Miljöredovisning Göteborgs Spårvägar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2012. Göteborgs Spårvägar"

Transkript

1 Miljöredovisning 2012 Göteborgs Spårvägar

2 Innehåll INNEHÅLL KRAV PÅ MILJÖREDOVISNING MILJÖPOLICY VERKSAMHETSBESKRIVNING ORGANISATIONSSCHEMA GS SPÅRVAGN GS BUSS GS TRAFIKANTSERVICE MILJÖPÅVERKAN BULLER UTSLÄPP TILL LUFT UTSLÄPP TILL VATTEN UTSLÄPP TILL MARK MÅL OCH NYCKELTAL GÖTEBORGS STADS PRIORITERADE MÅL GÖTEBORGS SPÅRVÄGARS ÖVERGRIPANDE MÅL 2012 GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 MILJÖKRAV VID INKÖP FORDONSPARKEN OCH DESS ENERGIFÖRBRUKNING ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET GS SPÅRVAGN GS BUSS KEMIKALIEFÖRBRUKNING 2012 GS SPÅRVAGN: GS BUSS: GS TRAFIKANTSERVICE: AVFALLSREDOVISNING 2012

3 Krav på miljöredovisning Miljöredovisningen ska omfatta företagets totala verksamhet och skriftligen innehålla följande delar: beskrivning av verksamheten företagets miljöpolicy beskrivning av miljöpåverkan och uppgifter avseende föregående kalenderår Miljöpolicy Vi skall arbeta kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. GS uppdrag är att erbjuda en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik. Vår verksamhet regleras av ett flertal lagar, regler och krav inom miljöområdet. Miljöpolicyn utgör riktlinjer för hur vi inom koncernen aktivt ska arbeta för att efterleva dessa, minska vår miljöpåverkan och uppfylla de krav som finns för certifierade system. Verksamhetsbeskrivning Göteborgs Spårvägar bedriver kollektivtrafik med spårvagnar och bussar inom Göteborgsområdet samt anläggningsverksamhet, trafikservicetjänster och radiokommunikationsverksamhet. Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs Stad. I koncernen ingår dotterbolagen GS Buss AB, GS Trafikantservice AB samt GS Spårvagn AB. Göteborgs Spårvägars styrelse utses av Kommunfullmäktige och består av nio ledamöter och sex ersättare. Som trafikentreprenör sysslar vi främst med kollektivtrafik på uppdrag av Västtrafik AB och Trafikkontoret inom Göteborgs Stad. I koncernen arbetar ca personer och vd är Lars-Börje Björfjäll. Bolagsledningen är vd s stöd i frågor som rör HR, ekonomi, information, IT etc. Adress: Göteborgs Spårvägar AB Box 424 S Göteborg Tel: vx Fax: Mail:

4 Organisationsschema Organisationen består av ett moderbolag samt tre dotterbolag. De operativa cheferna i respektive dotterbolag har delegerat ansvar för sina verksamheter. Staberna fungerar som stödfunktioner, controllers och styrande inom sina specialområden. GS Spårvagn På uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg stad utför GS Spårvagn all spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal. Under 2012 har 108 miljoner delresor genomförts. Linjenätet omfattar 12 linjer och under en vanlig dag körs ca km. I Göta källare vid Drottningtorget har den administrativa delen av Trafikdriften sina kontor. Här finnas även en del samlingslokaler för förarna, cafeteria samt utbildningslokaler. Verkstäderna vid Rantorget samt Majorna arbetar med förebyggande och avhjälpande verkstadsservice på samtliga spårvagnar. I arbetsuppgifterna ingår även tvätt och daglig tillsyn av vagnarna liksom att sätta ut rätt antal vagnar i trafik. Under 2012 har vår nya depå vid Slottsskogen färdigställts. 15 omlopp sätts ut från depån måndag - lördag. Dessutom kommer daglig kontroll av vagnarna, sk Översyn 1, samt plåtarbeten och visst lättare underhåll att utföras i depån. I Bantekniks arbete ingår drift och underhåll av spårvägsbanan, vilket inkluderar spår-, kontaktlednings- och signalsäkerhetsanläggningar. Banteknik har sin verksamhet förlagd till i huvudsak två anläggningar; kontor och garage för Bantekniks fordon finns på Gullbergsstrandgatan och upplag för spårdetaljer mm finns på Ringön. Sedan 2007 är hela Spårvagn miljöcertifierade enligt ISO

5 GS Buss GS Buss bedriver bussverksamhet avseende linjetrafik inom stadstrafiken i Göteborg, all trafik upphandlas i konkurrens. Verksamheten omfattade första halvåret 2012 ca 55 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Östra Göteborg med 50 linjer och ca 30 miljoner kundmöten per år. Från 17 juni 2012 minskade verksamheten till ca 45 % av Göteborgsmarknaden inom trafikavtalen för Hisingen och Centrum med 40 linjer och 28 miljoner kundmöten per år. Verksamheten bedrevs av 497 medarbetare och 214 linjebussar fördelade på två trafikområden, trafikområde Hisingen, med depåerna Kville och Grimbo och trafikområde Centrum, med depåerna Kruthus och Angered (tom ). Vi har till vår hjälp haft en underentreprenör för att utföra viss linjetrafik. Trafikområdena har driftsansvar och trafikchef, driftchef, verkmästare, driftledare, mekaniker/reparatörer och förare utför hela det operativa arbetet. För att våra förare ska ha nära kontakt med sin arbetsledning finns vi vid centrala avlösningsplatser och på varje trafikområde finns det driftledare och övrig arbetsledning vars uppgift är att stötta förarna i deras dagliga arbete. Dagligt underhåll, tvättning, tankning och säkerhetskontroll sker nattetid med hjälp av underentreprenörer på respektive bussdepå, även viss reparationsverksamhet sker nattetid. För att säkra tillgång på verkstadskapacitet och fordon arbetar vi sedan våren 2010 med externa partners via serviceavtal och partnerskapsavtal. Partnerskapsavtalet kompletterar serviceavtalen genom en fördjupad samsyn på service och underhåll med målet att uppnå en hög grad av tillgänglighet på fordon. Våra partners finns och underhåller våra fordon i våra lokaler på depå Kville och depå Kruthus, detta skapar förutsättningar för ett nära samarbete och hög problemlösningsförmåga. Inom organisationen finns tillgång till en egen utbildningsavdelning för bussförarnas introduktionsutbildning. Verksamheten arbetar efter ett integrerat verksamhetsledningssystem, Busshandboken, vilket omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. GS Trafikantservice Trafikantservice ger och utvecklar service inom Göteborgsområdet i syfte att underlätta resande, kommunikation med invånare samt öka trafikintäkterna och bidra till ökad trivsel och trygghet. Dotterbolaget består av 3 avdelningar Biljettkontroll, Trafikantinformation, och Kommunikationsradio. Arbetsuppgifterna består av trafikantinformation, trafiksamordning, biljett- och kvalitetskontroll, hållplatsservice, hittegods, stationsvärdar och radiokommunikation. Dotterbolaget har totalt ca 120 medarbetare och har lokaler på Göta källare (vid Drottningtorget), Hammarkullen, Nils Ericson Terminalen, Rantorget samt Karl Johansgatan.

6 Miljöpåverkan Genom en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar GS till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt till emissioner, avfalls- och kemikaliehantering, klottersanering och fordonstvätt samt banunderhåll. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Detta säkerställs genom ett systematiskt arbetssätt baserat på ständiga förbättringar i våra verksamhetsledningssystem vilka bl.a. bygger på de krav som finns i miljöstandarden ISO Verksamheterna följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från certifieringsorgan (gäller GSS) och trafikhuvudman (gäller GSB). Göteborgs spårvägars spårvagnar och bussar har minimal miljöpåverkan. Spårvagnarna använder enbart Bra miljöval-märkt el, dvs endast el från förnybara energikällor såsom vatten, vind, sol och biobränsle. För att få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjnings-system där så miljövänliga smörjprodukter som är praktiskt möjligt ingår. I samband med avtalsstarten av GS Buss centrumavtal 2012 köptes 52 nya bussar in. Av de 52 bussarna är 27 gasbussar och 25 elhybrider, samtliga bussar har Euro 5-klassning och en mycket hög miljöprestanda. Hybridbussarna drivs med RME i kombination med el vilket ger kraftigt minskade emissioner till luft. Andelen förnyelsebar råvara blir i kombination med inköp av sk Bra-Miljöval-märkt el nära 100%. Till våra gasbussar köper vi för att minimera vår miljöpåverkan in Bra-miljöval-märkt gas till 85 %. GSBs gasbussar är även utrustade med katalysatorer och de kvarvarande dieselbussarna har alla CRT-filter för att få en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vissa av bussarna är utrustade med SCRT-filter vilket sänker halten av kväveoxid i emissionerna. Bland våra dotterbolag har GS flera anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, måleri, hantering av motorbränsle samt fordonstvättar. Buller Buller förekommer dygnet runt från rangering av fordon, spårvagnar och bussar i trafik, arbete med maskiner i samband med spårläggning och underhåll av spårvägsbanan samt diverse verkstadsarbete. Utsläpp till luft Utsläpp till luft utgörs till största delen av utsläpp från våra bussar och arbetsfordon samt diffusa utsläpp från lösningsmedel. I måleri och verkstäder används lösningsmedel i samband med bättringsmålning, borttagning av klotter samt rengöring av fordonsdetaljer. Karosserimålning utförs i målarbox med forcerad ventilation. Utsuget är där försett med filter för att minska utsläppen till luft. Transporter till och mellan anläggningarna skapar utsläpp av partiklar och avgaser till luft. Samtliga fordon i stadstrafik är godkända för drift inom miljözonen i Göteborg.

7 Utsläpp till vatten GS Buss har tre depåer med busstvätt: Angered (tom ), Kville och Kruthusgatan. För spårvagn finns två tvättar Rantorget och Majorna. All tvätt sker i anslutning till oljeavskiljare. Oljeavskiljarna besiktigas årligen och tömning samt rengöring utförs av godkända entreprenörer. GS har rutiner för kontinuerlig egenkontroll och tillsyn av oljeavskiljare, brunnar, slamrännor samt olje- och dieselcisterner. GS samtliga fordonstvättar omfattas av föreläggande om en årlig provtagning på utgående tvättvatten. I syfte att säkerställa en jämn och godkänd nivå på utsläppt tvättvatten tar GS regelbundna vattenprover på samtliga fordonstvättar. Spårvagnstvätten på Rantorget är utrustad med ett reningsverk och för busstvättarna på Kville, Angered och Kruthusgatan (121115) har fordonstvättar med biologisk rening installerats vilket resulterat i ett system med hög vattenåtervinning där endast en mindre del färskvatten tillsätts vid sista sköljningen. Detaljtvättar för rengöring av mindre fordonskomponenter finns i våra fordonsverkstäder. Förbrukat vatten och tvättmedel från dessa detaljtvättar är farligt avfall och töms genom slamsugning av godkänd entreprenör. Varje detaljtvätt har även en oljeavskiljare som töms manuellt av egen personal i avsedd LOTS-behållare. Utsläpp till mark När spårvagnar trafikeras sker fortlöpande utsläpp av flänssmörjningsfett vid banvallarna. Dessutom sker utsläpp av sand som används för att underlätta inbromsning vid halt underlag och av kolstoft från spårvagnarnas elkomponenter. När bussar trafikeras sker utsläpp till mark av olja från motorer, diesel- och glykolspill samt slitage från däck som slits mot vägbanan. De bussdäck som köps in är utan miljö- och hälsofarliga HA-oljor.

8 Mål och nyckeltal Göteborgs Stads Prioriterade mål Göteborgs Stad har ett antal prioriterade mål som kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta mot. Följande prioriterade mål, med koppling till miljöarbete, har GS bedömt beröra vår verksamhet: Biltrafiken ska minska till förmån för resandet med kollektivtrafik och cykel. El-effektiviteten skall öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Resurshushållningen inom avfallshanteringen i Göteborg ska öka. Göteborgs Spårvägars övergripande mål 2012 GS har sex övergripande mål som respektive dotterbolag ska bryta ner till verksamhetsspecifika mål och nyckeltal för sina respektive verksamheter. Ett av dessa mål har koppling till miljöperspektivet. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan. GS Spårvagns mål och nyckeltal 2012 Följande mål och nyckeltal i GS Spårvagns Verksamhetsplan har koppling till miljöarbete, de prioriterade målen samt GS långsiktiga mål: Mål Resultat 2012 >120 miljoner delresor 108,5 miljoner Öka energieffektiviteten framförallt i anläggningar och depåer Substituera kemikalier innehållande PRIO-ämnen Åtgärder enligt framtagen Energiplan genomförda, bl.a. närvarostyrd belysning, åtgärder på tryckluftssystem samt driftoptimering av anläggningarna tillsammans med Göteborgs Energi. I december -11 innehöll 41,4% (218 av 527 kemikalier) PRIOämnen. I december -12 var motsvarande siffra 38,9 % (256 av 658 kemikalier).

9 GS Buss mål och nyckeltal 2012 GS Buss avtalspart, Västtrafik, driver ett aktivt miljöarbete genom att ställa tuffa avtalskrav avseende miljö i sina trafikavtal. GS Buss miljömål överensstämmer väl med Västtrafiks avtalskrav och vi har därför valt att använda avtalskraven som mål. Avtal 5252, Hisingen Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,98 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 5% förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 13% förnyelsebart Avtal 5253, Östra Göteborg Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,96 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 30 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 33% förnyelsebart Avtal 5335, Centrum Mål Mål 2012 Aktivitet Resultat 2012 Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för kväveoxid (NOx) 2,00 g/kwh Uppföljning via 1,30 g/kwh Vi ska uppfylla trafikavtalens krav på låga utsläppsvärden för partiklar Vi ska överträffa trafikavtalens värden för andelen förnyelsebara bränslen 0,020 g/kwh Uppföljning via 90 % förnyelsebart bränsle Uppföljning via 0,010 g/kwh 91% förnyelsebart

10 GS Trafikantservice mål och nyckeltal 2012 Följande direktiv avseende miljöarbete återfinns i bolagets verksamhetsplan; Vi ska verka för ett aktivt miljöarbete och uppfylla de krav som finns för certifierade system Miljömål som följs upp på bolagets strategiska karta; Trafikantservice personal ska indirekt bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken genom att alltid ge bra service och inge förtroende i våra kontakter med resenärer. Trafikantservice ska även bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen genom att välja så miljövänliga bilar som möjligt. Mål Aktivitet Resultat 2012 Vi ska bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen. Välja miljövänliga bilar 98 % miljövänliga fordon Utbilda berörd personal i eco-driving Genomförd utbildning i eco-driving för all personal där körande Tanka med miljövänligt bränsle ingår i schemat. Övergång till mer miljövänlig diesel samt minskning av bensinförbrukning med 38 %.

11 Miljökrav vid inköp GS följer de ramavtal som upphandlats inom Göteborgs Stad. Vid egna upphandlingar följs de regler och krav angående miljö som Göteborgs Stads Upphandlingsbolag angett. Fordonsparken och dess energiförbrukning FÖRTECKNING ÖVER SPÅRVAGNAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal ASJ/ASEA M st HÄGGLUND & M st SÖNER ABB TRACTION M st ANSALDOBREDA M st SPÅRVAGNSPRODUKTION OCH FÖRBRUKNING AV HÖGSPÄNNINGSEL År Antal tågkm. Antal MWh *) ,93 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,95 kwh/tågkm ,92 kwh/tågkm ,99 kwh/tågkm ,18 kwh/tågkm ,89 kwh/tågkm ,05 kwh/tågkm *) GS Spårvagns förbrukning av högspänningsel för drift av spårvagnar från likriktarstationer enligt Göteborg Energi AB. I denna förbrukning inkluderas även Ringlinjens trafik (16 spårvagnar), Spårvägens arbetsmaskiner för mätning, slipning, borstning, plogning och transformatorer vid svetsning. FÖRTECKNING ÖVER BUSSAR 2012 Tillverkare Typ Tillverkningsår Antal Volvo, B12, BLE Boggibuss city MAN, A23 LA Ledbuss city Volvo, 7500, SLA Ledbuss city MAN, A23 LA Ledbuss stom Volvo, 7500 SLA Ledbuss stom Volvo, B7 RLE Normal city MAN, A78 Normal city Volvo B12 BLE Boggibuss region Volvo 7700 BRLH Normalbuss city Hybrid Volvo 7700 CNG Ledbuss stom gas

12 Anmälningspliktig verksamhet GS Spårvagn Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? När berörs vi? Anläggning för tvättning av fler än 500 tågvagnar per kalenderår. Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i fordonslackering Rantorget Majorna Tvätthallen Tvätthallen Rantorget Måleri Fordonsverkstad >500 m Rantorget Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. Majorna - Majorna Rantorget Driftverkstad Driftverkstad Fordonstvättar Fordonstvättar Tillstånd för brandfarlig vara - Rantorget tom Godkännande av livsmedelslokal - Rantorget Anmälan om icke tillståndspliktig transport av farligt avfall Anmälan om icke tillståndspliktig transport av avfall Göta källare Förrådet GS Spårvagn Matsal Matsal högst 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, tom Papper och papp Avfall fr. gaturenhållning Avfall fr. rengöring av avlopp

13 GS Buss Anmälningsplikt eller tillståndsplikt SNI-kod Var gäller det? Anläggning för tvättning av fler än 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. C C C Kville Kruthus Angered När berörs vi? Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Anläggning där mellan 1000 och 5000 m3 flytande motorbränsle hanteras varje år C C C C Kville Kruthus Angered Grimbo Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Bussdepå Bussdepå Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter Föreläggande om provtagning på utgående vatten från fordonstvätt. C C Kville Kruthus - Kville Kruthus Angered Bussdepå, verkstad Bussdepå, verkstad Referensprov, vattentank Fordonstvättar Referensprov, vattentank Tillstånd för brandfarlig vara - Kville Kruthus Angered Grimbo tom tom tom tom Godkännande av livsmedelsanläggning - Kville Café

14 Kemikalieförbrukning 2012 GS Spårvagn Typ av kemikalie Fastighetsrengöring Fordonstvättmedel Färg Förtunning och industrisprit Industrirengöring Klottersanering Lim Låsvätskor Personlig hygien Produkter för industritvättmaskin Rengöringsspray Rostskydd / Rostlösare Skär- och montagepasta Smörjmedel Smörjoljor och smörjfett Spackel och Plastic Padding Spolarvätska och glykol Tätningsmedel Totalt liter, 185 kg, 800 diskmaskinstabletter liter liter, 5 kg 455 liter 330 liter liter 327 liter 2,25 liter 495 liter, 258 kg liter 610 liter 20 kg, 22 liter 38 kg 376 liter liter, kg 58 liter, 284 kg liter, 675 kg 41 liter GS Buss Typ av kemikalie GS Buss Glykol liter Färg, lack 126 liter Rostlösare, rostskydd 65 liter Klottersaneringsmedel 151 liter * Fordonstvättmedel liter Urea liter Spolarvätska Bio liter Smörjoljor, smörjmedel, hydraulolja liter Lim, spackel, tätningsmedel, lim 319 kg Övrigt 405 liter Fastighetsrengöring 1879 liter * Klottersanering utförs i huvudsak av underentreprenör GS Trafikantservice Typ av kemikalie Färg, sprayfärg Klottersaneringsmedel T-Röd Tvätt för fordon Spolarvätska Lim GS Trafikantservice 315 liter 115 liter 225 liter liter 250 liter 18 liter

15 Avfallsredovisning 2012 Avfall och rester inom Göteborgs Spårvägar sorteras i ett flertal fraktioner både för vanligt konventionellt avfall och för sådant som klassas som Farligt avfall. Detta sorteras i LOTSbehållare som hämtas av godkänd entreprenör för omhändertagande. Avfall från GS Trafikantservice (där inget annat anges) ingår i redovisningen för GS Spårvagn. Avfall GS Spårvagn GS Buss Blandat avfall kg Brännbart kg kg Obrännbart kg 7 282kg Skrot (Stena metall) 502 ton kg Wellpapp kg kg Kontorspapper kg kg Tidningar kg Farligt avfall GS Spårvagn GS Buss GS Trafikantservice Fast avfall från sandfång och kg oljeavskiljare Ewc Fasta oljeprodukter kg kg Ewc / Spillolja kg kg Ewc Blybatterier kg 3381 kg Ewc Lysrör samt kvicksilverhaltigt avfall 892 kg 150 kg 98 kg Ewc Färgrester kg 310 kg Ewc / Kasserad elektronik kg 310 kg 1000 kg Ewc Aerosoler 306 kg 115 kg Ewc Glykol-vatten 224 kg Ewc Tvättvätskor basiskt / alkaliskt avfall kg --- Ewc Slam från slamavskiljare kg kg Ewc Slam från oljeavskiljare kg kg Ewc Olja från oljeavskiljare kg kg Ewc Isocyanater 821 kg --- Ewc Lösningsmedel 430 kg 565 kg 12 kg Ewc / Oljefilter kg *Delar av avfallet redovisas av samarbetsparter vilken utför delar av service och underhåll.

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer 018638 Bilaga 1 DNR:2011- MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2011 till november 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 018638 Bilaga 1 DNR:2011- En rapport

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Bilaga 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2010 till december 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Bilaga 1 En rapport från Miljöförvaltningen Leif Nilsson

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser.

Klimatpåverkan, försurning, övergödning, luftförorening, förbrukning av icke förnybara naturresurser. Direkt = mycket stor = stor = medelstor Lätta vägtransporter (typ personbilstransport eller liknande inom arbetet) Utsläpp till luft av CO, NO x, SO x, CO, Partiklar, förnybara naturresurser. Miljöpåverkan

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER

CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER 1. Allmänna uppgifter Företagets/anläggningens namn Besöksadress Postadress Kontaktperson Fastighetsägare Inspektör/er Restid Org nr Fastighetsbeteckning Post nr, ort Tel nr

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet

Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

E24 Bilaga 2C. Miljö. Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL

E24 Bilaga 2C. Miljö. Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Ärende/Dok. id SL Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2015-12-04 SL 2014-0784 E24 Bilaga 2C Miljö Jill Trafikförvaltningen 55'VS STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 2(9) Pendeltagsverksamheten i Stockholmsregionen 2015-12-04

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort...

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort... TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL 1 (4) Piteå Renhållning & Vattens ex AVSÄNDARUPPGIFTER IFYLLES AV TYP AV FARLIGT AVFALL IFYLLES AV Avfallsol Kemikalier Annat farligt avfall Avfallet mottages vid fölnde av

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM VERSION 2.0 Bakom programmet står Svensk Kollektivtrafik, SKL, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikverket Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013.

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN SIDA 1 (7) Rapportförfattare: Emma Henriksson RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. Handläggare som har medverkat i projektet: Emma

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Innehåll. Reviderad

Innehåll. Reviderad MILJÖPOLICY för ÖRNSBERGSBÅTKLUBB Antagenpåårsmötet2012 ÖRNSBERGS BÅTKLUBB Box9054 12609HÄGERSTEN Innehåll ÖrnsbergsBåtklubbsmiljöpolicy... 3 ÖrnsbergsBåtklubbskallarbetaföratt... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer