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antaget , som beaktar utvecklingen av bostadsbebyggelsen i norra delen av kommunen kontra beaktande av riksintresset för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält. Policyn redovisar bl.a. ortsområden inom vilka nya bostäder kan byggas ur bullersypunkt. Dokumentet fungerar som planeringsunderlag vid prövning av nya byggrätter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot reviderad samrådshandling för program för ny bostadsbebyggelse. Beslutsunderlag Kristianstads kommuns skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun har inget att erinra mot förslaget till program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

26 Dnr 2009/442 Medborgarförslag om förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommunen genom hemsidan Per Andersson har väckt ett medborgarförslag om förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommunen genom hemsidan. Enligt förslagsställaren bör varje mail få ett automatiskt ärendenummer och kvitto på mottaget mail. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget och bl.a. redogjort för hur kommunen hanterar sin e-post och vilka lagar och policyer som gäller. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Per Andersson Kommunfullmäktiges beslut , 186. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med administrativ ledare Einar Nilsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Per Anderssons medborgarförslag besvaras med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

27 Dnr 2009/106 Motion om vikten av att utarbeta och fastställa ett ungdomspolitiskt program och måldokument Christer Grankvist (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 11 mars 2009 föreslagit att ett samlat kommunalt ungdomspolitiskt program och måldokument utarbetas och fastställs av kommunfullmäktige, att kommunens ungdomar medverkar i arbetet och att det ungdomspolitiska programmet och måldokumentet revideras och uppdateras varje valperiod. Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till motionen. En aspekt som socialnämnden tar upp är att inte göra om det som redan är gjort. Flertalet ungdomspolitiska program tar upp alkohol och droger. Här har kommunen redan ett program. Det pågår också ett kontinuerligt arbete mellan främst socialtjänsten och skolans elevhälsovård vad gäller den lilla gruppen ungdomar med problem. Det senaste är att Simrishamns kommun tillsammans med Ystads kommuner och region Skåne ingår i ett projekt Modellområden där huvudmännen ska finna goda samverkansformer i arbetet med barn och ungdomar med psykiska problem. Socialnämnden betonar vikten av att programmet blir kort och konkret med uppföljningsbara mål. Likaså att ansvaret för genomförande vilar på ordinarie organ men att någon måste ha det övergripande ansvaret för att följa upp och revidera programmet. Samverkansråd barn och familj bör kunna fungera som styrgrupp. Inom kommunen finns också inrättat ett ungdomsråd och ett ungdomskontaktråd där diskussioner förs om ungdoms- och utvecklingsfrågor för kommunen. Beslutsunderlag Motion från Christer Grankvist (S) m.fl Socialnämndens beslut , 118, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 112. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 91. forts.

28 forts. Dnr 2009/106 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ansvara för att det tas fram ett ungdomspolitiskt program enligt motionen. Den av Christer Grankvist (S) m.fl. väckta motionen har därmed bifallits. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

29 Kurs- och konferensinbjudningar UTSKOTTETS BESLUT Följande kursinbjudningar redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmarknads- och näringslivdagarna 2010 den mars 2010 i Stockholm. 2. Regionförbundet Södra Småland Nya PBL 2010 den 1 juni 2010 på Växjö Konserthus. 3. Kommunförbundet Skåne Färdtjänst i Skåne den 26 mars 2010 i Lund. 4. Region Skåne Plan för dialog och samverkan med kommunerna den 19 mars 2010 (överlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen).

30 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär nr 2010: Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsplan och budget Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg (socialförvaltningen för kännedom) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: a) Räddningstjänst i siffror b) Erbjudande till kommunerna om en nationell enkätundersökning c) Föreläggande om åtgärder i skyddsrum på fastigheten Skolan 2 i Simrishamn (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) och Skolinspektionen: a) Beslut om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Pluskompetens Utbildning i Sverige AB (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom ) 2009/164. b) Beslut om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ystad International Scholl of Arts and Commerce i Ystad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2009/166. c) Beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Ystad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2009/172. d) Beslut om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för vid den fristående gymnasieskolan, Önnestadsgymnasiet i Kristianstad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2008/152. forts.

31 forts. 6. Skolverket: a) Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) b) Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) Fiskeriverkets information till stödmottagare från Europeiska fiskefonden (hamnchefen, näringslivsansvarige och Madeleine Lundin för kännedom) 2009/ Länsstyrelsen: a) Förordnande som borgerlig vigselförrättare (Kerstin Håkansson Sundin) b) Information om att söka stödmedel för utbyggnad av bredband på landsbygden (IT-chefen för kännedom) c) Beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Maryd 1:20 (samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) d) Uppföljning av tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Östra Vemmerlöv 94:1 (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) e) Meddelande om föryngringsavverkning inom fastigheten Svinaberga 51:1 (kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) f) Kompletteringar till slutrapporten på Skansen 2004/325. g) Anmälan om rensmuddring av inseglingsrännan till Skillinge hamn (hamnenheten för kännedom) 2009/305. h) Miljöhälsorapport Länsrättens beslut med anledning av överklagande från Peter Albrekt om kommunfullmäktiges beslut om va-utbyggnad i kommunen avvisning av talan (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2004/285. forts.

32 forts. 10. Vägverkets beslut om statlig medfinansiering (statsbidrag) 2010 till regionala kollektivtrafikanläggningar (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) 2010/ Region Skånes rapport Markanvändning i Skåne. 12. Ystads kommunfullmäktiges beslut: a) Begäran om utträde ur Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 2009/415. b) Nytt samverkansavtal för SÖSK 2009/ Kallelse till styrelsen för Österlens Kommunala Renhållnings AB den 8 februari Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Österlenskolan Anhållan om verksamhetsbidrag för (ekonomichefen för handläggning/åtgärd) b) Svensk Solarieförening och Strålsäkerhetsmyndigheten - - Solarieverksamhet i kommunal regi (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) och 371. c) Borrby PRO-förening Anhållan om bidrag för renovering av nya lokaler (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) d) Anna Ullin Anhållan om att få disponera plats vid Skillinge hamn för glasskiosk (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Myndighetsnämndens beslut om handläggning av vindkraftsärenden i avvaktan på översiktsplan 2009/ Socialnämndens beslut med synpunkter till Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd samt Närsjukvårdsberedningen med anledning av förändringar inom psykiatrin i Simrishamns kommun 2010/ Barn- och utbildningsförvaltningens ansökan om bidrag till Skapande skola läsåret /18.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 februari 2010, kl 08.30.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. 2009-10-14 1 (1) Plats och tid 2009-10-14, kl 09.00 17.00, Kommunhuset och kl 17.00 18.30 BUN:s förvaltning. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 4 oktober 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 3 januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (4) Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 3 september 2008, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 3 oktober 2007, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan

Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Rundtur kring Stenshuvud enligt särskild inbjudan SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars 2007, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 28 mars

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 13 augusti 2008, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 17 april 2008, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 september 2009, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2.

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med start i Hammenhög enligt punkt 2. Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 19 mars 2008, kl 08.00 med

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 10 december 2008, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 2 juni 2010, kl 08.00. OBS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2011-08-15 1 (11) Plats och tid 2011-05-20, kl. 08.00 17.00, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i Tomelilla Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sida (24) Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Sida (24) Underskrifter Paragrafer. Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-11-19 1 (24) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007, kl Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 2 maj 2007,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet. 2009-09-15 1 (1) Plats och tid 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson Frånvarande:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-08-16 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Manfred Koch Anders Åkerberg (s) Övriga närvarande Staffan Tellman,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 september 2008, kl 08.30.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni 2007, kl (OBS dagen!) Rådhusets lilla sessionssal

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni 2007, kl (OBS dagen!) Rådhusets lilla sessionssal KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Tid och plats: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tisdagen den 26 juni

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-16.00 Ajournering kl. 13.45-14.00. 14.40 14.50 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande Tommy Andersson, Ystad Christina

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2009, kl 08.30.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer