PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com"

Transkript

1 PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG

2 Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och sätter dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid avverkningen efter dina behov och önskemål. Du får också klara besked om när arbetet sätter igång och efteråt lämnar vi en tydlig redovisning av vårt arbete. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. I den här broschyren berättar vi mer om PLUS Avverkning och förklarar de olika stegen i en virkesaffär.

3 Vilka är dina mål? Alla skogsägare är olika och målen med skogsägandet är individuella. Kanske ser du intäkter från skogen som en möjlighet att renovera huset eller kanske är ditt främsta mål att bygga upp virkesförrådet inför att nästa generation ska ta över? När du väljer att anlita oss anpassar vi skogsbruket efter dina mål och behov. Vi hjälper dig till exempel att anpassa avverkningen utifrån hur du vill att din framtida skog ska se ut och att kombinera ett långsiktigt skogsbruk med god naturhänsyn. När bör skogen avverkas? Att sköta skogen genom att gallra och slutavverka i rätt tid ger bästa möjliga ekonomiska utbyte. Normalt slutavverkar man ett bestånd när träden är mellan 70 och 120 år gamla. Varje bestånd har en tidpunkt då man säger att det är moget för slutavverkning. Avverkar du tidigare än det så växer skogen fortfarande för fullt och du förlorar framtida tillväxt. Avverkar du däremot senare så avtar tillväxten och därmed utnyttjas inte markens produktionsförmåga fullt ut. Samtidigt ökar risken för skador, vilket kan innebära att virket förlorar i värde. Äldre granbestånd är särskilt känsliga för det. Men det är inte bara skogens ålder som avgör när det är dags att avverka. Kanske har du önskemål eller en ekonomisk situation som gör att det är lämpligt att avverka lite tidigare eller senare än vad som är optimalt rent skogligt. Om du har funderingar kring avverkningstidpunkt kan din virkesköpare ge dig råd.

4 Bli nöjd med din affär När du har bestämt dig för att avverka ett bestånd finns det en del frågor du behöver ta ställning till. För att du ska bli helt nöjd med din avverkning är det viktigt att du tänker igenom hur du vill ha det och diskuterar igenom dina önskemål och funderingar med din virkesköpare. Här är några tips om vad du bör tänka på. Var tydlig Fundera på om det finns viktig information som virkesköparen måste känna till. Kanske vill du inte avverka favoritstället där du brukar plocka trattkantareller eller kanske har du lovat grannen att inte avverka alldeles intill rågången? Ju tydligare du är med att informera om vad som gäller och vilka önskemål du har, desto mindre blir risken för misstag. Kom också ihåg att tala om ifall du vet om att det finns nyckelbiotoper, fornminnen eller liknande på din fastighet. Skogsbruksplan Om du har en uppdaterad skogsbruksplan är det bra om du tar med den när du träffar virkesköparen. Planen ger en bra överblick och utifrån den kan vi ge dig bättre råd. Om du inte har någon plan, men är intresserad av att skaffa en, kan din virkesköpare ge ett pris på vad det kostar att ta fram en PLUS Plan en skogsbruksplan från SCA. SCA sköter allt praktiskt arbete med att ta fram planen, men vi diskuterar givetvis alla skötselförslag med dig. Naturhänsyn Vid en avverkning lämnas alltid naturhänsyn. Det innebär att man på olika sätt tar hänsyn till naturen, så att skogens arter får goda förutsättningar att fortleva. Vi kallar det för att bevara biologisk mångfald. SCAs skogsbruk är certifierat enligt både FSC och PEFC. Det innebär att vi lever upp till kriterierna för ett ansvarsfullt skogsbruk och att vi ställer något högre krav än vad lagen kräver när vi avverkar i våra egna skogar. När vi avverkar åt privata skogsägare vill vi gärna följa samma regler. Vi hoppas därför att du väjer samma nivå på PEFC/ naturhänsynen som vi gör. Det Främjande av uthålligt skogsbruk lilla extra som sparas ger en ganska stor effekt! Du som är intresserad av att certifiera ditt eget skogsbruk enligt FSC och PEFC kan ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering. Då tar du både ansvar och ger den norrländska skogsindustrin ökad tillgång på certifierat virke, vilket efterfrågas av kunder runt om i världen. Din virkesköpare kan berätta mer om PLUS Certifiering. Tidpunkt för avverkningen Tillsammans med virkesköparen diskuterar du vilken årstid avverkningen ska göras. Om den kan göras under vår, sommar eller höst får du ofta bättre betalt. Industrin har ett jämnt behov av virke under året och SCA betalar ofta extra för virke som kan avverkas under barmarksperioden. Tidpunkten för avverkningen påverkas främst av vilken typ av mark du har och av bärigheten på vägarna.

5 Ny eller upprustad väg Ofta får du ett bättre netto om du bygger en ny väg än om skotaren måste transportera virket långa sträckor. Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg för att kunna avverka under årstider då du får bättre betalt för virket. Att investera i en väg som tål barmarkskörning ger alltså direkt en högre intäkt och det höjer också värdet på din fastighet. Fundera på om du har några rågrannar som också har behov av en ny eller upprustad väg. Om du vill kan SCA hjälpa dig att bygga eller förstärka en väg. Varje år bygger vi runt 30 mil skogsbilväg på egen mark, så vi har stor erfarenhet av att bygga bra vägar. Planera för återväxten Röj för framtiden Passa också på att se över om du har bestånd som behöver röjas. När du röjer i din ungskog underlättar du för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Genom att röja bort exempelvis klena och skadade träd ges mer plats till stammar med högre kvalitet. Röjning är en lönsam åtgärd som dessutom är avdragsgill och vi kan ge dig ett bra pris på arbetet. Rågångar Vid avverkningar och andra åtgärder är det viktigt att rågångarna är tydliga. Kontrollera därför om du har några rågångar som behöver märkas upp. Tänk på att planera för återväxten i din skog samtidigt som du säljer ditt virke. SCA erbjuder både markberedning och plantering. Du kan även köpa plantor från våra plantskolor och plantera själv. Virkesköparen kan ge dig råd om exempelvis trädslagsval och lämplig tidpunkt för planteringen.

6 Så går virkesaffären till När du har bestämt dig för att sälja virke till SCA är det dags att bestämma på vilket sätt du vill göra affären. Det finns flera olika alternativ att välja mellan. Om du är osäker på vad du ska välja kan du rådgöra med din virkesköpare. Avverkningsuppdrag Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet och virkespriset beräknas efter aktuell prislista. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 5. Leveransrotköp med ett fast pris per sortiment och kubikmeter Här betalar SCA ett fast pris för varje enskilt sortiment. Vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7. Leveransrotköp med ett fast pris per kubikmeter Vi betalar ett fast genomsnittligt pris per kubikmeter för samtliga sortiment på inmätt nettovolym, med undantag för bränslesortimenten som ofta har ett separat pris. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6. Stämplad rotpost Väljer du att sälja virket som stämplad rotpost anlitar du själv ett företag som mäter samtliga träd som ska avverkas. Resultatet sammanställs på en stämplingslängd, där samtliga träd redovisas med diameter per trädslag, vilket ger ett underlag för en volymberäkning per sortiment. Det innebär att du får ett fast pris för hela posten när du tecknar kontraktet. SCA sköter avverkningsarbetet och alla transporter. Den här affärsformen kallas även Ursprung 2. Leveransvirke SCA köper även en del leveransvirke. Då ombesörjer du själv hela avverkningen och levererar virket vid väg. SCA sköter sedan om transporten till industri där virket mäts in efter avtalad prislista. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3. Biobränsle Förutom att sälja virke som blir till massaved och sågtimmer kan du också sälja vedråvara som ska användas som biobränsle. Biobränsle består främst av GROT, d v s grenar och toppar. Din virkesköpare kan berätta mer om det och bedöma ifall det är lämpligt att göra ett grotuttag vid din avverkning.

7 Betalningsvillkor Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en överenskommen betalningsplan. Betalningsplan Kom ihåg att redan innan du tecknar kontrakt planera för hur du vill fördela dina inkomster från virkesförsäljningen. Väljer du en betalningsplan, som är en unik möjlighet för skogsägare att fördela sina inkomster över flera år och på så sätt få skattemässiga fördelar, ska den upprättas i samband med kontraktsskrivningen. En betalningsplan löper under en valfri period, dock minst två år. Möjligheten att fördela inkomsten enligt en betalningsplan gäller enbart vid försäljning av avverkningsuppdrag, leveransrotköp och stämplad rotpost, men gäller inte om du säljer leveransvirke. Väghållning och vägavgifter Vid avverkningsuppdrag vintertid ansvarar SCA Skog för väghållningen. Om avverkningen görs sommartid och vi skulle orsaka onormala skador på vägen ansvarar vi för att vägen återställs. Vägavgifter bekostas i regel av säljaren. Om ditt virke transporteras på SCAs vägnät tar vi inte ut några avgifter. Att skriva kontrakt När du har bestämt hur du vill sälja ditt virke och alla frågor kring din virkesaffär är besvarade skrivs ett kontrakt som reglerar vad du och SCA har kommit överens om. I kontraktet står det bland annat vilket pris ni har kommit överens om och inom vilken tidsrymd avverkningen ska utföras (max 5 år). Kontraktet är en värdehandling som bör förvaras säkert. I samband med att ett kontrakt tecknas, är det vanligt att även upprätta ett avtal om skogsvård, d v s att SCA till exempel ska markbereda och plantera efter avverkningen. Prata med din virkesköpare så får du veta mer om SCAs övriga tjänster.

8 Dags att avverka När kontraktet är tecknat har SCA ansvaret från avverkningstillfället fram till att virket är inmätt vid en industri eller en virkesterminal. Att SCA har ansvar för hela kedjan borgar för låga kostnader och kvalitetskontroll i alla led. Det ger ett högt netto och bra resultat för dig som skogsägare. Avverkningsanmälan Om slutavverkningen är större än 0,5 hektar måste den anmälas till Skogsstyrelsen. Det sköter SCA åt dig. Gallringar behöver däremot inte anmälas. Köparen planerar Före avverkningen gör virkesköparen en inventering av beståndet. Han eller hon mäter uttaget, planerar avlägg (där virket läggs upp vid väg) och bedömer var virket ska köras ut o s v. Planeringen görs alltid i samråd med dig som skogsägare. Om det finns en skogsbruksplan tar köparen också stöd av den. PLUS Avverkning steg för steg Med våra PLUS tjänster sätter vi kvalitet och dig som skogsägare i centrum. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. Så här går arbetet till, steg för steg: Innan avverkningen startar får du veta när vi ska börja jobba i din skog. Du får också telefonnumret till avverkningslaget, så att du kan kontakta dem ifall du till exempel vill besöka dem medan de jobbar i din skog. Du är givetvis välkommen ut till din avverkning, men av säkerhetsskäl är det viktigt att alltid ringa avverkningslaget i förväg. Avverkningen utförs av välutbildade förare, med hjälp av avancerade skördare. Föraren har flera viktiga uppgifter, till exempel att detaljplanera avverkningsarbetet och ta den naturhänsyn som du och SCA har kommit överens om. De entreprenörer eller SCA-lag som utför arbetet i din skog jobbar på ett kvalitetssäkrat sätt. De följer ett särskilt schema med egenkontroller och dessutom gör SCA egna stickprov för att ytterligare säkerställa kvaliteten. I kontrollerna ingår bl a kalibrering av skördarens mätutrustning och kontroll av stubbhöjden efter avverkning. Vid kalibreringen av mätutrustningen kontrolleras att maskinens längd- och diametermätning är riktig, vilket har betydelse för apteringen av virket (hur trädstammen delas upp) och därmed virkets värde. När arbetet i din skog är avslutat får du en skriftlig redovisning av det arbete som vi gjort. Du får även uppgifter om vilken naturhänsyn som lämnats. De som lämnar dessa besked är det arbetslag som utfört jobbet entreprenörer eller SCA-anställda.

9 Längdanpassad avverkning Sågtimret är den mest värdefulla delen av trädet. För att sågverken ska kunna använda varje stock optimalt behöver vi längdanpassa stockarna redan vid avverkningstillfället. När vi får möjlighet att styra längderna på stockarna vid avverkning i din skog så betalar vi en särskild apteringspremie. 1. Sågverken får beställningar på sågade trävaror från sina kunder, som till exempel tillverkar fönster, dörrkarmar och konstruktionsvirke. Utifrån det beställer sågverken virke från SCA Skog. Sågverken anger exakt vilka längder de vill ha för att de ska kunna utnyttja stockarna optimalt och för att det ska bli så lite spill som möjligt. 2. Sågverkens beställningar läggs in i skördarnas datorer och timret apteras utifrån det. Redan när ett träd avverkas vet vi alltså om virket är tänkt att bli exempelvis konstruktionsvirke eller fönsterämnen. 3. Det avverkade virket hämtas vid skogsbilvägen. Sågtimmer transporteras direkt eller via en virkesterminal till sågverken för vidareförädling. 5. Produkterna levereras till sågverkens kunder. 4. Vid sågverken mäts stockarna och kvalitetsklassas av en opartisk virkesmätare. Därefter sågas de till den slutprodukt som de anpassades för redan vid avverkningen. Det som blir kvar av stocken görs till flis, som antingen ger energi eller används vid massabruken. Massaveden transporteras till massaeller pappersbruk. Den vidareförädlas till bland annat tidningsmagasin, hushålls- och toalettpapper samt till hygienprodukter som bindor och blöjor.

10 Efter avverkningen Allt eftersom skotaren kör fram ditt virke till bilväg och lägger upp det i olika sortiment börjar vidaretransporten till respektive industri. När ditt virke har lagts på avlägget märks det med ett unikt nummer så att det går att identifiera vid transport och inmätning. Om det är långt till industrin transporteras virket på järnväg. Det är både bra för miljön och billigare än att köra virket på lastbil. SCA har flera virkesterminaler i inlandet, där virket lastas om från lastbil till järnväg. Det innebär att vi har konkurrenskraftiga transportpriser som gör det lönsamt för skogsägare i inlandet att leverera virke, även om skogen finns långt ifrån industrin. Vid järnvägstransporter mäts virket först in vid någon av våra virkesterminaler. Oberoende virkesmätning All skogsråvara som levereras till skogindustrin i Sverige mäts av personal vid opartiska virkesmätningsföreningar. VMF Nord är norra Sveriges virkesmätningsförening. Det är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Mätbesked och slutreglering All mätdata, liksom alla uppgifter i ditt kontrakt, registreras i virkesredovisningssystemet VIOL hos SDC, skogsnäringens gemensamma IT-företag. När alla mätningar av ditt virke har kommit in utfärdar SDC ett mätbesked, som visar de virkesvolymer som har mätts in. Mätbeskedet skickas både till dig som säljer virke och till oss som köper det. När SCA har fått klartecken att allt virke är inmätt gör vi en slutreglering av din virkesaffär och skickar den hem till dig. Slutregleringen visar bland annat virkesvolymer och hur mycket pengar du ska få utbetalt från SCA. Du kan läsa mer om virkesaffären i broschyren En trygg affär från kontrakt till årsbesked

11 PLUS Avverkning en sammanfattning Fundera på vad du vill med din skog, vad du har för önskemål kring avverkningen och om det finns viktig information som köparen bör känna till. Ta kontakt med SCAs virkesköpare och bestäm en träff där ni tillsammans diskuterar möjligheter och önskemål. Du bestämmer på vilket sätt du vill sälja virket och hur du vill att betalningen ska ske. Du kan också besluta att teckna avtal om olika skogsvårdstjänster. Du och din virkesköpare tecknar ett kontrakt, som ni noga går igenom tillsammans. Du får besked om när avverkningen i din skog ska börja. Du är naturligtvis välkommen att besöka avverkningen, men av säkerhetsskäl är det viktigt att du ringer avverkningslaget innan du kommer. När arbetet i din skog är klart får du en skriftlig redovisning av det arbete vi har gjort. Du får även uppgifter om den naturhänsyn som lämnats. Efter avverkningen transporteras virket till en mätstation vid industri eller virkesterminal, där VMFs opartiska personal mäter in virket. När mätningen är klar får du ett mätbesked och därefter betalas köpeskillingen ut enligt överenskommelsen i ditt kontrakt. Om du tecknat avtal om skogsvårdstjänster kommer skogsvårdsentreprenören att kontakta dig när det är dags att utföra åtgärderna.

12 Ett PLUS för skogsägare Att välja SCA ska kännas både enkelt och tryggt. Vi kallar alla våra tjänster för PLUS och det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. Du får besked om när arbetet sätter igång och efteråt lämnar vi en tydlig redovisning av vårt arbete. Med drygt två miljoner hektar egen skog vet vi hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen och att den följs upp systematiskt. När vi arbetar i din skog ställer vi lika hårda kvalitetskrav och gör samma noggranna uppföljning som vid arbete i vår egen skog. PLUS Plan En certifieringsbar skogsbruksplan från SCA är ett värdefullt hjälpmedel för dig som vill bedriva ett skogsbruk med en bra virkesproduktion och en väl avvägd naturhänsyn. Vi ger ett överskådligt beslutsunderlag och professionella råd, så att du kan fatta beslut som leder fram till de mål som du eftersträvar. PLUS Förvaltning PLUS Förvaltning är ett bra alternativ för dig som vill ha full kontroll på din fastighet utan att behöva lägga ner så mycket tid på den. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av fastigheten. PLUS Certifiering Det ska vara enkelt att ta ansvar för såväl skogsbruk som miljö och sociala faktorer. Genom att ansluta dig till SCAs PLUS Certifiering hjälper vi dig att leva upp till kraven enligt PEFC och FSC, som är de största internationella certifierinssystemen för ett ansvarsfullt skogsbruk. På så sätt får du möjlighet att sälja certifierad råvara. PLUS Gallring Med särskilt utbildad personal och med maskinresurser lämpliga för ändamålet, gör vi en gallring som är anpassad till det enskilda beståndet och till de mål som du har. PLUS Skogsvård PLUS Markberedning ger din framtida skog bra förutsättningar. PLUS Plantering innebär att du får plantor med hög kvalitet från SCAs egna plantskolor och en väl utförd plantering. PLUS Röjning underlättar för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Som skogsägare kan du också: Köpa plantor som är anpassade till lokala förutsättningar. Kontakta SCAs plantverksamhet NorrPlant, tel Anlita SCA Skog för projektering, nybyggnad och upprustning av vägar. Få kvalificerad rådgivning i skogliga och ekonomiska frågor som rör din fastighet. Anlita SCA Skog för gödsling av skogsmark KARMINKOM.SE TRYCKERIBLOAGET AB FOTO: MICHAEL ENGMAN, PETER LILJA, OLA KÅRÉN, LEIF MILLING OCH PER-ANDERS SJÖQUIST ILLUSTRATION: MARTIN HOLMER SCA SKOG AB SUNDSVALL Tel

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

PLUS Gallring. gynnar din skogs värde. www.scaskog.com

PLUS Gallring. gynnar din skogs värde. www.scaskog.com PLUS Gallring gynnar din skogs värde www.scaskog.com Ett kraftfullt verktyg Gallring är ett kraftfullt verktyg för att styra skogens utveckling och kan ha stor betydelse för beståndets värde. När du anlitar

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag och alla vill vinna förtroendet att

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SKOGSPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SKOGSPRODUKTION Ämnet skogsproduktion behandlar produktion av olika typer av virkesråvaror med hänsyn till skogens produktionsförmåga och en hållbar utveckling för skogen. Det behandlar också anläggning

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com

Plantpraktikan. från frö till planta. www.scaskog.com Plantpraktikan från frö till planta www.scaskog.com Plantor för ett ansvarsfullt skogsbruk SCAs plantverksamhet, NorrPlant, bedrivs vid de två plantskolorna Bogrundet och Wifstamon. Här sås de frön som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av skogsförvaltningen. Krokoms kommun 4 Juni 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Resultat... 4 4 Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning På uppdrag av

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Virkesprislista CL1302 Leveransvirke kust Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster om

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Virkesprislista BB1302 Avverkningsuppdrag Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32-

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord Från kontrakt till årsbesked Leveransvirke vid väg (Ursprung ) Område: VMF Nord Kontrakt leveransvirke När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig hur

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2011 2010 i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet. Bedriver FSC - och

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2012 2011 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Fem skogsförvaltningar, två plantskolor, en virkesanskaffningsenhet,

Läs mer

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009

SCA Skog i korthet. Nyckeltal 2010 2009 SCA Skog SCA Skog i korthet Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog, varav 2 miljoner brukas. Försörjer SCAs svenska industrier med virke. Bedriver FSC -certifierat skogsbruk. Nyckeltal 2010 2009 Antal anställda

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6)

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6) D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Virkespriser D66 Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde 1(6) Denna prislista gäller fr o m och tills vidare D66 - Avverkningsuppdrag 2 (5) 2(6) Prislista

Läs mer

Rundvirkespriser 2007 JO0303

Rundvirkespriser 2007 JO0303 Analysenheten 2008-0-18 1() Rundvirkespriser 200 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke

Virkesprislista Leveransvirke Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå kommun Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m Gäller inom Västerbottens län.

Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m Gäller inom Västerbottens län. Virkesprislista nr 130AC inlandet. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 182 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon

Virkesprislista. Norrbotten kust. Virkespriser fr o m Prislista nr Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon Virkesprislista Norrbotten kust Prislistan gäller Övertorneå, Överkalix, Haparanda, Kalix, Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå kommuner Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1585-99 VIKTIGT! Prislistan

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Rundvirkespriser 2004

Rundvirkespriser 2004 Rundvirkespriser 2004 JO0303 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Produktion i skogsbruk A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Virkesprislista nr 131AC. Fr o m Gäller inom Västerbottens län samt Arvidsjaur och Arjeplog.

Virkesprislista nr 131AC. Fr o m Gäller inom Västerbottens län samt Arvidsjaur och Arjeplog. Virkesprislista nr 131AC. Fr o m 17-07-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 182 701 Kvalitet 1 401 443 515 588 636 700 744 764 789 816 842 866 890 914 Kvalitet 2 425 488 555

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

SCA Skog. Skogsriket

SCA Skog. Skogsriket SCA Skog Skogsriket 20131127 Morgen Yngvesson SCA Skog AB 2013-12-19 SCA Skog 2 Varför Dialogprojekt En genomgående synpunkt som framkommit i den här dialogen om orsaker är att Skogsbruket och Skogsstyrelsen

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Rundvirkespriser 2010 JO0303

Rundvirkespriser 2010 JO0303 Enheten för Skogspolicy och Analys 2011-01-26 1(7) Rundvirkespriser 2010 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD möbelkubb. nr 130BD. Fr o m Gäller inom Norrbottens län. (lokalt sortiment i närheten av Glommersträsk)

Virkesprislista nr 130BD möbelkubb. nr 130BD. Fr o m Gäller inom Norrbottens län. (lokalt sortiment i närheten av Glommersträsk) Virkesprislista nr 130BD möbelkubb. nr 130BD. Fr o m 14-11-01 (lokalt sortiment i närheten av Glommersträsk) Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 172 401 Diam (mm) 120 130

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked

Från kontrakt till årsbesked Från kontrakt till årsbesked Avverkningsuppdrag (Ursprung och 5) OMRÅDE: VMF NORD Kontrakt avverkningsrätt När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer