Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013"

Transkript

1 Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013 Lastning av tåg vid Stockarydsterminalen.

2 Inledning Om resan Den 2-6 september arrangerade Tvärinfraprojektet en studieresa till södra Sverige i syfte att öka kunskapen om andra stråk och terminaler samt för att ge möjlighet för deltagarna att knyta nya kontakter. Syftet har också varit att få information om aktuella frågor inom infrastrukturområdet som berör Västerbotten. Med på resan var 9 personer och deltagarna var tjänstemän från Region Västerbotten, Storumans kommun, Lycksele kommun, Umeå kommun samt från Umeåregionen. För att planera resan samt bistå med viktigt kunskapsmaterial anlitades Bo Aldurén, konsult som guidade gruppen under resan. Deltagare Mårten Edberg, Region Västerbotten Inger Carstedt, Storumans kommun Grete Vesteraas, Lycksele kommun Torbjörn Lindahl, Region Västerbotten Bo Aldurén, konsult Johnny Holmgren, Storumans kommun Oswald Öjebrant, Lycksele kommun Erik Sedig, Umeåregionen Isak Brändström, Umeå kommun Resplan Följande städer/platser besöktes: Tisdag 3 september Eskilstuna Logistik, Bernt Arehäll och Tommy Spångberg. Information om kommunens arbete med Logistikanläggningar Varför, hur och resultat. Regionförbundet Örebro, Fredrik Idevall. Information om deras arbete med gång- och cykelplanering. Örebro/Hallsberg som terminalcentrum, Ingemar Jansson, Business Region Örebro och Mats Helgesson, Örebro kommun. 2

3 Onsdag 4 september Information från Sävsjö kommun om kommunens deltagande och nytta av terminalen. Bo Widestadh. Information från Stockarydsterminalen och terminalens utveckling, Per-Henrik Evebring. Torsdag 5 september Besök Lindholmen Science Park , Stefan Jacobsson. Studiebesök Göteborg hamn. Stig-Göran Thorén. Fredag 6 september Möte med Trafikverket. Jan Bergstrand. Kartan visar de olika platser som besökts under resan. 3

4 Sammanfattning Tvärinfraprojektet genomförde den 2-6 september 2013 en studieresa för att öka kunskapen om andra stråk och terminaler i södra Sverige. Syftet har också varit att få information om aktuella frågor inom infrastrukturområdet som berör Västerbotten. Med på resan var representanter från Region Västerbotten, Storumans kommun, Lycksele kommun, Umeå kommun samt från Umeåregionen. Eskilstuna kommun, Sävsjö kommun samt Regionförbundet i Örebro ser att logistikutveckling och samhällsutveckling hänger tätt samman. Gemensamt är också att de haft stor politisk enighet på de satsningar som genomförts. En viktig framgångsfaktor har varit samarbeten med näringslivet. Nya logistikupplägg har skapats och under resan fick deltagarna möjlighet att lära sig mer om detta på nära håll. Resan har även gett en bra inblick i frågor som berör gång- och cykelplanering samt de projekt som bedrivs inom Lindholmen Science Park i Göteborg. 4

5 Dag 1 Eskilstuna Logistik Presentatörer: Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef, Eskilstuna kommun. Webb: Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef informerade om deras arbete med att utveckla Eskilstuna som logistikstad. Eskilstuna har satsat mer än en halv miljard på att utveckla Eskilstuna Kombiterminal och Eskilstuna Logistikpark, som också besöktes under dagen. För Eskilstuna har det varit viktigt att se att logistikutveckling och samhällsutveckling hänger tätt samman. Utöver att bara erbjuda logistikmöjligheter krävs det att förutsättningarna i övrigt också är attraktiva i kommunen, exempelvis ett rikt kulturliv, bra samhällsservice och tillgång till kompetent personal. Därför arbetar kommunen med ett gemensamt planarbete inom hela koncernen för att skapa förutsättningar för logistikföretag att etablera sig. Det här målet förankras genom en vision att skapa 1000 nya jobb fram till 2020 och i dagsläget har det skapats cirka 400 arbetstillfällen. Kommunen tjänar mer på arbetstillfällen än på försäljning av mark till logistikföretagen. En annan nyckel i arbetet har varit samarbeten med näringslivet, vilket också kunnat användas i marknadsföringen. Eskilstuna Logistiks strategi är att konkurrera med en attraktiv helhetslösning snarare än med pris. I detta ingår bland annat elektrifierade spår, verkstäder, faciliteter för lastbilschaufförer, samt att de har utbildat truckförare som radioloksoperatörer. Detta sparar in personal för tågbolaget och är en tjänst som tillhandahålls av åkeriföreningen M4 som driver kombiterminalen genom ett arrendeavtal. Eskilstuna ser att det är svårt att som kommun själv driva ett tullager, varför de har lagt ut det på entreprenad till Logent som driver detta. En annan konkurrensfördel är att de har en miljöprofil på logistikanläggningarna vilket ofta är i linje med företagens eget miljöarbete. Vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, 10 km utanför Eskilstuna, skapas bland annat en biobränsleterminal. Eskilstuna Kombiterminal som ligger närmare staden hanterar mellan 25 och 28 tåg per vecka. Eskilstuna Logistikpark. 5

6 Presentation av Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef, Eskilstuna kommun. Att detta har kunnat bli verklighet beror på att kommunen har satsat rejält på logistikutvecklingen men det har därför också varit viktigt att satsningen bygger på ett noggrant utredningsmaterial. Lastning av tåg vid Eskilstuna Logistikpark. Regionförbundet Örebro Presentatörer: Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro, Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun. Webb: Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro, berättade om hur de hanterar cykelplanering. Där har de arbetat med att ta fram underlag för utbyggnad av cykelvägnätet. De har prioriterat skol- och arbetsresor, samt cykelvägar som leder till kollektivtrafiknoder. För att utvärdera 6

7 tänkbara objekt har de utvecklat en modell där dessa poängsätts utifrån olika parametrar som exempelvis kostnad, trafiksäkerhet, målgrupp, efterfrågan och värde i cykelvägnätet. Detta poängsystem används för en första sållning av de olika objekten. Dessutom har de kartlagt lågtrafikerade vägar i regionen som också skulle kunna fungera för cykeltrafik. Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro. Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun informerade tillsammans med Fredrik Idevall om projektet Logistikregionen och hur regionen arbetar med gods. Där använder de en metod för att mäta regionens godsflöden både inom regionen, import/export, samt transit. Detta redovisas i GIS-form och både kartläggning och data finns tillgängligt genom att kontakta regionen. De arbetar för att denna metod skall kunna användas i hela landet. Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun. Samarbete med näringsliv och universitet lyftes fram och i Örebro har universitetet nu börjat satsa på forskning och utbildning kring logistik. 7

8 Regionförbundet menar att det är bättre att gå samman flera kommuner och utveckla en stark logistikpunkt än att på varsitt håll ha flera svagare logistikpunkter. Därför förordar de en gemensam satsning på Hallsberg. Tåg vid terminalen i Hallsberg. Dag 2 Sävsjö kommun och Stockarydsterminalen Presentatörer: Bo Widestadh - planerings och utvecklingschef Sävsjö kommun, Per-Henrik Evebring marknadsansvarig Stockarydsterminalen. Webb: Bo Widestadh, som är planerings och utvecklingschef i Sävsjö kommun, var med då terminalen byggdes. Nu är han vd för två kommunala bolag inom bostads- och industrisektorn. Han är även ansvarig för infrastrukturfrågor i Sävsjö kommun. Bo Widestadh, planerings och utvecklingschef Sävsjö kommun. Sävsjö kommun har totalt cirka invånare. Det är en varuproducerande kommun med liten tjänstesektor. Regionen har mycket skog. Det finns sex trähusföretag i kommunen. Även 8

9 livsmedelssektorn är stark, bland annat finns charkindustri och snustillverkning. Generellt sett går det bra för industrin och arbetslösheten är låg. Sävsjö har samtidigt en relativt stor utpendling. Politiskt sett har Sävsjö haft borgerligt styre sedan 1970-talet. När det gäller olika former av satsningar är den politiska enigheten stor. Sävsjö och Vetlanda kommuner ingår i samma arbetsmarknadsregion. Man jobbar gemensamt för att förbättra kommunikationerna mot Växjö och Jönköping. Möjligheten till tågpendling är viktig och man har idag sju dubbelturer per dag. Kommunens deltagande i Stockarydsterminalen började år 1999 då Sävsjö kommun och Banverket tillsammans bjöd in det lokala näringslivet till en dialog om transporter. Då var tiden inte mogen för en terminal, bland annat på grund av för små volymer och ovilligheten att finansiera olika satsningar. Stormen Gudrun år 2005 skapade nya grundförutsättningar för en terminal genom att intresset och förutsättningarna för järnvägstransporter av framför allt rundvirke förändrades dramatiskt. Sålunda väcktes tanken om Stockarydsterminalen till liv igen. År 2006 fick man klart ett samverkansavtal mellan Stora Enso, Banverket och Sävsjö kommun. Investeringen på totalt 75 miljoner kronor delades mellan de tre intressenterna. Fokus hamnade på den sammantagna nyttan och inte på de olika intressenternas specifika nytta, vilket gjorde det relativt lätt att komma till skott. Byggstart för projektet var år 2007 och driften kunde komma igång året efter med invigning den 27 augusti 2008 av infrastrukturministern. Lastning av tåg vid Stockarydsterminalen. Stockarydsterminalens viktigaste fördel är att den ligger längs södra stambanan med dubbla förbigångsspår. Signalmässigt utgör terminalen en station. Den har därmed ett bra logistisk läge i landet, bra läge i förhållande till annan bebyggelse samt bra markförhållanden. Kompletterande infrastruktur investeringar är ny infartsväg från väg 30, som nu ska byggas om till en kostnad på cirka 40 miljoner kronor. Investeringen finansieras av kommunen, EU:s strukturfond samt Trafikverket. En särskild faktor för Stockarydsterminalen är triangelspåret. Man arbetar nu för att förverkliga en södergående växel för bättre utfart söderut och det görs tillsammans med ett nytt förbigångsspår på stambanan vid terminalen. 9

10 En del av terminalen har köpts loss av Stora ENSO och den andra delen är allmän. Investeringarna via EU:s strukturfond är gjorda på den allmänna delen. Det finns ingen gemensam mätstation, utan allt mäts i vikt och volym. Sävsjö Transport AB och Sävsjö kommun äger vardera 50 % av driftbolaget som ansvarar för den allmänna terminalen. Styrelsens ordförande tillsätts av kommunen, och den verkställande direktören tillsätts av Sävsjö Transport. Man har lika antal ledamöter vardera i styrelsen. En mycket viktig fråga har varit att få med rätt personer i styrelsen med bra kontakter. Infrastrukturen mellan Stambanan och terminalområdet äger kommunen och man menar att detta kommer man aldrig att släppa. Virkesupplag på Stockarydsterminalen. Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig Stockarydsterminalen, menade att terminalen är ett föredöme för intermodala transporter. Han har arbetat sedan mars 2008 på terminalen. Stora ENSO har sin del som en lagerterminal. Inriktningen är enbart massaved och bränslen. Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig vid Stockarydsterminalen. Den öppna terminalen är en flödesterminal, där materialet kan ligga 3-4 veckor innan uttransport. Fem hektar yta är idag färdigställda. Det finns en möjlighet att utvidga terminalen till sammanlagt 12,5 hektar. Med terminalen flyttade biobränsle över från väg till järnväg. En viktig fråga är att alla 10

11 omlastningar kostar pengar och riskerar att förstöra materialet. Därför inriktar man sig mot dem som har goda förutsättningar att ta emot tåg. Idag hanteras timmer, massaved som går till lokala/regionala såg- och massaindustrier, bark, rot, spån och torv (som går till massaindustri och kraftvärme). Man hanterar även energived/flis som går till kraft- och värmeverk. Ett viktigt krav är att terminalens personal ska kunna hantera alla former av råvara och klara av att säkerställa att man inte kontaminerar känsliga råvaror. Terminalen köper ingen råvara själva, men de köper i viss mån transporter på både bil och tåg. Detta för att underlätta för kunderna. Terminalen kan även förmedla kontakter mellan säljare - köpare. Utgångpunkten är att skapa volymer på terminalen. Det innebär att man i praktiken får en funktion som speditör inom järnvägstrafiken. Lagen om offentlig upphandling innebar sådana problem att man beslutade sig för att köra igång i egen regi. Idag är man fyra heltidsanställda på terminalen. Möjligheten att arrendera ut diskuterades aldrig, men detta kunde absolut ha varit en möjlighet. Bokning av transporter sker via hemsidan som visar om det är upptaget men inte vem som bokat. Har man inloggningsrättigheter kan man se vem som bokat men inte vad. Vill man få en tjänst utförd inom 96 timmar kontaktar man Per-Henrik Evebring direkt, annars fungerar det med hemsidan. Man har utvecklat bokningssystemet själva och det kan möjligen vara intressant för intressenterna inom Nordic Logistic Corridor att titta närmare på det utvecklade bokningssystemet. Man tillåter kunderna att ha 30 minuters försening. Efter det börjar taxametern att ticka. En sammanfattande slutsats är att terminalen själv måste vara aktiv för att sälja sig själv och sina tjänster. Det finns ingen som kommer att ta kontakt och efterfråga tjänsterna. Det viktigaste i sammanhanget är att ha koll på marknaden! Dag 3 Lindholmen Science Park och Göteborgs hamn Lindholmen Science Park - Introduktion Presentatör: Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park Webb: Utvecklingen av Lindholmen Science Park startade runt årsskiftet 1999/2000, då Chalmers och Göteborg Stad gemensamt tog beslut om att starta en teknikpark på Lindholmen, ett område där delar av Göteborgs varsindustri låg fram till dess att den upphörde under slutet på 1970-talet. Teknikparken är en kreativ, internationell mötesplats där det idag finns 350 företag inom parkens fokusområden IT, Transport och Media. Nyckeln till utvecklingen är samverkan. Det strategiska läget i närhet till akademin ger möjlighet till intressanta möten mellan forskare, studenter, näringsliv och samhälle. De största arbetsgivarna är Ericsson, Volvo Technology, IBM, Semcon och SVT. Sammanlagt finns där ca: anställda, 8000 studerande och ca 1000 boende. 11

12 Besök på Lindholmen Science Park och presentation av Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park. Stadsleveransen-Miljövänliga transporter i innerstaden Presentatör: Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad Webb: city Stadsleveransen är ett pilotprojekt som startade hösten 2012 för minskad trängsel och ökad trivsel och säkerhet i centrala Göteborg. Målet är en minimerad godstrafik i innerstaden efter kl på förmiddagen. För detta syfte sker en gemensam godsmottagning för små och medelstora (4-5 anställda) butiker på ett ställe. Där sker sedan en samlastning av det inkommande godset och levereras enligt överenskommen tidtabell till de slutliga mottagarna. Den transporten sker med ett speciellt eldrivet fordon, till sammanlagt två hundra adresser, inklusive kontor. Det körs ut cirka: 150 försändelser och görs i genomsnitt stopp per dag. Den långsiktiga finansieringen måste lösas och för detta förs förhandlingar med transportföretagen som sparar pengar i och med projektet. Mottagarna betalar ingen avgift. Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad. 12

13 Sendsmart Presentatör: Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad Webb: och Sendsmart är ett projekt inom Hållbara Städer (VINNOVA), som syftar till att skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö genom minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir då samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad. Inom tre områden skapas demonstrationsprojekt: 1) Godsförsörjning, 2) Bygg & anläggning genererar % av alla transporter och 3) Avfall & återvinning. t.ex. använda en tyst hybridlastbil för att kunna hämta sopor vid tider på dygnet då vägnätet inte är hårt belastat. För att finna lösningar krävs samspel mellan: Affärsmodell, ITS och teknikstöd och Krav, regler och upphandling. GO:SMART Presentatör: Magnus Kuschel, Volvo IT/Commute Greener Webb: och Projektet Go:smart innehåller flera delprojekt som tillsammans ska utveckla möjligheter för att införa en innovativ tjänst för hållbara transporter i stadsmiljö. Projektet kallas också UbiGo (av latinets - eller engelskans - Ubiquitous = allestädes närvarande och engelskans Go för ta sig till, sätta fart etc.) och ska utveckla och testa en mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor. Budgeten är 20 mkr över två år, där hälften finansieras av Vinnova och hälften av ett dussin andra medverkande parter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det är inte ett vanligt demonstrationsprojekt utan handlar om att hushåll (med riktiga pengar) tecknar ett abonnemang, likt ett klippkort, som ger tillgång till en viss mängd olika transportsätt/färdmedel varje månad: kollektivtrafik, taxi, hyrbil, bilpool, cykel. Olika stora abonnemang kan tecknas utifrån hushållets behov och sätter fokus på mobilitet istället för på bilägande. Tänk reserobot, som sätter ihop ett paket av färdsätt för att ta sig mellan två punkter, fast detta blir flexiblare eftersom cykel och taxi ingår. Det kan också jämföras med ett mobiltelefonabonnemang där det ingår en viss mängd samtal, surf, sms etc. Månadsavgiften kommer variera mellan och 5 000/6 000 kr. Magnus Kuschel, Volvo IT/Commute Greener. 13

14 TUCAP Presentatör: Bo Norrhem; Lindholmen Science Park Webb: TUCAP är ett tekniskt utvecklingscenter med fokus på modern informations- och kommunikationsteknik som ska stödja och effektivisera ambulansalarmering och prehospital vård (sjukvård som utförs innan ankomst till sjukhus). Det drivs i triple helixmiljö i samarbete med SOS Alarm och andra parter inom Lindholmens teknikpark. Målet för centret är att skapa en arena för forskning och teknisk utveckling inom prehospital vård, där samhället och näringslivet kan samverka. TUCAP är ett nav för möten, workshops, seminarier, forskning och utveckling. Förkortningen TUCAP står för Tekniskt Utvecklings Center Ambulans- och Prehospital sjukvård. Arbetet aktualiseras av Alarmeringstjänstutredningen som nu är på remiss. Ett exempel på projekt som ska rullas ut över landet är ett återkopplings- och lärandesystem mellan larmcentral ambulanspersonal sjukhus. Ett annat projektexempel är ett resursplaneringssystem för placering av ambulansstationer och beräkning av antal ambulanser som behövs i ett område. Bo Norrhem, Lindholmen Science Park. CLOSER Presentatör Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park Webb: Closer är en nationell arena inom transporteffektivitet som erbjuder en neutral demonstrations- och innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Syftet är att stärka hela innovationskedjan, från forskning och demonstration fram till färdiga tjänster och produkter. Closer har även uppdraget att bli en etablerad svensk nod för EU-samarbeten och initiera samt koordinera storskaliga EU-projekt. Verksamheten tar sig an de utmaningar som transportsystemet står inför inom miljö- och energiområdet samt näringslivets behov av ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. 14

15 Fokusområdena är 1) Urban Transport, 2) Intermodal transport and green corridors och 3) High Capacity Transport. Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park. Göteborgs hamn Presentatör: Stig-Göran Thorén Webb: Göteborgs hamn har funnits sedan 1620, och är Skandinaviens största hamn med cirka fartygsanlöp om året och har ett linjeutbud med trafik till 140 destinationer runt om i världen. Här finns till exempel direktlinjer till USA, Indien, Mellanöstern och Asien. En resa till Kina tar t.ex. cirka 45 dagar. Varje tisdag kommer ett fartyg som kan lasta containers. Göteborgs hamn är isfri året om, behöver inte ta hänsyn till något tidvatten och är den enda hamnen i Sverige som har tillräcklig kapacitet för att ta emot de allra största oceangående containerfartygen. Hamnens huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio länder: Sverige, Ryssland, Finland, Polen, Danmark, Norge, Litauen, Island, Lettland och Estland. Exporten via Göteborgs hamn består av till exempel bilar, papper, stål, trävaror och livsmedel. Importen består av i stort sett alla typer av konsumtionsvaror kläder, livsmedel, bilar, elektronik o.s.v. Från Göteborgs hamn går ett 25-tal järnvägspendlar, med dagliga avgångar, till och från inlandsterminaler runt om i Sverige och Norge. Istället för att företag fraktar gods på lastbil till hamnen körs det till närmaste inlandsterminal för att därefter lastas om på tåg till Göteborg. Hälften av allt containergods till och från Göteborg går med järnväg. I Göteborgs Hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Sedan 2010 är hamnen uppdelad i ett kommunalt hamnbolag, som äger all mark och infrastruktur och separata terminalbolag som tagits över av externa operatörer, som sköter hanteringen av godset. Ett önskemål från rederierna är att de vill ha bättre ledtider. 15

16 Hamnen i siffror containrar TEU ro/ro-enheter nya bilar 1,7 miljoner passagerare 22,2 miljoner ton olja 42 miljoner ton gods *En TEU är lika med en 20-fots container. Informationen avslutades med en rundresa i hamnens båt och deltagarna fick möjlighet att se Göteborgs hamn och dess verksamhet från vattnet. Rundtur i Göteborgs hamn tillsammans med Stig-Göran Thorén, Göteborgs hamn. 16

17 Dag 4 Trafikverket Region Väst Presentatör: Jan Bergstrand Webb: Jan Bergstrand berättade om varför Trafikverket har en långsiktig godsstrategi och orsaken är framförallt för att skapa en intern och extern tydlighet, stärka konkurrenskraften, reducera de negativa effekterna samt bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet. Den strategiska inriktningen för Trafikverket har sex utmaningar med strategiska mål. Dessa skall vara utgångspunkt för prioriteringar inom Trafikverket. De olika utmaningarna är ett energieffektivt transportsystem, välfungerande resor och transporter i storstadsregionerna, effektiva transportkedjor för näringslivet, robust och tillförlitlig infrastruktur, mer nytta för pengarna, samt att göra Trafikverket till en modern myndighet. Efter presentationen om Trafikverkets godsstrategi gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor om Tvärstråket och dess framtida utveckling. Besöket avslutades med en gemensam lunch. Presentationer från resan finns att ladda ner på adressen: september-2013/ 17

18 18

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel tat, fråga, liknande Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitier (samverkansmodeller - informatissystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel ch punktlista Bothnian Green Logistics Corridor

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00

Tillsammans räddar vi liv. www.dignita.se info@dignita.se 0046 (0)90 12 94 00 Tillsammans räddar vi liv Dignita Vi är ett kompetent teknikföretag med lång erfarenhet inom motorbranschen, trafiksäkerhet och designutveckling. Vårt mål är att utveckla högkvalitativa och prisvärda produkter

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer