Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)"

Transkript

1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget Göteborg MOTPART Name Navigation Box Bandhagen SAKEN Överföring av domännamn.se meddelar följande BESLUT Tvistlösarna beslutar att domännamnet stockholmhem.se skall överföras till Aktiebolaget Stockholmshem 1

2 BAKGRUND Aktiebolaget Stockholmshem (Stockholmshem) bedriver verksamhet med att förvärva fastigheter eller tomträtter till tomter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus, med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Bolagets firma registrerades den 15 mars Stockholmshem innehar sedan 2005 det registrerade varumärket Stockholmshem (ett figurmärke innehållande ordet Stockholmshem). Märket är registrerat för tjänster i form av uthyrning av bl.a. lägenheter, våningar, tillfälliga bostäder, kontor, lokaler samt bostadsförmedlingar av lägenheter. Name Navigation AB bedriver bl.a. registrering och utveckling av webbplatser. Bolaget som äger och förvaltar ett stort antal domännamn bedriver verksamhet genom att utveckla varje domännamn så att besökare på hemsidan i fråga erbjuds information och reklam. Bolaget registrerade den 11 november 2005 domännamnet stockholmhem.se. Stockholmshem inledde i augusti 2007 ett alternativt tvistlösningsförfarande mot Name Navigation för att få domännamnet överfört till sig. YRKANDEN Stockholmshem har yrkat att domännamnet stockholmhem.se skall överföras till bolaget. Som grund för yrkandet har bolaget åberopat att namnet är förväxlingsbart med såväl bolagets närings- som varukännetecken, att motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse till domännamnet och att namnet registrerats i ond tro. Name Navigation har bestritt bifall till ansökan. Bolaget har invänt det har ett berättigat intresse till domännamnet och att registreringen av namnet inte gjorts i ond tro. SKÄL Av de allmänna villkoren vid registrering av domännamn under toppdomänen.se följer att vid registrering av ett domännamn gäller en först-till-kvarn -princip, dvs. ansökningar om registrering sker i turordning. Vidare gäller bl.a. att ett domännamn inte kan registreras om det är identiskt med ett redan tidigare registrerat domännamn( p.2 d i de allmänna villkoren). 2

3 Ett registrerat domännamn får dock, enligt villkoren, inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet (sökanden). Förutsättningarna för detta är att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett näringskännetecken (en firma) eller ett varukännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att namnet registrerats eller använts i ond tro (p. 18 c e i villkoren). Samtliga tre förutsättningar måste vara för handen för att ansökan skall kunna bifallas. Förväxlingsbarhet? Det kan, enligt tvistlösarna, inte ifrågasättas att domännamnet är förväxlingsbart med Stockholmshems firma och med bolagets varukännetecken, vilka efter registrering har rättsgrund här i landet. Det får i sammanhanget märkas att det vid förväxlingsbedömningen såvitt rör firman bör bortses från ordet aktiebolag. I övrigt består skillnaden mellan kännetecknen och domännamnet bara i avsaknaden av en bokstav i domännamnet. I ärendet är i stället fråga om Name Navigation kan anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet och om namnet registrerats i ond tro. Rätt eller berättigat intresse till domännamnet? Stockholmshem har i denna fråga hänfört sig till att bolaget som är ett s.k. allmännyttigt bostadsföretag ägt av Stockholms stad bildades 1937 och har alltsedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt. Bolagets fastighetsbestånd är så omfattande att det är Sveriges näst största bostadsföretag. Fastighetsbeståndet domineras av bostäder, som har en area av nästan två miljoner kvadratmeter. De kommersiella lokalerna kvadratmeter består mest av mindre lokaler i egna bostadsområden. Antalet boende hos bolaget är cirka personer. Bolaget har cirka 530 personer anställda och en årsomsättning på 1, 9 miljarder kr. Name Navigation har i frågan anfört bl.a. följande: Det ligger i bolagets verksamhet att dess hemsidor skall vara kopplade till hemsidor som innehåller reklam i form av s.k. sponsrade länkar där innehavaren av domännamnen får betalning för varje användare som klickar på en sponsrad 3

4 länk som i sin tur leder till det annonserande bolagets hemsida. Detta sker i samarbete med det tyska bolaget Sedo GmbH, som tillhandahåller serverkapacitet, och Google Inc., som tillhandhåller annonserna. De annonser som visas är optimerade för att återspegla domännamnets lydelse, vilket medför att länkarna som visas är relevanta och intressanta för besökarna. Affärsmodellen kan liknas vid att varje domännamn motsvarar en kategori (del) i en telefonkatalog. stockholmhem.se fungerar således som en sökning/sida i en telefonkatalog för Stockholmsområdet under kategorin hem/bostad. Registreringen av domännamnet gjordes därför att namnet ansågs användbart på grund av det är sammansatt av det geografiska namnet Stockholm och det helt generiska ordet hem. I Stockholms län finns cirka 1, 9 miljoner invånare varav en stor andel kan förväntas vara intresserade av diverse ämnen som förknippas med begreppet hem, exv. heminredning samt köp och försäljning av bostadsrätter och villafastigheter. Kombinationen stockholmhem är därför mycket attraktiv från domännamnssynpunkt då den kan appellera till en stor målgrupp och ha flera olika innebörder. Domännamn sammansatt av ett geografiskt och ett generiskt ord av vilka bolaget innehar flera olika utgör en viktig beståndsdel i bolagets verksamhet. Bolaget har innehaft domännamnet stockholmhem.se i snart två år utan att Stockholmshem tidigare har agerat. Det finns heller inte någon risk för att Stockholmshems kunder kan vilseledas av den hemsida som är kopplad till domännamnet. Av hemsidan framgår tydligt att den endast innehåller länkar till externa hemsidor, vilka har helt annat utseende än Stockholmshems hemsida I de tidigare nämnda allmänna villkoren (p. 18 d) nämns som exempel på när en domännamnsinnehavare får anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet att det visas att användningen eller förberedandet av användningen av namnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, att namnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte har någon ensamrätt till namnet eller att namnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Det får av villkorsbestämmelsen anses följa att bevisbördan i denna fråga kan övergå på domännamnsinnehavaren. Vad Stockholmshem har anfört om användningen av sin firma i den verksamhet som bolaget bedriver liksom av användningen av varumärket för användning av vissa tjänster har inte motsagts av Name Navigation. Uppgifterna kan heller inte lämnas utan avseende. 4

5 I ett tidigare tvistlösningsärende avseende domännamnet diligensen.se som åberopats av Name Navigation hade någon användning av det registrerade domännamnet inte skett och, enligt vad som framgår av beslutet i det ärendet, ansåg sig tvistlösaren då inte kunna uttala att det var visat att motparten saknade rätt eller berättigat intresse till domännamnet i fråga. I det fall som här gäller är situationen annorlunda. Av vad Name Navigation självt anfört framgår att domännamnet används för att hänvisa till länkar som i sin tur syftar till uthyrning av lägenheter (Lägenheter, Bostad Direkt, Uthyres lägenhet, Söker Du bostad) eller bostadsförmedling, dvs. till tjänster som också tillhandhålls av Stockholmshem. Det får därmed, enligt tvistlösarna, konstateras att domännamnet används i ett kommersiellt syfte för tjänster som är av liknande slag som de som Stockholms tillhandahåller. På grund härav och då domännamnet är mycket likt Stockholmshems firma och varumärke anser tvistlösarna att domännamnet får bedömas vara skadligt för firmans och varumärkets anseende. Name Navigation kan till följd av vad som nu har sagts inte sägas ha visat att bolaget har något berättigat intresses till domännamnet. Registrering i ond tro? Av de allmänna villkoren (p. 18 e) följer att ett domännamn får anses ha registrerats i ond tro särskilt om det visas att registreringen tillkommit i syfte att mot ersättning överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller konkurrent till denne, namnet registrerats för att hindra den som begärt tvistlösningen från att kunna använda sitt kännetecken i ett domännamn eller registreringen skett i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Utformningen av bestämmelsen innebär att vad som sägs i denna utgör exempel på vad som kan grunda ond tro. Bevisbördan för den onda tron får, enligt villkorsbestämmelsen, anses ankomma på den som begärt tvistlösningen. Stockholmshem har anfört att Name Navigation är eller har varit innehavare av ett stort antal domännamn och att, i sin tur, ett stort antal av dessa är avsiktliga felstavningar av välkända kännetecken (s.k. misspellings). Det är uppenbart att registreringen av stockholmhem.se gjorts som ett led i en medveten strategi att profitera på goodwillen hos Stockholmshems kännetecken och att störa bolagets affärsverksamhet. 5

6 Name Navigation har invänt att bolaget inte medvetet försökt dra vinning av Stockholmshems eller andra företags kännetecken. Bolaget har åtskilliga tusental domännamn registrerade i toppdomänen.se och nya namn registreras fortlöpande. Ett fåtal av namnen har visat sig ligga för nära andra företagskännetecken. Omgående efter att bolaget uppmärksammats på detta har domännamnet getts upp. I de fall bolaget anser att domännamnet som gäller i detta ärende är generiskt och allmängiltigt har dock ett uppgivande inte skett Av utredningen måste anses framgå att Stockholmshem använt sin firma sedan länge och därtill i avsevärd omfattning. Det framgår vidare av utredningen att Name Navigation för många av sina domännamn lägger sig mycket nära andras närings- eller varukännetecken; skillnaderna har i många fall bara formen av s.k. misspellings. Mot den bakgrunden och med hänsyn till bolagets verksamhet med hantering av ett stort antal domännamn anser tvistlösarna att Name Navigation måste anses ha registrerat domännamnet väl i medvetande om Stockholmshems firma- och varumärkesrätt och i syfte att dra kommersiell nytta av Stockholmshems kännetecken. Det är således tvistlösarnas uppfattning att registreringen skett i ond tro Tvistlösare i ärendet har varit rådmannen Tomas Norström, ordförande, samt jur. kand. Peter Hedberg och f. hovrättslagmannen Henry Olsson. 6