EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet

2 Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner och städer kan Europa hitta sätt att hantera den ekonomiska krisen och utmaningarna på miljöområdet Det svenska ordförandeskapet har en svår uppgift framför sig som ledare för Europeiska unionen under de kommande sex månaderna i dessa dystra tider av ekonomisk kris. Genom sitt fokus på innovation, miljövänligare ekonomi och e- förvaltning har Sverige allt som krävs för ett effektivt ordförandeskap. Det enda sättet att kunna återskapa medborgarnas förtroende måste vara att med utgångspunkt i en dynamisk och hållbar ekonomi med respekt för miljön verka för ett effektivt Europa som grundar sig på subsidiaritetsprincipen och arbetsfördelning mellan olika ansvars- och förvaltningsnivåer. Det senaste valet till Europaparlamentet har än en gång visat att Europa har sina rötter utanför Bryssel. Det är unionens medborgare och territorier som ger unionen dess styrka, också utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I och med den nya sammansättningen i Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kommer EU-ordförandeskapet att få solida institutionella samarbetspartner som har ett starkt stöd hos befolkningen. Regionkommittén kommer att göra sitt för att underlätta ordförandeskapet med bidrag från lokala och regionala myndigheter. Nu mer än någonsin ställer de ekonomiska och sociala förhållandena krav på medvetenhet och ansvar från de europeiska medborgarnas sida. Det i sin tur måste bidra till att ge styrka och kapacitet åt våra institutioner att agera effektivt. Den nya Lissabonstrategin kommer också att bli en central diskussionsfråga under de kommande sex månaderna. Våra regioner och städer måste delta aktivt i denna dialog. Regionkommittén har alltid pekat på den unika funktion som enbart regioner och städer kan fylla när det gäller att blåsa nytt liv i den mänskliga och ekonomiska potentialen i Europas regioner. Vid konferensen den november 2009 i Göteborg om genomförandet av Lissabonstrategin kommer man att betona den grundläggande roll som lokala och regionala myndigheter spelar. Konferensen är också ett tillfälle att reflektera över framtiden för strategin, som måste genomföras i partnerskap med våra regioner och kommuner om den ska kunna nå framgång. De analyser och förslag som ReK framförde vid toppmötet i Prag kommer att beaktas av det svenska ordförandeskapet och fungera som underlag vid en reform av strategin. Under de franska och tjeckiska ordförandeskapen bidrog kommittén till arbetet med Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet och det östliga partnerskapet. Nu är vi redo att driva dessa initiativ vidare och samtidigt dela med oss av vår expertis i överläggningarna om den nordliga dimensionen i Europa och vi kommer att stödja strategin för Östersjöregionen, en av ordförandeskapets prioriteringar under de kommande sex månaderna. Alla dessa frågor kommer att diskuteras i oktober vid det sjunde Open Days-evenemanget i samband med Europeiska veckan för regioner och städer med evenemang både i Bryssel och i medlemsstaterna. Det här året kommer särskild tonvikt att läggas på utmaningarna på miljöområdet, eftersom dessa frågor kommer att diskuteras några veckor senare under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Våra institutioner, regioner och städer måste verkligen ta sig tid att reflektera över hur EU kan uppnå sina mål om hållbar utveckling, konkurrenskraft och försörjningssäkerhet. Målen kan uppnås genom att man minskar växthusgasutsläppen med 20 %, ökar andelen förnybara energikällor i energiförbrukningen med 20 % och förbättrar energieffektiviteten med 20 % före år Det arbete och den energi vi lägger ner på att förbereda konferensen i Köpenhamn kan få långsiktiga konsekvenser både för oss och för kommande generationer. Nu mer än någonsin har våra regioner och städer förutsättningar att utföra sitt uppdrag och ta sitt ansvar i ett system som bygger på flernivåstyre och återskapa förtroende och välstånd i Europa. 2

3 Uttalande av Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt Sveriges statsminister Ett händelserikt halvår Sverige håller i EU:s ordförandeklubba under ett intensivt halvår. Europeiska kommissionens mandatperiod går ut under hösten. Vi får nya Europaparlamentariker efter att de 375 miljoner röstberättigade EU-medborgarna har haft möjlighet att rösta i början av sommaren. Det senaste året har präglats av finansiell och ekonomisk kris inte bara i Europa, utan också i stora delar av den övriga världen. Vi har fortfarande svåra ekonomiska utmaningar att tackla, och det är det svenska ordförandeskapets uppgift att fortsätta lyfta EU ur krisen utan att det drabbar oss för hårt. Det svenska ordförandeskapet ställs också inför en annan utmaning: Hur ska Europa och världen tackla klimatförändringarna? Sverige ligger i dag i framkant inom miljö- och klimatområdet, vilket till stor del bygger på ett lokalt engagemang från våra svenska kommuner och regioner. Men också EU har i många avseenden gått före resten av världen i klimatfrågan. Nyligen kom unionens medlemsländer överens om ett ambitiöst klimatåtagande som innebär att man ska minska de gemensamma utsläppen med 20 procent till år 2020 och upp till 30 procent inom ramen för ett internationellt avtal. I december ska världens länder komma överens om ett nytt sådant internationellt klimatavtal vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Jag är övertygad om att vi kan klara våra åtaganden men det kommer att kräva stort engagemang hos Europas lokala och regionala myndigheter och inom ramen för Regionkommitténs arbete. Att öka EU:s tillväxt och konkurrenskraft är en annan gemensam utmaning. I denna tid av ekonomisk oro tror jag att de länder och regioner som hittar nya vägar är de som klarar sig bäst. Under vårt ordförandeskap kommer EU att börja arbeta på ett helt nytt sätt för att öka konkurrenskraften i Östersjöregionen, där nu åtta av nio länder är EU-medlemmar. Det handlar om att tillsammans hantera gemensamma utmaningar, att samordna sig bättre för att minska miljöförstöringen i regionen och underlätta för företag och forskare att mötas och dra nytta av varandra över vattnet. Under de flertalet möten mellan representanter för Europas lokala och regionala myndigheter som kommer att äga rum i Sverige under hösten kommer alla dessa frågor att diskuteras. Det svenska ordförandeskapet ska präglas av öppenhet och effektivitet, och jag ser fram emot Regionkommitténs bidrag till vårt arbete. Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 3

4 Det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar Cecilia Malmström EU-minister Intervju med EU-minister Cecilia Malmström Hur skulle du kortfattat beskriva det svenska ordförandeskapets prioriteringar? De största och viktigaste frågorna är ekonomin, miljön och klimatförändringarna. Dessutom står Europa inför ett antal andra utmaningar. EU måste fortsätta utvecklas mot ett säkrare och öppnare Europa. Ordförandeskapet vill utveckla samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor genom Stockholmsprogrammet, som kommer att antas under hösten. Ett annat viktigt mål för EU är att anta en strategi för Östersjöområdet. Ordförandeskapet kommer vidare att arbeta för att stärka EU:s roll som global aktör. Det mest framgångsrika sättet att bidra till fred, demokrati och välstånd i Europa är utvidgning. Arbetet med utvidgningen fortsätter. I EU pågår just nu en aldrig tidigare skådad ekonomisk nedgång. Vilka är de främsta utmaningarna för det svenska ordförandeskapet i det rådande klimatet? En av de främsta utmaningarna i den ekonomiska politiken och finanspolitiken är att återställa förtroendet på de finansiella marknaderna och att hantera krisens negativa effekter på sysselsättning och tillväxt. Det är också viktigt att skapa långsiktiga lösningar för hållbar tillväxt, sysselsättning och öppna marknader. Östersjöstrategin är en viktig prioritering för ordförandeskapet. Strategin är en vändpunkt för Östersjöområdet. Vilka förändringar hoppas du på under de närmaste tio åren? I dag är åtta av staterna i Östersjöområdet medlemmar i Europeiska unionen. Detta har bidragit till den positiva utvecklingen i regionen sedan början av 1990-talet. Det finns dock fortfarande stora utmaningar som måste vi ta itu med tillsammans och lösa i nära samarbete. Om tio år hoppas jag att strategin bidragit till fördjupad integration och konkurrenskraft i Östersjöområdet och att Östersjön är mycket renare än i dag. Jag hoppas också att berörda parter kommer att känna sig lika engagerade som i dag. Den 23 juni var jag värd för en hearing om Östersjöstrategin där ett antal organisationer, regioner och andra aktörer deltog. Jag hoppas att denna fruktbara dialog kan fortsätta. Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning löper ut Hur skulle du vilja se Lissabonstrategin efter 2010? Under nästa årtionde behöver Europa en ny kraftfull strategi för hållbar tillväxt och välstånd med uppgift att - förvandla Europa till en miljöeffektiv ekonomi med ett hållbart energiutbud, - dra nytta av globaliseringen genom att stärka Europas konkurrenskraft, - få tillbaka de offentliga finanserna på ett hållbart spår och öka utbudet av arbetskraft för att hantera problemet med en befolkning som blir allt äldre. Ordförandeskapet vill lägga grunden för nästa strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning, dvs. en "efterträdare" till Lissabonstrategin. Lissabonstrategin handlar dock inte bara om att skapa bästa möjliga synergieffekter mellan politiken på olika områden utan också mellan aktörer på olika nivåer, mellan kommissionen i Bryssel å ena sidan och regeringarna och de andra nationella aktörerna å andra sidan samt mellan politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Den november kommer jag, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att stå som värd för en konferens om tiden efter Lissabonstrategin och hur olika aktörer kan samverka när strategin genomförs. 4

5 Det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar Mats Odell Kommun- och finansmarknadsminister Det svenska EU-ordförandeskapet fortsätter med den svenska traditionen med ett starkt lokalt självstyre All politik är lokal politik sade den legendariske talmannen i USA:s representanthus Tip O'Neil. För mig gäller hans ord än i dag. Och detta trots att så många frågor måste behandlas på nationell och internationell nivå i dessa dagar. Eftersom jag tror så starkt på Europeiska unionen vet jag hur viktiga de besluten är. Men det är också viktigt att inse att dessa beslut inte kan genomföras effektivt om människorna därhemma motsätter sig dem. Subsidiaritetsprincipen såsom den definieras i artikel 5 i fördraget är tydlig. Dess syfte är att garantera att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och att man hela tiden kontrollerar att åtgärder på gemenskapsnivå kan rättfärdigas i förhållande till de alternativ på nationell, regional eller lokal nivå som finns för att lösa problemen. Sverige har en lång tradition av starkt lokalt självstyre och en grundlag där dessa genuint demokratiska institutioner slås fast. Det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta i denna traditions anda genom att anordna ett möte i oktober för förvaltningstjänstemän som på nationell nivå ansvarar för det lokala och regionala självstyret. Vår målsättning är att utbyta idéer om hur olika förslag på EU-nivå påverkar grundförutsättningarna för självstyret. Jag vet redan nu att tjänstedirektivet är en av de frågor som kommer att diskuteras. En rapport om genomförandet av EU-direktiv på lokal och regional nivå kommer dessutom att presenteras av European Institute and Public Administration. Denna rapport, som beställts av fyra EU-medlemmar, däribland Sverige, samt Norge och Island kommer att redogöra för hur det politiska styret på lokal och regional nivå kan delta i EU:s lagstiftningsprocess och kommer även att ta upp frågor som rör EU-lagstiftningens olika effekter. Under det svenska ordförandeskapet kommer jag att stå värd för ministerkonferensen om e-förvaltning, som äger rum den november i Malmö. Vi har döpt detta evenemang till "Teaming up for the eunion". En stor del av alla offentliga tjänster som ingår i begreppet e-tjänster tillhandahålls av förvaltningarna på lokal och regional nivå. Jag har därför bett Regionkommittén att diskutera denna fråga och ge sin syn på hur e-förvaltning kan användas också på lokal och regional nivå. De stora utmaningarna för Europa och hela världen ligger dock just nu i att klara den ekonomiska krisen och att klara klimatutmaningarna och detta kommer det svenska ordförandeskapet att handla mycket om. Därför kommer vi att arbeta för en bättre reglering och tillsyn av finansmarknaderna. Men utöver det måste vi förstärka den etiska dimensionen i ekonomin och det kan bara ske genom attitydförändringar. När det gäller klimatarbetet, som är en global utmaning, har det bara förutsättningar att lyckas om det är förankrat och åtgärder utförs på regional och lokal nivå. Det är trots allt där som miljöarbetet till sist blir verkligt. Vi lever i en tid som är både utmanande och spännande på alla politiska nivåer och jag ser fram emot att arbeta med ReK för att vi ska kunna ta oss an dessa utmaningar! Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 5

6 EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare Regionkommitténs ledamöter vid en plenarsession Regionkommittén - Låt oss skapa ett EU som bygger på samarbete Regionkommittén (ReK) är den politiska församling som ger lokala och regionala myndigheter en röst i Europeiska unionen. ReK inrättades 1994 för att ta sig an två centrala frågor. För det första genomförs cirka tre fjärdedelar av EU:s lagstiftning på lokal eller regional nivå och det är därför logiskt att lokala och regionala representanter får komma till tals vid utarbetandet av nya EU-lagar. För det andra var många bekymrade över att allmänheten åsidosätts när EU utvecklas i mycket snabbt takt. Ett sätt att överbrygga denna klyfta var att i EU:s arbete involvera de folkvalda församlingar som befinner sig närmast medborgarna. Enligt fördragen ska kommissionen och rådet rådfråga Regionkommittén om nya förslag som får lokala eller regionala konsekvenser. I Maastrichtfördraget fastställs fem sådana områden: ekonomisk och social sammanhållning, transeuropeiska infrastrukturnät, folkhälsa, utbildning och kultur. I Amsterdamfördraget anges ytterligare fem områden: sysselsättning, sociala frågor, miljö, yrkesutbildning och transporter. En stor del av EU:s verksamhet omfattas därmed. Även på andra områden har kommissionen, rådet och Europaparlamentet möjlighet att remittera förslag med lokala eller regionala konsekvenser till Regionkommittén. Regionkommittén kan också yttra sig på eget initiativ, vilket ger kommittén möjlighet att påverka EU:s dagordning. Tre huvudprinciper står i centrum för kommitténs arbete Subsidiaritetsprincipen: Denna princip skrevs in i fördraget samtidigt som Regionkommittén inrättades och innebär att besluten inom EU ska fattas på den nivå närmast medborgaren där det är mest praktiskt att de fattas. EU ska därför inte ta på sig uppgifter som sköts bättre på nationell, regional eller lokal nivå. Närhetsprincipen: Alla styresnivåer ska eftersträva "närhet till medborgarna". Detta sker främst genom att organisationen är öppen för insyn, så att medborgarna vet vem som bär ansvaret och hur de kan framföra sina åsikter. Partnerskapsprincipen: Ett sunt europeiskt styre innebär samarbete mellan politiskt ansvariga på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, ett s.k. flernivåstyre. Samtliga fyra nivåer behövs och bör delta i beslutsprocessen. 6

7 EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare Regionkommitténs främsta prioriteringar under det svenska ordförandeskapet: klimatförändringarna, e-förvaltning och EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning ReK:s Jacques Delorsbyggnad i Bryssel Regionkommittén har ett nära samarbete med varje ordförandeskapsland för att bland lagstiftare på både nationell och europeisk nivå öka förståelsen för och erkännandet av den roll som EU:s regioner och städer spelar. Det svenska ordförandeskapet kommer inte att utgöra något undantag. Kommittén kommer att fokusera på i huvudsak tre frågor under det kommande halvåret: klimatförändringarna, e-förvaltning och EU:s Lissabonstrategi för tillväxt och sysselsättning. Klimatförändringarna kommer att utgöra ett av de centrala temana för det svenska ordförandeskapet, inte minst eftersom Sverige kommer att leda EU:s delegation vid FN-samtalen om klimatförändringarna det så kallade COP15-mötet i Köpenhamn i december. Vid COP15-mötet kommer man att besluta om ett nytt avtal som ska ersätta Kyotoprotokollet med mål för minskade utsläpp av växthusgaser på global nivå, och Sverige kommer att vilja lyfta fram den ledande roll som EU har på området genom initiativ som systemet för handel med utsläppsrätter. ReK har i en rad yttranden under de senaste åren betonat de lokala och regionala myndigheternas betydelse för de olika EU-strategierna, från minskade utsläpp till skydd av den biologiska mångfalden. Faktum är att många lokala och regionala myndigheter har tagit ytterligare ett steg och infört egna lokala strategier för hanteringen av klimatförändringarna, strategier som i många fall går längre än de EU-omfattande initiativen. De som har skrivit under borgmästaravtalet, som tagits fram i samarbete med Europeiska kommissionen, har till exempel åtagit sig att minska de lokala utsläppen av växthusgaser med mer än de 20 % som fastställts av EU. ReK vill att detta arbete på den lokala och regionala nivån ska erkännas i den slutliga Köpenhamnsdeklarationen, och denna begäran var kärnan i ReK:s deklaration om klimatförändringar och de regionala och lokala myndigheterna som antogs vid plenarsessionen i juni 2009, strax innan Sverige tog över ordförandeskapet. Resolutionen innehöll också en begäran från ReK till det svenska ordförandeskapet om en plats i EU:s delegation till COP15-mötet för att säkerställa att de lokala och regionala myndigheterna företräds på ett korrekt sätt i förhandlingarna. ReK kommer också att delta i ordförandeskapets arrangemang om hållbara städer som anordnas den september i Stockholm. Utvecklingen av e-förvaltning onlinetjänster som utformats för att förenkla livet för medborgarna i hela EU kommer att vara ett annat av huvudtemana för det svenska ordförandeskapet, som kommunminister Mats Odell förklarade för ReK:s plenarförsamling i juni Mats Odell bekräftade att det svenska ordförandeskapet kommer att stå som värd för ministerkonferensen om e- förvaltning i Malmö den november. Arrangemanget har kallats "Teaming up for the eunion". Vid ministermötet kommer en deklaration att utfärdas som kan fungera som gemensam utgångspunkt för åtgärder mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och kommissionen på e-förvaltningsområdet. Deklarationen kommer att utgöra grundvalen för en ny handlingsplan för e-förvaltning som ska utarbetas av medlemsstaterna och kommissionen under Ministerdeklarationen och ministerkonferensen kommer att beröra tre politiskt prioriterade områden där IKT kan användas på ett innovativt sätt i den offentliga förvaltningen i alla medlemsstaterna: e-förvaltning för att öka medborgarnas och företagens inflytande, e-förvaltning för att stödja den inre marknaden samt e förvaltning som grund för ökad administrativ effektivitet och genomslagskraft." Många offentliga tjänster, inbegripet e-tjänster, tillhandahålls av de regionala och lokala myndigheterna, och den roll som nivån under den nationella spelar när det gäller att utarbeta förslag om e-förvaltning är mycket viktig. Det är också därför som det svenska ordförandeskapet har bett ReK att utarbeta ett yttrande om e-förvaltning som kan användas som underlag vid ministermötet i Malmö. Sverige kommer också att delta i förberedelserna av diskussionerna om framtiden för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Stats- och regeringscheferna kommer att diskutera frågan vid vårtoppmötet under det spanska ordförandeskapet, men det mesta av det förberedande arbetet med att ge politiken en ny inriktning efter 2010 pågår redan, och kommer att avslutas under det svenska ordförandeskapet. ReK:s yttrande om den nya Lissabonstrategin, som också kommer att innehålla material från lokala och regionala myndigheter från hela EU efter den stora samrådsprocess som inleddes vid Pragtoppmötet för regioner och städer i mars, ska enligt planerna antas vid plenarsessionen i oktober. Ordförandeskapet kommer också att arrangera ett evenemang i Göteborg i november om genomförandet av Lissabonstrategin på lokal och regional nivå, där ReK kommer att delta aktivt. Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 7

8 Den svenska delegationen Anders Knape ordförande för den svenska delegationen i Regionkommittén, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting och ledamot av kommunfullmäktige i Karlstad De svenska ReKledamöternas aktiviteter "Andra halvåret 2009 är viktigt på många sätt för Europeiska unionen, och därmed för Regionkommittén: ett nyvalt parlament ska hitta sina arbetsformer, en ny kommission ska väljas och förhoppningsvis ska ett nytt fördrag kunna träda i kraft. Den svenska delegationen i Regionkommittén kommer att arbeta aktivt för att ta till vara de möjligheter detta innebär för kommittén. Viktigt är inte minst att Lissabonfördraget ger ReK en stärkt ställning som subsidiaritetsprincipens väktare. På det politiska området ser vi under det svenska ordförandeskapet särskilt fram emot strategin för Östersjöområdet och vad den kan komma att betyda för framtida makroregionalt samarbete i unionen. Det är även mycket angeläget att verka för ett klimatavtal vid det stora toppmötet i Köpenhamn i december. De svenska ReK-ledamöterna verkar för ett effektivt och fokuserat EU. När jag ibland får frågan om varför svenska kommuner, landsting och regioner ska intressera sig för Europeiska unionen, brukar jag svara att minst 60 procent av en kommuns, landstings och regions verksamhet direkt eller indirekt påverkas av det europeiska samarbetet. Omvänt så genomförs ca 70 procent av gemenskapens politik på lokal och regional nivå. Regionkommittén har därför en självskriven roll i unionens politiska liv. Kommittén kan och bör uppmärksamma lagstiftaren på de konsekvenser föreslagen lagstiftning får för dem som ska genomföra den i praktiken. Den lokala och regionala nivåns delaktighet är således en nödvändighet för ett framgångsrikt europeiskt samarbete." Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting företräder offentliga, yrkes- och arbetsgivarrelaterade intressen för Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och 2 regioner (Västra Götaland och Skåne). SKL vill främja och stärka det lokala självstyret och utvecklingen av den regionala och lokala demokratin. SKL:s verksamhet finansieras av årliga medlemsavgifter som baseras på medlemmarnas skattebas. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner, landsting och regioner. Den tillvaratar medlemmarnas intressen och erbjuder dem assistans och olika tjänster. Organisationen är politiskt kontrollerad. Medlemmarna utser företrädare till SKL:s kongress, som är det högsta beslutsfattande organet. Kongressen utser styrelsen, som ansvarar för den dagliga verksamheten. Den lokala demokratin är utgångspunkten för allt arbete inom SKL. Ambitionen är att utveckla självstyret för att ge medlemmarna större handlingsfrihet. Sveriges Kommuner och Landsting siktar på att bli det forum där de lokala myndigheternas politik tar form. SKL och Europeiska unionen Många beslut som fattas av EU påverkar de lokala och regionala myndigheterna i Sverige. Av den anledningen har SKL som mål att inta en ännu mer kraftfull position inom den europeiska politiken. SKL:s internationella sektion, som är baserad i Stockholm och Bryssel, tillvaratar medlemmarnas intressen och försöker påverka politiska initiativ i ett tidigt skede. Att integrera ett europeiskt och internationellt perspektiv i den dagliga verksamheten vid kommuner, och landsting och regioner är en viktig del av detta arbete. Under det svenska ordförandeskapet kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fokusera på följande frågor: - Förslaget till direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. - Klimatförändringarna. - Lissabonstrategins framtid efter Översynen av arbetstidsdirektivet. SKL kommer tillsammans med de nio svenska regionkontoren också att vara värd för en konferens om "Klimat och sysselsättning lokala lösningar?" i Bryssel den 8 september Den november anordnar SKL, tillsammans med det svenska ordförandeskapet, en konferens i Göteborg om genomförandet av Lissabonstrategin på lokal och regional nivå. 8

9 Den svenska delegationen Regionkommitténs svenska delegation Ordinarie ledamöter Uno Aldegren (PSE) Regionråd i Region Skåne Kristina Alvendal (PPE) Borgarråd i Stockholms stad Lotta Håkansson Harju (PSE) Kommunalråd i Järfälla kommun Kent Johansson (ALDE) Regionråd i Västra Götalandsregionen Anders Knape (PPE) Kommunfullmäktigeledamot i Karlstads kommun och ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting Paul Lindquist (PPE) Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad Suppleanter Carl Fredrik Graf (PPE) Kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun Susanna Haby (PPE) Kommunalråd i Göteborgs stad Tore Hult (PSE) Kommunalråd i Alingsås kommun Bernth Johnson (PSE) Landstingssytrelsens ordförande i Landstinget Blekinge Ewa-May Karlsson (ALDE) Kommustyrelsens ordförande i Vindelns kommun Ewa Lindstrand (PSE) Kommunstyrelsens ordförande i Timrå kommun Sverige har tolv ordinarie ledamöter och lika många suppleanter i ReK, all med viktiga politiska uppdrag i svenska kommuner, regioner och landsting. Ledamöterna utses formellt av Europeiska unionens råd, efter att ha nominerats av den svenska regeringen. Det är dock Sveriges Kommuner och Landsting som föreslår namnen. Delegationen speglar det svenska samhället och består av en jämn fördelning mellan kvinnor och män, mellan landstingsoch kommunpolitiker och mellan ledamöter från de båda politiska blocken Monalisa Norrman (PSE) Landstingsråd i Jämtlands läns landsting Agneta Lipkin (PSE) Landstingsstyrelseledamot i Norrbottens läns landsting Llmar Reepalu (PSE) Kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad Kenth Lövgren (ALDE) Kommunfullmäktigeledamot i Gävle kommun Yoomi Renström (PSE) Kommunalråd i Ovanåkers kommun Jens Nilsson (PSE) Kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun Catarina Segersten Larsson (PPE) Landstingsfullmäktigeledamot i Landstinget i Värmland Ingela Nylund Watz (PSE) Landstingsråd i Stockholms läns landsting Annelie Stark (PSE) Regionråd i Västra Götalandsregionen Rolf Sällryd (PSE) Landstingsfullmäktiges ordförande i Landstinget Kronoberg Maria Wallhager Neckman (ALDE) Landstingsråd i Stockholms läns landsting Carl Johan Sonesson (PPE) Regionstyrelseledamot i Region Skåne Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 9

10 Svenska kommuner, landsting och regioner Sveriges kommuner, landsting och regioner gör verklighet av EU:s politik EU påverkar de lokala och regionala förvaltningarnas arbete Våra folkvalda tvekar inte på frågan om EU:s betydelse för kommuner, landsting och regioner. Omkring sextio procent av verksamheten påverkas av EU:s lagar, regler och finansiering. Lotta Håkansson Harju (PSE), vice ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla, menar att det inte finns ett enda möte i kommunala sammanhang som inte har någon koppling till beslut som tagits inom EU. Carl Fredrik Graf (PPE), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun, undrar om man kan tala om EUfrågor överhuvudtaget: I dag är lokal, regional och nationell nivå såväl som EU:s institutioner sammanvävda i samma politiska system. Vissa frågor beslutas på lokal nivå, andra på europeisk. Det handlar inte om några abstrakta "EU-frågor" utan om miljö, folkhälsa och upphandling. Därför måste också kommunal nivå ha förståelse, kunskap och verktyg för att bevaka och påverka politiken på övriga nivåer, menar Graf. Möjligt att påverka Ewa-May Karlsson (ALDE), kommunstyrelsens ordförande i Vindelns kommun, är inne på sin andra mandatperiod i Regionkommittén och har upplevt förändringar, inte bara genom att medlemsländerna har ökat från 15 till 27. De nya medlemsstaterna har tagit med sig nya erfarenheter. Många av mina kollegor i kommittén har erfarenhet av förtryck och diktatur som gör att de är mycket observanta när de märker att självstyret hotas. I Sverige ser vi demokrati och lokalt självstyre som självskrivna, men det är rättigheter som måste försvaras varje dag. Allt ifrån växande främlingsfientlighet till riktade statsbidrag är bevis på att de kan naggas i kanten. Ewa-May Karlsson Carl Fredrik Graf Länken mellan EU och kommuner, landsting och regioner Regionkommitténs ledamöter är folkvalda i sina kommuner, landsting och regioner och är direkt ansvariga inför sina väljare där. Detta skapar en länk mellan medborgare och EU som många av de andra organen och institutionerna saknar. Uno Aldegren (PSE), vice ordförande för regionstyrelsen i Region Skåne, menar att det är här som Regionkommittén fyller sin viktigaste funktion: Eftersom långt mer än hälften av EU:s beslut har direkt eller indirekt påverkan på verksamheten i kommuner, landsting och regioner är det viktigt att lokala och regionala företrädare är inblandade i beslutsprocessen tidigt och kan förmedla erfarenheter från fältet innan alla beslut är låsta Lotta Håkansson Harju är inne på samma linje: Just för att påtala den lokala nivåns betydelse för beslutsfattandet inom EU, behövs Regionkommittén. Alla bor primärt i en kommun och berörs av de lokala besluten som tas som ju i sin tur påverkas av de beslut som tas i EU Vilken möjlighet har då en ledamot att påverka besluten i EU genom Regionkommittén? Ewa-May Karlsson menar att kommitténs yttranden verkar ha störst påverkan när den tydligt kan visa vad ett förslag har för konsekvenser för den praktiska verksamheten i kommuner, landsting och regioner. Det krävs sakkunskap och vilja att göra arbete som inte syns. Det handlar om kontakter med andra ledamöter, EU:s övriga institutioner men även intresseorganisationer. Lotta Håkansson Harju lyfter också fram vikten av att den nationella delegationen arbetar för att påverka yttranden i rätt riktning. Carl Fredrik Graf pekar på betydelsen av att kommittén strävar efter eniga yttranden. Är en ledamot aktiv med synpunkter och frågor, så är ofta den som ansvarar för yttrandet mån om att alla ska känna sig hörda. Jag hade till exempel synpunkter på ett yttrande om flexicurity (flexibel och säker arbetsmarknad). Ledamoten som ansvarade för yttrandet, ett nederländskt kommunalråd, ringde mig en vecka senare och ville veta mer om vad jag tyckte för att kunna ta med det i texten. Uno Aldegren tycker också att Regionkommittén har blivit en betydligt viktigare partner inom EU:s beslutssystem under de senare åren. Kommitténs företrädare har blivit mer aktiva och har en betydligt mer professionell bevakning av viktiga och prioriterade frågor. Vi behöver emellertid bli mycket bättre i vårt arbete på hemmaplan. Vi är för okända och i många fall för dåligt förankrade när vi måste ta ställning. Samtidigt är EUROPEAN UNION Committee of the Regions 10

11 Att förverkliga EU:s politik erfarenheterna från det internationella arbetet ovärderligt i arbetet på hemmaplan. Det är bra att känna till hur man resonerar på andra håll i Europa i vissa frågor och förstå orsakerna bakom annars till synes obegripliga ställningstaganden. Ibland kan erfarenheter på andra håll tillämpas hemma, vilket känns riktigt bra. Europa på hemmaplan Just vikten av att förstå samband mellan det som händer hemma i den egna verksamheten och vad som beslutas i Europa är något som poängteras av Lotta Håkansson Harju Men uppdraget handlar inte bara om ökad förståelse, det ger även en handlingsberedskap på det lokala planet, genom att lokala och regionala företrädare får komma in tidigt i lagstiftningsprocessen, berättar Carl- Fredrik Graf, som också pekar på Regionkommittén som ett europeiskt kontaktnät. Det sänder signaler till kommunens övriga politiker och tjänstemän att det är viktigt att vara aktiv på alla arenor i vårt politiska system när kommunens ledande politiker har uppdrag som dessa. Uno Aldegren (PSE) kom med i Regionkommittén 1999 och är i dag vice ordförande för Region Skåne. Han är också ledamot av Sveriges Kommuner och Landstings beredning för internationalla frågor och vice ordförande för Sveriges delegation i Regionkommittén. Han har varit ordförande för ReK:s utskott för yttre förbindelser och decentraliserat samarbete och ansvarade för Regionkommitténs yttrande om Östersjöstrategin som antogs i april Kommissionen är mycket angelägen att ha en kontinuerlig dialog med företrädare för Regionkommittén på ett tidigt stadium i arbetet med olika ärenden, vilket ger oss möjlighet att medverka på ett mycket positivt sätt. Uno Aldegren Carl Fredrik Graf (PPE) kom med i Regionkommittén efter valet Han är kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun och sitter i Regionkommitténs utskott för ekonomisk och social politik. Lotta Håkansson Harju Uno Aldegren, Lotta Håkansson Harju och Ewa- May Karlsson sitter tillsammans med andra svenska ledamöter i Sveriges Kommuner och Landstings beredning för internationella frågor. Flera av ledamöterna i den svenska delegationen har också uppdrag i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Dessa två organisationer har delvis en likartad roll, båda två är viktiga remissinstanser för den lokala och regionala nivån. Det betyder att ledamöterna måste samordna sitt agerande i de båda organisationerna, vilket också görs. Det är en styrka för mig i Regionkommittén att ha en stark koppling till Sveriges Kommuner och Landsting och dess beredning för internationalla frågor. I ett internationellt perspektiv är ändå Europa litet och det är viktigt att se kopplingar och effekter av hela globaliseringen, menar Ewa-May Karlsson. EU är i dag inte bara ett samarbete mellan stater, utan också mellan regioner och kommuner. Det händer inte sällan att kommunstyrelsen behöver yttra sig eller agera med anledning av förslag som har en europeisk dimension. Lotta Håkansson Harju (PSE) kom med i Regionkommittén efter valet 2006 och är vice ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla kommun. Hon är också ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings beredning för internationella frågor och ledamot i Regionkommitténs utskott för yttre förbindelser och decentraliserat samarbete. Jättehäftigt att få representera Järfälla och Sverige i ett EUsammanhang! Ewa-May Karsson (ALDE) kom med i Regionkommittén 2003 och är i dag kommunstyrelsens ordförande i Vindelns kommun och sitter i Regionkommitténs utskott för yttre förbindelser och decentraliserat samarbete. Hon är ledamot av SKL:s beredning för internationella frågor. Regionkommittén är 'vår' röst i Europa, via den kan vi direkt påverka förslag från kommission och parlament. Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 11

12 Regionkommitténs arbete De svenska ReK-ledamöternas bidrag Den svenska delegationens ledamöter har sedan Sverige gick med i EU 1995 varit mycket aktiva i kommitténs arbete, exempelvis i utskottsbehandlingen av yttranden. Det mest effektiva sättet att som ledamot påverka ReK:s politiska arbete är dock att utses till föredragande för ett ärende. Under det senaste året har fyra svenskar utsetts till sådana uppdrag. Som föredragande har den enskilde ledamoten möjlighet att påverka den europeiska lagstiftningsprocessen så att det lokala och regionala perspektivet beaktas. Nedan finner du exempel på yttranden framtagna av svenska ReK-ledamöter. En ny Östersjöstrategi som pilotprojekt för en EU-strategi för makroregioner. Uno Aldegren (PSE) var föredragande för ReK:s initivyttrande som antogs april Östersjösamarbetet finns bland det svenska ordförandeskapets prioriteringar. Redan i april 2009 kom Regionkommitén med ett initiativyttrande på temat Östersjösamarbete med Uno Aldegren (PSE) som föredragande. I juni antog Europeiska kommissionen ett meddelande om EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin har utarbetats efter en bred konsultationsprocess för att täcka alla berörda parters intressen. Strategin kan komma att bli vägvisande för andra tänkbara makroregioner som eftersträvar en hållbar miljö kopplad till optimal ekonomisk och social utveckling. "Östersjöstrategin är ett pionjärprojekt i flera avseenden. För första gången introduceras ett makroregionalt perspektiv där ett antal strategier och politikområden knyts samman med ett uttalat territoriellt perspektiv. En miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling kräver gemensamma samordnande insatser, inte minst nu då den ekonomiska krisen slår hårt. Strategins genomförande måste stå i centrum, vilket innebär att frågor som flernivåstyrning och rollen som spelas av lokala och regionala myndigheter när det gäller insatser och förankring hos medborgarna kommer att få avgörande betydelse." Östersjöregionen uppvisar flera särskilda utmaningar som är väl lämpade att hanteras på regional basis. Östersjön är ett ömtåligt och grunt innanhav med bräckt vatten. Det är ett av världens mest trafikerade innanhav. Energitransporterna i Finska viken har t.ex. ökat 7 ggr sedan 1995 och uppgår för närvarande till ca 140 miljoner ton per år. Till detta måste läggas den särskilda betydelse som energifrågorna har i Östersjöområdet. Säker och miljömässigt hållbar tillgång till energi är av avgörande betydelse för en ekonomiskt hållbar utveckling i regionen. Vidare är de ekonomiska skillnaderna mellan länderna runt Östersjön stora och den ekonomiska dynamiken är stark. Av de nio länder som gränsar till Östersjön är åtta medlemsstater i EU och svarar tillsammans för nästan hela Östersjöns kustområde. Det återstående landet Ryssland är av geopolitiska och ekonomiska skäl av särskild betydelse för EU. "Ett Östersjösamarbete måste inkludera Ryssland. Tiden för transporter kan förkortas med upp till 14 dagar om man tar landvägen i jämförelse med sjövägen", säger Aldegren. Regionen uppvisar särskilt stora territoriella skillnader. I norra Sverige och Finland finns extremt glesbefolkade regioner med mycket stora avstånd till marknader i Centraleuropa. På Östersjöns södra strand är befolkningstätheten mer "normal" med europeiska mått mätt och avstånden till marknaderna i Centraleuropa är kortare. Östersjöregionen erbjuder särskilda möjligheter och utmaningar i fråga om att introducera ett makroregionalt perspektiv i EU-samarbetet. Vi har möjlighet att konkret visa hur hållbar tillväxt leder till fördelar för alla. Positiv utveckling i en del av regionen sker inte på bekostnad av utvecklingen i en annan del, dvs. den hållbara tillväxten är inte ett nollsummespel. "Målsättningen är att göra Östersjöområdet större och mindre samtidigt: mindre i den mening att transporter och kommunikationer ska bli snabbare och effektivare, större i den mening att detta leder till ökad tillväxt, fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling", säger Uno Aldegren. Photo Emilia Öije "Vi måste hitta en balans mellan konkurrenskraft och folkhälsopolitik. Susanna Haby (PPE) är Regionkommitténs föredragande för yttrandet om läkemedelspaketet som ska antas vid Regionkommitténs plenarsession i oktober. Läkemedelsområdet är i hög grad harmoniserat inom EU. Den EU-baserade läkemedelsindustrin spelar en avgörande roll för hälso- och sjukvården som vetenskaplig bas, liksom för näringslivet. Dock är det av största vikt att understryka EUROPEAN UNION Committee of the Regions 12

13 Regionkommitténs arbete behovet av balans mellan konkurrenskraft och folkhälsopolitik. Utgångspunkten är att allmänheten är, och kommer att bli, allt mer intresserad av beslut som rör den egna hälsan. Kommissionens ansats i det föreslagna läkemedelspaketet kring åtgärder för att minska de skadliga konsekvenserna av läkemedel på miljön är positiv. I fråga om den information som ges till patienten föreslår kommissionen att läkemedelsindustrin ska stå för denna. ReK anser däremot i sitt yttrande att detta är en fråga som bör skötas av personalen inom hälso- och sjukvården som är fristående från läkemedelsindustrin. Susanna Haby behandlar frågan om en förnyad vision för läkemedelssektorn, information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och säkerhetsövervakning av humanläkemedel. Dessa frågor har betydelse för de lokala och regionala myndigheterna i medlemsstaterna. Susanna Haby menar att "säkerhetsövervakningen av läkemedel inom varje medlemsstat möjliggör en fördjupad analys med utgångspunkt i den kunskap som finns om lokalbefolkningen. Trots det nämner inte kommissionen den viktiga roll som de lokala och regionala centrumen för säkerhetsövervakning av läkemedel spelar."det är av största vikt att betona att användningen av läkemedel alltid ska ske på ett etiskt, medicinskt och ekonomiskt försvarbart sätt. Målet ska vara att rätt patienter får rätt läkemedel, i rätt tid och i rätt dos, för att därmed få en så god vård och ett så bra resursutnyttjande som möjligt. I nuvarande lagstiftning är det tillåtet med reklam för vacciner. Detta är ett undantag från det generella förbudet. I direktivtexten uttrycks det som är att reklam är tillåten för vaccinkampanjer och andra kampanjer till förmån för folkhälsan. Detta undantag är olyckligt. Dessa läkemedel bör omfattas av samma regelverk som andra receptbelagda läkemedel. Motiveringen till detta är så väl folkhälsoskäl som risk för medicinskt omotiverad överanvändning. Utvecklingen inom området vacciner förutspås också bli snabb. Vetenskapliga genombrott gör att antalet vacciner i framtiden kommer att öka, t.ex. i form av terapeutiska vacciner. Det innebär att skillnaderna mellan vaccin och konventionella läkemedel kommer att minska i framtiden. Det är i detta sammanhang värt att peka på att det är av särskild vikt att reklam för läkemedel inte vänder sig till barn. I kommissionens förslag definieras hälsorelaterade publikationer som en möjlig framtida informationskanal för industrin. Förslaget innebär vidare att det ska vara upp till varje medlemsstat att själv definiera vilka publikationer som ska innefattas i den informationskanalen. Det finns en uppenbar risk för alltför vida och olika tolkningar i medlemsstaterna. Dessutom bör grundprincipen vara att patienten själv söker sig till informationen och inte att informationen är påträngande. Därför anser Susanna Haby att Regionkommittén bör förespråka att läkemedelsindustrins möjlighet att använda sig av informationskanalen hälsorelaterade publikationer tas bort. Nuvarande lagstiftning kräver att insamlingssystem för oanvända eller utgångna läkemedel finns i alla medlemsstater, men patienterna är inte tillräckligt informerade om dessa system. Bristen på tydliga patientinstruktioner leder till oönskad tillförsel av läkemedel till avloppsvattnet och en ökad belastning på avloppsreningsverk och ytvattenrecipienter. Tydligare information på förpackningen skulle förbättra förutsättningarna för adekvat omhändertagande av oanvända eller utgångna läkemedel. Svenska kommittéledamöter var under det gångna året föredragande för ytterligare två frågor av stor vikt för lokala och regionala myndigheter. Kent Johansson (ALDE), regionråd i Västra Götalandsregionen, utarbetade ett yttrande om yrkesutbildning som antogs vid ReK:s plenarsession i oktober Johanssons rapport behandlade kommissionens förslag om hur man skall kvalitetssäkra yrkesutbilning och om hur meritöverföring skall ske mellan medlemsstaterna. I juni 2009 antog Regionkommittén ett yttrande om kommissionens grönbok om hantering av bioavfall i Europeiska unionen Monalisa Norrman (PSE), landstingsråd i Jämtlands läns landsting, var ansvarig för att ta fram yttrandet. Avfallsfrågor är centrala för många kommuner och regioner runtom i unionen. Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 13

14 OPEN DAYS OPEN DAYS 2009: Globala utmaningar, europeiska svar Den 5 8 oktober 2009 anordnas Open Days för sjunde gången i Bryssel. Evenemanget i Bryssel omfattar 124 seminarier, workshops, debatter och utställningar för cirka deltagare. Samtidigt kommer uppemot 300 lokala evenemang att anordnas som vänder sig till en publik på personer. Fler än 250 partnerorganisationer har gått samman för att arrangera evenemanget, däribland 214 regioner och städer från 33 länder i Europa. Följande fyra teman kommer att behandlas under Open Days 2009: återställa tillväxten, klimatförändringarna, territoriellt samarbete och sammanhållningspolitiken efter De två främsta prioriteringarna kommer att vara den ekonomiska krisen och kampen mot klimatförändringarna. Detta kommer att vara de centrala frågorna under den första delen av ReK:s plenarsession och öppningssessionen den 5 oktober, liksom under den andra delen av plenarsessionen den 7 oktober. Evenemanget kommer att visa att regionerna och städerna kan ge svar på båda utmaningarna. Nyheter vid Open Days 2009 är: "Open Days-universitetet" med 10 föreläsningar, där 40 av de mest framstående experterna på området kommer att bidra med akademiska synpunkter på regionalpolitiska frågor (samtliga föreläsningar kommer att hållas i Charlemagne-byggnaden). Lokala evenemang kan för första gången organiseras av institutioner, företag, icke-statliga organisationer m.fl., dvs. organisationer som inte är officiella evenemangspartner genom regionala partnerskap Ytterligare information finns på: Det svenska ordförandeskapet under Open Days: Maud Olofsson, näringsminister och vice statsminister, Näringsdepartementet, kommer att tala vid Open Days öppningssession den 5 oktober Östersjöstrategin Östersjöstrategin är en av de frågor som kommer att diskuteras under Open Days. Strategin är ett pilotprojekt som tillkommit på kommissionens initiativ. Östersjöregionen skulle kunna bli ett testområde för en makroregionsbaserad strategi för sammanhållningspolitiken. Baltic Sea Group kommer att ordna flera evenemang under Open Days. Sveriges EU-minister, Cecilia Malmström, har bjudits in. Svenska partner som deltar i Open Days 2009: Från Central Sweden Baltic Sea Group Representationskontoret Central Sweden Bryssel Från Malmö stad Baltic Sea Group Malmö stads EU-kontor Från Göteborg Urban-rural alliances (Allianser mellan stad och landsbygd) Metrex plus Göteborgs stad Från Mid Sweden Northern Sparsely Populated Areas (samarbetsnätverk för glesbygdsområden i norra Sverige, Finland och Norge) Representationskontoret Mid Sweden Office Från North Sweden Northern Sparsely Populated Areas (samarbetsnätverk för glesbygdsområden i norra Sverige, Finland och Norge) North Sweden European Office / Europakontoret för Norrbotten och Västerbotten Från Stockholm Region Att ta itu med krisen genom färdigheter och integration: Regionala och lokala svar Representationskontoret Stockholm Region Från West Sweden Advanced Co-operation in the North Sea - English Channel (avancerat samarbete i Nordsjön Engelska kanalen) Representationskontoret West Sweden Lokala evenemang i Sverige 2009: "Europa i min region/hemstad Alla Open Days-partner kommer under hela oktober att anordna lokala evenemang på temat "Europa i min region/hemstad". I Sverige anordnas följande lokala evenemang: EARLALL generalförsamling och seminarier på temat livslångt lärande om "Seminarier om vuxenutbildning" som anordnas av EARLALL de europeiska regionala och lokala myndigheternas organisation för livslångt lärande den 1 2 oktober 2009 i Göteborg (West Sweden). Workshop om klimat och energi ur ett europeiskt och lokalt perspektiv "Regioner som arbetar tillsammans för ett sundare Europa" som anordnas av Älvstranden Utveckling AB, Vetenskapsfestivalen och Göteborgs stadsmuseum i Göteborg den 7 oktober Debatt/seminarium om "Östersjöstrategin: från idé till verklighet", som anordnas av Malmö stad den 8 oktober 2009 i Malmö. Workshop om "Barentsregionen och samarbetet med Ryssland för regional tillväxt" som anordnas av Europakontoren för North Sweden, North Finland och North Norway i samarbete med Norska Barentssekretariatet i Murmansk (Ryssland) den 15 oktober Frukostseminarium om "Lokalt och regionalt samarbete för ett hållbart Europa", som anordnas av Mid Sweden Office den 27 oktober 2009 i Härnösand (Mid Sweden). Seminarium om "Botniska korridoren norra Europas ekonomiska pulsåder" som anordnas av Central Sweden Gävleborg den 28 oktober 2009 i Gävle (Central Sweden). Workshop/seminarium om "Integration centrum och periferi i Europas städer", som anordnas av Botkyrka kommun och Stockholm Region den 5 november 2009 i Norsborg (Stockholm Region) EUROPEAN UNION Committee of the Regions 14

15 OPEN DAYS Kartan nedan visar var i Sverige lokala evenemang kommer att arrangeras under Europeiska månaden för regioner och städer i oktober. Praktisk information och en beskrivning av varje arrangemang finns tillgängligt via länken events. Sverige ^_ Härnösand ^_ Gävle ^_ Norsborg ^_ Gothenburg EuroGeographics Association for the administrative boundaries ^_ Malmö Km REGIOgis Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet 15

16 Kalendarium Evenemangskalender European Week of Regions and Cities Brussels 5-8 October 2009 Kalendern över större evenemang med anknytning till de lokala och regionala myndigheterna under det svenska ordförandeskapet är mycket lång. Regionkommittén, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och den svenska ReKdelegationen deltar regelbundet i dessa evenemang. Det svenska EU-ordförandeskapet deltar också i många evenemang. Konferensen "Klimat och sysselsättning lokala lösningar?", som anordnas av SKL och alla de svenska regionala representationskontoren i Bryssel, i Bozars lokaler i Bryssel den 8 september Sammanträde inom ReK:s presidium med en debatt om Framgångshistorier i fråga om innovation i regioner och städer i kristider (svenske ministern Mats Odell deltar) vid Uppsala universitet i Uppsala den september Högnivåkonferens: Europas städer och den globala klimatutmaningen, som anordnas av det svenska ordförandeskapet, ReK och SKL i Stockholm den september EDUC-utskottets rundabordskonferens om "En EUstrategi för ungdomar Satsa på ungdomars egna möjligheter", där även en tjänsteman från Sveriges ständiga representation kommer att delta, i Bryssel den 17 september Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer, den 5 8 oktober 2009, med ett anförande av Maud Olofsson, Sveriges vice statsminister och näringsminister, under öppningssessionen. En debatt om Regioner och städer på vägen till Köpenhamn, som ska äga rum under ReK:s plenarsession ibryssel den 7 oktober Tjänstemannamöte om den kommunala nivån och EU, som anordnas av det svenska ordförandeskapet och där Anders Knape deltar, i Stockholm den 8 9 oktober Extern DEVE-konferens om Lokal och regional anpassning till klimatförändringarna, där det svenska ordförandeskapet deltar, Toruń (Polen) den 20 oktober PSE-gruppen / Stadspolitik hållbara städer, Malmö, den oktober Konferens om Hälso- och sjukvårdens kvalitet, som anordnas av Västra Götalandsregionen och representationskontoret West Sweden i Bryssel och där Anders Knape, ordförande för den svenska ReKdelegationen, deltar, i Regionkommitténs lokaler den oktober Konferens om Innovation och utveckling, som anordnas av Göteborgs stad och representationskontoret West Sweden i Bryssel i Regionkommitténs lokaler den 3 november Seminarium om Genomförandet av Lissabonstrategin på lokal och regional nivå, som anordnas av det svenska ordförandeskapet och SKL i Göteborg den november Konferens om Hälsovårdsteknik, som anordnas av Region Halland och representationskontoret West Sweden i Regionkommitténs lokaler i Bryssel den 18 november Informellt ministermöte om e-förvaltning i Malmö den november Externt RELEX-sammanträde och seminarium om De lokala och regionala myndigheternas roll i Östersjöområdet och den nordliga dimensionen, där det svenska ordförandeskapet deltar, i Helsingborg den november Externt COTER-sammanträde om Hållbar territoriell utveckling i regioner med särskilda geografiska förhållanden i Kiruna den 14 december Redigerat av Direktionen för kommunikation, press och protokollfrågor vid Regionkommittén Rue Belliard/Belliardstraat, 101 _ 1040 Bruxelles/Brussel _ BELGIQUE/BELGIË _Tfn _Fax Europeiska Unionen, Tryckt i Belgien EUROPEAN UNION Committee of the Regions 16

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Central Sweden (Baltic Sea Group)

Central Sweden (Baltic Sea Group) OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östra Götaland Västra Götaland Stockholm Stockholm Region West Sweden Mid Sweden Gothenburg Malmö SVERIGE Partnership 1 North Sweden INDEX Central

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED06-393 99 Ratificering av Europarådet för lokala och regionala organs (CLRAE) deklaration om kampen mot människohandel, trafficking Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

sektorprogram Arbetsliv

sektorprogram Arbetsliv sektorprogram Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Arbetsliv Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Arbetsmarknadsdepartementet Sekretariatet för

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten

Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten RSK-130-2011 Västra Götalandsregionens svar på samråd om femte sammanhållningsrapporten 1. Hur kan Europa 2020-strategin och sammanhållningspolitiken knytas närmare till varandra på EU-nivå, nationell

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om styrningen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer