INTERNATIONELLT TRANSPORTBEROENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLT TRANSPORTBEROENDE"

Transkript

1 REGIONUTVECKLING Dnr: Kommunikationsenheten Christian Bergman Underlagsrapport till Västra Götalands inriktningsunderlag: Ökad tillväxt och en bättre miljö - Åtgärder i transportsystemet i Västra Götaland INTERNATIONELLT TRANSPORTBEROENDE Postadress Besöksadress Telefon Telefax Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

2 Globaliseringstrender Ökat omvärldsberoende Sverige har sedan länge haft ett omfattande utbyte med andra länder. För västsvensk del var det de mångsidiga internationella kontakterna där bl.a. banden med England och handeln med Kina genom ostindiska kompaniet som lade grunden till Göteborgs ledande ställning som handels- och sjöfartsstad i Norden. Från mitten av 1800-talet, i samband med industrialismens genombrott, har internationaliseringen kommit att prägla vårt land i allt högre utsträckning och öppenheten tillsammans med utrikeshandeln kan utan tvekan framhållas som avgörande komponenter i uppbyggandet av det svenska välståndet. En rad händelser under de senaste decennierna såsom öppnandet av ett flertal tidigare slutna planekonomier och den europeiska integrationsprocessens framåtskridanden liksom utvecklade kommunikationsmöjligheter har avsevärt vidgat de internationella marknaderna. De gränsöverskridande relationerna har såväl fördjupats som fått en bredare geografisk spännvidd samtidigt som marknader, finansiella system samt företags konkurrenssituation och dess strategier i allt högre utsträckning påverkas av skeenden på den globala arenan. En följd för många länder, inte minst för Sverige, har blivit ett markant ökat omvärldsberoende. Ett av de mest konkreta exemplen på vårt ökande utbyte med omvärlden är att utrikeshandeln utgör en allt större andel av landets ekonomi. År 2006 motsvarade värdet på svensk export och import av varor och tjänster mer än 90 procent av rikets BNP vilket kan jämföras med drygt 50 procent femton år tidigare. Ökningen innebär att värdet på exporten och importen tredubblades under perioden. 1 Det senaste helåret stod exporten, som då uppgick till miljarder kronor, för strax över hälften av BNP-tillväxten. Det betyder att exporten i likhet med året dessförinnan var viktigast för den svenska tillväxten. 2 Svensk export och import av varor och tjänster Relation till BNP, procent. Löpande priser Export av varor o tjänster Import av varor o tjänster Källa: SCB Data t.o.m SCB. År 1992 var (i löpande priser) svensk BNP miljarder kr samtidigt som importen och exporten av varor och tjänster var 825 miljarder kr. År 2006 var motsvarande siffror respektive miljarder kr. 2 SCB: Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv, nr Siffrorna avser

3 Den dominerande delen av exporten utgörs av handeln med varor som under senare år genererat ungefär tre fjärdedelar av det svenska exportvärdet. 3 Mer än hälften (60%) av alla varor som tillverkas i Sverige säljs utomlands. 4 År 2004, som i skrivandets stund är det senast tillgängliga året för exportvärden per län, stod Västra Götaland för nästan en fjärdedel (ca 23%) av det svenska varuexportvärdet. 5 Västra Götalands exportandel är följaktligen betydligt högre än de 17 procent av rikets invånarantal som regionens befolkning utgör. 6 Då skall man komma ihåg att det vid mätningar av monetära flöden ofta blir en överrepresentation på huvudstadsregioner eftersom det vanligen är där de flesta av storföretagens huvudkontor är placerade. En vara kan följaktligen vara producerad i ett visst län ute i landet samtidigt som betalningen registreras på huvudkontoret. 7 Ett flertal utredningar som mäter andelen sysselsatta i exportintensiva branscher, exportvärde per sysselsatt, mm har visat att Göteborg är rikets mest framträdande exportregion med ett betydligt större beroende av fjärrmarknader än övriga storstadsregioner. 8 De utländska investerarnas närvaro på den svenska marknaden har ökat kraftigt. År 1990 motsvarade de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige drygt 5 procent av rikets BNP, vilket var lågt jämfört med det dåvarande EU-genomsnittet om 11 procent. Vid slutet av 2005 hade värdet på de utländska tillgångarna i Sverige stigit till 48 procent av BNP. Därmed hör Sverige tillsammans med Nederländerna och Irland idag till de EU15-länder som har störst andel utländska direktinvesteringstillgångar i den inhemska ekonomin. Samtidigt växer de svenska tillgångarna i utlandet och motsvarar idag ca 60 procent av rikets BNP. 9 År 1990 fanns det i Sverige knappt utlandsägda företag med anställda, femton år senare var de utlandsägda företagen så många som med anställda. Ökningen innebär att 23 procent av de sysselsatta inom näringslivet arbetar i ett utlandsägt företag, jämfört med 9 procent i början av 1990-talet. I Västra Götaland arbetar mer än var fjärde anställd (26%) i ett utlandsägt företag. 10 Såväl för Västra Götalands som för rikets del kan till detta läggas ytterligare nästan lika många anställda som arbetar inom företag i svenskägda koncerner med minst ett dotterbolag i utlandet. Slås dessa samman till en grupp, benämnd internationella företag, betyder det att ungefär varannan anställd inom näringslivet i Västra Götaland, och något färre av riksgenomsnittet, arbetar i internationella företag SCB, egna beräkningar med data för åren 2004, 2005 och 2006 från tabellerna: Export, import och handelsnetto Varor. Miljoner kr, löpande priser och BNP samt export och import av varor och tjänster. Löpande priser samt från Sveriges ekonomi statistiskt perspektiv, nr Exportrådet: Exportstatistik Presentation hämtad från hemsidan SCB (Erik Eklund), tabell: Varuexport 2004 efter län. Här anges att Västra Götalands varuexportsvärde år 2004 var 207 miljarder kr och att rikets var 894 miljarder kr. Dessa värden är dock ej bortfallsjusterade, vilket innebär att de är något underskattade. Ser man t.ex. i SCB:s tabell Export, import och handelsnetto Varor. Miljoner kr, löpande priser så uppskattas rikets varuexportvärde år 2004 till 904,5 miljarder kr. Motsvarande uppskattning per län saknas. 6 SCB. Västra Götalands befolkning år 2004 var och rikets var SCB, samtal med Lars Werke Temaplan (Västra Götalandsregionen, 2003): Västsverige och den nya ekonomiska geografin, s. 137 ff. Tillväxt i Göteborgsregion Ett underlag för regionens tillväxtstrategi, s Invest in Sweden Agency, ISA (2006): Klimatet för utländska investeringar i Sverige, Rapport till regeringen 2006/07, s ITPS: Utlandsägda företag De senaste siffrorna avser Utlandsägda företag definieras som företag där ägare utanför Sverige innehar mer än 50% av aktiernas röstvärde. 11 ITPS: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004, nr Siffrorna avser 2004, då var antalet anställda i internationella företag 48% i Västra Götaland och 44% i riket totalt. Siffrorna kan skilja något mellan denna publikation och den ovan åberopade Utlandsägda företag. Enligt ITPS beror detta på att mätmetoderna varierar något mellan de två publikationsserierna. 2

4 Breddning och fördjupning av världshandeln Betraktar man utrikeshandelns fördelning på länder och regioner så är det tydligt att ett flertal handelspartners har stärkt sina andelar i svensk export och import under senare tid. Asien fick en snabb ekonomisk tillväxt från mitten av 1980-talet då NIC-länderna (Newly Industrializing Countries) Sydkorea, Taiwan, Singapore, Thailand och Malaysia satsade hårt på exporten och blev viktiga handelsnationer. Från senare delen av 1990-talet har motorn i Asien främst varit Kina vars export vuxit mycket snabbt. Idag är Kina världens tredje största handelsnation 12 och nummer bland våra främsta handelspartners. Värdet på den svenska varuimporten från Kina har nästintill femdubblats under perioden , vilket skall jämföras med att den totala svenska varuimporten ökade med drygt 70 procent. Övriga marknader som vuxit starkt i betydelse är Östeuropa och inte minst Ryssland som sedan millennieskiftet gått från plats 28 till 14 bland Sveriges största exportmarknader och från plats 21 till 9 bland de främsta avsändningsländerna till Sverige. Under den knappa tioårsperioden ökade värdet på den svenska varuimporten från Ryssland med nästan 9 gånger, parallellt med att exportvärdet till landet blev dubbelt så högt. Samtidigt har den stärkta tillväxten i Indien avspeglat sig på svensk export, vilken ökade med nästan 5 gånger till den indiska marknaden. Det är en betydligt högre andelsökning än den totala svenska varuexporten som växte drygt 60 procent. 13 Vi upplever alltså en fördjupning och breddning av världsmarknaden som för svenskt vidkommande inneburit en kraftigt ökad varuhandel med en rad stora, och i flera fall avlägset belägna, handelspartners. Globalisering är inget nytt i sig. Skillnaden jämfört med tidigare är att det som nu sker berör i princip alla företag stora som små. Företagen kan på ett helt annat sätt utveckla stor konkurrenskraft i en smalare nisch. Avsevärt fler kan därmed dra nytta av den globala ekonomins tillväxt. Sverige har som ett litet och öppet land varit skickligt på att anpassa sig och utnyttja fördelarna med de internationella kontakterna. För att även i framtiden kunna ta del av globaliseringens många positiva sidor fordras en fortsatt god tillgänglighet. Det innebär att om man vill bevara sin relativa tillgänglighet så krävs jämna steg med en omvärld som är under ständig förändring. Vill man dessutom stärka sin avståndsmässiga konkurrenskraft måste satsningarna på transportinfrastrukturen vara mer omfattande än de som sker i andra länder. Detta gäller i synnerhet för ett glest befolkat och perifert land som Sverige. Mycket tyder på att de internationella inslagen kommer att göra sig än mer gällande. Till exempel tror 95 procent av 400 nyckelpersoner i svenska företag och organisationer att Sveriges beroende av utländska marknader kommer öka ytterligare under den närmaste 10- årsperioden Exportrådet (utgivningsår anges ej, men bör vara 2006 eller 2007): Världens möjligheter, s SCB: dels databasen under ämnesområdet Handel med varor och tjänster och dels publikationerna Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2006, i löpande priser (samt motsvarande publikation för 2001). Egna beräkningar. Varuexporten resp. importen fördelade sig 2006 enligt följande i miljarder kr: Kina 21 resp. 29; Ryssland 18 resp. 32; Indien 10 resp Nutek: Årsbok 2007, s

5 Besöksnäringen Turist- och besöksnäringen är på stark frammarsch. Under perioden ökade sysselsättningen i branschen med 35 procent jämfört med 7,5 procent för Sveriges totala sysselsättning. Antalet årsarbetare i de turisrelaterade branscherna uppgick 2005 till nära , vilket är fler än vad som arbetar sammanlagt i Sverige inom följande storföretag: AB Volvo med dotterbolag, Ericsson, Skanska, Astra Zeneca, Scania, Telia Sonera, Atlas Copco, H&M, och Volvo personvagnar. 15 Antal sysselsatta i turistnäringen jämfört med flera storföretag Turistnäringens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har fördubblats under en tioårsperiod och uppgick år 2005 till 62 miljarder kronor. Turistnäringen har därmed ett högre exportvärdet än flera av våra mer välkända exportnäringar såsom industrierna för personbilar, järn och stål, trävaror, livsmedel och möbler. 16 Det ekonomiska värde som skapas av resande och turism har under de senaste tio åren motsvarat ungefär 2,8 procent av Sveriges BNP, vilket är högre än för t.ex. jordbruks-, skogsbruks- och fiskerisektorn. 17 Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökar stadigt och var år 2006 uppe i nästan 48 miljoner. De utländska gästnätterna står för den snabbaste ökningen, vilket kan ses som ytterligare ett tecken på den pågående internationaliseringen. Sedan 1998 har Västra Götaland haft den högsta procentuella ökningen av antalet gästnätter bland Sveriges fyra största turistregioner plus 31 procent. 18 År 2006 hade Västra Götaland fler gästnätter än de regioner som har Köpenhamn, Skåne eller Oslo som centrum, och något färre än Stockholms län. Mätt i antalet gästnätter per invånare låg Västra Götaland högre än samtliga dessa regioner Nutek: Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga, s Nutek: Årsbok 2007, s. 21 och 101ff. 17 Nutek: Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga, s Nutek: Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga, s De fyra största svenska turistregionerna är Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Dalarna. 19 Västsvenska Turistrådet: Turiststatistik 2006, s

6 Sveriges främsta transportregion Avgörande för Västra Götalands framträdande roll som transportregion är det strategiska läget. Det utmärks dels av länets centrala placering i en av Nordeuropas starkaste regioner bestående av storstadsområdena Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och dels genom den logistiskt fördelaktiga position som innehas vid Östersjöns in- och utlopp samt som Sveriges port mot väster via Göteborgs hamn. Näringslivets sammansättning med den tydliga inriktningen mot tillverkningsindustri spelar en central roll för transportutvecklingen i regionen vilket illustreras i ett eget avslutande kapitel. Sysselsatta inom transportnäringen I Västra Götaland är det ungefär förvärvsarbetande som direkt kan knytas till transportnäringen, med allt från taxi- och lastbilskörning till reseförmedling och lagerarbete. Det är ungefär lika många som hela regionens offentliga förvaltning eller nästan hela byggverksamhet var för sig sysselsätter. 20 Den gren inom transportnäringen som sysselsätter flest människor är godstransporter på väg här arbetar personer i Västra Götaland, vilket kan jämföras med Stockholm och Malmö där motsvarande sysselsättningstal är respektive Överhuvudtaget är det de godsrelaterade funktionerna som utmärker Västra Götaland. Inom godshantering, varulagring och magasinering arbetar det till exempel personer i Västra Götaland medan det inom samma kategori i Stockholm och Malmö finns respektive sysselsatta. 21 Transportvolymer per län I varuflödesundersökningen presenteras uppgifter om hur stora varusändningar, mätt i vikt och värde, som levereras till och från arbetsställen runtom i Sverige. 22 Trots att undersökningen exkluderar de rena transittransporterna vilket bl.a. innebär att den stora mängden förbipasserande gods genom Göteborgs hamn inte tillskrivs Västra Götaland är länet kraftigt överrepresenterat både vad gäller ankommande sändningar från utlandet samt avgående inrikes- och utrikessändningar. De avgående sändningarna från avsändare med adress i Västra Götaland till det egna länet, övriga riket samt utlandet stod vid den senaste årsmätningen för drygt 19 procent (55 miljoner ton) av den totala volymen. Norrbotten och Skåne hade de näst högsta noteringarna med knappt 11 procent (31 miljoner ton) vardera. Värdet på Västra Götalands avgående sändningar utgjorde drygt 28 procent (592 miljarder kr) medan motsvarande andel för Stockholm, som låg näst högst, var 15 procent (320 miljarder kr). 20 SCB raps. Siffrorna avser 2005, då arbetade i Västra Götaland inom offentlig förvaltning och inom byggbranschen. 21 SCB raps, siffror för Vidare information om Varuflödesundersökningen ges längre fram, i fotnot under rubriken Transportvolymer per bransch. 5

7 Avgående sändningar till inrikes och utrikes ort 2004/ län med största transportvolymer Tusentals ton Miljoner kr Västra Götaland Norrbotten Skåne Stockholm 0 Västra Götaland Stockholm Skåne Jönköping Källa: Sika, Varuflödesundersökningen Mätperioden sträcker sig över andra halvåret 2004 och första halvåret Avgående sändning definieras som varje unik leverans av gods med en och samma varukod till en speciell mottagare inom Sverige (även det egna länet) eller i utlandet. Ren transittrafik ingår ej, endast sändningar från adress i respektive län ingår vilket även innefattar centrallager och liknande inom länet. Hela 54 procent (36 miljoner ton) av den svenska godsimporten mätt i vikt hade, enligt den senaste årsmätningen, destination Västra Götaland. Stockholms län var näst största mottagare med drygt 9 procent (6 miljoner ton). Samma två län låg även högst när man mäter värdet av detta gods, som för Västra Götalands del utgjorde 38 procent (198 miljarder kr) av rikets totala volym, samtidigt som motsvarande siffra för Stockholm var 27 procent (141 miljarder kr). Ankommande sändningar från utrikes ort 2004/ län med största transportvolymer Tusentals ton Miljoner kr Västra Götaland Stockholm Skåne Kalmar 0 Västra Götaland Stockholm Skåne Jönköping Källa: Sika, Varuflödesundersökningen Mätperioden sträcker sig över andra halvåret 2004 och första halvåret Ankommande sändning definieras som varje unik leverans av gods med en och samma varukod från utlandet till en speciell mottagare i respektive län importsändningar. Ren transittrafik ingår ej, men däremot ingår sändningar som lagerförs i respektive län för vidare transport ut i landet. 6

8 Beräkningen i diagrammet nedan är hämtad från Sikas prognos för godstransporter från Siffrorna för 2001 baseras på en specialundersökning som inkluderar såväl utländska som inhemska lastbilar. Notera att i denna mätning ingår även transittrafiken genom länen, men att det endast handlar om transporter över 25 km. Några motsvarande värden har inte tagits fram för senare år. Prognosen till 2020 bygger bl.a. på Långtidsutredningen 2003/04 (SOU 2004:19). Utvecklingen inom landets industrisektor har hittills överträffat förväntningar i utredningen. 24 Då industrin genererar en stor del av transportarbetet är det troligt att också transportutvecklingen har underskattats, inte minst i Västra Götaland som har landets största industrisektor. Detta till trots indikerar prognosen att antalet tonkilometer förväntas öka mest i Västra Götaland från 7,7 till 9,8 miljarder tonkilometer per år. Beräknat transportarbete på väg mellan 2001 och Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Mdr tonkm på väg för transporter över 25 km Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Västra Götaland Halland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Mdr tkm på väg 2001 Ökning till 2020 Godstransportstråk Godstransportdelegationen gav för några år sedan Sika i uppdrag att identifiera vilka stråk som är av särskild betydelse för svensk godstransportförsörjning. Resultatet som lades fram år 2001 i delegationens slutbetänkande lyfte fram sex stycken stråk som tillsammans stod för tre fjärdedelar av de långväga tunga svenska godstransporterna, baserat på uppställda vikt- och värdekriterier. 25 I Sikas uppföljning som presenterades år 2004 konstaterades att stråkens dominerande position i stort sett var oförändrad. 26 Stråkens betydelse befästes återigen samband med underlagsarbetet till den förestående hamnstrategiutredningen. 27 I slutet av rapporten (figur 1.1) illustreras de aktuella stråken i kartform. 23 Sika Rapport 2005:9: Prognoser för godstransporter år 2020, s. 8 och 33. Kompletterande och korrigerande uppgifter (fel upptäckt i Sikas rapport) från Inge Vierth (VTI tidigare Sika) och Petter Hill (Sika). 24 Kontakter med Vägverket, Per Bergström Jonsson. 25 Godstransportdelegationens slutbetänkande Godstransporter för tillväxt en hållbar strategi (2001). Obs att flygfrakt inte ingår i studien. Undersökningsresultatet presenteras även i SIKA Rapport 2001:1: Stråkanalyser för Godstransporter. 26 SIKA Rapport 2004:6: De svenska godstransportstråken Uppföljning sedan VTI (2007): Underlag till Hamnstrategiutredningen. Utredningen konstaterar att ökningen varit särskilt stark i de av Sika utpekade stråken 1, 5 och 6 samt att sjötransporterna i Blekingehamnarna, Karlshamn och 7

9 Av de sex utpekade stråken är det tre som helt uppfyller undersökningens kriterier för både vikt och värde. Tre av de sex stråken passerar Göteborg, varav två hör till dem som uppfyller såväl vikt- som värdekriterierna. Av kartläggningen framgår bl.a. att vägarna och järnvägarna vid Västkusten ingår i Norges viktigaste transportkorridor för person- och godstransporter till/från utlandet. Vägverkets beräkningar visar att trafikmängderna på E6 mellan Oslo och Göteborg vuxit kraftigt sedan början av 1990-talet. Enbart under perioden ökade den totala trafiken över Svinesundsbron med 30 procent till över fordon per dygn varav var lastbilar. 28 Två av fem tungt lastade fordon (43%) som passerar riksgränssnittet i norrgående riktning är transittrafik som kör rakt igenom Sverige till Norge med utländskt gods. Av den södergående gränstrafiken är nästan vartannat tungt lastat fordon (46%) transittrafik genom Sverige. I de flesta fall är det hamnarna i västra och södra Sverige som används för de anslutande transporterna till/från Norge. 29 Vidare framkommer, av Sikas kartläggning, att transportinfrastrukturen runt Göteborg är av central betydelse för transittransporter mot såväl Norrland och Mälardalen som mot Malmöregionen. Karta i slutet av rapporten (figur 3.9) redovisar även hur volymerna mätt i tusentals ton är fördelade längs de sex stråken, härigenom syns att det är en särskilt hög koncentration av gods som går via Västra Götalands transportsystem. Göteborgs hamn Av rikets samlade utrikeshandeln går ungefär 85 procent av allt gods, mätt i ton, över hamnarna. 30 Hela det svenska samhället är följaktligen i stort beroende av hamnarna och den därtill anslutande infrastrukturen i form av väg och järnväg. Av diagrammet nedan framgår att rikets två största hamnar, Göteborg och Brofjorden, finns i Västra Götaland. Göteborgs hamn, som också är Nordens största, betjänar inte bara svensk utrikeshandel utan förmedlar även transporter till och från Norge, Finland och Baltikum. Hamnen konkurrerar såväl med landsvägstrafiken mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten som med flera av de stora europeiska centralhamnarna. De 10 största hamnarna i Sverige beräknat efter hanterad godsmängd 2005 (1000 ton) Göteborg Brofjorden Trelleborg Malmö Luleå Karlshamn Helsingborg Oxelösund Stockholm Norrköping Karlskrona uppnår de uppsatta viktkriterierna men att det saknas uppgifter för att uttala sig om viktstråkets fortsättning på land. 28 Godstransporter i riksgränssnittet mellan Norge och Sverige Undersökning 2004, inledande sammanfattning och s. 5. Lastbilarnas andel har under hela perioden legat runt 12%. 29 Godstransporter i riksgränssnittet mellan Norge och Sverige Undersökning 2004, s Sveriges Hamnar. Siffran avser 2005, mätt i värde stod hamnarna för ca. 60% (presentation hämtad från hemsidan ). 8

10 Containerflödet i de svenska hamnarna uppgick under 2005 till cirka 1,2 miljoner TEU (20-fotsenheter). Hanteringen är utspridd på flera hamnar men Göteborg dominerar stort med 65 procent av den sammanlagda volymen. Helsingborg är näst störst med 9 procent. 31 Containertrafikens fördelning i de svenska hamnarna 2005 hanterades 1,2 miljoner TEU i de svenska hamnarna Källa: Sveriges Hamnar. TEU=20 fotsenhet Aktuella forskningsresultat slår fast att den transoceana direkttrafiken via Göteborgs hamn är av stor betydelse för det svenska samhället. Utan denna trafikeringsmöjlighet som inte finns någon annanstans i Sverige skulle merkostnaderna för de transoceana leveranserna till och från riket uppgå till 329 miljoner kronor per år, eller kronor per TEU. De ökade kostnaderna skulle innebära försämrad konkurrenskraft för den svenska exportindustrin på våra viktigaste transoceana marknader samt att importen därifrån skulle bli dyrare för såväl företag som konsumenter i Sverige. 32 Hamnen har genom undertecknandet av Container Security Initiative kunnat fortsätta att som enda hamn i Norden driva direkttrafik till USA. Avtalet innebär att de amerikanska import- och säkerhetskontrollerna kan ske på plats i Göteborg. 33 Göteborgs hamn har målmedvetet satsat på att transporterna till och från hamnen i så hög utsträckning som möjligt skall kunna ske med järnväg. Varje dag avgår och anländer runt 70 tåg till och från större städer i Skandinavien. För närvarande finns 22 dagliga godstågpendlar med fast tidtabell till olika svenska städer från Sundsvall i norr till Malmö i söder liksom till den norska huvudstaden. Godsvolymerna på järnvägspendlarna har under den senaste sexårsperioden mer än tredubblats Sveriges Hamnar, tabell 4A: Enhetsgods per hamn, antal och TEU (hemsidan ). I Göteborgs hamn ökade antalet TEU med ytterligare 4% under 2006 enligt hamnens årsredovisning (2006), s. 14 och Jensen och Bergqvist (Göteborgs universitet, 2006): Om värdet av direktanlöp av transocean linjetrafik till Göteborg, s Angående Container Security Initiative (CSI) för rätt att exportera i containrar till USA se t.ex.: Göteborgs hamn: Annual Report 2003, s. 8 och 15. Eller Stadsbyggnadskontoret Göteborg (2006): Fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet, s. 8 och Göteborgs hamn: Årsredovisning 2006, s. 6. 9

11 Göteborg-Landvetter Airport Västra Götalands luftfartstrafik går till övervägande delen via Göteborg-Landvetter flygplats, som är landets näst största efter Arlanda mätt i totala antalet landningar och passagerare. År 2005 beräknades flygplatsen ha drygt fyra miljoner årsresenärer varav ungefär två tredjedelar till utrikes ort. 35 Landvetter är inrikesflygplats åt främst Göteborgsoch Boråsregionerna samtidigt som upptagningsområdet för utrikestrafiken täcker hela Västsverige med cirka två miljoner invånare. För charter och lågprisflyg tillkommer passagerare från Småland, Värmland och södra Norge samt från trakterna öster om Vänern upp mot Örebro. 36 Luftfartstrafikens godstransporter sker antingen med renodlade fraktflygplan eller i lastutrymmet på passagerarflygplan. I det senaste alternativet har Arlanda Sveriges största godsvolym medan Landvetter är störst när det gäller regelbundna avgångar med interkontinentala fraktflyg (frekvenser). Landvetter har dessutom ambitionen att vara främst i Norden inom denna kategori. Med 13 frekvenser per vecka låg Landvetter på topposition fram till januari i år då Köpenhamn genom nytt avtal med China Cargo gick förbi med sammanlagt 16 frekvenser per vecka. Arlanda, som i denna kategori är nummer tre bland de nordiska flygplatserna, har 8 frekvenser per vecka. 37 Med stora obebyggda markytor kring Landvetter finns det goda möjligheter att expandera verksamheten. Enbart den mark som ägs av flygplatsen täcker 900 hektar och med den nya terminalen som strax börjar byggas försvinner flera av de flaskhalsar som idag begränsar expansionsmöjligheterna SIKA Rapport 2006:17: Luftfart 2005, tabell 4.2 och Luftfartsverket, resvaneundersökning: RVU 2005 samt kontakter med affärsutvecklare Lena Stävmo, Göteborg-Landvetter Airport. 37 Göteborg-Landvetter Airport: kontakter med, samt presentation sammanställd av, Lena Stävmo. 38 Göteborg-Landvetter Airport: flygfraktsforum , presentationer av flygplatsledningen. 10

12 Sveriges främsta industriregion Näringslivet i Västra Götaland kännetecknas av två historiska karaktärsdrag som båda ställer höga krav på transportsystemet. För det första handlar det om, vilket beskrevs inledningsvis, det breda internationella utbytet och för det andra har Västra Götaland en överrepresentation av sysselsatta inom tillverkningsindustrin jämfört med fördelningen på riksnivå. Inte minst har produktionen av transportmedel satt sin prägel på det regionala näringslivet, vilket bidragit till utformningen av en anmärkningsvärt stark industriell miljö. Transportvolymer per bransch Tillverkningsindustrin är den näringsgren som enskilt står för den absolut största delen av det svenska transportarbetet, mätt i såväl vikt- som värdetermer. Den samlade vikten för avgående sändningar av produkter inom tillverkningsindustrin uppgick enligt den svenska varuflödesundersökningens senaste årsmätning till 106 miljoner ton eller cirka 38 procent av de undersökta branschernas totala volym. Mineralutvinningsindustrin hade de näst största volymerna med 74 miljoner ton, motsvarande 26 procent. 39 Avgående transporter fördelat efter bransch (vikt, riket) Tillverkningsindustri 38% Partihandel 15% Mineralutvinning 26% Mejeri/ sockerbetor 3% Skog på rot 18% Källa: Sika, Varuflödesundersökningen (VFU) 04/05 I värdetermer svarade den samlade tillverkningsindustrin för miljarder kronor eller hela 64 procent av det skattade värdet för avgående sändningar. Motsvarande värde för partihandeln, som hade det näst högst värdet, var 697 miljarder kronor eller 33 procent av det skattade totalvärdet. 40 Påfrestningarna på transportsystemet är följaktligen särskilt stora i regioner med hög andel tillverkningsindustri. 39 Sika: Varuflödesundersökningen (VFU04/05). Mätperioden sträcker sig över andra halvåret 2004 och första halvåret De branscher som ingår är: utvinning av mineraler, tillverkningsindustri och partihandel, samt följande delar av jord- och skogsbrukssektorn: produktion av skog på rot, sockerbetsodling och mjölkproduktion. Urvalet skall, enligt SCB som utfört undersökningen, ge en tillförlitlig helhetsbild över rikets transportflöden. Branschindelningen följer standard för svensk näringsgrensindelning, SNI Sika: VFU04/05. Avgående sändning definieras som varje unik leverans av gods med en och samma varukod till en speciell mottagare inom Sverige eller i utlandet. 11

13 Tillverkningsindustri Det råder inget tvivel om att Västra Götaland är rikets dominerande industriregionen. Exempelvis är vilket framgår av diagrammet nedan Västra Götaland det län som har det överlägset högsta antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin, nära I branschen arbetar ungefär lika många som det gör i hela regionens offentliga förvaltning och vård - och omsorgsorganisation tillsammans Västra Götaland Stockholm Källa: SCB RAMS Antal förvärvsarbetande inom tillverkningsindustri år 2005 Skåne Jönköping Östergötland Västmanland Gävleborg Dalarna Kalmar Örebro Värmland Södermanland Kronoberg Halland Västerbotten Västernorrland Blekinge Uppsala Norrbotten Jämtland Gotland Storleken på tillverkningsindustrins förädlingsvärde kan variera kraftigt från år till år och skillnaderna mellan olika regioners utvecklingsförlopp inom branschen är inte sällan drastisk. För att undvika att redovisningen hamnar i de kraftigaste topparna och dalarna presenteras siffrorna här med ett årsgenomsnitt beräknat på den senast registrerade femårsperioden Under den aktuella perioden låg Västra Götalands tillverkningsindustri konstant högre än de övriga storstadslänen och redovisade ett genomsnittligt förädlingsvärde på 88 miljarder kronor per år. För Stockholms län beräknades det genomsnittliga värdet till 69 miljarder kronor medan Skåne län snittade 51 miljarder kronor per år. Tillverkningsindustrin i Västra Götalands utgjorde därmed i genomsnitt 22 procent av regionens totala bruttoregionprodukt (BRP) samtidigt som motsvarande andelar för Stockholm och Skåne var 10 respektive 18 procent. Förlänger vi perspektivet bakåt och gör samma beräkningar för den senaste tioårsperioden uppstår det inga nämnvärda skillnader vare sig i förhållandet mellan regionerna eller i fråga om tillverkningsindustrins andel av respektive regions BRP SCB raps, länstabeller Arbetsmarknad: År 2005 arbetade i Västra Götaland personer inom vård och omsorg samt inom offentlig förvaltning. 42 SCB, egna beräkningar. 12

14 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde - genomsnitt (miljoner kr) Västra Götaland Stockholm Skåne Källa: SCB Västra Götalands tonvikt mot industrisektorn åskådliggörs ytterligare när man jämför beloppen som industriföretagen investerar på arbetsställen inom det egna länet. Under perioden uppgick dessa i genomsnitt till drygt 14 miljarder kronor per år för Västra Götaland, det vill säga över en fjärdedel (27%) av hela den svenska industrins inhemska investeringar. Det är mer än vad industrierna i mälardalslänen Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro investerar tillsammans. 43 Det västsvenska fordonsklustret Av Västra Götalands 20 största arbetsgivare återfinns 15 stycken inom den offentliga sektorn, de resterande fem företagen är samtliga verksamma inom fordonsindustrin. Denna industrigren dominerar starkt bland Västra Götalands tillverkningsindustrier. 44 En tredjedel av alla sysselsatta inom den svenska fordonsindustrin arbetar i Västra Götaland, 45 varav ungefär är anställda i Göteborgsregionen, i Fyrbodal, i Skaraborg och i Sjuhärad. Lägger man till de cirka anställda som finns i Värmland uppgår det västsvenska fordonsklustret totalt till cirka anställda. 46 I grova drag kan den västsvenska fordonsindustrins produktionskedja beskrivas med att det i toppen finns fem stora företag som står för själva slutmonteringen av fordonen, dessa är: Volvo Personvagnar (Göteborg), Volvo Lastvagnar (Göteborg), Volvo Bussar (Borås), Volvo Pininfarina (Uddevalla) och Saab Automobile (Trollhättan). I produktionssteget därunder finns runt 60 västsvenska företag som är direktleverantörer till någon av de stora fordonstillverkarna. Exempelvis tillverkas en stor del av Saabs växellådor i Göteborg medan Volvos motorer i hög utsträckning sätts samman i Skövde. Längre ner i 43 SCB, Västra Götalandsregionens hemsida, Regionfakta. I riket totalt uppgick industrins investeringar till drygt 52 miljarder kr och i Mälardalen till knappt 12 miljarder kr. 44 SCB raps år 2004 och För Västra Götalands största arbetsgivare samt för sysselsättningens fördelning inom industrin i Västra Götaland se tabell och diagram slutet av rapporten. Här framgår att transportmedelsindustrin är den klart dominerande industrigrenen i Västra Götaland mätt i antalet anställda (även då byggindustrin inkluderas). 45 Business Region Göteborg (hemsidan ). I Temaplan (Västra Götalandsregionen, 2003): Västsverige och den nya ekonomiska geografin, s redovisas flera fakta som visar på transportmedelsindustrins dominerande position i Västra Götaland. 46 Analys av det västsvenska Automotiveklustret En studie på uppdrag av Automotive Sweden, version 1.4 (2004), s. 2 och

15 produktionsledet påträffas i Västsverige mellan företag med minst 20 anställda som tydligt kan profilera sig som underleverantörer till fordonsindustrin. 47 Till bilden hör också att leverantörsstrukturen inom fordonsindustrin kännetecknas av en ökad globalisering och regional specialisering, med följden att en allt större andel av komponenterna skickas direkt mellan fabriker i olika delar av världen. Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Saab Automobile har uppskattat att endast mellan procent av deras leverantörer är svenska. Många av de inhemska leverantörerna är dessutom lokaliserade utanför den egna regionen. Till exempel återfinns de flesta av Volvo Lastvagnars svenska leverantörer i Småland. 48 I en internationell ranking över världens starkaste fordonsregioner bedöms Västsverige vara mer betydande än vad volymen av tillverkade fordon visar. Detta eftersom man också måste värdera var de avgörande besluten tas och hur långt framme man är inom forskning och utveckling. På personbilsidan hamnar Västsverige först runt tionde plats medan när det gäller den tunga fordonsindustrin är placeringen bland de tre starkaste regionerna i världen. 49 Volvokoncernen är Europas största och världens näst största tillverkare av tunga lastbilar samt världens största tillverkare av tunga dieselmotorer. 50 Med en utlandsförsäljning på 225 miljoner kronor år 2005 är AB Volvo det företag som i särklass står för den högsta andelen av svensk export. 51 Vid tillverkningen av motorfordon fordras stora serier för att uppnå lönsamhet, vilket medför att en omfattande del av produktionen måste gå på export. 52 För svenskt vidkommande blir detta särskilt tydligt på grund av den begränsade hemmamarknaden. I detta avseende är det inte någon fördel att ligga i utkanterna av Europa. Att de producerande fordonsföretagen dessutom har minskat sina lager och istället kräver att leveranserna skall anlända på en förutbestämd tid just-in-time 53 innebär att transportsystemets pålitlighet måste vara på högsta nivå för att kunna möta den allt hårdare internationella konkurrensen. 47 Intervju (070215) med Sören Mellberg, projektledare för Automotive Sweden vid Business Region Göteborg. För att ett företag skall definieras som underleverantör till automotiveindustrin fordras att minst 30% av dess försäljning går till denna bransch, se: Analys av det västsvenska Automotiveklustret En studie på uppdrag av Automotive Sweden, version 1.4 (2004), s. 9. På s. 60 konstateras att med denna definition finns det ca 210 företag med minst 20 anställda inom automotiveindustrin i Västsverige. 48 Analys av det västsvenska Automotiveklustret En studie på uppdrag av Automotive Sweden, version 1.4 (2004), s. 22 ff. 49 Analys av det västsvenska Automotiveklustret En studie på uppdrag av Automotive Sweden, version 1.4 (2004), s Volvos årsredovisning 2005, s. 2 och Exportrådet: Exportstatistik Presentation hämtad från hemsidan Ericsson hade det näst högsta exportvärdet med 146 miljoner kronor år Temaplan (Västra Götalandsregionen, 2003): Västsverige och den nya ekonomiska geografin, s Arbetslivsinstitutets rapport 2005:5: Nu går sista tåget, Kund-leverantörsförhållandena i fordonsbranschen en intervjustudie, s. 6. Här beskrivs vad som ligger till grund för fordonsindustrins krav på just-in-time. 14

16 Forskning och utveckling I Västra Götalandsregionen finns fem universitet/högskolor som samtliga har forskning kopplad till fordonsindustrin och/eller transport- och logistiksektorn. Hos högskolorna i Trollhättan/Uddevalla och Skövde förekommer forskning som är med och bygger upp fordonsklustrets kompetens. Detsamma gäller för Karlstads universitet, som ligger i nära anslutning till regionen. Kopplingen till högskolan i Borås är inte lika tydlig, även om forskningen inom textilområdet också är viktig för fordonsindustrin. De som är störst och har tydligast anknytning till fordons- och transportforskningsområdet är Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet, där pågår många gemensamma och gränsöverskridande projekt samt Nordens mest omfattande akademiska forskning och utbildning inom området. 54 På Chalmers bedrivs en bred forskning med många kopplingar till fordon/transport/logistik. En grov uppdelning kan göras i tre kategorier: maskinteknik innefattar bl.a. material och konstruktioner; mikroelektronik inkluderar bl.a. elektroteknik, nanovetenskap samt teknisk fysik och kemi; data och informationsteknik här ingår t.ex. all typ av trådlös kommunikation. På Chalmers finns också ett antal nationella kompetenscentra inom området som behandlar förbränningsmotorteknik, avgasemissioner, energiomvandling m.m. Göteborgs universitet med Handelshögskolan har genom åren genomfört många transportrelaterade forskningsprojekt. Några exempel på involverade forskargrupper och institutioner är: Göteborg Research Institute (GRI) som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom bl.a. infrastruktur, logistik och transportsystem; Företagsekonomiska institutionen som forskar inom bl.a. logistik och transportsystem; Kulturgeografiska institutionen behandlar bl.a. kommunikations- och transportgeografi samt resvaneundersökningar; Psykologiska institutionen med inriktning mot bl.a. transportpsykologi och relaterade beteendeundersökningar; Viktoriainstitutet samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers med inriktning mot bl.a. telematik. Utöver högskolorna och universiteten förekommer det även fordons-/transport- /logistikforskning på en rad institut runtom i regionen, däribland: Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP), Industriforskning och utveckling (IVF) samt Institutet för Mikroelektronik (IMEGO). 54 Avsnittet bygger till stor del på: Analys av det västsvenska Automotiveklustret En studie på uppdrag av Automotive Sweden, version 1.4 (2004), s. 12 ff. Viss info från: Business Region Göteborg, PM författat av Bengt Wennerberg : Göteborgsregionen Norra Europas internationella logistikcentrum. 15

17 Bilagda illustrationer Rikets sex mest dominerande godstransportstråk Källa: Godstransportdelegationens slutbetänkande Godstransporter för tillväxt en hållbar strategi (2001). Stråk 1: Ett tydligt nordsydligt landbaserat stråk finns i relationen Luleå Mälardalen Malmö/Trelleborg med förlängning till kontinenten. Detta stråk uppfyller kriterierna både för vikt och värde. Översatt till dagens infrastruktur motsvarar stråket huvudsakligen Europaväg E4 (Helsingborg Haparanda), stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, Ostkustbanan och Södra stambanan. Stråk 2: Sjöfarten längs Östersjökusten uppfyller kriterierna för vikt men inte för värde. Stråk 3: Göteborg Stockholm (i stort Europaväg E20, riksväg 40 i kombination med E4 och Västra stambanan) uppfyller båda kriterierna. Detta stråk har också förlängningar i båda riktningar för sjöfartsstråken: dels från Göteborg västerut och dels från Stockholm österut. Stråk 4: från Norrland via Hallsberg till Göteborg (bl.a. Bergslagsbanan, godsstråket genom Bergslagen, Europaväg E18 och riksväg 67) uppfyller enbart viktkriteriet. Stråk 5: längs västkusten Norge Göteborg Malmö (Europaväg E6) Svinesund Trelleborg, Västkustbanan och Norgelänken uppfyller båda kriterierna. Stråket fortsätter i Norge. Transportkorridoren Oslo Svinesund/Kornsjø utgör Norges viktigaste transportkorridor för person- och godstransporter mot utlandet. På landsidan ingår delar i den nordiska triangeln och EU:s transeuropeiska nätverk (TEN-T). Stråk 6: Malmbanan med sjöfartsförbindelse från Narvik i Norge utgör slutligen ett eget stråk, med fokus på vikt men inte värde. Stråket ingår i en av de åtta norska transportkorridorerna (Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med en arm till Lofoten och Sverige, Finland och Ryssland). Värde (heldragen linje), vikt (heldragen + streckad linje) stråken 16

18 Transportflödets fördelning i tusentals ton Källa: SIKA Rapport 2004:6: De svenska godstransportstråken Uppföljning sedan

19 Största arbetsgivare i länet efter antalet anställda, år 2005 Källa: SCB raps Västra Götaland Nr. Arbetsgivare Bransch SNI Storleksklass 1 Västra Götalandsregionen Göteborgs kommun Volvo Personvagnar AB Borås kommun Trollhättans kommun Göteborgs universitet Saab Automobile AB Uddevalla kommun Mölndals kommun Posten AB Skövde kommun Vänersborgs kommun Lear Corporation Sweden AB 14 Volvo Powertrain AB Lidköpings kommun Kungälvs kommun Rikspolisstyrelsen Volvo Lastvagnar AB Marks kommun Samhall AB

20 Sysselsättning inom industri i Västra Götaland år ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% livsmedels- och dryckesvaruindustri pappers och pappersvaruindustri förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri industri för metallvaror maskinindustri annan elektro- och teleproduktindustri transportmedelsindustri övrig tillverkningsindustri byggindustri resterande industri Källa: SCB raps 19

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2005 Uppsala Riket Gotland Västra Götaland Jämtland Halland Södermanland Västmanland Östergötland Västerbotten Gävleborg Dalarna Norrbotten

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Gods- och industristråket!

Gods- och industristråket! E18 E2 E4 E2 Rv4 E22 Gods- och industristråket! Historisk trafikutveckling, totalt 15 E2 vid Alingsås E2 norr Mariestad 15 1 1 5 5 1992 1996 2 24 1993 1997 21 25 Rv 4 öster Ulricehamn 15 E4 norr om Gränna

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vår 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vår 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vår 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vår 2014: Västsvensk konjunktur stärks och rör sig långsamt uppåt men ligger ännu nära ett neutralt konjunkturläge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

2 SIKA Rapport 1998:3

2 SIKA Rapport 1998:3 2 2 Förord Denna rapport är identisk med Bilaga 3 i regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling. Rapporten ger en översiktlig bild av nuläget och utvecklingen fram till

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Tillgångar i Sörmland

Tillgångar i Sörmland Tillgångar i Sörmland Regionstyrelsens 24-timmarsmöte 30 mars 2017 BRP per invånare år 2000 och 2015, index: riket=100 År 2000 År 2015 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Stockholm Västra Götaland Västernorrland

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch

Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Regional statistik om utsläpp till luft per bransch Miljöräkenskaper på SCB Nancy Steinbach och Maria Lidén Miljöekonomi och naturresurser RM/MN Frukostseminarium 2016-12-07 Varför regional statistik just

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009

Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Företagsamhetsmätning första halvåret 2009 Riket Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer som väljer att ansvara för

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 norrbottens län Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Indata till trafikmodeller för prognosår 2030 och 2050 ett sammandrag

Indata till trafikmodeller för prognosår 2030 och 2050 ett sammandrag 1 (9) Stockholm 2012-08-17 Indata till trafikmodeller för prognosår 2030 och 2050 ett sammandrag På uppdrag av Trafikverket har WSP tagit fram uppdaterade indata till de nationella svenska person- och

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Skogsindustrins roll i samhället

Skogsindustrins roll i samhället Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 DALARNAS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet

Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Färre och större om strukturomvandlingen i odlingslandskapet Jerker Moström, Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Strukturomvandling Strukturomvandling

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer