Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s) Magnus Forsberg (fp) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson (s) Gabrielle Boström (kd) Lars-Gunnar Andersson (s), ersättare för Kjell-Åke Nilsson (s) Ingen ersättare för Linus Lindgren (v) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare Birger Lång Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 52 Rapport Tillväxtutskottet 53 Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd 54 Ekonomirapport Budget 2016 och plan för Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser 57 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens styrkort Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun 60 Barnomsorgsavgift fristående förskolor 61 Maxtaxa barnomsorgsavgifter 62 Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering 63 Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock 64 Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid 65 Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 66 Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten 67 Motion Förskoleklassens undervisningstid 68 Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid 69 Ungdomsstipendium Målinriktat kulturstipendium Årets Brukspatron Delgivningar 73 Borgerlig vigselförrättare

3 Ks 52 Rapport Tillväxtutskottet Besök av arkitekthögskolan, som erbjuder sina tjänster. TV-laget i fotboll kommer till Robertsfors den 8 augusti i år, TVU har beviljat ett bidrag till arrangemanget på kr. Kålaboda Lantbruksmuseum har beviljats ett anläggningsbidrag på kr. TVU har godkänt förslag om tilldelning av kulturbidrag. Leader Urnära beviljas inget stöd. Förslag Årets Brukspatron.

4 Ks 53 Dnr 9015/ Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd På uppdrag av revisorerna i Robertsfors kommun har PwC genomfört en granskning av hur kommunstyrelsens stöd till de anhöriga som ger omsorg till närstående hanteras. Syftet med granskningen har varit att pröva om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Underlag Revisionsrapport Kommunstyrelsens beslut Revisionsrapporten översänds till socialutskottet. När socialutskottet vidtagit åtgärder enligt rekommendationer redovisas dessa till kommunstyrelsen. Socialchef Äu

5 Ks 54 Dnr 9015/ Ekonomirapport Kommunfullmäktiges fastställda ekonomiska mål är att Årets Resultat skall vara 2 procent av skatteintäkter och utjämning för Det prognostiserade resultatet efter 4 månader är tkr. Det motsvarar drygt 1 procent. Underlag Ekonomirapport 1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de verksamhetsområden som prognostiserar ett underskott skall inlämna en åtgärdsplan för hur det prognostiserade underskottet ska minskas till 0 kr. Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 8 september Kommunchef Socialchef Bou-chef Ekonomichef Shbk-chef Äu

6 Ks 55 Dnr 9015/ Budget 2016 och plan för Kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 och plan för utformas med följande rubriksättning m m. Utdebitering Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna Att resultatet sett över en längre period är positivt För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. För 2016, är prognosen från SKL i början på maj, ett minskat skatteunderlag med ca 4, 6 miljoner kronor. Förslaget till beslut innebär att Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är I förhållande till kommunfullmäktiges beslut för planperioden föreslås förändringar med följande belopp: Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: Driftbudget och plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del Avskrivningar

7 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden Resultaträkning Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan Invånarantal 6720 SKL 15: Tkr Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Delsumma Jämförelsestörande poster Avskrivningar Pensionskostnader utöver PO Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning och generella stb Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster netto ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag Tkr Budget Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för avskrivningar o nedskrivning Justering för gjorda avsättningar

8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verks Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förv av materiell anläggn tillgång Kassaflöde från investeringsverks Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverks Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag Budget Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avs och skulder Tilläggsförslag Patrik Nilsson (s): Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens beslut Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Budget 2016 och plan Underlag Budget 2016 och plan

10 Ks 56 Dnr 9015/ Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Robertsfors kommuns fullmäktige fattade beslut om att införa balanserad styrning med hjälp av styrkort. Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser antogs av kommunfullmäktige och har sedan dess reviderats Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa en ny politisk organisation från och med den 1 januari En ny tjänstemannaorganisation som bättre speglar den politiska organisationen beslutades av kommunstyrelsen Från och med beslut om budget för verksamhetsår 2015 har en ny budgetmodell införts som utgår från verksamheter istället för sektorer som tidigare. Detta dokument är en omarbetning av principer för styrning och uppföljning av mål och resurser utifrån förändringar i organisation och budgetmodell. Underlag Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Kommunstyrelsens förslag till beslut (sid 4) i årshjulet görs följande redaktionella ändringar: Kick-Off: Ändras från samtliga presidier till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kvartalsrapport 1 och 2 ändras till Ekonomirapport 1 och 2. (sid 10) 7.5 sista punkten Beskrivning hur de av KF utpekade fokusområdena för året beaktas, tas bort. Efter ovanstående redaktionella ändringar föreslås Kommunfullmäktige fastställa den omarbetade versionen av Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser.

11 Ks 57 Dnr 9015/ Kommunfullmäktiges styrkort 2016 Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort samt prioriterade fokusområden. Underlag Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: Att ta bort de prioriterade fokusområdena i kommunfullmäktiges styrkort. Att anta Kommunfullmäktiges styrkort 2016.

12 Ks 58 Dnr 9015/ Kommunstyrelsens styrkort Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 74 att kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort godkänns och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande i kommunfullmäktige. I bilaga redovisas förslag på revidering utifrån: 1. Styrkortets övergripande nivå Måtten Inköp/leasing av elbil för SHBK el bilpool och Inköp ny cykel kommunkontoret i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska energiförbrukning i kommunens bilpool (mätt i antal inköpta liter bränsle) med 5%. 2. Mätbarhet Måttet Minska egen bilkörning genom att öka kollektivåkande/samåkandet till möten och konferenser i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald bilersättning konto 5521/5522) med 5%. 3. Komplettering och korrigering a) Måtten Enkät andel nöjda föräldrar förskola och Ökat antal låntagare i perspektiv Medborgare/Kund (nyckelfaktor: God kommunal service) utgår och ersätts med: Betygsindex Förskola (NMI) minst 70. Bibliotek NöjdKundIndex) minst 80% b) I perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) kompletteras med måttet: Minska matsvinnet inom måltidsverksamheten med 10%. c) Perspektivet Medborgare/Kund kompletteras med nyckelfaktor Attraktiv livsmiljö och måtten: Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i centralorten för möjliggörande av trygghetsboende (flyttas från perspektiv Hållbar utveckling ) då det bör ses som en nedbrytning av kommunfullmäktiges mått NöjdRegionIndex i Medborgarperspektivet. Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet, ranking 45

13 Forts: Ks 58 Bilaga: Kommunstyrelsens protokoll , 74 Bilaga: Kommunstyrelsens styrkort - Förslag till revidering Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens styrkort för enligt förslag.

14 Ks 59 Dnr 9015/ Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun Syftet med strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun är att tydliggöra vision, mål och värdegrund. Strategin tar avstamp i nationella utbildningspolitiska mål och riktlinjer samt lyfter fram områden som är av särskild vikt för att skolan i Robertsfors kommun ska upprätthålla god kvalitet. Till grund för strategin ligger också resultaten från de temagrupper som arbetat med verksamhetsutveckling inom områdena: Vision, mål och värdegrund Röda tråden Stödresurser Dessa temagrupper har bestått av medarbetare från förskola, låg-, mellan och högstadiet. Sammansättningen av deltagare har också beaktat den geografiska dimensionen. En av utgångspunkterna är också Robertsfors kommuns vision som är Sveriges bästa kommun 2020 och med det övergripande målet om invånare samma år. De strategiska utvecklingsområdena redovisas utifrån de fyra perspektiv som kommunfullmäktige fastställt för det balanserade styrkortet. Detta för att tydliggöra hur de strategiska utvecklingsområdena hänger samman med de mål som fastställts av kommunfullmäktige och de mål och mått som respektive verksamhet har i sina styrkort. Strategin mynnar ut i styrkort för förskola och grundskola som återfinns som bilaga i strategin. Då det gäller bibilioteket så har de ett styrkort som fastställts av kommunfullmäktige i samband med att bibilioteksplanen fastställdes ( , 22). Utifrån det förslag till styrkort som läggs för förskolan/grundskolan samt det som fastställda styrkortet för Biblioteket så bör två mått förändras i kommunstyrelsens styrkort. I kommunstyrelsens styrkort inom perspektiv Medborgare/kund föreslås att måtten: Enkät: andel nöjda föräldrar (förskola) stryks och ersätts med Betygsindex Förskola (NMI). Ökat antal låntagare på biblioteken stryks och ersätts med NöjdKundIndex (NKI). Bou

15 Forts: Ks 59 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan Barn och utbildningsutskottets beslut Barn- och utbildningsutskottet beslutar att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan föreslå kommunstyrelsen att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag. Underlag Protokoll bou Strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun Bou

16 Ks 60 Dnr 9015/ Barnomsorgsavgift fristående förskolor Föräldrar som har sina barn placerade på föräldrakooperativet Drömvallen i Robertsfors kommun har reducerad barnomsorgsavgift med 10 %. Anledningen till detta var att föräldrarna förväntades göra arbetsinsatser på kooperativet. När avtal om ersättning till föräldrakooperativ upprättades togs hänsyn till detta. Dessa förhandlingar upphörde när regelverket kring ersättning till fristående förskolor och skolor infördes. Enligt dessa regler ska kommunen ersätta fristående verksamhet efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den kommunala förskolan (egen regi). Bruttokostnaderna skall dessutom reduceras med kommunens genomsnittliga barnomsorgsintäkter. Bidragsbeloppen fastställs årligen i december månad av kommunstyrelsen. Enligt dagens regler kan barnomsorgsavgiften administreras endera av kommunen eller den fristående förskolan. Drömvallen har valt att Robertsfors kommun ska administrera barnomsorgsavgiften d v s fakturerar och tar in barnomsorgsavgiften. Med denna modell ska bidragsbeloppet beräknas exklusive avgifter och detta belopp har Drömvallen erhållit. Det innebär att Drömvallen får full ersättning samtidigt som Kommunen subventionerar föräldrarna med 10 %. Effekten av detta blir att kommunen får högre nettokostnader för Föräldrakooperativet än för den egna verksamheten. Dessa regler innebär att alla föräldrar inte har samma villkor då det gäller barnomsorg och avgifter till denna. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Underlag Protokoll bou

17 Ks 61 Dnr 9015/ Maxtaxa barnomsorgsavgifter Skolverket har meddelat att förordningen (2001:160) statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) indexeras och höjs kr till kr. Den nya högsta avgiftsnivån skall tillämpas från och med den 1 juli Det yngsta barnet räknas som barn 1. Barn 4 har ingen avgift. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa maxtaxa barnomsorgsavgifter enligt förslag att tillämpas från och med

18 Ks 62 Dnr 9015/ Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering I ekonomirapport 1 prognostiseras ett underskott på ca 800 tkr inom lärcentrum. I kommunstyrelsen beslutade man att kartläggning och validering kan starta höstterminen 2015 om det kan inrymmas i befintlig budget. Mot bakgrund av att branschen uttrycker stort behov av att snarast starta upp kartläggning och validering konstateras att det krävs beslut från kommunstyrelsen om att skjuta till medel för detta ändamål. Barn- och utbildningschefen uppskattar behovet till 250 tkr. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 250 tkr för uppstart av kartläggning och validering. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 250 tkr tas från särskolekontot för uppstart av kartläggning och validering. Underlag Protokoll ks , 44 Protokoll bou , 39 Bou Ek

19 Ks 63 Dnr 9015/ Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade slamtaxan, men att återremittera punkten Avgift för tungt lock, för att få inskrivet i taxan vad definitionen av tungt lock innebär. På kommunens hemsida finns information om vad man ska tänka på när det gäller brunnslock. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att komplettera slamtaxan med nedanstående text vid punkten Avgift för tungt lock : Lock ska inte väga mer än 20 kg. Om locket går att dra åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg vara acceptabelt, då ska locket ha någon form av handtag. Underlag Protokoll

20 Ks 64 Dnr 9015/ Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid Socialutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Underlag Protokoll Su Riktlinjen Soc

21 Ks 65 Dnr 9015/ Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Yrkanden Lars Bäckström (c) yrkar avslag till förslaget. Kenneth Isaksson (m) yrkar avslag till förslaget. Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det liggande förslaget vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande Nej-röst för Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik Nilssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

22 Ks 66 Dnr 9013/ Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten Under slutet av 2013 infördes på förslag FIP-bil för Räddningstjänsten i Robertsfors. Försöksperioden fram till 2015 har utvärderats och kommer att bli permanent men som frivilligt för respektive befälen att vara med att hantera denna FIP-bil. Frivilligt eftersom det är deltidsbrandmän och ibland kan det av praktiska själ vara svårt att hantera bilen men i det stora hela så kommer FIP-bil och funktion att användas i Robertsfors. För Ånäset kommer det att på sikt (2015/2016) köpas in nya bilar som har en nyare och modernare släckfunktion vilket gör att det blir mindre bilar och med möjlighet att under frostfria perioden av året kunna även ha en FIP-bil i detta fall även kallat offensiv enhet. Landstinget bestämmer om IVPA funktionen kan få genomförs av Räddningstjänsten. Idag finns inte något avtal mellan Räddningstjänsten och Landstinget, diskussioner pågår över hela Västerbotten dock finns inte något klart beslutsunderlag. Om Räddningstjänsten skulle utföra IVPA kommer det innebära kostnadsökningar för antingen Landstinget eller Robertsfors kommun. Räddningschef Lars Tapani kommer under 2015 tillföra ytterligare information om FIP och IVPA. Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Tilläggsyrkande Lars Bäckström (c): Kommunstyrelsens presidium uppdras att förhandla med Landstinget angående IVPA. Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkandet avslås. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet. Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar Allmänna utskottet att avslå tilläggsyrkandet.

23 Forts ks 66 Allmänna utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Underlag Motion 9/2013

24 Ks 67 Dnr 9015/ Motion Förskoleklassens undervisningstid Alliansen föreslår i motion 3/2015 Förskoleklassens undervisningstid att rast inte skall räknas in i elevernas garanterade tid i förskoleklassen i Robertsfors kommuns skolor från och med höstterminen I läroplanen och i Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet lyfts leken fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för elevernas egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan eleverna utveckla förmågor som motorik, turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det handlar om att låta leken, både den spontana och den konstruerade, få ta utrymme i verksamheten. Att barn genom leken får upptäcka och undersöka utan att riskera att misslyckas eller förväntas komma fram till ett rätt eller fel svar stärker barns självkänsla. Detta kan leda till att barn vågar närma sig nya situationer vilket i sin tur kan motivera dem att vilja lära sig mer. Rektorerna på kommunens skolor anser leken vara en viktig del av det pedagogiska arbetet och anser att den precis som idag skall ingå i den garanterade undervisningstiden. I motionen hänvisas till att Nybyskolans förskoleklass inom undervisningstiden har en rast om 20 minuter. Det är riktigt att den pedagogiska utevistelsen på schemat har getts beteckningen rast detta är dock enligt personal och rektor inte korrekt då det handlar om utevistelse och lärande lek. Nybyskolans förskoleklass har haft olika upplägg för utevistelse genom åren. Under en period har dagen börjat med utevistelse och en annan period har dagen avslutats med utevistelse. För tillfället har man valt att förlägga utevistelsen under samma tid som övriga skolans rast på förmiddagen, då man sett detta som en bra möjlighet för lärande lek och social träning. Under hela utevistelsen finns den pedagogiska personalen med barnen.

25 Forts Ks 67 Utevistelsen ingår med andra ord som en viktig del i det pedagogiska arbetet med barnen. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Underlag Motion Skolverkets stödmaterial Förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet Protokoll bou Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

26 Ks 68 Dnr 9015/ Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid Alliansen föreslår i motion 4/2015 att Robertsfors kommun undersöker möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Senast frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid var aktuell i Robertsfors kommun var Efter en utredning av dåvarande rektorer beslöt dåvarande Barn- och utbildningsnämnden att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, p g a att behovet ansågs för litet för att motivera den ökade kostnaden. Enligt en rundringning till kranskommunerna och till Umeå kommun framkommer att endast Umeå och Nordmaling erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i dagsläget. Umeå har en förskola som erbjuder detta och i Nordmaling finns en dagbarnvårdare som kombinerar sitt egen-företagande med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskolecheferna i Robertsfors kommun upplever inte att det i dagsläget finns ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån de kontakter de har. Dock ställer de sig positiv till en ny utredning om behovet skulle komma att uppstå. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

27 Forts ks 68 Underlag Motion Protokollsbeslut Barn- och utbildningsnämnden Protokoll bou

28 Ks 69 Dnr 9015/ Ungdomsstipendium 2015 Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, som genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR. Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad utbildning. Fyra ansökningar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökningar Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium Kommunstyrelsens beslut Albin Sandberg och Zorica Grubor utses till årets ungdomsstipendiater. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

29 Ks 70 Dnr 9015/ Målinriktat kulturstipendium 2015 Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. Fyra ansökningar har inkommit. Underlag Ansökningar Normer och tidigare stipendiater Kommunstyrelsens beslut SaraMi Liljeholm utses att mottaga årets målinriktade kulturstipendium. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

30 Ks 71 Dnr 9015/ Årets Brukspatron 2015 Tillväxtutskottets förslag på Brukspatron 2015 redovisas vid sammanträdet. Bilaga: Brukspatroner från 1982 och framåt. Kommunstyrelsens beslut Håkan Johansson, Techsam Electronics AB, utses till Årets Brukspatron Kommunchef

31 Ks 72 Delgivningar Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Techsam Electronics AB Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Racoon Miljöfilter AB Delegationsbeslut: Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift, Djäkneboda skola. Protokoll sociala utskottet Protokoll Bou Protokoll Au inställt inställt

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren och Mats Nilsson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-06-18, kl 13.00-15.00 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Maine Bergstedt, ersättare för Åsa Svanström (c) Lars-Gunnar Andersson, ersättare för Azra

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors

Karl-Johan Bergmark. Anders Kärnebro 18 Marie Viberg (c) Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-02-24. Kommunkontoret Robertsfors Plats och tid Kommunkontoret 2015-01-24, kl 13.00 16.10 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström (c) och Kurt Ek (s) ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström (c) och Kurt Ek (s) ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Bygdegården i Bygdeå 2015-09-21, kl 13.00-16.30 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Per Olofsson (c), ersättare Erland Robertsson (c) Sandra Brändström (s), ersättare Samuel Lindgren

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-26 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum, Ängen kl. 08.30-09.30 Beslutande: Pontus Wessman, ordförande (mp) Woldurf Skallbom (c) Torbjörn Mellgren (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer