Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år"

Transkript

1 13 Uppdraget lika aktuellt när Södra fyller 75 år Södra fyller 75 år men har fortfarande samma uppdrag: att avsätta medlemmarnas skogsråvara till skäliga priser. Vid starten rådde köparnas marknad. I dag finns en risk att den kommer tillbaka när utbudet av massaved är större än industrins behov. Den utvecklingen är ett resultat av de strukturella förändringarna inom skogsindustrin som vi har all anledning att fundera över, säger Södras styrelseordförande Christer Segerstéen. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Södras arkiv Uttag av stora volymer brännved under 1940-talets första hälft blev den första stora skogsskötseloffensiven i södra Sverige, även om det flesta skogsägare var ovetande om det positiva resultatet. För utkörningen från skogen användes hästfordon, medan transporterna till kunderna sköttes med lastbil. Mycket har hänt under Södras 75 år. Satsningar på skogsskötsel, egen industri och näringspolitiska insatser har stadigt ökat lönsamheten på medlemmarnas skogsgårdar. Fyra goda skäl Det fanns fyra viktiga faktorer som gjorde att Södra kunde bli den förening den är i dag: skogstillståndet, skogsindustrin, ägarstrukturen och Gösta Edström. De sydsvenska skogarnas tillstånd kunde knappast beskrivas som bra, behovet av bättre skogsskötsel var stort. Samtidigt började skogen få ett ekonomiskt värde för de större skogsägarna, men de hade svårt att få vettigt betalt för virket när det inte fanns en fungerande virkesmarknad. Skogsindustrin i södra Sverige bestod av sågverk och mindre bruk och efterfrågan på virkessortiment motsvarade inte utbudet. Götaland var jungfrulig mark för att bygga ut industrin. Då som nu ägdes skogsmarken i Götaland till 80 procent av privatpersoner. Om dessa gick samman för att driva sina frågor skulle detta ha större tyngd än om privata skogsägare i bolagsdominerade Norrland gjorde samma sak. Dessutom behövdes en drivande person som såg möjligheterna och var beredd på svårigheterna. Den beskrivningen passade in på forstmästare Gösta Edström som drev en konsulterande skogsbyrå i Växjö. Han blev den förgrundsfigur som det samverkande enskilda skogsbruket i södra Sverige behövde. Gösta Edström blev tidigt en förgrundsgestalt för att få skogsägarna i södra Sverige att samverka. Starten för det som blivit Södra gick i februari 1938 när skogsägareföreningarna i Östergötlands, Norra Kalmar, Södra Kalmar, Kronobergs och Blekinge län bildade Sydöstra Förbundet i februari Skogsägarna var fortfarande medlemmar i sin länsförening, men affärerna leddes från Växjö med Gösta Edström som affärsledare. Brännved gav skötseleffekt Handeln med brännved under 1930-talet och under andra världskriget gav Södra en bra start. I början av 40-talet svarade brännvedssortimentet för över 60 procent av omsättningen. Uttagen av brännved påverkade skogsvården positivt och brännvedsepoken blev den första stora skogsskötselinsatsen i södras Sverige. Det var de flesta skogsägare inte medvetna om för resultatet kom först senare. Avsättning för klenvirket Efter andra världskrigets slut behövde skogsägarna hitta annan avsättning för sitt virke, framför allt de klenare dimensionerna. Exporten av både rundvirke och sågad vara blev på nytt viktig. Gösta Edström insåg vikten av att vara aktiv i förädlingsledet för att ha inflytande på priset på skogsråvaran. Sågverk köptes in för att säkra avsättningen av timmer, men viktigare var Edströms planer på massatillverkning. Tvärtemot vad skogsbolagens ansåg hävdade Gösta Edström att det fanns tillräckligt med ved i södra Sverige för massatillverkning och fick stöd av en statlig utredning: den visade ett överskott på 7-9 miljoner kubikmeter lövvirke, klent barrvirke och sågavfall. Edström presenterade planerna på en massafabrik i Mönsterås redan innan utredningen var officiell. Den första massan i Mönsterås tillverkades Satsningarna på egen industri har fortsatt genom åren och ökad vedförbrukning har lett till bättre virkespriser. Vinsterna i industrin har dessutom räckt till både fortsatt utveckling av företaget och vinstdelning för medlemmarna. Sortimentet props användes som stöttor i gruvschakten. Den här bilden är från en brittisk kolgruva. På väg mot överskott Som 75-åring är Södra en ekonomisk förening med skogsägare som medlemmar. Tillsammans äger de mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige och är ägare till en skogsindustrikoncern som köper medlemmarnas skogsråvara och förädlar den till pappersmassa, sågade trävaror, interiörträprodukter och energi. När Södra bildades fanns ett överskott på virke som det gällde att få betalt för. I dag är vi på väg in i samma situation när pappersmaskiner stängs och vi går från balans på massavedssidan till ett stort överskott. Det finns all anledning för oss att fundera över hur vi ska agera. Med tre massabruk i södra Sverige har Södra en bra position för att kunna ta hand om råvaran. Men vi måste också titta på hur bruken ska utvecklas med nya produkter och nya idéer, säger Christer Segerstéen. Flera fusioner Dagens Södra är resultatet av en rad sammanslagningar. Föreningarna i Sydöstra Förbundet fusionerades 1953 till en förening av skogsägare i sydöstra Sverige utökades förbundet med skogsägarna i Halland, Jönköping och Södra Älvsborg och fortsatte med Skåne 1992, Skaraborg 1999 och Bohuslän och Dalsland 2007.

2 Södras tredelade uppdrag för ett lönsamt skogsbruk I dag har Södra ett tredelat uppdrag för lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk: skogligt, industriellt och näringspolitiskt. Alla delarna är viktiga för våra medlemmars skogsbruk, säger medlemschefen Magnus Berg. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Andreas Lindholm Från början var föreningens syfte att medverka till skäliga virkespriser. För 100 år sedan var virkesköparna vana att betala det pris för virket som de ansåg nödvändigt. Det kunde bli ganska högt för vissa leverantörer och lågt för andra. Det förklarar också varför avsättning och priser finns i blickfånget. Kampen för likaprisprincipen har alltid präglat föreningens verksamhet på virkesområdet, säger Magnus Berg. Det skogliga uppdraget Det skogliga uppdraget består av två delar. Den ena är att se till att det finns avsättning för medlemmarnas virke. Grov skog av bra kvalitet ska kunna säljas som sågtimmer och klenare virke som massaved, säger Magnus Berg. Det blev knappast lättare att få vettigt betalt för virket eftersom det inte fanns en fungerande virkesmarknad. Över tiden har virkesbalansen i södra Sverige förändrats, inte minst genom Södras satsning på egen industri. Grunden i föreningen är att medlemmarna kan sälja det virke de vill till marknadspris, säger Magnus Berg. Den andra delen i det skogliga uppdraget är att tillhandahålla tjänster och produkter som hjälper medlemmarna att sköta sin skog. Det är ett brett uppdrag som börjar i plantskolor och fröplantager med odling av skogsplantor och spänner sedan över hela skogsskötselområdet. Arbetet utgår från de självverksamma medlemmarnas behov men ska också tillgodose behovet hos dem som köper alla tjänster. Dubbelt viktig Södras satsningar på massabruken i Mönsterås, Mörrum och Värö har varit oerhört viktiga för efterfrågan och betalning av klenved. I dag finns faktiskt efterfrågan på all ved i Götaland. Södras industri har en dubbelt viktig funktion, säger Magnus Berg som är medlemschef och informationsdirektör. Det har flyttat fokus flyttats från avsättning till mervärden. Det blir allt viktigare för medlemmarena att få del i förädlingsvinsten. Förädlingen i egen industri har en dubbelt viktig funktion. En bra industri har god betalningsförmåga för virket och vinsten i en sådan industri delar medlemmarna på, säger Magnus Berg. Näringspolitiska insatser I alla tider har det funnits olika intressen i samhället med synpunkter på skogsägarnas förmåga och rätt att få sköta sin skog. Det förklarar att det näringspolitiska arbetet alltid varit en viktig del i Södras uppdrag. Under en period ifrågasatte tydliga ekonomiska intressen om bönder och skogsägare skulle få bestämma över sin skog. Den var en så viktig nationell tillgång och låg till grund för industrijobb, förädlingsvärden och exportinkomster. I dag ifrågasätts skogsbruket utifrån naturvård, friluftsliv och andra sociala aspekter. Södras näringspolitiska bevakning har slagit vakt om skogsägarnas rätt att äga och bruka sin skog, säger Magnus Berg. Ägarrollen och riskkapitalet Redan tidigt bidrog medlemmarna i Södra med kapital till utbyggnaden av industrin. De satsade ett par miljoner kronor i 1952 års industrilån och när massabruket i Mönsterås skulle byggas var intresset att teckna aktier i SCB störst bland skogsägarna i sydöstra Sverige. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Södras arkiv Uppslutningen bakom Mönsteråsprojektet var stor och skogsägare från hela landet tecknade sig för en eller flera aktier i Skogsägarnas Cellulosa AB (SCB), bolaget som skulle uppföra massabruket. Den aktieteckningen underlättades av att betalningen kunde ske genom virkesleveranser. Medlemmarna deltog också vid finansieringen av det stora industripaket som Södra presenterade Samtidigt presenterades en finansieringsplan som kallades Silveryxan. Med en ränta som låg 1,25 procent över högsta inlåningsränta hoppades ledningen att medlemmar och anställda skulle ställa upp med 100 miljoner kronor, vilket var en förutsättning för att övriga finansiärer skulle ställa upp. Målet klarades med råge. I dag är medlemmarna ägare till en stor skogsindustrikoncern, leverantörer av virkesråvara, långivare till det egna företaget och kunder som köper tjänster och varor av Södra. Vid virkesleveranserna betalar de sina insatser, pengar som betalas tillbaka när medlemskapet upphör. Som ägare är de med och finansierar behovet av nytt eget kapital. Utdelningsmodellen premierar trogna medlemmar och dem som levererar allt sitt virke till Södra. Förädlingsvinsten kommer från industriinvesteringarna och vid vinstdelningen är ambitionen att hälften baseras på virkesleveranserna och hälften på insatskapitalet. Det finns starka skäl till att vi inte delar ut vinster genom högre virkespriser. Södra köper hälften av skogsråvaran till industrin från andra aktörer än dem som är våra medlemmar. Med högre virkespriser skulle dessa fått del i vinstdelningen utan att ta någon risk. Marknadsmässiga priser som styrs av utbud och Medlemmarna har deltagit i finansieringen av många industrisatsningar i Södra ställde medlemmarna upp med 100 miljoner som delfinansiering i det stora industripaketet. efterfrågan är en förutsättning för en fungerande virkeshandel. Det är inskrivet i våra stadgar att Södra ska använda marknadsprissättning på virke, säger medlemschefen Magnus Berg. Södra har de senaste tio åren fört över 500 miljoner kronor av det kollektiva egna kapitalet till medlemmarnas konton för emitterat insatskapital. Medlemmarnas inbetalda och emitterade insatskapital är i dag en femtedel av det totala egna kapitalet.

3 15 Tänk om Södra inte hade funnits I krissituationer har både Södras organisation och medlemmar visat handlingskraft med gott resultat. Det visade sig inte minst när stormen Gudrun i januari 2005 på några timmar fällde mer skog än någon annan storm. Hur hade Götaland sett ut om Södra inte funnits? Det är en spännande fråga och svaren många. Helt klart har Södra varit viktigt för sina medlemmar, men också för andra skogsägare. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Kontrastfoto, Lars Malm Resultaten av Södras insatser är bland annat en fungerande virkesmarknad, bättre skogsskötsel och näringspolitiska insatser i en rad frågor. Här är ett par exempel på vad Södras har betytt. Virkesmarknad i balans När Södra bildades fanns ingen fungerande virkesmarknad. Den stora utmaningen var att se till att skogsägarna fick avsättning och skäligt betalt för sitt virke. Det har Södra löst genom att bygga upp en stor industri som alla skogsägare haft nytta av. Om inte den industrin funnits hade vi haft en helt annan virkesbalans och helt andra priser. Troligen hade vi haft samma överskott på virke som 1938 och kanske hade någon annan byggt industrin lågt senare. I dag kan vi ta emot allt virke och medlemmarna säljer till marknadspris, säger Södras ordförande Christer Segerstéen. Betydelsen av en fungerande virkesmarknad blev fullt klar 2005 efter stormen Gudrun. Stormen satte virkesmarknaden ur spel. Måndagen efter stormen fanns inget värde på den liggande skogen, för ingen visste vad den skulle vara värd och virkesmarknaden föll samman fullständigt. I extrema situationer Arbetet efter stormen är ett utmärkt exempel på hur Södra agerade helt annorlunda än varje annat företag skulle gjort i samma situation. Södras styrelse och företagsledning fastslog snabbt ett par grundläggande principer för att skapa trygghet i medlemsleden. Det stormfällda virket skulle ha samma pris oavsett när det avverkades och tills priset slutligt fastställts skulle avräkningspriser tillämpas. Vi fick mycket skäll när vi satte grundpriset till 160 kr per m 3 fub. Men det ska ses i ljuset av att priset som andra aktörer ville betala låg en bra bit under 100 kr per m 3 fub, säger Christer Segerstéen. Hela tiden jobbade Södra också näringspolitiskt för olika stöd och åtgärder. Det resulterade bland annat i lagringsstöd, planteringsstöd och den så kallade 50-lappen, som var en skattereduktion på 50 kronor per kubikmeter stormfällt virke. Södra är ett fantastiskt verktyg för att hantera extrema situationer, säger Segerstéen. Så styrs Södra Södra är en ekonomisk förening med en demokratisk organisation. Varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har i föreningen. Den demokratiska organisationen är enkel och kan kort beskrivas så här: Skogsbruksområden. Medlemmarna är organiserade i 36 skogsbruksområden. Vid skogsbruksområdets årsmöte väljer medlemmarna ett förtroenderåd, som ansvarar för olika aktiviteter, bevakar näringspolitiken lokalt och för medlemmarnas åsikter vidare. Här väljs också ombud till föreningsstämman. Förvaltningsråd. Ordförandena i förtroenderåden bildar förvaltningsrådet som är rådgivande till styrelsen och stämman. Rådet är ett viktigt forum för behandling av näringspolitiska frågor och ska verka för att Södras strategiska mål och beslut är förankrade hos medlemmarna. Föreningsstämman. Föreningsstämman är Södras högsta beslutande organ. Stämman fastställer bokslut och vinstutdelning, utser ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och valberedning. Föreningsstyrelsen. Styrelsens främsta uppgift är att ägna sig åt långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen beslutar om huvudinriktning, utfärdar riktlinjer, fastställer strategiplaner, sätter ekonomiska mål och beslutar om investeringsramar för den operativa verksamheten. Föreningsstyrelsen har upp till fjorton ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Upp till tio ledamöter väljs av föreningsstämman och tre är arbetstagarrepresentanter. I styrelsen ingår även verkställande direktören. Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har - det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Se årets nyheter hos din återförsäljare eller på FTG Cranes AB. Blästergatan 2, Vänersborg. Tfn: Fax:

4 Möten med öppen dialog ökar förtroendet Kommunikationen med medlemmarna har alltid varit viktig i Södra. Alla ska veta vad som händer i deras förening. Det sker genom mötena mellan människor, genom tidningar som Förbundskontakt och Södrakontakt, eller som i dag via nät och mobiltelefoner. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Södras arkiv Kommunikationen i Södra bygger på en bra dialog och förmågan att lyssna till dem som har avvikande åsikter. Historiskt har mötena mellan människor varit viktigast, antingen det är möten mellan förtroendevalda och medlemmar, mellan inspektorer och medlemmar eller på skogsdagar. Medlemstidningarna har alltid varit viktiga, från Förbundskontakt till dagens Södrakontakt. Där beskrivs vad som händer i Södra och fylligare information når ut till alla medlemmar. Även om informationen är tillgänglig på Skogsägarnätet når den inte ut till alla. Vid sidan av skogsdagar spelade medlemstidningen Förbundskontakt som startade 1945 en viktig roll i informationsverksamheten. Medlemmarna ska alltid ha möjligheten att vara väl informerad om vad som händer i deras förening. Annars öppnar nätet upp oanade möjligheter att förbättra kommunikation och service. Skogsägarnätet och smarta telefoner gör det möjligt att komma åt skogsbruksplaner och nyheter var man än befinner sig. Vi har ett piano som har blivit lite bredare med ytterligare tangenter att spela på. Det betyder inte att de gamla tangenterna ska tas bort. Visst är nät och telefon är på många sätt överlägsna papperstidningen, men den har andra kvaliteter värda att ta vara på. Men framför allt behöver vi fler möten mellan människor, säger medlemschefen Magnus Berg. Skogsdagar har alltid varit viktiga för att sprida information om samverkan i föreningen och om skogsskötsel. Den här bilden är från en skogsdag i Blekinge Idag är mobiltelefonen viktig för kontakten med medlemmarna. Meddelanden sänds som sms och med de smarta mobilerna kan man via skogsägarappen öppna både skogsbruksplan och karta. Gösta Edström en visionär kraft På 1920-talet öppnade en ung forstmästare som hette Gösta Edström en konsulterande skogsbyrå i Växjö. Han var i flera decennier den visionära kraften för samverkan inom det enskilda skogsbruket i södra Sverige. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Södras arkiv Han trädde på allvar in på skogsägarrörelsens scen när han tog initiativet till att starta Kronobergs läns skogsägarförening. Föreningarna i Blekinge och Kronoberg gick 1935 samman om ett gemensamt kontor i Växjö med Gösta Edström som affärsledare. Den uppgiften fortsatte han med i Sydöstra Förbundet som bildades Handeln med brännved var då redan stor men ökade under världskriget då Edström såg till att Södra fick en framträdande roll i landets bränsleförsörjning. Efter andra världskrigets slut gällde det att hitta nya avsättningsmöjligheter för medlemmarnas virke, särskilt klenvirket. Avsättning och pris på virkesråvaran var tidigt viktiga i skogsägareföreningarnas verksamhet, särskilt i de föreningar där Gösta Edström fick ett allt större inflytande och samma pris har betalats oavsett avståndet till industrin. Edström arbetade oförtrutet för Gösta Edström ( ) var den visionära kraft som kunde agitera för samverkan mellan privata skogsägare. att skogsägareföre ningarna gemensamt skulle bygga ett massabruk i Mönsterås och lyfte fram vikten av näringspolitiskt arbete. Han såg till att Södra också byggde ett massabruk i Mörrum och lanserade 1966 ett industripaket som skulle öka förbrukningen av skogsråvara. I det paketet ingick ett massabruk i Värö, övertagande av massabruket i Mönsterås från SCB, fördubblad produktion av massa i Mörrum, spånskivefabrik i Hultsfred och ett sågverk i Kinda. Enastående företagsledare Ingvar Karlsson har skrivit flera böcker om Södras historia. I Samverkan för styrka och tillväxt (2011) summerar han i tio punkter skälen till att Södra lyckats. Gösta Edström återfinns redan i första punkten. Så här summerar han Edströms insats: Gösta Edström var som grundare, verkställande direktör och därefter ordförande en enastående företagsledare. Han lade grunden till det som Södra i dag skördar resultatet av. Gösta Edström avgick som verkställande direktör i Södra Han fortsatte som arbetande styrelseordförande fram till 1973 då stämman utsåg honom till hedersordförande.

5 17 Vedråvara en unik resurs för hållbarhet Hållbarhetsarbetet genomsyrar all Södras verksamhet från frö till färdig produkt. Vedråvara från medlemmarnas hållbart brukade skogar är en unik resurs. Den ingår inte bara i ett hållbart kretslopp utan är också till 100 procent förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Text: Åsa Wernersson Foto: Ola Kjelbye Skogsägarna bor ofta på gårdar som gått i arv i genarationer, ett förhållande som borgar för långsiktighet och hållbarhet. Södra har ett långsiktigt engagemang för ansvarsfullt skogsbruk och erbjuder medlemmarna att certifiera sin skog enligt FSC och PEFC. För Södra innebär detta att skogsbruket bedrivs aktivt och ekonomiskt med hänsyn till natur- och kulturvärden och sociala frågor. Skogsägarnas engagemang är grunden till ett ansvarsfullt skogsbruk. Södras medlemmar beslutar själva hur skogen ska förvaltas och väger ofta in olika värden i sitt brukande. För att stödja medlemmen i förvaltningen av sin skog erbjuder Södra verktyg som till exempel grön skogsbruksplan, skogscertifiering och grönt körkort för certifierade entreprenörer. Kampanjen Skogens vatten ökar skogsägarnas kunskap om vattenhänsyn i skogen. Södra har historiskt arbetat med hållbarhet på flera områden. Södra är en pionjär avseende helt klorfri blekning av pappersmassa. Värö blev 1993 det första bruk som ställt om helt till TCF-massa (total chlorine free). I dag är cirka 75 procent av produktionen TCF medan resten är TCF-light, vilket är en blekning med väteperioxid och mindre mängd klordioxid. Södra har sedan långt tid arbetat systematiskt med sänka utsläpp till vatten och luft och i dag kan vi se resultat av det. Södras produktpalett har under 2000-talet förändrats från att ha enbart pappersmassa och trävaror som huvudprodukter till att också energi blivit en viktig produkt. Södra är i dag en stor producent och leverantör av förnybar energi i form av el, fjärrvärme och biobränslen. Södra levererar fjärrvärme från sulfatbruken Mönsterås, Mörrum och Värö och från sågverken i Kinda och Torsås. Vid samtliga massafabriker finns mottrycksturbiner och vid Mönsterås också en kondensturbin. Detta har gjort att Södra inte bara är självförsörjande på el utan också är en leverantör av grön el till elnätet. Södra har sedan 1990-talet öppet redovisat sin miljöpåverkan dels genom årliga miljörapporter och dels genom sitt verksamhetsledningssystem som bygger på ISO 9001 för kvalitet, ISO för miljö, ISO för energi samt PEFC och FSC för hållbart skogsbruk. Alla dessa system tredjeparts revideras, vilket innebär att externa auktoriserade revisorer årligen går igenom systemen. Sedan några år tillbaka redovisas hållbarhetsarbetet i en särskilt hållbarhetsredovisning. Föreningsstyrelsen antog 2012 en ny hållbarhetspolicy som ersätter en äldre miljöpolicy. Policyn beskriver hur Södra i det dagliga arbetet aktivt jobbar med hållbarhetsarbetet, lokalt och regionalt, men även globalt. Hållbarhet omfattar inte bara utsläpp och rena miljöfrågor utan också arbetsmiljö, sociala frågor och frågor som berör samhället i stort. Verksamheten bedrivs med en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt, socialt och ekologiskt motiverat. Läs mer i hållbarhetsredoviningen som du hittar på Välkommen till vår monter 343 på VÄRDEKUPONG 100:- Berättigar Södra-medlem 100: rabatt inkl moms vid besök och köp för minimum 500: inkl moms i vår monter på årets ELMIA-mässa 5-8 juni. Endast en rabattkupong per köptillfälle. Går ej att kombinera med övriga mässerbjudanden. Rabatt gäller endast för artiklar i vår monter EJ beställningsvara. Mail/Tel:... Kupong ovan gäller endast med din mailadress eller ditt telefonnummer.

6 De är unika skogsägare som valt att bli medlemmar i Södra. Tillsammans äger de cirka 2,4 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige. Utvecklingen har gått från att vara helt självverksamma till att ta hjälp med åtgärder av Södra i olika utsträckning. Många medlemmar är i dag utbor och bor inte på fastigheten, de har då ett större behov av service från Södra. Gårdarna går ofta i arv och nya generationer väljer att fortsätta att vara medlemmar i Södra. Möt familjen Hansson/Svensson där släktgården och medlem skapet har gått i arv i fyra generationer. Fyra generationer av ömsesidigt förtroende och beroende Axel Karlsson var bland de första att gå med i Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund, nuvarande Södra, De kommande generationerna på gården i Lönningehult, Hans Karlsson, Lennart Hansson och Gunilla Svensson har valt att fortsätta sitt medlemskap i Södra. När det blir dags för nästa generationsskifte kommer även Gunillas son Rickard Svensson att fortsätta i föreningen. Från början gick Axel med i Södra för att inte vara i händerna på sågverksägarna. I dag handlar medlemskapet om en stor trygghet i att alltid ha hjälp och stöd och även att få en del av vinsten, säger Gunilla, nuvarande ägare. Text: Åsa Wernersson Foto: Pelles Photo Nästan varje fredag och lördag arbetar Lennart och barnbarnet Rickard sida vid sida i skogen. Lennart och Rickard delar synen på hur skogen ska skötas. Lennarts farfar Axel köpte den vackra gården i Lönningehult utanför Horn i Östergötland redan Han kom tidigt i kontakt med Södra och gick med redan tog Lennarts far Hans över gården. Antalet medlemmar steg snabbt under 1940-talet från drygt till I början handlade samarbetet mest om bränslekonventionen som beordrade skogsägare att hugga bränsleved som användes till uppvärmning av allmänna byggnader. På den tiden hade skogen ingen stort värde utan användes mest till bränsleved och sågade trävaror. Barken användes till garvning, berättar Lennart. Sågverkens behandling av skogsägarna var det som gjorde att Lennarts farfar och sedan också far valde att gå med i Södra. Sågverken stämplade rotposter och de stod för huggning och körning. Men de samarbetade om priset så det blev inte alltid det bästa. Min farfar och far upplevde sig vara i händerna på sågverksägarna. Södra kom som en frisk fläkt och propagerade för självverksamhet och för att skapa en egen industri så att medlemmarna skulle få en del av förädlingsvinsten och få ett medinflytande på prisbilden. De tog dessutom emot alla sortiment och införde en rättvis och bra mätning.

7 19 Lennart själv kom i kontakt med Södra i slutet av 1940-talet då han som 20-åring tog ett uppdrag som kontaktman åt Södra. Far hade mjölkkor, så jag jobbade lite hemma och lite åt Södra, men var aldrig anställd. Jag apterade timret när det var hugget, det fanns betydligt fler sortiment på den tiden. Mesta möjliga av det fällda trädet skulle användas. Jag planterade och gjorde skogsbruksplaner, säger Lennart. Det var dock ingen riktig bra efterfrågan på råvaran. Södra drev genom sin vd Gösta Edström frågan om att starta massabruk och ha förädling i egen regi. Södra hade redan tagit första steget till egen industri på sågverkssidan där man startade det första egna sågverket Del av förädlingsvärdet Lennart minns speciellt Södras kampanj för att finansiera massabruket i Mörrum och 1957 gav man ut industrilån riktat till medlemmarna. De insatserna var viktiga men inte tillräckliga för att få låneinstituten att ställa upp med behövliga lån. Södra startade då en aktiv borgenskampanj bland medlemmarna. Gösta var ute i vartenda skogsbruksområde och talade om satsningen. Det var en otrolig stor uppslutning i medlemskåren, de flesta jag känner gick med, och på några veckor tecknades borgen för över 40 miljoner. På sin kammare har Lennart en gammal bandspelare med en inspelning av en Eko-sändning där en nöjd Gösta Edström intervjuas om den lyckade kampanjen. Han säger att medlemmarna visat ett stort stöd för föreningslinjen och att medlemmarna inte längre nöjer sig med att vara råvaruleverantörer utan att de vill ha en del av förädlingsvärdet och ett medinflytande på prisbilden och det kan de göra endast genom att ha en förädlande industri står bruket i Mörrum klart dog Lennarts far och han och hustrun Gunhild fick plötsligt ta över lantbruket och skogsfastigheten som är på 155 hektar, varav 120 hektar är produktivt. Skogen är Lennarts liv och han har under åren skapat en vacker fastighet som är med i Natura Han har alltid haft ett intresse för naturvård och månat om växtlighet och blommor. Lennart har varit självverksam och det är först på senare år han tagit hjälp av Södra. Varje år har han avverkat både timmer och massaved. Vid 84 års ålder klarar han fortfarande av att hugga i skogen med motorsåg. Bestämmer tillsammans Dottern Gunilla har varit med i skogen sedan hon var en liten flicka. Som barn var jag med och planterade och samlade grankottar. Jag växte upp och gifte mig med Göran Svensson som också är lantbrukare och skogsägare i Vimmerby började far och mor att ta upp frågan om generationsskifte. Jag fick ta några år på mig för att känna efter, det är många frågor att ta ställning till. Far har skött fasigheten på ett fantastiskt sätt, så jag kände att det var ett stort ansvar att förvalta den. Men han har Gården i Lönningehult har gått arv i fyra generationer, likaså medlemskapet. Så kommer det att fortsätta. När nuvarande ägare Gunilla Svensson drar sig tillbaka vill sonen Rickard ta över både gård och medlemskap. Fr v Lennart Hansson, Gunilla Svensson och Rickard Svensson. Lennart har gjort ett antal faktaskyltar om djur och växter på fastigheten. varit förutseende och dokumenterat allt och i princip gjort en manual om hur han vill att skogen ska skötas blev jag ny ägare till fastigheten. Till min stora glädje är yngste sonen Rickard mycket intresserad och delaktig i arbetet nu. Min far, jag och min son bestämmer tillsammans vad som ska göras på gården. Nästan varje fredag och lördag jobbar morfar och dotterson sida vid sida i skogen medan jag lagar maten. Det är underbart att uppleva, säger Gunilla. Men för Rickard som nu är 22 år var det inte alls givet att det skulle bli en framtid inom skogen. Jag har vuxit med både min pappas och min morfars skog, så kopplingen till skogen har alltid funnits där, men när jag skulle välja till gymnasiet så styrde kompisarna valet. Jag gick industrilinjen och fick därefter jobb på Hultsfreds Mejeri. Där jobbade jag i tre år innan jag blev uppsagd och började på en skogsfirma. Då kände jag att jag hade hittat hem, det var skog jag ville jobba med. Nu har jag precis påbörjat naturbruksutbildningen i Vreta Kloster och jag kan se min framtid som virkesinköpare eller att göra skogsbruksplaner. Morfar Lennart nickar nöjt och framhåller att Rickard går i hans fotspår. Rickard är säker på att han vill ta över gården den dagen Gunilla vill dra sig tillbaka. Han planerar redan att flytta ut till ett grannhus till morfar Lennarts hus. Lennart har en inspelad Eko-sänding där Södras grundare Gösta Edström berättar om satsningen på Mörrums bruk. Medlemmarna vill ha en del av förädlingsvärdet och medinflytande på prisbilden. Skogen är framtiden och den bästa investering man kan göra. Jag delar morfars uppfattning om hur skogen ska skötas och ser en framtid inom lövskog. Morfar har alltid haft en tanke med allt han gjort och varit nytänkande. Han stamkvistade till exempel mycket tall. I dag är det mer och mer brist på tall av bättre kvalitet. Det gäller för mig att se möjligheterna framöver. Jag vill ha en sund balans mellan virkeproduktion och miljö. Jag är också säker på att jag kommer att fortsätta med att vara med i Södra. Det är en stor trygghet att ha det stödet. Södra satsar dessutom mycket på nya produkter, vilket är viktigt för att vi ska ha avsättning för vår skog även i framtiden, säger Rickard. Hänsyn och respekt För tillfället håller Lennart och Rickard på med att frihugga ekar, för att ge ljus till mossor och lavar, så att insekter kan leva. En ek är boplats för 2000 levande varelser. Skogen är ett oändligt komplicerat biologiskt system, där arter är beroende av varandra och alla ska ges möjlighet att leva. Södra bygger på ömsesidigt beroende och förtroende med skogsbrukarnas olika förutsättningar. De handlar om hänsyn och respekt för natur, miljö och historia. Jag känner en tacksamhet för den tid som varit. Med erfarenhet och forskning ser vi gemensamt framåt mot oanade möjligheter, säger Lennart. Fakta om Lönningehult by Lönningehult by är delvis en kvarvarande relik av det äldre odlingslandskapet, med artrika hagar, ängsmarker och skogsbeten. Här växer kattfot, fältgentsiana med flera. Öppna landskap ger miljö för fjärilar, fåglar med flera. Spår av äldre bebyggelse och odlingar finns. Förändringen från det gamla till nutidens jordbruk är stor. Skiftet på 1850-talet fanns i byn omkring 50 personer nu är det under 10 personer. För skydd och bevarandet ingår markerna mot sjön i natura 2000.

8 Dagens näringspolitiska frågor har stor spännvidd Södras arbete med näringspolitiska frågor har stor spännvidd men uppgiften är solklar: att bevaka medlemmarnas intressen och rättigheter. Arbetet utgår från att skogsägaren lever upp till frihet under ansvar, att de är intresserade och tar hänsyn och i gengäld slipper detaljerade regelverk. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Ola Åkeborn Kalhyggen och körskador i markerna är högaktuella frågor i dagens debatt om svenskt skogsbruk. Debatten styrs inte i första hand av biologisk mångfald, utan av sociala och estetiska värden. Sommarstugeägare, svamp- och bärplockare, friluftsmänniskor och stadsbor, ja de flesta, pratar om hur deras skog förstörts och förfulats vid avverkningar. Det gör de för att skogen är viktig för dem men ingen lyssnar på deras synpunkter. Vi måste bli bättre på att samråda med dem som påverkas av vårt skogsbruk, särskilt vid avverkningar nära tätorter och annan bebyggelse. Vi behöver tydliga rutiner för att informera och lyssna till synpunkter från dem som berörs. Hur det ska göras tittar vi på just nu, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra. Reglerade miljömål? Miljömålsberedningen som ska se över både tillämpningen av skogsvårdslagen och hur riksdagens miljömål kan uppnås är också högaktuell. Beredningens expertgrupp lämnade i december sin rapport om miljöhänsyn i skogsbruket med förslag som väckte starka reaktioner. Bland förslagen fanns till exempel krav på 15 meter skyddszon vid vattendrag, strikt förbud att avverka i hänsynskrävande biotoper och minsta antal kvarlämnade träd per hektar. Kritikerna påpekade att förslagen innebar att skogspolitiken åter reglerades. Bättre naturvård kan inte styras fram med lagbokens hjälp. Skogspolitiken mellan 1950 och 1993 innehöll begränsade delar naturvårdshänsyn. Med den nya skogsvårdslagen 1994 kom den generella hänsynen. Sedan dess har Södra jobbat med miljöhänsyn både för att leva upp till skogspolitikens produktions- och miljömål, och genom att införa ett marknadsdrivet certifieringssystem. Föreningen satsade 50 miljoner på att utveckla och införa gröna skogsbruksplaner I planerna avsätts minst fem procent av den produktiva skogs arealen frivilligt. Alla dessa goda initiativ glöms lätt bort i debatten. Varje dag drar skogsägare, entreprenörer och fältpersonal sitt strå till stacken för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket, säger Mats Blomberg. Vardagsfrågor Södra arbetar i många sammanhang och ofta lokalt genom förtroendevalda, inte minst med de så kallade intrångsfrågorna när elledningar ska dras och naturreservat bildas. Intrångsfrågor, som omfattar allt från formella skydd till breddningar och nybyggnation av vägar, järnvägar eller kraftledningar, har löpt som en röd tråd genom det näringspolitiska arbetet de senaste 15 åren. Det här är vardagsfrågor men inte desto mindre viktiga. Södra och LRF har ägnat mycket tid åt att få till stånd en dialog mellan skogsägarna och elbolag för att markägarna som påverkas av kraftledningsgatorna ska få rimliga villkor. Trädsäkringen utefter kraftledningsgatorna har varit omfattande efter Gudrun, både för att det kom ny lagstiftning och för att Eon självmant valde att gräva ned ledningar. När det gäller att skydda natur är Östra Vätterbranterna ett bra exempel på att resultat kan nås genom att samverka med markägarna. Från början ville myndigheterna bilda naturreservat men i ett projekt tillsammans med LRF, Skogstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Jönköping, Jönköpings kommun och Världsnaturfonden lyckades Södra genom dialog och samverkan hitta fram till andra lösningar, som bygger på förtroende, respekt och frivilliga avsättningar. I dag är Östra Vätterbranterna ett av Sveriges sex biosfärområden och ett lyckat exempel på betydelsen av lokal förankring. Ett tiotal mindre nya reservat och biotopskyddsområden har bildats och många naturvårdsavtal har ingåtts. Frivilliga markägarinitiativ Kometprogrammet som pågår fram till 2015 öppnar för frivilliga avsättningar för naturvård i försöksområden. Inom Södras område omfattas Kronobergs län, Dalsland och östra Skåne av försöket. Hittills är det små arealer som avsatts men 80 procent av de områden som markägarna föreslagit bedöms ha höga eller mycket höga naturvärden. Det viktiga är att det handlar det om frivilliga initiativ till avsättning av mark som annars inte hade skyddats. Södra och övriga skogsägareföreningar vill utvidga försöken till hela landet, säger Mats Blomberg. Vattenfrågorna Dagens kanske viktigaste frågor, både näringspolitiskt och miljöpolitiskt, är kopplade till vatten. Det är bakgrunden till kampanjen Skogens vatten. Kampanjen Skogens vatten möter det stora intresset bland skogsägarna att lära sig hur man arbetar med och sköter skog intill vatten. Den genererar cirklar, kurser, träffar och skogskvällar som förstärker både naturhänsyn och sociala värden. Det handlar om att visa vardagshänsyn i skogsbruket och ta tillvara det miljövärden som finns vid vatten, säger Mats Blomberg. Viltförvaltningen Södra har gått i bräschen för den nya älgförvaltningen som nu genomförs. I utredningsarbetet lyfte Södra fram betesskadorna på ungskogen, minskad andel tall och obalansen mellan fodertillgången och viltstammens storlek. Nu jobbar vi med att genomföra viltförvaltningen i praktiken och stöttar medlemmar och förtroendevalda som engagerar sig i älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden. Södra samverkar med LRF, andra skogsföretag och Skogsstyrelsen för att hitta en bra struktur i förvaltningen, säger Mats Blomberg som redan noterat en allt bättre dialog mellan markägare och jägare. Säkerheten i skogen Säker Skog är ett begrepp med stark näringspolitisk touch och i grund och botten en säkerhetsfråga för Södras Vi måste bli bättre på att samråda med dem som påverkas av vårt skogsbruk, särskilt nära tätorter och annan bebyggelse. Hur det ska gå till tittar vi på just nu, säger Södras näringspolitiska samordnare Mats Blomberg. självverksamma medlemmar och alla som använder motorsåg. Södra för ut säkerhetsbudskapet genom sina säkerhetsombud, instruktörer och studiecirklar. Säker Skog är en oerhört viktig kampanj för att få ner olyckstalen, säger Mats Blomberg. Växande klyfta Klyftan mellan stad och land växer i allt snabbare takt. Majoriteten av beslutsfattarna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och det betyder att förståelsen för landsbygdens och skogsbrukets villkor minskar. Okunskapen, inte skogsbruket, är största hotet mot mångfalden, säger Södras ordförande Christer Segerstéen. Risken för felaktiga beslut ökar när beslutsfattarna inte inser konsekvenserna. Miljömålsberedningen tittar på sanktioner och vill i stället för föreskrifter ha en förordning. Då finns risk för konflikt med EU:s timmerförordning. Det betyder att avverkningen kan klassas som illegal om vår entreprenör och myndigheterna inte är överens om hur en avverkning ska se ut. Då kommer virket inte heller ut på marknaden. Detta är en oerhört viktig rättssäkerhetsfråga. Helheten är viktig. Om vi slutar med kalavverkning och går över till kontinuitetsskogsbruk får vi inte fram grot som utgör 30 TWh av värmeverkens energibehov. Christer Segerstéen understryker att behovet av massa inte försvinner för att produktionen av tryckpapper minskar. Vi styr kontinuerligt över vår massaproduktion mot de produktsegment där efterfrågan ökar, som till exempel mjukpapper och specialpapper. Strukturella förändringar begränsar inte de möjligheter som biomassan erbjuder, säger Christer Segerstéen.

9 Näringspolitiskt arbete ger resultat 21 Redan från starten har det näringspolitiska uppdraget varit en viktig del i Södras arbete för sina medlemmar. Skogsägarnas förmåga och rätt att sköta sin skog har alltid ifrågasatts. Alla har ett förhållande till skogen och hur den ska skötas, antingen det gäller industrijobb, förädlingsvärden och exportinkomster eller sociala och estetiska värden, säger Södras ordförande Christer Segerstéen. Text: Sven-Eric Peterson Foto: Södras arkiv Grundläggande i Södras näringspolitiska arbete är att värna medlemmarnas rätt att äga och bruka sin egen skog, ofta i samarbete med övriga skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna. Det näringspolitiska arbetet syftar kortfattat till att förbättra lönsamheten i det sydsvenska familjeskogsbruket, lyfta fram skogsbrukets betydelse för samhällsekonomin och att försvara äganderätten och möjlig heten att fritt äga och bruka skog under rimliga villkor. Det näringspolitiska uppdraget har många gånger gett konkreta resultat, som i sin tur medverkat till ökat engagemang och uppslutning i medlemskåren. Här följer några sådana exempel. Nej till schablonbeskattning I början av 1980-talet kom ett förslag om schablonbeskattning av skogsbruket för att tvinga fram ökade avverkningar. Södra sade nej till förslaget av en rad olika skäl, bland annat att skogens tillstånd och inte skattesystemet skulle avgöra avverkningsnivån, att inkomst av skog ska vara rättvis och schablonbeskattning blir inte rättvis. Man påpekade också att skogsbeskattningen inte får påverka partsförhållandena i skogsnäringen. Protesterna gav resultat och schablonbeskattningen infördes inte. Däremot kom nya förslag om schablonbeskattning men Södras argument gav på nytt lyckat resultat. Bort med skogsvårdsavgiften Skogsvårdsavgiften höjdes kraftigt under 1980-talet. Från att ha varit ganska harmlös extra skatt hade skogsvårdsavgiften blivit en verklig ekonomisk belastning för skogsägarna. Budgetåret 1979/80 drog den in 16,2 miljoner kronor till staten som för budgetåret 1986/87 hade växt till 450 miljoner kronor. Hur avgiften ökade på en enskild fastighet med 47 hektar produktiv skogsmark i Jönköpings län framgår av tabellen nedan kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor (Källa: Förbundskontakt nr ) Södra arbetade hårt för att få skogsvårdsavgiften avskaffad. Riksdagen beslutade 1991 att avgiften skulle tas bort. Kampen mot skogsvårdsavgifterna är ett bra exempel på hur uthålligt och ihärdigt näringspolitiskt arbete till slut kröns med framgång. Resultatet uppskattades verkligen av medlemmarna, säger Christer Segerstéen. Vårdkasar tändes i protest Skogsutredningarna har avlöst varandra under årens lopp och lett till förslag som avverkningstvång och tillväxtbeskattning. I en utredning om marklagstiftningen föreslogs att markägare utan ersättning skulle kunna få avstå produktion på upp till tio procent av arealen utan ersättning. Protesterna var häftiga från skogsägarrörelsen som i protest tände vårdkasar över hela landet och krävde full kompensation. Då lyssnade inte riksdagen på protesterna men kritiken fortsatte och efterhand har förändringar i viss utsträckning tillgodosett markägarnas intressen. Vårdkasen brinner (omslag Södrakontakt nr ). Fastighetsskatt skulle betala EU-avgift En fråga som vållade kraftiga protester var förslaget om en fastighetsskatt baserad på skogsbruksvärdet för att finansiera en del av EU-avgiften. Södra ansåg att förslaget var förkastligt. Principiellt för att det var en skatt på arbetande kapital som inte hade någon motsvarighet i andra näringar och ekonomiskt för att skatten skulle bli betungande för många skogsägare då den skulle betalas oavsett intäkter och kostnader på fastigheten. Södra satte snabbt igång sitt arbete för att göra politikerna medvetna om konsekvenserna. Man kallade också till protestmöte på Elmia i Jönköping i januari Mötet samlade över skogsägare och formades till en kraftfull protest mot en särbeskattning för att finansiera EU-avgiften, bland annat med motiveringen att den saknade motsvarighet i andra EUstater som i stället ger näringen bidrag. Många deltagare berättade hur skatten skulle påverka deras skogsbruk genom att lägga beslag på en femtedel av nettot på fastigheten. I ett uttalande påpekades att skogsägarna precis som andra medborgare tar sitt ansvar för medlemskapet i EU via andra beslutade skatter och avgiftshöjningar. Södras manifestation i Jönköping visade på skattens orimligheter och bidrog säkerligen aktivt till att regeringen drog tillbaka sitt förslag. Resultatet av att det inte blev någon fastighetsskatt på skogsbruksvärdet innebär att drygt en miljard kronor SKOGSGRIP 130 TERRA SUPERSTUD 130TS Grepp och bärighet från världens ledande tillverkare av slirskydd. ROCKY Värnamo möte 1964 är ett av många exempel på att skogsägarna sluter leden när fara hotar. Till mötet i Apladalen kom skogsägare för att protestera mot förslaget till ny jordförvärvslag. stannat kvar på skogsgårdarna i Sverige. Mötet i Jönköping var en kraftfull manifestation av samverkande skogsägare, säger Södras ordförande Christer Segerstéen. PIGGELIN FLEX GROUZER MEGASTUD 160TS TXL GUNNEBO INDUSTRIER AB tel

10 Vid Södras födelse 1938 var 11 procent av skogsarealen hygge. På bilden pågår mark- beredningsarbete i Kolmården runt Skogens utveckling: Högre produktion och mer miljöhänsyn Hur har skogen i södra Sverige utvecklats sedan Södra bildades? I modern tid har det aldrig funnits så stor virkesvolym i våra skogar som i dag. Både virkesvolymen och tillväxten har ökat till minst det dubbla sedan Det har inte heller funnits så mycket gammal skog, död ved och lövskog som det gör nu. Samtidigt är avverkningen i skogarna högre än någonsin. Text: Carin Bengtsson Foto: Holmen Skogsmarksareal 1938 klassade Riksskogstaxeringen 4,35 miljoner hektar som skogsmark i Götaland. Idag är motsvarande siffra 4,92 miljoner hektar, vilket innebär en ökning av skogsmarksarealen med närmare hektar. Omställningen av åkermark till skogsmark, som främst skedde på och 1960-talen, är den främsta orsaken till ökningen. Sedan 30 år tillbaka är skogsmarksarealen i Götaland tämligen konstant klassades 11 procent av skogsmarken som kalmark. Sedan mitten av 1950-talet har kalmarksandelen legat konstant på omkring 5 procent. Virkesvolym 1938 var virkesvolymen cirka 400 miljoner m 3 sk, medan den i dag är cirka 900 miljoner m 3 sk. Effekterna av svåra stormar 1967, 1969, 2005 och 2007 märks bara som krusningar på trenden ökande virkesförråd. Skogstillväxt Under 1920-talet var skogstillväxten i Götaland 14,4 miljoner m 3 sk per år och 1970 var den 22,9 miljoner m 3 sk per år. I dag är motsvarande siffra 36,8 miljoner m 3 sk per år. Skogstillväxten har alltså mer än fördubblats sedan Södras födelse. * ) Data från Riksskogstaxeringen. Volymer avser alla ägoslag och alla ägare. Virkesvolym i Götaland, miljoner m 3 sk på alla ägoslag. Data från Riksskogstaxeringen.*

11 23 Hård död ved 1938 fanns knappt 2 miljoner m 3 sk hård död ved i de sydsvenska skogarna. Idag är motsvarande siffra omkring 25 miljoner m 3 sk. I samband med och efter stormarna 1967 och 1969 ökade mängden död hård ved markant. Efter det att den nya skogspolitiken infördes 1993 har mängden tredubblats. Död ved har stor betydelse för skogens biodiversitet och många rödlistade arter är beroende av död ved. Volym torra träd/vindfällen, miljoner m 3 sk i Götaland. Volymen innefattar döda träd och träddelar >10 cm vid 1,3 m. Data från Riksskogstaxeringen.* Trädslagsfördelning 1938 var andelen gran och tall ungefär densamma, cirka 40 procent, i de sydsvenska skogarna. Från 1938 till i dag har andelen tall sjunkit med 10 procent. Lövandelen sjönk något under 1940-talet (krigsårens vedhuggning?), och har sedan ökat, mest sedan början av 1990-talet (ökningen har i genomsnitt varit 3,4 miljoner m 3 sk per år). Andelen gran ökade fram till 1970-talet. Sedan cirka 20 år tillbaka har granandelen sjunkit och uppgår i dag till cirka 46 procent av virkesförrådet. Andelen gran i de sydsvenska skogarna var som högst i början på 1990-talet då den var 51 procent. Skogsskötsel i ett föränderligt klimat Svåra stormar uppträder med jämna mellanrum i södra Sverige. Genom en klok utformning av skogsskötseln kan riskerna för skador minskas, men aldrig helt undvikas. Analyser som Södra gjort visar att risken, jämfört med det skogstillstånd som fanns vid tidpunkten för stormen Gudrun, kan halveras om röjning och gallring utförs i rätt tid och slutavverkning utförs i rätt tid. Den kanske viktigaste utmaningen framåt för sydsvenskt skogsbruk är hur skogsskötseln ska utformas i ett förändrat klimat. Vi ser framför oss att betydande förändringar behöver genomföras. Södra anser att ett aktivt brukande med hög och uthållig skogsproduktion är ett effektivt sätt att bidra till lösningen på klimatproblemet. Text: Göran Örlander Foto: Kontrastfoto Andel tall, gran och löv av den totala virkesvolymen i Götaland. Data från Riksskogstaxeringen.* Gammal skog Från 1938 till 2008 har volymen gammal skog (120 år och äldre) ökat från knappt 2 procent av skogsmarksarealen till mer än 5 procent i dag. 5 procent motsvarar en areal av hektar. Även arealen äldre lövrik skog har ökat. En viktig anledning till den ökande andelen gammal skog är de frivilliga avsättningar som gjorts av skogsägarna under senare år. De förändringar som förutses av FN:s klimatpanel och svenska forskare vid SMHI är att vi i Sverige får ökad medeltemperatur, kortare snöperioder, mer och häftigare regn och i södra Sverige ökar även risken för torka. Kanske ökar även risken för stormar, men här är forskningsresultaten inte en tydiga. Genom god skogsskötsel och bättre teknik, anpassad till ett nytt klimat, kan man mildra negativa effekter av förändringarna. Centrala delar är: Ståndortsanpassat skogsbruk, för bästa möjliga tillväxt och därigenom bästa möjliga inlagring av koldioxid. Södra verkar för att den torktåliga tallen ska återerövra de ståndorter som tappats till gran eller löv. Det är speciellt viktigt med tanke på den ökade risken för långa torrperioder. Beståndsbehandlingen anpassas för minskad risk för storm- och insektsskador. Detta innebär att röjning utförs i tid, gallring startas vid m höjd och i grandominerade bestånd avslutas senast vid m höjd. Slutavverkningsåldern för gran och barrblandskog kortas jämfört med tidigare rekommendationer. Bra föryngringar och rätt val av odlingsmaterial och trädslag. Södra levererar idag plantmaterial som ger säkrare odlingsresultat i ett framtida föränderligt klimat och vi anlägger fröplantager som är anpassade för ett framtida klimat. Detta gäller för alla viktiga produktionsträdslag: gran, tall, björk, hybridlärk, hybridasp, hybridpoppel, sitkagran och douglasgran. Vi arbetar för en bred genetisk diversitet för allt odlingsmaterial. Skogsskyddsarbetet ges hög prioritet för att förebygga skador av olika slag. Detta gäller i synnerhet risken för angrepp av granbarkborre. Areal andel gammal skog (äldre än 120 år) i Götaland. Data från Riksskogstaxeringen.* Drivningstekniken utvecklas, vägnätet förbättras och underhålls för att klara sämre bärighetsförhållanden.

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare

kontakt Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2013 Lars Idermark, ny vd och koncernchef i Södra Södras resultatrapport Välkommen till ditt årsmöte! Goda råd från en pimpelmästare Lönsamt med kortare

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken.

Barken ny GULDgruva. Håll koll på skogsvägen. Granbarkborrar älskar reservatet. Lyckat test av GPS. Växtvärk hotar sågverken. Nr 5 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ny strid om reservat Barken ny GULDgruva Håll koll på skogsvägen Granbarkborrar älskar reservatet Lyckat test av GPS Växtvärk

Läs mer

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde

Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde SKOGSMÄSTARPROGRAMMET Examensarbete 2013:11 Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde Market survey for Södra skogsägarna within Vimmerby management district

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

Innehåll. Detta är Södra

Innehåll. Detta är Södra Södra 2012 Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt Detta driver Södra 8 Omvärld och

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

MINIMERA RESERVATSAREALEN!

MINIMERA RESERVATSAREALEN! Generella hänsyn reservatsbehov kostnad (principbild) Stort Reservatsbehov Minimum ej funktionella naturhänsyn + ej optimal reservatsstruktur funktionella naturhänsyn Lägsta kostnad för att nå naturvårdsmålen

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer

Var tar skogsbränslet vägen?

Var tar skogsbränslet vägen? Allt inför deklarationen bilaga medföljer NR 1 2009 Var tar skogsbränslet vägen? Effektivare trädslag Skogsbruksplanen viktigt verktyg Stelbent av Skogsstyrelsen Tid för stamkvistning Röda drakar i skyn

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan

SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan SKOGENS VÄRDEN Peter Sylwan Inledning Den här texten bygger (nästan) helt på en utredning och analys av professor Sten Nilsson gjord åt Miljömålsberedningen. Utredningen skulle bland annat svara på tre

Läs mer

Mångsysslarna. Skogs - ägare i stan. Thomas Larsson Tanka med träbränsle. Bo T Holm Bråda dagar i Norra. Ulla-Britt, Emmy och Hanna

Mångsysslarna. Skogs - ägare i stan. Thomas Larsson Tanka med träbränsle. Bo T Holm Bråda dagar i Norra. Ulla-Britt, Emmy och Hanna Nr 5 2005 Pris 55 kronor inkl moms Mångsysslarna Bo T Holm Bråda dagar i Norra Thomas Larsson Tanka med träbränsle Ulla-Britt, Emmy och Hanna Skogs - ägare i stan För oss är effektivitet, ergonomi och

Läs mer

Nr 6 2011. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2011. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2011 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Vi räknar rätt på bränsleförbrukningen! Hur mycket diesel skogsmaskinen förbrukar per timme är ointressant om inte förbrukningen

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 2 2012 +5 000 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1270E & 1470E Tier3 eller IT4? Du väljer! Under våren säljer vi skördarna 1270E och 1470E parallellt i både Tier3-

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet!

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet! Nr 6 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Lignin skogens nya guld Smyghöjd gräns för ersättning Hyr ut huset på bästa sätt Årlig skörd i granskogen Så lever julgranen

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna

skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna skogsbruk Femte generationen på Östergärdet Full fart i julgransfabriken Avverkning med hjärta och hjärna SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 4-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer