Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi A P E R I R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi A P E R I R"

Transkript

1 Infrastruktur for lønnsom velferdsteknologi

2 Kort Bakgrund Morten Moland

3 Mange roper få kan

4 Ulike typer velferdsteknologi Trygghets- og sikkerhetsteknologi skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppen, som nå utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer. Kompensasjons- og velværeteknologi bistår når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som gjør hverdagslivet enklere, som for eksempel styring av lys og varme. Teknologi for sosial kontakt bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, som for eksempel videokommunikasjonsteknologi. Teknologi for behandling og pleie bidrar til at mennesker gis mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse. Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv. er eksempler på slike tekniske hjelpemidler.

5 Nasjonalt program for utvikling og innføring av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Hovedmål: velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen Økt bruk av velferdsteknologi i helseog omsorgstjenestene skal bidra til å: forbedre brukernes mulighet til å mestre egen hverdag øke brukernes og pårørendes trygghet, og avlaste pårørende for bekymring øke brukernes og pårørendes deltakelse i brukernettverk, og mulighet til å holde løpende kontakt med hverandre og med hjelpeapparat

6 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Prosjekt som kommunale eiendoms firmaene kan delta i 30 tallet kommuner har vært med i ulike faser Noen av resultatene kommer her i dag CareTech AS All Rights Reserved 7

7 Organisering av prosjektene BoIT Styrgrupp/ Beställare BoIT-ftg SABO HI SKL?. Resursgrupper 1 Tjänster & affärsmodeller 2 Öppen tjänsteplattform 3 Infrastruktur Utvärdering och sammanställning 4 Samhällstjänster & omsorg PK Varberg Växjö Falun Göteborg Stockholm Västerås BoIT-företag BoIT-företag BoIT-företag BoIT-företag BoIT-företag BoIT-företag Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun KO KO KO KO KO KO Tjänstelev. Tjänstelev. Tjänstelev. Tjänstelev. Tjänstelev. Tjänstelev.

8 BoIT i flere steg med bredt fokus i Boendeinfo Anslagstavla Meddelanden Bussen kommer Bokning av tvättstuga Bokning av frisör Bokning av bord i Smarthus + restaurang Beställning av mat i Smarthus + restaurang Bokning av läkare Bokning av terapeut, massage Fastighet Elektroniskt lås med dörrkamera Inbrottslarm Brandlarm Röklarm Belysningsstyrning Mätning av energiförbrukning el, värme och vatten Reglering av värme, ventilation och persienner Dörrlarm Samhälle/Omsorg Trygghetslarm Hemma/Borta funktion Spisvakt Vattenvakt Videosamtal Mätning av blodtryck, temp, puls m.m. Inaktivitetslarm Spårning av försvunnen person Styrning av telefon, TV, radio och fotoarkiv Hälsodagbok Medicindagbok Hemtjänsten kommer, vem/vilka som kommer och när Hemtjänstens dokumentation Hemsjukvårdens dokumentation Påminnelsefunktion Nattfrid m fl

9 Organisering av utfordringene 1 2 Tjänsteområden/ Affärsmodell Presentation Tjänsteplattform Informationsarkitekt ur/ Databaser 3 Befintliga fastighetssystem Hemmanod Aktivt bredbandsnät / Kommunikationsoperatör Infrastruktur / Passivt fastighetsnät Fastighet Internet Kommersiell Förvaltning Telefoni i Boendeinfo Open Platform Tjänste-plattform TV Fastighetsbredband Samhälle /Omsorg Teknisk Förvaltning Omsorgsbredband 4 BoIT 2.0 är organiserat i fyra olika projektområden : 1 Tjänster & affärsmodeller Projektledare är Leif Andersson, Bostadsbolaget i Göteborg 2 Öppen tjänsteplattform 3 Infrastruktur Projektledare är Anders Johansson, SABO 4 Samhälls- & omsorgstjänster Utvärderare är Karin Hovlin, konsult Governo Projektkoordinator, Stefan Lundberg, KTH

10 Hvorfor er velferdsteknologi viktig SEK 620 Tkr/år NOK870 Tkr/år SEK 150 Tkr/år NOK 180 Tkr/år 50 Miljarder 25 Miljarder pers pers pers Eget boende, ingen kommunal insats Kommunal insats med hemtjänst i eget boende Kommunal insats i Särskilt boende Källa: Socialstyrelsen 2012

11 Hvordan kan velferdsteknologi bidra PRIVAT MARKNAD (Privat erbjudande..rut+rot) Försening av insatser, reducerad kostander när insats väl görs KOMMUNAL MARKNAD (SOL, LSS, LOV, etc.) + (HSL..ASIH) PRIVAT MARKNAD Eget boende Hemtjänst i eget boende Särskilt boende

12 Fordelene med velferdsteknologi 6 Mkr 20 Mkr Digitalt tilsyn øker kvaliteten på tjenesten og gir mange store nettobesparelser Kvalitetsfordeler Kontinuerlig tilsyn Hjelp når behov oppstår Trygghet hos bruker og pårørende Kostnader Personal IKT-støtte Introduksjon for personale i hjemmetjenesten Teknikk til brukere Teknikk til hjemmetjenesten Effektivitetsgevinst 20 mill./år Mindre reiser Innsatser ved behov 15 tonn mindre CO 2 Kilde: Vesterås kommune beregnet på 300 brukere for tilsyn

13 uttrykt på en annen måte 1. 6% nettobesparing av dagens hjemmetjenestebudsjett. 2. hvilket kan frigjøre 50 årsverk som kan være hjemme hos brukerne. 3. og alternativt tilby 140 nye brukere hjemmetjeneste og alternativt tilby 140 nye brukere hjemmetjeneste Kilde: Vesterås kommune/e-centret beregnet på 300 brukere for tilsyn

14 Kommuners strategiske mål MÅL RESULTAT EFFEKT Trygge individer Selvstendige individer Gode sosiale nettverk Mindre behov Mer effektiv innsats Senere innsatsbehov Mindre innsatsbehov Færre reiser/ reisetid Bedre kvalitet Lavere kostnader Bedre miljø

15 Felles Arealer Leilighet / Hus Så hvorfor samarbeide over faggrenser Energi Gjennomstrøms optimering måling VVS Elektroniska lås A Mätning / Smartgrid Belysningsstyrning Insamlare Innbrrudds alarm Lekkasje Brandalarm Overrrisling komfyrvakt Trygghetslarm. Hemmanod Triple Play Giraffen Bildtelefoni Natt-tillsyn Heisalarm Bruk av Elektroniske Felles vask lås Insamlare Källarnod Innbruddslarm Lekkasjet Brandalarm Nett operatør Internet Data/Signal sentral En- Reduce Mätsystem Larmsystem Aptus RCO Amido ebostad Netadmin Larmsystem STT Husar Kundregister Mätmodul Belysningsmodul Larm modul Larm modul Larm modul FBR CareWin Bosch Anhörig Räddningstjänsten Trygghetscentralen Signal Sentral

16 En enklere infrastruktur for flere tjenesteområder Utan Tjänsteoperatör Med Tjänsteoperatör NOD NOD NOD NOD NOD Kommunikation Kommunikation A B C D A B C D Drift A Drift B Drift C Drift D Drift Tjänsteoperatör

17 Leveranse til privatpersoner Vaktcentral Brandvakt CPE Spisvakt Internet Digital tillsyn Kommunikationsoperatör

18 Leveranse til kommuner Vaktcentral Nattillsyn / Larmgruppen Brandvakt CPE Spisvakt Digital tillsyn Internet Stadens IT-avdelning Välfärdsbredband Kommunikationsoperatör

19 Eksempler på tjenester Larm: dörr öppen eller olåst Brandvakt Rörelsevakt Larm: Fönster öppet Vattenvakt Spisvakt Timer för elförbrukare Anhörigtjänster via App Display och trygghetsvakt Portal för att se och ändra tjänster

20 Eksempler på tjenester Trygg promenad (GPS) Digitalt tillsyn Andningskontroll Digitalt vårdsamtal & kommunikation Fallvakt Digital trygghetvakt Ljusstyrning & ledljus

21 Samarbete med kommun(er) INDIVIDUELLT BEHOV! TRADITIONELLA TJÄNSTER Service i hemmet Personlig omvårdnad Boendestöd Matleveranser Avlösning för anhöriga Ledsagning Trygghetslarm Inköp Rehabinsatser Ansökan Individuell behovsbedömning Traditionellt Utförande Levererad tjänst Kvalitetsuppföljning / Evidens Biståndsbeslut Utvärdering e-tjänster NYA e-tjänster Digital tillsyn 24/7/365 Påminnelsestöd Fall och passivitetsindikationer Larm och automatiskt åtgärd för brand, vatten Matleveranser med valfrihet Social kontakt med anhöriga / personal Med fler.

22 Exempel på verksamhetsprocess Välfärdsbredband kan stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera digitala Välfärdstjänster Ansökan Individuell behovsbedömning Traditionellt Utförande Levererad tjänst Kvalitetsuppföljning / Evidens Biståndsbeslut Utvärdering Endast en av fem kunder som har beviljad hemtjänst har en aktiv bredbandsanslutning därför behövs Välfärdsberedband e-hemtjänst Välfärdsbredband Kommunens nät når ca normalt hälften av hemtjänst-kunderna och verksamheten kan inte göra ETT avrop utan måste själv lösa kommunikationen utanför Stadskommun nät

23 Forenklet Velferdsbredband TSP TSP Larm Central Publikt Internet Trygg i hemmet Verksamhetsprocess Stadsnät Core Distribution Access Fiber Kravställning: Kommunikation Kontroll A-Ö Upphandling Kommentus krav Stadens omsorg Privat vårdgivare Arkitektur Lösningsdesign 3/ 4 G Anhörig stöd koppling Utomhus trygga promenader Väl:färds bredband Fastighetsnära infrastruktur

24 Hvordan kommer man videre i prosessen? Involvere berørte parter Identifiser, beskriv det individuelle problembilde Formulere minimumskrav for virksomheten Kommunikasjonskrav kontroll hele veien i kjeden, fra alarmknapp alarmenhet- alarmmottageromsorgstjeneste Velferdsbredbånd skaper forutsetninger for å levere øvrige Velferds-, eiendomsnære-, hjemme, ASHItjenester

25 Takk for oppmerksomheten

26 Exempel på Välfärdsbredbands införande

27 Exempel på Hälsonod

28 Omsorgsteknologi områden Trygghets- och säkerhetsteknologi skapar trygga ramar kring individens liv och hantering en av egen hälsa. Trygghetslarm är den vanligaste lösningen på detta område, som nu utvidgas med varning- och lokaliseringsteknologi samt olika former av sensorer. Kompensations- och välbefinnande teknologi bistår individen när minnet blir sämre eller vid fysisk funktionsnedsättning. Detta omfattar även teknologi som gör vardagslivet enklare, som till exempel styrning av ljus, värme, öppning av dörrar m.m. Teknologi för social kontakt bistår individen med att komma i/hålla kontakt med andra genom exempelvis videokommunikation. Teknologi för vård och omsorg bidrar till att människor ges möjlighet att bättre kontrollera egen hälsa för kroniska lidelser. Till exempel genom automatisk mätning av blodsocker, blodtryck m.m. Copyright 2012 CareTech AS. All rights reserved.

29 Kombination av varma händer och teknologi för en bättre vård Vårdkrisen skapas inte av äldre böljan, men av föreställningen att vård och omsorg inte kan genomföras på ett annorlunda sätt än i dag. Frigör de varma händerna: Underlättar för vårdpersonal i de dagliga sysslorna. Med förenklade processer och teknisk assistans såsom automatisering av bl.a. dokumentation. Frigör tid för vårdpersonal till omsorg och mänsklig kontakt. Copyright 2012 CareTech AS. All rights reserved.

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd

e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst och Välfärdsbredband - ett sätt att skapa välfärd e-hemtjänst Utmaning 1 - Demografi Utmaning 2 - Ekonomi Utmaning 3 - Kompetensförsörjning Produktifiering Kommunens uppdrag Övrigt 25 % Äldre

Läs mer

boit 2.0 Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit 2.0 Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit 2.0 Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Under drygt två år har 14 allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad 2012-11-25 Patrik Forsström e-centret AB Fallstudie SABO:s projekt i Västerås och Halmstad SABO:s utvecklingsprojekt BoIT Bostaden är i dag mer än bara en bostad, den är en bostadsplats, en studieplats,

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

Att införa e-hemtjänst. erfarenheter från Västerås stad

Att införa e-hemtjänst. erfarenheter från Västerås stad Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Foto: Västerås stad, Leif Johansson/Bildarkivet.se sid 16, Erik Lundback sid 20 Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund,

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Effekter av digitala tjänster för äldrevård

Effekter av digitala tjänster för äldrevård Effekter av digitala tjänster för äldrevård En ekonomisk studie Januari 2014 A c r e o S w e d i s h I C T A B Acreo Rapport acr057005, Författare: Marco Forzati & Crister Mattsson På uppdrag av: S v e

Läs mer

EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE

EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD, EN EKONOMISK STUDIE Marco Forzati Crister Mattson Acreo Swedish ICT AB www.acreo.se 2 !! EFFEKTER AV DIGITALA TJÄNSTER FÖR ÄLDREVÅRD EN EKONOMISK STUDIE Acreo

Läs mer

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER SMART IKT FÖR ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN AFFÄRSMODELLER FÖR SAMHÄLLS- OCH FASTIGHETSTJÄNSTER

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Bilaga 3 till Genomlysning av äldreomsorgen i Älmhults kommun Eva Arvidsson STQM Management AB samt Göran Svensson Planum Organisation AB Augusti 2015

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Marie Sjölinder, marie@sics.se Per- Olof Sjöberg, pos@scis.se, Anneli Avatare Nöu, anneli@sics.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer