del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län"

Transkript

1 Detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m.fl. fastigheter, Heden i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län Utlåtande Detta detaljplaneförslaget, har varit utställt under tiden till för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Trafikverket begärde utökad granskningstid till vilket också beviljades. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande. I detta utlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har lämnats in och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. Följande har inte haft något att erinra mot förslaget NSVA E.ON Elnät Sverige AB Laholms kommun Lantmäterimyndigheten, Ängelholm Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande myndigheter m.fl. Länsstyrelsen informerar om att en ansökan om bitopskyddsdispens för att kulvertera ett öppet dike inom planområdet har inkommit till Länsstyrelsen, men inget beslut har fattats i ärendet. Länsstyrelsen har i samrådsskedet informerat om att dispens generellt sett inte medges för att ta bort eller flytta hela biotoper. Länsstyrelsen rekommenderar därför att planen inte antas innan det är säkerställt att diket kan kulverteras. Kan dispens inte lämnas behöver planen anpassas till rådande förhållanden. Vidare konstaterar de att kommunen gjort en inventering och en särskild bedömning av eventuell förekomst av större vattensalamander inom planområdet och kommer fram till att området inte utgör en livsmiljö för

2 salamandern. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning och anser att artskyddsfrågan är tillräckligt utredd. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Det nya planförslaget innebär bland annat att befintliga diken och stenmur ej kommer att kulverteras respektive flyttas. (Innan planförslaget omarbetades beviljade Länsstyrelsen dispens från biotopsskyddsbestämmelserna för kulvertering av diken samt flytt av stenmur. Som villkor för beslutet anges bland annat att stenmuren ska återuppbyggas inom naturområdet, väster om sin nuvarande placering och att det som kompensationsåtgärd för de kulverterade dikena ska planteras en trädrad av lindar längs med infartsvägen i öster.) Trafikverket påtalar att de tidigare yttrat sig i samband med samråd ( , TRV 2014/27949). De efterfrågade då en redovisning av beräknad trafikalstring och flödesfördelning till följd av detaljplanen samt hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet och dess anslutningar och vilka åtgärder som kan krävas. Trafikverket noterar att planbeskrivningen har kompletterats med bakgrundstrafik samt genererad trafik för år 2015 respektive år Dessa siffror stämmer inte överens med det material som Trafikverket tidigare erhållit från kommunen, och som ligger till grund för arbetsplan och utformning av Inre Kustvägen. Enligt av kommunen tidigare lämnade uppgifter är beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Norra vägen 450 fordon och beräknad ÅDT för korsningen Inre Kustvägen/Mellanvägen är 1200 fordon. I detaljplanen redovisas betydligt högre siffror och Trafikverket ifrågasätter varför kommunen utgår från andra prognoser i detaljplanarbetet jämfört med de som tidigare delgivits Trafikverket. För att Trafikverket ska kunna ta ställning till hur våra anläggningar påverkas av planförslaget kräver vi en tydligare redogörelse över vilka trafikmängder och vilken flödesfördelning som förväntas år Flödesfördelning krävs för att kunna avgöra om och i så fall vilka åtgärder som kan komma att vara nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen. Trafikverket efterfrågar också en förklaring till varför detaljplanen baseras på andra prognoser än de som tidigare delgivits Trafikverket för planeringen av Inre Kustvägen. Alla eventuella åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd av detaljplanen ska bekostas av kommunen/exploatören. Om åtgärder blir nödvändiga i anslutningarna med Inre Kustvägen (utöver vad som finns med i arbetsplanen för Inre Kustvägen) ska dessa till fullo bekostas av kommunen. Trafikverket och kommunen måste vara överens om behov och utformning av eventuella åtgärder i anslutningarna till Inre Kustvägen innan detaljplanen föres till antagande. För åtgärder som rör statlig väg ska krav och råd enligt VGU följas. 2 (17)

3 Om åtgärder på det statliga vägnätet eller dess anslutningar blir nödvändiga ska, innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket förutsätter vidare att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Efter samrådet har Trafikstudie Exploatering Nordöstra Båstad (Reinertsen 2013) kompletterats med ett PM (Reinertsen 2014) som beräknar trafikbelastning och flödesfördelning vid utbyggnad av cirka 220 bostäder. (Det nya planförslaget som går ut på förnyad granskning möjliggör cirka 150 bostadsenheter.) PM et visar att ingen korsningspunkt får så hög belastning att ombyggnad krävs vid ett genomförande av en utbyggnad om cirka 220 bostadshus. Inga åtgärder på vägnätet föreslås till följd av detaljplanen. Trafikverkets planering av Inre Kustvägen utgår från de prognoser som var aktuella vid tillfället för framtagande av arbetsplan för Inre Kustvägen. Området för aktuell detaljplan fanns då med i översiktsplanen men var ännu inte föremål för exploatering. De nu framtagna prognoserna utgår från tillkommande trafikalstring från samtliga detaljplaneprojekt i Hemmeslövsområdet. Vid en jämförelse med Beräkning av utomhusbuller (ÅF, 2013) finns det inget som tyder på att utbyggnad enligt detaljplanen skulle leda till överskridande av bullervärden, varken från väg- eller tågtrafik. Södra Hallands Kraft ekonomisk förening har inget att erinra gällande rubricerat plansamråd (var vänliga notera att när det gäller gas inom området så svarar vår gasavdelning). Vi kommer att behöva 2 st. E-områden på 7x7m. åtkomliga med kranbil och grävmaskin enligt förslag 17/ Ny placering enligt förslag 14x14m, 15/5 2014, se bifogad karta nr. 1. Vi noterar att dessa finns med på plankartan men är flyttade en gång till. Vi försöker så gott det går att centrera transformatorstationerna i det tänkta lågspänningsnätet för att inte få för långa 0,4kV-kablar ut till kabelskåpen och vidare in till husen. Det E-området som ligger i öster på naturmarken har hamnat för långt norrut och för nära det andra. Det behöver flyttas och eftersom det har tillkommit en lite större grönyta nere i sydvästra hörnet så har vi ett nytt förslag, se bifogad karta nr. 2. På detta vis så täcker vi ungefär halva området per station. 3 (17)

4 Det andra E-området är flyttat lite norrut. Där kommer vi att behöva förlägga kablar söderut i grönområdet, se bifogad karta nr. 3. Hur påverkar fördröjningsytan för dagvattnet denna förläggning? Vi kommer sannolikt att behöva förlägga två nya 1OkV-kablar till området utmed Norra vägen österut för att få med transformatorstationerna i vår ringmatning. Detta är i sin tur avhängt av byggnationen av Inre Kustvägen För en tilltänkt exploatör kan det vara intressant att veta att leveranstiden för en nyanslutning inom detta område beräknas i dagsläget till mellan sex och nio månader. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Ett E-område (14x14 m) möjliggörs inom det nya planområdet. Inre Kustvägen beräknas vara färdigbyggd i december Genomförandekapitlet i planbeskrivningen kompletteras med uppgift om leveranstid för nya anslutningar. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade Ägarna till Hemmeslöv 10:22 önskar att inga hus med höjd på 8,3 meter byggs här i sommarstugeområdet. De kan lika gärna byggas i den norra delen av området. Vidare föreslår de ett grönområdet runt den gamla bebyggelsen, likt den som är vid Hedhuset. Det är en helt annan typ av hus som kommer att byggas nu inga fritidshus. Detta kan ej påverka er nämnvärt på ett så stort område då eventuellt alla tomter ej blir sålda. Kommentar: Delar av Hemmeslöv har en gång tillkommit som utpräglad sommarbebyggelse, med små stugor på stora tomter. Av detta har det skett en successiv förändring där många hus omvandlas till åretruntbostäder. Båstads kommun ser positivt på denna utveckling som ger fler möjlighet att bosätta sig i kommunen året runt. Med Heden vill Båstads kommun göra det möjligt att erbjuda kommunala tomter och samtidigt stärka resandeunderlaget för den nya stationen. Ny bebyggelse längs med Norra vägen, i anslutning till befintlig bebyggelse i sydöstra delen av planområdet, sänks från 2-plans hus till 1 ½-plans hus. Istället ges möjlighet att bygga i två plan eller mer i kvarteren längre norrut. Gångpassagen strax norr om fastigheten Hemmeslöv 10:22 dubbleras från 3 m till 6 m NATUR-mark för att skapa större avstånd till ny bebyggelse. 4 (17)

5 Ägarna till Hemmeslöv 10:36 påtalar att de efter den av Båstad kommun utskickade underrättelsen om utställning för ovanstående detaljplan daterad har följande synpunkter på planförslaget. 1) Det är väsentligt att bebyggelsen öster om Hedvägen/Grönfiksvägen bevarar det för Hemmeslöv utmärkande högsta tillåtande höjd på bebyggelse dvs maximalt 1-1/2 plans bebyggelse för att inte avvika på ett onaturligt vis från befintlig bebyggelse och befintlig natur. De i området sedan tidigare av kommunen tagna överväganden och riktlinjer skall även gälla framledes. 2) Grönfinksvägen skall ej anslutas till den utbyggda Rågångsvägen då detta skulle innebära en väsentlig risk att bli smitväg från planområdet via Grönfinksvägen/Hedvägen mot norr och Skummeslöv/Laholm. Hedvägen är idag livligt frekventerad av cyklister från Kustvägen via Hedvägen och vidare cykelvägen genom naturreservatet mot Skummeslöv. Det kan inte vara trafikmässigt hållbart att ytterligare väsentligt öka risken för biltrafik i ett mycket cykelbelastat område. Grönfinksvägen bör enbart anslutas för cykeltrafik från Rågångsvägen. 3) Grönområdet öster om Grönfiksvägen måste bevaras som fördröjningsyta för dagvatten. Hela området har problem med dagvatten vid nederbörd. Undertecknades fastighet vilken gränsar till detta område har haft översvämning vid tidigare tillfälle varför det är helt nödvändigt att den för dagvatten sedan tidigare avsatta markytan bevaras och inte förändras eller minskas. Grönområdet öster om Grönfinksvägen bör snarare utökas än minskas i samband med ny plan/ny bebyggelse. Undertecknade fastighetsägare har via köpekontrakt i slutet av mars 2014 förvärvat fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:36. Då varken Mäklarfirman Nadjafi Kristensson eller säljaren trots förfrågan upplyst oss om det långt gående förestående planförslaget eller det informationsmöte för allmänheten den 15/ blir detta första gången vi har haft möjlighet att yttra oss som sakägare. Detta olyckliga tillvägagångssätt innebär således att det hade varit bättre att våra synpunkter skulle ha framkommit i ett tidigare skede. Vi vill med detta förklara varför dessa synpunkter ej framkommit tidigare. Kommentar: Mellan ny bebyggelse och befintlig bebyggelse längs Grönfinksvägen finns ett meter brett grönområde, med beteckning NATUR i gällande detaljplan. Det detaljplanelagda naturområdet öster om Grönfinksvägen kommer att utökas till totalt m. Bedömningen är att naturmarken utgör en tillräcklig buffert mellan befintliga villor och tillkommande ny bebyggelse i öster. Grönfinksvägen och dess anslutning till Rågångsvägen ingår inte i detaljplanen. De är redan idag detaljplanelagda som gata (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. 5 (17)

6 Ägarna till Hemmeslöv 10:60 påtalar att deras synpunkter från samrådet kvarstår se nedan. Ingen hänsyn har tagits till våra nedan punkter. Exploateringen i området har i stort minskat men inte tomterna/ fastigheterna närmast Rågångsvägen. Jämför man anslutningar till övriga tomter borde endast 3 stycken tomter detaljplaneläggas. Översiktplanen redogör inte för denna stora och täta exploatering. Svaret i samrådsredogörelsen gällande Hedvägen rimmar illa när det idag är ritat att Hedvägen idag till 80 % kommer användas till matargata för att sedan svänga ned på Duvvägen istället att fortsätta de sista metrarna till det nya området. Om man menar att detta medför oönskad belastning m.m. för naturreservatet borde man andra denna sträckning. Man borde även ta bort möjligheten till flerbostadshus vid/nära naturreservatet. Som fastighetsägare av Hemmeslöv 10:60 vill vi inkomma med följande synpunkter (som tidigare). I dag är vår fastighet placerad vid en stillsam och skyddad återvändsgränd (Duvvägen 1). Om den föreslagna detaljplanen blir av kommer i stället för åkermark/äng en matarväg (Rågångsvägen) finnas utmed/framför fastigheten. Insyn direkt från vägen in på vår tomt, buller från trafik och andra passerande m.m. Förslagvis kan man lägga matarvägen i Hedvägens förlängning istället. I dag har fastigheten en vidunderlig utsikt över en stor äng och den fantastiska Hallandsås. Skulle förslagna detaljplanens exploatering bli av, kommer denna utsikt försvinna. Förslagsvis kan man minska exploateringen genom en mindre exploatering närmare Norravägen/ Korpvägen. Vår bedömning (i samråd med mäklare) är att vår fastighet kommer att minska i värde om föreslagen plan blir av och jag hänvisar till Mark- och miljödomstolen Mål nr P Där fastslås det om ny exploatering innebär omallokering av förmögenhet och ekonomisk skada för berörda fastighetsägare skall de kompenseras eller så ska detaljplanen avvisas/ underkännas. Föreslagen detaljplan är inte balanserad gällande exploatering och inte genomtänk gällande trafikföring i området. Vi föreslår därför att detaljplanen i dess nuvarande form inte genomförs. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Hela planområdet är utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Där anges dock inte i detalj hur bebyggelsen ska utformas eller vilka gator som ska utgöra infarter till den nya bebyggelsen. Det är ställningstagandet som görs i detaljplanearbetet. Förutom villatomter finns i denna detaljplan en ambition att möjliggöra varierad bebyggelse som passar olika önskemål både när det gäller hustyp (villor, radhus alternativt flerbostadshus) och upplåtelseform (privat, bostadsrätt eller 6 (17)

7 hyresrätt). För detta har Båstads kommun bedömt att den norra delen av planområdet är lämplig, i anslutning till lite högre vegetation. Duvvägen och dess anslutning till Rågångsvägen, inklusive Rågångsvägens utbyggnad österut till och förbi Grönfinksvägen ingår inte i den aktuella detaljplanen. Utbyggnaden av dessa sträckor genomförs enligt detaljplan från 2008 (dpl 1593). Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Det är möjligt att det finns likheter med Mark- och miljödomsstolens bedömning av detaljplanen för Slussen i Stockholm, men detaljplanering av mark för nya bostäder intill befintlig bebyggelse brukar kunna genomföras utan att detaljplanen avvisas i domstol. Ägarna till Hemmeslöv 10:69 kompletterar sitt tidigare yttrande i samrådsskedet med följande: Exploateringen av området "Hemmeslöv 10:9 och Hemmeslöv 10:10" kommer, förutom tidigare anförda skäl, ha en stor inverkan på såväl friluftsliv som djurliv. Området är idag ett betydelsefullt rekreationsområde och kommuninvånarnas möjligheter till fortsatta naturupplevelser bör tydligare uppmärksammas i översiktsplaneringen. Kringliggande områden har under de senaste decennierna exploateras starkt risken är överhängande att det öppna landskapet kommer att försvinna. Genomförande av planen kommer leda till störningar på naturen vilket kommer ha negativ inverkan på traktens rika växt- och djurliv. Ängarna är en attraktiv "lokal" för fåglar och vilt som rådjur, räv och älg. Den planerade täta bebyggelsen, utan större grönområden, kommer få större klövvilt, såsom älg och rådjur att söka sig bort från området. Djuren får det svårare att överleva i den täta bebyggelsen och små förändringar i grundvattennivån kan få allvarliga följder för området och dess fåglar. Vi måste tillsammans värna om miljön, både avseende flora och fauna, utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett rikt friluftsliv. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Utbyggnaden av området har stöd i gällande Översiktsplan, antagen 2008, och är en del av den planerade utbyggnaden i anslutning till Båstads nya station. Stor vikt har lagts vid gröna kopplingar genom området till grönområden i omgivande bebyggelse och till naturreservatet i norr. Utpekandet i översiktsplanen innebär dock att Båstads kommun anser att behovet av tomter och bostäder i ett stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen. Ägarna till Hemmeslöv 10:88 och 10:89 (har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:41). De vill först informera om 7 (17)

8 att deras invändningar som lämnades in inom ramen och tidsfristen inte nämns i samrådsredogörelsen. Formellt har dessa invändningar därför inte tagits hänsyn till eller besvarats. Det bör tas igen. Specifika invändningar: Förlängningen av Samfälldavägen som enda anslutande väg från väst in till utvecklingsområdet är en oacceptabel försämring för alla bosatta på gatan samt de korsande gatorna. Ett resultat av detta blir en öst-väst trafik som erbjuder möjligheten att använda ett tidigare avslutat bostadsområde nu som en genomfartsled till stranden på Annasvägen eller till Båstad Centrum via Gran- och Kustvägen. En förlängning av denna väg, där den outvecklade östra delen för närvarande används som ridvägen, kan därför endast göras till en gång- och cykelväg för att undvika en onödig ökning av trafiken. Även byggtrafik på denna väg vore oacceptabel. Det vore bättre att undersöka en möjlig direktanslutning ur utvecklingsområdet österut eller ännu bättre att bygga en gata i samråd med Laholms kommun som leder norrut. Detta skulle innebära en delning av genomfartstrafiken som den visas på planerna idag. Dessutom finns det två vägar från samma håll som även är bredare än Samfälldavägen, närmare är det Rågångsvägen samt Hedenvägen, som redan är utbyggda mot planområdet och därför lämpligare än att bygga en ny gata. Marken som ansluter till östra sidan av fastigheten Granvägen 12 är enda stället där dubbelbyggnation planeras, dvs planen visar två tomter samt två hus i anslutningen österut. Detta är i motsats till alla andra fastigheter. Det utgör ett oproportionerligt ingrepp jämfört med alla andra tomter som ligger på samma sida i anslutningen till utvecklingsområdet. För alla andra är bebyggelsen avsedd endast bakom en parallellt dragen linje till tomtgränsen. Endast i anslutningen till Granvägen 12 överskridas denna linje och det planerade huset ska enligt planen stå näst intill tomtgränsen, så att den planerade dubbelbebyggelsen då kommer stänga siktlinjen till det kvarvarande grönområdet i mitten av bostadsutvecklingsområdet helt. Detta gäller även för båda fastigheter som ligger mittemot i korsningen till Granvägen. För fastigheten som ligger fyra tomter norr har en annan uppdelning av den symmetrisk jämnförbara granmarken skett, vilket utesluter en oproportionerlig byggnation i närheten och en grön siktlinje består kvar. Det bör dessutom tas hänsyn till att alla hus på fastigheterna till vänster om planeringsområdet var tvungna att byggas nära ängen på grund av det så kallade prickade mark som utesluter en bebyggelse mot Granvägen i en utsträckning av l5m. Men det kräver dock att även en ny rad hus byggs i tillräckligt avstånd till de befintliga fastigheterna. Att framföra argumentet om att det kan vara lämpligt för fastighetsägarna vars tomter ansluter till planområdet att köpa en remsa tomtmark för att skapa avstånd mellan 8 (17)

9 byggnader och fastigheter som skrivs i samrådsredogörelsen är cynisk och oacceptabelt! Det kan därför anses som vettigt att för tillfället inte realisera hela västra raden som den visas i detaljplanen. På det sättet skulle en naturlig avstånd skapas mellan gammalt och nytt och påverkan för de befintliga boenden skulle åtminston minskas lite. Därför bör även ett genomförandet av planen endast ske i rader från öst till väst, för att minska påverkan och undvika vilsna "byggöar" i planområdet. För bollplanen saknas specifika uttalanden om syftet m.m. Handlar det sig om ett rent fritidsområde bara för barn eller ska det spelas officiella matcher där det saknas parkeringsplatser för gäster och föräldrar. Det är dessutom tråkigt att det saknas en liknande anläggning för seniorer. Exempelvis en Bouleplan skulle kunna tänkas som en avgränsning mellan de befintliga fastigheterna och de nya. Övriga invändningar: Först vill vi härmed föra fram alla fakta och argument som motsätter idén om bebyggelsen som de presenterades i vår skrivelse från den 14 Maj 2014 igen. Dessa invändningar har inte vederlagts av den nya detaljplanen och svaren som medföljer. Snarare är alla kommunala kommentarer väldigt allmänna utan att några siffror, studier eller statistik anges. Några av våra frågor och kommentarer har inte tagit hänsyn till alls. På våra formella invändningar har vi inte fått något konkret svar. Varken frågan om omfattningen av information som krävs, tidsfrister och definitionen av "de direkt drabbade", samt behovet av kungörelsen även enligt EU lagstiftning har undersökts juridiskt, vad vi kan se. Vid rätt granskning av planeringsprocessen och dessa formella fel är det därför möjligt att det måste böjas om från början. Kommentaren att det hölls ett informationsmöte i april med planavdelningen och ansvariga politiker är felaktig. Inbjudan kom med mindre än 2 veckors notice och politiska ledare fanns inte på plats när vi var där. Dessa var frånvarande. Emot ett rättvist förfarande anses dessutom att för närvarande meddelanden, beslut och tidsfrister i november månaden sätts med väldigt kort varsel. Detta innebär att alla berörda som är närvarande i deras fastigheter i Hemmeslöv enbart under sommarmånaderna inte har en möjlighet att yttra sina åsikter och invändningar för att aktivt kunna påverka processen. Publikationer på kommunens hemsida anses vara otillräckliga vid juridiska beslut av sådan betydelse. Grundläggande invändningar: Liksom tidigare går planeringen förbi ett verkligt behov. Statistik saknas fortfarande! Att påstå att efterfrågan ökar är otillräcklig. 9 (17)

10 Anmärkningen som har lagts fram vid upprepade muntlig efterfrågan att Båstad utgör ett eftertraktat bostadsområde och efterfrågan kommer att öka med invigningen av den nya stationen, har ingen verklig grund i någon form av undersökning. Med skapandet av bostäder i den planerade dimensionen förstörs en viktig egenskap för Båstad, nämligen Båstads position som badoch rekreationsplats. Således förändras Båstad från ett sommarbostadsområde, badplats tennismetropol till en industriell stad. Möjliga framtida skatteintäkterna kan inte ensamt motivera sådana förändringar. Det är snarare att befara att en sådan strukturförändring kommer att leda till en stark försäljning av mark av de nuvarande fastighetsägarna som nu söker lugn och frid i andra regioner. Planen för del av Hemmeslöv 10:10 gör den verkliga dimensionen av planerad bebyggelse i området mellan Båstad Entré, den nya stationen och delar av Hemmeslöv samt byggnationstätheten inte klart för betraktaren. Planeringen omfattar nämligen redan områden som benämns från "A" till "J". Detaljplaner för markyttorna "A" till "I" finns inte ännu eftersom kommunen inte äger dess för tillfället. Men detta gäller även för en stor del av området som benämns med "J" och som ingår i detaljplanen för Hemmeslöv 10:10 och 10:09. Vid bedömningen och planeringen av "J" måste all framtida och fortsatta planering av den angränsande marken integreras och tas hänsyn till. Det kan bara inte vara sant att, efter decennier av arbete med tunneln, att Hemmeslöv och infarten till Båstad nu för de närmaste årtiondena till ytterligare byggarbetsplats. Hänvisningen till behovet av nya bostäder i regionen Skåne anses vara felaktig eller åtminston snedvriden. Hemmeslöv utgör den yttersta norra ändan av Skåne, i direkt anslutning till Hallands län. Det är då inte tillräckligt att bedöma behovet enbart efter den egna strukturen. Det kan inte bortses från att på den redan utvecklade marken i Laholms Kommun som befinner sig i norra anslutningen till planområdet "J" och som är avsedd till bebyggelse, erbjudandet överstiger efterfrågan. Det kan därför förväntas att på samma sätt som i Södra Laholm endast anslutningsrör kommer sticka ut från de jämnade menobebyggda markytorna i Hemmeslöv för de närmaste årtionden. Dessutom finns det redan idag många fastigheter till salu i Hemmeslöv och andra delar av Båstad. Det som vi anser inte framgår ur planen och som vi saknar är en bindande tidsram för planeringen och genomförandet av dessa planer. Genomförandet i ett stycke känns även orealistiskt och överstiger även här en skälig dimensionen. Planering är ytterligare begränsat då kommunen inte äger hela marken som ingår i planområdet. Delar är fortfarande privatägda och deras tillgänglighet är inte slutgiltigt avgjort. Det saknas även kommentarer med hänsyn till prissättningen av tomterna på den kommunala marken. Möjliga rabatter på markprisen vid en eventuell 10 (17)

11 massförsäljning skulle innebära en partiell expropriation av de befintliga fastighetsägarna. Även en lösning av konkurrenssituationen mellan kommunen och den privata försäljningen förklaras inte. Utan särskilda undersökningar och studier avslås även alla våra argument för bevarande och skydd av miljön. Det bör noteras att många djur och växter har sitt naturliga habitat i planeringsområdet och deras förvisning och förintelse står i strid med naturskydd och -vård. På grund av samma anledningar har ett byggprojekt i Skummeslöv i området intill motorvägen, närmare Svarvareskogen, och i Ramlösa för mer än tusen bostäder (Helsingborg) (artikel i HD den 13. November 2014) stoppas, eftersom den saknar en särskild behovsbedömning (se ovan) samt för att erhålla natur- eller jordbruksmark i enlighet med naturskydd. Kommentaren att Hemmeslöv inte befinner sig intill en inflygningsväg och därmed i ett område som störs av buller från flygtrafik är helt enkelt fel. Landningen på flygplatsen i Ängelholm sker mer än 80 procent från norr direkt parallellt eller ovanför Kustvägen från Mellbystrand. Det saknas även konkret statistik på effekterna av den planerade byggnationstätheten på trafikvolymen i centrala Båstad. Överbelastning av huvudvägen är förutsägbar. Frågan är då om det dagligen kommer se ut i centrala Båstad som under tennisveckorna? All ytterligare information om den sociala hållbarheten saknar specifik utredning. Påståendet att anknytningen till staden med kollektiv trafiken är säkrad anser vi inte vara inträffande då bussen från centrala Båstad till Östra Karup går enbart vid få tillfällen varje dag. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Kommentarer till specifika invändningar. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Enligt det nya planförslaget kommer infartsvägar för bilar till den nya bebyggelsen bli Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. Att möjligheten att köpa mark nämns har endast att göra med att det på en del befintliga fastigheter inom planområdet finns byggnader som ligger på tomtgränsen, eller mycket nära gränsen. För dessa fastighetsägare kan det vara angeläget att utöka sin tomt en meter eller två så att underhållsarbete på byggnaden kan göras inom den egna tomten. 11 (17)

12 Det pågår diskussioner om genomförandet och i vilken ordning exploateringen ska ske. Det hänger också ihop med befintlig gatustruktur och med vilka ledningsdragningar som måste göras först. Grönområdena är till för boende i området och har i planförslaget beteckningen NATUR. Om området hade varit avsett för organiserade bollsporter med matcher mm skulle det fått beteckningen IDROTT. Illustrationen visar bollplan och lekplats mest som exempel på vad grönytan kan innehålla förutom de befintliga tallarna. Illustrationen är inte bindande utan till för att visa på områdets användning. Kommentarer till övriga invändningar. Planförfarandet styrs i Sverige av PBL, Plan- och bygglagen. Planhandlingarna för Heden har tagits fram och kommunicerats i enlighet med PBL. För uppgifter om vad PBL säger om planförfarandet hänvisar vi till /sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/plan--och-bygglag _sfs /. Närvarande på informationsmötet var ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet Thomas Andersson, samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, planstrateg Magnus Sjeldrup, plankonsult Lina Lindegren samt undertecknad planarkitekt Camilla Nermark. Planförslaget skickades ut för samråd och var utställt för samråd under tiden vilket är 3 veckor längre än den remisstid PBL föreskriver. Kommentarer till grundläggande invändningar. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla med kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter. Under flera år har efterfrågan på tomter varit större än tillgången. För många är Bjärehalvön förknippat med sommar och semester, men en politisk ambition som genomsyrar mycket av det kommunala arbetet är att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Då väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer området att byggas ut etappvis baserat på efterfrågan. En del av den kommunala marken kommer att säljas som tomter, en del kan säljas som hela kvarter till ett byggbolag som sedan erbjuder färdiga hus eller lägenhet. I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket innebär att de förfogar över beslut om var och hur det ska byggas i kommunen. Marken som planläggs kan dock vara privatägd. Då upprättas ett planavtal mellan kommunen och markägaren. I planförslaget som varit ute på samråd och granskning (inkl Hemmeslöv 10:9) reglerade planavtalet att markägaren ska stå för sin andel av kostnader för både planering och utbyggnad. Priset på tomterna kan däremot inte regleras i detaljplanen. 12 (17)

13 Vid samhällsplanering görs bedömningar av påverkan på omgivningen, och intressen som ibland är motstående vägs mot varandra. En del av dessa avvägningar har gjorts i kommunens översiktsplan. När det gäller detaljplanen för Heden har Båstads kommun gjort bedömningen att behovet av tomter och bostäder i ett attraktivt, stationsnära läge är större än de natur- och rekreationsvärden som finns på platsen idag. Länsstyrelen instämmer i kommunens bedömning (i sitt yttrande ) att den föreslagna detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900). Området Hemmeslöv ligger inte inom den sk bullermattan för Ängelholms flygplats. Bullermattan redovisar ljudkurvor för flyg enligt Trafikverkets precisering av riksintresse Ängelholms flygplats, TRV 2010/ I PM Trafikutredning detaljplan för Hemmeslöv 10:10 m fl i Heden, Båstads kommun, , framtagen av Reinertsen Sverige AB (komplement till tidigare trafikutredning för Inre kustvägen, Reinertsen 2013) beskrivs omfattning och flödesfördelning för trafiken som alstras i och med ett genomförande och utbyggnad av cirka 220 bostadshus. Arbete pågår med en sk Åtgärdsvalsstudie (läs mer på _metodik_planering_tidiga_skeden.pdf) för Köpmansgatan genom Båstad. Diskussion pågår mellan Båstads kommun och Skånetrafiken om linjesträckning och turtäthet för busstrafiken i hela Båstads kommun. En utgångspunkt är att busstiderna kommer att anpassas till tider för ankommande och avgående tåg till och från Båstads nya station. Ägarna till Hemmeslöv 10:92 konstaterar att ett 10-tal tomter har försvunnit sedan förra förslaget och tycker att det fortfarande är orimligt. Det ska enligt artikel i NST bli 500 bostäder vid nya stationsområdet och det ska bli 220 på Heden. Laholms kommun har dessutom 100-tals tomter/bostäder ett stenkast därifrån. Det går inte att försvara en orimlighet med att det stöds av en ännu mera orimlig översiktsplan antagen Jag minns inte om vi och andra fick möjlighet att yttra oss om den, men jag tror att alla i området kände att det var en kommunal dröm som aldrig kommer att bli verklighet. Något år senare presenterades det vinnande alternativet för Å stad, vilket inte alls inrymde några bostäder i Hemmeslöv 10:9. När ska kommunen tänka om? Nu frågar jag inte bara tjänstemän i kommunen utan också politiker. Kommunen har under senare tid försökt öka invånarantalet med 150 personer varje år. Båstad kommun hade 31:a december invånare, 2007 fanns (Källa SCB). En ökning med 28 personer på 6 år, eller knappt 5 personer per år. Vad är det då som får Båstad kommun att tro att ökningen kommer att bli stor bara för att tunneln blir klar? Hur mycket tätare blir persontågstrafiken 13 (17)

14 från den nya stationen jämfört med den gamla? Hur mycket tid sparas av tunneln? Oss veterligen kommer turerna inte att bli tätare än idag, en gång i timmen. Det finns dock behov av kommunala tomter och kommunal mark finns på Heden Hemmeslöv 10:10. Den tomtmarken räcker under överskådlig framtid, således behöver endast den planeras. Anslutningar för 10:9 kan säkert förberedas nu, men behöver inte finplaneras utan det kan göras den dag det kan bli aktuellt. Hemmeslöv 10:9 planläggs på initiativ av fastighetsägaren svarar ni i samrådsredogörelsen. Varför ska hänsyn tas till vad en fastighetsägare vill, men ingen hänsyn tas till vad övriga fastighetsägare i området vill? Nockhöjd Det framgår tydligt att de nuvarande fastighetsägare med gräns mot Hemmeslöv 10:9 inte vill ha någon byggnation där. Det finns önskemål att nockhöjden ska vara lägre om det ändå skulle bli aktuellt med byggnation. Som svar säger ni att nockhöjden 6,3m ska vara tillåten eftersom gällande detaljplan tillåter 5,8m i 1,5-plan. Varför ska det skilja en halv meter? Det finns endast ett hus på Granvägen som inte är 1-plan och det är med 1,25-plan. Befintliga fastighetsägare vill inte att det ska tillåtas 1,5-plans i närmaste delen av nya planen, åtminstone inte i raden närmast nuvarande bebyggelse. Varför kan kommunen inte gå befintliga fastighetsägare till mötes med en så enkel regel? Då vet köparna av de nya tomterna vilka spelregler som gäller. Det visste inte vi när vi byggde och planerade våra trädgårdar. Vill nya köpare bygga 1,5-plan, så finns möjlighet till det i övriga delar av nya området. Det verkar som kommunen inte vill gå befintliga fastighetsägare till mötes alls, eftersom man inte tar hänsyn till några synpunkter. Ska inte en kommun också jobba för befintliga invånare och sommargästers trivsel och önskemål? Trafiken Återigen måste vi påpeka det olämpliga med tillfart via Samfällda vägen. Det kommer att belasta Granvägen söderut och korsningen Granvägen/Norra Vägen i oönskad omfattning. Det torde räcka med Rågångsvägen och de vägar som är planerade mot Norra Vägen. Alla som ska norr eller söderut måste ta sig till Norra Vägen, endast de som ska till Båstad är betjänta av att ta nuvarande Kustvägen. Granvägen bör spärras mot genomfartstrafik. Samrådsredogörelsen I samrådsredogörelsen kommenteras bara vad som passar planläggarna bäst. Som svar på Vägföreningens ifrågasättande om "lämpligheten att förlägga 4- vånings flerfamiljshus här" och andra fastighetsägares synpunkter på "2-14 (17)

15 plans hus" hänvisar man till Region Skåne" med en allsidig sammansättning vad gäller hustyper och upplåtelseform" Region Skåne har åsikter om andra saker vilka inte kommenteras alls, t.ex "att hushålla med den värdefulla åkermarken" eller "man i första hand bör prioritera bebyggelseutveckling i det stationsnära området". Dessutom hänvisar man ett flertal gånger på översiktsplanen från Varför ska man blint stödja sig på denna? Uppenbarligen har fastighetsägare synpunkter på den. I övrigt se våra kommentarer gällande detta tidigare i dokumentet. Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Uppdraget att ta fram en detaljplan för bebyggelse i det aktuella planområdet är ett politiskt beslut. Det grundar sig i första hand i en politisk vilja att kunna tillhandahålla kommunala tomter i samtliga kommunens sex orter, vilket även hänger ihop med en politisk ambition att möjliggöra för fler att bo i Båstads kommun året runt. Den ambitionen kvarstår även om befolkningsutvecklingen har varit svag under många år. Därför väger ett attraktivt boende med goda pendlingsmöjligheter tungt i bedömningen av var och hur bebyggelsen ska utformas. Pendlingsmöjligheter med tåg är en stor potential för Båstads kommun och med dubbelspår längs hela Västkustbanan finns förväntan om att turtätheten dubbleras. Att en del av planområdet är i privat ägo ändrar inte kommunens bedömning att området är lämpligt för bostadsbebyggelse i enlighet med översiktsplanen. Framtagandet av översiktsplanen följde PBL, plan och bygglagen, och det fanns under processen flera tillfällen att inkomma med synpunkter. Arbetet med en ny översiktsplan för Båstads kommun kommer att inledas under Nockhöjd Planförslaget omfattar inte längre byggnation på fastigheten Hemmeslöv 10:9. I detaljplan 1583 tillåts bebyggelse i 1 våning med inredd vind (sk 1,5-plans hus). Av huvudbyggnaden får dock 50 m 2 uppföras i två våningar. Byggnadshöjden får uppgå till max 3,6 meter för det som byggs i en våning och 5,8 meter för det som byggs i två våningar. Detta gäller alla fastigheter längs Granvägen och Furuvägen. Utförlig förklaring av begreppen byggnadshöjd och nockhöjd finns på Boverkets hemsida (http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/ Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Hojd-pabyggnader/) 15 (17)

16 Trafiken Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen en ny väg som ansluter till Norra vägen. Samrådsredogörelsen Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. På ett övergripande plan slår den fast framtida användning av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen har beslutats politiskt och samråtts med kommuninvånarna. Grundläggande förutsättningar för detaljplaneringen i Hemmeslöv finns därför att hämta i översiktsplanen. Samrådet är ett tillfälle för att inhämta kunskap och synpunkter. Synpunkter från privatpersoner ställs mot politiska ambitioner och avvägningar. I detaljplanen för Heden är det från politiskt håll uttalat att en blandad bebyggelse önskas. Kommunala tomter ska kompletteras med andra boendeoch upplåtelseformer och för att dra nytta av det stationsnära läget innehåller planområdet, till skillnad från omgivande kvarter, även möjlighet att bygga både flerfamiljshus och radhus. Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening (Vf) anser att Heden-området till sin karaktär avviker kraftigt från övriga delar av Hemmeslöv. Det blir ett stort antal invånare på en begränsad yta med förhållandevis små tomter och alltför begränsade grönområden. Vf föreslår att tomterna görs större och att grönområdena utökas. Vf anser fortfarande det blir alltför många utfarter till Norra Vägen, 3 gator och 5-8 utfarter från tomter. Vf föreslår att utfarter från tomter planeras ske inåt i området. Utfart från Hedenområdet via "Samfällda vägen" är tveksam eftersom detta är en smal lokalgata. Vf föreslår att denna anslutning istället blir en GC-väg. Vf kan inse att man vill följa det förhållande som gäller övriga Hemmeslöv vad avser gator samt GC-vägar. Naturområde/grönområde som liknar skog kan också likställas med grönområde/skog för övriga Hemmeslöv. Däremot natur av karaktären park kräver en mer omfattande skötsel och tillsyn. Vf föreslår ett ev huvudmannaskap för GA:20 omfattar gator, GC-vägar och ev förekommande grönområde av karaktären skog. 16 (17)

17 Kommentar: Planförslaget har efter granskningen omarbetats och kommer att gå ut på en förnyad granskning. Stora delar av Hemmeslöv har tillkommit som sommarstugeområden med ganska små hus på stora tomter och med breda stråk av tallskog genom bebyggelsen. Utgångspunkten i aktuell detaljplan är en annan, här finns endast två dungar med tallar och istället för stugor handlar det nu om att använda den potential som det stationsnära området har för att attrahera åretruntboende med behov av bra arbetspendling. Därför är bebyggelsen tätare än i övriga Hemmeslöv. Två till tre nya utfarter från tomter, lite beroende på tomtindelning, mot Norra vägen tillkommer och bedömningen är att trafikeringen av Norra vägen klarar det. Trafikstrukturen i planförslaget utgår från att göra det nya bebyggelseområdet till en integrerad del av Hemmeslöv. Därför har det varit viktigt att skapa en gatustruktur som hänger ihop med befintligt gatunät. Infartsvägar till den nya bebyggelsen blir Rågångsvägen, samt en ny väg som ansluter till Norra vägen. Synpunkter på granskningsförslaget, daterat , har inkommit från följande som inte är besvärsberättigade Ägaren till Hemmeslöv 10:41 har framfört ett yttrande gemensamt med ägarna till Hemmeslöv 10:88, 10:89 (se ovan) Kommentar: Se ovanstående kommentar. Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder Inför antagande av detaljplaneförslag som varit utsänd på både samråd (handlingar daterade ) och granskning (handlingar daterade ) valde fastighetsägare till Hemmeslöv 10:9 att avbryta planarbetet för sin fastighet. Ett nytt planförslag har därför upprättats för kommunens mark del av Hemmeslöv 10:10 samt intilliggande fastigheter längs Norra vägen. Förändringen av detaljplaneförslaget och dess avgränsning bedöms vara av sådan omfattning att ett nytt planförslag ska sändas ut på förnyad granskning. Kommunstyrelsen beslutade , 159 att sända ut ett planförslag på förnyad granskning. Båstad Camilla Nermark Planarkitekt 17 (17)

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Detaljplan för Glimminge 48:2 i Glimminge plantering, Båstads kommun, Skåne län Utställningsutlåtande Detta detaljplaneförslag, har varit utställt under tiden 2012 03 01 till 2012 04 13 för att ge sakägare,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län 1 (6) Detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32, Simrishamns kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt Plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglag -

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer