Rådhuset, kl ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, kl 08.30-12.15; 13.20-16.15"

Transkript

1 (32) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Ingela Bröndel (KD) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Birgitta Larsson, kommunrevisionen, 31 Bengt Wieslander, kommunrevisionen, 31 Froste Persson, kommunrevisionen, 31 Alf-Göran Andersson, kommunrevisionen, 31 Ann-Marie Louison, kommunrevisionen, 31 Ulf Bengtsson, kommunrevisionen, 31 Lars Ericsson, kommunrevisionen, 31 Representanter från ÖKRAB, 32 Arbetsutskottet i Tomelilla kommun, 32 Jan-Eric Zandersson, informationsansvarig, 35, 36 Jan Lundmark, hamnchef, 37 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 38 John Nilsson, arbetsförmedlingen, 39 Roland Persson, socialchef, 39 Stefan Bengtsson, personalkonsulent, 39 Charlotte Svensson, personalsekreterare, 39 Anna Thott, samhällsbyggnadschef, 40, 41, 42, 43, 51 Eva Ferlinger, planarkitekt, 40, 41, 51 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 43 Peter Andersson, ekonomichef, 44, 46, 48 Einar Nilsson, administrativ ledare, 52 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson

2 (32) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

3 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärenden tillkommer på dagens ärendelista: 1. Försäljning av Östra Parkskolan i Simrishamn (Ks Ub 43/2010). 2. Årsredovisning för år 2009 (Ks Ub 44/2010).

4 Dnr 2010/41 Sammanträffande med kommunrevisionen Utskottet sammanträffar med kommunrevisionen (Birgitta Larsson (FP), Bengt Wieslander (SJVP), Froste Persson (S), Alf-Göran Andersson (M), Ann-Marie Louison (C), Ulf Bengtsson (S) samt Lars Ericsson från Ernst och Young). Kommunrevision tar upp följande frågeställningar som diskuteras: Relationen mellan kommunstyrelsen och nämnderna: Omorganisation. Samhällsbyggnadsnämnden/kommunstyrelsen planfrågor. Övergång av hamnen från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Relation politiker och tjänstemän: Beslutskultur. Delegationsregler och efterlevnad. Uppföljning av entreprenader, t ex stora slipen. Investeringar och upphandling. Kommunsammanslagning/KIMO/Simrishamnsmiljonen. Krisberedskap.

5 Dnr 2009/362 Information om insamling av matavfall Enligt de nationella mål som miljödepartementet antagit ska 35 % av allt matavfall samlas in och behandlas senast ÖKRAB har i sina föreskrifter om avfallshantering angett att matavfall kan komma att sorteras ut, och den 1 juni 2008 började man sortera ut matavfall vid storkök, skolor, äldreboenden och liknande. Totalt finns idag ca 70 hämtställen med återvinning av matavfall. Styrelsen för ÖKRAB har beslutat att matavfallsinsamlingen ska vara fullt genomförd hos samtliga hushåll senast den 31 december Införandet kommer att ske i tre etapper med start den 1 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 451. Överläggningar Representanter från ÖKRAB (Edvard Diab, Bertil Hansson, Rickard Sjöholm och Bo Persson) redogör för hur införandet av insamlingen kommer att ske med upphandling av kärl, utrustning, utbildning och vilka informationsinsatser som kommer att göras. Vid överläggningarna deltar också kommunstyrelsens utskott i Tomelilla kommun (Margith Svensson, Jan-Erik Andersson, Leif Sandberg, Marianne Åkerblad och Conny Thoresson). UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

6 Dnr 2010/27 Ombud till stämma med Kommuninvest Kommuninvest har kallat till föreningsstämma och seminarium torsdagen den 25 mars 2010 i Stockholm. Beslutsunderlag Kommuninvests skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Till stämman med Kommuninvest den 25 mars 2010 i Stockholm utse: Ingela Bröndel (KD) Fridhemsvägen Simrishamn. Kommuninvest Ingela Bröndel

7 Dnr 2010/42 Avsiktsförklaring - Simrishamnsbanan Sex berörda kommuner längs Simrishamnsbanan samt Skånetrafiken undertecknade våren 2002 en avsiktsförklaring avseende Simrishamnsbanans utbyggnad. Parterna var överens om att verka för att hela sträckan Malmö-Sjöbo-Simrishamn byggdes ut för högklassig eldriven regiontågtrafik. En stråkstudie Malmö-Staffanstorp-Dalby/Lund-Sjöbo redovisades av Banverket våren 2002 och Stråkstudien Dalby-Sjöbo-Tomelilla (-Simrishamn) färdigställdes av kommunerna och Skånetrafiken senare samma år. Överläggningar Ordföranden informerar om att representanter från de berörda kommunerna, Region Skåne m.fl. uppvaktar regeringen under onsdagen för att få med Simrishamnsbanan i infrastrukturpropositionen som regeringen arbetar med. Efter detta mötet kommer kommunerna att ta ställning till undertecknande av en avsiktsförklaring. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott

8 Dnr 2009/26 Fototävling En fototävling har varit utlyst under temat Din bild från Simrishamn. Tävlingen har varit uppdelad i fyra deltävlingar, en för varje årstid. Juryn har bestått av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kultursekreteraren, kommunekologen och informationsansvarige. Priset består av presentkort där 1:e, 2:e och 3:e pristagaren erhåller pris. De tre första deltävlingarna (Vinter, Vår och Sommar) är avgjorda. Den fjärde deltävlingen (Vinter) är nu avgjord och 371 bidrag kom in. De tre vinnarna i deltävling tre, Vinter, är: Ivar Svensson (1:a pris), Ivan Svensson (2:a pris) och Claes Löwdahl (3:e pris). I anslutning till utskottets sammanträde förrättar ordföranden prisutdelning, vinnarna tilldelas pris i form av presentkort.

9 Dnr 2010/43 Samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken Överläggningar Informationsansvarige Jan-Erik Zandersson informerar utskottet om förslag på åtgärder för att informera och sälja in den befintliga kollektivtrafiken runt Simrishamn. Bland annat har det diskuterats om ett projekt med testresenärer som startas upp i Simrishamn under sensommaren Förslaget går ut på att ett antal resenärer (kommunanställda) som idag tar bilen till jobbet ska erbjudas att åka kollektivt. På kommunens hemsida ska rullande information om aktuella avgångar med buss och tåg till och från Simrishamn samt länk till Skånetrafikens reseplanerare finnas. Till påskens årliga Konstrunda på Österlen kommer Skånetrafiken och Östra Skånes Konstnärsgille att ha ett samarbete för att få fler att åka med kollektivtrafiken och därmed bidra till en bättre miljö och mindre bilköer på den annars hårt belastade riksväg 9. Samarbetet innebär att Skånetrafiken kör utökad trafik under påskhelgen mellan Brösarp och Simrishamn samt mellan Simrishamn och Ystad via Hammenhög och Borrby. Skånetrafiken har vidare föreslagit att man har en redaktionell artikel i lokaltidningen samt i Österlenmagasinet som handlar om att pendla till och från Simrishamn med kollektivtrafiken. Skånetrafiken skulle också köpa in utrymme i Metro för att användas för att göra ett pendlarporträtt någon gång under våren eller försommaren. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

10 Dnr 2010/25 Hamnfrågor entreprenadavtal för småbåtshamnen i Simrishamn Överläggningar Utskottet diskuterar entreprenadavtalet för drift av småbåtshamnen i Simrishamn. Utskottet diskuterar bl.a. entreprenörens skyldigheter vad gäller servicebyggnaden, skyltning och miljöstationen på hamnplanen. Utskottet uttalar vikten av att tecknade avtal ska följas. Enligt avtalet ska uppföljning ske per den 31 december (inom 30 dagar). Av rapporten ska framgå: - antal gästnätter - omfattningen på trollingverksamheten inkl. infrysningsdelen och utnyttjandet av rampen. - omsättning försäljning (drivmedel samt övrig försäljning) - övrig verksamhet av betydelse. Vid överläggningarna deltar också hamnchef Jan Lundmark. UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid utskottets nästa sammanträde då uppföljning av avtalet ska redovisas. Kommunstyrelsens utskott

11 Dnr 2010/19 Skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet om samarbete Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet har i skrivelse lämnat förslag om samarbete med Simrishamns kommun när det årets Piratendag med utdelning av Piratenpriset. Beslutsunderlag Skrivelse från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med kultur- och fritidschef Gunilla Janlert. Kommundirektören och kultur- och fritidschefen har haft överläggningar med representanter från sällskapet. Representanterna från sällskapet har en önskan om att kommunen ställer mark till förfogande för arrangemanget samt står för elkostnaderna. I gengäld kommuner Sällskapet att i rikspressen presentera Simrishamns kommun som medarrangör. UTSKOTTETS BESLUT Simrishamns kommun är positiv till arrangemanget och till upplåtelse av mark och kostnader för el och utöver detta inga ytterligare ekonomiska åtaganden. Kontaktperson för fortsatta diskussioner med sällskapet är kultur- och fritidschef Gunilla Janlert. Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet Kultur- och fritidsförvaltningen

12 /44 Information av arbetsförmedlingen Överläggningar Chefen för Arbetsförmedlingen i Simrishamns och Tomelilla kommuner John Nilsson informerar utskottet om bl.a. följande: - Globaliseringsfonden. Fonden riktas till friställda arbetare på Volvo Personvagnar och dess underleverantörer. - Praktikplatser för olika ålderskategorier. - Framtida behov av arbetskraft på grund av de stora generationsväxlingarna. - Arbetslöshetsstatistik/arbetssökande. Vid informationen deltar också socialchef Roland Persson, personalkonsulent Stefan Bengtsson och personalsekreterare Charlotte Svensson. John Nilsson kommer att lämna denna information vid förvaltningschefsmötet den 26 februari UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

13 Dnr 2009/380 Upphävande av tomtindelning Lasarettet 1 i Simrishamn Följande förslag till fastighetsplan finns utställt för samråd (enkelt planförfarande). Upphävande av tomtindelning för Lasarettet 1 i Simrishamn. Gällande tomtindelning behöver upphävas för att möjliggöra olika bebyggelsestrukturer, gränsdragningar och fastighetsbildningar i kvarteret. För att planerad ombildning och nyskapande av fastigheter inom Lasarettet 1 ska kunna genomföras måste gällande fastighetsplan upphävas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens samrådshandlingar UTSKOTTETS BESLUT Tillstyrka upphävandet av tomtindelning för Lasarettet 1 i Simrishamn. Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Dnr 2010/7 Utställt planprogram Sandby 17:13, 17:14 och 64:1 Följande förslag till planprogram finns utställt för samråd under tiden 18 januari 15 februari 2010 (normalt planförfarande). Planprogram för Sandby 17:13, 17:14 och 64:1, upprättat Planområdet är beläget vid Klittervägen i den sydöstra delen av Mälarhusen. Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse med utställningshandlingar. UTSKOTTETS BESLUT På nytt ta upp ärendet vid utskottets sammanträde efter att ärendet diskuterats i plangruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom) Kommunstyrelsens utskott

15 Dnr 2010/3 Ansökan om miljöfarlig verksamhet för Rosdala HB Rosdala HB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för att bedriva djurproduktion på fastigheten Gladsax 133:6. Länsstyrelsen har hos bl.a. Simrishamns kommun anhållit om besked huruvida ansökningshandlingarna i något avseende behöver kompletteras av sökanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avgivit yttrande i ärendet. Beslutsunderlag Länsstyrelsens meddelande Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande UTSKOTTETS BESLUT Som Simrishamns kommuns yttrande överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Dnr 2008/369 Försäljning av Östra Parkskolan Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 30 mars 2009, 45, bl.a. uppdragit åt enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin att föra diskussioner om avyttring av Östra Parkskolan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 45. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och planarkitekt Eva Ferlinger. Utskottet diskuterar förutsättningarna för detaljplanearbetet, tidplan m.m. UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid utskottets nästa sammanträde den 23 februari Kommunstyrelsens utskott

17 Dnr 2010/45 Årsredovisning för år bokslut Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson redogör för årsredovisningen för år Samtliga nämnder ska senast den 11 februari 2010 inkomma med sina respektive kommentarer. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna. Ta upp ärendet vid utskottets sammanträde den 3 mars Kommunstyrelsens utskott

18 Dnr 2008/132 Gemensam VA-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner undertecknat avtal Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 107, godkänt att avtal tecknas med Tomelilla kommun om gemensam VA-chef. Utskottet fick i uppdrag att godkänna det slutliga avtalet om gemensam VA-chef. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 4 juni 2008, 259, godkänt ett förslag till gemensam va-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner t.o.m. den 31 december Föreligger förslag till en förlängning av avtalet t.o.m. den 30 juni 2010 som undertecknats av kommundirektör Staffan Tellman. Tomelilla kommun har godkänt avtalet. Beslutsunderlag Avtal t.o.m. den 30 juni UTSKOTTETS BESLUT Godkänna förslaget till en förlängning av avtalet om gemensam va-chef för Simrishamns och Tomelilla kommuner t.o.m. den 30 juni Godkänna att avtalet undertecknats av kommundirektör Staffan Tellman. Anmäla beslutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

19 Dnr 2009/395 Avrapportering konsultanvändning under 2009 Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2009, 95, uppmanat samtliga nämnder att iaktta största restriktivitet för att undvika anställningar och anlitande av konsulter. Samtliga nämnder fick också i uppdrag att fortlöpande rapportera till kommunstyrelsen i de fall anställningar sker eller konsulter anlitas. Kommunledningskontoret har sammanställt förvaltningarnas användning av konsulter under år Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 95. Kommunledningskontorets sammanställning Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med ekonomichef Peter Andersson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Som information läggs redovisningarna till handlingarna. Fortlöpande information om anställningar och anlitande av konsulter ska lämnas till kommunstyrelsen varje tertial under Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2010/6 Anhållan om avskrivning av lån Stiftelsen Tjörnedala Stiftelsen Tjörnedala har i skrivelse anhållit om att ett kommunalt lån på kronor avskrivs. Som skäl till avskrivningen anges Stiftelsen är sedan 2007 helt fristående från Simrishamns kommun och arbetet i stiftelsen drivs ideellt. Stiftelsen belastar således inte kommunen vare sig personellt eller ekonomiskt. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Det ursprungliga lånet uppgick till kronor. Lånet skulle enligt ursprunglig skuldförbindelse vara återbetalt år Kommunstyrelsen beslutade i januari 2007, 23, att förlänga avbetalningstiden t om år 2011 och en ny skuldförbindelse upprättades. Kvarstående lånebelopp uppgår i nuläget till kronor. Stiftelsen har i januari 2006 inkommit med en anhållan om att nu aktuellt lån skulle avskrivas på några års sikt alternativ omvandlas till ett amorteringsfritt lån. Kommunstyrelsen var emellertid inte då beredd att ändra de ursprungliga villkoren. Beslutsunderlag Skrivelse från Stiftelsen Tjörnedala Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen avslår Stiftelsen Tjörnedalas anhållan enligt kommunledningskontorets skrivelse. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

21 Dnr 2010/1 Anvisningar för budget 2011 samt plan för åren Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2010, 16, bl.a. beslutat att anta en reviderad tidplan för budget 2011 samt plan för åren (reviderad ). Enligt tidplanen ska kommunstyrelsen den 10 mars 2010 fatta beslut om budgetförutsättningar och anvisningar för nämndernas budgetarbete. Kommunledningskontoret har redovisat förslag till anvisningar för arbetet med budget 2011 och plan för åren 2012 och Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 16. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Godkänna kommunledningskontorets redovisning. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2010/12 Årsredovisningar för räkenskapsåret 2009 för förvaltade fonder (stiftelser) Enligt stiftelselagen skall årsredovisningarna godkännas och undertecknas av förvaltaren (kommunstyrelsen). Följande stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättat årsredovisningar: Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond Stiftelsen Social samfond Stiftelsen Skolans samfond Stiftelsen Justus Ingemanssons fond Stiftelsen Elis Ehrnbergs fond Stiftelsen Sjuksköterskefonden Stiftelsen Per Tuvessons fond Stiftelsen Ehrnbergs läderfabriks understödsfond Stiftelsen Ingrid Larssons donationsfond Stiftelsen Nisbeth Oweniuska fond Stiftelsen Njords donation Stiftelsen 13:e Novemberfonden Stiftelsen Anders Jönssons fond Stiftelsen Johan och Gull Nilssons fond. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen godkänner de upprättade årsredovisningarna för år Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och ekonom Kjell Olsson att underteckna årsredovisningarna. forts.

23 forts. Dnr 2010/12 Uppdra åt kommunledningskontoret att hos tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) begära godkännande av avveckling av följande fonder: Stiftelserna Anders Jönssons fond, Ingrid Larssons fond och Ehrnbergs läderfabriks understödsfond avslutas och kapitalet överförs till Stiftelsen Sociala samfonden. Stiftelsen Njords donations kapital överförs till biblioteket för att användas enligt urkunden. Stiftelsen Nisbeth Oweniuskas kapital överförs till kommunen centralt, under finansiering. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 Dnr 2009/444 Revisionsrapport om granskning och uppföljning av kontrakt gällande driftsentreprenad för stora slipen i Simrishamns hamn På uppdrag av Simrishamns kommuns revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning och uppföljning av entreprenadavtalet gällande stora slipen vid Simrishamns hamn. Kommunrevisionen konstaterar att det avtal som tecknats mellan kommunen och entreprenören för perioden till reglerar en rad viktiga frågor, t ex besiktning och försäkring, styrning av verksamheten, ekonomi och ansvar för avfall som alstras i verksamheten. Kommunrevisionen delar revisionsrapportens slutsatser att kommunens uppföljning av avtalet har varit undermålig. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 20 januari 2010 återremitterat yttrandet för komplettering och omformulering. Kommunledningskontoret har kompletterat och gjort omformuleringar i yttrandet enligt utskottets beslut. Beslutsunderlag Kommunrevisionens skrivelse jämte Ernst & Youngs revisionsrapport. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 6. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar förslaget till yttrande med kommundirektören. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Som svar på kommunrevisionens granskningsrapport överlämna kommunledningskontorets skrivelse. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

25 Dnr 2008/395 Program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Kristianstads kommun har till bl.a. Simrishamns kommun översänt program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. Programmet omfattar det bullerpåverkande området kring Ravlunda skjutfält och innehåller fördjupade studier av orterna Maglehem och Olseröd. Syftet med programmet är att lägga fast vad Kristianstads kommun och Försvarsmakten kan vara överens om när det gäller ny bostadsbebyggelse inom skjutfältets påverkansområde. Simrishamns kommun har ett policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, antaget , som beaktar utvecklingen av bostadsbebyggelsen i norra delen av kommunen kontra beaktande av riksintresset för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält. Policyn redovisar bl.a. ortsområden inom vilka nya bostäder kan byggas ur bullersypunkt. Dokumentet fungerar som planeringsunderlag vid prövning av nya byggrätter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot reviderad samrådshandling för program för ny bostadsbebyggelse. Beslutsunderlag Kristianstads kommuns skrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun har inget att erinra mot förslaget till program för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

26 Dnr 2009/442 Medborgarförslag om förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommunen genom hemsidan Per Andersson har väckt ett medborgarförslag om förbättrad kommunikation mellan medborgare och kommunen genom hemsidan. Enligt förslagsställaren bör varje mail få ett automatiskt ärendenummer och kvitto på mottaget mail. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget och bl.a. redogjort för hur kommunen hanterar sin e-post och vilka lagar och policyer som gäller. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Per Andersson Kommunfullmäktiges beslut , 186. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med administrativ ledare Einar Nilsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Per Anderssons medborgarförslag besvaras med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande. Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

27 Dnr 2009/106 Motion om vikten av att utarbeta och fastställa ett ungdomspolitiskt program och måldokument Christer Grankvist (S) m.fl. har i motion till kommunfullmäktige den 11 mars 2009 föreslagit att ett samlat kommunalt ungdomspolitiskt program och måldokument utarbetas och fastställs av kommunfullmäktige, att kommunens ungdomar medverkar i arbetet och att det ungdomspolitiska programmet och måldokumentet revideras och uppdateras varje valperiod. Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till motionen. En aspekt som socialnämnden tar upp är att inte göra om det som redan är gjort. Flertalet ungdomspolitiska program tar upp alkohol och droger. Här har kommunen redan ett program. Det pågår också ett kontinuerligt arbete mellan främst socialtjänsten och skolans elevhälsovård vad gäller den lilla gruppen ungdomar med problem. Det senaste är att Simrishamns kommun tillsammans med Ystads kommuner och region Skåne ingår i ett projekt Modellområden där huvudmännen ska finna goda samverkansformer i arbetet med barn och ungdomar med psykiska problem. Socialnämnden betonar vikten av att programmet blir kort och konkret med uppföljningsbara mål. Likaså att ansvaret för genomförande vilar på ordinarie organ men att någon måste ha det övergripande ansvaret för att följa upp och revidera programmet. Samverkansråd barn och familj bör kunna fungera som styrgrupp. Inom kommunen finns också inrättat ett ungdomsråd och ett ungdomskontaktråd där diskussioner förs om ungdoms- och utvecklingsfrågor för kommunen. Beslutsunderlag Motion från Christer Grankvist (S) m.fl Socialnämndens beslut , 118, jämte socialförvaltningens skrivelse. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 112. Barn- och utbildningsnämndens beslut , 91. forts.

28 forts. Dnr 2009/106 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ansvara för att det tas fram ett ungdomspolitiskt program enligt motionen. Den av Christer Grankvist (S) m.fl. väckta motionen har därmed bifallits. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

29 Kurs- och konferensinbjudningar UTSKOTTETS BESLUT Följande kursinbjudningar redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsmarknads- och näringslivdagarna 2010 den mars 2010 i Stockholm. 2. Regionförbundet Södra Småland Nya PBL 2010 den 1 juni 2010 på Växjö Konserthus. 3. Kommunförbundet Skåne Färdtjänst i Skåne den 26 mars 2010 i Lund. 4. Region Skåne Plan för dialog och samverkan med kommunerna den 19 mars 2010 (överlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen).

30 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär nr 2010: Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsplan och budget Sveriges Kommuner och Landstings överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg (socialförvaltningen för kännedom) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: a) Räddningstjänst i siffror b) Erbjudande till kommunerna om en nationell enkätundersökning c) Föreläggande om åtgärder i skyddsrum på fastigheten Skolan 2 i Simrishamn (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) och Skolinspektionen: a) Beslut om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Pluskompetens Utbildning i Sverige AB (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom ) 2009/164. b) Beslut om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ystad International Scholl of Arts and Commerce i Ystad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2009/166. c) Beslut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Ystad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2009/172. d) Beslut om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för vid den fristående gymnasieskolan, Önnestadsgymnasiet i Kristianstad (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) 2008/152. forts.

31 forts. 6. Skolverket: a) Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) b) Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning (barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom) Fiskeriverkets information till stödmottagare från Europeiska fiskefonden (hamnchefen, näringslivsansvarige och Madeleine Lundin för kännedom) 2009/ Länsstyrelsen: a) Förordnande som borgerlig vigselförrättare (Kerstin Håkansson Sundin) b) Information om att söka stödmedel för utbyggnad av bredband på landsbygden (IT-chefen för kännedom) c) Beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Maryd 1:20 (samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) d) Uppföljning av tillstånd för vattenverksamhet på fastigheten Östra Vemmerlöv 94:1 (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) e) Meddelande om föryngringsavverkning inom fastigheten Svinaberga 51:1 (kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) f) Kompletteringar till slutrapporten på Skansen 2004/325. g) Anmälan om rensmuddring av inseglingsrännan till Skillinge hamn (hamnenheten för kännedom) 2009/305. h) Miljöhälsorapport Länsrättens beslut med anledning av överklagande från Peter Albrekt om kommunfullmäktiges beslut om va-utbyggnad i kommunen avvisning av talan (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2004/285. forts.

32 forts. 10. Vägverkets beslut om statlig medfinansiering (statsbidrag) 2010 till regionala kollektivtrafikanläggningar (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) 2010/ Region Skånes rapport Markanvändning i Skåne. 12. Ystads kommunfullmäktiges beslut: a) Begäran om utträde ur Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 2009/415. b) Nytt samverkansavtal för SÖSK 2009/ Kallelse till styrelsen för Österlens Kommunala Renhållnings AB den 8 februari Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Österlenskolan Anhållan om verksamhetsbidrag för (ekonomichefen för handläggning/åtgärd) b) Svensk Solarieförening och Strålsäkerhetsmyndigheten - - Solarieverksamhet i kommunal regi (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) och 371. c) Borrby PRO-förening Anhållan om bidrag för renovering av nya lokaler (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) d) Anna Ullin Anhållan om att få disponera plats vid Skillinge hamn för glasskiosk (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Myndighetsnämndens beslut om handläggning av vindkraftsärenden i avvaktan på översiktsplan 2009/ Socialnämndens beslut med synpunkter till Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd samt Närsjukvårdsberedningen med anledning av förändringar inom psykiatrin i Simrishamns kommun 2010/ Barn- och utbildningsförvaltningens ansökan om bidrag till Skapande skola läsåret /18.

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet. 2009-09-15 1 (1) Plats och tid 2009-09-15, kl 09.00 17.00, Lilla salen och revisionsrummet. Birgitta Larsson Bengt Wieslander Ann-Mari Louison Ulf Bengtsson Froste Persson Alf-Göran Andersson Frånvarande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom)

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal. Ersättare: (för kännedom) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats: Onsdagen den 27 september 2006, kl 08.30. Rådhusets

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-05-25 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Direktionen 2011-02-17 Sidan 1/5 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-16.00 Ajournering kl. 13.45-14.00. 14.40 14.50 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande Tommy Andersson, Ystad Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (9) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 18 augusti 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50

Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50 2008-04-23 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.50 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 14 april 2010, kl 08.00-12.30

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer