Spånga grundskolas Elevhälsoplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16"

Transkript

1 Spånga grundskolas Elevhälsoplan Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan, en gång med fokus på enskilda elever och en gång för att arbeta förebyggande och skapa övergripande rutiner på skolan. EHT följer upp elevernas kunskapsresultat, närvaro, kränkningsanmälningar, rastvaktsrapporter m m. Utifrån den information som framkommer vid dessa uppföljningar görs en kartläggning och det förebyggande arbetet kan därefter planeras. Lärarna och EHT har rutiner för sitt samarbeta så att enskilda elevers behov upptäcks och åtgärdas. 1

2 Elevhälsan träffar regelbundet elevassistenter och representanter för Grottan. Kurator och skolsköterska är medlemmar i fokusgruppen som arbetar med skolans värdegrund, och har som uppdrag att referera gruppens arbete till EHT. EHT ansvarar för att 4 gånger per läsår kolla av alla elevers frånvaro. EHT-medlemmar besöker arbetslagen. Mentorsparen bjuds in till EHT-möten en gång per läsår för att diskutera sin klass. Under läsåret inför vi Elevpärmen som är ett redskap för att utveckla elevens kunskapsprocess. Professioner i elevhälsan Rektor och biträdande rektor Har det övergripande ansvaret för att skapa rutiner för elevhälsans kvalitetsarbete och se till att elevernas behov av stödinsatser är tillräckliga. Deltar aktivt i elevhälsoteamet och i elevhälsoarbetet. Rektor, Madelen Kling Biträdande rektor, Anitha Sidefors Skolsköterska och skolläkare Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens Identifierar problem och symptom tidigt vid hälsobesök. Ger eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till god hälsa. Bevakar vaccinationstäckning och fullföljer vaccinationer. Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheten och vid yrkesvägledning Tar tillvara på kunskap om elevernas hälsa för elevhälsans/ skolans övriga arbete 2 Skolsköterska, Annica Jobrant Kurator Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i övergripande planering Genomför stöd-, motivations- och krissamtal, utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever. Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa- och sociala situation, lärande och utveckling Tar till vara på kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete. Kurator Catrin Kesselmar Specialpedagog Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i övergripande planering Kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön samt elevers behov av särskilt stöd. Genomför pedagogiska utredningar, utformar och genomför åtgärdsprogram Ger handledning och konsultation till övrig pedagogisk personal. Följer upp, utvärderar samt stöttar utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. Specialpedagog Judy Albinsson

3 Studie och yrkesvägledare Har till uppdrag att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtida studier och yrkesliv bl.a. genom att vidga elevens perspektiv och visa på möjligheter utifrån elevens egna behov. Informerar vårdnadshavare och elever om gymnasieskolan. Organiserar PRAO i åk 8 och 9. Studie-och yrkesvägledare, Ann-Sofi Isaksson Att uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar När en elev,utifrån kunskapsmål och kunskapskrav, inte bedöms att kunna nå målen, och/eller visar på psykosociala svårigheter skall stödinsatser sättas in. Stödinsats, extra anpassningar och särskilt stöd Stödinsats = extra anpassningar och särskilt stöd Extra anpassningar En extra anpassning är en stödinsats som är möjlig att genomföra för lärare och övrig personal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt beslut behövs. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter och förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade 3 programvaror kan också, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. Särskilt stöd En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han trots att skolan gjort extra anpassningar inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Särskilt stöd är en stödinsats som inte är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Beslut om insatsen ska finnas samt ett åtgärdsprogram för särskilt stöd. De svårigheter det kan handla om är fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, alltför hög frånvaro, betydande svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter m m. Hur uppmärksammas elevens behov? När undervisande lärare upptäcker svårigheter för en elev att nå kunskapskraven, eller har annan oro för eleven ska läraren prata med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik. Eventuell extra anpassning påbörjas. Undervisande lärare informerar mentor. Mentor tar upp eleven i arbetslaget och diskuterar om extra anpassningar behövs i fler ämnen. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Detta dokumenteras i Elevhistorik och i elevens IUP. Utvecklingsledarna sammanfattar vilka elever som tagits upp i arbetslaget och mailar till alla lärare. Vid fortsatt oro, när de extra anpassningarna inte räcker till, gör mentor/ undervisande lärare en EHT-anmälan till EHT via mail till biträdande rektor. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Svar skrivs in i Elevhistorik. Om extra anpassning i form av kortare specialpedagog/speciallärarinsats önskas

4 ska mentor/undervisande lärare kontakta specialpedagogen via mail och ange behov samt vilka extra anpassningar som redan gjorts. Extra anpassningar som görs av Studiehörnan skrivs in i Elevhistorik av Studiehörnan. Utreda behov av särskilt stöd EHT utreder elevens behov av särskilt stöd. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. En utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med utredningar. Utredningen ska leda fram till beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. En diagnos innebär inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får heller inte vara ett villkor för att få särskilt stöd. Det är viktigt med ett gott samarbete med vårdnadshavarna under utredningsfasen. Elevens vårdnadshavare måste alltid ge sitt medgivande när det handlar om att göra en psykologisk eller medicinsk utredning. Utredningen som skolan gör består av två delar; En kartläggning och en pedagogisk bedömning. En kartläggning ska beaktas på individ, grupp och skolnivå och kan innehålla: Lärarnas observationer Extra anpassningar som redan gjorts Elevens åsikt Föräldrarnas uppfattning IUP Tidigare åtgärdsprogram Resultat från nationella prov Frånvarostatistik Information från tidigare skolor Underlag från elevhälsan Psykologiska, medicinska eller sociala utredningar En pedagogisk bedömning görs av elevens behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ansvarar för att genomföra och dokumentera utredningen, i samråd med elevhälsoteamet, eleven, vårdnadshavarna och undervisande lärare. Efter genomförd utredning bedöms om eleven behöver särskilt stöd eller inte. Detta dokumenteras i beslut om åtgärdsprogram eller beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram. Utarbeta åtgärdsprogram Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska det dokumenteras. Det är ett beslut som ska undertecknas av rektor, biträdande rektor eller specialpedagog. Biträdande rektor och specialpedagog har delegation att besluta om åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Behovet ska stödja sig på den pedagogiska bedömningen i skolans utredning. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, på så vis ett praktiskt redskap i vardagen. Åtgärderna kan vara Specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen Regelbunden kontakt med speciallärare Tillgång till elevassistent Placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång Åtgärder som ska ske utanför skoltid ska inte anges i åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att det framgår i åtgärdsprogrammet vem som ansvarar för åtgärderna och vilken befattning de har, samt vem som är ansvarig för att åtgärderna utvärderas och följs upp. Varje elev kan endast ha ett åtgärdsprogram åt gången. 4

5 Det är viktigt att datum finns när elev och vårdnadshavare har tagit del av beslutet eftersom de har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Rektor kan inte delegera beslut som gäller: Särskild undervisningsgrupp kan betyda undervisning i annan gruppering inom skoleneheten, undervisning i andra lokaler med annan personal i en kommungemensam grupp, daghem eller resursskolor. Enskild undervisning endast om det handlar om en långvarig åtgärd att eleven vid en eller ett par tillfällen i veckan får sin undervisning utanför den ordinarie undervisningen i klassen. Anpassad studiegång skolan gör en avvikelse från lagstadgad timplan Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram Personal som angetts i åtgärdsprogrammet ansvarar för att åtgärderna genomförs och följer upp dem i vardagen. Utvärdering Det är en systematisk analys och helhetsbedömning vid en inplanerad tidpunkt som bestäms när åtgärdsprogrammet upprättas. Elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta i utvärderingen av åtgärdsprogrammet. Hur ofta utvärdering ska ske beror på hur säker man är på att åtgärderna svarar mot elevens behov. Om åtgärderna inte svarar upp mot de behov eleven har skall nytt åtgärdsprogram skrivas med nya och andra åtgärder. Mentor, och eventuellt undervisande lärare, ansvarar för att utvärdering av åtgärdsprogram sker, och att utvärderingsdatum finns inskrivet i Elevhistorik. Han/hon ansvarar också för att sammankalla de personer som bör vara med vid utvärderingen. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Om utvärderingen visar att eleven inte längre behöver särskilt stöd skall beslut om att avsluta åtgärdsprogram tas. Rätten att överklaga åtgärdsprogram Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas av vårdnadshavare, eller elev som är 16 år,inom tre veckor från den dag vårdnadshavare/elev fått ta del av beslutet. Det är därför viktigt att dokumentera detta datum i besluten om åtgärdsprogram. Överklagan lämnas till skolan för bedömning. Står skolan fast vid sitt beslut ska överklagan skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd inom en vecka. Kommer överklagan in för sent avvisas det av skolan med ett skriftligt brev till vårdnadshavarna. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda stå bakom överklagandet för att det ska vara giltigt. Vårt mål är att samarbeta med elev och vårdnadshavare på ett sådant sätt att vi är överens med elev och vårdnadshavare om åtgärdsprogrammet. Blanketter dokumentation EHT- anmälan (skolans egen) Elevhistorik (digital fil) Utredning av en elevs behov av särskilt stöd (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om att avsluta åtgärdsprogram (Skolverkets nya) allmän handling Beslut kan inte sekretessbeläggas. Fördjupade utredningar Mer omfattande och fördjupade utredningar kan beställas av professioner utan- 5

6 för skolan. De syftar till att förstå barnet bättre och skall inte göras om det inte är eleven till gagn. Behoven, inte diagnosen avgör om eleven får särskilt stöd eller inte. Utredning sker alltid i samråd med vårdnadshavarna. Det kan gälla frågeställningar om Svag begåvning, Svårigheter att lära sig läsa, skriva, räkna, Koncentrationssvårigheter Svårighet att interagera socialt Rädsla för förändringar och rutinbrott Hög frånvaro Depression, ångest, ängslan, självskadebeteende En pedagogisk utredning ska alltid göras innan en psykologutredning kan beställas. Elever på Solhemskolan Lärare ska vid social oro eller oro för bristande måluppfyllelse fylla i blankett oro för elev vid Solhemsskolan till biträdande rektor på Solhemsskolan. När blanketten fylls i måste ni skriva vilka anpassningar ni gjort för att eleven ska nå målen. Elevmöte Elevmöte kallas möten med elev, vårdnadshavare, mentor och ev. företrädare för elevhälsan eller skolledning. Mötesanteckningar skrivs och diarieförs. Studiehörnan I studiehörnan finns specialpedagog, speciallärare och elevassistenter. Inventering av läsförmåga görs i åk 7 och åk 8. Staninevärdena skrivs in i digitala dokumentet Elevhistorik. Studiehörnan presenterar resultaten i arbetslagen. Studiehörnan erbjuder Läsgrupp till alla i åk 7 med Staninevärden mellan 1-2. Studiehörnan har planeringsmöten varje vecka där stöd i och utanför klassrummet planeras. Den resurstid som finns att tillgå är elevassistenterna och lärarnas på Studiehörnan och den tid andra lärare har för att fylla upp sina tjänster. Anpassning för elever med dyslexi Alla elever med dyslexi har möjlighet att få låna en bärbar dator. Specialpedagogen går igenom stödbehov och programvaror med varje enskild elev med dyslexi, dokumenterar i den digitala elevmappen - och meddelar sedan undervisande lärare. SamTidigt Först Är ett forum både på stadsdelsnivå och på skolnivå där skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och fältassistenter samarbetar kring förebyggande åtgärder för ungdomar i området. 6

7 Handlingsplan för Stödinsatser När undervisande lärare upptäcker svårigheter för en elev att nå kunskapskraven, eller har annan oro för eleven ska läraren prata med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik. Eventuell extra anpassning påbörjas. Undervisande lärare informerar mentor Extra anpassningar som görs av Studiehörnan skrivs in i Elevhistorik (studiehörnan). Mentor lyfter eleven i arbetslaget och diskuterar om extra anpassningar behövs i fler ämnen. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik (mentor) och i elevens IUP (elev). Vid fortsatt oro när de extra anpassningarna inte räcker gör mentor/undervisande lärare en EHT- anmälan till EHT via mail till biträdande rektor. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Svar skrivs i Elevhistorik (EHT) EHT utreder elevens behov av särskilt stöd. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Skrivs av specialpedagog. Skrivs in i Elevhistorik (EHT) Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. Mentor ansvarar för det. Fördjupade utredningar kan bli aktuella; psykosociala medicinska eller medicinska. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Skrivs under av skolledning Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Skrivs under av skolledning 7

8 Handlingsplan frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen. Sjukfrånvaro Förälder/vårdnadshavare anmäler till skolan då eleven är frånvarande på grund av sjukdom. Detta sker via skolwebben eller på telefon senast klockan Ledighet En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/ hemsida. Det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Om vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan utbildningsnämnden besluta om vites föreläggande av vårdnadshavare. Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och frånvaro. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas samma dag en elev är ogiltigt frånvarande. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg. Vårdnadshavare har möjlighet att följa frånvaron i Skolwebben. Vårdnadshavare kan få SMS eller E-post vid ogiltig frånvaro. Framgångsfaktorer när det gäller skolnärvaroarbete Goda relationer, elever som trivs och känner motivation och lust att lära. För att skolan ska kunna åtgärda frånvaron är skolpersonalens bemötande av elever med skolfrånvaro och de elever som återvänder till skolan efter en frånvaroperiod av stor betydelse. Kunskapsfokus, vi har fokus på att eleverna ska klara skolans kunskapskrav och de åtgärder vi 8 sätter in syftar till att eleverna så fort som möjligt ska vara närvarande i skolan och få det stöd de behöver för att kunna må målen. Samverkan, skolan behöver samverka med andra verksamheter i kommun och landsting t.ex. socialtjänst, BUP, polis och fritidsförvaltning. Att lyssna på eleverna och göra dem delaktiga i skolnärvaroarbetet är betydelsefullt. För att kunna vända frånvaro till närvaro är det nödvändigt att ta del av elevens egna tankar. Tydligt ledarskap som framhåller att skolnärvaro är en prioriterad fråga. Allas engagemang, att all personal är engagerad i skolnärvaroarbetet är betydelsefullt. Rutiner och systematiskt förbättringsarbete är av största vikt. Rutiner som är väl förankrade bland lärarna och som är kända bland elever och vårdnadshavare ökar skolnärvaro. Samarbete med vårdnadshavare Tekniska förutsättningar, såsom möjlighet till SMS till vårdnadshavare vid frånvaro osv. Kartläggning EHT gör en kartläggning fyra gånger per år över vilka elever som har hög frånvaro, både giltig och ogiltig. Detta gör att vi får en bild av vilka elever som har hög frånvaro och har möjlighet att se eventuella samband. Samtal med skolsköterska och kurator hjälper oss också i att se mönster hos de elever som är frånvarande och hur vi kan motverka frånvaro. Åtgärdstrappa vid risk för hemmasittande Det är viktigt att agera tidigt om en elev börjar ha hög frånvaro, även om det gäller en sjukanmäld elev med giltig frånvaro. Mentor kontaktar hemmet senast när eleven varit borta en vecka och diskuterar anledning, mående och om hur det går att kompensera bortfallen undervisning, arbetsuppgifter, läxor etc Elevmöte anordnas. Hänvisning till första linjens psykiatri Skolsocial kartläggning görs. Eventuellt hälsar kurator och skolsköterska på hemma. Anmälan till socialtjänsten.

9 Handlingsplan vid frånvaro (ansvarig anges inom parentes) Vårdnadshavare ska alltid informeras samma dag vid ogiltig frånvaro. Detta sker genom Skolwebbens SMS, E-post eller mentor. Efter varje ogiltigt frånvarotillfälle frågar mentor, elev och vårdnadshavare, om orsaken till frånvaron. Vårdnadshavare anmäler giltig frånvaro vid sjukdom etc. Efter en veckas giltig frånvaro kontaktar mentor hemmet och samtalar om hur det ser ut för eleven. (mentor) Vid upprepad ogiltig frånvaro, 3-4 tillfällen, kallas elev och vårdnadshavare till skolan för samtal med mentor. Mötet dokumenteras i elevhistorik. (mentor) Vid långvarig giltig frånvaro fortsätter mentor att kontakta hemmet en gång i veckan, samt kallar elev och vårdnadshavare till elevmöte på skolan. (mentor) Vid fortsatt ogiltig frånvaro, eller vid hög giltig frånvaro, startas en utredning genom att en EHT- anmälan lämnas till elevhälsan (mentor). Anmälan ska föregås av samtal med vårdnadshavare och arbetslag (mentor). Vid många sena ankomster kallar mentor till möte med elev och vårdnadshavare. EHT behandlar elevärendet. Eleven kallas till kurator för tre samtal. Skolsocial kartläggning görs (kurator). Vid hög giltig frånvaro kallas eleven till skolsköterska och ev. skolläkare (skolsköterska). Vid fortsatt frånvaro diskuteras elvens situation inom arbetslag och elevhälsa. Elev och vårdnadshavare kallas till möte med skolledning och ansvarig lärare samt ev. socialtjänsten. Anmälan till socialtjänsten görs vid hög frånvaro (rektor). Om ingen förbättring sker kan vårdnadhavare och elev kallas till ytterligare möten med skolledning, mentor samt övriga berörda lärare. Om elev, utan giltig orsak, är frånvarande i betydande omfattning kontaktar rektor grundskolechefen på grundskoleavdelningen som beslutar om eventuellt vite. Skolan fortsätter åtgärdarbetet även efter att anmälan gjorts. 9

10 Bemötande av elever som kommer tillbaka efter en lång frånvaro Det är av största vikt att elever som kommer tillbaka till skolan efter en längre frånvaro tas emot på bästa sätt. Det är bra att fråga elev och vårdnadshavare hur de vill att bemötandet ska vara då det kan variera mellan olika elever. Varningssignaler som man bör reagera på - Trötthet - Huvudvärk - Nedstämdhet - Magont - Beteendeproblem - Ospecificerat obe hag - Vill gärna lämna lektionen för att gå på toaletten eller hämta böcker. 10

11 11

Spånga grundskolas Elevhälsoplan

Spånga grundskolas Elevhälsoplan Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2016-17 Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

Alviksskolans Elevhälsoplan 2016

Alviksskolans Elevhälsoplan 2016 Sida 1 (11) 2016-03-07 s Elevhälsoplan 2016 Inledning s elevhälsoplan beskriver hur våra rutiner, ansvar och beslutsgång ser ut. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla medarbetare ska känna

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Elever i behov av särskilt stöd har enligt styrdokumenten rättighet att få det stöd de behöver för sin skolgång och utveckling. I Lgr-11 kan vi läsa Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan

HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN. Håkantorpsskolan HANDLINGSPLAN ELEVHÄLSAN Håkantorpsskolan Läsåret 2017/2018 0 Innehåll Elevhälsan Håkantorpsskolan...2 Ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet...2 Rektor...2 Specialpedagog...2 Skolsköterska...2 Skolkurator

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 27/1 2016 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017

Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017 Elevhälsoplan för Vasagymnasiet 2016/2017 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2016-08-30 1 Bakgrund Elevhälsan är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA LÄSÅRET 2011/12 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA SKOLANS MÅL Eleven mår bra, trivs och är trygg i skolan, utvecklar färdigheter och klarar kunskapskrav. Mentor, den enskilda läraren

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor

Elevhälsoplan. Sickla skola 2014/15. Elevhälsoplan 2014-15. Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor Elevhälsoplan 2014-15 Elevhälsoplan Sickla skola 2014/15 Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarig 2014-09-15 Elevhälsoteamet Rektor POSTADRESS BESÖKSADRESS Sickla skola, 131 83 Nacka Gillevägen

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret

Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret Fredrika Bremerskolan Lokal elevhälsoplan Läsåret 2016-2017 Uppdaterad 160824 Att främja hälsa är att lära eleverna livet just som det är" Lars H Gustafsson, 2009 Bakgrund Elevhälsa är en verksamhet i

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan

Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Handlingsplan för elevhälsoarbete Kvarnbyskolan Kvarnbyskolan Box 5006, Lillbybacken 3 163 05 SPÅNGA 08-508 43 610 Elevhälsan Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

STÖDINSATSER I SKOLAN

STÖDINSATSER I SKOLAN 2017-02-14 STÖDINSATSER I SKOLAN FRÅN NOLL TILL SUPERKOLL annabe.moobis.se ANNA BENGTSSON @annabengtsson9 annabeutveckling.se Ledning & stimulans Åtgärdsprogram Behov Särskilt stöd Extra anpassningar Utredning

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro

Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se Upplägg Bakgrund och Psynks utgångspunkter Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda) Varför ska vi öka skolnärvaron? Riskfaktorer Systematiskt skolnärvaroarbete

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan

Sandeplanskolan. Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 1 (5) Sandeplanskolan Elevhälsorutiner Sandeplanskolan 2013-07-30 2 (5) Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och special- pedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst

Läs mer

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola

Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Lokal elevhälsoplan Svenstaviks skola Läsåret 2017-2018 Rektor Cecilia Medalen Rektor Jerry Prestberg Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Svenstaviks skola 2 Skolans elevhälsa 2 Svenstaviks skolas

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet

Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet PM Gymnasiechef 2015-10-09 Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet 2014-2017 Vår vision av Bäckadalsgymnasiet är att vi vill få alla elever att växa utifrån sina

Läs mer

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: ,

Isabell Hellerstedt. 50% skolkurator 50% biträdande rektor. Kontaktuppgifter: , Isabell Hellerstedt 50% skolkurator 50% biträdande rektor Kontaktuppgifter: 0122-852 74, 072-2462566 isabell.hellerstedt@finspang.se Isabell är socionom och har bl.a. vidareutbildning inom olika samtalsmetoder

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun

Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Barn- och elevhälsoplan - stöd för ledning och personal inom förskolor och skolor i Hjo kommun Dokumenttyp Rutin Fastställd/upprättad 2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Senast reviderad - Detta

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16

Elevhälsoplan. Boo Gårds skola 2015/16 Elevhälsoplan Boo Gårds skola 2015/16 1 Innehåll Innehåll... 2 Elevhälsoteamet... 3 Inledning... 4 Pedagogisk utredning... 6 Ansvarsfördelning... 7 Rutiner för elevärenden... 8 Vad gör vi för att upptäcka

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att öka skolnärvaro

Handlingsplan för att öka skolnärvaro Handlingsplan för att öka skolnärvaro Frånvaro i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra och att skolan inte, i samverkan med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Handlingsplan för att främja närvaro 2 (9) Arbetet med

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 1 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN 2 LILJEFORSSKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Bakgrund Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer