FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6"

Transkript

1 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 6 Socialnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdestid NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övriga ersättare Tjänstemän Jan Berge, ordf (mp) Britt-Marie Jonsson, v ordf (s) Sigge Dahnberg (c) Marianne Stenkil-Birgersson (m) Thomas Fagenheim (s) Elisabet Karlsson (fp) Lars Andersson (ap) Monica Hansson (c) Runar Kaattari (s) Rie Boulund (m) Shlomo Gavie (c) Ulla-Britt Sandberg (spi) Margareta Sige (kd) Glenn Ljung (s) för Marie Pettersson Irhan Kasic (s) för Veronica Norberg Lena Carlbom (c) Bengt Martinsson (c) t o m 77 Per Sjövall (v) Bernth Karlsson (kd) Jan Dickens, socialchef Anders Bergqvist, avdchef, Mats Lindén, sektionschef, 81 Eva Jonsson, kvalitetsutvecklare, 81 Heinrich Schöpf, avdchef, 81 Anders Hedenby, sekreterare Paragrafer Justering Ordföranden samt Britt-Marie Jonsson Underskrifter Sekreterare... Ordförande... Justerande... Protokollet justerat och anslaget Underskrift...

2 2 70 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll , och samt arbetsutskottets protokoll och Bilkörning av anställda och uppdragstagare inom socialförvaltningen att bilkörning inte ingår i uppdraget vid personlig assistans, ledsagning samt kontaktmannaskap att att nedanstående skrivning gäller vid bilkörning med brukarens bil respektive kommunalt anställd personals, ledsagares och kontaktpersons bil samt skyldighet att åka med som passagerare i brukarens bil. Det föreligger behov av klarläggande av vad som gäller inom socialförvaltningen i Falkenbergs kommun beträffande kommunalt anställd personal samt uppdragstagare och bilkörning. Reglerna för bilkörning som utförs av kommunalt anställd personal samt uppdragstagare är otydliga. Normalt förutsätts, vid personlig assistans, ledsagning och insatser av kontaktperson, att man vid behov av transporter använder sig av kollektiva transportmedel respektive färdtjänst. Beträffande personlig assistans är reglerna otydliga om bilkörning skall ingå i kommunalt anställda personliga assistenters uppgifter då en brukare ställer eget fordon till förfogande. Generellt sett har Svenska kommunförbundet konstaterat att bilkörning inte ingår i assistansuppdraget, men menar att det är upp till varje kommun att besluta om denna tjänst ingår i assistansuppdraget eller ej. Kommunjurist Anders Eriksson i Varberg har i PM ( , se bilaga) beskrivit rättsläget i frågan. Hans slutsats är att kommunal assistans inte bör omfatta skyldighet för den personliga assistenten att köra ett av brukaren tillhandahållet fordon. Kommunen kan dock ange att kommunen inte har något att erinra mot att assistent och brukaren särskilt överenskommer att assistenten kör brukarens fordon och att kommunen därvid kan tillhandahålla förslag på avtal som reglerar ansvarsfrågan vid en sådan överenskommelse.

3 Om assistenten använder egen bil i arbetet för att köra brukaren uppkommer inget behov av särskilt avtal. Denna situation regleras genom att kommunen i sitt avtal uppger att bilkörning inte ingår i den kommunala assistansen. Om assistenten, av bekvämlighetsskäl, väljer att nyttja det egna fordonet sker det på brukarens ansvar. Föreslås att samma förhållande, som råder vid personlig assistans, gäller även vid ledsagning och för övrig kommunalt anställd personal och uppdragstagare som utför transporter där dessa inte ingår i uppdraget. Andra regler gäller vid transporter som ingår i uppdraget och genomförs genom utnyttjande av kommunens fordon. I uppdraget som personlig assistent, ledsagare och kontaktperson ingår inte heller att åka med i brukarens bil. Den enskilde personen avgör om man är beredd att åka med som passagerare Ansökan om medel för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga att hos Länsstyrelsen ansöka om kronor för projekt om utveckling av anhörigstöd. Kommunen har möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om bidrag för att utveckla anhörigstöd. I handlingar som socialförvaltningen redovisat redogörs för uppläggning, avgränsning, tidplan m m. 73 Riktlinjer för bedömning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att fastställa utarbetat förslag till riktlinjer.

4 4 Inom området finns riktlinjer fastställda av socialchef. Kommunrevisorerna anser att riktlinjer bör beslutas av socialnämnden. Sedan något år finns riktlinjer inom området. Dessa är beslutade av socialchef eftersom riktlinjerna är direkt kopplade dels till Lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS, dels till prejudikat som följd av domar i Regeringsrätt och Kammarrätt. Kommunens revisorer anser av principiella skäl att riktlinjerna bör beslutas av socialnämnden. Översyn av riktlinjerna planerades ske före sommaren 2005, men på grund av arbetsbelastning kan detta ske tidigast kring årsskiftet varför nuvarande riktlinjer underställs nämndens ställningstagande. 74 Tjänste- och servicekvalitet för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till psykiskt funktionshindrade att fastställa Tjänste- och servicekvalitet för vissa insatser enligt Socialtjänstlagen specifikt riktade till psykiskt funktionshindrade att fastställa att Tjänste- och servicekvalitet inom handikappomsorgen, fr o m i tillämpliga delar även gäller för insatser enligt LSS till psykiskt funktionshindrade. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till kvalitetsbestämmelser för vissa insatser enligt Socialtjänstlagen, specifikt riktade till psykiskt funktionshindrade. Länsstyrelsen lämnade i november 2004 en rapport avseende verksamhetsöversyn av Torghuset, Falkgruppen och Ormvråksvägen 12, som är några av förvaltningens verksamheter som riktar sig till psykiskt funktionshindrade. I rapporten konstaterades att den inte fanns några av nämnden antagna mål för respektive verksamhet och att verksamheten för sysselsättning och boende inte uppfyllde kraven i gällande bestämmelser (5 kap, 7 och 8 SoL, SOSFS 1998:8) om mål, plan och uppföljning. Socialförvaltningen avser att påbörja en större översyn av kvalitetsbestämmelserna under hösten I avvaktan på denna föreslås att befintliga kvalitetsbestämmelser kompletteras med kvalitetskrav för insatser enligt Socialtjänstlagen, som är specifikt riktade till psykiskt funktionshindrade. Förslaget innebär ingen förändring av nuvarande inriktning av verksamheten.

5 5 75 Rutiner för internkontroll inom socialförvaltningen att fastställa framtagna program för ekonomisk internkontroll under tiden Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till hur ekonomisk internkontroll skall utföras inom Socialnämndens verksamhetsområde under år Kommunrevisionen har tidigare anmodat respektive förvaltning att ta fram ett förslag till ekonomisk internkontroll på nämndsnivå. Förvaltningen har tidigare tagit fram ett förslag till program för internkontroll under tiden till och med Redovisning av utförd internkontroll under denna tid redovisas i annat ärende. Socialförvaltningen föreslår att bifogade program för internkontroll antas att gälla under år 2005 Internkontrollerna kommer främst att genomföras av avdelningschef tillsammans med verksamhetsekonom samt övrig personal inom administrativa avdelningen. 76 Uppföljning av genomförd internkontroll att godkänna redovisad rapport över genomförd ekonomisk internkontroll under tiden Kommunrevisionen har tidigare anmodat respektive förvaltning att ta fram ett förslag till ekonomisk internkontroll på nämndsnivå. Socialnämnden antog under hösten 2003 ett program för den internkontroll som skulle genomföras under främst helåret Socialförvaltningen redovisar vilka insatser som genomförts.

6 6 77 Ekonomisk uppföljningsrapport maj 2005 Socialnämnden beslutar att anteckna informationen Avdelningschef Anders Bergqvist redovisar ekonomisk uppföljning för maj månad Antecknas till protokollet att nämnden förevisas prov på arbetskläder som socialförvaltningen avser att anskaffa till vårdpersonal. 79 Granskning av omsorgstyngd och bemanning att avge yttrande enligt utarbetat förslag. Granskning av vårdtyngd och bemanning vid två särskilda boenden för äldre. Falkenbergs kommuns revisorer har låtit granska omvårdnadsbehov och bemanning vid två särskilda boenden för äldre i kommunen. Revisorerna har begärt socialnämndens yttrande. Revisorerna anger i sin skrivelse att de är medvetna om att socialnämnden har egna mer avancerade mätinstrument, men ser den modell som använts i åsyftad granskning som ett utmärkt komplement för att snabbt kunna göra omfördelningar av personalresurser vid förändring av omvårdnadsbehov. Yttrande Socialnämnden har i Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorg, Särskilda boendeformer beslutat om s k grundbemanning vid särskilda boendeformer för äldre. Dessutom disponerar förvaltningen 7.5 Mkr per år att använda vid de enheter där de boende har extra hög omvårdnadsnivå.

7 Vid minst två tillfällen per år görs mätning av omvårdnadsnivå som grund för fördelning av dessa medel. Om socialtjänsten finner påkallat finns möjlighet att göra mätningar och därmed fördelning av extramedel med tätare intervaller. Mätmetoden har samma struktur som används vid biståndsbedömning vilket innebär att metoden är känd i organisationen. Att parallellt med den nu kända metoden använda ytterligare en metod synes inte vara lämpligt. Socialnämnden har inte för avsikt att genomföra omfördelningar av resurser som innebär att man frångår beslut om grundbemanning Tjänsteköpsavtal sjuksköterskeverksamhet natt att teckna avtal med Hallands läns landsting om tjänsteköp av sjuksköterskeverksamhet natt och kväll i enlighet med föreliggande förslag att ikraftträdandet av avtalet förutsätter att båda parter har accepterat ersättningsbeloppet. Föreligger förslag till avtal med Hallands Landsting om gemensam nattverksamhet i kommunen för sjuksköterskor. Förvaltningen har i tidigare dokument redovisat behovet av en översyn av verksamheten med sjuksköterskor kvällstid och nattetid. Det finns risker med nuvarande organisation vilket även har påpekats vid inspektion. Både kommunen och primärvården har behov av denna typ av verksamhet. Det finns inte underlag och ekonomisk bärkraft i att ha två parallella organisationer i kommunen. Kommunen avser att driva verksamheten i egenregi och har erbjudit primärvården köp av tjänster. Landstinget och kommunen har gemensamt arbetat fram ett förslag till avtal om tjänsteköp som redovisas. Tecknandet av avtalet innebär att kommunen och landstinget från kommer att driva en gemensam sjuksköterskeverksamhet kvälls- och nattetid för båda huvudmännens behov. Kommunen är driftansvarig och landstinget köper tjänster motsvarande sitt behov. Senare kommer även överenskommelse träffas med polismyndigheten som har behov av sjuksköterskeinsatser för provtagning.

8 8 Yrkande Monica Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 81 Uppföljning av verksamhetsförändringar med anledning av översyn av metoder, organisation och personalresurs inom barn- och ungdomsvården Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna Socialförvaltningen redovisar uppföljningsrapport gällande genomförda verksamhetsförändringar inom barn- och ungdomsvården. Socialnämnden beslutade att godkänna förslag om utvecklingsinriktning av barn- och ungdomsvården. Socialförvaltningen har följt upp effekterna av genomförda förändringar i förhållande till uppsatta mål samt pågående och fortsatt utvecklingsarbete. 82 Verksamhetsberättelser för år 2004 Socialnämnden beslutar att anteckna informationen Socialförvaltningen redovisar verksamheten år 2004 för varje avdelning. 83 Underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 arbetsmiljölagen

9 9 att genom en kontinuerlig översyn med fokus på chefsrollen, förstärka möjligheten att utöva ett gott ledarskap, där inriktningen på en anpassning av antalet medarbetare till en rimlig nivå utgör kärnan att fastställa kriterier för utbildningsbakgrund och erforderlig kompetens vid chefsrekrytering att ge chefer stöd i utveckling av ledarrollen genom inrättande av mentorsprogram samt kompetensutveckling baserad på individens behov att tydliggöra ledarrollen genom att befogenheter och ansvar har ett klart samband att upprätta introduktionsprogram att stödja och vidareutveckla nätverken inom kunskapsområdet att kontinuerligt föra in kunskap om forskning och utveckling inom området ledarskap enligt socialnämndens mål att stimulera en ökning av antalet heltidstjänster i vårdlagen, vilket naturligt minskar antalet underställda att utveckla arbetsledarskapet i vårdlagen för att minimera informellt ledarskap att initiera förbättringsarbete under hösten 2005 med målsättning att under 2007 ha en optimal organisation anpassad till lokala förhållanden att i budgetarbetet för åren 2006 och 2007 beskriva nämnda insatser i ekonomiska termer att alla enheter inom äldre- och handikappomsorg före utgången av år 2006 ska vara hälsodiplomerade att översända socialnämndens beslut till Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har berett kommunen möjlighet att yttra sig över Underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 arbetsmiljölagen. Efter granskning i mars 2005 av Äldreomsorgen och Handikappomsorgen överväger Arbetsmiljöverket att förelägga kommunen att senast den 1 september 2005 vidta följande åtgärder. 1. Arbetsbelastning Ni skall minska arbetsbelastningen för era verksamhetschefer i sådan omfattning att ni bedömer att belastningen på den enskilde chefen inte utgör hälsorisk. Vidare skall ni se till att verksamhetscheferna ges förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete för sina underställda. Se 2 kap. 1 arbetsmiljölagen och 6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 ändrad genom AFS 2003:4) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

10 10 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete Ni skall ta fram rutiner för att fortlöpande följa upp verksamhetschefernas arbetsbelastning och för att vid behov kunna reglera densamma. Se 5 AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och 2 kap 1 arbetsmiljölagen. Vite Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande, kan verket också sätta ut ett vitesbelopp, som ni kan bli ålagd att betala om Ni inte följer föreläggandet. Socialnämndens åtgärder Falkenbergs kommun har under året genom en tvärpolitiskt sammansatt arbetsgrupp utarbetat ett personalpolitiskt program som ligger till grund för hur kommunen som arbetsgivare ser på personalpolitiska frågor. Programmet har antagits av Kommunfullmäktige. Under avsnittet ledarskap beskrivs ledarrollen bl a som en viktig del i att skapa förtroende hos medarbetarna genom närvaro och dialog. Delaktighet, inflytande och yrkesmässig utveckling är nyckelord för att medarbetarna ska må bra och trivas. För att uppnå detta och svara upp mot Arbetsmiljöverkets påpekande om en minskning av chefers arbetsbelastning kommer socialnämnden att vidtaga åtgärder utifrån lokala förutsättningar. Yrkanden Lars Andersson, Elisabeth Karlsson, Monica Hansson, Sigge Dahnberg och Britt-Marie Jonsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 84 Ansökan om verksamhetsbidrag för att starta medling vid brott Socialnämnden beslutar att översända ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsförebyggande rådet enligt av socialförvaltningen upprättat förslag. att återrapportering till nämnden ska ske efter projekttidens slut. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse att socialnämnden hos BRÅ ska söka verksamhetsbidrag för medlingsverksamhet. Medlingsverksamheten, som socialnämnden är huvudman för, kommer under hösten 2005 att bli föremål för ett utvecklingsarbete. Bl a kommer två socionomer vid öppenvårdsverksamheten Bryggan att utbildas till medlare. Medel söks för att kunna förstärka Bryggans bemanning under ett uppbyggnadsskede.

11 11 Yrkande Thomas Fagenheim yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 85 Bank- och postgirokonton, teckningsrätt Socialnämnden beslutar att följande tjänstemän äger rätt att teckna bankkonto och samt postgirokonto och från och med ; Inger Olofsson, Gittan Samuelsson, Lena Malmgren, Mari Mägi, Karin de Jong, Sylvia Gunnarsson, Kerstin Kristensson, Sonja Svensson, Rose-Marie Rohdén, Karin Johansson samt Lena Nylund, två i förening. Socialförvaltningen har med anledning av personalförändring framlagt förslag gällande vilka tjänstemän som äger rätt att teckna vissa bank- och postgirokonton. 86 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut: A 3:1 om socialbidrag enligt norm och riktlinjer B 3:1 om socialbidrag avslag C 3:12 om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende D 3:13 om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem E 3:13 om bistånd i form av plats vid hem för vård eller boende- vuxna F 3:18 om bistånd i form av kontaktperson/familj G 3:23 om bistånd i form av insats i öppen vård H 3:33 om att utredning skall inledas I 3:34 om att inledd utredning skall läggas ned J 3:34 om att ej inleda utredning K 3:35 om att utredning skall inledas L 3:36 om att utredning inte skall föranleda någon åtgärd M 6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse N 7:1-7:40 om insats eller ersättning O 10:7 att en skrivelse med överklagande har inkommit i rätt tid P 10:8 att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats Q 10:18 Yttrande till länsstyrelse eller domstol i körkortsärende R 14 Personalärenden.

12 12 87 Rapporter Runar Kaattari? Från sammanträde med Hjälpmedelsnämnden. Monica Hansson? Från sammanträden med Psykiatrirådet och FUB/FAH samt studiebesök i Varberg. Lena Carlbom? Från sammanträde med Lokala Folkhälsorådet. Britt-Marie Jonsson? Från besök på arbetsplatser med brukare från daglig verksamhet.

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 12 Socialnämnden NÄRVARANDE Sammanträdesdatum 2008-12-19 Sammanträdestid 08.30 10.30 Ledamöter Tjänstg ersättare Övriga ersättare Övriga deltagare Rie Boulund, ordf (m)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Protokoll Nr 1. Närvarande

Protokoll Nr 1. Närvarande Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2010-01-27 Sammanträdestid 08.30-11.15 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Rie Boulund (m), ordförande Britt-Marie Jonsson (s), 2:e vice ordf. Monica Hansson (c), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer