del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden till för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Trafikverket begärde utökad granskningstid till vilket också beviljades. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande. I detta utlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. Följande har inte haft något att erinra mot förslaget NSVA E.ON Elnät Sverige AB Laholms kommun Lantmäterimyndigheten, Ängelholm Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande myndigheter m.fl. Länsstyrelsen informerar om att en ansökan om bitopskyddsdispens för att kulvertera ett öppet dike inom planområdet har inkommit till Länsstyrelsen, men inget beslut har fattats i ärendet. Länsstyrelsen har i samrådsskedet informerat om att dispens generellt sett inte medges för att ta bort eller flytta hela biotoper. Länsstyrelsen rekommenderar därför att planen inte antas innan det är säkerställt att diket kan kulverteras. Kan dispens inte lämnas behöver planen anpassas till rådande förhållanden. Vidare konstaterar de att kommunen gjort en inventering och en särskild bedömning av eventuell förekomst av större vattensalamander inom planområdet och kommer fram till att området inte utgör en livsmiljö för

2 salamandern. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning och anser att artskyddsfrågan är tillräckligt utredd. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Det nya planförslaget innebär bland annat att befintliga diken och stenmur ej kommer att kulverteras respektive flyttas. (Innan planförslaget omarbetades beviljade Länsstyrelsen dispens från biotopsskyddsbestämmelserna för kulvertering av diken samt flytt av stenmur. Som villkor för beslutet anges bland annat att stenmuren ska återuppbyggas inom naturområdet, väster om sin nuvarande placering och att det som kompensationsåtgärd för de kulverterade dikena ska planteras en trädrad av lindar längs med infartsvägen i öster.) Trafikverket påtalar att de tidigare yttrat sig i samband med samråd ( , TRV 2014/27949). De efterfrågade då en redovisning av beräknad trafikalstring och flödesfördelning till följd av detaljplanen samt hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och dess anslutningar och vilka åtgärder som kan krävas. Trafikverket noterar att planbeskrivningen har kompletterats med bakgrundstrafik samt genererad trafik för år 2015 respektive år Dessa siffror stämmer inte överens med det material som Trafikverket tidigare erhållit från kommunen, och som ligger till grund för arbetsplan och utformning av Inre Kustvägen. Enligt av kommunen tidigare lämnade uppgifter är beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Norra vägen 450 fordon och beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Mellanvägen är 1200 fordon. I detaljplanen redovisas betydligt högre siffror och Trafikverket ifrågasätter varför kommunen utgår från andra prognoser i detaljplanarbetet jämfört med de som tidigare delgivits Trafikverket. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget kräver vi en tydligare redogörelse över vilka trafikmängder och vilken flödesfördelning som förväntas år Flödesfördelning krävs för att kunna avgöra om och i så fall vilka åtgärder som kan komma att vara nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen. Trafikverket efterfrågar också en förklaring till varför detaljplanen baseras på andra prognoser än de som tidigare delgivits Trafikverket för planeringen av Inre Kustvägen. Alla eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska bekostas av kommunen/exploatören. Om åtgärder blir nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen (utöver vad som finns med i arbetsplanen för Inre Kustvägen) ska dessa till fullo bekostas av kommunen. Trafikverket och kommunen måste vara överens om behov och utformning av eventuella åtgärder i anslutningarna till Inre Kustvägen innan detaljplanen föres till antagande. För åtgärder som rör statlig väg ska krav och råd enligt VGU följas. 2 (17)

3 Om åtgärder på det statliga vägnätet eller dess anslutningar blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket förutsätter vidare att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Efter samrådet har Trafikstudie Exploatering Nordöstra Båstad (Reinertsen 2013) kompletterats med ett PM (Reinertsen 2014) som beräknar trafikbelastning och flödesfördelning vid utbyggnad av cirka 220 bostäder. (Det nya planförslaget som går ut på förnyad granskning möjliggör cirka 150 bostadsenheter.) PM et visar att ingen korsningspunkt får så hög belastning att ombyggnad krävs vid ett genomförande av en utbyggnad om cirka 220 bostadshus. Inga åtgärder på vägnätet föreslås till följd av detaljplanen. Trafikverkets planering av Inre Kustvägen utgår från de prognoser som var aktuella vid tillfället för framtagande av arbetsplan för Inre Kustvägen. Området för aktuell detaljplan fanns då med i översiktsplanen men var ännu inte föremål för exploatering. De nu framtagna prognoserna utgår från tillkommande trafikalstring från samtliga detaljplaneprojekt i Hemmeslövsområdet. Vid en jämförelse med Beräkning av utomhusbuller (ÅF, 2013) finns det inget som tyder på att utbyggnad enligt detaljplanen skulle leda till överskridande av bullervärden, varken från väg- eller tågtrafik. Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning). Vi kommer att behöva 2 st. E-områden på 7x7m. åtkomliga med kranbil och grävmaskin enligt förslag 17/ Ny placering enligt förslag 14x14m, 15/5 2014, se bifogad karta nr. 1. Vi noterar att dessa finns med på plankartan men är flyttade en gång till. Vi försöker så gott det går att centrera transformatorstationerna i det tänkta lågspänningsnätet för att inte få för långa 0,4kV-kablar ut till kabelskåpen och vidare in till husen. Det E-området som ligger i öster på naturmarken har hamnat för långt norrut och för nära det andra. Det behöver flyttas och eftersom det har tillkommit en lite större grönyta nere i sydvästra hörnet så har vi ett nytt förslag, se bifogad karta nr. 2. På detta vis så täcker vi ungefär halva området per station. 3 (17)

4 Det andra E-området är flyttat lite norrut. Där kommer vi att behöva förlägga kablar söderut i grönområdet, se bifogad karta nr. 3. Hur påverkar fördröjningsytan för dagvattnet denna förläggning? Vi kommer sannolikt att behöva förlägga två nya 1OkV-kablar till området utmed Norra vägen österut för att få med transformatorstationerna i vår ringmatning. Detta är i sin tur avhängt av byggnationen av Inre Kustvägen För en tilltänkt exploatör kan det vara intressant att veta att leveranstiden för en nyanslutning inom detta område beräknas i dagsläget till mellan sex och nio månader. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Ett E-område (14x14 m) möjliggörs inom det nya planområdet. Inre Kustvägen beräknas vara färdigbyggd i december Genomförandekapitlet i planbeskrivningen kompletteras med uppgift om leveranstid för nya anslutningar. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade Ägarna till Hemmeslöv 10:22 önskar att inga hus med höjd på 8,3 meter byggs här i sommarstugeområdet. De kan lika gärna byggas i den norra delen av området. Vidare föreslår de ett grönområdet runt den gamla bebyggelsen, likt den som är vid Hedhuset. Det är en helt annan typ av hus som kommer att byggas nu inga fritidshus. Detta kan ej påverka er nämnvärt på ett så stort område då eventuellt alla tomter ej blir sålda. Kommentar: Delar av Hemmeslöv har en gång tillkommit som utpräglad sommarbebyggelse, med små stugor på stora tomter. Av detta har det skett en successiv förändring där många hus omvandlas till åretruntbostäder. Båstads kommun ser positivt på denna utveckling som ger fler möjlighet att bosätta sig i kommunen året runt. Med Heden vill Båstads kommun göra det möjligt att erbjuda kommunala tomter och samtidigt stärka resandeunderlaget för den nya stationen. Ny bebyggelse längs med Norra vägen, i anslutning till befintlig bebyggelse i sydöstra delen av planområdet, sänks från 2-plans hus till 1 ½-plans hus. Istället ges möjlighet att bygga i två plan eller mer i kvarteren längre norrut. Gångpassagen strax norr om fastigheten Hemmeslöv 10:22 dubbleras från 3 m till 6 m NATUR-mark för att skapa större avstånd till ny bebyggelse. 4 (17)

5 Ägarna till Hemmeslöv 10:36 påtalar att de efter den av Båstad kommun utskickade underrättelsen om utställning för ovanstående detaljplan daterad har följande synpunkter på planförslaget. 1) Det är väsentligt att bebyggelsen öster om Hedvägen/Grönfiksvägen bevarar det för Hemmeslöv utmärkande högsta tillåtande höjd på bebyggelse dvs maximalt 1-1/2 plans bebyggelse för att inte avvika på ett onaturligt vis från befintlig bebyggelse och befintlig natur. De i området sedan tidigare av kommunen tagna överväganden och riktlinjer skall även gälla framledes. 2) Grönfinksvägen skall ej anslutas till den utbyggda Rågångsvägen då detta skulle innebära en väsentlig risk att bli smitväg från planområdet via Grönfinksvägen/Hedvägen mot norr och Skummeslöv/Laholm. Hedvägen är idag livligt frekventerad av cyklister från Kustvägen via Hedvägen och vidare cykelvägen genom naturreservatet mot Skummeslöv. Det kan inte vara trafikmässigt hållbart att ytterligare väsentligt öka risken för biltrafik i ett mycket cykelbelastat område. Grönfinksvägen bör enbart anslutas för cykeltrafik från Rågångsvägen. 3) Grönområdet öster om Grönfiksvägen måste bevaras som fördröjningsyta för dagvatten. Hela området har problem med dagvatten vid nederbörd. Undertecknades fastighet vilken gränsar till detta område har haft översvämning vid tidigare tillfälle varför det är helt nödvändigt att den för dagvatten sedan tidigare avsatta markytan bevaras och inte förändras eller minskas. Grönområdet öster om Grönfinksvägen bör snarare utökas än minskas i samband med ny plan/ny bebyggelse. Undertecknade fastighetsägare har via köpekontrakt i slutet av mars 2014 förvärvat fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:36. Då varken Mäklarfirman Nadjafi Kristensson eller säljaren trots förfrågan upplyst oss om det långt gående förestående planförslaget eller det informationsmöte för allmänheten den 15/ blir detta första gången vi har haft möjlighet att yttra oss som sakägare. Detta olyckliga tillvägagångssätt innebär således att det hade varit bättre att våra synpunkter skulle ha framkommit i ett tidigare skede. Vi vill med detta förklara varför dessa synpunkter ej framkommit tidigare. Kommentar: Mellan ny bebyggelse och befintlig bebyggelse längs Grönfinksvägen finns ett meter brett grönområde, med beteckning NATUR i gällande detaljplan. Det detaljplanelagda naturområdet öster om Grönfinksvägen kommer att utökas till totalt m. Bedömningen är att naturmarken utgör en tillräcklig buffert mellan befintliga villor och tillkommande ny bebyggelse i öster. Grönfinksvägen och dess anslutning till Rågångsvägen ingår inte i detaljplanen. De är redan idag detaljplanelagda som gata (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. 5 (17)

6 Ägarna till Hemmeslöv 10:60 påtalar att deras synpunkter från samrådet kvarstår se nedan. Ingen hänsyn har tagits till våra nedan punkter. Exploateringen i området har i stort minskat men inte tomterna/ fastigheterna närmast Rågångsvägen. Jämför man anslutningar till övriga tomter borde endast 3 stycken tomter detaljplaneläggas. Översiktplanen redogör inte för denna stora och täta exploatering. Svaret i samrådsredogörelsen gällande Hedvägen rimmar illa när det idag är ritat att Hedvägen idag till 80 % kommer användas till matargata för att sedan svänga ned på Duvvägen istället att fortsätta de sista metrarna till det nya området. Om man menar att detta medför oönskad belastning m.m. för naturreservatet borde man andra denna sträckning. Man borde även ta bort möjligheten till flerbostadshus vid/nära naturreservatet. Som fastighetsägare av Hemmeslöv 10:60 vill vi inkomma med följande synpunkter (som tidigare). I dag är vår fastighet placerad vid en stillsam och skyddad återvändsgränd (Duvvägen 1). Om den föreslagna detaljplanen blir av kommer i stället för åkermark/äng en matarväg (Rågångsvägen) finnas utmed/framför fastigheten. Insyn direkt från vägen in på vår tomt, buller från trafik och andra passerande m.m. Förslagvis kan man lägga matarvägen i Hedvägens förlängning istället. I dag har fastigheten en vidunderlig utsikt över en stor äng och den fantastiska Hallandsås. Skulle förslagna detaljplanens exploatering bli av, kommer denna utsikt försvinna. Förslagsvis kan man minska exploateringen genom en mindre exploatering närmare Norravägen/ Korpvägen. Vår bedömning (i samråd med mäklare) är att vår fastighet kommer att minska i värde om föreslagen plan blir av och jag hänvisar till Mark- och miljödomstolen Mål nr P Där fastslås det om ny exploatering innebär omallokering av förmögenhet och ekonomisk skada för berörda fastighetsägare skall de kompenseras eller så ska detaljplanen avvisas/ underkännas. Föreslagen detaljplan är inte balanserad gällande exploatering och inte genomtänk gällande trafikföring i området. Vi föreslår därför att detaljplanen i dess nuvarande form inte genomförs. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Hela planområdet är utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Där anges dock inte i detalj hur bebyggelsen ska utformas eller vilka gator som ska utgöra infarter till den nya bebyggelsen. Det är ställningstagandet som görs i detaljplanearbetet. Förutom villatomter finns i denna detaljplan en ambition att möjliggöra varierad bebyggelse som passar olika önskemål både när det gäller hustyp (villor, radhus alternativt flerbostadshus) och upplåtelseform (privat, bostadsrätt eller 6 (17)

7 hyresrätt). För detta har Båstads kommun bedömt att den norra delen av planområdet är lämplig, i anslutning till lite högre vegetation. Duvvägen och dess anslutning till Rågångsvägen, inklusive Rågångsvägens utbyggnad österut till och förbi Grönfinksvägen ingår inte i den aktuella detaljplanen. Utbyggnaden av dessa sträckor genomförs enligt detaljplan från 2008 (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Det är möjligt att det finns likheter med Mark- och miljödomsstolens bedömning av detaljplanen för Slussen i Stockholm, men detaljplanering av mark för nya bostäder intill befintlig bebyggelse brukar kunna genomföras utan att detaljplanen avvisas i domstol. Ägarna till Hemmeslöv 10:69 kompletterar sitt tidigare yttrande i samrådsskedet med följande: Exploateringen av området "Hemmeslöv 10:9 och Hemmeslöv 10:10" kommer, förutom tidigare anförda skäl, ha en stor inverkan på såväl friluftsliv som djurliv. Området är idag ett betydelsefullt rekreationsområde och kommuninvånarnas möjligheter till fortsatta naturupplevelser bör tydligare uppmärksammas i översiktsplaneringen. Kringliggande områden har under de senaste decennierna exploateras starkt risken är överhängande att det öppna landskapet kommer att försvinna. Genomförande av planen kommer leda till störningar på naturen vilket kommer ha negativ inverkan på traktens rika växt- och djurliv. Ängarna är en attraktiv "lokal" för fåglar och vilt som rådjur, räv och älg. Den planerade täta bebyggelsen, utan större grönområden, kommer få större klövvilt, såsom älg och rådjur att söka sig bort från området. Djuren får det svårare att överleva i den täta bebyggelsen och små förändringar i grundvattennivån kan få allvarliga följder för området och dess fåglar. Vi måste tillsammans värna om miljön, både avseende flora och fauna, utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett rikt friluftsliv. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Utbyggnaden av området har stöd i gällande Översiktsplan, antagen 2008, och är en del av den planerade utbyggnaden i anslutning till Båstads nya station. Stor vikt har lagts vid gröna kopplingar genom området till grönområden i omgivande bebyggelse och till naturreservatet i norr. Utpekandet i översiktsplanen innebär dock att Båstads kommun anser att behovet av tomter och bostäder i ett stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen. Ägarna till Hemmeslöv 10:88 och 10:89 (har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:41). De vill först informera om 7 (17)

8 att deras invändningar som lämnades in inom ramen och tidsfristen inte nämns i samrådsredogörelsen. Formellt har dessa invändningar därför inte tagits hänsyn till eller besvarats. Det bör tas igen. Specifika invändningar: Förlängningen av Samfälldavägen som enda anslutande väg från väst in till utvecklingsområdet är en oacceptabel försämring för alla bosatta på gatan samt de korsande gatorna. Ett resultat av detta blir en öst-väst trafik som erbjuder möjligheten att använda ett tidigare avslutat bostadsområde nu som en genomfartsled till stranden på Annasvägen eller till Båstad Centrum via Gran- och Kustvägen. En förlängning av denna väg, där den outvecklade östra delen för närvarande används som ridvägen, kan därför endast göras till en gång- och cykelväg för att undvika en onödig ökning av trafiken. Även byggtrafik på denna väg vore oacceptabel. Det vore bättre att undersöka en möjlig direktanslutning ur utvecklingsområdet österut eller ännu bättre att bygga en gata i samråd med Laholms kommun som leder norrut. Detta skulle innebära en delning av genomfartstrafiken som den visas på planerna idag. Dessutom finns det två vägar från samma håll som även är bredare än Samfälldavägen, närmare är det Rågångsvägen samt Hedenvägen, som redan är utbyggda mot planområdet och därför lämpligare än att bygga en ny gata. Marken som ansluter till östra sidan av fastigheten Granvägen 12 är enda stället där dubbelbyggnation planeras, dvs planen visar två tomter samt två hus i anslutningen österut. Detta är i motsats till alla andra fastigheter. Det utgör ett oproportionerligt ingrepp jämfört med alla andra tomter som ligger på samma sida i anslutningen till utvecklingsområdet. För alla andra är bebyggelsen avsedd endast bakom en parallellt dragen linje till tomtgränsen. Endast i anslutningen till Granvägen 12 överskridas denna linje och det planerade huset ska enligt planen stå näst intill tomtgränsen, så att den planerade dubbelbebyggelsen då kommer stänga siktlinjen till det kvarvarande grönområdet i mitten av bostadsutvecklingsområdet helt. Detta gäller även för båda fastigheter som ligger mittemot i korsningen till Granvägen. För fastigheten som ligger fyra tomter norr har en annan uppdelning av den symmetrisk jämnförbara granmarken skett, vilket utesluter en oproportionerlig byggnation i närheten och en grön siktlinje består kvar. Det bör dessutom tas hänsyn till att alla hus på fastigheterna till vänster om planeringsområdet var tvungna att byggas nära ängen på grund av det så kallade prickade mark som utesluter en bebyggelse mot Granvägen i en utsträckning av l5m. Men det kräver dock att även en ny rad hus byggs i tillräckligt avstånd till de befintliga fastigheterna. Att framföra argumentet om att det kan vara lämpligt för fastighetsägarna vars tomter ansluter till planområdet att köpa en remsa tomtmark för att skapa avstånd mellan 8 (17)

9 byggnader och fastigheter som skrivs i samrådsredogörelsen är cynisk och oacceptabelt! Det kan därför anses som vettigt att för tillfället inte realisera hela västra raden som den visas i detaljplanen. På det sättet skulle en naturlig avstånd skapas mellan gammalt och nytt och påverkan för de befintliga boenden skulle åtminston minskas lite. Därför bör även ett genomförandet av planen endast ske i rader från öst till väst, för att minska påverkan och undvika vilsna "byggöar" i planområdet. För bollplanen saknas specifika uttalanden om syftet m.m. Handlar det sig om ett rent fritidsområde bara för barn eller ska det spelas officiella matcher där det saknas parkeringsplatser för gäster och föräldrar. Det är dessutom tråkigt att det saknas en liknande anläggning för seniorer. Exempelvis en Bouleplan skulle kunna tänkas som en avgränsning mellan de befintliga fastigheterna och de nya. Övriga invändningar: Först vill vi härmed föra fram alla fakta och argument som motsätter idén om bebyggelsen som de presenterades i vår skrivelse från den 14 Maj 2014 igen. Dessa invändningar har inte vederlagts av den nya detaljplanen och svaren som medföljer. Snarare är alla kommunala kommentarer väldigt allmänna utan att några siffror, studier eller statistik anges. Några av våra frågor och kommentarer har inte tagit hänsyn till alls. På våra formella invändningar har vi inte fått något konkret svar. Varken frågan om omfattningen av information som krävs, tidsfrister och definitionen av "de direkt drabbade", samt behovet av kungörelsen även enligt EU lagstiftning har undersökts juridiskt, vad vi kan se. Vid rätt granskning av planeringsprocessen och dessa formella fel är det därför möjligt att det måste böjas om från början. Kommentaren att det hölls ett informationsmöte i april med planavdelningen och ansvariga politiker är felaktig. Inbjudan kom med mindre än 2 veckors notice och politiska ledare fanns inte på plats när vi var där. Dessa var frånvarande. Emot ett rättvist förfarande anses dessutom att för närvarande meddelanden, beslut och tidsfrister i november månaden sätts med väldigt kort varsel. Detta innebär att alla berörda som är närvarande i deras fastigheter i Hemmeslöv enbart under sommarmånaderna inte har en möjlighet att yttra sina åsikter och invändningar för att aktivt kunna påverka processen. Publikationer på kommunens hemsida anses vara otillräckliga vid juridiska beslut av sådan betydelse. Grundläggande invändningar: Liksom tidigare går planeringen förbi ett verkligt behov. Statistik saknas fortfarande! Att påstå att efterfrågan ökar är otillräcklig. 9 (17)

10 Anmärkningen som har lagts fram vid upprepade muntlig efterfrågan att Båstad utgör ett eftertraktat bostadsområde och efterfrågan kommer att öka med invigningen av den nya stationen, har ingen verklig grund i någon form av undersökning. Med skapandet av bostäder i den planerade dimensionen förstörs en viktig egenskap för Båstad, nämligen Båstads position som badoch rekreationsplats. Således förändras Båstad från ett sommarbostadsområde, badplats tennismetropol till en industriell stad. Möjliga framtida skatteintäkterna kan inte ensamt motivera sådana förändringar. Det är snarare att befara att en sådan strukturförändring kommer att leda till en stark försäljning av mark av de nuvarande fastighetsägarna som nu söker lugn och frid i andra regioner. Planen för del av Hemmeslöv 10:10 gör den verkliga dimensionen av planerad bebyggelse i området mellan Båstad Entré, den nya stationen och delar av Hemmeslöv samt byggnationstätheten inte klart för betraktaren. Planeringen omfattar nämligen redan områden som benämns från "A" till "J". Detaljplaner för markyttorna "A" till "I" finns inte ännu eftersom kommunen inte äger dess för tillfället. Men detta gäller även för en stor del av området som benämns med "J" och som ingår i detaljplanen för Hemmeslöv 10:10 och 10:09. Vid bedömningen och planeringen av "J" måste all framtida och fortsatta planering av den angränsande marken integreras och tas hänsyn till. Det kan bara inte vara sant att, efter decennier av arbete med tunneln, att Hemmeslöv och infarten till Båstad nu för de närmaste årtiondena till ytterligare byggarbetsplats. Hänvisningen till behovet av nya bostäder i regionen Skåne anses vara felaktig eller åtminston snedvriden. Hemmeslöv utgör den yttersta norra ändan av Skåne, i direkt anslutning till Hallands län. Det är då inte tillräckligt att bedöma behovet enbart efter den egna strukturen. Det kan inte bortses från att på den redan utvecklade marken i Laholms Kommun som befinner sig i norra anslutningen till planområdet "J" och som är avsedd till bebyggelse, erbjudandet överstiger efterfrågan. Det kan därför förväntas att på samma sätt som i Södra Laholm endast anslutningsrör kommer sticka ut från de jämnade menobebyggda markytorna i Hemmeslöv för de närmaste årtionden. Dessutom finns det redan idag många fastigheter till salu i Hemmeslöv och andra delar av Båstad. Det som vi anser inte framgår ur planen och som vi saknar är en bindande tidsram för planeringen och genomförandet av dessa planer. Genomförandet i ett stycke känns även orealistiskt och överstiger även här en skälig dimensionen. Planering är ytterligare begränsat då kommunen inte äger hela marken som ingår i planområdet. Delar är fortfarande privatägda och deras tillgänglighet är inte slutgiltigt avgjort. Det saknas även kommentarer med hänsyn till prissättningen av tomterna på den kommunala marken. Möjliga rabatter på markprisen vid en eventuell 10 (17)

11 massförsäljning skulle innebära en partiell expropriation av de befintliga fastighetsägarna. Även en lösning av konkurrenssituationen mellan kommunen och den privata försäljningen förklaras inte. Utan särskilda undersökningar och studier avslås även alla våra argument för bevarande och skydd av miljön. Det bör noteras att många djur och växter har sitt naturliga habitat i planeringsområdet och deras förvisning och förintelse står i strid med naturskydd och -vård. På grund av samma anledningar har ett byggprojekt i Skummeslöv i området intill motorvägen, närmare Svarvareskogen, och i Ramlösa för mer än tusen bostäder (Helsingborg) (artikel i HD den 13. November 2014) stoppas, eftersom den saknar en särskild behovsbedömning (se ovan) samt för att erhålla natur- eller jordbruksmark i enlighet med naturskydd. Kommentaren att Hemmeslöv inte befinner sig intill en inflygningsväg och därmed i ett område som störs av buller från flygtrafik är helt enkelt fel. Landningen på flygplatsen i Ängelholm sker mer än 80 procent från norr direkt parallellt eller ovanför Kustvägen från Mellbystrand. Det saknas även konkret statistik på effekterna av den planerade byggnationstätheten på trafikvolymen i centrala Båstad. Överbelastning av huvudvägen är förutsägbar. Frågan är då om det dagligen kommer se ut i centrala Båstad som under tennisveckorna? All ytterligare information om den sociala hållbarheten saknar specifik utredning. Påståendet att anknytningen till staden med kollektiv trafiken är säkrad anser vi inte vara inträffande då bussen från centrala Båstad till Östra Karup går enbart vid få tillfällen varje dag. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Kommentarer till specifika invändningar. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Enligt det nya planförslaget kommer infartsvägar för bilar till den nya bebyggelsen bli Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. Att möjligheten att köpa mark nämns har endast att göra med att det på en del befintliga fastigheter inom planområdet finns byggnader som ligger på tomtgränsen, eller mycket nära gränsen. För dessa fastighetsägare kan det vara angeläget att utöka sin tomt en meter eller två så att underhållsarbete på byggnaden kan göras inom den egna tomten. 11 (17)

12 Det pågår diskussioner om genomförandet och i vilken ordning exploateringen ska ske. Det hänger också ihop med befintlig gatustruktur och med vilka ledningsdragningar som måste göras först. Grönområdena är till för boende i området och har i planförslaget beteckningen NATUR. Om området hade varit avsett för organiserade bollsporter med matcher mm skulle det fått beteckningen IDROTT. Illustrationen visar bollplan och lekplats mest som exempel på vad grönytan kan innehålla förutom de befintliga tallarna. Illustrationen är inte bindande utan till för att visa på områdets användning. Kommentarer till övriga invändningar. Planförfarandet styrs i Sverige av PBL, Plan- och bygglagen. Planhandlingarna för Heden har tagits fram och kommunicerats i enlighet med PBL. För uppgifter om vad PBL säger om planförfarandet hänvisar vi till /sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/plan--och-bygglag _sfs /. Närvarande på informationsmötet var ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet Thomas Andersson, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, planstrateg Magnus Sjeldrup, plankonsult Lina Lindegren samt undertecknad planarkitekt Camilla Nermark. Planförslaget skickades ut för samråd och var utställt för samråd under tiden vilket är 3 veckor längre än den remisstid PBL föreskriver. Kommentarer till grundläggande invändningar. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla med kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter. Under flera år har efterfrågan på tomter varit större än tillgången. För många är Bjärehalvön förknippat med sommar och semester, men en politisk ambition som genomsyrar mycket av det kommunala arbetet är att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Då väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer området att byggas ut etappvis baserat på efterfrågan. En del av den kommunala marken kommer att säljas som tomter, en del kan säljas som hela kvarter till ett byggbolag som sedan erbjuder färdiga hus eller lägenhet. I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket innebär att de förfogar över beslut om var och hur det ska byggas i kommunen. Marken som planläggs kan dock vara privatägd. Då upprättas ett planavtal mellan kommunen och markägaren. I planförslaget som varit ute på samråd och granskning (inkl Hemmeslöv 10:9) reglerade planavtalet att markägaren ska stå för sin andel av kostnader för både planering och utbyggnad. Priset på tomterna kan däremot inte regleras i detaljplanen. 12 (17)

13 Vid samhällsplanering görs bedömningar av påverkan på omgivningen, och intressen som ibland är motstående vägs mot varandra. En del av dessa avvägningar har gjorts i kommunens översiktsplan. När det gäller detaljplanen för Heden har Båstads kommun gjort bedömningen att behovet av tomter och bostäder i ett attraktivt, stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen idag. Länsstyrelen instämmer i kommunens bedömning (i sitt yttrande ) att den föreslagna detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900). Området Hemmeslöv ligger inte inom den sk bullermattan för Ängelholms flygplats. Bullermattan redovisar ljudkurvor för flyg enligt Trafikverkets precisering av riksintresse Ängelholms flygplats, TRV 2010/ I PM Trafikutredning detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m fl i Heden, Båstads kommun, , framtagen av Reinertsen Sverige AB (komplement till tidigare trafikutredning för Inre kustvägen, Reinertsen 2013) beskrivs omfattning och flödesfördelning för trafiken som alstras i och med ett genomförande och utbyggnad av cirka 220 bostadshus. Arbete pågår med en sk Åtgärdsvalsstudie (läs mer på _metodik_planering_tidiga_skeden.pdf) för Köpmansgatan genom Båstad. Diskussion pågår mellan Båstads kommun och Skånetrafiken om linjesträckning och turtäthet för busstrafiken i hela Båstads kommun. En utgångspunkt är att busstiderna kommer att anpassas till tider för ankommande och avgående tåg till och från Båstads nya station. Ägarna till Hemmeslöv 10:92 konstaterar att ett 10-tal tomter har försvunnit sedan förra förslaget och tycker att det fortfarande är orimligt. Det ska enligt artikel i NST bli 500 bostäder vid nya stationsområdet och det ska bli 220 på Heden. Laholms kommun har dessutom 100-tals tomter/bostäder ett stenkast därifrån. Det går inte att försvara en orimlighet med att det stöds av en ännu mera orimlig översiktsplan antagen Jag minns inte om vi och andra fick möjlighet att yttra oss om den, men jag tror att alla i området kände att det var en kommunal dröm som aldrig kommer att bli verklighet. Något år senare presenterades det vinnande alternativet för Å stad, vilket inte alls inrymde några bostäder i Hemmeslöv 10:9. När ska kommunen tänka om? Nu frågar jag inte bara tjänstemän i kommunen utan också politiker. Kommunen har under senare tid försökt öka invånarantalet med 150 personer varje år. Båstad kommun hade 31:a december invånare, 2007 fanns (Källa SCB). En ökning med 28 personer på 6 år, eller knappt 5 personer per år. Vad är det då som får Båstad kommun att tro att ökningen kommer att bli stor bara för att tunneln blir klar? Hur mycket tätare blir persontågstrafiken 13 (17)

14 från den nya stationen jämfört med den gamla? Hur mycket tid sparas av tunneln? Oss veterligen kommer turerna inte att bli tätare än idag, en gång i timmen. Det finns dock behov av kommunala tomter och kommunal mark finns på Heden Hemmeslöv 10:10. Den tomtmarken räcker under överskådlig framtid, således behöver endast den planeras. Anslutningar för 10:9 kan säkert förberedas nu, men behöver inte finplaneras utan det kan göras den dag det kan bli aktuellt. Hemmeslöv 10:9 planläggs på initiativ av fastighetsägaren svarar ni i samrådsredogörelsen. Varför ska hänsyn tas till vad en fastighetsägare vill, men ingen hänsyn tas till vad övriga fastighetsägare i området vill? Nockhöjd Det framgår tydligt att de nuvarande fastighetsägare med gräns mot Hemmeslöv 10:9 inte vill ha någon byggnation där. Det finns önskemål att nockhöjden ska vara lägre om det ändå skulle bli aktuellt med byggnation. Som svar säger ni att nockhöjden 6,3m ska vara tillåten eftersom gällande detaljplan tillåter 5,8m i 1,5-plan. Varför ska det skilja en halv meter? Det finns endast ett hus på Granvägen som inte är 1-plan och det är med 1,25-plan. Befintliga fastighetsägare vill inte att det ska tillåtas 1,5-plans i närmaste delen av nya planen, åtminstone inte i raden närmast nuvarande bebyggelse. Varför kan kommunen inte gå befintliga fastighetsägare till mötes med en så enkel regel? Då vet köparna av de nya tomterna vilka spelregler som gäller. Det visste inte vi när vi byggde och planerade våra trädgårdar. Vill nya köpare bygga 1,5-plan, så finns möjlighet till det i övriga delar av nya området. Det verkar som kommunen inte vill gå befintliga fastighetsägare till mötes alls, eftersom man inte tar hänsyn till några synpunkter. Ska inte en kommun också jobba för befintliga invånare och sommargästers trivsel och önskemål? Trafiken Återigen måste vi påpeka det olämpliga med tillfart via Samfällda vägen. Det kommer att belasta Granvägen söderut och korsningen Granvägen/Norra Vägen i oönskad omfattning. Det torde räcka med Rågångsvägen och de vägar som är planerade mot Norra Vägen. Alla som ska norr eller söderut måste ta sig till Norra Vägen, endast de som ska till Båstad är betjänta av att ta nuvarande Kustvägen. Granvägen bör spärras mot genomfartstrafik. Samrådsredogörelsen I samrådsredogörelsen kommenteras bara vad som passar planläggarna bäst. Som svar på Vägföreningens ifrågasättande om "lämpligheten att förlägga 4- vånings flerfamiljshus här" och andra fastighetsägares synpunkter på "2-14 (17)

15 plans hus" hänvisar man till Region Skåne" med en allsidig sammansättning vad gäller hustyper och upplåtelseform" Region Skåne har åsikter om andra saker vilka inte kommenteras alls, t.ex "att hushålla med den värdefulla åkermarken" eller "man i första hand bör prioritera bebyggelseutveckling i det stationsnära området". Dessutom hänvisar man ett flertal gånger på översiktsplanen från Varför ska man blint stödja sig på denna? Uppenbarligen har fastighetsägare synpunkter på den. I övrigt se våra kommentarer gällande detta tidigare i dokumentet. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter, vilket även hänger ihop med en politisk ambition att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Den ambitionen kvarstår även om befolkningsutvecklingen har varit svag under många år. Därför väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. Pendlingsmöjligheter med tåg är en stor potential för Båstads kommun och med dubbelspår längs hela Västkustbanan finns förväntan om att turtätheten dubbleras. Att en del av planområdet är i privat ägo ändrar inte kommunens bedömning att området är lämpligt för bostadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Framtagandet av översiktsplanen följde PBL, plan och bygglagen, och det fanns under processen flera tillfällen att inkomma med synpunkter. Arbetet med en ny översiktsplan för Båstads kommun kommer att inledas under Nockhöjd Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. I detaljplan 1583 tillåts bebyggelse i 1 våning med inredd vind (sk 1,5-plans hus). Av huvudbyggnaden får dock 50 m 2 uppföras i två våningar. Byggnadshöjden får uppgå till max 3,6 meter för det som byggs i en våning och 5,8 meter för det som byggs i två våningar. Detta gäller alla fastigheter längs Granvägen och Furuvägen. Utförlig förklaring av begreppen byggnadshöjd och nockhöjd finns på Boverkets hemsida (http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/ Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Hojd-pabyggnader/) 15 (17)

16 Trafiken Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen en ny väg som ansluter till Norra vägen. Samrådsredogörelsen Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. På ett övergripande plan slår den fast framtida användning av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen har beslutats politiskt och samråtts med kommuninvånarna. Grundläggande förutsättningar för detaljplaneringen i Hemmeslöv finns därför att hämta i översiktsplanen. Samrådet är ett tillfälle för att inhämta kunskap och synpunkter. Synpunkter från privatpersoner ställs mot politiska ambitioner och avvägningar. I detaljplanen för Heden är det från politiskt håll uttalat att en blandad bebyggelse önskas. Kommunala tomter ska kompletteras med andra boendeoch upplåtelseformer och för att dra nytta av det stationsnära läget innehåller planområdet, till skillnad från omgivande kvarter, även möjlighet att bygga både flerfamiljshus och radhus. Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening (Vf) anser att Heden-området till sin karaktär avviker kraftigt från övriga delar av Hemmeslöv. Det blir ett stort antal invånare på en begränsad yta med förhållandevis små tomter och alltför begränsade grönområden. Vf föreslår att tomterna görs större och att grönområdena utökas. Vf anser fortfarande det blir alltför många utfarter till Norra Vägen, 3 gator och 5-8 utfarter från tomter. Vf föreslår att utfarter från tomter planeras ske inåt i området. Utfart från Hedenområdet via "Samfällda vägen" är tveksam eftersom detta är en smal lokalgata. Vf föreslår att denna anslutning istället blir en GC-väg. Vf kan inse att man vill följa det förhållande som gäller övriga Hemmeslöv vad avser gator samt GC-vägar. Naturområde/grönområde som liknar skog kan också likställas med grönområde/skog för övriga Hemmeslöv. Däremot natur av karaktären park kräver en mer omfattande skötsel och tillsyn. Vf föreslår ett ev huvudmannaskap för GA:20 omfattar gator, GC-vägar och ev förekommande grönområde av karaktären skog. 16 (17)

17 Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Stora delar av Hemmeslöv har tillkommit som sommarstugeområden med ganska små hus på stora tomter och med breda stråk av tallskog genom bebyggelsen. Utgångspunkten i aktuell detaljplan är en annan, här finns endast två dungar med tallar och istället för stugor handlar det nu om att använda den potential som det stationsnära området har för att attrahera åretruntboende med behov av bra arbetspendling. Därför är bebyggelsen tätare än i övriga Hemmeslöv. Två till tre nya utfarter från tomter, lite beroende på tomtindelning, mot Norra vägen tillkommer och bedömningen är att trafikeringen av Norra vägen klarar det. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande som inte är besvärsberättigade Ägaren till Hemmeslöv 10:41 har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:88, 10:89 (se ovan) Kommentar: Se ovanstående kommentar. Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder Inför antagande av detaljplaneförslag som varit utsänd på både samråd (handlingar daterade ) och granskning (handlingar daterade ) valde fastighetsägare till Hemmeslöv 10:9 att avbryta planarbetet för sin fastighet. Ett nytt planförslag har därför upprättats för kommunens mark del av Hemmeslöv 10:10 samt intilliggande fastigheter längs Norra vägen. Förändringen av detaljplaneförslaget och dess avgränsning bedöms vara av sådan omfattning att ett nytt planförslag ska sändas ut på förnyad granskning. Kommunstyrelsen beslutade , 159 att sända ut ett planförslag på förnyad granskning. Båstad Camilla Nermark Planarkitekt 17 (17)

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000

Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 1 (47) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Strategiska Avdelningen 2005-11-14 Dp 2004-12180-54 Peter Jacobsson Tfn 08-508 26 000 Detaljplan för Område vid kv. Ombudet i stadsdelen Vällingby i Stockholm Dp 2004-12180-54

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Elisabet Eriksson 08-590 970 54 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2012:236 Elisabet.eriksson@upplandsvasby.se Detaljplan för områden inom Prästgårdsmarken

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun

Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun 2013-11-20 1 (42) Dnr Kst 2011/263 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Bolinder strand II Del av fastigheten Kallhäll 1:22 m.fl. Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera,

Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, s. 1/35 Dp 401, Detaljplan för Storäng, fastigheterna Överby 2:20 2:28 med flera, Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget:

2013-10-29. Följande har lämnat synpunkter på planförslaget: 1 (16) Dnr Kst 2010/330 Detaljplan för bostäder och handel i VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m.fl., Järfälla kommun (Detaljplanen upprättad enligt PBL 2010:900) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista)

Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) Detaljplan för Dnr 2013-SB0020 Kv Linden, Östermalm 2014-12-15 Motala kommun Rev. 2015-01-19 (Ej deltagarlista) SAMRÅDSREDOGÖRELSE I juni 2013 skrevs ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och KF

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer