del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden till för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Trafikverket begärde utökad granskningstid till vilket också beviljades. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande. I detta utlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. Följande har inte haft något att erinra mot förslaget NSVA E.ON Elnät Sverige AB Laholms kommun Lantmäterimyndigheten, Ängelholm Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande myndigheter m.fl. Länsstyrelsen informerar om att en ansökan om bitopskyddsdispens för att kulvertera ett öppet dike inom planområdet har inkommit till Länsstyrelsen, men inget beslut har fattats i ärendet. Länsstyrelsen har i samrådsskedet informerat om att dispens generellt sett inte medges för att ta bort eller flytta hela biotoper. Länsstyrelsen rekommenderar därför att planen inte antas innan det är säkerställt att diket kan kulverteras. Kan dispens inte lämnas behöver planen anpassas till rådande förhållanden. Vidare konstaterar de att kommunen gjort en inventering och en särskild bedömning av eventuell förekomst av större vattensalamander inom planområdet och kommer fram till att området inte utgör en livsmiljö för

2 salamandern. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning och anser att artskyddsfrågan är tillräckligt utredd. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Det nya planförslaget innebär bland annat att befintliga diken och stenmur ej kommer att kulverteras respektive flyttas. (Innan planförslaget omarbetades beviljade Länsstyrelsen dispens från biotopsskyddsbestämmelserna för kulvertering av diken samt flytt av stenmur. Som villkor för beslutet anges bland annat att stenmuren ska återuppbyggas inom naturområdet, väster om sin nuvarande placering och att det som kompensationsåtgärd för de kulverterade dikena ska planteras en trädrad av lindar längs med infartsvägen i öster.) Trafikverket påtalar att de tidigare yttrat sig i samband med samråd ( , TRV 2014/27949). De efterfrågade då en redovisning av beräknad trafikalstring och flödesfördelning till följd av detaljplanen samt hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och dess anslutningar och vilka åtgärder som kan krävas. Trafikverket noterar att planbeskrivningen har kompletterats med bakgrundstrafik samt genererad trafik för år 2015 respektive år Dessa siffror stämmer inte överens med det material som Trafikverket tidigare erhållit från kommunen, och som ligger till grund för arbetsplan och utformning av Inre Kustvägen. Enligt av kommunen tidigare lämnade uppgifter är beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Norra vägen 450 fordon och beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Mellanvägen är 1200 fordon. I detaljplanen redovisas betydligt högre siffror och Trafikverket ifrågasätter varför kommunen utgår från andra prognoser i detaljplanarbetet jämfört med de som tidigare delgivits Trafikverket. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget kräver vi en tydligare redogörelse över vilka trafikmängder och vilken flödesfördelning som förväntas år Flödesfördelning krävs för att kunna avgöra om och i så fall vilka åtgärder som kan komma att vara nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen. Trafikverket efterfrågar också en förklaring till varför detaljplanen baseras på andra prognoser än de som tidigare delgivits Trafikverket för planeringen av Inre Kustvägen. Alla eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska bekostas av kommunen/exploatören. Om åtgärder blir nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen (utöver vad som finns med i arbetsplanen för Inre Kustvägen) ska dessa till fullo bekostas av kommunen. Trafikverket och kommunen måste vara överens om behov och utformning av eventuella åtgärder i anslutningarna till Inre Kustvägen innan detaljplanen föres till antagande. För åtgärder som rör statlig väg ska krav och råd enligt VGU följas. 2 (17)

3 Om åtgärder på det statliga vägnätet eller dess anslutningar blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket förutsätter vidare att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Efter samrådet har Trafikstudie Exploatering Nordöstra Båstad (Reinertsen 2013) kompletterats med ett PM (Reinertsen 2014) som beräknar trafikbelastning och flödesfördelning vid utbyggnad av cirka 220 bostäder. (Det nya planförslaget som går ut på förnyad granskning möjliggör cirka 150 bostadsenheter.) PM et visar att ingen korsningspunkt får så hög belastning att ombyggnad krävs vid ett genomförande av en utbyggnad om cirka 220 bostadshus. Inga åtgärder på vägnätet föreslås till följd av detaljplanen. Trafikverkets planering av Inre Kustvägen utgår från de prognoser som var aktuella vid tillfället för framtagande av arbetsplan för Inre Kustvägen. Området för aktuell detaljplan fanns då med i översiktsplanen men var ännu inte föremål för exploatering. De nu framtagna prognoserna utgår från tillkommande trafikalstring från samtliga detaljplaneprojekt i Hemmeslövsområdet. Vid en jämförelse med Beräkning av utomhusbuller (ÅF, 2013) finns det inget som tyder på att utbyggnad enligt detaljplanen skulle leda till överskridande av bullervärden, varken från väg- eller tågtrafik. Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning). Vi kommer att behöva 2 st. E-områden på 7x7m. åtkomliga med kranbil och grävmaskin enligt förslag 17/ Ny placering enligt förslag 14x14m, 15/5 2014, se bifogad karta nr. 1. Vi noterar att dessa finns med på plankartan men är flyttade en gång till. Vi försöker så gott det går att centrera transformatorstationerna i det tänkta lågspänningsnätet för att inte få för långa 0,4kV-kablar ut till kabelskåpen och vidare in till husen. Det E-området som ligger i öster på naturmarken har hamnat för långt norrut och för nära det andra. Det behöver flyttas och eftersom det har tillkommit en lite större grönyta nere i sydvästra hörnet så har vi ett nytt förslag, se bifogad karta nr. 2. På detta vis så täcker vi ungefär halva området per station. 3 (17)

4 Det andra E-området är flyttat lite norrut. Där kommer vi att behöva förlägga kablar söderut i grönområdet, se bifogad karta nr. 3. Hur påverkar fördröjningsytan för dagvattnet denna förläggning? Vi kommer sannolikt att behöva förlägga två nya 1OkV-kablar till området utmed Norra vägen österut för att få med transformatorstationerna i vår ringmatning. Detta är i sin tur avhängt av byggnationen av Inre Kustvägen För en tilltänkt exploatör kan det vara intressant att veta att leveranstiden för en nyanslutning inom detta område beräknas i dagsläget till mellan sex och nio månader. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Ett E-område (14x14 m) möjliggörs inom det nya planområdet. Inre Kustvägen beräknas vara färdigbyggd i december Genomförandekapitlet i planbeskrivningen kompletteras med uppgift om leveranstid för nya anslutningar. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade Ägarna till Hemmeslöv 10:22 önskar att inga hus med höjd på 8,3 meter byggs här i sommarstugeområdet. De kan lika gärna byggas i den norra delen av området. Vidare föreslår de ett grönområdet runt den gamla bebyggelsen, likt den som är vid Hedhuset. Det är en helt annan typ av hus som kommer att byggas nu inga fritidshus. Detta kan ej påverka er nämnvärt på ett så stort område då eventuellt alla tomter ej blir sålda. Kommentar: Delar av Hemmeslöv har en gång tillkommit som utpräglad sommarbebyggelse, med små stugor på stora tomter. Av detta har det skett en successiv förändring där många hus omvandlas till åretruntbostäder. Båstads kommun ser positivt på denna utveckling som ger fler möjlighet att bosätta sig i kommunen året runt. Med Heden vill Båstads kommun göra det möjligt att erbjuda kommunala tomter och samtidigt stärka resandeunderlaget för den nya stationen. Ny bebyggelse längs med Norra vägen, i anslutning till befintlig bebyggelse i sydöstra delen av planområdet, sänks från 2-plans hus till 1 ½-plans hus. Istället ges möjlighet att bygga i två plan eller mer i kvarteren längre norrut. Gångpassagen strax norr om fastigheten Hemmeslöv 10:22 dubbleras från 3 m till 6 m NATUR-mark för att skapa större avstånd till ny bebyggelse. 4 (17)

5 Ägarna till Hemmeslöv 10:36 påtalar att de efter den av Båstad kommun utskickade underrättelsen om utställning för ovanstående detaljplan daterad har följande synpunkter på planförslaget. 1) Det är väsentligt att bebyggelsen öster om Hedvägen/Grönfiksvägen bevarar det för Hemmeslöv utmärkande högsta tillåtande höjd på bebyggelse dvs maximalt 1-1/2 plans bebyggelse för att inte avvika på ett onaturligt vis från befintlig bebyggelse och befintlig natur. De i området sedan tidigare av kommunen tagna överväganden och riktlinjer skall även gälla framledes. 2) Grönfinksvägen skall ej anslutas till den utbyggda Rågångsvägen då detta skulle innebära en väsentlig risk att bli smitväg från planområdet via Grönfinksvägen/Hedvägen mot norr och Skummeslöv/Laholm. Hedvägen är idag livligt frekventerad av cyklister från Kustvägen via Hedvägen och vidare cykelvägen genom naturreservatet mot Skummeslöv. Det kan inte vara trafikmässigt hållbart att ytterligare väsentligt öka risken för biltrafik i ett mycket cykelbelastat område. Grönfinksvägen bör enbart anslutas för cykeltrafik från Rågångsvägen. 3) Grönområdet öster om Grönfiksvägen måste bevaras som fördröjningsyta för dagvatten. Hela området har problem med dagvatten vid nederbörd. Undertecknades fastighet vilken gränsar till detta område har haft översvämning vid tidigare tillfälle varför det är helt nödvändigt att den för dagvatten sedan tidigare avsatta markytan bevaras och inte förändras eller minskas. Grönområdet öster om Grönfinksvägen bör snarare utökas än minskas i samband med ny plan/ny bebyggelse. Undertecknade fastighetsägare har via köpekontrakt i slutet av mars 2014 förvärvat fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:36. Då varken Mäklarfirman Nadjafi Kristensson eller säljaren trots förfrågan upplyst oss om det långt gående förestående planförslaget eller det informationsmöte för allmänheten den 15/ blir detta första gången vi har haft möjlighet att yttra oss som sakägare. Detta olyckliga tillvägagångssätt innebär således att det hade varit bättre att våra synpunkter skulle ha framkommit i ett tidigare skede. Vi vill med detta förklara varför dessa synpunkter ej framkommit tidigare. Kommentar: Mellan ny bebyggelse och befintlig bebyggelse längs Grönfinksvägen finns ett meter brett grönområde, med beteckning NATUR i gällande detaljplan. Det detaljplanelagda naturområdet öster om Grönfinksvägen kommer att utökas till totalt m. Bedömningen är att naturmarken utgör en tillräcklig buffert mellan befintliga villor och tillkommande ny bebyggelse i öster. Grönfinksvägen och dess anslutning till Rågångsvägen ingår inte i detaljplanen. De är redan idag detaljplanelagda som gata (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. 5 (17)

6 Ägarna till Hemmeslöv 10:60 påtalar att deras synpunkter från samrådet kvarstår se nedan. Ingen hänsyn har tagits till våra nedan punkter. Exploateringen i området har i stort minskat men inte tomterna/ fastigheterna närmast Rågångsvägen. Jämför man anslutningar till övriga tomter borde endast 3 stycken tomter detaljplaneläggas. Översiktplanen redogör inte för denna stora och täta exploatering. Svaret i samrådsredogörelsen gällande Hedvägen rimmar illa när det idag är ritat att Hedvägen idag till 80 % kommer användas till matargata för att sedan svänga ned på Duvvägen istället att fortsätta de sista metrarna till det nya området. Om man menar att detta medför oönskad belastning m.m. för naturreservatet borde man andra denna sträckning. Man borde även ta bort möjligheten till flerbostadshus vid/nära naturreservatet. Som fastighetsägare av Hemmeslöv 10:60 vill vi inkomma med följande synpunkter (som tidigare). I dag är vår fastighet placerad vid en stillsam och skyddad återvändsgränd (Duvvägen 1). Om den föreslagna detaljplanen blir av kommer i stället för åkermark/äng en matarväg (Rågångsvägen) finnas utmed/framför fastigheten. Insyn direkt från vägen in på vår tomt, buller från trafik och andra passerande m.m. Förslagvis kan man lägga matarvägen i Hedvägens förlängning istället. I dag har fastigheten en vidunderlig utsikt över en stor äng och den fantastiska Hallandsås. Skulle förslagna detaljplanens exploatering bli av, kommer denna utsikt försvinna. Förslagsvis kan man minska exploateringen genom en mindre exploatering närmare Norravägen/ Korpvägen. Vår bedömning (i samråd med mäklare) är att vår fastighet kommer att minska i värde om föreslagen plan blir av och jag hänvisar till Mark- och miljödomstolen Mål nr P Där fastslås det om ny exploatering innebär omallokering av förmögenhet och ekonomisk skada för berörda fastighetsägare skall de kompenseras eller så ska detaljplanen avvisas/ underkännas. Föreslagen detaljplan är inte balanserad gällande exploatering och inte genomtänk gällande trafikföring i området. Vi föreslår därför att detaljplanen i dess nuvarande form inte genomförs. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Hela planområdet är utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Där anges dock inte i detalj hur bebyggelsen ska utformas eller vilka gator som ska utgöra infarter till den nya bebyggelsen. Det är ställningstagandet som görs i detaljplanearbetet. Förutom villatomter finns i denna detaljplan en ambition att möjliggöra varierad bebyggelse som passar olika önskemål både när det gäller hustyp (villor, radhus alternativt flerbostadshus) och upplåtelseform (privat, bostadsrätt eller 6 (17)

7 hyresrätt). För detta har Båstads kommun bedömt att den norra delen av planområdet är lämplig, i anslutning till lite högre vegetation. Duvvägen och dess anslutning till Rågångsvägen, inklusive Rågångsvägens utbyggnad österut till och förbi Grönfinksvägen ingår inte i den aktuella detaljplanen. Utbyggnaden av dessa sträckor genomförs enligt detaljplan från 2008 (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Det är möjligt att det finns likheter med Mark- och miljödomsstolens bedömning av detaljplanen för Slussen i Stockholm, men detaljplanering av mark för nya bostäder intill befintlig bebyggelse brukar kunna genomföras utan att detaljplanen avvisas i domstol. Ägarna till Hemmeslöv 10:69 kompletterar sitt tidigare yttrande i samrådsskedet med följande: Exploateringen av området "Hemmeslöv 10:9 och Hemmeslöv 10:10" kommer, förutom tidigare anförda skäl, ha en stor inverkan på såväl friluftsliv som djurliv. Området är idag ett betydelsefullt rekreationsområde och kommuninvånarnas möjligheter till fortsatta naturupplevelser bör tydligare uppmärksammas i översiktsplaneringen. Kringliggande områden har under de senaste decennierna exploateras starkt risken är överhängande att det öppna landskapet kommer att försvinna. Genomförande av planen kommer leda till störningar på naturen vilket kommer ha negativ inverkan på traktens rika växt- och djurliv. Ängarna är en attraktiv "lokal" för fåglar och vilt som rådjur, räv och älg. Den planerade täta bebyggelsen, utan större grönområden, kommer få större klövvilt, såsom älg och rådjur att söka sig bort från området. Djuren får det svårare att överleva i den täta bebyggelsen och små förändringar i grundvattennivån kan få allvarliga följder för området och dess fåglar. Vi måste tillsammans värna om miljön, både avseende flora och fauna, utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett rikt friluftsliv. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Utbyggnaden av området har stöd i gällande Översiktsplan, antagen 2008, och är en del av den planerade utbyggnaden i anslutning till Båstads nya station. Stor vikt har lagts vid gröna kopplingar genom området till grönområden i omgivande bebyggelse och till naturreservatet i norr. Utpekandet i översiktsplanen innebär dock att Båstads kommun anser att behovet av tomter och bostäder i ett stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen. Ägarna till Hemmeslöv 10:88 och 10:89 (har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:41). De vill först informera om 7 (17)

8 att deras invändningar som lämnades in inom ramen och tidsfristen inte nämns i samrådsredogörelsen. Formellt har dessa invändningar därför inte tagits hänsyn till eller besvarats. Det bör tas igen. Specifika invändningar: Förlängningen av Samfälldavägen som enda anslutande väg från väst in till utvecklingsområdet är en oacceptabel försämring för alla bosatta på gatan samt de korsande gatorna. Ett resultat av detta blir en öst-väst trafik som erbjuder möjligheten att använda ett tidigare avslutat bostadsområde nu som en genomfartsled till stranden på Annasvägen eller till Båstad Centrum via Gran- och Kustvägen. En förlängning av denna väg, där den outvecklade östra delen för närvarande används som ridvägen, kan därför endast göras till en gång- och cykelväg för att undvika en onödig ökning av trafiken. Även byggtrafik på denna väg vore oacceptabel. Det vore bättre att undersöka en möjlig direktanslutning ur utvecklingsområdet österut eller ännu bättre att bygga en gata i samråd med Laholms kommun som leder norrut. Detta skulle innebära en delning av genomfartstrafiken som den visas på planerna idag. Dessutom finns det två vägar från samma håll som även är bredare än Samfälldavägen, närmare är det Rågångsvägen samt Hedenvägen, som redan är utbyggda mot planområdet och därför lämpligare än att bygga en ny gata. Marken som ansluter till östra sidan av fastigheten Granvägen 12 är enda stället där dubbelbyggnation planeras, dvs planen visar två tomter samt två hus i anslutningen österut. Detta är i motsats till alla andra fastigheter. Det utgör ett oproportionerligt ingrepp jämfört med alla andra tomter som ligger på samma sida i anslutningen till utvecklingsområdet. För alla andra är bebyggelsen avsedd endast bakom en parallellt dragen linje till tomtgränsen. Endast i anslutningen till Granvägen 12 överskridas denna linje och det planerade huset ska enligt planen stå näst intill tomtgränsen, så att den planerade dubbelbebyggelsen då kommer stänga siktlinjen till det kvarvarande grönområdet i mitten av bostadsutvecklingsområdet helt. Detta gäller även för båda fastigheter som ligger mittemot i korsningen till Granvägen. För fastigheten som ligger fyra tomter norr har en annan uppdelning av den symmetrisk jämnförbara granmarken skett, vilket utesluter en oproportionerlig byggnation i närheten och en grön siktlinje består kvar. Det bör dessutom tas hänsyn till att alla hus på fastigheterna till vänster om planeringsområdet var tvungna att byggas nära ängen på grund av det så kallade prickade mark som utesluter en bebyggelse mot Granvägen i en utsträckning av l5m. Men det kräver dock att även en ny rad hus byggs i tillräckligt avstånd till de befintliga fastigheterna. Att framföra argumentet om att det kan vara lämpligt för fastighetsägarna vars tomter ansluter till planområdet att köpa en remsa tomtmark för att skapa avstånd mellan 8 (17)

9 byggnader och fastigheter som skrivs i samrådsredogörelsen är cynisk och oacceptabelt! Det kan därför anses som vettigt att för tillfället inte realisera hela västra raden som den visas i detaljplanen. På det sättet skulle en naturlig avstånd skapas mellan gammalt och nytt och påverkan för de befintliga boenden skulle åtminston minskas lite. Därför bör även ett genomförandet av planen endast ske i rader från öst till väst, för att minska påverkan och undvika vilsna "byggöar" i planområdet. För bollplanen saknas specifika uttalanden om syftet m.m. Handlar det sig om ett rent fritidsområde bara för barn eller ska det spelas officiella matcher där det saknas parkeringsplatser för gäster och föräldrar. Det är dessutom tråkigt att det saknas en liknande anläggning för seniorer. Exempelvis en Bouleplan skulle kunna tänkas som en avgränsning mellan de befintliga fastigheterna och de nya. Övriga invändningar: Först vill vi härmed föra fram alla fakta och argument som motsätter idén om bebyggelsen som de presenterades i vår skrivelse från den 14 Maj 2014 igen. Dessa invändningar har inte vederlagts av den nya detaljplanen och svaren som medföljer. Snarare är alla kommunala kommentarer väldigt allmänna utan att några siffror, studier eller statistik anges. Några av våra frågor och kommentarer har inte tagit hänsyn till alls. På våra formella invändningar har vi inte fått något konkret svar. Varken frågan om omfattningen av information som krävs, tidsfrister och definitionen av "de direkt drabbade", samt behovet av kungörelsen även enligt EU lagstiftning har undersökts juridiskt, vad vi kan se. Vid rätt granskning av planeringsprocessen och dessa formella fel är det därför möjligt att det måste böjas om från början. Kommentaren att det hölls ett informationsmöte i april med planavdelningen och ansvariga politiker är felaktig. Inbjudan kom med mindre än 2 veckors notice och politiska ledare fanns inte på plats när vi var där. Dessa var frånvarande. Emot ett rättvist förfarande anses dessutom att för närvarande meddelanden, beslut och tidsfrister i november månaden sätts med väldigt kort varsel. Detta innebär att alla berörda som är närvarande i deras fastigheter i Hemmeslöv enbart under sommarmånaderna inte har en möjlighet att yttra sina åsikter och invändningar för att aktivt kunna påverka processen. Publikationer på kommunens hemsida anses vara otillräckliga vid juridiska beslut av sådan betydelse. Grundläggande invändningar: Liksom tidigare går planeringen förbi ett verkligt behov. Statistik saknas fortfarande! Att påstå att efterfrågan ökar är otillräcklig. 9 (17)

10 Anmärkningen som har lagts fram vid upprepade muntlig efterfrågan att Båstad utgör ett eftertraktat bostadsområde och efterfrågan kommer att öka med invigningen av den nya stationen, har ingen verklig grund i någon form av undersökning. Med skapandet av bostäder i den planerade dimensionen förstörs en viktig egenskap för Båstad, nämligen Båstads position som badoch rekreationsplats. Således förändras Båstad från ett sommarbostadsområde, badplats tennismetropol till en industriell stad. Möjliga framtida skatteintäkterna kan inte ensamt motivera sådana förändringar. Det är snarare att befara att en sådan strukturförändring kommer att leda till en stark försäljning av mark av de nuvarande fastighetsägarna som nu söker lugn och frid i andra regioner. Planen för del av Hemmeslöv 10:10 gör den verkliga dimensionen av planerad bebyggelse i området mellan Båstad Entré, den nya stationen och delar av Hemmeslöv samt byggnationstätheten inte klart för betraktaren. Planeringen omfattar nämligen redan områden som benämns från "A" till "J". Detaljplaner för markyttorna "A" till "I" finns inte ännu eftersom kommunen inte äger dess för tillfället. Men detta gäller även för en stor del av området som benämns med "J" och som ingår i detaljplanen för Hemmeslöv 10:10 och 10:09. Vid bedömningen och planeringen av "J" måste all framtida och fortsatta planering av den angränsande marken integreras och tas hänsyn till. Det kan bara inte vara sant att, efter decennier av arbete med tunneln, att Hemmeslöv och infarten till Båstad nu för de närmaste årtiondena till ytterligare byggarbetsplats. Hänvisningen till behovet av nya bostäder i regionen Skåne anses vara felaktig eller åtminston snedvriden. Hemmeslöv utgör den yttersta norra ändan av Skåne, i direkt anslutning till Hallands län. Det är då inte tillräckligt att bedöma behovet enbart efter den egna strukturen. Det kan inte bortses från att på den redan utvecklade marken i Laholms Kommun som befinner sig i norra anslutningen till planområdet "J" och som är avsedd till bebyggelse, erbjudandet överstiger efterfrågan. Det kan därför förväntas att på samma sätt som i Södra Laholm endast anslutningsrör kommer sticka ut från de jämnade menobebyggda markytorna i Hemmeslöv för de närmaste årtionden. Dessutom finns det redan idag många fastigheter till salu i Hemmeslöv och andra delar av Båstad. Det som vi anser inte framgår ur planen och som vi saknar är en bindande tidsram för planeringen och genomförandet av dessa planer. Genomförandet i ett stycke känns även orealistiskt och överstiger även här en skälig dimensionen. Planering är ytterligare begränsat då kommunen inte äger hela marken som ingår i planområdet. Delar är fortfarande privatägda och deras tillgänglighet är inte slutgiltigt avgjort. Det saknas även kommentarer med hänsyn till prissättningen av tomterna på den kommunala marken. Möjliga rabatter på markprisen vid en eventuell 10 (17)

11 massförsäljning skulle innebära en partiell expropriation av de befintliga fastighetsägarna. Även en lösning av konkurrenssituationen mellan kommunen och den privata försäljningen förklaras inte. Utan särskilda undersökningar och studier avslås även alla våra argument för bevarande och skydd av miljön. Det bör noteras att många djur och växter har sitt naturliga habitat i planeringsområdet och deras förvisning och förintelse står i strid med naturskydd och -vård. På grund av samma anledningar har ett byggprojekt i Skummeslöv i området intill motorvägen, närmare Svarvareskogen, och i Ramlösa för mer än tusen bostäder (Helsingborg) (artikel i HD den 13. November 2014) stoppas, eftersom den saknar en särskild behovsbedömning (se ovan) samt för att erhålla natur- eller jordbruksmark i enlighet med naturskydd. Kommentaren att Hemmeslöv inte befinner sig intill en inflygningsväg och därmed i ett område som störs av buller från flygtrafik är helt enkelt fel. Landningen på flygplatsen i Ängelholm sker mer än 80 procent från norr direkt parallellt eller ovanför Kustvägen från Mellbystrand. Det saknas även konkret statistik på effekterna av den planerade byggnationstätheten på trafikvolymen i centrala Båstad. Överbelastning av huvudvägen är förutsägbar. Frågan är då om det dagligen kommer se ut i centrala Båstad som under tennisveckorna? All ytterligare information om den sociala hållbarheten saknar specifik utredning. Påståendet att anknytningen till staden med kollektiv trafiken är säkrad anser vi inte vara inträffande då bussen från centrala Båstad till Östra Karup går enbart vid få tillfällen varje dag. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Kommentarer till specifika invändningar. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Enligt det nya planförslaget kommer infartsvägar för bilar till den nya bebyggelsen bli Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. Att möjligheten att köpa mark nämns har endast att göra med att det på en del befintliga fastigheter inom planområdet finns byggnader som ligger på tomtgränsen, eller mycket nära gränsen. För dessa fastighetsägare kan det vara angeläget att utöka sin tomt en meter eller två så att underhållsarbete på byggnaden kan göras inom den egna tomten. 11 (17)

12 Det pågår diskussioner om genomförandet och i vilken ordning exploateringen ska ske. Det hänger också ihop med befintlig gatustruktur och med vilka ledningsdragningar som måste göras först. Grönområdena är till för boende i området och har i planförslaget beteckningen NATUR. Om området hade varit avsett för organiserade bollsporter med matcher mm skulle det fått beteckningen IDROTT. Illustrationen visar bollplan och lekplats mest som exempel på vad grönytan kan innehålla förutom de befintliga tallarna. Illustrationen är inte bindande utan till för att visa på områdets användning. Kommentarer till övriga invändningar. Planförfarandet styrs i Sverige av PBL, Plan- och bygglagen. Planhandlingarna för Heden har tagits fram och kommunicerats i enlighet med PBL. För uppgifter om vad PBL säger om planförfarandet hänvisar vi till /sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/plan--och-bygglag _sfs /. Närvarande på informationsmötet var ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet Thomas Andersson, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, planstrateg Magnus Sjeldrup, plankonsult Lina Lindegren samt undertecknad planarkitekt Camilla Nermark. Planförslaget skickades ut för samråd och var utställt för samråd under tiden vilket är 3 veckor längre än den remisstid PBL föreskriver. Kommentarer till grundläggande invändningar. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla med kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter. Under flera år har efterfrågan på tomter varit större än tillgången. För många är Bjärehalvön förknippat med sommar och semester, men en politisk ambition som genomsyrar mycket av det kommunala arbetet är att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Då väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer området att byggas ut etappvis baserat på efterfrågan. En del av den kommunala marken kommer att säljas som tomter, en del kan säljas som hela kvarter till ett byggbolag som sedan erbjuder färdiga hus eller lägenhet. I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket innebär att de förfogar över beslut om var och hur det ska byggas i kommunen. Marken som planläggs kan dock vara privatägd. Då upprättas ett planavtal mellan kommunen och markägaren. I planförslaget som varit ute på samråd och granskning (inkl Hemmeslöv 10:9) reglerade planavtalet att markägaren ska stå för sin andel av kostnader för både planering och utbyggnad. Priset på tomterna kan däremot inte regleras i detaljplanen. 12 (17)

13 Vid samhällsplanering görs bedömningar av påverkan på omgivningen, och intressen som ibland är motstående vägs mot varandra. En del av dessa avvägningar har gjorts i kommunens översiktsplan. När det gäller detaljplanen för Heden har Båstads kommun gjort bedömningen att behovet av tomter och bostäder i ett attraktivt, stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen idag. Länsstyrelen instämmer i kommunens bedömning (i sitt yttrande ) att den föreslagna detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900). Området Hemmeslöv ligger inte inom den sk bullermattan för Ängelholms flygplats. Bullermattan redovisar ljudkurvor för flyg enligt Trafikverkets precisering av riksintresse Ängelholms flygplats, TRV 2010/ I PM Trafikutredning detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m fl i Heden, Båstads kommun, , framtagen av Reinertsen Sverige AB (komplement till tidigare trafikutredning för Inre kustvägen, Reinertsen 2013) beskrivs omfattning och flödesfördelning för trafiken som alstras i och med ett genomförande och utbyggnad av cirka 220 bostadshus. Arbete pågår med en sk Åtgärdsvalsstudie (läs mer på _metodik_planering_tidiga_skeden.pdf) för Köpmansgatan genom Båstad. Diskussion pågår mellan Båstads kommun och Skånetrafiken om linjesträckning och turtäthet för busstrafiken i hela Båstads kommun. En utgångspunkt är att busstiderna kommer att anpassas till tider för ankommande och avgående tåg till och från Båstads nya station. Ägarna till Hemmeslöv 10:92 konstaterar att ett 10-tal tomter har försvunnit sedan förra förslaget och tycker att det fortfarande är orimligt. Det ska enligt artikel i NST bli 500 bostäder vid nya stationsområdet och det ska bli 220 på Heden. Laholms kommun har dessutom 100-tals tomter/bostäder ett stenkast därifrån. Det går inte att försvara en orimlighet med att det stöds av en ännu mera orimlig översiktsplan antagen Jag minns inte om vi och andra fick möjlighet att yttra oss om den, men jag tror att alla i området kände att det var en kommunal dröm som aldrig kommer att bli verklighet. Något år senare presenterades det vinnande alternativet för Å stad, vilket inte alls inrymde några bostäder i Hemmeslöv 10:9. När ska kommunen tänka om? Nu frågar jag inte bara tjänstemän i kommunen utan också politiker. Kommunen har under senare tid försökt öka invånarantalet med 150 personer varje år. Båstad kommun hade 31:a december invånare, 2007 fanns (Källa SCB). En ökning med 28 personer på 6 år, eller knappt 5 personer per år. Vad är det då som får Båstad kommun att tro att ökningen kommer att bli stor bara för att tunneln blir klar? Hur mycket tätare blir persontågstrafiken 13 (17)

14 från den nya stationen jämfört med den gamla? Hur mycket tid sparas av tunneln? Oss veterligen kommer turerna inte att bli tätare än idag, en gång i timmen. Det finns dock behov av kommunala tomter och kommunal mark finns på Heden Hemmeslöv 10:10. Den tomtmarken räcker under överskådlig framtid, således behöver endast den planeras. Anslutningar för 10:9 kan säkert förberedas nu, men behöver inte finplaneras utan det kan göras den dag det kan bli aktuellt. Hemmeslöv 10:9 planläggs på initiativ av fastighetsägaren svarar ni i samrådsredogörelsen. Varför ska hänsyn tas till vad en fastighetsägare vill, men ingen hänsyn tas till vad övriga fastighetsägare i området vill? Nockhöjd Det framgår tydligt att de nuvarande fastighetsägare med gräns mot Hemmeslöv 10:9 inte vill ha någon byggnation där. Det finns önskemål att nockhöjden ska vara lägre om det ändå skulle bli aktuellt med byggnation. Som svar säger ni att nockhöjden 6,3m ska vara tillåten eftersom gällande detaljplan tillåter 5,8m i 1,5-plan. Varför ska det skilja en halv meter? Det finns endast ett hus på Granvägen som inte är 1-plan och det är med 1,25-plan. Befintliga fastighetsägare vill inte att det ska tillåtas 1,5-plans i närmaste delen av nya planen, åtminstone inte i raden närmast nuvarande bebyggelse. Varför kan kommunen inte gå befintliga fastighetsägare till mötes med en så enkel regel? Då vet köparna av de nya tomterna vilka spelregler som gäller. Det visste inte vi när vi byggde och planerade våra trädgårdar. Vill nya köpare bygga 1,5-plan, så finns möjlighet till det i övriga delar av nya området. Det verkar som kommunen inte vill gå befintliga fastighetsägare till mötes alls, eftersom man inte tar hänsyn till några synpunkter. Ska inte en kommun också jobba för befintliga invånare och sommargästers trivsel och önskemål? Trafiken Återigen måste vi påpeka det olämpliga med tillfart via Samfällda vägen. Det kommer att belasta Granvägen söderut och korsningen Granvägen/Norra Vägen i oönskad omfattning. Det torde räcka med Rågångsvägen och de vägar som är planerade mot Norra Vägen. Alla som ska norr eller söderut måste ta sig till Norra Vägen, endast de som ska till Båstad är betjänta av att ta nuvarande Kustvägen. Granvägen bör spärras mot genomfartstrafik. Samrådsredogörelsen I samrådsredogörelsen kommenteras bara vad som passar planläggarna bäst. Som svar på Vägföreningens ifrågasättande om "lämpligheten att förlägga 4- vånings flerfamiljshus här" och andra fastighetsägares synpunkter på "2-14 (17)

15 plans hus" hänvisar man till Region Skåne" med en allsidig sammansättning vad gäller hustyper och upplåtelseform" Region Skåne har åsikter om andra saker vilka inte kommenteras alls, t.ex "att hushålla med den värdefulla åkermarken" eller "man i första hand bör prioritera bebyggelseutveckling i det stationsnära området". Dessutom hänvisar man ett flertal gånger på översiktsplanen från Varför ska man blint stödja sig på denna? Uppenbarligen har fastighetsägare synpunkter på den. I övrigt se våra kommentarer gällande detta tidigare i dokumentet. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter, vilket även hänger ihop med en politisk ambition att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Den ambitionen kvarstår även om befolkningsutvecklingen har varit svag under många år. Därför väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. Pendlingsmöjligheter med tåg är en stor potential för Båstads kommun och med dubbelspår längs hela Västkustbanan finns förväntan om att turtätheten dubbleras. Att en del av planområdet är i privat ägo ändrar inte kommunens bedömning att området är lämpligt för bostadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Framtagandet av översiktsplanen följde PBL, plan och bygglagen, och det fanns under processen flera tillfällen att inkomma med synpunkter. Arbetet med en ny översiktsplan för Båstads kommun kommer att inledas under Nockhöjd Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. I detaljplan 1583 tillåts bebyggelse i 1 våning med inredd vind (sk 1,5-plans hus). Av huvudbyggnaden får dock 50 m 2 uppföras i två våningar. Byggnadshöjden får uppgå till max 3,6 meter för det som byggs i en våning och 5,8 meter för det som byggs i två våningar. Detta gäller alla fastigheter längs Granvägen och Furuvägen. Utförlig förklaring av begreppen byggnadshöjd och nockhöjd finns på Boverkets hemsida (http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/ Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Hojd-pabyggnader/) 15 (17)

16 Trafiken Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen en ny väg som ansluter till Norra vägen. Samrådsredogörelsen Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. På ett övergripande plan slår den fast framtida användning av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen har beslutats politiskt och samråtts med kommuninvånarna. Grundläggande förutsättningar för detaljplaneringen i Hemmeslöv finns därför att hämta i översiktsplanen. Samrådet är ett tillfälle för att inhämta kunskap och synpunkter. Synpunkter från privatpersoner ställs mot politiska ambitioner och avvägningar. I detaljplanen för Heden är det från politiskt håll uttalat att en blandad bebyggelse önskas. Kommunala tomter ska kompletteras med andra boendeoch upplåtelseformer och för att dra nytta av det stationsnära läget innehåller planområdet, till skillnad från omgivande kvarter, även möjlighet att bygga både flerfamiljshus och radhus. Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening (Vf) anser att Heden-området till sin karaktär avviker kraftigt från övriga delar av Hemmeslöv. Det blir ett stort antal invånare på en begränsad yta med förhållandevis små tomter och alltför begränsade grönområden. Vf föreslår att tomterna görs större och att grönområdena utökas. Vf anser fortfarande det blir alltför många utfarter till Norra Vägen, 3 gator och 5-8 utfarter från tomter. Vf föreslår att utfarter från tomter planeras ske inåt i området. Utfart från Hedenområdet via "Samfällda vägen" är tveksam eftersom detta är en smal lokalgata. Vf föreslår att denna anslutning istället blir en GC-väg. Vf kan inse att man vill följa det förhållande som gäller övriga Hemmeslöv vad avser gator samt GC-vägar. Naturområde/grönområde som liknar skog kan också likställas med grönområde/skog för övriga Hemmeslöv. Däremot natur av karaktären park kräver en mer omfattande skötsel och tillsyn. Vf föreslår ett ev huvudmannaskap för GA:20 omfattar gator, GC-vägar och ev förekommande grönområde av karaktären skog. 16 (17)

17 Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Stora delar av Hemmeslöv har tillkommit som sommarstugeområden med ganska små hus på stora tomter och med breda stråk av tallskog genom bebyggelsen. Utgångspunkten i aktuell detaljplan är en annan, här finns endast två dungar med tallar och istället för stugor handlar det nu om att använda den potential som det stationsnära området har för att attrahera åretruntboende med behov av bra arbetspendling. Därför är bebyggelsen tätare än i övriga Hemmeslöv. Två till tre nya utfarter från tomter, lite beroende på tomtindelning, mot Norra vägen tillkommer och bedömningen är att trafikeringen av Norra vägen klarar det. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande som inte är besvärsberättigade Ägaren till Hemmeslöv 10:41 har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:88, 10:89 (se ovan) Kommentar: Se ovanstående kommentar. Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder Inför antagande av detaljplaneförslag som varit utsänd på både samråd (handlingar daterade ) och granskning (handlingar daterade ) valde fastighetsägare till Hemmeslöv 10:9 att avbryta planarbetet för sin fastighet. Ett nytt planförslag har därför upprättats för kommunens mark del av Hemmeslöv 10:10 samt intilliggande fastigheter längs Norra vägen. Förändringen av detaljplaneförslaget och dess avgränsning bedöms vara av sådan omfattning att ett nytt planförslag ska sändas ut på förnyad granskning. Kommunstyrelsen beslutade , 159 att sända ut ett planförslag på förnyad granskning. Båstad Camilla Nermark Planarkitekt 17 (17)

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden

Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten. Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Ändring av detaljplan(1283k-15950) för del av fastigheten Pålsjö 3:1 m fl, norr om Senderödsvägen, Mariastaden Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 18 juli 2016 STANDARDFÖRFARANDE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Trolleboda 1:30 m.fl.

Detaljplan för del av Trolleboda 1:30 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplaneförslaget, upprättat 2014-06-02 har varit utställt för granskning under tiden den 20 juni 2014 till den 8 augusti 2014. Myndigheter och berörda

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. 1 (6) Dnr PLAN.2015.8 Samrådsredogörelse Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Handlingar Planhandlingarna har varit utställda på samråd under tiden 12 maj - 10 juni 2016.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Stadsbyggnadsförvaltningen Kimberly Disley, planpraktikant Dnr 2015 KSM 0920.214 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE ÄNDRING AV DETALJPLANERNA 180 OCH 205, LINDALEN Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Detaljplan för Glimminge 48:2 i Glimminge plantering, Båstads kommun, Skåne län Utställningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2012 03 01 till 2012 04 13 för att ge sakägare,

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö

Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban mm i stadsdelarna Solberga och Älvsjö STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-12-04 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för kv Spikklubban

Läs mer