Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors , kl Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson (m) ingen ersättare Åsa Svanström (c) ingen ersättare Ingrid Sundbom (c) ersättare Maine Bergstedt Azra Suljic (s) ersättare Peder Forsberg Samuel Lindgren (s) ersättare Lars-Gunnar Andersson Övriga deltagare Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Bo Lundkvist, Eva Jonasson , kl 14.00, Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Haldo Eriksson Justerare Bo Lundkvist Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 18 Interpellation angående skolskjutsregler 19 Interpellation angående lekpark 20 Besök från Busia i Uganda 21 Revisionsberättelse Stiftelsen RobertsforsBostäder Årsredovisning för RobertsforsBostäder Revisonsberättelse Robertsfors kommun Årsredovisning Robertsfors kommun Allmänhetens frågestund 26 Ombudgetering av medel från 2013 till 2014 för investeringsändamål 27 Kommunfullmäktiges styrkort och prioriterade fokusområden 28 Försäljning Överklinten 3:71, 3:73, 3:74 29 Svar Medborgarförslag 1/ Första intrycket södra infarten till Bygdeå 30 Uppföljning av beslut 31 Delgivning 32 Nästa sammanträde

3 Kf 18 Dnr 9014/ Interpellation Magnus Forsberg (fp) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående skolskjutsregler. Se bilaga. Tre frågor ställdes i interpellationen. 1. Med vilken delegationsrätt har Barn- och utbildningsutskottet tagit dess skolskjutsregler? 2. Vilka ramtider gäller på kommunens olika skolor och vem har rätt att besluta om dessa tider? 3. På vilket sätt anser NI att dessa skolskjutsar ökar Robertsfors kommuns attraktionskraft jämfört med våra grannkommuners? Patrik Nilsson (s) redovisade sitt skriftliga svar på interpellationen. Se bilaga.

4 Kf 19 Dnr 9014/ Interpellation Magnus Forsberg (fp) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående lekpark. Se bilaga. Två frågor ställdes i interpellationen. 1. Är det sant som det står i artikeln att denna miljon ska användas till att renovera ett flertal lekparker? 2. Om det är så, var har detta beslut tagits? Och hur anser i så fall kommunalrådet att det är förenligt med fullmäktiges beslut om en miljon till lekpark. Patrik Nilsson (s) redovisade sitt skriftliga svar på interpellationen. Se bilaga.

5 Kf 20 Besök från Busia i Uganda En delegation från Busia i Uganda gästade kommunfullmäktige och tackade Robertsfors kommun för medverkan i projektsamarbetet inom Sustinable Busia, ett projekt som finansieras via International Center for Local Democracy (ICLD). Tidigare projekt som genomförts är Gör Busia Grönt, där fokus låg på den offentliga miljön och miljöcertifiering av skolor. Wake-Up Call-projektet som genomförts låg på information om HIV/Aids, sexuellt överförbara sjukdomar och sexualundervisning i Busias skolor från låg ålder. Det nuvarande projektetsamarbetet är en utveckling och breddning av tidigare projekt.

6 Kf 21 Revisionsberättelse Stiftelsen RobertsforsBostäder 2013 Stiftelens revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret Se bilaga. Kommunfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för Stiftelsen RobertsforsBostäder läggs till handlingarna.

7 Kf 22 Dnr 9014/ Årsredovisning 2013 RobertsforsBostäder Årsredovisning för RobertsforsBostäder Se bilaga. Kommunfullmäktiges beslut Årsredovisning för RobertsforsBostäder 2013 godkänns.

8 Kf 23 Revisonsberättelse Robertsfors kommun 2013 Robertsfors kommuns revisorer har överlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret Se bilaga. Kommunfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för Robertsfors kommun läggs till handlingarna.

9 Kf 24 Ks 36 Dnr 9014/ Årsredovisning 2013 Robertsfors kommun Årsredovisning 2013 för Robertsfors kommun. Underlag Årsredovisning Kommunstyrelsens beslut -Att överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna. -Att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013 för Robertsfors kommun.

10 Kf 25 Allmänhetens frågestund Gerit Wikström Lindgren ställde frågor angående undersköterskeutbildningen som läggs ner. Varför startar inte kommunen utbildning till hösten fast det finns minst 16 sökande? Hur ska kommunen kunna rekrytera undersköterskor till vården i framtiden? Svar från kommunalrådet: Det är osäkert ifall utbildningen får något statligt bidrag fr o m nästa år. Det ska tas fram en strategisk plan med kalkyler på kostnad och finansiering för vuxenutbildning som helhet.

11 Kf 26 Ks 37 Dnr 9014/ Ombudgetering av medel från 2013 till 2014 för investeringsändamål Bakgrund Framställning om ombudgetering av medel avseende investeringsprojekt har inkommit enligt nedanstående totala sammanställning: Nämnd/utskott Tkr Bilaga Kommunstyrelsen 250 Bilaga 1 -Barn- o utbildning 400 Bilaga 2 -Samhällsbyggnad 7320 Bilaga 3 -Sociala 734 Bilaga 4 Summa Av årets budgeterade investeringsmedel på tkr finns önskemål om att ombudgetera tkr. Utöver tkr i budgetregistret har kommunfullmäktige beslutat att avsätta tkr till Gator o VA-nät. Detta klumpanslag består av ett antal mindre projekt med olika avskrivningstider. Därför är de ej med i budgetregistret men med i ombudgeteringsäskandet. Räddningstjänsten samlar på sig årliga budgetanslag för kunna göra större investeringar (ny brandbil) Detta belopp uppgår till tkr och ingår i samhällsbyggnads äskanden. För investeringsändamål ombudgeteras tkr enligt den projektförteckning som finns under bilaga 1-4. Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål anvisas ur tillgängliga likvida medel. Taket för kommunens upplåning ligger kvar på kronor. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: För investeringsändamål ombudgeteras tkr enligt den projektförteckning som finns under bilaga 1-4. Erforderliga medel för ombudgetering för investeringsändamål anvisas ur tillgängliga likvida medel. Taket för kommunens upplåning ligger kvar på kronor. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Ekonomi Bou Shbk Soc

12 Kf 27 Ks 39 Dnr 9014/ Kommunfullmäktiges styrkort och prioriterade fokusområden Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort samt prioriterade fokusområden. Underlag Kommunfullmäktiges styrkort Kommunstyrelsens beslut Att komplettera kommunens verksamhetsavfall att gälla även inventarier, samt ändra Soliditet, måltal från 44 % till 54 %. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Att anta Kommunfullmäktiges styrkort och prioriterade fokusområden. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

13 Kf 28 Ks / Försäljning Överklinten 3:71, 3:73, 3:74 Budgivning för Överklinten 3:71,3:73 3:74 resulterade i ett slutbud på kr. av: Susanne Jakobsson Marklund Linda Marklund Bigarråvägen Umeå Fastighetsfakta: Bokförda värden: kr Fastigheter: Överklinten 3:71, 3:73, 3:74 Total fastighetsyta: 3: m2, 3:73 956m2, 3: m2, totalt 3317m2. Byggnader: 1st byggnad med 4st lägenheter, 1st Förrådsbyggnad, 1st Carport - 3st platser. Yta: Varje lägenhet 53m2 totalt 212m2 boyta, Bredband i alla lägenheter. Taxeringsvärde: 175tkr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: Överklinten 3:71, 3:73 och 3:74 säljs till anbudsvinnarna Susanne Jakobsson Marklund och Linda Marklund för kr med tillträdesdag Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Shbk för utskick till berörda

14 Kf 29 Ks 44 Dnr 9014/ Svar till Medborgarförslag 1/ Första intrycket södra infarten till Bygdeå Sören Borrelid, Gullmark, har lämnat in ett medborgarförslag, där förslaget är att kommunen ordnar så att infarten till Bygdeå görs attraktiv och inbjudande. Robertsfors kommun äger en del mark i Bygdeå i anslutning till E4:an, se rödstreckade fastigheterna i kartbilden. Underlag Medborgarförslag 1/2014 / Karta Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att det under våren/sommaren 2014 kommer röjas och gallras på den mark kommunen äger i området. Att det uppdras till samhällsbyggnadskontoret att i samråd med de boende i Bygdeå, ta fram en plan för hur en vacker och inbjudande entré till Bygdeå ska utformas. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Förslagsställaren Shbk

15 Kf 30 Ks 47 Uppföljning av beslut Uppföljning av motioner, medborgarförslag och beslut. Se bilaga. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningen är mottagen och delges kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Uppföljningen är mottagen.

16 Kf 31 Delgivning Granskning av Årsredovisning 2013 Robertsfors kommun

17 Kf 32 Nästa sammanträde Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 18 juni, kl på Centrumhuset i Robertsfors.

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan

83 Motion 3/2014 Industriprogrammet på Jenningsskolan Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 10 november 2014 60 Godkännande av föredragningslista 81 Redovisning från Röda tråden-gruppen 82 Motion 11/2013: Samlad skoldag 83 Motion 3/2014 Industriprogrammet

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00

Kommunfullmäktige 2011-05-16 1. Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2011-05-16 1 Plats och tid Svenljungasalen kommunhuset Svenljunga kl. 18.00 19.00 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Ida Josefsson, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 28 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Louise Ankarfjäll (s) Malin Hagerström (mp) Nicklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer