Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors , kl Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Maine Bergstedt, ersättare för Åsa Svanström (c) Lars-Gunnar Andersson, ersättare för Azra Suljic (s) Peder Forsberg (s), ersättare för Per Boström Johansson Magnus Forsberg (fp), ersättare Bengt Sjöström Mats Nilsson, ersättare för Erland Robertsson (c) Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson (m) ingen ersättare Bengt Strandberg (mp), ingen ersättare Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Hans Lindgren och Mats Nilsson , kl 15.00, kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Haldo Eriksson Justerare Hans Lindgren Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 33 Interpellation angående ambulansen i Robertsfors 34 Interpellation angående kommunens upphandling 35 Utdelning målinriktat kulturstipendium Utdelning ungdomsstipendium Budget 2015 och plan för Allmänhetens frågestund 39 Hastighetsbegränsning vid Jenningsskolan 40 Svar: Medborgarförslag 2/2014 Utveckla sidor om Robertsfors på internet med hjälp av sommarjobbare 41 Svar: Motion 13/2013 Servicepunkt i Åkullsjön 42 Räddningstjänstens prislista och taxa Anmälan Medborgarförslag 3/2014 Vägbelysning grusväg Dalkarlså 44 Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet 45 Delgivningar

3 Kf 33 Dnr 9014/ Interpellation beträffande ambulansen i Robertsfors kommun Marta Pettersson (c) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande beträffande ambulansen i Robertsfors kommun. Se bilaga. Följande frågor ställdes i interpellationen: 1. Har kommunen via hemsida och informationsblad i tidningen Mellanbygden informerat våra medborgare att vi fortfarande saknar ambulans på helgerna, samt att den information som tidigare gått ut visat sig vara felaktig? 2. Hur kommer det sig att turerna varit så många och informationen varit så missvisande beträffande ambulansfrågan i Robertsfors? 3. När i höst kommer det att finnas en ambulans i kommunen veckans alla dagar? Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) redovisad sitt skriftliga svar på interpellationen. Se bilaga.

4 Kf / Interpellation angående kommunens upphandling Lars Bäckström (c) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande angående kommunens upphandling. Följande frågor ställdes i interpellationen: Har kommunens upphandlingsreglemente följts till fullo vid denna upphandling? Vem tog beslut om att kontorsmöblerna skulle upphandlas via auktion? Vilka är de kostnader som uppstått i samband med denna upphandling och vilken budget belastas av detta? Finns det någon plan om vilka kontorsrum som ska få utbytta kontorsinventarier och vem har tagit beslutet i detta fall? Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson (s) redovisad sitt skriftliga svar på interpellationen. Se bilaga.

5 Kf 35 Utdelning av Målinriktat kulturstipendium 2014 Robertsfors kommun delar årligen ut ett målinriktat kulturstipendium. Kommunstyrelsen har beslutat att utse Anna Sundström Lindmark till 2014 års stipendiat. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet på kronor.

6 Kf 36 Utdelning av ungdomsstipendium 2014 Robertsfors kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium på kronor. Stipendiet skall utdelas till ungdomar enskild eller i grupp som genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR. Kommunstyrelsen har beslutat att utse Anna Nogolová till årets ungdomsstipendiat. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Nilsson delade ut stipendiet.

7 Kf 37 Dnr 9014/ Ks 52 Budget 2015 och plan för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att budget för 2015 och plan för utformas med följande rubriksättning m m. Utdebitering Skattesatsen för år 2015 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna Att resultatet sett över en längre period är positivt För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen gör det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. Mål för verksamheten Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är I förhållande till kommunfullmäktiges beslut för planperioden föreslås förändringar med följande belopp: Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: Driftbudget och plan Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del Avskrivningar Ekonomi Soc Bou Shbk

8 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden Resultaträkning Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan Invånarantal 6720 SKL 14: Tkr Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävsnämnd Delsumma Jämförelsestörande poster Avskrivningar Pensionskostnader utöver PO Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning och generella stb Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster netto ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag Tkr Budget Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för avskrivningar o nedskrivning Justering för gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verks Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förv av materiell anläggn tillgång Kassaflöde från investeringsverks Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverks Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ekonomi Soc Bou Shbk

9 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag Budget Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kaptial, avs och skulder Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunstyrelsens budget bifogas protokollet. Beslut om fördelning av kommunstyrelsens budget till utskotten tas vid kommunstyrelsens sammanträde 26 augusti Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna Budget 2015 och plan för Ekonomi Soc Bou Shbk

10 Kf 38 Allmänhetens frågestund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ges allmänheten möjlighet att vid två tillfällen ställa frågor till politiker och tjänstemän. Dessa tillfällen är när budget och bokslut behandlas i kommunfullmäktige. Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde

11 Kf 39 Dnr 9014/ Ks 55 Hastighetsbegränsning vid Jenningsskolan Kommunstyrelsen fattade beslut att flytta F-3 inklusive fritids Tundal och fritids Fröjden till nuvarande Jenningsskolan. Den verksamhet som idag bedrivs på Jenningsskolan exklusive industriprogrammet flyttas till nuvarande lågstadiebyggnaden på Tundalsskolan. Utifrån detta beslut finns det behov av en hastighetsbegränsning till 30 km/h efter Yttre Ringvägen och Hantverkargränd enligt bifogad karta. Underlag Protokoll Au 52 Karta Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) besluta: Att på Yttre Ringvägen i Robertsfors på en sträcka mellan korsningen med Storgatan och korsningen med Hantverkargränd samt på en sträcka på Hantverkargränd mellan korsningen med Yttre Ringvägen och infarten mot brandstationen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och helgdag, mellan klockan och Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Tobias Rosencrantz

12 Kf 40 Ks 59 Dnr 9014/ Medborgarförslag 2/2014 Utveckla sidor om Robertsfors på internet med hjälp av sommarjobbare Nicklas Johansson-Näslund har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen anställer sommarjobbare för att utveckla sidor om Robertsfors på internet. Underlag Medborarförslag Skrivelse Magnus Hansson Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att Robertsfors kommun ställer sig positiva till att finnas med på Wikipedia/Wikitravel Att Robertsfors kommun uppdaterar de uppgifter som idag finns på Wikipedia samt skapar information till Wikitravel. Detta läggs på sektor utveckling och information att hantera. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Magnus Hansson

13 Kf 41 Ks 60 Dnr 9013/ Svar: Motion 13/2013 Servicepunkt i Åkullsjön Lars Bäckström (c), Ann-Christina Hulander (c), Marta Pettersson (c) och Marie Viberg (c) har lämnat in en motion angående servicepunkt i Åkullsjön. Centerpartiet hemställer att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att: På försök under 2 år pröva med en servicepunkt i kommunen. Att intresseförfrågan gällande detta först riktas till näringsidkare i Åkullsjön. Underlag Motion 13/2013 Utredning Magnus Hansson Kommunchefens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Förslag till beslut i tidsordning: 1. Intresseförfrågan gällande att vara en strategisk servicepunkt riktas till näringsidkare i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 2. Utreds om det är fler punkter som utifrån strategisk plan är aktuella att ha som servicepunkter i kommunen. 3. Att ansökan ställs till Länsstyrelsen att finansiera servicepunkt i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 4. Att ansökan utifrån punkt 2 skrivs för att finansiera ytterligare servicepunkter i kommunen av strategisk betydelse. Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan. Ändringsförslag Lars Bäcksström (c): följande två punkter läggs till i förslaget. 5. Om förutsättningar för servicepunkt föreligger ska avtal upprättas mellan kommun och näringsidkare utifrån vilken servicenivå det ska finnas vid servicepunkten.

14 Forts Kf 41 Ks 60 Dnr 9013/ Utifrån servicenivå vid servicepunkten avgörs storleken på kommunens bidrag. Samt att meningen Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan stryks. Yrkande Patrik Nilsson (s) Bifall till kommunchefens förslag. Hans Lindgren (s) Bifall till kommunchefens förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det egna yrkandet vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande Nej-rösts för lars Bäckströms ändringsförslag Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunsstyrelsens enligt Patrik Nilssons yrkande. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Förslag till beslut i tidsordning: 1. Intresseförfrågan gällande att vara en strategisk servicepunkt riktas till näringsidkare i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 2. Utreds om det är fler punkter som utifrån strategisk plan är aktuella att ha som servicepunkter i kommunen. 3. Att ansökan ställs till Länsstyrelsen att finansiera servicepunkt i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 4. Att ansökan utifrån punkt 2 skrivs för att finansiera ytterligare servicepunkter i kommunen av strategisk betydelse. Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan. _ Centerpartiet reserverar sig mot förslaget.

15 Forts Kf 41 Lars Bäckström (c), bifall till eget yrkande. Gunnar Parment (v), bifall till kommunstyrelsens förslag Patrik Nilsson (s), bifall till kommunstyrelsens förslag Hans Lindgren (s), bifall till kommunstyrelsens förslag Ordföranden ställer Lars Bäckströms yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Lars Bäckströms yrkande Omröstningsresultat Med 19 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Förslag till beslut i tidsordning: 1. Intresseförfrågan gällande att vara en strategisk servicepunkt riktas till näringsidkare i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 2. Utreds om det är fler punkter som utifrån strategisk plan är aktuella att ha som servicepunkter i kommunen. 3. Att ansökan ställs till Länsstyrelsen att finansiera servicepunkt i Åkullsjön utifrån bästa strategiska läge. 4. Att ansökan utifrån punkt 2 skrivs för att finansiera ytterligare servicepunkter i kommunen av strategisk betydelse. Om och där erforderlig finansiering från Länsstyrelsen erhålls skapas servicepunkter enligt ovan. _ Centerpartiet reserverar sig mot förslaget.

16 Kf 42 Ks 61 Dnr 9014/ Räddningstjänstens Prislista och Taxa 2014 Bakgrund Prislista för främmande tjänster äger huvudsakligen tillämpning när räddningsinsatser är avslutade men räddningstjänsten utför efterbevakning eller lämnar kvar materiel på olycksplatsen för ägarens behov av efterbevakning samt kostnader i samband med automatiska brandlarm. Taxa för tillsyn och tillstånd äger tillämpning för kommunens uppdrag att pröva tillstånd eller utöva tillsyn enligt nämnda lagstiftningar. Uppgifterna utförs av Umeå kommun enligt avtal men kommunen beslutar om kommunens taxor som ska tillämpas. Priserna har senast justerats 2012 och därför höjs priserna med 3-5% och avrundats till jämna krontal. Bilagor -Prislista för Främmande tjänster Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Räddningstjänstens prislista för Främmande tjänster 2014 samt Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778)om skydd mot olyckor Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Lars Tapani

17 Kf 43 Dnr 9014/ Anmälan Medborgarförslag 3/2014 Vägbelysning grusväg Dalkarlså Camilla From, Bygdeå, har lämnat in ett medborgarförslag där målet är att främja motionerandet och öka trivseln och trafiksäkerheten i kommunen. Därför föreslås att 4 vägbelysningsstolpar sätts upp i Dalkarlså, grusvägen vid reningsverket till E4. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget är anmält och överlämnas för beredning. Äu

18 Kf 44 Ks 68 Dnr 9014/ Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet Bakgrund Överförmyndarna i Umeåregionen, ÖFUR, bildade 2007 på initiativ av kommunchefsgruppen en arbetsgrupp i syfte att undersöka förutsättningar för ökad samverkan. Syftet var i första hand att öka rättssäkerhet och effektivitet samt minska sårbarheten i verksamheten. Ett annat syfte var att renodla verksamheten. Med start 2011 (Vindeln) och 2012 (Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors och Vännäs) finns ett samverkansavtal mellan kranskommunerna och Umeå kommun om ett gemensamt överförmyndarkontor placerat i Umeå. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse Erik Sedig -Förslag till samverkansavtal om gemensam överförmyndarverksamhet * -Förslag till reglemente överförmyndarnämnden i Umeåregionen * * Förslag till samverkansavtal och reglemente har tagits fram av Umeåregionens kansli i samverkan med Umeåregionens överförförmyndarkontor och kommunjurist vid Umeå kommun. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Regionrådets rekommendation: Regionrådets rekommendation till kommunfullmäktige i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeås, Vindelns och Vännäs kommuner: Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun beslutar att från och med samverka med Bjurholms, Nordmalings, Umeås, Vindelns och Vännäs kommuner i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet. Bifogade förslag till samverkansavtal om gemensam överförmyndarverksamhet i Umeåregionen godkänns. Bifogade förslag till reglemente för överförmyndarnämnden i Umeåregionen fastställs. Paragrafen beslutas omedelbart justerad. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Erik Sedig

19 Kf 45 Delgivningar Ej verkställda beslut enligt LSS 28:f-g Protokoll jävsnämnden

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Gunnel Gyllander, kommunchef Håkan Elfving, bitr. kommunchef/skolchef, 100 Torstein Tysklind, ekonomichef, 102

Gunnel Gyllander, kommunchef Håkan Elfving, bitr. kommunchef/skolchef, 100 Torstein Tysklind, ekonomichef, 102 Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (48) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-22.00 Beslutande Ledamöter Jaak Kerstell (C) ordförande Kerstin Stenquist (C) Ann-Gret Olsson (S) Bengt-Ola Ryttar (S)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 21.10 Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer