Spånga grundskolas Elevhälsoplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spånga grundskolas Elevhälsoplan 2015-16"

Transkript

1 Spånga grundskolas Elevhälsoplan Målsättning Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt riktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan, en gång med fokus på enskilda elever och en gång för att arbeta förebyggande och skapa övergripande rutiner på skolan. EHT följer upp elevernas kunskapsresultat, närvaro, kränkningsanmälningar, rastvaktsrapporter m m. Utifrån den information som framkommer vid dessa uppföljningar görs en kartläggning och det förebyggande arbetet kan därefter planeras. Lärarna och EHT har rutiner för sitt samarbeta så att enskilda elevers behov upptäcks och åtgärdas. 1

2 Elevhälsan träffar regelbundet elevassistenter och representanter för Grottan. Kurator och skolsköterska är medlemmar i fokusgruppen som arbetar med skolans värdegrund, och har som uppdrag att referera gruppens arbete till EHT. EHT ansvarar för att 4 gånger per läsår kolla av alla elevers frånvaro. EHT-medlemmar besöker arbetslagen. Mentorsparen bjuds in till EHT-möten en gång per läsår för att diskutera sin klass. Under läsåret inför vi Elevpärmen som är ett redskap för att utveckla elevens kunskapsprocess. Professioner i elevhälsan Rektor och biträdande rektor Har det övergripande ansvaret för att skapa rutiner för elevhälsans kvalitetsarbete och se till att elevernas behov av stödinsatser är tillräckliga. Deltar aktivt i elevhälsoteamet och i elevhälsoarbetet. Rektor, Madelen Kling Biträdande rektor, Anitha Sidefors Skolsköterska och skolläkare Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens Identifierar problem och symptom tidigt vid hälsobesök. Ger eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till god hälsa. Bevakar vaccinationstäckning och fullföljer vaccinationer. Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheten och vid yrkesvägledning Tar tillvara på kunskap om elevernas hälsa för elevhälsans/ skolans övriga arbete 2 Skolsköterska, Annica Jobrant Kurator Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i övergripande planering Genomför stöd-, motivations- och krissamtal, utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever. Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa- och sociala situation, lärande och utveckling Tar till vara på kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete. Kurator Catrin Kesselmar Specialpedagog Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i övergripande planering Kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön samt elevers behov av särskilt stöd. Genomför pedagogiska utredningar, utformar och genomför åtgärdsprogram Ger handledning och konsultation till övrig pedagogisk personal. Följer upp, utvärderar samt stöttar utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer. Specialpedagog Judy Albinsson

3 Studie och yrkesvägledare Har till uppdrag att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtida studier och yrkesliv bl.a. genom att vidga elevens perspektiv och visa på möjligheter utifrån elevens egna behov. Informerar vårdnadshavare och elever om gymnasieskolan. Organiserar PRAO i åk 8 och 9. Studie-och yrkesvägledare, Ann-Sofi Isaksson Att uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar När en elev,utifrån kunskapsmål och kunskapskrav, inte bedöms att kunna nå målen, och/eller visar på psykosociala svårigheter skall stödinsatser sättas in. Stödinsats, extra anpassningar och särskilt stöd Stödinsats = extra anpassningar och särskilt stöd Extra anpassningar En extra anpassning är en stödinsats som är möjlig att genomföra för lärare och övrig personal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt beslut behövs. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter och förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade 3 programvaror kan också, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. Särskilt stöd En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han trots att skolan gjort extra anpassningar inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Särskilt stöd är en stödinsats som inte är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Beslut om insatsen ska finnas samt ett åtgärdsprogram för särskilt stöd. De svårigheter det kan handla om är fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, alltför hög frånvaro, betydande svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter m m. Hur uppmärksammas elevens behov? När undervisande lärare upptäcker svårigheter för en elev att nå kunskapskraven, eller har annan oro för eleven ska läraren prata med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik. Eventuell extra anpassning påbörjas. Undervisande lärare informerar mentor. Mentor tar upp eleven i arbetslaget och diskuterar om extra anpassningar behövs i fler ämnen. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Detta dokumenteras i Elevhistorik och i elevens IUP. Utvecklingsledarna sammanfattar vilka elever som tagits upp i arbetslaget och mailar till alla lärare. Vid fortsatt oro, när de extra anpassningarna inte räcker till, gör mentor/ undervisande lärare en EHT-anmälan till EHT via mail till biträdande rektor. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Svar skrivs in i Elevhistorik. Om extra anpassning i form av kortare specialpedagog/speciallärarinsats önskas

4 ska mentor/undervisande lärare kontakta specialpedagogen via mail och ange behov samt vilka extra anpassningar som redan gjorts. Extra anpassningar som görs av Studiehörnan skrivs in i Elevhistorik av Studiehörnan. Utreda behov av särskilt stöd EHT utreder elevens behov av särskilt stöd. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. En utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med utredningar. Utredningen ska leda fram till beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. En diagnos innebär inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får heller inte vara ett villkor för att få särskilt stöd. Det är viktigt med ett gott samarbete med vårdnadshavarna under utredningsfasen. Elevens vårdnadshavare måste alltid ge sitt medgivande när det handlar om att göra en psykologisk eller medicinsk utredning. Utredningen som skolan gör består av två delar; En kartläggning och en pedagogisk bedömning. En kartläggning ska beaktas på individ, grupp och skolnivå och kan innehålla: Lärarnas observationer Extra anpassningar som redan gjorts Elevens åsikt Föräldrarnas uppfattning IUP Tidigare åtgärdsprogram Resultat från nationella prov Frånvarostatistik Information från tidigare skolor Underlag från elevhälsan Psykologiska, medicinska eller sociala utredningar En pedagogisk bedömning görs av elevens behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ansvarar för att genomföra och dokumentera utredningen, i samråd med elevhälsoteamet, eleven, vårdnadshavarna och undervisande lärare. Efter genomförd utredning bedöms om eleven behöver särskilt stöd eller inte. Detta dokumenteras i beslut om åtgärdsprogram eller beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram. Utarbeta åtgärdsprogram Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska det dokumenteras. Det är ett beslut som ska undertecknas av rektor, biträdande rektor eller specialpedagog. Biträdande rektor och specialpedagog har delegation att besluta om åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Behovet ska stödja sig på den pedagogiska bedömningen i skolans utredning. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, på så vis ett praktiskt redskap i vardagen. Åtgärderna kan vara Specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen Regelbunden kontakt med speciallärare Tillgång till elevassistent Placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång Åtgärder som ska ske utanför skoltid ska inte anges i åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att det framgår i åtgärdsprogrammet vem som ansvarar för åtgärderna och vilken befattning de har, samt vem som är ansvarig för att åtgärderna utvärderas och följs upp. Varje elev kan endast ha ett åtgärdsprogram åt gången. 4

5 Det är viktigt att datum finns när elev och vårdnadshavare har tagit del av beslutet eftersom de har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Rektor kan inte delegera beslut som gäller: Särskild undervisningsgrupp kan betyda undervisning i annan gruppering inom skoleneheten, undervisning i andra lokaler med annan personal i en kommungemensam grupp, daghem eller resursskolor. Enskild undervisning endast om det handlar om en långvarig åtgärd att eleven vid en eller ett par tillfällen i veckan får sin undervisning utanför den ordinarie undervisningen i klassen. Anpassad studiegång skolan gör en avvikelse från lagstadgad timplan Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram Personal som angetts i åtgärdsprogrammet ansvarar för att åtgärderna genomförs och följer upp dem i vardagen. Utvärdering Det är en systematisk analys och helhetsbedömning vid en inplanerad tidpunkt som bestäms när åtgärdsprogrammet upprättas. Elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta i utvärderingen av åtgärdsprogrammet. Hur ofta utvärdering ska ske beror på hur säker man är på att åtgärderna svarar mot elevens behov. Om åtgärderna inte svarar upp mot de behov eleven har skall nytt åtgärdsprogram skrivas med nya och andra åtgärder. Mentor, och eventuellt undervisande lärare, ansvarar för att utvärdering av åtgärdsprogram sker, och att utvärderingsdatum finns inskrivet i Elevhistorik. Han/hon ansvarar också för att sammankalla de personer som bör vara med vid utvärderingen. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Om utvärderingen visar att eleven inte längre behöver särskilt stöd skall beslut om att avsluta åtgärdsprogram tas. Rätten att överklaga åtgärdsprogram Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas av vårdnadshavare, eller elev som är 16 år,inom tre veckor från den dag vårdnadshavare/elev fått ta del av beslutet. Det är därför viktigt att dokumentera detta datum i besluten om åtgärdsprogram. Överklagan lämnas till skolan för bedömning. Står skolan fast vid sitt beslut ska överklagan skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd inom en vecka. Kommer överklagan in för sent avvisas det av skolan med ett skriftligt brev till vårdnadshavarna. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda stå bakom överklagandet för att det ska vara giltigt. Vårt mål är att samarbeta med elev och vårdnadshavare på ett sådant sätt att vi är överens med elev och vårdnadshavare om åtgärdsprogrammet. Blanketter dokumentation EHT- anmälan (skolans egen) Elevhistorik (digital fil) Utredning av en elevs behov av särskilt stöd (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd (Skolverkets nya) allmän handling Beslut om att avsluta åtgärdsprogram (Skolverkets nya) allmän handling Beslut kan inte sekretessbeläggas. Fördjupade utredningar Mer omfattande och fördjupade utredningar kan beställas av professioner utan- 5

6 för skolan. De syftar till att förstå barnet bättre och skall inte göras om det inte är eleven till gagn. Behoven, inte diagnosen avgör om eleven får särskilt stöd eller inte. Utredning sker alltid i samråd med vårdnadshavarna. Det kan gälla frågeställningar om Svag begåvning, Svårigheter att lära sig läsa, skriva, räkna, Koncentrationssvårigheter Svårighet att interagera socialt Rädsla för förändringar och rutinbrott Hög frånvaro Depression, ångest, ängslan, självskadebeteende En pedagogisk utredning ska alltid göras innan en psykologutredning kan beställas. Elever på Solhemskolan Lärare ska vid social oro eller oro för bristande måluppfyllelse fylla i blankett oro för elev vid Solhemsskolan till biträdande rektor på Solhemsskolan. När blanketten fylls i måste ni skriva vilka anpassningar ni gjort för att eleven ska nå målen. Elevmöte Elevmöte kallas möten med elev, vårdnadshavare, mentor och ev. företrädare för elevhälsan eller skolledning. Mötesanteckningar skrivs och diarieförs. Studiehörnan I studiehörnan finns specialpedagog, speciallärare och elevassistenter. Inventering av läsförmåga görs i åk 7 och åk 8. Staninevärdena skrivs in i digitala dokumentet Elevhistorik. Studiehörnan presenterar resultaten i arbetslagen. Studiehörnan erbjuder Läsgrupp till alla i åk 7 med Staninevärden mellan 1-2. Studiehörnan har planeringsmöten varje vecka där stöd i och utanför klassrummet planeras. Den resurstid som finns att tillgå är elevassistenterna och lärarnas på Studiehörnan och den tid andra lärare har för att fylla upp sina tjänster. Anpassning för elever med dyslexi Alla elever med dyslexi har möjlighet att få låna en bärbar dator. Specialpedagogen går igenom stödbehov och programvaror med varje enskild elev med dyslexi, dokumenterar i den digitala elevmappen - och meddelar sedan undervisande lärare. SamTidigt Först Är ett forum både på stadsdelsnivå och på skolnivå där skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och fältassistenter samarbetar kring förebyggande åtgärder för ungdomar i området. 6

7 Handlingsplan för Stödinsatser När undervisande lärare upptäcker svårigheter för en elev att nå kunskapskraven, eller har annan oro för eleven ska läraren prata med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik. Eventuell extra anpassning påbörjas. Undervisande lärare informerar mentor Extra anpassningar som görs av Studiehörnan skrivs in i Elevhistorik (studiehörnan). Mentor lyfter eleven i arbetslaget och diskuterar om extra anpassningar behövs i fler ämnen. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Det dokumenteras i Elevhistorik (mentor) och i elevens IUP (elev). Vid fortsatt oro när de extra anpassningarna inte räcker gör mentor/undervisande lärare en EHT- anmälan till EHT via mail till biträdande rektor. Samtal förs samtidigt med elev och vårdnadshavare. Svar skrivs i Elevhistorik (EHT) EHT utreder elevens behov av särskilt stöd. Utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Skrivs av specialpedagog. Skrivs in i Elevhistorik (EHT) Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram Skrivs under av skolledning eller specialpedagog. Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet. Mentor ansvarar för det. Fördjupade utredningar kan bli aktuella; psykosociala medicinska eller medicinska. Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd Skrivs under av skolledning Beslut om att avsluta åtgärdsprogram Skrivs under av skolledning 7

8 Handlingsplan frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldig att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen. Sjukfrånvaro Förälder/vårdnadshavare anmäler till skolan då eleven är frånvarande på grund av sjukdom. Detta sker via skolwebben eller på telefon senast klockan Ledighet En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/ hemsida. Det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Om vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan utbildningsnämnden besluta om vites föreläggande av vårdnadshavare. Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och frånvaro. Mentor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas samma dag en elev är ogiltigt frånvarande. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg. Vårdnadshavare har möjlighet att följa frånvaron i Skolwebben. Vårdnadshavare kan få SMS eller E-post vid ogiltig frånvaro. Framgångsfaktorer när det gäller skolnärvaroarbete Goda relationer, elever som trivs och känner motivation och lust att lära. För att skolan ska kunna åtgärda frånvaron är skolpersonalens bemötande av elever med skolfrånvaro och de elever som återvänder till skolan efter en frånvaroperiod av stor betydelse. Kunskapsfokus, vi har fokus på att eleverna ska klara skolans kunskapskrav och de åtgärder vi 8 sätter in syftar till att eleverna så fort som möjligt ska vara närvarande i skolan och få det stöd de behöver för att kunna må målen. Samverkan, skolan behöver samverka med andra verksamheter i kommun och landsting t.ex. socialtjänst, BUP, polis och fritidsförvaltning. Att lyssna på eleverna och göra dem delaktiga i skolnärvaroarbetet är betydelsefullt. För att kunna vända frånvaro till närvaro är det nödvändigt att ta del av elevens egna tankar. Tydligt ledarskap som framhåller att skolnärvaro är en prioriterad fråga. Allas engagemang, att all personal är engagerad i skolnärvaroarbetet är betydelsefullt. Rutiner och systematiskt förbättringsarbete är av största vikt. Rutiner som är väl förankrade bland lärarna och som är kända bland elever och vårdnadshavare ökar skolnärvaro. Samarbete med vårdnadshavare Tekniska förutsättningar, såsom möjlighet till SMS till vårdnadshavare vid frånvaro osv. Kartläggning EHT gör en kartläggning fyra gånger per år över vilka elever som har hög frånvaro, både giltig och ogiltig. Detta gör att vi får en bild av vilka elever som har hög frånvaro och har möjlighet att se eventuella samband. Samtal med skolsköterska och kurator hjälper oss också i att se mönster hos de elever som är frånvarande och hur vi kan motverka frånvaro. Åtgärdstrappa vid risk för hemmasittande Det är viktigt att agera tidigt om en elev börjar ha hög frånvaro, även om det gäller en sjukanmäld elev med giltig frånvaro. Mentor kontaktar hemmet senast när eleven varit borta en vecka och diskuterar anledning, mående och om hur det går att kompensera bortfallen undervisning, arbetsuppgifter, läxor etc Elevmöte anordnas. Hänvisning till första linjens psykiatri Skolsocial kartläggning görs. Eventuellt hälsar kurator och skolsköterska på hemma. Anmälan till socialtjänsten.

9 Handlingsplan vid frånvaro (ansvarig anges inom parentes) Vårdnadshavare ska alltid informeras samma dag vid ogiltig frånvaro. Detta sker genom Skolwebbens SMS, E-post eller mentor. Efter varje ogiltigt frånvarotillfälle frågar mentor, elev och vårdnadshavare, om orsaken till frånvaron. Vårdnadshavare anmäler giltig frånvaro vid sjukdom etc. Efter en veckas giltig frånvaro kontaktar mentor hemmet och samtalar om hur det ser ut för eleven. (mentor) Vid upprepad ogiltig frånvaro, 3-4 tillfällen, kallas elev och vårdnadshavare till skolan för samtal med mentor. Mötet dokumenteras i elevhistorik. (mentor) Vid långvarig giltig frånvaro fortsätter mentor att kontakta hemmet en gång i veckan, samt kallar elev och vårdnadshavare till elevmöte på skolan. (mentor) Vid fortsatt ogiltig frånvaro, eller vid hög giltig frånvaro, startas en utredning genom att en EHT- anmälan lämnas till elevhälsan (mentor). Anmälan ska föregås av samtal med vårdnadshavare och arbetslag (mentor). Vid många sena ankomster kallar mentor till möte med elev och vårdnadshavare. EHT behandlar elevärendet. Eleven kallas till kurator för tre samtal. Skolsocial kartläggning görs (kurator). Vid hög giltig frånvaro kallas eleven till skolsköterska och ev. skolläkare (skolsköterska). Vid fortsatt frånvaro diskuteras elvens situation inom arbetslag och elevhälsa. Elev och vårdnadshavare kallas till möte med skolledning och ansvarig lärare samt ev. socialtjänsten. Anmälan till socialtjänsten görs vid hög frånvaro (rektor). Om ingen förbättring sker kan vårdnadhavare och elev kallas till ytterligare möten med skolledning, mentor samt övriga berörda lärare. Om elev, utan giltig orsak, är frånvarande i betydande omfattning kontaktar rektor grundskolechefen på grundskoleavdelningen som beslutar om eventuellt vite. Skolan fortsätter åtgärdarbetet även efter att anmälan gjorts. 9

10 Bemötande av elever som kommer tillbaka efter en lång frånvaro Det är av största vikt att elever som kommer tillbaka till skolan efter en längre frånvaro tas emot på bästa sätt. Det är bra att fråga elev och vårdnadshavare hur de vill att bemötandet ska vara då det kan variera mellan olika elever. Varningssignaler som man bör reagera på - Trötthet - Huvudvärk - Nedstämdhet - Magont - Beteendeproblem - Ospecificerat obe hag - Vill gärna lämna lektionen för att gå på toaletten eller hämta böcker. 10

11 11

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Nya Elementars skola 2015-2016

Nya Elementars skola 2015-2016 Elevhälsoplan: Nya Elementars skola 2015-2016 Inledning Detta är Nya Elementars plan för elevhälsoarbete. Här anges rutiner, ansvar och beslutsgång. Elevhälsoplanen är ett lokalt styrdokument som alla

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16

Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16 1 Utdrag ur Elevhälsoplanen 2015-16 2 Innehållsförteckning Sid. 3-4 Sid. 5-6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9-10 Sid. 11 Elevhälsans uppdrag och organisation på Västbergaskolan Klassöversikter och diagnoser, klassgenomgångar

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015 Rönnbyskolans handlingsplan för Elevhälsan 2014-2015 Reviderad 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELEVHÄLSAN 3 MÅLSÄTTNING 3 ELEVHÄLSOTEAMET 3 TRYGGHETSTEAMET 3 METODISKT ARBETE 4 ÄRENDEGÅNG VID ORO KRING

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

FRÅNVAROTRAPPAN. Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande. Fortsatt frånvaro

FRÅNVAROTRAPPAN. Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande. Fortsatt frånvaro Ett verktyg och en vägledning när elev är frånvarande 1 2 3 4 5 Frånvarande elev Upprepad Fortsatt Ytterligare insatser Anmälan om skolpliktbevakning Vid varje tillfälle av (ogiltig eller giltig) som ger

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016

Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 Fridas Hage Elevhälsoplan för Fridas Hage 2015/2016 En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Arbetsplan för Elevhälsan

Arbetsplan för Elevhälsan EKTORPSRINGEN Arbetsplan för Elevhälsan 2013-12-03 Målsättning och arbetsplan Arbetet med eleverna utgår från klassen. Det är av stor vikt att det finns en specialpedagogisk medvetenhet inom arbetslaget,

Läs mer

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation Höörs kommun 27 sep 2014 Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation undervisning pedagogisk utredning stöd i form av extra anpassningar inom ramen

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA

ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014-09-23 ELEVHÄLSOPLAN SALTSJÖ-DUVNÄS SKOLA 2014 Innehållsförteckning: Elevhälsoplan - presentation Elevhälsoarbete arbetsgång, protokoll för EVK Lathund inför upprättande av åtgärdsprogram Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

2014-04-15. Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. Vilka spår lämnar skoltiden?

2014-04-15. Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. Vilka spår lämnar skoltiden? Temadag 24 april 2014 Skolfrånvaro Nacka Föreläsning Miriam Lindström Speciallärare och handledare www.attention-utbildning.se Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. En inkluderande skola innefattar

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Elevhälsoplan 2013/2014

Elevhälsoplan 2013/2014 2014-03-24 1 (11) Herrestorpskolan Tove Svensson Rektor Elevhälsoplan 2013/2014 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Elevhälsan i skollagen... 3 Elevhälsans uppdrag... 3 Trygghetsrådet... 4

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag

De olika kompetensernas uppdrag och arbetsuppgifter Rektors uppdrag Övergripande handlingsplan för barn- och elevhälsoteamet i Arjeplogs Kommun Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och därför måste alla som träffar eleverna

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Rutin gällande ogiltig frånvaro

Rutin gällande ogiltig frånvaro Rutin gällande ogiltig frånvaro Fortsatt ogiltig frånvaro Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Samverkande socialsekreterare bjuds in. 7:e ogiltiga frånvarotillfället Klassföreståndare

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa ORO/NEDSTÄMDHET HANDLINGSPLAN för skolor i Enköpings kommun Vad säger skollagen? Skollagen 1 kapitlet, 4 paragrafen Utbildningen

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Umeåmodellen Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor Elever med hög skolfrånvaro Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Dokumentansvarig: Karin Arnqvist specialpedagog och Cecilia

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro

Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro RIKTLINJER 1 2010-03-31 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-157773 Riktlinjer rörande skolplikt, närvarokontroll och åtgärder vid olovlig frånvaro Fastställda av barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa

Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Södertörns friskolas förebyggande och främjande arbete för god elevhälsa Innehållsförteckning Om elevhälsan.. 3 Södertörns friskolas elevhälsoteam (EHT) 3 Ansvarsfördelning 4 5 Förebyggande arbete för

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

2013-10-18. Elevhälsan. - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola

2013-10-18. Elevhälsan. - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola Elevhälsan - utveckling för hela skolan! Malmaskolan Odensvi skola 1 Gymnasiebehörighet (riket) från 91,4% år 1998, till 87% år 2013 Lägst i landet: 67,2 85,6% av gymnasieeleverna i Sverige har tagit examen

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Trygghet, ansvar, respekt

Trygghet, ansvar, respekt Trygghet, ansvar, respekt Elevhälsoplan Stenkulans Skolenhet F-3 Skolenhet 4-9 2015-02-13 Innehåll 1 Bakgrund 7 1.1 Stenkulans vision... 7 2 Elevhälsoplanens syfte 7 3 Styrdokument 7 3.1 Lagar, föreskrifter

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer