Scandic Hotels AB, , Box 6197, Stockholm, Sverige. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandic Hotels AB, 556299-1009, Box 6197, 102 33 Stockholm, Sverige. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande"

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 107 Sökande Scandic Hotels AB, , Box 6197, Stockholm, Sverige. Ombud: Willoughby & Partners, Annie L, The Isis Building, Thames Quay, 193 Marsh Wall, London, E14 9SG, United Kingdom. Motpart Markus J Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <scandichotell.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <scandichotell.se> skall överföras till sökanden Scandic Hotels AB. The domain name <scandichotell.se> shall be transferred to the Complainant, Scandic Hotels AB.

2 2 Yrkanden, m.m. Sökanden har yrkat att domännamnet <scandichotell.se> skall överföras till sökanden. Vid registrering av domännamnet har den svenska versionen av registreringsavtalet använts. Detta beslut är därför avfattat på svenska. Med hänsyn till att ansökan om tvistlösning har gjorts på engelska har emellertid tagits in också en engelsk översättning dels av själva beslutsmeningen, dels också av slutsatserna. The registration agreement relating to to the domain name at issue is in Swedish. Therefore, this Decision is drafted in Swedish. As the Complaint is in the English language, the Decision paragraph and the Conslusions appear, however, also in an English translation. Parterna har anfört 1. Sökanden Bakgrund Sökanden har inledningsvis anfört att Scandic Hotels AB ( Scandic Hotels ) är ett ledande nordiskt märke med över 142 hotell främst i de skandinaviska och baltiska regionerna. Verksamheten påbörjades för mera än 40 år sedan och märket etablerades År 2001 förvärvade Hilton Group plc verksamheten och följaktligen kom Scandic-märket att ingå bland Hiltongruppens märken. Scandic-hotellens affärsstrategi är att bli det ledande märket i Europa när det gäller hotell i mellanklassen. En del av denna strategi är att växa genom att utveckla möjligheterna till bokning online. Sålunda har hemsidor utvecklats på de lokala språken i Sverige, Danmark, Norge och Finland och varje hemsida ger möjligheter till reservationer på alla hotell i den nordiska regionen och i Europa. Generellt är hemsidorna uppbyggda på samma sätt som den svenska Hotellverksamheten hade enligt sökanden en omsättning av ungefär 503 millioner pund år 2004 med en vinst av ungefär 17.6 millioner pund. Sökanden har vidare anfört att den innehar flera svenska och engelska varumärken innehållande beteckningen Scandic och/eller Scandic Hotel och även ett gemenskapsvarumärke, samtliga avseende bl.a. hotellverksamhet. Till styrkande av detta har sökanden gett in kopior av varumärkesregistreringar. På grund av sökandens omfattande användning i varumärket Scandic och betydande investeringar i annonsering och reklam har enligt sökanden begreppet Scandic Hotels blivit väl känt i hotellbranschen och åtnjuter ett betydande anseende och goodwill, något som ger upphov till en oregistrerad rättighet till namnet. När det gäller bakgrunden till tvisten har sökanden anfört att man

3 3 observerat att det domännamn som tvisten gäller blivit registrerat den 9 augusti 2005 av en tredje part och riktat mot en portal innehållande länkar till sökandens konkurrenter. Kontakter hade sedan förekommit mellan sökanden och motparten och sökanden har gett in kopior av vissa e-postmeddelanden Motparten angav i ett sådant meddelande den 13 oktober 2005 bl.a. att han inte önskade överlåta domännamnet för en ersättning som motsvarade registreringskostnaderna under åberopande att värdet av domännamnet var betydligt högre including but mot limited to ongoing development of this site. När det sedan gäller den användning som motparten gjort av domännamnet, har sökanden inledningsvis anfört att domännamnet leder till en hemsida på svenska med rubriken Boka hotell och spa resor online. vilken innehåller olika länkar till Hotell Stockholm med texten Stort urval av hotell i Stockholm Boka hotell online eller via tel och en hänvisning till motsvarande sätt finns på sidan rubrikerna Hotell i Rom, Billiga resor-lufthansa och Hotell Wellington i det sistnämnda fallet med texten Fyrstjärnigt hotell i Stockholms mest fashionabla kvarter. Sökanden har gett in en kopia av en utskrift av sidan sådan den såg ut den 8 november Sökanden har vidare gett in utskrifter av de hemsidor till vilka länkning skett från motpartens hemsida. Sökanden har därutöver anfört att det finns en hemsida innehållande uppgifter från de norska gula sidorna Nettkatalogen som anger motparten Markus Jalmerot som en Scandinavian Hotels Partner vilken bl.a. innehar en hemsida kallad budgethotell.se Identitet eller förväxlingsbarhet I detta hänseende har sökanden anfört att domännamnet innefattar sökandens varumärke och firma på ett sätt som är fonetiskt identiskt och till utseendet förväxlingsbart likt sökandens märke och firma. Ordet Hotel förekommer i domännamnet i formen Hotell vilket är den svenska stavningen av samma ord. Sökanden hävdar vidare att man vid likhetsbedömningen skall bortse från suffixet.se på samma sätt som man skall bortse från.com vid en sådan bedömning. Enligt sökanden har därför domännamnet en förväxlingsbar likhet med varumärket SCANDIC och SCANDIC HOTEL samt firman SCANDIC HOTELS. Rätt eller berättigat intresse i domännamnet Sökanden har här inledningsvis anfört att motparten inte är auktoriserad av sökanden eller något företag som är associerat med denne att använda sökandens registrerade varumärken SCANDIC eller SCANDIC HOTEL eller firman SCANDIC HOTELS eller något annat märke eller någon annan firma som kan ha någon förväxlingsbar likhet med dessa. Såvitt sökanden känner till innehar motparten inte något registrerat eller oregistrerat varumärke med anknytning till domännamnet eller något motsvarande namn. Enligt sökandens uppfattning finns inget trovärdigt intresse för motparten att välja det ifrågavarande domännamnet. Sökanden har vidare anfört att det missledande bruk som skett av domännamnet före

4 4 tvistens inledning inte varit legitimt eller berättigat. I detta hänseende hänvisar sökanden till ett panelavgörande av National Arbitration Forum (NBA) där en panel gjort det klart att en situation där internetanvändare leddes över till hemsidor innehållande en serie av länkar till andra kommersiella hemsidor inte var att anse som a bona fide offering of goods and services under Policy 4 (c ) ( i) or a legitimate noncommercial or fair use of the domain name... Enligt sökanden måste motparten ha insett att internetanvändare skulle bli missledda på grund av vad som i dessa sammanhang kallas initial interest confusion. När användarna har kommit fram till hemsidan har motparten redan uppnått den kommersiella fördel som han annars kanske inte skulle ha fått. Sammanfattningsvis hävdar sökanden att en kommersiell användning av ett domännamn vilken så uppenbart är ägnad att leda till förväxling hos internetanvändare inte kan utgöra ett bona fide tillhandahållande av varor eller tjänster eller kan utgöra någon legitim icke-kommersiell eller eljest tillbörlig användning av ett domännamn. Registrering eller användning i ond tro. Sökanden har i detta hänseende anfört att motparten, när han övervägde om domännamnet var värt att förvärva, måste ha varit medveten om sökandens affärsverksamhet och dess varumärken Motparten måste ha beslutat att förvärva domännamnet för att få inkomster från internetanvändare som letts till hemsidan på grund av sökandens varumärken eller för att sälja eller överlåta domännamnet till sökanden eller någon av dess konkurrenter mot en vinst. I det panelavgörande från NBA som angetts ovan anförde panelisten att The diversion of Internet consumers, done for commercial gain, qualifies as bad faith use and registration of a domain name under Policy para 4(b)(iv) Enligt sökandens uppfattning visar den användning som skett av domännamnet att motpartens avsikt vid förvärvet av domännamnet var att störa sökandens affärsverksamhet genom att leda internetanvändare, som söker sökandens verksamhet, till sökandens konkurrenter. Att motparten haft denna kunskap och avsikt visas enligt sökanden dels av att SCANDIC och SCANDIC HOTEL är varumärken som är väl kända för alla som är verksamma i hotellbranschen, dels av att motpartens hemsida innehöll länkar till tredje parts hemsidor som erbjuder hotellrum i direkt konkurrens med sökanden. 2. Motparten Motparten har beretts tillfälle att komma in med yttrande men har inte gjort detta. Av den e-postkorrespondens som sökanden har åberopat i målet framgår emellertid att motparten i ett e-post-meddelande den 13 oktober 2005 hävdat att det generiska domännamnet som han innehar inte i något hänseende kan förväxlas med de varumärken som Hiltongruppen innehar. Motparten hävdar: the trademarks that are referred to have some minor similitarity to the registered domain name but not to scandic hotell since that combination have no registered trademarks in Sweden or Europe as they are too generic. Motparten har vidare anfört att det finns andra företag i vars namn Scandic ingår. Därutöver har motparten

5 5 anfört att logon för scandichotell.se inte på något sätt vare sig när det gäller färg, form eller utseende liknar den som Hiltongruppen innehar och att det inte i något fall skulle vara möjligt att missta den för motsatsen. Domännamnet registrerades så sent som i augusti 2005, något som visar att Hiltongruppen enligt motparten inte haft något intresse i domänen till dess den hade utvecklats och blivit införd i de större sökmaskinerna på Internet. Tvistlösarens skäl Allmänt Punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se föreskriver att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilka sökanden kan visa rätt, b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet, och c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I punkterna 18 d) och e) anges vilka omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt eller berättigat intresse resp. ond tro kan föreligga. Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet. Identitet eller förväxlingsbarhet För att sökandens begäran om överföring av domännamnet från motparten skall kunna bifallas krävs som en första förutsättning att domännamnet i fråga är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Därutöver krävs att kännetecknet har rättsgrund i Sverige och att sökanden kan visa rätt till detta. I ärendet har sökanden anfört att den innehar varumärkesregistreringar bl.a. i Sverige och Storbritannien och på Gemenskapsnivå av beteckningen SCANDIC och SCANDIC HOTEL och därutöver anfört att den på grund av omfattande användning innehar en rätt till beteckningen SCANDIC HOTELS. Av den utredning som lagts fram anser tvistlösaren att sökanden har visat att den innehar varumärkesrättigheter bl.a. till beteckningen SCANDIC HOTEL. Tvistlösaren godtar vidare sökandens påstående att denna beteckning är väl känd inom hotellverksamheten och beteckningen genom sin omfattande användning har fått ett betydande anseende och goodwill. Tvistlösaren drar därför slutsatsen att sökanden i Sverige har en inarbetad rätt till sin firma enligt 2 firmalagen (SFS 1974:156).

6 6 Med hänsyn till vad som nu har anförts har sökanden visat att den innehar en rätt till varukännetecken och näringskännetecken med rättsgrund i Sverige. När det sedan gäller frågan om det föreligger identitet eller förväxlingsbarhet mellan de skyddade beteckningarna och domännamnet kan först konstateras att domännamnet innehåller ordet scandichotell, dvs. element som också ingår i den skyddade beteckningen SCANDIC HOTEL med den skillnaden att i domännamnet de två orden i varumärket har förts samman till ett ord och att det svenska ordet hotell har ersatt det engelska hotel, vartill kommer att domännamnet innehåller toppdomänen.se. Motparten har i sin e-postkorrespondens med sökanden anfört att den inte anser någon förväxlingsbarhet föreligga mellan domännamnet och sökandens varumärken och att någon likhet inte föreligger mellan varumärkena och orden scandic hotell eftersom dessa ord inte omfattas av någon varumärkesregistrering då de är alltför generiska; vidare har motparten anfört att logon under scandichotell.se inte på något sätt kan förväxlas med den som används av sökanden. Tvistlösaren kan se ett visst fog för sökandens uppfattning att beteckningen scandichotell kan vara genetiskt i den meningen att den kan avse en kategori av hotell, nämligen sådana om ingår i Scandic-kedjan. Tvistlösaren har emellertid inte att ta ställning till frågan om någon rätt föreligger till orden scandichotell eller scandic hotell utan endast till om domännamnet har en förväxlingsbar likhet med sökandens skyddade beteckning SCANDIC HOTEL. Vid denna bedömning saknar det betydelse om den logo som motparten använder har någon likhet eller inte med den logo som sökanden använder. När det gäller den likhetsbedömning som tvistlösaren sålunda har att göra kan konstateras att det dominerande inslaget i såväl domännamnet som varumärkena resp. firman är ordet Scandic med tillägg av ordet hotell resp. hotel, dvs. den svenska och den engelska formen av samma ord. Enligt tvistlösarens uppfattning finns det en sådan betydande likhet mellan domännamnet och den skyddade beteckningen att förväxlingsbarhet föreligger i den mening som avses i punkten 18 c) i de Allmänna villkoren. Rätt eller berättigat intresse Enligt punkten 18 d) i de Allmänna villkoren får en innehavare av ett domännamn anses ha ett berättigat intresse i domännamnet särskilt om det visas a) att användning eller förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, b) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller c) domännamnet inte har använts i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Det kan konstateras i ärendet att motparten inregistrerat domännamnet scandichotell.se den 9 augusti och att den hemsida som man kommer in på vid inloggning på ger möjligheter till bokning av hotell i Stockholm och Rom, samt bokning till hotell Wellington i Stockholm samt av resor med Lufthansa. Det finns också en text under rubriken Scandic Hotell som bl.a. säger att det i Sverige finns många olika hotell och

7 att en av de mest populära onekligen är Scandic hotels. Liknande texter finns beträffande spa-resor till Island, samarbeten mellan olika hotell, onlinebokningar och European Luxury Hotels. Sidan innehåller också möjligheter till bokning, bl.a. av Google-annonser. Därutöver finns längst bak på sidan en text : Notera: vi kommer på denna sida lägga upp en uppsats om Scandic och den svenska hotellbranschen. Håll ut, den kommer i slutet av hösten för allmän beskådan, ingen går säker. Tills vidare, njut av det lilla som finns på sidan. Vi på www ScandicHotell. se önskar er en trevlig höst. Partner: konferenser.net. Domännamnet har alltså utnyttjats på så sätt att den som gått in på domännamnet på Internet har letts till en hemsida med möjligheter till reklam och med möjligheter att boka hotellrum inte bara på Scandic-hotellen utan också på en rad andra hotell och dessutom resor m.m. Denna typ av användning av ett domännamn är välkänd på internationell nivå och har varit föremål för bedömning i ett antal avgöranden vid tillämpningen av ICANN s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Sökanden har sålunda åberopat vissa avgöranden i förfaranden inför NAF och inom WIPO s Arbitration and Mediation Center. Enligt tvistlösarens uppfattning synes det vara en internationellt accepterad princip att en överföring av trafik till ens egen hemsida är en faktor av avgörande betydelse när det gäller att bedöma om en rätt eller ett legitimt intresse föreligger. I detta fall har besökare till kommit till en hemsida där det visserligen funnits möjligheter att boka rum p å sökandens hotell men därutöver att reservera rum på andra hotell, boka resor på Lufthansa och dessutom information om Googleannonser. Detta är ett typiskt fall av vad som kallas initial interest confusion och har dessutom uppenbarligen inneburit att domännamnet, som alltså är förväxlingsbart med sökandens skyddade beteckning, har gett domännamnets innehavare affärsmöjligheter i olika hänseenden. Detta utnyttjande av domännamnet är inte sådant att det kan anses konstituera en rätt eller ett legitimt intresse i domännamnet. Affärsmöjligheter skulle likaväl ha kunnat skapas för motparten utan att denne behövt använda ett domännamn som varit likt sökandens varumärke för att attrahera besökare till sin hemsida Inget i utredningen tyder på att motparten skulle ha erhållit rätt att använda sökandens varumärken eller att motparten har något varumärke eller någon annan rätt i anknytning till domännamnet eller att motparten varit allmänt känd i samband med den beteckning som använts i domännamnet. Tvistlösaren drar på grund av det anförda den slutsatsen att motparten inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet i den mening som avses i punkt 18 d) i de Allmänna villkoren. Registrering eller användning i ond tro. I punkt 18 e) i de Allmänna villkoren anges en rad omständigheter som, om de bevisats, kan tyda på registrering eller användning i ond tro av ett domännamn. Dessa är att registreringen tillkommit för att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till denne, att hindra den som begärt tvistlösningen att använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn, eller att domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten hos en konkurrent. 7

8 Tvistlösaren drar först den slutsatsen att sökandens beteckningar SCANDIC m.m. är välkända och att motparten måste ha varit medveten om detta vid registreringen av domännamnet och att motparten också måste ha insett att den allmänhet som loggar in på gör detta för att komma till Scandic-kedjans hotell och inte till en helt annan hemsida vilken som nyss har nämnts erbjuder möjligheter till reservation av hotell inte bara på dessa hotell utan också på andra och också erbjuder andra tjänster, inbegripet information om Google-annonsering. Tvistlösaren kan inte finna annat än att detta utnyttjande av domännamnet har skett i kommersiellt syfte och rent faktiskt haft den inverkan att sökandens affärsverksamhet kan ha skadats genom de möjligheter som öppnats till bokningar även hos konkurrenter. Dessa omständigheter leder till den slutsatsen att inte bara registreringen av domännamnet utan också dess utnyttjande har skett i ond tro i den mening som avses i punkten 18 e) i de Allmänna villkoren. 8 Slutsatser/Conclusions Mot bakgrund av vad som nu har sagts finner tvistlösaren - att domännamnet <scandichotell.se> företer en förväxlingsbar likhet med de beteckningar till vilka sökanden har rätt i Sverige, - att motparten saknar rätt eller berättigat intresse i domännamnet i den mening som avses i punkterna 18 c) och d) i de Allmänna villkoren, och - att registreringen och användningen av domännamnet har skett i ond tro i den mening som avses i punkterna 18 c) och e) i de Allmänna villkoren. Sökandens ansökan om överföring av domännamnet till sökanden skall därför bifallas. The Panelist considers it to be established - that the domain name <scandichotell.se> is confusingly similar to the trademarks/other signs to which Complainant has rights in Sweden, - that Respondent has no rights or legitimate interest in the domain name in the meaning of Items 18 c) and d) of the General Conditions Governing Registration under the Top Level domain.se, and - that not only the registration but also the use of the domain name at issue has occurred in bad faith in the meaning of Items 18 c) and e) of the General Conditions. Consequently Complainant s request for a transfer of the domain name to Complainant shall be approved. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Henry Olsson

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> BESLUT 2006-10-31 Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, 556200-0777, Box 60, 545 02 Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Name Navigation AB, 556678-3485,

Läs mer

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm.

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm. BESLUT 2007-01-18 Ärendenr. 159 Sökande Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika Ombud: Advokat Per G, Advokatfirman Sylwan och Fenger - Krog Box 304, 771 26 Ludvika Motpart Mia S Norsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-05-14 561 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Södertälje kommun, arbetsställe: Museum Torekällberget (org nr 212000-0159) Torekällberget 151 89 Södertälje Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-09-11 686 SÖKANDE Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) Box 27095 102 51 Stockholm Ombud: Ulrika B, Advokatfirman Delphi

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet Varumärken på Internet 6 I detta nummer av BrandNews har vi ett lite annorlunda upplägg på temaartikeln. Efter denna korta introduktion kommer två fristående delar. En effekt av detta är att de två artiklarna

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Ond tro inom varumärkesrätten

Ond tro inom varumärkesrätten Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2006 Ond tro inom varumärkesrätten och förhållandet till begreppen förväxling och vilseledande Författare: Mikael Lammertz

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer