Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and McKenzie Advokatbyrå KB; Sten B och Dan K Box Stockholm MOTPART Farhang F 102 Cavell Street E1 2JA London SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <samsungmobile.se>.se meddelar följande BESLUT Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <samsungmobile.se> skall överföras till sökanden. 1

2 BAKGRUND Sedan en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende det omtvistade domännamnet hade kommit in, delgavs denna med sökanden som fick tid på sig att komma in med yttrande senast den 11 februari Något yttrande kom emellertid inte in. Sedan föreskrivet åtagande hade kommit in, utsågs Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 25 mars YRKANDEN Sökanden har yrkat att domännamnet <samsungmobile.se> skall överföras till sökanden. PARTERNA HAR ANFÖRT 1. SÖKANDEN ALLMÄNT Sökanden är en av världens största tillverkare av mobiltelefoner och varor och tjänster med anknytning till sådana. Produkterna marknadsförs i hela världen och alltså också i Sverige. Sökanden är innehavare av varumärket SAMSUNG som är skyddat i Sverige dels genom en gemenskapsregistrering, dels genom en nationell svensk registrering. Registreringen gäller bl.a. för mobiltelefoner och tillbehör till sådana. Sedan sökanden hade uppmärksammat att en privatperson den 5 oktober 2005 hade registrerat domännamnet <samsungmobile.se> skrevs ett brev till denne på engelska och svenska i vilket bl.a. innehavaren anmodades att medverka till att domännamnet i fråga överfördes till sökanden. På grund av gällande sekretessbestämmelser kunde sökanden inte få uppgift om motpartens identitet och brevet tillställdes därför.se som vidarebefordrade brevet till sökanden. Motparten yttrade sig emellertid aldrig över denna skrivelse. FÖRVÄXLINGSBARHET När det gäller grunderna för yrkandet anför sökanden först att domännamnet <samsungmobile.se> är förväxlingsbart med sökandena varumärke SAMSUNG Detta märke har en mycket hög grad av kännedom bland allmänheten och är väl ansett i Sverige. Domännamnet 2

3 består av detta varumärke med tillägget mobile. Eftersom sökanden främst är känd i samband med mobiltelefoner föreligger enligt sökanden märkeslikhet. Detta tillägg gör i själva verket att mottagarna i ännu högre grad associerar domännamnet med sökandens välrenommerade varumärke. På den hemsida som domännamnet anknyter till bjuds ut varor och tjänster under varumärket SAMSUNG. Eftersom detta varumärke är väl ansett och det föreligger stor likhet mellan domännamnet och varumärket samt innehavaren marknadsför varor och tjänster som är identiska med sökandens föreligger det en påtaglig förväxlingsrisk mellan domännamnet och varumärket. RÄTT ELLER BERÄTTIGAT INTRESSE I detta hänseende har sökanden anfört att innehavaren av domännamnet varken har rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet. Innehavaren har inga rättigheter som skulle motivera innehavet av domännamnet. Detta används i kommersiellt syfte och genom användningen vilseleds konsumenterna i fråga om varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. Enligt sökanden framstår hemsidan inte som seriös, bl.a. eftersom det på hemsidan marknadsförs inte bara mobiltelefoner och tillbehör till dem utan också bland annat s.k. SMS-lån och kontaktannonser. Den användning som innehavaren gör av domännamnet medför också att varumärket risker att urvattnas och därmed också skadas. REGISTRERING ELLER ANVÄNDNING I OND TRO. Enligt sökanden har domännamnet i fråga registrerats och använts i ond tro. Sökanden är innehavare av domännamnet <samsungmobile> som är registrerat under flera toppdomäner, t.ex. <samsungmobile.com> hos NetworkSolutions. Detta domännamn är också angivet på de mobiltelefoner som tillverkas och säljs av sökanden. Vidare är varumärket SAMSUNG registrerat både som gemenskapsvarumärke och som nationellt svenskt varumärke och är också såväl inarbetat som väl känt hos allmänheten och får därför anses som ett väl ansett varumärke. Mot denna bakgrund framstår det enligt sökanden som osannolikt att innehavaren inte vid registreringstillfället kände till de rättigheter som sökanden har. Eftersom innehavaren av domännamnet också marknadsför sökandens produkter på hemsidan är det i vart fall uppenbart att innehavaren vid användningen befinner sig i ond tro. 3

4 2. MOTPARTEN Som tidigare nämnts har motparten inte yttrat sig över ansökan. TVISTLÖSARENS SKÄL Punkten 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se anger att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden) eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilka sökanden kan visa rätt, b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse i domännamnet c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I punkterna 18 d) och e) anges vilka omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga. Tvistlösaren har i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet. IDENTITET ELLER FÖRVÄXLINGSBARHET För att sökandens begäran om överföring av domännamnet från motparten skall kunna bifallas krävs som en första förutsättning att domännamnet i fråga är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn eller också med vissa verkstitlar. Därutöver krävs att kännetecknet etc. i fråga har rättsgrund i Sverige och att sökanden kan visa rätt till detta. Enligt den bevisning som sökanden har gett in har varumärket SAMSUNG skydd i Sverige dels enligt en gemenskapsregistrering den 23 maj 2005, dels också enligt en nationell svensk registrering den 19 augusti 2004, som sedermera förnyats. Sökanden innehar alltså skydd för varukännetecknet SAMSUNG i Sverige och har visat rätt till detta. 4

5 Det omtvistade domännamnet är <samsungmobile.se>. Det skiljer sig alltså från det skyddade varukännetecknet dels genom tillägget mobile, dels genom att toppdomänen.se ingår. Enligt stadgad nationell och internationell praxis skall man vid likhetsbedömningen bortse från tillägget av en toppdomän. Dominanten i domännamnet utgörs utan tvekan av sökandens varumärke vilket är väl känt främst för sin användning för mobiltelefoner och tillbehör till dessa. Som sökanden har anfört medför tillägget att allmänheten i än högre grad associerar domännamnet med sökandens varumärke. Det föreligger därför en påtaglig förväxlingsrisk mellan domännamnet och varumärket. Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att det föreligger förväxlingsbarhet mellan domännamnet och det skyddade varukännetecknet. RÄTT ELLER BERÄTTIGAT INTRESSE I detta hänseende har sökanden att styrka att motparten inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet. Sökanden har anfört att motparten inte innehar några rättigheter som skulle kunna rättfärdiga registreringen eller innehavet av domännamnet och att detta används i kommersiellt syfte där konsumenterna vilseleds om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Sökanden har vidare anfört att marknadsföringen inte framstår som seriös eftersom det på hemsidan i anslutning till domännamnet finns bl.a. erbjudanden om SMS-lån. Användningen av domännamnet medför också att varumärket riskerar att utvattnas och alltså skadas. Som har nämnts tidigare har motparten inte kommit in med något yttrande i ärendet och alltså inte heller bemött eller bestritt vad sökanden har anfört. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som kan belysa frågan om rätt eller berättigat intresse. Mot denna bakgrund kan tvistlösaren inte dra någon annan slutsats än att motparten saknar såväl rätt till som berättigat intresse i domännamnet i den mening som anges i punkterna 18 c) och d) i Allmänna villkoren. 5

6 REGISTRERING ELLER ANVÄNDNING I OND TRO För bifall till sökandens yrkande i ärendet krävs att det skall visas att registreringen eller användningen av det omtvistade domännamnet har skett i ond tro. I punkten 18 e) i Allmänna villkoren finns angivna vissa omständigheter som särskilt skulle kunna visa att ond tro föreligger. Vid sin bedömning av denna fråga har tvistlösaren främst att ta i beaktande vad sökanden har anfört och de handlingar som har företetts till stöd för sökandena påståenden. Sökanden har för det första anfört att samsungmobile är registrerat under ett flertal toppdomäner, bl.a. <samsungmobile.com> som är angivet på Samsungs mobiltelefoner. Vidare har sökanden anfört att varumärket SAMSUNG har varumärkesskydd i Sverige och är väl känt hos allmänheten och därmed väl ansett. Det omtvistade domännamnet används för marknadsföring av sökandens produkter på en hemsida; det är därigenom uppenbart att innehavaren av domännamnet i vart fall vid användningen är i ond tro. Inte heller i detta hänseende föreligger något yttrande eller bemötande från motparten av vad sökanden har anfört. Tvistlösaren instämmer i sökandens påstående att sökandens varumärke är väl ansett och känt bland allmänheten. Enligt tvistlösarens uppfattning är det helt osannolikt att innehavaren av domännamnet vid registreringen av detta inte kände till sökanden och dennes varumärke och dennes domännamn <samsungmobile.com> som förekommer på sökandens mobiltelefoner. Det omtvistade domännamnet har, som sökanden har anfört, använts i kommersiellt syfte för en hemsida där sökandens varor och tjänster marknadsförs och där dessutom exempelvis SMS-lån utbjuds. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av vad som har anförts och styrkts i denna del av ärendet kommer tvistlösaren till den slutsatsen att motparten har såväl registrerat som använt det omtvistade domännamnet i ond tro i den mening som avses i Allmänna villkoren. SLUTSATSER På grundval av de skäl som har anförts i det föregående finner tvistlösaren att 6

7 det föreligger sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade varumärke som avses i punkten 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet på det sätt som avses i den nämnda punkten och punkten 18 d) i Allmänna villkoren, och registreringen och användningen av domännamnet har skett i ond tro på det sätt som avses i den nämnda punkten och punkten 18 e) i Allmänna villkoren. Vid denna bedömning av de olika frågorna skall sökandens begäran om överföring av domännamnet <samsungmobile.se> till sökanden bifallas. PÅ.SE VÄGNAR.. Henry Olsson 7

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 KÄRANDE Vaasan & Vaasan Oy, 1098322-3, P.O. Box 39, FIN-00441 Helsinki, Finland Ombud: jur. kand. Thomas Randes, Albihns Stockholm AB, Box 5581, 114

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 SÖKANDE Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Box 23727, 102 54 STOCKHOLM Ombud: advokaten Owe Hjelmqvist, Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

Marknadsundersökningar inom varumärkesrätten 1

Marknadsundersökningar inom varumärkesrätten 1 436 N. Farrahi Marknadsundersökningar inom varumärkesrätten 1 Av jur. kand. Nina Farrahi 2 1. Inledning Ett företags varumärke individualiserar dess varor och tjänster på marknaden och bevarar den goodwill

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:18 2014-12-30 Mål nr B 9/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Elgiganten AB, 556471-4474 Box 1264, 164 29 Kista Ombud: advokaten S. N. och

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 22 NUMMER 4 2011 Tema Webb Egen toppdomän. Något för dig? Marknadsföring Riskabla ring-upp-kampanjer. Varumärkesutveckling Ledningens delaktighet. Sista

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:14 2014-12-16 Mål nr B 6/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Match North Europe AB, 556571-6924, Box 7179, 103

Läs mer