Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s) Magnus Forsberg (fp) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson (s) Gabrielle Boström (kd) Lars-Gunnar Andersson (s), ersättare för Kjell-Åke Nilsson (s) Ingen ersättare för Linus Lindgren (v) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare Birger Lång Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 52 Rapport Tillväxtutskottet 53 Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd 54 Ekonomirapport Budget 2016 och plan för Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser 57 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens styrkort Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun 60 Barnomsorgsavgift fristående förskolor 61 Maxtaxa barnomsorgsavgifter 62 Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering 63 Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock 64 Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid 65 Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 66 Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten 67 Motion Förskoleklassens undervisningstid 68 Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid 69 Ungdomsstipendium Målinriktat kulturstipendium Årets Brukspatron Delgivningar 73 Borgerlig vigselförrättare

3 Ks 52 Rapport Tillväxtutskottet Besök av arkitekthögskolan, som erbjuder sina tjänster. TV-laget i fotboll kommer till Robertsfors den 8 augusti i år, TVU har beviljat ett bidrag till arrangemanget på kr. Kålaboda Lantbruksmuseum har beviljats ett anläggningsbidrag på kr. TVU har godkänt förslag om tilldelning av kulturbidrag. Leader Urnära beviljas inget stöd. Förslag Årets Brukspatron.

4 Ks 53 Dnr 9015/ Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd På uppdrag av revisorerna i Robertsfors kommun har PwC genomfört en granskning av hur kommunstyrelsens stöd till de anhöriga som ger omsorg till närstående hanteras. Syftet med granskningen har varit att pröva om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Underlag Revisionsrapport Kommunstyrelsens beslut Revisionsrapporten översänds till socialutskottet. När socialutskottet vidtagit åtgärder enligt rekommendationer redovisas dessa till kommunstyrelsen. Socialchef Äu

5 Ks 54 Dnr 9015/ Ekonomirapport Kommunfullmäktiges fastställda ekonomiska mål är att Årets Resultat skall vara 2 procent av skatteintäkter och utjämning för Det prognostiserade resultatet efter 4 månader är tkr. Det motsvarar drygt 1 procent. Underlag Ekonomirapport 1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de verksamhetsområden som prognostiserar ett underskott skall inlämna en åtgärdsplan för hur det prognostiserade underskottet ska minskas till 0 kr. Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 8 september Kommunchef Socialchef Bou-chef Ekonomichef Shbk-chef Äu

6 Ks 55 Dnr 9015/ Budget 2016 och plan för Kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 och plan för utformas med följande rubriksättning m m. Utdebitering Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna Att resultatet sett över en längre period är positivt För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. För 2016, är prognosen från SKL i början på maj, ett minskat skatteunderlag med ca 4, 6 miljoner kronor. Förslaget till beslut innebär att Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är I förhållande till kommunfullmäktiges beslut för planperioden föreslås förändringar med följande belopp: Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: Driftbudget och plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del Avskrivningar

7 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden Resultaträkning Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan Invånarantal 6720 SKL 15: Tkr Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Delsumma Jämförelsestörande poster Avskrivningar Pensionskostnader utöver PO Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning och generella stb Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster netto ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag Tkr Budget Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för avskrivningar o nedskrivning Justering för gjorda avsättningar

8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verks Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förv av materiell anläggn tillgång Kassaflöde från investeringsverks Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverks Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag Budget Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avs och skulder Tilläggsförslag Patrik Nilsson (s): Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens beslut Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Budget 2016 och plan Underlag Budget 2016 och plan

10 Ks 56 Dnr 9015/ Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Robertsfors kommuns fullmäktige fattade beslut om att införa balanserad styrning med hjälp av styrkort. Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser antogs av kommunfullmäktige och har sedan dess reviderats Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa en ny politisk organisation från och med den 1 januari En ny tjänstemannaorganisation som bättre speglar den politiska organisationen beslutades av kommunstyrelsen Från och med beslut om budget för verksamhetsår 2015 har en ny budgetmodell införts som utgår från verksamheter istället för sektorer som tidigare. Detta dokument är en omarbetning av principer för styrning och uppföljning av mål och resurser utifrån förändringar i organisation och budgetmodell. Underlag Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Kommunstyrelsens förslag till beslut (sid 4) i årshjulet görs följande redaktionella ändringar: Kick-Off: Ändras från samtliga presidier till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kvartalsrapport 1 och 2 ändras till Ekonomirapport 1 och 2. (sid 10) 7.5 sista punkten Beskrivning hur de av KF utpekade fokusområdena för året beaktas, tas bort. Efter ovanstående redaktionella ändringar föreslås Kommunfullmäktige fastställa den omarbetade versionen av Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser.

11 Ks 57 Dnr 9015/ Kommunfullmäktiges styrkort 2016 Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort samt prioriterade fokusområden. Underlag Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: Att ta bort de prioriterade fokusområdena i kommunfullmäktiges styrkort. Att anta Kommunfullmäktiges styrkort 2016.

12 Ks 58 Dnr 9015/ Kommunstyrelsens styrkort Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 74 att kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort godkänns och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande i kommunfullmäktige. I bilaga redovisas förslag på revidering utifrån: 1. Styrkortets övergripande nivå Måtten Inköp/leasing av elbil för SHBK el bilpool och Inköp ny cykel kommunkontoret i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska energiförbrukning i kommunens bilpool (mätt i antal inköpta liter bränsle) med 5%. 2. Mätbarhet Måttet Minska egen bilkörning genom att öka kollektivåkande/samåkandet till möten och konferenser i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald bilersättning konto 5521/5522) med 5%. 3. Komplettering och korrigering a) Måtten Enkät andel nöjda föräldrar förskola och Ökat antal låntagare i perspektiv Medborgare/Kund (nyckelfaktor: God kommunal service) utgår och ersätts med: Betygsindex Förskola (NMI) minst 70. Bibliotek NöjdKundIndex) minst 80% b) I perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) kompletteras med måttet: Minska matsvinnet inom måltidsverksamheten med 10%. c) Perspektivet Medborgare/Kund kompletteras med nyckelfaktor Attraktiv livsmiljö och måtten: Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i centralorten för möjliggörande av trygghetsboende (flyttas från perspektiv Hållbar utveckling ) då det bör ses som en nedbrytning av kommunfullmäktiges mått NöjdRegionIndex i Medborgarperspektivet. Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet, ranking 45

13 Forts: Ks 58 Bilaga: Kommunstyrelsens protokoll , 74 Bilaga: Kommunstyrelsens styrkort - Förslag till revidering Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens styrkort för enligt förslag.

14 Ks 59 Dnr 9015/ Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun Syftet med strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun är att tydliggöra vision, mål och värdegrund. Strategin tar avstamp i nationella utbildningspolitiska mål och riktlinjer samt lyfter fram områden som är av särskild vikt för att skolan i Robertsfors kommun ska upprätthålla god kvalitet. Till grund för strategin ligger också resultaten från de temagrupper som arbetat med verksamhetsutveckling inom områdena: Vision, mål och värdegrund Röda tråden Stödresurser Dessa temagrupper har bestått av medarbetare från förskola, låg-, mellan och högstadiet. Sammansättningen av deltagare har också beaktat den geografiska dimensionen. En av utgångspunkterna är också Robertsfors kommuns vision som är Sveriges bästa kommun 2020 och med det övergripande målet om invånare samma år. De strategiska utvecklingsområdena redovisas utifrån de fyra perspektiv som kommunfullmäktige fastställt för det balanserade styrkortet. Detta för att tydliggöra hur de strategiska utvecklingsområdena hänger samman med de mål som fastställts av kommunfullmäktige och de mål och mått som respektive verksamhet har i sina styrkort. Strategin mynnar ut i styrkort för förskola och grundskola som återfinns som bilaga i strategin. Då det gäller bibilioteket så har de ett styrkort som fastställts av kommunfullmäktige i samband med att bibilioteksplanen fastställdes ( , 22). Utifrån det förslag till styrkort som läggs för förskolan/grundskolan samt det som fastställda styrkortet för Biblioteket så bör två mått förändras i kommunstyrelsens styrkort. I kommunstyrelsens styrkort inom perspektiv Medborgare/kund föreslås att måtten: Enkät: andel nöjda föräldrar (förskola) stryks och ersätts med Betygsindex Förskola (NMI). Ökat antal låntagare på biblioteken stryks och ersätts med NöjdKundIndex (NKI). Bou

15 Forts: Ks 59 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan Barn och utbildningsutskottets beslut Barn- och utbildningsutskottet beslutar att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan föreslå kommunstyrelsen att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag. Underlag Protokoll bou Strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun Bou

16 Ks 60 Dnr 9015/ Barnomsorgsavgift fristående förskolor Föräldrar som har sina barn placerade på föräldrakooperativet Drömvallen i Robertsfors kommun har reducerad barnomsorgsavgift med 10 %. Anledningen till detta var att föräldrarna förväntades göra arbetsinsatser på kooperativet. När avtal om ersättning till föräldrakooperativ upprättades togs hänsyn till detta. Dessa förhandlingar upphörde när regelverket kring ersättning till fristående förskolor och skolor infördes. Enligt dessa regler ska kommunen ersätta fristående verksamhet efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den kommunala förskolan (egen regi). Bruttokostnaderna skall dessutom reduceras med kommunens genomsnittliga barnomsorgsintäkter. Bidragsbeloppen fastställs årligen i december månad av kommunstyrelsen. Enligt dagens regler kan barnomsorgsavgiften administreras endera av kommunen eller den fristående förskolan. Drömvallen har valt att Robertsfors kommun ska administrera barnomsorgsavgiften d v s fakturerar och tar in barnomsorgsavgiften. Med denna modell ska bidragsbeloppet beräknas exklusive avgifter och detta belopp har Drömvallen erhållit. Det innebär att Drömvallen får full ersättning samtidigt som Kommunen subventionerar föräldrarna med 10 %. Effekten av detta blir att kommunen får högre nettokostnader för Föräldrakooperativet än för den egna verksamheten. Dessa regler innebär att alla föräldrar inte har samma villkor då det gäller barnomsorg och avgifter till denna. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Underlag Protokoll bou

17 Ks 61 Dnr 9015/ Maxtaxa barnomsorgsavgifter Skolverket har meddelat att förordningen (2001:160) statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) indexeras och höjs kr till kr. Den nya högsta avgiftsnivån skall tillämpas från och med den 1 juli Det yngsta barnet räknas som barn 1. Barn 4 har ingen avgift. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa maxtaxa barnomsorgsavgifter enligt förslag att tillämpas från och med

18 Ks 62 Dnr 9015/ Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering I ekonomirapport 1 prognostiseras ett underskott på ca 800 tkr inom lärcentrum. I kommunstyrelsen beslutade man att kartläggning och validering kan starta höstterminen 2015 om det kan inrymmas i befintlig budget. Mot bakgrund av att branschen uttrycker stort behov av att snarast starta upp kartläggning och validering konstateras att det krävs beslut från kommunstyrelsen om att skjuta till medel för detta ändamål. Barn- och utbildningschefen uppskattar behovet till 250 tkr. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 250 tkr för uppstart av kartläggning och validering. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 250 tkr tas från särskolekontot för uppstart av kartläggning och validering. Underlag Protokoll ks , 44 Protokoll bou , 39 Bou Ek

19 Ks 63 Dnr 9015/ Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade slamtaxan, men att återremittera punkten Avgift för tungt lock, för att få inskrivet i taxan vad definitionen av tungt lock innebär. På kommunens hemsida finns information om vad man ska tänka på när det gäller brunnslock. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att komplettera slamtaxan med nedanstående text vid punkten Avgift för tungt lock : Lock ska inte väga mer än 20 kg. Om locket går att dra åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg vara acceptabelt, då ska locket ha någon form av handtag. Underlag Protokoll

20 Ks 64 Dnr 9015/ Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid Socialutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Underlag Protokoll Su Riktlinjen Soc

21 Ks 65 Dnr 9015/ Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Yrkanden Lars Bäckström (c) yrkar avslag till förslaget. Kenneth Isaksson (m) yrkar avslag till förslaget. Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det liggande förslaget vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande Nej-röst för Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik Nilssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

22 Ks 66 Dnr 9013/ Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten Under slutet av 2013 infördes på förslag FIP-bil för Räddningstjänsten i Robertsfors. Försöksperioden fram till 2015 har utvärderats och kommer att bli permanent men som frivilligt för respektive befälen att vara med att hantera denna FIP-bil. Frivilligt eftersom det är deltidsbrandmän och ibland kan det av praktiska själ vara svårt att hantera bilen men i det stora hela så kommer FIP-bil och funktion att användas i Robertsfors. För Ånäset kommer det att på sikt (2015/2016) köpas in nya bilar som har en nyare och modernare släckfunktion vilket gör att det blir mindre bilar och med möjlighet att under frostfria perioden av året kunna även ha en FIP-bil i detta fall även kallat offensiv enhet. Landstinget bestämmer om IVPA funktionen kan få genomförs av Räddningstjänsten. Idag finns inte något avtal mellan Räddningstjänsten och Landstinget, diskussioner pågår över hela Västerbotten dock finns inte något klart beslutsunderlag. Om Räddningstjänsten skulle utföra IVPA kommer det innebära kostnadsökningar för antingen Landstinget eller Robertsfors kommun. Räddningschef Lars Tapani kommer under 2015 tillföra ytterligare information om FIP och IVPA. Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Tilläggsyrkande Lars Bäckström (c): Kommunstyrelsens presidium uppdras att förhandla med Landstinget angående IVPA. Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkandet avslås. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet. Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar Allmänna utskottet att avslå tilläggsyrkandet.

23 Forts ks 66 Allmänna utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Underlag Motion 9/2013

24 Ks 67 Dnr 9015/ Motion Förskoleklassens undervisningstid Alliansen föreslår i motion 3/2015 Förskoleklassens undervisningstid att rast inte skall räknas in i elevernas garanterade tid i förskoleklassen i Robertsfors kommuns skolor från och med höstterminen I läroplanen och i Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet lyfts leken fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för elevernas egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan eleverna utveckla förmågor som motorik, turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det handlar om att låta leken, både den spontana och den konstruerade, få ta utrymme i verksamheten. Att barn genom leken får upptäcka och undersöka utan att riskera att misslyckas eller förväntas komma fram till ett rätt eller fel svar stärker barns självkänsla. Detta kan leda till att barn vågar närma sig nya situationer vilket i sin tur kan motivera dem att vilja lära sig mer. Rektorerna på kommunens skolor anser leken vara en viktig del av det pedagogiska arbetet och anser att den precis som idag skall ingå i den garanterade undervisningstiden. I motionen hänvisas till att Nybyskolans förskoleklass inom undervisningstiden har en rast om 20 minuter. Det är riktigt att den pedagogiska utevistelsen på schemat har getts beteckningen rast detta är dock enligt personal och rektor inte korrekt då det handlar om utevistelse och lärande lek. Nybyskolans förskoleklass har haft olika upplägg för utevistelse genom åren. Under en period har dagen börjat med utevistelse och en annan period har dagen avslutats med utevistelse. För tillfället har man valt att förlägga utevistelsen under samma tid som övriga skolans rast på förmiddagen, då man sett detta som en bra möjlighet för lärande lek och social träning. Under hela utevistelsen finns den pedagogiska personalen med barnen.

25 Forts Ks 67 Utevistelsen ingår med andra ord som en viktig del i det pedagogiska arbetet med barnen. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Underlag Motion Skolverkets stödmaterial Förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet Protokoll bou Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

26 Ks 68 Dnr 9015/ Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid Alliansen föreslår i motion 4/2015 att Robertsfors kommun undersöker möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Senast frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid var aktuell i Robertsfors kommun var Efter en utredning av dåvarande rektorer beslöt dåvarande Barn- och utbildningsnämnden att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, p g a att behovet ansågs för litet för att motivera den ökade kostnaden. Enligt en rundringning till kranskommunerna och till Umeå kommun framkommer att endast Umeå och Nordmaling erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i dagsläget. Umeå har en förskola som erbjuder detta och i Nordmaling finns en dagbarnvårdare som kombinerar sitt egen-företagande med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskolecheferna i Robertsfors kommun upplever inte att det i dagsläget finns ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån de kontakter de har. Dock ställer de sig positiv till en ny utredning om behovet skulle komma att uppstå. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

27 Forts ks 68 Underlag Motion Protokollsbeslut Barn- och utbildningsnämnden Protokoll bou

28 Ks 69 Dnr 9015/ Ungdomsstipendium 2015 Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, som genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR. Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad utbildning. Fyra ansökningar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökningar Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium Kommunstyrelsens beslut Albin Sandberg och Zorica Grubor utses till årets ungdomsstipendiater. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

29 Ks 70 Dnr 9015/ Målinriktat kulturstipendium 2015 Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. Fyra ansökningar har inkommit. Underlag Ansökningar Normer och tidigare stipendiater Kommunstyrelsens beslut SaraMi Liljeholm utses att mottaga årets målinriktade kulturstipendium. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

30 Ks 71 Dnr 9015/ Årets Brukspatron 2015 Tillväxtutskottets förslag på Brukspatron 2015 redovisas vid sammanträdet. Bilaga: Brukspatroner från 1982 och framåt. Kommunstyrelsens beslut Håkan Johansson, Techsam Electronics AB, utses till Årets Brukspatron Kommunchef

31 Ks 72 Delgivningar Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Techsam Electronics AB Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Racoon Miljöfilter AB Delegationsbeslut: Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift, Djäkneboda skola. Protokoll sociala utskottet Protokoll Bou Protokoll Au inställt inställt

Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Per Olofsson (c)

Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Per Olofsson (c) Barn- och utbildningsutskottet 2015-05-11 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-05-11 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 13.00 17.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Vera Pettersson (s) Per Olovsson (c), ersättare Elisabeth Tängdén (c) Haldo

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-06-18, kl 13.00-15.00 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Maine Bergstedt, ersättare för Åsa Svanström (c) Lars-Gunnar Andersson, ersättare för Azra

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunkontoret 2014-12-03, kl 20.40 20.55 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-10-27

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-10-27 Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-27, kl 13.00 15.10 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Lars-Gunnar Andersson (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 15 Plats och tid Kommunkontoret 2014-01-21, kl 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagare Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-03-09, kl 13.00-14.25 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Samuel Lindgren Åsa Andersson (s), ersättare Vera Pettersson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s) Ann-Christina Hulander, ersättare för Bo

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ove Lindström (s) Lars Bäckström

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ove Lindström (s) Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-05-27, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s) Bo Lundkvist (c) Per Boström Johansson ersättare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors Plats och tid Kommunkontoret 2015-01-24, kl 13.00 16.10 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström (c) och Kurt Ek (s) ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström (c) och Kurt Ek (s) ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Bygdegården i Bygdeå 2015-09-21, kl 13.00-16.30 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Per Olofsson (c), ersättare Erland Robertsson (c) Sandra Brändström (s), ersättare Samuel Lindgren

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen. Kommunkontoret Robertsfors

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen. Kommunkontoret Robertsfors Plats och tid Kommunkontoret 2014-12-09, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s) Bo Lundkvist (c) Ewa-Mari Westerlund (s)

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2016-02-22 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2016-02-22 kl. 13:00-16:30 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Per Olofsson (c) Lars-Gunnar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (2) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 13.00 16.15 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Anneli Kousmanen (s) Birgit Johansson (s)

Läs mer

Ks 214 Dnr 9010/367 102. Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet. Kommunstyrelsens beslut

Ks 214 Dnr 9010/367 102. Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet. Kommunstyrelsens beslut Ks 214 Dnr 9010/367 102 Val av ledamöter och ersättare i Allmänna utskottet Kommunfullmäktige beslöt 2010-04-21 26 att godkänna ny politisk organisation. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.40 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S) Rickard Gillman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande Plats och tid Södergatan 2, Gislaved, kl 14.00-15.05 2013-11-18 Beslutande Elisabeth Andersson (KD) ordförande Barbro Ekholm-Nestander (KD) ersätter Solveig Davidsson (M) Björn Olsson (FP) ersätter Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-11-04, kl 13.00 14.45 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer