Miljöredovisning Göteborgs Spårvägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012. Göteborgs Spårvägar"

Transkript

1 Miljöredovisning 2012 Göteborgs Spårvägar

2 Innehåll INNEHÅLL KRAV PÅ MILJÖREDOVISNING MILJÖPOLICY VERKSAMHETSBESKRIVNING ORGANISATIONSSCHEMA GS SPÅRVAGN GS BUSS GS TRAFIKANTSERVICE MILJÖPÅVERKAN BULLER UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN UTSLÄPP TILL MARK MÅL OCH NYCKELTAL GÖTEBORGS STADS PRIORITERADE MÅL GÖTEBORGS SPÅRVÄGARS ÖVERGRIPANDE MÅL 2012 GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 MILJÖKRAV VID INKÖP FORDONSPARKEN OCH DESS ENERGIFÖRBRUKNING ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET GS SPÅRVAGN GS BUSS KEMIKALIEFÖRBRUKNING 2012 GS SPÅRVAGN: GS BUSS: GS TRAFIKANTSERVICE: AVFALLSREDOVISNING 2012

3 Krav på miljöredovisning Miljöredovisningen ska omfatta företagets totala verksamhet och skriftligen innehålla följande delar: beskrivning av verksamheten företagets miljöpolicy beskrivning av miljöpåverkan och uppgifter avseende föregående kalenderår Miljöpolicy Vi skall arbeta kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. GS uppdrag är att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik. Vår verksamhet regleras av ett flertal lagar, regler och krav inom miljöområdet. Miljöpolicyn utgör riktlinjer för hur vi inom koncernen aktivt ska arbeta för att efterleva dessa, minska vår miljöpåverkan och uppfylla de krav som finns för certifierade system. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs Spårvägar bedriver kollektivtrafik med spårvagnar och bussar inom Göteborgsområdet samt anläggningsverksamhet, trafikservicetjänster och radiokommunikationsverksamhet. Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stad. I koncernen ingår dotterbolagen GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt GS Spårvagn AB. Göteborgs Spårvägars styrelse utses av Kommunfullmäktige och består av nio ledamöter och sex ersättare. Som trafikentreprenör sysslar vi främst med kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik AB och Trafikkontoret inom Göteborgs Stad. I koncernen arbetar ca personer och vd är Lars-Börje Björfjäll. Bolagsledningen är vd s stöd i frågor som rör HR, ekonomi, information, IT etc. Adress: Göteborgs Spårvägar AB Box 424 S Göteborg Tel: vx Fax: Mail:

4 Organisationsschema Organisationen består av ett moderbolag samt tre dotterbolag. De operativa cheferna i respektive dotterbolag har delegerat ansvar för sina verksamheter. Staberna fungerar som stödfunktioner, controllers och styrande inom sina specialområden. GS Spårvagn På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg stad utför GS Spårvagn all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Under 2012 har 108 miljoner delresor genomförts. Linjenätet omfattar 12 linjer och under en vanlig dag körs ca km. I Göta källare vid Drottningtorget har den administrativa delen av Trafikdriften sina kontor. Här finnas även en del samlingslokaler för förarna, cafeteria samt utbildningslokaler. Verkstäderna vid Rantorget samt Majorna arbetar med förebyggande och avhjälpande verkstadsservice på samtliga spårvagnar. I arbetsuppgifterna ingår även tvätt och daglig tillsyn av vagnarna liksom att sätta ut rätt antal vagnar i trafik. Under 2012 har vår nya depå vid Slottsskogen färdigställts. 15 omlopp sätts ut från depån måndag - lördag. Dessutom kommer daglig kontroll av vagnarna, sk Översyn 1, samt plåtarbeten och visst lättare underhåll att utföras i depån. I Bantekniks arbete ingår drift och underhåll av spårvägsbanan, vilket inkluderar spår-, kontaktlednings- och signalsäkerhetsanläggningar. Banteknik har sin verksamhet förlagd till i huvudsak två anläggningar; kontor och garage för Bantekniks fordon finns på Gullbergsstrandgatan och upplag för spårdetaljer mm finns på Ringön. Sedan 2007 är hela Spårvagn miljöcertifierade enligt ISO

5 GS Buss GS Buss bedriver bussverksamhet avseende linjetrafik inom stadstrafiken i Göteborg, all trafik upphandlas i konkurrens. Verksamheten omfattade första halvåret 2012 ca 55 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Östra Göteborg med 50 linjer och ca 30 miljoner kundmöten per år. Från 17 juni 2012 minskade verksamheten till ca 45 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Centrum med 40 linjer och 28 miljoner kundmöten per år. Verksamheten bedrevs av 497 medarbetare och 214 linjebussar fördelade på två trafikområden, trafikområde Hisingen, med depåerna Kville och Grimbo och trafikområde Centrum, med depåerna Kruthus och Angered (tom ). Vi har till vår hjälp haft en underentreprenör för att utföra viss linjetrafik. Trafikområdena har driftsansvar och trafikchef, driftchef, verkmästare, driftledare, mekaniker/reparatörer och förare utför hela det operativa arbetet. För att våra förare ska ha nära kontakt med sin arbetsledning finns vi vid centrala avlösningsplatser och på varje trafikområde finns det driftledare och övrig arbetsledning vars uppgift är att stötta förarna i deras dagliga arbete. Dagligt underhåll, tvättning, tankning och säkerhetskontroll sker nattetid med hjälp av underentreprenörer på respektive bussdepå, även viss reparationsverksamhet sker nattetid. För att säkra tillgång på verkstadskapacitet och fordon arbetar vi sedan våren 2010 med externa partners via serviceavtal och partnerskapsavtal. Partnerskapsavtalet kompletterar serviceavtalen genom en fördjupad samsyn på service och underhåll med målet att uppnå en hög grad av tillgänglighet på fordon. Våra partners finns och underhåller våra fordon i våra lokaler på depå Kville och depå Kruthus, detta skapar förutsättningar för ett nära samarbete och hög problemlösningsförmåga. Inom organisationen finns tillgång till en egen utbildningsavdelning för bussförarnas introduktionsutbildning. Verksamheten arbetar efter ett integrerat verksamhetsledningssystem, Busshandboken, vilket omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. GS Trafikantservice Trafikantservice ger och utvecklar service inom Göteborgsområdet i syfte att underlätta resande, kommunikation med invånare samt öka trafikintäkterna och bidra till ökad trivsel och trygghet. Dotterbolaget består av 3 avdelningar Biljettkontroll, Trafikantinformation, och Kommunikationsradio. Arbetsuppgifterna består av trafikantinformation, trafiksamordning, biljett- och kvalitetskontroll, hållplatsservice, hittegods, stationsvärdar och radiokommunikation. Dotterbolaget har totalt ca 120 medarbetare och har lokaler på Göta källare (vid Drottningtorget), Hammarkullen, Nils Ericson Terminalen, Rantorget samt Karl Johansgatan.

6 Miljöpåverkan Genom en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar GS till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt till emissioner, avfalls- och kemikaliehantering, klottersanering och fordonstvätt samt banunderhåll. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i våra verksamhetsledningssystem vilka bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheterna följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från certifieringsorgan (gäller GSS) och trafikhuvudman (gäller GSB). Göteborgs spårvägars spårvagnar och bussar har minimal miljöpåverkan. Spårvagnarna använder enbart Bra miljöval-märkt el, dvs endast el från förnybara energikällor såsom vatten, vind, sol och biobränsle. För att få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjnings-system där så miljövänliga smörjprodukter som är praktiskt möjligt ingår. I samband med avtalsstarten av GS Buss centrumavtal 2012 köptes 52 nya bussar in. Av de 52 bussarna är 27 gasbussar och 25 elhybrider, samtliga bussar har Euro 5-klassning och en mycket hög miljöprestanda. Hybridbussarna drivs med RME i kombination med el vilket ger kraftigt minskade emissioner till luft. Andelen förnyelsebar råvara blir i kombination med inköp av sk Bra-Miljöval-märkt el nära 100%. Till våra gasbussar köper vi för att minimera vår miljöpåverkan in Bra-miljöval-märkt gas till 85 %. GSBs gasbussar är även utrustade med katalysatorer och de kvarvarande dieselbussarna har alla CRT-filter för att få en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vissa av bussarna är utrustade med SCRT-filter vilket sänker halten av kväveoxid i emissionerna. Bland våra dotterbolag har GS flera anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, måleri, hantering av motorbränsle samt fordonstvättar. Buller Buller förekommer dygnet runt från rangering av fordon, spårvagnar och bussar i trafik, arbete med maskiner i samband med spårläggning och underhåll av spårvägsbanan samt diverse verkstadsarbete. Utsläpp till luft Utsläpp till luft utgörs till största delen av utsläpp från våra bussar och arbetsfordon samt diffusa utsläpp från lösningsmedel. I måleri och verkstäder används lösningsmedel i samband med bättringsmålning, borttagning av klotter samt rengöring av fordonsdetaljer. Karosserimålning utförs i målarbox med forcerad ventilation. Utsuget är där försett med filter för att minska utsläppen till luft. Transporter till och mellan anläggningarna skapar utsläpp av partiklar och avgaser till luft. Samtliga fordon i stadstrafik är godkända för drift inom miljözonen i Göteborg.

7 Utsläpp till vatten GS Buss har tre depåer med busstvätt: Angered (tom ), Kville och Kruthusgatan. För spårvagn finns två tvättar Rantorget och Majorna. All tvätt sker i anslutning till oljeavskiljare. Oljeavskiljarna besiktigas årligen och tömning samt rengöring utförs av godkända entreprenörer. GS har rutiner för kontinuerlig egenkontroll och tillsyn av oljeavskiljare, brunnar, slamrännor samt olje- och dieselcisterner. GS samtliga fordonstvättar omfattas av föreläggande om en årlig provtagning på utgående tvättvatten. I syfte att säkerställa en jämn och godkänd nivå på utsläppt tvättvatten tar GS regelbundna vattenprover på samtliga fordonstvättar. Spårvagnstvätten på Rantorget är utrustad med ett reningsverk och för busstvättarna på Kville, Angered och Kruthusgatan (121115) har fordonstvättar med biologisk rening installerats vilket resulterat i ett system med hög vattenåtervinning där endast en mindre del färskvatten tillsätts vid sista sköljningen. Detaljtvättar för rengöring av mindre fordonskomponenter finns i våra fordonsverkstäder. Förbrukat vatten och tvättmedel från dessa detaljtvättar är farligt avfall och töms genom slamsugning av godkänd entreprenör. Varje detaljtvätt har även en oljeavskiljare som töms manuellt av egen personal i avsedd LOTS-behållare. Utsläpp till mark När spårvagnar trafikeras sker fortlöpande utsläpp av flänssmörjningsfett vid banvallarna. Dessutom sker utsläpp av sand som används för att underlätta inbromsning vid halt underlag och av kolstoft från spårvagnarnas elkomponenter. När bussar trafikeras sker utsläpp till mark av olja från motorer, diesel- och glykolspill samt slitage från däck som slits mot vägbanan. De bussdäck som köps in är utan miljö- och hälsofarliga HA-oljor.

8 Mål och nyckeltal Göteborgs Stads Prioriterade mål Göteborgs Stad har ett antal prioriterade mål som kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta mot. Följande prioriterade mål, med koppling till miljöarbete, har GS bedömt beröra vår verksamhet: Biltrafiken ska minska till förmån för resandet med kollektivtrafik och cykel. El-effektiviteten skall öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka. Göteborgs Spårvägars övergripande mål 2012 GS har sex övergripande mål som respektive dotterbolag ska bryta ner till verksamhetsspecifika mål och nyckeltal för sina respektive verksamheter. Ett av dessa mål har koppling till miljöperspektivet. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan. GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 Följande mål och nyckeltal i GS Spårvagns Verksamhetsplan har koppling till miljöarbete, de prioriterade målen samt GS långsiktiga mål: Mål Resultat 2012 >120 miljoner delresor 108,5 miljoner Öka energieffektiviteten framförallt i anläggningar och depåer Substituera kemikalier innehållande PRIO-ämnen Åtgärder enligt framtagen Energiplan genomförda, bl.a. närvarostyrd belysning, åtgärder på tryckluftssystem samt driftoptimering av anläggningarna tillsammans med Göteborgs Energi. I december -11 innehöll 41,4% (218 av 527 kemikalier) PRIOämnen. I december -12 var motsvarande siffra 38,9 % (256 av 658 kemikalier).

9 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Buss avtalspart, Västtrafik, driver ett aktivt miljöarbete genom att ställa tuffa avtalskrav avseende miljö i sina trafikavtal. GS Buss miljömål överensstämmer väl med Västtrafiks avtalskrav och vi har därför valt att använda avtalskraven som mål. Avtal 5252, Hisingen Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,98 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 5% förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 13% förnyelsebart Avtal 5253, Östra Göteborg Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,96 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 30 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 33% förnyelsebart Avtal 5335, Centrum Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,30 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 90 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 91% förnyelsebart

10 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 Följande direktiv avseende miljöarbete återfinns i bolagets verksamhetsplan; Vi ska verka för ett aktivt miljöarbete och uppfylla de krav som finns för certifierade system Miljömål som följs upp på bolagets strategiska karta; Trafikantservice personal ska indirekt bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken genom att alltid ge bra service och inge förtroende i våra kontakter med resenärer. Trafikantservice ska även bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen genom att välja så miljövänliga bilar som möjligt. Mål Aktivitet Resultat 2012 Vi ska bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen. Välja miljövänliga bilar 98 % miljövänliga fordon Utbilda berörd personal i eco-driving Genomförd utbildning i eco-driving för all personal där körande Tanka med miljövänligt bränsle ingår i schemat. Övergång till mer miljövänlig diesel samt minskning av bensinförbrukning med 38 %.

11 Miljökrav vid inköp GS följer de ramavtal som upphandlats inom Göteborgs Stad. Vid egna upphandlingar följs de regler och krav angående miljö som Göteborgs Stads Upphandlingsbolag angett. Fordonsparken och dess energiförbrukning FÖRTECKNING ÖVER SPÅRVAGNAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal ASJ/ASEA M st HÄGGLUND & M st SÖNER ABB TRACTION M st ANSALDOBREDA M st SPÅRVAGNSPRODUKTION OCH FÖRBRUKNING AV HÖGSPÄNNINGSEL År Antal tågkm. Antal MWh *) ,93 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,92 kwh/tågkm ,99 kwh/tågkm ,18 kwh/tågkm ,89 kwh/tågkm ,05 kwh/tågkm *) GS Spårvagns förbrukning av högspänningsel för drift av spårvagnar från likriktarstationer enligt Göteborg Energi AB. I denna förbrukning inkluderas även Ringlinjens trafik (16 spårvagnar), Spårvägens arbetsmaskiner för mätning, slipning, borstning, plogning och transformatorer vid svetsning. FÖRTECKNING ÖVER BUSSAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal Volvo, B12, BLE Boggibuss city MAN, A23 LA Ledbuss city Volvo, 7500, SLA Ledbuss city MAN, A23 LA Ledbuss stom Volvo, 7500 SLA Ledbuss stom Volvo, B7 RLE Normal city MAN, A78 Normal city Volvo B12 BLE Boggibuss region Volvo 7700 BRLH Normalbuss city Hybrid Volvo 7700 CNG Ledbuss stom gas

12 Anmälningspliktig verksamhet GS Spårvagn Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? När berörs vi? Anläggning för tvättning av fler än 500 tågvagnar per kalenderår. Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i fordonslackering Rantorget Majorna Tvätthallen Tvätthallen Rantorget Måleri Fordonsverkstad >500 m Rantorget Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. Majorna - Majorna Rantorget Driftverkstad Driftverkstad Fordonstvättar Fordonstvättar Tillstånd för brandfarlig vara - Rantorget tom Godkännande av livsmedelslokal - Rantorget Anmälan om icke tillståndspliktig transport av farligt avfall Anmälan om icke tillståndspliktig transport av avfall Göta källare Förrådet GS Spårvagn Matsal Matsal högst 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, tom Papper och papp Avfall fr. gaturenhållning Avfall fr. rengöring av avlopp

13 GS Buss Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? Anläggning för tvättning av fler än 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. C C C Kville Kruthus Angered När berörs vi? Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Anläggning där mellan 1000 och 5000 m3 flytande motorbränsle hanteras varje år C C C C Kville Kruthus Angered Grimbo Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Bussdepå Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. C C Kville Kruthus - Kville Kruthus Angered Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Referensprov, vattentank Fordonstvättar Referensprov, vattentank Tillstånd för brandfarlig vara - Kville Kruthus Angered Grimbo tom tom tom tom Godkännande av livsmedelsanläggning - Kville Café

14 Kemikalieförbrukning 2012 GS Spårvagn Typ av kemikalie Fastighetsrengöring Fordonstvättmedel Färg Förtunning och industrisprit Industrirengöring Klottersanering Lim Låsvätskor Personlig hygien Produkter för industritvättmaskin Rengöringsspray Rostskydd / Rostlösare Skär- och montagepasta Smörjmedel Smörjoljor och smörjfett Spackel och Plastic Padding Spolarvätska och glykol Tätningsmedel Totalt liter, 185 kg, 800 diskmaskinstabletter liter liter, 5 kg 455 liter 330 liter liter 327 liter 2,25 liter 495 liter, 258 kg liter 610 liter 20 kg, 22 liter 38 kg 376 liter liter, kg 58 liter, 284 kg liter, 675 kg 41 liter GS Buss Typ av kemikalie GS Buss Glykol liter Färg, lack 126 liter Rostlösare, rostskydd 65 liter Klottersaneringsmedel 151 liter * Fordonstvättmedel liter Urea liter Spolarvätska Bio liter Smörjoljor, smörjmedel, hydraulolja liter Lim, spackel, tätningsmedel, lim 319 kg Övrigt 405 liter Fastighetsrengöring 1879 liter * Klottersanering utförs i huvudsak av underentreprenör GS Trafikantservice Typ av kemikalie Färg, sprayfärg Klottersaneringsmedel T-Röd Tvätt för fordon Spolarvätska Lim GS Trafikantservice 315 liter 115 liter 225 liter liter 250 liter 18 liter

15 Avfallsredovisning 2012 Avfall och rester inom Göteborgs Spårvägar sorteras i ett flertal fraktioner både för vanligt konventionellt avfall och för sådant som klassas som Farligt avfall. Detta sorteras i LOTSbehållare som hämtas av godkänd entreprenör för omhändertagande. Avfall från GS Trafikantservice (där inget annat anges) ingår i redovisningen för GS Spårvagn. Avfall GS Spårvagn GS Buss Blandat avfall kg Brännbart kg kg Obrännbart kg 7 282kg Skrot (Stena metall) 502 ton kg Wellpapp kg kg Kontorspapper kg kg Tidningar kg Farligt avfall GS Spårvagn GS Buss GS Trafikantservice Fast avfall från sandfång och kg oljeavskiljare Ewc Fasta oljeprodukter kg kg Ewc / Spillolja kg kg Ewc Blybatterier kg 3381 kg Ewc Lysrör samt kvicksilverhaltigt avfall 892 kg 150 kg 98 kg Ewc Färgrester kg 310 kg Ewc / Kasserad elektronik kg 310 kg 1000 kg Ewc Aerosoler 306 kg 115 kg Ewc Glykol-vatten 224 kg Ewc Tvättvätskor basiskt / alkaliskt avfall kg --- Ewc Slam från slamavskiljare kg kg Ewc Slam från oljeavskiljare kg kg Ewc Olja från oljeavskiljare kg kg Ewc Isocyanater 821 kg --- Ewc Lösningsmedel 430 kg 565 kg 12 kg Ewc / Oljefilter kg *Delar av avfallet redovisas av samarbetsparter vilken utför delar av service och underhåll.

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10 Miljöredovisning 2013-2014 1 av 10 1. ALLMÄNT Gävle Fjärrfrakt AB Organisationsnummer: 55 63 82 39 20 Postadress: Box 11 051, 800 11 Gävle Besöksadress: Krickvägen 24 26 Näringen 22:2 Kommun: Gävle Län:

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

Körklar buss hela vägen!

Körklar buss hela vägen! Körklar buss hela vägen! Välkommen till en modern bussterminal* Ensam är stark men tillsammans blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik,

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun

2. Fordonspolicy för Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-01-07 DNR KS 2014.561 ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER ROBERT.NILSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Fordonspolicy

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Riskbaserad taxa Umeå 17 okt 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer