Miljöredovisning Göteborgs Spårvägar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012. Göteborgs Spårvägar"

Transkript

1 Miljöredovisning 2012 Göteborgs Spårvägar

2 Innehåll INNEHÅLL KRAV PÅ MILJÖREDOVISNING MILJÖPOLICY VERKSAMHETSBESKRIVNING ORGANISATIONSSCHEMA GS SPÅRVAGN GS BUSS GS TRAFIKANTSERVICE MILJÖPÅVERKAN BULLER UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN UTSLÄPP TILL MARK MÅL OCH NYCKELTAL GÖTEBORGS STADS PRIORITERADE MÅL GÖTEBORGS SPÅRVÄGARS ÖVERGRIPANDE MÅL 2012 GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 MILJÖKRAV VID INKÖP FORDONSPARKEN OCH DESS ENERGIFÖRBRUKNING ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET GS SPÅRVAGN GS BUSS KEMIKALIEFÖRBRUKNING 2012 GS SPÅRVAGN: GS BUSS: GS TRAFIKANTSERVICE: AVFALLSREDOVISNING 2012

3 Krav på miljöredovisning Miljöredovisningen ska omfatta företagets totala verksamhet och skriftligen innehålla följande delar: beskrivning av verksamheten företagets miljöpolicy beskrivning av miljöpåverkan och uppgifter avseende föregående kalenderår Miljöpolicy Vi skall arbeta kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. GS uppdrag är att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik. Vår verksamhet regleras av ett flertal lagar, regler och krav inom miljöområdet. Miljöpolicyn utgör riktlinjer för hur vi inom koncernen aktivt ska arbeta för att efterleva dessa, minska vår miljöpåverkan och uppfylla de krav som finns för certifierade system. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs Spårvägar bedriver kollektivtrafik med spårvagnar och bussar inom Göteborgsområdet samt anläggningsverksamhet, trafikservicetjänster och radiokommunikationsverksamhet. Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stad. I koncernen ingår dotterbolagen GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt GS Spårvagn AB. Göteborgs Spårvägars styrelse utses av Kommunfullmäktige och består av nio ledamöter och sex ersättare. Som trafikentreprenör sysslar vi främst med kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik AB och Trafikkontoret inom Göteborgs Stad. I koncernen arbetar ca personer och vd är Lars-Börje Björfjäll. Bolagsledningen är vd s stöd i frågor som rör HR, ekonomi, information, IT etc. Adress: Göteborgs Spårvägar AB Box 424 S Göteborg Tel: vx Fax: Mail:

4 Organisationsschema Organisationen består av ett moderbolag samt tre dotterbolag. De operativa cheferna i respektive dotterbolag har delegerat ansvar för sina verksamheter. Staberna fungerar som stödfunktioner, controllers och styrande inom sina specialområden. GS Spårvagn På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg stad utför GS Spårvagn all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Under 2012 har 108 miljoner delresor genomförts. Linjenätet omfattar 12 linjer och under en vanlig dag körs ca km. I Göta källare vid Drottningtorget har den administrativa delen av Trafikdriften sina kontor. Här finnas även en del samlingslokaler för förarna, cafeteria samt utbildningslokaler. Verkstäderna vid Rantorget samt Majorna arbetar med förebyggande och avhjälpande verkstadsservice på samtliga spårvagnar. I arbetsuppgifterna ingår även tvätt och daglig tillsyn av vagnarna liksom att sätta ut rätt antal vagnar i trafik. Under 2012 har vår nya depå vid Slottsskogen färdigställts. 15 omlopp sätts ut från depån måndag - lördag. Dessutom kommer daglig kontroll av vagnarna, sk Översyn 1, samt plåtarbeten och visst lättare underhåll att utföras i depån. I Bantekniks arbete ingår drift och underhåll av spårvägsbanan, vilket inkluderar spår-, kontaktlednings- och signalsäkerhetsanläggningar. Banteknik har sin verksamhet förlagd till i huvudsak två anläggningar; kontor och garage för Bantekniks fordon finns på Gullbergsstrandgatan och upplag för spårdetaljer mm finns på Ringön. Sedan 2007 är hela Spårvagn miljöcertifierade enligt ISO

5 GS Buss GS Buss bedriver bussverksamhet avseende linjetrafik inom stadstrafiken i Göteborg, all trafik upphandlas i konkurrens. Verksamheten omfattade första halvåret 2012 ca 55 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Östra Göteborg med 50 linjer och ca 30 miljoner kundmöten per år. Från 17 juni 2012 minskade verksamheten till ca 45 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Centrum med 40 linjer och 28 miljoner kundmöten per år. Verksamheten bedrevs av 497 medarbetare och 214 linjebussar fördelade på två trafikområden, trafikområde Hisingen, med depåerna Kville och Grimbo och trafikområde Centrum, med depåerna Kruthus och Angered (tom ). Vi har till vår hjälp haft en underentreprenör för att utföra viss linjetrafik. Trafikområdena har driftsansvar och trafikchef, driftchef, verkmästare, driftledare, mekaniker/reparatörer och förare utför hela det operativa arbetet. För att våra förare ska ha nära kontakt med sin arbetsledning finns vi vid centrala avlösningsplatser och på varje trafikområde finns det driftledare och övrig arbetsledning vars uppgift är att stötta förarna i deras dagliga arbete. Dagligt underhåll, tvättning, tankning och säkerhetskontroll sker nattetid med hjälp av underentreprenörer på respektive bussdepå, även viss reparationsverksamhet sker nattetid. För att säkra tillgång på verkstadskapacitet och fordon arbetar vi sedan våren 2010 med externa partners via serviceavtal och partnerskapsavtal. Partnerskapsavtalet kompletterar serviceavtalen genom en fördjupad samsyn på service och underhåll med målet att uppnå en hög grad av tillgänglighet på fordon. Våra partners finns och underhåller våra fordon i våra lokaler på depå Kville och depå Kruthus, detta skapar förutsättningar för ett nära samarbete och hög problemlösningsförmåga. Inom organisationen finns tillgång till en egen utbildningsavdelning för bussförarnas introduktionsutbildning. Verksamheten arbetar efter ett integrerat verksamhetsledningssystem, Busshandboken, vilket omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. GS Trafikantservice Trafikantservice ger och utvecklar service inom Göteborgsområdet i syfte att underlätta resande, kommunikation med invånare samt öka trafikintäkterna och bidra till ökad trivsel och trygghet. Dotterbolaget består av 3 avdelningar Biljettkontroll, Trafikantinformation, och Kommunikationsradio. Arbetsuppgifterna består av trafikantinformation, trafiksamordning, biljett- och kvalitetskontroll, hållplatsservice, hittegods, stationsvärdar och radiokommunikation. Dotterbolaget har totalt ca 120 medarbetare och har lokaler på Göta källare (vid Drottningtorget), Hammarkullen, Nils Ericson Terminalen, Rantorget samt Karl Johansgatan.

6 Miljöpåverkan Genom en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar GS till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt till emissioner, avfalls- och kemikaliehantering, klottersanering och fordonstvätt samt banunderhåll. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i våra verksamhetsledningssystem vilka bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheterna följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från certifieringsorgan (gäller GSS) och trafikhuvudman (gäller GSB). Göteborgs spårvägars spårvagnar och bussar har minimal miljöpåverkan. Spårvagnarna använder enbart Bra miljöval-märkt el, dvs endast el från förnybara energikällor såsom vatten, vind, sol och biobränsle. För att få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjnings-system där så miljövänliga smörjprodukter som är praktiskt möjligt ingår. I samband med avtalsstarten av GS Buss centrumavtal 2012 köptes 52 nya bussar in. Av de 52 bussarna är 27 gasbussar och 25 elhybrider, samtliga bussar har Euro 5-klassning och en mycket hög miljöprestanda. Hybridbussarna drivs med RME i kombination med el vilket ger kraftigt minskade emissioner till luft. Andelen förnyelsebar råvara blir i kombination med inköp av sk Bra-Miljöval-märkt el nära 100%. Till våra gasbussar köper vi för att minimera vår miljöpåverkan in Bra-miljöval-märkt gas till 85 %. GSBs gasbussar är även utrustade med katalysatorer och de kvarvarande dieselbussarna har alla CRT-filter för att få en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vissa av bussarna är utrustade med SCRT-filter vilket sänker halten av kväveoxid i emissionerna. Bland våra dotterbolag har GS flera anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, måleri, hantering av motorbränsle samt fordonstvättar. Buller Buller förekommer dygnet runt från rangering av fordon, spårvagnar och bussar i trafik, arbete med maskiner i samband med spårläggning och underhåll av spårvägsbanan samt diverse verkstadsarbete. Utsläpp till luft Utsläpp till luft utgörs till största delen av utsläpp från våra bussar och arbetsfordon samt diffusa utsläpp från lösningsmedel. I måleri och verkstäder används lösningsmedel i samband med bättringsmålning, borttagning av klotter samt rengöring av fordonsdetaljer. Karosserimålning utförs i målarbox med forcerad ventilation. Utsuget är där försett med filter för att minska utsläppen till luft. Transporter till och mellan anläggningarna skapar utsläpp av partiklar och avgaser till luft. Samtliga fordon i stadstrafik är godkända för drift inom miljözonen i Göteborg.

7 Utsläpp till vatten GS Buss har tre depåer med busstvätt: Angered (tom ), Kville och Kruthusgatan. För spårvagn finns två tvättar Rantorget och Majorna. All tvätt sker i anslutning till oljeavskiljare. Oljeavskiljarna besiktigas årligen och tömning samt rengöring utförs av godkända entreprenörer. GS har rutiner för kontinuerlig egenkontroll och tillsyn av oljeavskiljare, brunnar, slamrännor samt olje- och dieselcisterner. GS samtliga fordonstvättar omfattas av föreläggande om en årlig provtagning på utgående tvättvatten. I syfte att säkerställa en jämn och godkänd nivå på utsläppt tvättvatten tar GS regelbundna vattenprover på samtliga fordonstvättar. Spårvagnstvätten på Rantorget är utrustad med ett reningsverk och för busstvättarna på Kville, Angered och Kruthusgatan (121115) har fordonstvättar med biologisk rening installerats vilket resulterat i ett system med hög vattenåtervinning där endast en mindre del färskvatten tillsätts vid sista sköljningen. Detaljtvättar för rengöring av mindre fordonskomponenter finns i våra fordonsverkstäder. Förbrukat vatten och tvättmedel från dessa detaljtvättar är farligt avfall och töms genom slamsugning av godkänd entreprenör. Varje detaljtvätt har även en oljeavskiljare som töms manuellt av egen personal i avsedd LOTS-behållare. Utsläpp till mark När spårvagnar trafikeras sker fortlöpande utsläpp av flänssmörjningsfett vid banvallarna. Dessutom sker utsläpp av sand som används för att underlätta inbromsning vid halt underlag och av kolstoft från spårvagnarnas elkomponenter. När bussar trafikeras sker utsläpp till mark av olja från motorer, diesel- och glykolspill samt slitage från däck som slits mot vägbanan. De bussdäck som köps in är utan miljö- och hälsofarliga HA-oljor.

8 Mål och nyckeltal Göteborgs Stads Prioriterade mål Göteborgs Stad har ett antal prioriterade mål som kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta mot. Följande prioriterade mål, med koppling till miljöarbete, har GS bedömt beröra vår verksamhet: Biltrafiken ska minska till förmån för resandet med kollektivtrafik och cykel. El-effektiviteten skall öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka. Göteborgs Spårvägars övergripande mål 2012 GS har sex övergripande mål som respektive dotterbolag ska bryta ner till verksamhetsspecifika mål och nyckeltal för sina respektive verksamheter. Ett av dessa mål har koppling till miljöperspektivet. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan. GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 Följande mål och nyckeltal i GS Spårvagns Verksamhetsplan har koppling till miljöarbete, de prioriterade målen samt GS långsiktiga mål: Mål Resultat 2012 >120 miljoner delresor 108,5 miljoner Öka energieffektiviteten framförallt i anläggningar och depåer Substituera kemikalier innehållande PRIO-ämnen Åtgärder enligt framtagen Energiplan genomförda, bl.a. närvarostyrd belysning, åtgärder på tryckluftssystem samt driftoptimering av anläggningarna tillsammans med Göteborgs Energi. I december -11 innehöll 41,4% (218 av 527 kemikalier) PRIOämnen. I december -12 var motsvarande siffra 38,9 % (256 av 658 kemikalier).

9 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Buss avtalspart, Västtrafik, driver ett aktivt miljöarbete genom att ställa tuffa avtalskrav avseende miljö i sina trafikavtal. GS Buss miljömål överensstämmer väl med Västtrafiks avtalskrav och vi har därför valt att använda avtalskraven som mål. Avtal 5252, Hisingen Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,98 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 5% förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 13% förnyelsebart Avtal 5253, Östra Göteborg Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,96 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 30 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 33% förnyelsebart Avtal 5335, Centrum Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,30 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 90 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 91% förnyelsebart

10 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 Följande direktiv avseende miljöarbete återfinns i bolagets verksamhetsplan; Vi ska verka för ett aktivt miljöarbete och uppfylla de krav som finns för certifierade system Miljömål som följs upp på bolagets strategiska karta; Trafikantservice personal ska indirekt bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken genom att alltid ge bra service och inge förtroende i våra kontakter med resenärer. Trafikantservice ska även bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen genom att välja så miljövänliga bilar som möjligt. Mål Aktivitet Resultat 2012 Vi ska bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen. Välja miljövänliga bilar 98 % miljövänliga fordon Utbilda berörd personal i eco-driving Genomförd utbildning i eco-driving för all personal där körande Tanka med miljövänligt bränsle ingår i schemat. Övergång till mer miljövänlig diesel samt minskning av bensinförbrukning med 38 %.

11 Miljökrav vid inköp GS följer de ramavtal som upphandlats inom Göteborgs Stad. Vid egna upphandlingar följs de regler och krav angående miljö som Göteborgs Stads Upphandlingsbolag angett. Fordonsparken och dess energiförbrukning FÖRTECKNING ÖVER SPÅRVAGNAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal ASJ/ASEA M st HÄGGLUND & M st SÖNER ABB TRACTION M st ANSALDOBREDA M st SPÅRVAGNSPRODUKTION OCH FÖRBRUKNING AV HÖGSPÄNNINGSEL År Antal tågkm. Antal MWh *) ,93 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,92 kwh/tågkm ,99 kwh/tågkm ,18 kwh/tågkm ,89 kwh/tågkm ,05 kwh/tågkm *) GS Spårvagns förbrukning av högspänningsel för drift av spårvagnar från likriktarstationer enligt Göteborg Energi AB. I denna förbrukning inkluderas även Ringlinjens trafik (16 spårvagnar), Spårvägens arbetsmaskiner för mätning, slipning, borstning, plogning och transformatorer vid svetsning. FÖRTECKNING ÖVER BUSSAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal Volvo, B12, BLE Boggibuss city MAN, A23 LA Ledbuss city Volvo, 7500, SLA Ledbuss city MAN, A23 LA Ledbuss stom Volvo, 7500 SLA Ledbuss stom Volvo, B7 RLE Normal city MAN, A78 Normal city Volvo B12 BLE Boggibuss region Volvo 7700 BRLH Normalbuss city Hybrid Volvo 7700 CNG Ledbuss stom gas

12 Anmälningspliktig verksamhet GS Spårvagn Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? När berörs vi? Anläggning för tvättning av fler än 500 tågvagnar per kalenderår. Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i fordonslackering Rantorget Majorna Tvätthallen Tvätthallen Rantorget Måleri Fordonsverkstad >500 m Rantorget Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. Majorna - Majorna Rantorget Driftverkstad Driftverkstad Fordonstvättar Fordonstvättar Tillstånd för brandfarlig vara - Rantorget tom Godkännande av livsmedelslokal - Rantorget Anmälan om icke tillståndspliktig transport av farligt avfall Anmälan om icke tillståndspliktig transport av avfall Göta källare Förrådet GS Spårvagn Matsal Matsal högst 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, tom Papper och papp Avfall fr. gaturenhållning Avfall fr. rengöring av avlopp

13 GS Buss Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? Anläggning för tvättning av fler än 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. C C C Kville Kruthus Angered När berörs vi? Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Anläggning där mellan 1000 och 5000 m3 flytande motorbränsle hanteras varje år C C C C Kville Kruthus Angered Grimbo Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Bussdepå Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. C C Kville Kruthus - Kville Kruthus Angered Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Referensprov, vattentank Fordonstvättar Referensprov, vattentank Tillstånd för brandfarlig vara - Kville Kruthus Angered Grimbo tom tom tom tom Godkännande av livsmedelsanläggning - Kville Café

14 Kemikalieförbrukning 2012 GS Spårvagn Typ av kemikalie Fastighetsrengöring Fordonstvättmedel Färg Förtunning och industrisprit Industrirengöring Klottersanering Lim Låsvätskor Personlig hygien Produkter för industritvättmaskin Rengöringsspray Rostskydd / Rostlösare Skär- och montagepasta Smörjmedel Smörjoljor och smörjfett Spackel och Plastic Padding Spolarvätska och glykol Tätningsmedel Totalt liter, 185 kg, 800 diskmaskinstabletter liter liter, 5 kg 455 liter 330 liter liter 327 liter 2,25 liter 495 liter, 258 kg liter 610 liter 20 kg, 22 liter 38 kg 376 liter liter, kg 58 liter, 284 kg liter, 675 kg 41 liter GS Buss Typ av kemikalie GS Buss Glykol liter Färg, lack 126 liter Rostlösare, rostskydd 65 liter Klottersaneringsmedel 151 liter * Fordonstvättmedel liter Urea liter Spolarvätska Bio liter Smörjoljor, smörjmedel, hydraulolja liter Lim, spackel, tätningsmedel, lim 319 kg Övrigt 405 liter Fastighetsrengöring 1879 liter * Klottersanering utförs i huvudsak av underentreprenör GS Trafikantservice Typ av kemikalie Färg, sprayfärg Klottersaneringsmedel T-Röd Tvätt för fordon Spolarvätska Lim GS Trafikantservice 315 liter 115 liter 225 liter liter 250 liter 18 liter

15 Avfallsredovisning 2012 Avfall och rester inom Göteborgs Spårvägar sorteras i ett flertal fraktioner både för vanligt konventionellt avfall och för sådant som klassas som Farligt avfall. Detta sorteras i LOTSbehållare som hämtas av godkänd entreprenör för omhändertagande. Avfall från GS Trafikantservice (där inget annat anges) ingår i redovisningen för GS Spårvagn. Avfall GS Spårvagn GS Buss Blandat avfall kg Brännbart kg kg Obrännbart kg 7 282kg Skrot (Stena metall) 502 ton kg Wellpapp kg kg Kontorspapper kg kg Tidningar kg Farligt avfall GS Spårvagn GS Buss GS Trafikantservice Fast avfall från sandfång och kg oljeavskiljare Ewc Fasta oljeprodukter kg kg Ewc / Spillolja kg kg Ewc Blybatterier kg 3381 kg Ewc Lysrör samt kvicksilverhaltigt avfall 892 kg 150 kg 98 kg Ewc Färgrester kg 310 kg Ewc / Kasserad elektronik kg 310 kg 1000 kg Ewc Aerosoler 306 kg 115 kg Ewc Glykol-vatten 224 kg Ewc Tvättvätskor basiskt / alkaliskt avfall kg --- Ewc Slam från slamavskiljare kg kg Ewc Slam från oljeavskiljare kg kg Ewc Olja från oljeavskiljare kg kg Ewc Isocyanater 821 kg --- Ewc Lösningsmedel 430 kg 565 kg 12 kg Ewc / Oljefilter kg *Delar av avfallet redovisas av samarbetsparter vilken utför delar av service och underhåll.

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(17) Handläggare Stefan Wallin Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013

ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013 ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013 Att kunna vara i nuet, varken tänka på det som gjorts eller ska göras. Det är hållbarhet. Att tillåtas samla kraft är viktigt för både person och prestation. Lyssna,

Läs mer

Miljöredovisning Got Event 2012. Miljöredovisning Got Event 2012

Miljöredovisning Got Event 2012. Miljöredovisning Got Event 2012 Miljöredovisning Got Event 2012 1 Innehåll miljöredovisning 2012 Verksamhetsbeskrivning... 4 Avgränsningar... 5 Got Events Miljöpolicy... 6 Miljöredovisning... 6 Miljömål 2012... 6 Ullevi... 7 Tillstånd,

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014

Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014 Hållbarhetsredovisning om miljö, kvalitet och hållbarhet 2014 2 Tryckt av Exakta Printing på FSC-certifierat papper. Omslagsfoto: Karl-Johan Hjertström Det finns bara en väg att gå, tyckte de självsäkert.

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10

Gävle Fjärrfrakt AB Årsrapport 2013-2014. Miljöredovisning 2013-2014. 1 av 10 Miljöredovisning 2013-2014 1 av 10 1. ALLMÄNT Gävle Fjärrfrakt AB Organisationsnummer: 55 63 82 39 20 Postadress: Box 11 051, 800 11 Gävle Besöksadress: Krickvägen 24 26 Näringen 22:2 Kommun: Gävle Län:

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Rapport 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken

Rapport 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2011 Underhållsverksamheten inom kollektivtrafiken Revisorsgrupp III 2012-03-13 Diarienummer: RK 201108-0067 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Rapport 10/2011

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 INNEHÅLL Verkställande direktörens kommentar 1 Scania idag 2 Transportsektorn och omvärlden 4 Scanias miljöarbete 6 Forskning och utveckling för framtiden 10 Scanias lastbilar

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Stockholms universitets kartläggning och utvärdering av miljöaspekter 2010

Stockholms universitets kartläggning och utvärdering av miljöaspekter 2010 2011-02-24 Dnr 83 0554 11 Dok nr 1 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Stockholms universitets kartläggning och utvärdering av miljöaspekter 2010 Innehåll Sammanfattning och förslag till fortsatt miljöarbete...

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöredovisning Got Event 2007

Miljöredovisning Got Event 2007 Miljöredovisning Got Event 2007 Vi skall kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av verksamheten och arbeta för att förebygga föroreningar. Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Avgränsningar...

Läs mer