Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström (s) Magnus Forsberg (fp) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson (s) Gabrielle Boström (kd) Lars-Gunnar Andersson (s), ersättare för Kjell-Åke Nilsson (s) Ingen ersättare för Linus Lindgren (v) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare Birger Lång Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 52 Rapport Tillväxtutskottet 53 Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd 54 Ekonomirapport Budget 2016 och plan för Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser 57 Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens styrkort Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun 60 Barnomsorgsavgift fristående förskolor 61 Maxtaxa barnomsorgsavgifter 62 Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering 63 Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock 64 Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid 65 Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 66 Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten 67 Motion Förskoleklassens undervisningstid 68 Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid 69 Ungdomsstipendium Målinriktat kulturstipendium Årets Brukspatron Delgivningar 73 Borgerlig vigselförrättare

3 Ks 52 Rapport Tillväxtutskottet Besök av arkitekthögskolan, som erbjuder sina tjänster. TV-laget i fotboll kommer till Robertsfors den 8 augusti i år, TVU har beviljat ett bidrag till arrangemanget på kr. Kålaboda Lantbruksmuseum har beviljats ett anläggningsbidrag på kr. TVU har godkänt förslag om tilldelning av kulturbidrag. Leader Urnära beviljas inget stöd. Förslag Årets Brukspatron.

4 Ks 53 Dnr 9015/ Revisionsrapport - Granskning av anhörigstöd På uppdrag av revisorerna i Robertsfors kommun har PwC genomfört en granskning av hur kommunstyrelsens stöd till de anhöriga som ger omsorg till närstående hanteras. Syftet med granskningen har varit att pröva om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Underlag Revisionsrapport Kommunstyrelsens beslut Revisionsrapporten översänds till socialutskottet. När socialutskottet vidtagit åtgärder enligt rekommendationer redovisas dessa till kommunstyrelsen. Socialchef Äu

5 Ks 54 Dnr 9015/ Ekonomirapport Kommunfullmäktiges fastställda ekonomiska mål är att Årets Resultat skall vara 2 procent av skatteintäkter och utjämning för Det prognostiserade resultatet efter 4 månader är tkr. Det motsvarar drygt 1 procent. Underlag Ekonomirapport 1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de verksamhetsområden som prognostiserar ett underskott skall inlämna en åtgärdsplan för hur det prognostiserade underskottet ska minskas till 0 kr. Åtgärdsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 8 september Kommunchef Socialchef Bou-chef Ekonomichef Shbk-chef Äu

6 Ks 55 Dnr 9015/ Budget 2016 och plan för Kommunstyrelsens förslag till budget för 2016 och plan för utformas med följande rubriksättning m m. Utdebitering Skattesatsen för år 2016 fastställs till kronor 23:10 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna Att resultatet sett över en längre period är positivt För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. För 2016, är prognosen från SKL i början på maj, ett minskat skatteunderlag med ca 4, 6 miljoner kronor. Förslaget till beslut innebär att Årets resultat enbart uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är I förhållande till kommunfullmäktiges beslut för planperioden föreslås förändringar med följande belopp: Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande: Driftbudget och plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del Avskrivningar

7 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden Resultaträkning Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan Invånarantal 6720 SKL 15: Tkr Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen Överförmyndarnämnd Myndighets/jävnämnd Delsumma Jämförelsestörande poster Avskrivningar Pensionskostnader utöver PO Verksamhetens nettokostnader Skatt, utjämning och generella stb Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster netto ÅRETS RESULTAT FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag Tkr Budget Plan Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för avskrivningar o nedskrivning Justering för gjorda avsättningar

8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av varulager Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verks Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förv av materiell anläggn tillgång Kassaflöde från investeringsverks Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverks Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag Budget Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avs och skulder Tilläggsförslag Patrik Nilsson (s): Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens beslut Förvaltningarna får i uppdrag att hitta kostnadsminskningar motsvarande 0,5 %, redovisas till kommunstyrelsen den 8 september. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Budget 2016 och plan Underlag Budget 2016 och plan

10 Ks 56 Dnr 9015/ Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Robertsfors kommuns fullmäktige fattade beslut om att införa balanserad styrning med hjälp av styrkort. Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser antogs av kommunfullmäktige och har sedan dess reviderats Kommunfullmäktige fattade beslut om att införa en ny politisk organisation från och med den 1 januari En ny tjänstemannaorganisation som bättre speglar den politiska organisationen beslutades av kommunstyrelsen Från och med beslut om budget för verksamhetsår 2015 har en ny budgetmodell införts som utgår från verksamheter istället för sektorer som tidigare. Detta dokument är en omarbetning av principer för styrning och uppföljning av mål och resurser utifrån förändringar i organisation och budgetmodell. Underlag Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser Kommunstyrelsens förslag till beslut (sid 4) i årshjulet görs följande redaktionella ändringar: Kick-Off: Ändras från samtliga presidier till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kvartalsrapport 1 och 2 ändras till Ekonomirapport 1 och 2. (sid 10) 7.5 sista punkten Beskrivning hur de av KF utpekade fokusområdena för året beaktas, tas bort. Efter ovanstående redaktionella ändringar föreslås Kommunfullmäktige fastställa den omarbetade versionen av Principer för styrning och uppföljning av mål och resurser.

11 Ks 57 Dnr 9015/ Kommunfullmäktiges styrkort 2016 Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort samt prioriterade fokusområden. Underlag Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: Att ta bort de prioriterade fokusområdena i kommunfullmäktiges styrkort. Att anta Kommunfullmäktiges styrkort 2016.

12 Ks 58 Dnr 9015/ Kommunstyrelsens styrkort Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 74 att kommunstyrelsens samlade balanserade styrkort godkänns och inarbetas i plan- och budgetdokumentet för godkännande i kommunfullmäktige. I bilaga redovisas förslag på revidering utifrån: 1. Styrkortets övergripande nivå Måtten Inköp/leasing av elbil för SHBK el bilpool och Inköp ny cykel kommunkontoret i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska energiförbrukning i kommunens bilpool (mätt i antal inköpta liter bränsle) med 5%. 2. Mätbarhet Måttet Minska egen bilkörning genom att öka kollektivåkande/samåkandet till möten och konferenser i perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) utgår och ersätts med: Minska egen bilkörning i tjänsten (mätt i utbetald bilersättning konto 5521/5522) med 5%. 3. Komplettering och korrigering a) Måtten Enkät andel nöjda föräldrar förskola och Ökat antal låntagare i perspektiv Medborgare/Kund (nyckelfaktor: God kommunal service) utgår och ersätts med: Betygsindex Förskola (NMI) minst 70. Bibliotek NöjdKundIndex) minst 80% b) I perspektiv Hållbar utveckling & Tillväxt (nyckelfaktor: Hållbara konsumtionsmönster) kompletteras med måttet: Minska matsvinnet inom måltidsverksamheten med 10%. c) Perspektivet Medborgare/Kund kompletteras med nyckelfaktor Attraktiv livsmiljö och måtten: Beslut om produktion av flerfamiljshus centralt i centralorten för möjliggörande av trygghetsboende (flyttas från perspektiv Hållbar utveckling ) då det bör ses som en nedbrytning av kommunfullmäktiges mått NöjdRegionIndex i Medborgarperspektivet. Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet, ranking 45

13 Forts: Ks 58 Bilaga: Kommunstyrelsens protokoll , 74 Bilaga: Kommunstyrelsens styrkort - Förslag till revidering Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens styrkort för enligt förslag.

14 Ks 59 Dnr 9015/ Strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun Syftet med strategi för- och grundskola i Robertsfors kommun är att tydliggöra vision, mål och värdegrund. Strategin tar avstamp i nationella utbildningspolitiska mål och riktlinjer samt lyfter fram områden som är av särskild vikt för att skolan i Robertsfors kommun ska upprätthålla god kvalitet. Till grund för strategin ligger också resultaten från de temagrupper som arbetat med verksamhetsutveckling inom områdena: Vision, mål och värdegrund Röda tråden Stödresurser Dessa temagrupper har bestått av medarbetare från förskola, låg-, mellan och högstadiet. Sammansättningen av deltagare har också beaktat den geografiska dimensionen. En av utgångspunkterna är också Robertsfors kommuns vision som är Sveriges bästa kommun 2020 och med det övergripande målet om invånare samma år. De strategiska utvecklingsområdena redovisas utifrån de fyra perspektiv som kommunfullmäktige fastställt för det balanserade styrkortet. Detta för att tydliggöra hur de strategiska utvecklingsområdena hänger samman med de mål som fastställts av kommunfullmäktige och de mål och mått som respektive verksamhet har i sina styrkort. Strategin mynnar ut i styrkort för förskola och grundskola som återfinns som bilaga i strategin. Då det gäller bibilioteket så har de ett styrkort som fastställts av kommunfullmäktige i samband med att bibilioteksplanen fastställdes ( , 22). Utifrån det förslag till styrkort som läggs för förskolan/grundskolan samt det som fastställda styrkortet för Biblioteket så bör två mått förändras i kommunstyrelsens styrkort. I kommunstyrelsens styrkort inom perspektiv Medborgare/kund föreslås att måtten: Enkät: andel nöjda föräldrar (förskola) stryks och ersätts med Betygsindex Förskola (NMI). Ökat antal låntagare på biblioteken stryks och ersätts med NöjdKundIndex (NKI). Bou

15 Forts: Ks 59 Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan Barn och utbildningsutskottets beslut Barn- och utbildningsutskottet beslutar att fastställa strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun samt styrkort för förskolan och grundskolan föreslå kommunstyrelsen att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ändra måtten i kommunstyrelsens styrkort enligt förslag. Underlag Protokoll bou Strategi för för- och grundskola i Robertsfors kommun Bou

16 Ks 60 Dnr 9015/ Barnomsorgsavgift fristående förskolor Föräldrar som har sina barn placerade på föräldrakooperativet Drömvallen i Robertsfors kommun har reducerad barnomsorgsavgift med 10 %. Anledningen till detta var att föräldrarna förväntades göra arbetsinsatser på kooperativet. När avtal om ersättning till föräldrakooperativ upprättades togs hänsyn till detta. Dessa förhandlingar upphörde när regelverket kring ersättning till fristående förskolor och skolor infördes. Enligt dessa regler ska kommunen ersätta fristående verksamhet efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av sina resurser till den kommunala förskolan (egen regi). Bruttokostnaderna skall dessutom reduceras med kommunens genomsnittliga barnomsorgsintäkter. Bidragsbeloppen fastställs årligen i december månad av kommunstyrelsen. Enligt dagens regler kan barnomsorgsavgiften administreras endera av kommunen eller den fristående förskolan. Drömvallen har valt att Robertsfors kommun ska administrera barnomsorgsavgiften d v s fakturerar och tar in barnomsorgsavgiften. Med denna modell ska bidragsbeloppet beräknas exklusive avgifter och detta belopp har Drömvallen erhållit. Det innebär att Drömvallen får full ersättning samtidigt som Kommunen subventionerar föräldrarna med 10 %. Effekten av detta blir att kommunen får högre nettokostnader för Föräldrakooperativet än för den egna verksamheten. Dessa regler innebär att alla föräldrar inte har samma villkor då det gäller barnomsorg och avgifter till denna. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inga subventioner ska utgå och att samma avgiftsmodell ska gälla både de kommunala och den fristående förskolan från och med den 1 juli Underlag Protokoll bou

17 Ks 61 Dnr 9015/ Maxtaxa barnomsorgsavgifter Skolverket har meddelat att förordningen (2001:160) statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) indexeras och höjs kr till kr. Den nya högsta avgiftsnivån skall tillämpas från och med den 1 juli Det yngsta barnet räknas som barn 1. Barn 4 har ingen avgift. Se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa maxtaxa barnomsorgsavgifter enligt förslag att tillämpas från och med

18 Ks 62 Dnr 9015/ Yrkesvux: Vård och omsorg kartläggning och validering I ekonomirapport 1 prognostiseras ett underskott på ca 800 tkr inom lärcentrum. I kommunstyrelsen beslutade man att kartläggning och validering kan starta höstterminen 2015 om det kan inrymmas i befintlig budget. Mot bakgrund av att branschen uttrycker stort behov av att snarast starta upp kartläggning och validering konstateras att det krävs beslut från kommunstyrelsen om att skjuta till medel för detta ändamål. Barn- och utbildningschefen uppskattar behovet till 250 tkr. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 250 tkr för uppstart av kartläggning och validering. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 250 tkr tas från särskolekontot för uppstart av kartläggning och validering. Underlag Protokoll ks , 44 Protokoll bou , 39 Bou Ek

19 Ks 63 Dnr 9015/ Tilläggstext i slamtaxan angående tungt lock Kommunfullmäktige beslutade att anta den reviderade slamtaxan, men att återremittera punkten Avgift för tungt lock, för att få inskrivet i taxan vad definitionen av tungt lock innebär. På kommunens hemsida finns information om vad man ska tänka på när det gäller brunnslock. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att komplettera slamtaxan med nedanstående text vid punkten Avgift för tungt lock : Lock ska inte väga mer än 20 kg. Om locket går att dra åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg vara acceptabelt, då ska locket ha någon form av handtag. Underlag Protokoll

20 Ks 64 Dnr 9015/ Riktlinje angående sjuksköterskans tillgänglighet och inställelsetid Socialutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner riktlinje för sjuksköterskors tillgänglighet samt inställelsetid. Underlag Protokoll Su Riktlinjen Soc

21 Ks 65 Dnr 9015/ Avveckling av valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Yrkanden Lars Bäckström (c) yrkar avslag till förslaget. Kenneth Isaksson (m) yrkar avslag till förslaget. Patrik Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att det liggande förslaget vunnit bifall. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för Patrik Nilssons yrkande Nej-röst för Lars Bäckströms och Kenneth Isakssons yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik Nilssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

22 Ks 66 Dnr 9013/ Svar till motion 9/2013 Omorganisation av räddningstjänsten Under slutet av 2013 infördes på förslag FIP-bil för Räddningstjänsten i Robertsfors. Försöksperioden fram till 2015 har utvärderats och kommer att bli permanent men som frivilligt för respektive befälen att vara med att hantera denna FIP-bil. Frivilligt eftersom det är deltidsbrandmän och ibland kan det av praktiska själ vara svårt att hantera bilen men i det stora hela så kommer FIP-bil och funktion att användas i Robertsfors. För Ånäset kommer det att på sikt (2015/2016) köpas in nya bilar som har en nyare och modernare släckfunktion vilket gör att det blir mindre bilar och med möjlighet att under frostfria perioden av året kunna även ha en FIP-bil i detta fall även kallat offensiv enhet. Landstinget bestämmer om IVPA funktionen kan få genomförs av Räddningstjänsten. Idag finns inte något avtal mellan Räddningstjänsten och Landstinget, diskussioner pågår över hela Västerbotten dock finns inte något klart beslutsunderlag. Om Räddningstjänsten skulle utföra IVPA kommer det innebära kostnadsökningar för antingen Landstinget eller Robertsfors kommun. Räddningschef Lars Tapani kommer under 2015 tillföra ytterligare information om FIP och IVPA. Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Tilläggsyrkande Lars Bäckström (c): Kommunstyrelsens presidium uppdras att förhandla med Landstinget angående IVPA. Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkandet avslås. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet. Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar Allmänna utskottet att avslå tilläggsyrkandet.

23 Forts ks 66 Allmänna utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: Att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen angående omorganisation av räddningstjänsten och att därmed anse motionen besvarad. Underlag Motion 9/2013

24 Ks 67 Dnr 9015/ Motion Förskoleklassens undervisningstid Alliansen föreslår i motion 3/2015 Förskoleklassens undervisningstid att rast inte skall räknas in i elevernas garanterade tid i förskoleklassen i Robertsfors kommuns skolor från och med höstterminen I läroplanen och i Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen uppdrag, innehåll och kvalitet lyfts leken fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för elevernas egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan eleverna utveckla förmågor som motorik, turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det handlar om att låta leken, både den spontana och den konstruerade, få ta utrymme i verksamheten. Att barn genom leken får upptäcka och undersöka utan att riskera att misslyckas eller förväntas komma fram till ett rätt eller fel svar stärker barns självkänsla. Detta kan leda till att barn vågar närma sig nya situationer vilket i sin tur kan motivera dem att vilja lära sig mer. Rektorerna på kommunens skolor anser leken vara en viktig del av det pedagogiska arbetet och anser att den precis som idag skall ingå i den garanterade undervisningstiden. I motionen hänvisas till att Nybyskolans förskoleklass inom undervisningstiden har en rast om 20 minuter. Det är riktigt att den pedagogiska utevistelsen på schemat har getts beteckningen rast detta är dock enligt personal och rektor inte korrekt då det handlar om utevistelse och lärande lek. Nybyskolans förskoleklass har haft olika upplägg för utevistelse genom åren. Under en period har dagen börjat med utevistelse och en annan period har dagen avslutats med utevistelse. För tillfället har man valt att förlägga utevistelsen under samma tid som övriga skolans rast på förmiddagen, då man sett detta som en bra möjlighet för lärande lek och social träning. Under hela utevistelsen finns den pedagogiska personalen med barnen.

25 Forts Ks 67 Utevistelsen ingår med andra ord som en viktig del i det pedagogiska arbetet med barnen. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovanstående anse motionen vara besvarad. Underlag Motion Skolverkets stödmaterial Förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet Protokoll bou Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

26 Ks 68 Dnr 9015/ Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid Alliansen föreslår i motion 4/2015 att Robertsfors kommun undersöker möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Senast frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid var aktuell i Robertsfors kommun var Efter en utredning av dåvarande rektorer beslöt dåvarande Barn- och utbildningsnämnden att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, p g a att behovet ansågs för litet för att motivera den ökade kostnaden. Enligt en rundringning till kranskommunerna och till Umeå kommun framkommer att endast Umeå och Nordmaling erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid i dagsläget. Umeå har en förskola som erbjuder detta och i Nordmaling finns en dagbarnvårdare som kombinerar sitt egen-företagande med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Förskolecheferna i Robertsfors kommun upplever inte att det i dagsläget finns ett behov av barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån de kontakter de har. Dock ställer de sig positiv till en ny utredning om behovet skulle komma att uppstå. Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. Yrkanden Magnus Forsberg (fp): Bifall till den egna motionen Lars Bäckström (c): Bifall till Magnus Forsbergs yrkande Hans Lindgren (s): Bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Hans Lindgrens yrkande vunnit bifall. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Reservation Lars Bäckström (c), Mari Viberg (c), Magnus Forsberg (fp), Kenneth Isaksson (m) och Gabrielle Boström (kd) reserverar sig mot förslaget.

27 Forts ks 68 Underlag Motion Protokollsbeslut Barn- och utbildningsnämnden Protokoll bou

28 Ks 69 Dnr 9015/ Ungdomsstipendium 2015 Kommunstyrelsen delar årligen ut ett ungdomsstipendium på kronor. Detta skall utdelas till ungdom, enskild eller i grupp, som genom sitt kunnande/agerande idrottsligt, kulturellt eller på annat sätt gett kommunen god PR. Stipendiet skall visa kommunens erkänsla för utförda insatser och stimulera till fortsatt utveckling och vara ett led i strävan att få yngre och äldre ungdomar att trivas och bo kvar efter avslutad utbildning. Fyra ansökningar har inkommit. Beslutsunderlag Ansökningar Tidigare stipendiater och normer för ungdomsstipendium Kommunstyrelsens beslut Albin Sandberg och Zorica Grubor utses till årets ungdomsstipendiater. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

29 Ks 70 Dnr 9015/ Målinriktat kulturstipendium 2015 Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk, hembygdsverksamhet och andra därmed jämförbara områden. Kulturstipendiet utdelas till personer, som är mantalsskrivna i kommunen eller har anknytning till kommunen, dels grupper, föreningar eller organisation som är verksamma inom kommunen. Fyra ansökningar har inkommit. Underlag Ansökningar Normer och tidigare stipendiater Kommunstyrelsens beslut SaraMi Liljeholm utses att mottaga årets målinriktade kulturstipendium. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

30 Ks 71 Dnr 9015/ Årets Brukspatron 2015 Tillväxtutskottets förslag på Brukspatron 2015 redovisas vid sammanträdet. Bilaga: Brukspatroner från 1982 och framåt. Kommunstyrelsens beslut Håkan Johansson, Techsam Electronics AB, utses till Årets Brukspatron Kommunchef

31 Ks 72 Delgivningar Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Techsam Electronics AB Yttrande regionalt bidrag till företagsutveckling - Racoon Miljöfilter AB Delegationsbeslut: Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift, Djäkneboda skola. Protokoll sociala utskottet Protokoll Bou Protokoll Au inställt inställt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer