Vad är probiotika? Med probiotika menas levande organismer som vid intag i definierade mängder har dokumenterade hälsofördelar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är probiotika? Med probiotika menas levande organismer som vid intag i definierade mängder har dokumenterade hälsofördelar."

Transkript

1 2004 Årsredovisning

2 Detta är BioGaia II BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri ) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia säljer dels licensrättigheter för användandet av Reuterikultur i kunders produkter såsom yoghurt och välling, dels färdiga produkter innehållande Reuteri såsom tabletter, droppar, dentaltuggummin, sugtabletter, sugrör och kapsyler. Produkterna säljs till nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foderföretag i 16 länder över hela världen. BioGaia har patentskydd på användningen av Reuteri på alla väsentliga marknader. Bolaget har 33 anställda i Stockholm, Lund, Raleigh i USA och Hongkong. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Vad är probiotika? Med probiotika menas levande organismer som vid intag i definierade mängder har dokumenterade hälsofördelar. Varför behövs probiotika? För att må bra behöver människan en balanserad bakterieflora. Genom att tillföra kroppen goda bakterier som Reuteri erhålls en positiv effekt på immunförsvaret vilket ökar kroppens motståndskraft mot sjukdomar. Vision Att bygga hälsa med hjälp av probiotiska system. Mission Att göra väldokumenterad probiotika globalt tillgänglig för konsumenter i form av innovativa och tilltalande livsmedel och kosttillskott. Affärsidé Att erbjuda förstklassiga probiotiska lösningar till nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foderföretag som söker differentiera sina produkter på den växande hälsomarknaden. 2 VD har ordet 4 Mål och strategier 6 BioGaias forskningsnätverk 8 Kliniska studier 10 Produkter 14 Marknad och konkurrenter 17 Human Health 21 Animal Health 22 Etik och miljö 24 Patent och varumärken 26 Affärsrisker 28 BioGaia-aktien 30 Förvaltningsberättelse 34 Koncernens resultat- och balansräkningar 36 Moderbolagets resultatoch balansräkningar 38 Noter 46 Revisionsberättelse 47 Fem år i sammandrag 48 Medarbetare 50 Styrelse och ledning 52 Ordlista och adresser 53 BioGaias historia Försäljning 2004 Europa, 25% USA, 12% Asien, 50% Övriga världen, 13% Detta är BioGaia

3 Äpplen är också bra för hälsan 1 Viktiga händelser under 2004 Fantastiska resultat från kliniska studier Reuteri skyddar barn från infektioner vilket ger signifikant lägre frånvaro från dagis, färre läkarbesök och minskad antibiotikaanvändning. Dentaltuggummi med Reuteri motverkar blödande tandkött. Reuteri minskar korttidssjukfrån varon. Nya försäljningsavtal med Lotte avseende Reuteri till yoghurt produkter i Sydkorea. Hipp avseende Reuteri till barnmats produkter i Europa. Franskt företag avseende LifeTop Cap i Frankrike och Belgien. Oy Verman avseende tabletter i Finland. Casen avseende LifeTop Straw tillsammans med vätskeersättning i Europa. Lansering av Reuteriprodukter Ekströms Liva fruktdrycker i Sverige. Hipps barnmat i Tyskland och Österrike. ORS-produkter med LifeTop Straw i Spanien. Forbiotic (Reuteritabletter) i Australien. Rela Tabs (Reuteritabletter) i Finland. BioGaia Dental (dentaltuggummin och sugtabletter) i Sverige. Nyckeltal , Nettoomsättning, mkr 40,4 35,6 21,7 16,8 34,1 Resultat, mkr 23,2 13,1 43,1 29,3 22,7 Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Medelantal anställda Omräknade exklusive verksamheten i Fermentation som avyttrades Omräknade med ny redovisningsprincip avseende forsknings- och utvecklings kostnader som infördes Fullständig sammanställning av nyckeltal finns på sidan 47. 1,2 Detta är BioGaia

4 BioGaia växer 2 Vårt övergripande kortsiktiga mål är att nå lönsamhet. Den bistra verkligheten har lärt mig att det är svårt att ange en exakt tidpunkt, men allt pekar på att vi snart är där. BioGaias försäljning har ökat med i genomsnitt 36 procent per år sedan 2001 och vi kommer öka ännu snabbare i framtiden. Dels ser vi att ett antal av våra nuvarande kontraktpartners utökar produktsortimentet med fler BioGaiaprodukter eller bygger ut sina säljstyrkor, dels börjar ett antal nya kontrakt löpa under Med en i stort sett bibehållen kostnadsnivå och en stark tillväxt av BioGaias omsättning närmar vi oss lönsamhet. God kassa tillåter långsiktig forskningsstrategi BioGaias kassa är fortfarande god och kommer att räcka till dess att vi når positivt kassaflöde. Den som har följt bolaget sedan börsintroduktionen 1998, vet att anledningen till att vi gått med förlust beror på en mycket ambitiös forskningsplan, som haft till syfte att ta fram nya produkter med stöd av avancerad klinisk forskning. BioGaia satsar mellan 15 och 20 miljoner kronor per år på forskning och utveckling. I gränslandet mellan medicin och livsmedel finns det en hel del oseriösa produkter som säljs utan minsta klinisk forskning om vare sig säkerhet eller effektivitet. Vår strategi, i linje med vår grundläggande etiska hållning, är att tillhandahålla kvalitetsprodukter med stöd av Försäljningen har ökat med 36 procent per år seriös och långsiktig forskning och utveckling. På detta sätt höjer vi oss över konkurrenterna och kan erbjuda produkter som verkligen tillfredställer konsumentens behov. I och med att vi till största delen arbetar med produkter som förebygger hälsoproblem tar det förhållandevis lång tid innan konsumenten kan konstatera att hon faktiskt mår bättre genom att använda BioGaia-pro dukter. När övertygelsen emellertid är där har vi etablerat en lojal och lång kundrelation. Våra oralprodukter är i detta avseende annorlunda genom att konsumenten kan konstatera effekt redan efter fjorton dagar. Jag förväntar mig därför en snabbare acceptans av dessa produkter. Vad är BioGaia för slags bolag? Jag får ofta frågan om BioGaia är ett bioteknikföretag, ett forsknings- och utvecklingsbolag eller ett mer traditionellt företag som utvecklar och marknadsför sina produkter. Det är naturligtvis viktigt att veta vilken kategori vi tillhör, och eftersom vi skiljer oss åt från våra närmaste konkurrenter kräver detta en förklaring. BioGaia är ett bioteknikföretag som i allt större omfattning säljer egna produkter, men också licenser. Detta gör att vi har en större organisation som utvecklar, låter tillverka och säljer våra egna produkter till distributörer över hela världen. Vi har dessutom utvecklat egna förpackningslösningar som också kräver insatser utöver vad som VD har ordet

5 är vanligt i rena utvecklings företag. För att komma snabbare ut på marknaden har vi valt att arbeta med lokala eller regionala partners istället för storbolagen. Sammantaget gör detta att vi i jämförelse med våra närmaste konkurrenter har en större kostnadskostym, men också att vi har en betydligt större potential. Fantastiska kliniska prövningsresultat Under året har vi fått smått otroliga resultat i våra kliniska prövningar. Vi har nu kunnat visa, utom all tvivel, att vår hälsobakterie L. reuteri Protectis direkt påverkar människors immunförsvar. Både barn och vuxna blir friskare och behöver mindre läkarvård och antibiotika. Detta leder till att korttidssjukfrånvaron i samband med magoch förkylningsbesvär kan mer än halveras. Uträknat på Sveriges totala arbetande befolkning medför detta att vi skulle kunna arbeta ytterligare 4 miljoner dagar per år. Debatten angående sjukfrånvaron i Sverige fortsätter och jag är säker på att BioGaias produkter kommer att bidra till att lösa detta för Sverige och andra länder mycket allvarliga problem. Vi har gått vidare inom vårt nya applikationsområde oral health och fått bekräftat att dentalprodukter med L. reuteri Prodentis avhjälper blödande tandkött på endast fjorton dagar. På kort tid har BioGaia ökat sitt produktutbud från mag-tarm till att även omfatta immunförsvar och oralhälsa. Detta kommer att betyda mycket för våra framtida möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och därmed vår lönsamhet. Under året lämnade vi in fem nya patentansökningar. Detta är resultatet av vår intensiva forskning som dels förbättrar våra nuvarande produkter, dels lägger grunden för nya generationer probiotika. Eftersom ledtiderna inom forskning och utveckling är långa är det viktigt att starta tidigt och arbeta långsiktigt. Vi har valt att själva sälja dessa produkter direkt på marknaden för att lära oss så mycket som möjligt innan vi tar några beslut om hur de skall säljas och marknadsföras på världsmarknaden. Blödande tandkött är mycket vanligt, cirka 50 procent av befolkningarna i USA och Europa lider av denna sjukdom som i cirka 10 procent av fallen leder till tandlossning. Med tanke på det intresse som våra produkter väcker hos tandläkare, den stora potentialen och avsaknaden av effektiva konkurrerande produkter hyser jag stora förhoppningar till denna marknad. Efterfrågan ökar Människors intresse för sin egen hälsa och kunskapen om hur man själv kan påverka den har vuxit starkt under de senaste åren. Detta har lett till att efterfrågan på Functional Foods och kosttillskott har ökat. På grund av den omvända befolkningspyramiden i många västländer samt allt fler vällevnadssjukdomar ökar vårdbehoven. I många länder är vårdapparaten inte dimensionerad för att ta hand om de ökade och i många fall förändrade vårdbehoven, vilket leder till att människor söker efter alternativa lösningar till sina hälsoproblem. Med en stark produktportfölj innehållande ett antal innovativa produkter, lyckade kliniska prövningar och ett distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser jag framtiden an med stor tillförsikt. Stockholm i februari 2005 Peter Rothschild VD 3 Oralhälsa Med utgångspunkt från de positiva kliniska resul taten när det gäller blödande tandkött har vi under 2004 satsat avsevärda resurser på oralhälsa. Våra dentalprodukter, tuggummi och sugtabletter har börjat säljas till tandläkare och tandhygienister i Skåne. Försäljningen sker också via vår hemsida. VD har ordet

6 Mål och strategier 4 Vision Att bygga hälsa med hjälp av probiotiska system. BioGaias vision är att förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga probiotiska lösningar. För BioGaia är det inte bara en affärsmöjlighet utan en passion. Mission Att göra väldokumenterad probiotika globalt tillgänglig för konsumenter i form av innovativa och tilltalande livsmedel och kosttillskott. Missionen består av flera viktiga komponenter: Probiotikan ska vara väldokumenterad. Det får inte vara någon tvekan om dess hälsoeffekter och säkerhet. Produkterna ska vara globalt tillgängliga. BioGaia är ett mikromultinationellt företag som är specialiserat inom sitt område och kan erbjuda produkter över hela världen. Genom partnerskap med företag som är aktiva på konsumentmarknaden når de probiotiska lösningarna slutkonsumenterna. BioGaia strävar efter att utveckla innovativa och tilltalande livsmedel och kostillskott i nära samarbete med partners. På detta sätt förvandlas probiotiska produkter till framgångsrika förstklassiga probiotiska system. Affärsidé Att erbjuda förstklassiga probiotiska lösningar till nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foder företag som söker differentiera sina produkter på den växande hälsomarknaden. Affärsmodell BioGaias omsättning består dels av intäkter från licensavtal dels av intäkter från försäljning av färdiga produkter. Licensavtalen ger licenstagaren rätt att använda Reuteri i sina produkter och får oftast en exklusiv licens som gäller för en specifik produkt på en definierad marknad under viss tid. Som ersättning erhåller BioGaia royalty baserad på försäljningen av den färdiga produkten som innehåller Reuteri. Beroende på licensens omfattning erhåller BioGaia även olika stora engångsbetalningar, årliga licensavgifter och minimi betalningar. Licensavtalen ger en bruttomarginal på 100 procent men för att generera stora intäkter från licens avtal krävs det att slutprodukterna säljs i stora volymer. För BioGaias del avser licensavtalen oftast mejeri- och vällingprodukter. Vid försäljning av färdiga produkter, såsom sugrör, kapsyler, tabletter, tuggummin och oljedroppar, ger BioGaia sina kunder rättigheter att sälja dessa produkter vidare på specificerade marknader via fastställda försäljningskanaler under en given tidsperiod. BioGaia låter tillverka dessa produkter hos underleverantörer och säljer sedan produkten till kunden. De färdiga produkterna baseras på skyddade, oftast patenterade förpackningslösningar och unika produktionsmetoder. Under 2004 var bruttomarginalen på försäljningen av färdiga produkter 57 procent. En allt större del av intäkterna kommer från försäljningen av färdiga produkter. Den enskilt största produkten är Reuteritabletten som säljs i nio länder. På väg mot lönsamhet Under 2004 uppgick försäljningen till 40,4 miljoner kronor, en ökning med 13 procent sedan föregående år. Försäljningsökningen under den senaste tvåårsperioden uppgår till 86 procent. För att nå lönsamhet krävs en försäljning på mellan 80 och 100 miljoner kronor, beroende på fördelningen mellan intäkter från licensavtal och färdiga produkter. Detta innebär en omsättningsökning med ytterligare drygt 100 procent. Under 2005 beräknas fyra kontrakt som redan tecknats börja generera intäkter. Bland dessa finns avtal med ett mejeri i Kina och ett avtal angående LifeTop Cap. Under 2005 lanseras dentalprodukterna som bedöms ha en betydande marknadspotential. För att nå lönsamhet krävs en fortsatt snabb försäljningsutveckling på existerande kunder, lyckade lanseringar på kontrakt som ännu inte ger intäkter och några få nya större kunder. Bolagets nuvarande organisation klarar en sådan försäljningsökning med mindre kompletteringar. Mål och strategier

7 Även jordgubbar är bra för hälsan Strategi BioGaia marknadsför och säljer förstklassiga probiotiska produkter. De flesta produkterna innehåller Reuteri men bolaget erbjuder även produkter som innehåller annan probiotika. Probiotikamarknaden är relativt omogen. Det finns därför ett behov hos BioGaias kunder att få hjälp med att nå ut till konsumenterna. BioGaia har mångårig erfarenhet av att tillsammans med ett flertal kunder framgångsrikt öka försäljningen. Arbetet består både i att utveckla nya attraktiva produkter men även att presentera produkternas positiva hälsoeffekter på ett begripligt, lättfattligt och angenämt sätt för slutkonsumenten. Under 2004 satsade BioGaia ytterligare resurser på att stödja sina partners genom att utveckla nya koncept som skapar attraktiva konsumentprodukter. Härigenom breddas utbudet, vilket leder till ökad försäljning i framtiden. Att utveckla och bredda samarbetet med existerande kunder är oftast det snabbaste sättet att öka försäljningen samtidigt som kundernas lojalitet stärks. Vad är probiotika? Med probiotika menas levande organismer som vid intag i definierade mängder har dokumenterade hälsofördelar. De flesta probiotiska bakterier är mjölksyrabakterier som ingår i människans normala tarmflora från tidig ålder. Innan en bakteriestam kan bli en erkänd probiotika, måste den vara vetenskapligt dokumenterad och: vara säker att konsumera, inte negativt påverka andra hälsosamma mikroorganismer i mag-tarmkanalen, ha bevisade hälsofördelar, agera som en naturlig antibiotika, det vill säga hämma sjukdomsframkallande mikro organismer, Varför behövs probiotika? För att må bra behöver människan en balanserad bakterieflora. Ungefär 80 procent av immunförsvaret finns kring mag-tarmkanalen. I en perfekt värld skulle ingen behöva tillföras probiotika. Människan lever dock i en snabbt föränderlig industrialiserad värld och blir dagligen utsatt för kemikalier, allergener och skadliga bakterier. Dessutom medför sjukdomar, medicinering, dåliga matvanor och stress att balansen i tarmfloran rubbas, och därmed ger skadliga bakterier en möjlighet att frodas. Genom att tillföra probiotika återupprättas den naturliga balansen i kroppen, hälsan stärks och välmåendet ökar. Därför spelar probiotika en fundamental roll för människans hälsa. 5 Mål och strategier

8 BioGaias forskningsnätverk 6 BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen. Samarbetet ger tillgång till spetskompetens samt möjliggör forskning och kliniska studier i större omfattning än vad som annars skulle vara möjligt. BioGaia stödjer också forskning och utveckling som utförs av kunder. Forskning kring Reuterigenomet BioGaia samarbetar sedan lång tid tillbaka med forskningsgruppen för mjölksyrabakterier vid avdelningen för mikrobiologi på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Samarbetet har lett till framsteg i förståelsen kring mekanismerna bakom Lactobacillus reuteris probiotiska effekter. SLU har sekvensierat genomet för BioGaias mest använda stam L. reuteri ATCC BioGaia och SLU samarbetar också med Texas Children s Hospital och Michigan State University, vilka har tagit del av sekvensieringen från SLU. De sistnämnda konstruerade så kallade microarrays, där varje array bär på 2100 individuella gener som bygger upp L. reuteris genom. Under 2004 utvecklades metodiken att studera genernas funktioner och de första resultaten har nu erhållits. Denna teknik innebär att BioGaia kan förstå hur L. reuteri reagerar och anpassar sig till speciella miljöer, till exempel i mag-tarmkanalen och i munhålan. Tekniken kommer också visa hur L. reuteri reagerar vid närvaron av pato gener och med celler i magtarmkanalen. Under 2004 initierades ett samarbete med University of Hohenheim, som därigenom får tillgång till genomdatabasen. Forskarna på University of Hohenheim kommer att samarbeta med SLU för att fastställa faktorerna som gör att L. reuteri är perfekt anpassad till mag-tarmkanalen och ger tydliga hälsofördelar. Nya stammar för framtiden Metoder framtagna av Texas Children s Hospital, SLU och BioGaia har tillämpats för att ta fram nya probiotiska Forskningsnätverk

9 mjölksyrabakterier med specifika egenskaper. Under 2004 identifierades en serie potentiella nya probiotiska stammar som förbereddes för att ingå i initiala kliniska studier under Vidare har arbetet med att identifiera L. reuteri in situ (på plats) i människans mage, efter intag av BioGaias produkter, fortsatt. Vid detta arbete används en metod kallad fluorescent in situ hybridisation (FISH). Arbetet utförs av BioGaias dotterbolag BioGaia Biologics Inc., i Raleigh med hjälp av moderna genetiska tekniker i samarbete med forskare på North Carolina State University. Forskarmöte på BioGaias huvudkontor i november Stark roll i internationellt kvalitetsarbete BioGaia fortsatte sitt medlemskap i Industry Advisory Committee of International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) under Genom medlemskapet önskar BioGaia påverka kriterier för sund probiotisk forskning, främst kliniska studier, och att sätta upp riktlinjer för att styra kvalitetskontrollen för probiotiska produkter. BioGaia var också av samma skäl representerat vid EFSA Scientific Colloquium avseende mikroorganismer i mat och foder i Bryssel i december, vilket ingår i det så kallade QPS-programmet i EU. Oberoende studier visar att många produkter med probiotika som finns på marknaden inte innehåller några levande bakterier alls eller bakterier som inte har någon klinisk dokumenterad effekt. BioGaia har i flera år lagt ner ett kraftfullt arbete på att säkerställa överlevnaden av probiotikan i bolagets produkter. BioGaias kvalitetsprogram Oberoende undersökningar visar att BioGaias produkter håller mycket hög kvalitet när det gäller både innehåll och hållbarhet. En förutsättning för den höga produktkvaliteten är BioGaias kvalitetssystem med fullständig kvalitetsstyrning för samtliga produkter. Programmet utvecklas och förbättras ständigt. Under året har processen för produktion av tabletter validerats. Det innebär att den har genomgått en kontrollprocedur för att säkerställa att den alltid ger tabletter som motsvarar den specificerade kvaliteten. Det gäller framförallt att varje produktion innnehåller den specificerade mängden levande reuteribakterier. Risken för kassation är därmed eliminerad för normal produktion. Vidare har metoden för att analysera levande reuteribakterier utvecklats. Analyser sker nu med större precision, vilket gjort det möjligt att minska mängden frystorkad bakteriekultur vid produktion av olika produkter. Bakgrunden är att produktion av reuteribakterier genom framodling i fermentering, följd av frystorkning, ofrånkomligen ger en produkt med varierande halt av reuteribakterier. Ju högre precisionen är vid bestämmandet av den faktiska halten desto bättre kan hushållningen i vidareförädlingen vara. I november 2004 samlade BioGaia forskare från Texas Children s Hospital, Sveriges Lantbruksuniversitet och Michigan State University för att diskutera de senaste forskningsrönen. Ordlista EFSA European Food Safety Authority. Genom Organismens genetiska material, innehållande alla gener. Klinisk forskning Forskning på människor. Microarrays Verktyg för att mäta uttrycket från ett stort antal gener samtidigt. Patogener Sjukdomsalstrande bakterier. Sekvensiering Fastställande av sekvensen av generna i DNA. Forskningsnätverk

10 Kliniska studier 8 Fantastiska resultat från kliniska studier 2004 blev ett mycket händelserikt år för BioGaia med avseende på resultat från kliniska studier. L. reuteri Protectis förbättrar immunförsvaret hos barn. Dentaltuggummi med L. reuteri Prodentis motverkar blödande tandkött. L. reuteri Protectis minskar antalet sjukdagar. Samtliga resultat är av stor betydelse för BioGaias fortsatta verksamhet. Det betyder att försäljningen till nya kunder underlättas och att befintliga kunders marknadsföring av produkter kan stödjas med starka studieresultat. Förekomst av måttlig till svår gingivit minskar med BioGaia Dental TM % Start 14 dagar 28 dagar Reuteri ger lägre sjukfrånvaro, färre läkarbesök och minskad antibiotika-användning I januari 2004 presenterades en studie, genomförd av Professor Weizman vid Ben-Gurion University i Israel. I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien studerade Professor Weizman tre slumpmässigt utvalda grupper av dagisbarn, mellan fyra och tio månader, om cirka 70 barn per grupp. Barnen gavs antingen välling med Reuteri, välling med en konkurrerande probiotika (BB 12) eller placebo under tolv veckor. Resultaten visade att intag av Reuteri signifikant minskade antalet fall av mag-infektioner och feber. Detta resulterade i signifikant lägre sjukfrånvaro, mindre användning av antibiotika och färre läkarbesök. Vidare noterade vetenskapsmännen 100 att Reuteri även var överlägsen den konkurrerande probiotikan i alla 80 avseenden. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics som ges ut av American Academy 60 of Pediatrics. 40 Studie visar att Reuteri ger färre läkarbesök, lägre sjukfrånvaro och minskad antibiotikaanvändning Antal per barn 20 0,6 0,5 0,4 0 Dentaltuggummi med L. reuteri Prodentis motverkar blödande tandkött (gingivit) En studie genomfördes 2004 i Malmö under ledning av tandläkare Per Krasse. Resultaten visar att patienter med gingivit som tuggat BioGaias dentaltuggummi innehållande L. r. Prodentis, har signifikant mindre blödningar från tandköttet redan efter två veckors användning. Förekomsten av måttlig och svår gingivit minskade med 60 procent efter fyra veckors användning. BioGaia är först i världen med ett probiotiskt tuggummi. Användningen av L. r. Prodentis mot gingivit och andra hälsoproblem i munhålan har patentsökts av BioGaia. BioGaias hälsobakterier minskar korttidssjukfrånvaron En dubbelblind placebokontrollerad studie genomfördes vid två arbetsplatser i Sverige. Studien visade att andelen sjukdagar, som beror på mag- och förkylningssjukdomar, 0,3 0,2 0,1 * * * 0,0 Läkarbesök Sjukfrånvaro, dagar Antibiotikakurer Placebo (60 barn) B. lactis - BB-12 (73 barn) L. reuteri (68 barn) *Statistiskt signifikant jämfört med både placebo och B. lactis BB-12 Kliniska studier

11 Studie visar att L. reuteri Protectis minskar korttidssjukfrånvaro som beror på mag- 0ch förkylningssjukdomar % 30 % 1, ,0 20 0,8 15 0,6 10 * 0,4 * 5 0,2 0 Andel personer som under testperioden någon gång var hemma från jobbet 0,0 Andel dagar hemma från jobbet under testperioden Placebo (87 personer) L. reuteri Protectis (94 personer) *Statistiskt signifikant jämfört med placebo minskade med mer än 50 procent när personalen varje dag fick tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis. Syftet var att studera hälsoeffekterna vid intag av en dryck tillsammans med ett sugrör innehållande L. reuteri protectis (LifeTop Straw). Studiedeltagarna drack en dryck med LifeTop Straw varje dag i tre månader. Hälften av personerna fick sugrör innehållande L. r. Protectis och hälften utan, så kallad placebo. Deltagarna ombads att fylla i en dagbok om och när man var magsjuk eller sjuk i övre luftvägarna (förkylning, ont i halsen etc). I dagboken fyllde man också i de dagar man var hemma från arbetet på grund av dessa besvär. 181 personer fullföljde studien. Studien visade att ett dagligt intag av L. r. Protectis, halverar antalet personer som anmäler sjukfrånvaro på grund av mag- eller förkylningssjukdom. I placebogruppen utgjorde sjukfrånvaron för dessa sjukdomar 0,9 procent av arbetsdagarna vilket i reuterigruppen minskade till 0,4 procent. Resultaten är höggradigt statistiskt signifikanta. Om produkten skulle konsumeras regelbundet av den svenska arbetande befolkningen skulle antalet arbetsdagar kunna öka med 4 miljoner per år i Sverige. BioGaias allergistudie fortsätter BioGaia startade under 2001 en klinisk studie tillsammans med Centrum för allergiforskning på Karolinska Institutet. Studien omfattar 232 nyfödda barn. Hälften av barnen och deras mödrar erhåller Reuteri och förhoppningen är att barnen inte ska utveckla allergier i samma utsträckning som barn som får placebo. Studien beräknas vara klar under En interimrapport presenterades i januari Av denna framgår att mammornas bröstmjölk innehåller mer av den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10 medan nivån av TGF-beta-2 minskar. Dessa rön kan betyda lägre risk för mjölkstockning och en direkt positiv effekt på barnets immunförsvar. Vad detta innebär för barnens hälsa undersöks i den fortsatta studien. Studie på IBS-patienter Cirka 20 procent av befolkningen i västvärlden lider av IBS (irritable bowel syndrom), det vill säga irriterad tjocktarm. IBS kännetecknas av obehag i buken tillsammans med smärta och gaser. Dr Nachum Vaisman på Sourasky Medical Center i Tel Aviv genomförde under 2004 en placebokontrollerad, dubbelblind, klinisk studie för att utröna L. reuteris effekter på IBS-symtom. Behandlingen genomfördes på 54 patienter och pågick under sex månader. Hälften av patienterna fick tabletter med Reuteri och hälften fick tabletter med placebo. Ursprungligen skulle en del av studien genomföras i Spanien vilket skulle ha fördubblat antalet deltagare i studien. Som i många tidigare IBS-studier blev placeboeffekten stark vilket indikerar att symtomen för IBS minskar markant genom att patienternas lidande uppmärksammas. Studien visar emellertid en markant tendens till reducerad gasbildning och förstoppning bland de som fick Reuteri jämfört med placebogruppen. Resultaten är under statistisk bearbetning. Ordlista Lactobacillus reuteri Prodentis Namn på kombination av reuteristammar som används i dentalprodukter. Lactobacillus reuteri Protectis Namn på reuteristam som används i produkter som är bra för immunförsvaret. Kliniska studier

12 Produkter 10 BioGaia har utvecklat en rad produkter innehållande Reuteri eller annan probiotika som i kombination med bolagets unika förpackningslösningar ger produkter med lång hållbarhet. Därigenom blir probiotika tillgängligt för partners och konsumenter på ett effektivt och smakfullt sätt. Som probiotisk specialist erbjuder BioGaia ett urval produkter som kan anpassas till ett antal målgrupper och varierande ändamål. Om en partner önskar ta fram en dryck för vuxna med ett speciellt hälsopåstående, till exempel bra för magen har BioGaia flera produktionsformuleringar att välja mellan. Om partnern önskar ta fram en dryck för barn med ett annat hälsopåstående, till exempel bra för ditt immunförsvar, har BioGaia kliniska data och förpackningslösningar som passar äver denna produkt. BioGaia erbjuder tuggtabletter, kapsyler, sugrör, tuggummin, sugtabletter och olje droppar med Reuteri. Reuteri finns också i kulturform som en hälsoingrediens i mjölk, yoghurt, glass, fruktdrycker, juice och välling. Som en del i BioGaias ambition att skapa nya probiotiska lösningar utvecklas unika mjölksyrabakteriestammar för specifika hälsopåståenden. Nya probiotiska lösningar kommer att skapas genom att dessa stammar kombineras med lämpliga förpackningslösningar. Som exempel kan nämnas dentaltuggummin och sugtabletter. BioGaia Reuteri Culture Reuterikultur passar för ett flertal applikationer såsom mejeriprodukter, fruktdrycker, välling och barnmat. BioGaia levererar kulturer till sina partners som producerar produkten och säljer den till konsument. BioGaia har avtal avseende reuterikultur med: Stonyfield Farms säljer yoghurt med Reuteri i USA. Partner Slutprodukt Marknad Chichiyasu Mejeriprodukter Japan Ingman Foods Mejeriprodukter, juice, glass Finland Kraft Foods Mjukost Spanien och Portugal Lotte Ham & Milk Yoghurt Sydkorea Stonyfield Farms Yoghurt USA Procordia Fruktdrycker Sverige Friesland Välling Sydostasien och Benelux Nature s Way Kapslar USA Hipp Barnmat Tyskland och Österrike Victus Glutamin med Reuteri Sydamerika och USA Skånemejerier Mejeriprodukter 1 Skandinavien Mejeri i Kina 2 Mejeriprodukter 1 Kina och Taiwan 1 Lanseras Kan ej ännu nämnas vid namn på grund av konkurrensskäl I Sverige säljs Liva, en fruktdryck med Reuteri. Produkter

13 BioGaia Dental Under 2004 utvecklade BioGaia världens första pro biotiska tuggummin och sugtabletter. På sidan 20 beskrivs detta område mer ingående. Under december 2004 påbörjades lanseringen av tuggummin och sugtabletter på den svenska marknaden. BioGaia Reuteri Drops BioGaia har utvecklat oljedroppar vilka främst är avsedda för små barn samt för de som har svårt att tillgodogöra sig Reuteri i annan form. Reuteridropparna är färdigutvecklade och har börjat säljas i Italien, Sydafrika, Finland och Sverige. Reuteri i olja är patentsökt. 11 BioGaia Dental är varumärket på dentaltuggummin och dentalsugtabletter som säljs i Sverige. Reuteridroppar har börjat säljas i Italien, Sydafrika, Finland och Sverige. BioGaia Reuteri Tablets BioGaia tillverkar tabletter hos underleverantörer och levererar färdig produkt till sina partners. Tabletterna packas i burk eller blister och säljs till konsument via apotek, hälsokostaffärer och nätverk. Tabletterna är avsedda att förebygga mag-tarmproblem i samband med utlandsresor, antibiotikabehandling och stress samt för att förstärka immunförsvaret. Reuteritabletter säljs idag på följande marknader: Partner Marknad Erina säljer Reuteritabletter under varumärket Reuterina i Japan. Erina Blackmores Nóos MaxMedica Thebe Cantabria Nature s Sunshine Sunplus Verman Japan Australien Italien Sverige Sydafrika Spanien USA Sydkorea Finland Produkter

14 12 BioGaia LifeTop Straw BioGaia LifeTop Cap BioGaia har utvecklat ett sugrör avsett för känsliga ingredienser. Sugröret fästs på sidan av en dryckesförpackning. Ingrediensen, exempelvis Reuteri, lösgörs vid konsumtion av drycken. På detta sätt kan drycker med känsliga ingredienser och lång hållbarhet framställas. Sugröret är patenterat. LifeTop Straw, som är patenterat av BioiGaia är ett sugrör som fästs på sidan av dryckesförpackningen och som kan innehålla Reuteri eller andra känsliga ingredienser. LifeTop Straw säljs på följande marknader: Partner Produkt Marknad Novartis Näringsdryck Norden Farm Produce Yoghurtdryck Storbritannien Laboratorios Casen ORS-dryck Europa Mejeri i Kina 1 Yoghurtdryck 2,3 Kina 1 Kan ej nämnas vid namn på grund av konkurrensskäl 2 Produkten lanseras I detta fall säljer BioGaia en annan ingrediens än Reuteri BioGaia har utvecklat en kapsyl, LifeTop Cap avsedd för PETflaskor. I skruvkorken förvaras känsliga ingredienser, till exempel Reuteri i en folie. Ingredienserna blandas med drycken först i samband med konsumtion. På detta sätt kan drycker med lång hållbarhet även innehålla probiotika och/eller LifeTop Cap är BioGaias patenterade kapsyl som skyddar probiotika och andra känsliga ingredienser. andra känsliga ingredienser som exempelvis vitaminer, mine raler, smak- och färgämnen. Kapsylen är patenterad av BioGaia på alla väsentliga marknader. Under 2004 färdigställdes de maskiner som krävs för att kunna tillverka LifeTop Cap i större volymer. BioGaia har idag ett avtal avseende LifeTop Cap med ett franskt företag som ger dem rätten att använda LifeTop Cap innehållande bland annat Reuteri i Belgien och Frankrike. Lanseringen skulle ha skett i slutet av 2004 men har försenats på grund av att kundens konceptutveckling och övriga lanseringsförberedelser tagit längre tid än beräknat. Lansering beräknas nu till första halvåret FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR TwoPac AB TwoPac ägs till 50 procent av BioGaia. TwoPac utvecklar och producerar effektiva och funktionella förpackningar. Produktsäkerhet, överlevnad av kultur, optimering av funktion och ekonomi i olika distributionsled är vad BioGaia strävar efter med de förpackningslösningar som tillverkas hos TwoPac. Bolaget producerar LifeTop Straw för BioGaias räkning och under året har en ny snabbare generation av LifeTop Straw-maskin utvecklats. Maskinen kommer att tas i bruk under LifeTop Cap är klar och en maskin som fyller och sätter samman de olika komponenterna till färdiga kapsyler har färdigställts. Under året har bolaget tagit fram en prototypmaskin för tillverkning av blisterpipetter för Reuteriolja i endosutförande. En mindre serie har producerats för tester hos en kund i Italien. Om testerna av blisterpipetter faller väl ut kommer produktionsmaskiner att konstrueras under Samtliga LifeTop -produkter är patenterade av BioGaia AB. LifeTop till kartongförpackningar BioGaia har vidareutvecklat LifeTop -konceptet med en förslutningsanordning som kan appliceras på kartongförpackningar. I den nya förslutningen, kallad Golden Eye, förvaras känsliga ingredienser i en folie och blandas med drycken först vid konsumtion. För att gå vidare med utvecklingen krävs troligen ett närmare samarbete med någon av de större kartongtillverkarna. Golden Eye är patentsökt på många marknader och patent har erhållits i USA. Produkter

15 13 Trädgårdsarbete är också bra för hälsan Produkter

16 Marknad och konkurrenter 14 DEN VÄXANDE HÄLSOMARKNADEN Människors uppfattning om vad hälsa innebär har förändrats de senaste åren. För år sedan ansågs hälsa vara lika med att inte vara sjuk. Idag definieras hälsa som välbefinnande och att må bra. Tidigare menade konsumenter att hälsosam mat var något som inte innehöll oönskade ingredienser, såsom exempelvis fett, salt och konserveringsmedel. Idag söker konsumenter produkter med hälsosamma ingredienser för att bibehålla eller stärka hälsan. Den probiotiska marknaden Världsmarknaden för Functional Foods uppgick under 2003 till 330 miljarder kronor. Under perioden växte marknaden i genomsnitt med cirka 12 procent. Under 2004 och 2005 beräknas marknaden öka med i genomsnitt 8 procent per år. Den globala marknaden för probiotiska produkter inom Functional Foods omsatte cirka 55 miljarder kronor under Tillväxttakten under perioden var drygt 12 procent i genomsnitt vilket kan jämföras med den årliga genomsnittliga tillväxttakten för den totala livsmedelsmarknaden på cirka 6 procent under samma period. (Källa Euromonitor) Skillnader mellan marknader Japan har högst per-capita-konsumtion globalt både vad gäller Functional Foods och probiotisk Functional Foods. Den japanska marknaden är unik både vad gäller utbudet av produkter och regler för vilka hälsopåståenden som får finnas på produkterna. Generellt är Asienmarknaden för probiotika mer utvecklad än i övriga världen. Detta kan förklaras med att det i Asien traditionellt finns ett stort intresse för maghälsan och dess betydelse för människans välbefinnande. I Europa utgör mejeriprodukter den största delen av probiotiska produkter. I USA är kosttillskott det största segmentet och där förväntas marknaden för probiotiska mejeriprodukter öka i förhållande till försäljning av näringstillskottsprodukter. (Källa Frost & Sullivan) Nya produkter inom den probiotiska marknaden är under utveckling. Exempelvis är näringstillskott till barn och vällingprodukter på snabb framväxt. Intresset för probiotiska frukt- och sojaprodukter ökar också kontinuerligt. Många marknadsanalytiker bedömer att Functional Foods-marknaden i Japan kommer vara vägledande för utvecklingen i Europa och USA, i synnerhet vad gäller probiotika. BioGaias kunder finns över hela världen Marknad och konkurrenter

17 15 Motion är också bra för hälsan KONKURRENTER BioGaia har huvudsakligen fyra typer av konkurrenter: Företag som säljer probiotika som ingrediens och som i likhet med BioGaia bedriver forskning i syfte att dokumentera en patenterad bakterie, till exempel Valio och Probi. Ingrediensföretag som säljer generiska mjölksyrabakterier men som ägnar mindre kraft till forskning och dokumentation, till exempel Chr. Hansen och Rhodia. Även dessa har på senare år lagt ner vissa resurser på att försöka dokumentera hälsoeffekter för sina lactobacillstammar. Livsmedels- och konsumentproduktföretag som med egna kulturer och färdiga produkter konkurrerar med BioGaias kunder på konsumentmarknaden, till exempel Nestlé och Danone. Företag som specialiserar sig på förpackningssystem, till exempel kapsyltillverkare. Hur möter BioGaia konkurrensen? BioGaia har stor erfarenhet och kunskap om Functional Foods och kosttillskott i allmänhet och probiotika i synnerhet. Bolaget fortsatte under året att bygga upp och vidareutveckla detta kunnande för att vara en attraktiv partner på marknaden, bland annat presenterades nya koncept för bolagets partners för att vidareutveckla befintliga produktsegment. På detta sätt kommer BioGaia även i framtiden möta sina konkurrenter. BioGaia strävar efter att övertyga kunderna om att de, för att lyckas på marknaden, behöver en partner som kan erbjuda probiotiska lösningar med unika bakteriestammar, istället för en tillverkare av generiska bakterier. Genom att ha färdiga produkter med unika förpackningslösningar kombinerade med kunskap inom vetenskap och produktutveckling samt inom koncept utveckling och marknadsföring kan BioGaia framgångsrikt konkurrera på marknaden. BioGaia är en komplett specialist på probiotiska system. Marknad och konkurrenter

18 16 Lek är också bra för hälsan Human Health

19 Human Health ASIEN Nytt avtal i Sydkorea I början av 2004 tecknade BioGaia avtal med det sydkoreanska företaget Lotte Ham & Milk Co., Ltd. Avtalet ger Lotte rätt att använda Reuteri i yoghurtprodukter i Sydkorea. BioGaias tidigare samarbetspartner, Chr Hansen, sålde tidigare Reuterikulturer till Lotte och BioGaia erhöll royalty från Chr Hansen. När samarbetet med Chr Hansen avslutades i slutet av 2003 tecknade BioGaia ett avtal direkt med Lotte. Detta har inne burit att ersättningen har ökat både på grund av att avtalet nu är direkt med Lotte och att volymerna har ökat. Lotte lanserade fem olika yoghurtprodukter under Samtliga innehöll Reuterikultur. Sydkorea har världens högsta konsumtion per person av probiotika. Försäljningen i Japan Mejeriprodukter I Japan har BioGaia i nio år arbetat med Chichiyasu, ett mejeri som använder Reuterikultur i olika typer av yoghurt. Försäljningen till mejeriet har varit stabil under åren och arbetet med att utvidga produktsortimentet pågår. Lansering av en dryck med LifeTop Straw planeras under Chichiyasu s huvudsakliga marknad är idag västra Japan och då speciellt i och runt Hiroshima. Tabletter Försäljningen av tabletter i Japan sker till Erina, ett företag som specialicerat sig på kosttillskott via nätverksförsäljning. I mars 2003 lanserades reuteritabletter, under varumärket Reuterina, i Japan. Under 2003 var BioGaias försäljning till Erina större än 2004, vilket berodde på lageruppbyggnad inför lansering. Under 2004 nådde försäljningen av tabletter i Japan en mer stabil försäljningsnivå. Erina var BioGaias största kund både 2003 och Vällingprodukter i Asien BioGaia säljer sedan fem år tillbaka kulturblandningar till Friesland Nutrition för användning i vällingprodukter. Vällingen såldes under 2004 i Taiwan och HongKong. I slutet av 2004 lanserades vällingen även i Singapore. Vällingen säljs under varunamnet Frisogrow. Friesland planerar introduktion i ytterligare två länder i Fjärran Östern under Framtida lansering i Taiwan och Kina Mejeriprodukter För Kina och Taiwan tecknade BioGaia 2003 avtal med ett mejeri, som planerar lansering på båda marknaderna under Under 2004 arbetade mejeriet med produktutveckling och myndighetsgodkännande. LifeTop Straw I Kina har BioGaia ett avtal med ett mejeri avseende LifeTop Straw. BioGaia har för den kinesiska kunden utvecklat ett sugrör innehållande en annan mjölksyrabakterie än Reuteri. En yoghurtdryck med sugröret beräknas bli lanserad under första halvåret Lansering var planerad till slutet av 2004 men försenades på grund av att kundens konceptutveckling och lanseringsförberedelser tagit längre tid än beräknat. EUROPA Barnmatsprodukter i Europa BioGaia tecknade i februari 2004 avtal med det tyska företaget Hipp avseende rättigheterna att använda Reuteri i vällingprodukter i Europa. Hipp säljer barnmatsprodukter i stort sett hela Europa och lanserade i början av året två vällingar med Reuteri i Tyskland och Österrike. I oktober lanserades ytterligare en produkt innehållande Reuteri, Hipp 1, som är en välling för de allra minsta barnen. Hipp har byggt upp en stark profil inom barnmatsområdet med ekologiska produkter. I Tyskland är Hipp marknads ledande på barnmatsområdet. LifeTop Cap i Frankrike och Belgien BioGaia har avtal med ett franskt företag avseende LifeTop Cap. Avtalet ger dem rätten att använda LifeTop Cap, innehållande bland annat Reuteri, i Frankrike och Belgien. Produkterna skulle ha lanserats i slutet av 2004 men har försenats på grund av att kun- Försäljning 2004 Europa, 25% USA, 12% Asien, 50% Övriga världen, 13% 17 Human Health

20 18 Ett exklusivt avtal tecknades i dens konceptutveckling och övriga lanseringsförberedelser tagit längre tid än beräknat. Lansering beräknas nu till första halvåret 2005 och först då kan bolagets namn avslöjas. december 2003 med det spanska företaget Laboratorios Casen avseende Life Top Straw som fästes på en vätskeersättningsdryck (ORS- Oral rehydration solution). Drycken används primärt för att återställa vätskebalansen i kroppen vid diarré. Casen är marknadsledande i detta segment och har flera produkter, både drickfärdiga och pulverlösningar. Utställning av Bioralsuero vid Pediatric congress I Alicante, Spanien. Lanseringen av Bioralsuero, som är varumärket för den kombinerade produkten, (ORS + Reuteri ) skedde i mars. Drycken mottogs väl av läkare och konsumenter. Bioralsuero är en utvidgning av Oralsuero som redan är nummer ett bland ORS-drycker i Spanien. Genom introduktionen av Bioralsuero, har Casen förstärkt sin marknadsledande position och är nu det enda företaget i världen som erbjuder en drickfärdig ORS-produkt med probiotika. Detta har kunnat bli möjligt tack vare LifeTop Straw som är fäst på utsidan av produkten. Den huvudsakliga patientgruppen för Bioralsuero är barn. Casen har utvecklat en dryck med jordgubbsmak för att få högre acceptans hos barnen vilket har varit mycket uppskattat utvidgades avtalet till att gälla i hela Europa. Tabletter i Finland I april tecknade BioGaia avtal med Oy Verman Ab avseende rätten att sälja Reuteritabletter i Finland. Verman är en snabbt växande finsk familjeägd läkemedelsdistributör som grundades Tabletterna lanserades under hösten under varumärket RelaTabs och säljs via apotek i Finland. Varumärket är en koppling till Ingmans varumärke Rela, som används på Ingmans mejeriprodukter med Reuteri. LifeTop Straw på ORS-produkter i Europa BioGaia tecknade i slutet av 2003 avtal med Laboratorios Casen i Spanien, vilket gav dem exklusiva rättigheter att sälja LifeTop Straw tillsammans med vätskeersättningsprodukter (dvs ORS-produkter, Oral Rehydration Solutions) till sjukhus och apotek i Spanien. Efter en framgångsrik lansering i april 2004, tecknades ett nytt avtal i oktober som ger dem rätten att sälja produkten i större delen av Europa. Produkter i Sverige Procordia lanserade i början av 2004 fruktdrycker under varunamnet Ekströms Liva. Först ut var två smaker i 33- centilitersflaskor. Under slutet av sommaren lanserades ytterligare en smak. Under hösten lanserades drycken i alla tre smaker i enlitersförpackningar. Dryckerna säljs i detaljhandeln i Sverige. BioGaia tecknade i slutet av 2003 avtal med Skånemejerier. Under 2004 arbetade Skånemejerier tillsammans med BioGaia med att formulera och utveckla mejeriprodukter med Reuteri. Produkterna kommer att lanseras under Reuteritabletter (Probiomax) och näringsdryck med LifeTop Straw (Addera) säljs sedan tidigare i Sverige. USA Stabilt samarbete fortsätter BioGaias samarbetspartner sedan 1998, Stonyfield Farms, är ett av USAs snabbast växande företag. Stonyfield säljer yoghurt och yoghurtdrycker, samtliga med Reuteri. Företaget fortsätter att lansera nya produkter, nu senast en serie "juicesmoothies". En lightversion av yoghurtdrycken lanserades också under Nature s Sunshine fortsatte sin försäljning av tabletter under 2004 genom sitt hemförsäljningsnätverk. ÖVRIGA VÄRLDEN Framgångsrik lansering av tabletter i Australien BioGaia tecknade under 2003 avtal med Blackmores Ltd avseende rättighet att sälja Reuteritabletter i Australien och Nya Zeeland. I april 2004 lanserades tabletterna under varumärket Forbiotic i Australien. Tabletterna blev under sensommaren utsedda till Australiens bästa hälsoprodukt 2004 av Australian Journal of Pharmacy. Försäljningen till Sydafrika utökas BioGaias partner, Thebe Pharmaceuticals Pty Ltd, fortsatte sin försäljning i Sydafrika under året. Thebe säljer tabletter, sugrör och sedan 2004 även oljedroppar till apotek och hälsokostaffärer i Sydafrika. Human Health

21 19 Skratt är också bra för hälsan Human Health

22 20 ÖKAD FOKUS PÅ ORAL HÄLSA Bakteriefloran viktig även i munnen I likhet med mag-tarmkanalen innehåller munhålan en mycket komplex mikrobiologisk flora. Cirka 600 olika arter mikrobiologiska organismer samverkar för att upprätthålla en god ekologisk balans. Även i munhålan Även i munhålan behövs en välbalanserad mikroflora. Ordlista Gingivalindex Skala att mäta gingivit. Gingivit Tandköttsinflammation, blödande tandkött. Parodontit Tandlossning. Plack Bakteriebeläggning på tänder som kan orsaka tandsten och karies. Plackindex Skala att mäta plack. behövs en välbalanserad mikroflora för att upprätthålla en god munhälsa. Tuggummi läker blödande tandkött I västvärlden lider mer än hälften av alla vuxna av blödande tandkött, det vill säga tandköttsinflammation (gingivit) och 10 procent av alla vuxna drabbas av svår tandlossning (parodontit). Det innebär att gingivit och parodontit är utbredda folksjukdomar. Marknaden för produkter som behandlar tandköttsinflammationer är följaktligen betydande. Det traditionella sättet att behandla inflammatoriska tillstånd i munhålan är huvudsakligen inriktat på mekanisk rengöring och antibakteriella sköljmedel. Dessa metoder har visat sig vara otillräckliga. BioGaias probiotiska dentalprodukter är en ny och revolutionerande behandlingsmetod med en stor marknadspotential. Under 2004 genomförde BioGaia en klinisk studie för att utreda probiotikas inverkan på tandköttsinflammationer och plack. Resultaten visade att för patienter som intog bakteriekulturen Lactobacillus reuteri Prodentis i tuggummiform, minskade gingivalindex med i genomsnitt 49 procent under en fyraveckorsperiod. Plackindex sjönk med 34 procent under samma period. Studien, som genomfördes i Malmö under ledning av tandläkare Per Krasse, visade att patienter med gingivit hade signifikant mindre blödningar redan efter två veckors konsumtion. Förekomsten av måttlig och svår gingivit minskade med 60 procent efter fyra veckors andvändning. (Se sida 8.) BioGaia satsar på oral hälsa Under hösten 2004 tog BioGaia beslutet att satsa på oral hälsa. Med bakgrund av ovan nämnda kliniska studier beslutades att göra en lansering av probiotikaprodukter under eget varumärke BioGaia Dental. Produktutveckling och produktion påbörjades under hösten. Satsningen innebär en begränsad ökning av kostnaderna initialt men förväntas därefter ge ett positivt bidrag till bolagets resultat. BioGaia har sedan tidigare resultat från en klinisk studie i Japan som visade att yoghurt innehållande Reuteri signifikant sänkte mängden Streptococcus mutans och därmed risken att få karies. Nya produkter kan komma att utvecklas även inom detta område i framtiden. Före användning av BioGaia Dental Efter fyra veckors användning av BioGaia Dental Tuggummin och sugtabletter på marknaden Under december 2004 påbörjades lanseringen av tuggummin och sugtabletter på den svenska marknaden. Inledningsvis är strategin huvudsakligen inriktad på att sälja produkterna genom tandläkare och tandhygienister. Försäljning sker också via BioGaias hemsida. Human Health

23 Animal Health Inom Animal Health fortsatte arbetet planenligt med att utlicen siera användningen av Reuteri för djurhälsa i Europa och USA samt med att få ett EU-godkännande. Försäljningen inom Animal Health utgjorde endast en procent av BioGaias totala omsättning Motvind i EU Registreringsarbetet med Reuteri Pig Powder fortskred I mars skickades kompletterande uppgifter in till EU s medlemsländer. Svar från alla EU-länder har ännu inte erhållits. Det kan komma att krävas ytterligare data för att få ett godkännande. Reuteri -produkter i Asien BioGaia har sedan två år tillbaka avtal med det japanska bolaget Calpis avseende försäljningsrättigheter av Reuteri -produkter för kyckling och svin i Japan, Kina, Thailand, Taiwan, Indonesien och Brasilien. Calpis lanserade en ny Reuteri -produkt för värphöns under året, vilken mottagits väl av marknaden och har sedan introduktionen under andra kvartalet haft en gynnsam försäljningsutveckling. Dock har fjäderfäindustrin i Asien inte helt återhämtat sig efter den fågelinfluensaepidemi som drabbade flera av Calpis kärnmarknader förra året. Särskilt utsatt har Taiwan varit och försäljningen av Reuteri -produkter har därför inte påbörjats där. I Kina genomgår Reuteri en registrering som fodertillsats vilket fördröjer en kommersiell lan sering. Försäljningen i Japan utvecklades väl under året både vad gäller fjäderfä- och grisprodukter med Reuteri. God omsorg är också bra för hälsan Husdjursprodukter BioGaia har selekterat fram Lactobacillus reuteristammar för användning till hund och katt. Bakgrunden är ett ökat intresse för probiotika till husdjur och BioGaia kan nu erbjuda licenstagare specifika Reuteri - stammar för dessa ändamål. Marknaden för husdjur är lik konsumentmarknaden vilket ger större utrymme att utnyttja kunskap och applikationstekniker som redan idag används för Functional Foods-produkter. Priserna för husdjursprodukter är betydligt högre än priserna för produktionsdjursprodukter, vilket skapar en attraktiv marknad både för BioGaia och möjliga licenstagare. Animal Health

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Det går bra! Försäljningen upp 33 procent: ÅRSREDOVISNING 2011 sidan 37 65. FORSKNING: Probiotikan gav god effekt på magsårsbakterien sid 8

Det går bra! Försäljningen upp 33 procent: ÅRSREDOVISNING 2011 sidan 37 65. FORSKNING: Probiotikan gav god effekt på magsårsbakterien sid 8 FORSKNING: Probiotikan gav god effekt på magsårsbakterien sid 8 PRODUKTER: Semper + BioGaia = succé sid 20 MARKNAD: Miljoner anledningar att le sid 22 Information från BioGaia om året som gått Försäljningen

Läs mer

Probi is here! Probi AB Ideon Gamma 1 Sölvegatan 41 223 70 Lund Tel 046-286 89 20 Fax 046-286 89 28 E-post probi@probi.se Hemsida www.probi.

Probi is here! Probi AB Ideon Gamma 1 Sölvegatan 41 223 70 Lund Tel 046-286 89 20 Fax 046-286 89 28 E-post probi@probi.se Hemsida www.probi. CitigateStockholm.com Tryck: Ljungbergs Tryckeri Foto: Johnér, Ola torkelsson och edlingphoto.com Probi Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 2 Vad är probiotika? 4 Vd-ord 6 Verksamheten 7 Functional

Läs mer

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Årsredovisning 2003 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Probiotika består av det latinska ordet pro och det grekiska ordet bios som tillsammans ger ordet probio - för livet.

Probiotika består av det latinska ordet pro och det grekiska ordet bios som tillsammans ger ordet probio - för livet. P R O B I Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 Innehåll Året i korthet 4 Probi på en minut 5 VD-ord 6 Probis historia 8 Så styrs Probi 12 Aktien 16 Risker 18 Marknaden 20 Affärsområde: Functional Food 22

Läs mer

Science for a good life. Årsredovisning 2013

Science for a good life. Årsredovisning 2013 Science for a good life Årsredovisning 2013 Vår marknad är magen. Över hela världen. Oavsett om du kommer från Bombay eller Boston, London eller Lund, Perth eller Pretoria så består magen av olika sorters

Läs mer

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 203,5 (145,2) miljoner kronor,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 1 ENZYMATICA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Innehållsförteckning 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Enzymatica på två minuter 5 Marknadsöversikt 6 Trender och potential

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G Årsredovisning 2008 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

NYCKELTAL. Innehåll. vitrolife i korthet

NYCKELTAL. Innehåll. vitrolife i korthet Årsredovisning 2011 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Ordförande har ordet 4 VD har ordet 4 Affärsmodell, mål och strategier 7 Organisation, medarbetare och värderingar 13 Ny branding Fertilitet 16 Fertilitet

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION Årsredovisning 2014 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om Allenex 6 Rätt donator till rätt mottagare 8 Transplantationsdiagnostik en global och värdefull nischmarknad 12 Världsledande

Läs mer

Innehåll 14 15 16 25 26 34 50

Innehåll 14 15 16 25 26 34 50 Årsredovisning 2014 Innehåll 04 Året i korthet 05 VD-ord 06 Verksamhetsbeskrivning Marknad och försäljning 09 Bactiguards innovatör Billy Södervall 10 Verksamhetsbeskrivning Historik och teknologi 12 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 14

Läs mer

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G Årsredovisning 2008 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Årsredovisning 2007 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

teckning av aktier I AB (publ)

teckning av aktier I AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier I AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Innehålls förteckning Emissionsbelopp (högst): 10 730 651,80 SEK Kurs: 1,10 SEK Teckningstid: 8 april

Läs mer

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. 36 Hållbarhetsredovisning. Förvaltningsberättelse 56 Verksamheten 60 Risker 63 Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning 2013 2013 in br Innehåll Meda i korthet 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Marknad 12 Strategi och affärsmodell 16 Marknadsföring och försäljning 19 Produktportfölj 28 Produktutveckling 30

Läs mer

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer