Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box Stockholm MOTPART Adam S Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <arbetsliv.se>.se meddelar följande BESLUT Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet <arbetsliv.se> utan bifall. 1

2 BAKGRUND Den 26 mars år 2008 skickade Prevent ( Sökanden ) Ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <arbetsliv.se> till.se (Stiftelsen för InternetInfrastruktur) (.SE ). Den 1 april år 2008 betalade Sökanden in ansökningsavgiften till.se..se förelade Adam S ( Motparten ) att senast den 5 maj år 2008 inkomma med svaromål i anledning av ansökan. Motpartens svaromål skickades till.se den 30 april år Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg.se Johan Sjöbeck som tvistlösare den 5 maj år Den 7 maj år 2008 underrättades tvistlösaren om att beslut i ärendet bör vara fattat senast den 9 juni år Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i IIS Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se skall tvistlösaren fatta beslut i tvisten. YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnet <arbetsliv.se> överförs till Sökanden. Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <arbetsliv.se> överförs till Sökanden. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Sökanden är en ideell förening bildad år 1942 (då under namnet Arbetarskyddsnämnden) som verkar inom arbetsmiljöområdet och har svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Sökandens uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Arbetsliv är en kvartalstidning som även har veckonyheter på webben. Tidningen har givits ut under namnet Arbetsliv sedan år 2001 och dessförinnan hette den Arbetsliv i utveckling. Upplagan uppgår till exemplar personer prenumererar på Arbetslivs digitala nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste händelserna inom arbetsmiljöområdet. Sökanden anser att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens tidning, att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet samt att det har registrerats i ond tro. Vidare anser Sökanden att det knappast är möjligt för någon som verkar inom eller bevakar branschen att inte känna till tidningen, som är den största tidningen inom arbetsmiljöområdet. 2

3 Tidningen distribueras till landets alla skyddsombud, chefer, företagshälsovården, personalansvariga, berörda myndigheter, riksdagsledamöter, LO, PTK och svenskt Näringsliv. Sökanden menar att det inte råder något tvivel om att Motparten känner till tidningen Arbetsliv och att valet av domännamn inte är någon slump. Syftet kan vara såväl att snylta på ett varumärke som att förhindra Sökanden från att utveckla sin tidning på nätet. Motparten Motparten anser att ordet arbetsliv är ett allmängiltigt ord som används av gemene man i olika sammanhang utan någon som helst koppling till Sökandens verksamhet. Vidare menar Motparten att ordet arbetsliv icke är varumärkesskyddat samt att det icke heller skulle gå att skydda på grund av dess utformning. Innehållet på Motpartens hemsida hänvisar på inget sätt till Sökandens hemsida eller antyder på något sätt att Motparten skulle höra samman med Sökanden eller dennes tjänster. När Motparten registrerade det omtvistade domännamnet för länge sedan, hade denne, och har fortfarande, planer på att skapa en community för den arbetsförande befolkningen. Att skapa en community-lösning tar tid och till dess att den är färdig har Motparten valt att på hemsidan publicera artiklar kopplade till arbetslivsutveckling. Motparten hävdar att denne handlat i god tro då denne inte kände till Sökandens verksamhet samt att Motparten inte har några planer på att skapa någon tidning, skicka nyhetsbrev eller konkurrera med Sökandens verksamhet på något sätt. Anledningen till att artikelskrivandet på hemsidan slutade den 10 maj år 2007 beror på att Motparten istället utvecklar en community. För övrigt menar Motparten att denne inte ägnat en tanke åt att sälja det omtvistade domännamnet. Inte heller har Motparten någon kännedom om att ordet arbetsliv skulle tillhöra någon firma eller organisation. Ordet arbetsliv är ett allmängiltigt ord och domännamnet <arbetsliv.se> faller sig naturligt att ha som domännamn då man vill publicera tjänster som är arbetsrelaterade. Motparten betonar att valet av domännamn icke skett i ond tro för att snylta på något varumärke eller för att förhindra utvecklingen av Sökandens tidning på internet. Det är Motpartens åsikt att Sökanden, med sin tidning, övervärderar sin genomslagskraft hos gemene man i Sverige. För Motparten har Sökandens tidning varit okänd och Motparten har aldrig haft någon som helst koppling till Sökanden eller dennes tidning. Enligt Sökandens hemsida har tidningen en upplaga på exemplar och Motparten ställer sig frågande till hur en sådan liten upplaga skulle ha trängt fram så pass till Sveriges befolkning att alla skulle känna till den. Motpartens sökningar på PRV s hemsida visar att ordet arbetsliv inte är utgör ett registrerat varumärke. TVISTLÖSARENS SKÄL Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, 3

4 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Sökanden har som stöd för sin talan bifogat en kopia på utgivningsbevis nummer för periodisk skrift med titeln Arbetsliv, daterad den 13 november år Vidare har Sökanden som bevisning bifogat ett exemplar av tidningen Arbetsliv samt en utskrift av ett digitalt nyhetsbrev daterat den 17 mars år I Allmänna villkor för registrering av domännamn omnämns icke titel på periodisk skrift som exempel på namnrättighet som kan åberopas i alternativt tvistlösningsförfarande och i PM om tankarna bakom ATF står det uttryckligen att sådan rättighet icke kan användas som grund för ett tvistlösningsförfarande. Förutom utgivningsbeviset har Sökanden icke gjort gällande eller framlagt någon bevisning som tyder på att Sökanden äger eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn eller titel som är identisk eller förväxlingsbar med det omtvistade domännamnet. Det är tvistlösarens mening att Sökanden icke har visat sådan rätt till något näringskännetecken som avses i punkt 18 c) Allmänna villkor som gällde vid tidpunkten för domännamnsregistreringen. Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet <arbetsliv.se> icke är identiskt eller förväxlingsbart med något av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Rätt eller berättigat intresse Enligt punkt 18 d) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se får en innehavare anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Sökanden anser att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Utöver detta påstående har Sökanden icke uppgett någon ytterligare information eller bifogat någon bevisning till stöd av påståendet. Motparten har uppgett att denne har både rätt och berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom denne i anslutning till domännamnet publicerat artiklar som inte riktar sig till samma målgrupp som Sökanden samt att denne utvecklar en community för domännamnet. Vidare har Motparten uppgett att ordet arbetsliv är ett allmängiltigt ord som används av gemene man i diverse sammanhang utan koppling till Sökanden. Detta påstående stöds av det faktum att ordet arbetsliv återfinnes i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL). 4

5 Mot bakgrund av omständigheterna ovan drar tvistlösaren slutsatsen att det i ärendet icke visats att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet <arbetsliv.se>. Ond tro Enligt punkt 18 e) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se som gällde vid tidpunkten för domännamnsregistreringen får ett domännamn anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Sökanden har påstått att det omtvistade domännamnet registrerats av Motparten i ond tro för att snylta på ett renommerat varumärke eller för att förhindra Sökanden från att utveckla sin tidning på internet. Motparten har uppgett att denne icke haft någon kännedom om Sökandens verksamhet och att varken registrering eller användning av det omtvistade domännamnet skett i syfte att sälja eller överlåta det till Sökanden eller annan. Vidare har Motparten uppgett att det rör sig om ett allmänt ord samt att denne för domännamnet utvecklar en community dvs. en mötesplats på internet. Ordet arbetsliv förekommer dessutom i SAOL. Sammanfattningsvis finns det i ärendet inget underlag eller bevisning som visar eller stödjer påståendet att det omtvistade domännamnet registrerats och/eller använts i ond tro. De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden icke visat att Motparten registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i punkterna 18 c) och e) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se. SLUTSATSER Baserat på omständigheterna som framkommit i ärendet finner tvistlösaren att Sökanden icke har visat sådan rätt till något näringskännetecken som avses i punkt 18 c) Allmänna villkor. Vidare finner tvistlösaren att handlingarna i ärendet icke ger stöd för uppfattningen att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Slutligen finner tvistlösaren att Sökanden icke visat att Motparten registrerat och/eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Mot denna bakgrund skall således Sökandens begäran om överföring av domännamnet <arbetsliv.se> till Sökanden avslås. På.SE vägnar Johan Sjöbeck 5

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> BESLUT 2006-10-31 Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, 556200-0777, Box 60, 545 02 Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Name Navigation AB, 556678-3485,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-05-14 561 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Södertälje kommun, arbetsställe: Museum Torekällberget (org nr 212000-0159) Torekällberget 151 89 Södertälje Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm.

Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika. Mia S Norsvägen 33, 777 94 Söderbärke. Ombud: Jerker N Agnetorp Ändetorp, 522 94 Tidaholm. BESLUT 2007-01-18 Ärendenr. 159 Sökande Tratech AB (556682-7233) Svetsarevägen 1, 771 42 Ludvika Ombud: Advokat Per G, Advokatfirman Sylwan och Fenger - Krog Box 304, 771 26 Ludvika Motpart Mia S Norsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-09-11 686 SÖKANDE Stockholms dramatiska högskola (org-nr 202100-6388) Box 27095 102 51 Stockholm Ombud: Ulrika B, Advokatfirman Delphi

Läs mer

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck.

avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck. .SE:s ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN Gällande fr.o.m. 12 februari 2007 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att kompletteras med bestämmelser i tjänstespecifika villkor.

Läs mer