Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr SÄN 2010/40 1 Verksamhetsuppföljning 2009 äldreomsorg Särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Uppföljningen omfattar 12 särskilda boenden för äldre som ingår i Nackas kundvalssystem, dagverksamhet och 46 godkända hemtjänstföretag. Kommunala och privata äldreboenden liksom dagverksamheten och hemtjänsten håller generellt en god standard med bra kvalitet. Detta visar sig också i socialtjänstens brukarundersökning. Hälso- och sjukvården håller en godtagbar standard på de särskilda boendena. Tyvärr inträffar ändå avvikelser som i sig inte är bra. Anordnarna arbetar dock seriöst med att utveckla och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för de boende. Ärendet Social- och Äldrenämndens årliga uppföljning av privata och kommunala verksamheter inom nämndens ansvarsområde med utgångspunkt från villkor för att bli godkänd anordnare, lagar och föreskrifter. Särskilt boende för äldre Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Webbenkät till alla privata respektive kommunala anordnare Anordnarnas rapporterade avvikelser och klagomålshantering Dialog med biståndshandläggarna Socialtjänstens brukarundersökning Besök av MAS/MAR på äldreboendena Anordnare Särskilt boende för äldre omfattar i Nacka 12 boenden, 7 privat och 5 kommunalt anordnade. Under 2009 fanns 619 permanenta boendeplatser av vilka 195 var platser för demensvård. Det fanns 106 korttidsplatser för bland annat avlastning och växelvård. Ledningssystem för kvalitet Resultat av årlig uppföljning Samtliga anordnare uppger att man för alla brukare från Nacka för social journal med anteckningar i kronologisk ordning. På alla ställen utom två har man också rutiner för hur den löpande sociala journalen ska vara tillgänglig för den enskilde eller dennes företrädare. I genomförandeplanen har samtliga anordnare tagit med uppgift om vilka insatser som ska ges, när och hur insatserna ska genomföras, vilka som deltagit i planeringen samt datum när planeringen gjordes. Två anordnare saknar mål för insatserna, två saknar uppgift om när planen ska följas upp och två anordnare saknar, på grund av att

2 Nacka kommun 2 genomförandeplanen finns i elektronisk form, underskrift av den enskilde eller företrädare. Synpunkter, klagomål, fel och brister Samtliga anordnare har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Samtliga anordnare informerar också brukare och anhöriga om hur synpunkter/klagomål ska framföras. Antalet klagomål är lågt. De vanligaste klagomålen rör, liksom förra året, tvätthantering, mat och städning men även bemötande. Det finns också rutiner för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Samtliga anordnare har också skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden, lex Sarah (14 kap. 2 SoL) och informerar nyanställd personal samt har rutinen i en pärm. På två boenden finns också information om hur anmälan om allvarliga missförhållanden går till anslagna och åtta boenden har en årlig genomgång med personalen. Fem lex Sarah-anmälningar har gjorts under Händelserna är utredda, åtgärdade och avslutade. Personal Personalomsättningen ser ut som följer: NSC Sofiero 0 % NSC Älta 0 % Lillängen 0% Solbacken 0 % NSC Sjötäppan 2 % NSC Ektorp 3 % Gammeluddshemmet 4 % NSC Talliden 6 % Nacka-hemmet 11 % Danvikshem 15 % Saltsjöbadens sjukhus 15 % Sarvträsk 20 % Anledningen till den höga personalomsättningen på Sarvträsk och Saltsjöbadens sjukhus är bland annat att Lillängen rekryterade många i sin personal därifrån då de öppnade i april. Sarvträsk har också förlorat personal på grund av att de har flyttat från Stockholm.

3 Nacka kommun 3 Utbildningsnivå Samtliga anordnare sökte 2009 nya tillstånd enligt Lagen om valfrihetssystem och skickade, i samband med detta, in listor med omvårdnadspersonalens utbildningsnivå. Sammanställningen av dessa listor redovisas nedan. Procentsatserna anger andelen av omvårdnadspersonalen som har lägst undersköterskeutbildning eller motsvarande. Lillängen 100 % Danvikshem 95 % Gammeluddshemmet 80 % Saltsjöbadens sjukhus 80 % NSC Älta 76 % NSC Sofiero 75 % Nacka-hemmet 75 % NSC Talliden 69 % NSC Sjötäppan 67 % Sarvträsk 63 % Solbacken 62 % NSC Ektorp 55 % När man tittar på siffrorna ska man ha i åtanke att de anordnare som har en låg andel utbildad omvårdnadspersonal, i stället har många personer som har mycket lång erfarenhet anställda och/eller flera i personalen som håller på att utbilda sig till undersköterskor. Många har också deltagit i annan vidareutbildning som till exempel Kompetensstegen. Brukarinflytande Samtliga anordnare har genomfört någon form av strukturerad utvärdering under 2009 vilket är en förbättring jämfört med förra året då två anordnare inte hade genomfört någon utvärdering. Den vanligaste metoden, som sju av anordnarna har använt, är regelbundna samråd med grupper av anhöriga och den näst vanligaste är regelbundna protokollförda gruppmöten med brukare som fyra anordnare har använt. Även enkäter är en populär metod. Flera anordnare har gjort flera typer av uppföljningar. Förändringar och utveckling Danvikshem minskar antalet somatiska permanentplatser med 32 och ökar antalet permanentplatser för personer med demens med 36. Lillängen omvandlar 9 somatiska korttidsplatser och 9 korttidsplatser för dementa till motsvarande permanentplatser. Gammeluddshemmet omvandlar 8 somatiska korttidsplatser till permanentplatser. Saltsjöbadens sjukhus omvandlar 8 korttidsplatser för personer med demens till somatiska korttidsplatser och flaggar för att de har haft så låg beläggning av sina korttidsplatser att de eventuellt måste stänga en avdelning. Samtliga äldreboenden i Nacka har blivit erbjudna att delta i ett måltidsprojekt som har som mål att öka trivseln kring måltidssituationen för de boende. Av de tillfrågade är det Nacka Seniorcenter Älta, Talliden, Sjötäppan och Ektorp som har deltagit och fortfarande deltar i projektet.

4 Nacka kommun 4 NSC Ektorp har arbetat med, och håller fortfarande på med, att certifieras som ett Tryggt och Säkert Äldreboende enligt WHO. När alla förändringar i antalet platser är genomförda kommer följande antal platser att finnas. Siffrorna inom parentes är antalet platser innan förändringen: 409 (424) permanentplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 240 (195) permanentplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 649 (619) permanentplatser totalt 58 (84) korttidsplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 22 (22) korttidsplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 80 (106) korttidsplatser totalt Brukarundersökning Socialtjänsten har under 2009 genomfört en brukarundersökning riktad till alla som bor på särskilt boende för äldre i Nacka. Svarsfrekvensen är generellt hög, 76 %, och har stigit från förra årets 73 %. De boende är nöjda med sina äldreboenden (4,4) och man upplever en stor trygghet i sitt boende 4,6 på en 5-gradig skala vilket är oförändrat sedan två år tillbaka. De områden som de boende fortfarande genomgående är minst nöjda med är utbudet av aktiviteter, möjligheten att komma ut när man vill samt möjligheten att själv bestämma när man vill göra saker. Dessa tre områden har lägst betyg hos samtliga anordnare. Variationerna mellan boendena är större än förra året, mellan 2,6 och 4,6 på en 5-gradig skala. Korttidsboende Socialtjänsten har avtal och överenskommelse om korttidsplatser med fem särskilda boenden i Nacka, fyra privata och ett kommunalt. 31 oktober 2009 användes 64 av dessa korttidsplatser och fyra personer var dessutom placerade på korttidsplatser utanför kommunen. Vid granskning av korttidsplatserna framkom följande: Antalet boende som på korttidsplats delar hygienutrymmen är färre än förra året, men förekommer fortfarande. Få klagomål har kommit till MAS/MAR kännedom Inga missförhållanden har rapporterats Boende och anhöriga är oftast nöjda med korttidsboendet Biståndshandläggarnas uppfattning är att Tallkotten på NSC Talliden är den enhet där rehabilitering och kommunikation fungerar bäst. Dagverksamhet Dagverksamhet finns på fyra platser i Nacka. Tre av anordnarna är kommunala och en är privat, Villa Rosanum. Nacka Seniorcenter Sofiero och Nacka Seniorcenter Sjötäppan bedriver dagverksamhet med social inriktning och med inriktning för dementa. Villa Rosanum har tillstånd att bedriva dagverksamhet med både social inriktning och med demensinriktning förutsatt att målgrupperna kommer olika dagar. Beroende på hur kundunderlaget ser ut har man den ena eller båda inriktningarna igång. Nacka Seniorcenter Ektorp har enbart dagverksamhet med social inriktning. De

5 Nacka kommun 5 kommunala verksamheterna har öppet fem dagar i veckan medan Villa Rosanum har öppet fyra dagar i veckan. Den 31 oktober var 126 personer inskrivna i dagverksamheterna. Det är något färre än förra året men eftersom det är en ögonblicksbild kan det inte ses som en trend. De flesta daggäster går på dagverksamhet 2-3 gånger i veckan. Öppettiderna är mellan nio och tre. Genomförandeplaner finns för de flesta av daggästerna hos tre av anordnarna och saknas helt hos en, medan endast en anordnare för löpande sociala journaler för daggästerna. MAS/MAR kommer att följa upp detta under året. Hälso- och sjukvård Allmänt Vi har följt upp hur hälso- och sjukvården fungerar på de särskilda boendena för äldre som ingår i Nackas kundval. MAS och MAR besöker regelbundet alla äldreboenden och har under året bland annat specialgranskat användningen av begränsningsåtgärder. Vi har också skickat ut webbenkäter. Besöken på boendena syftade bl.a. till att ta reda på om man använde sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten och selar, i vården (vilket är otillåtet). Webbenkäten skulle ge en övergripande information om hur hälso- och sjukvården fungerar på boendena. Besök på särskilda boenden Anledningen till våra besök var att ta reda på om man använder sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten eller likande i sin vård och hur dokumentation såg ut runt detta. Vi gjorde en stickprovskontroll. Vi ville veta om man följer de föreskrifter som finns (dvs. att inga begränsningsåtgärder är tillåtna eller kräver en särskild prövning). Det är endast för att skydda den boende mot att ramla som begränsningsåtgärder får tillgripas - och efter stort övervägande. Resultat från specialgranskningen av begränsningsåtgärder Efter vår genomgång kan vi konstatera följande: Bälten och skyddsbord används alltför ofta. Andra insatser ska provas först - och många gånger, innan annat tas till. På 9 av 12 boendeenheter använder man selar eller liknade anordningar i större eller mindre omfattning. Det kan röra sig om 2 eller 3 fall på 8-12 boende. Dokumentationen över begränsningsåtgärderna skiljer sig mycket åt hos de olika anordnarna, men kan generellt bli bättre. Kommentarer Den goda vården är balansen mellan begränsningsåtgärder och risken att ramla. Det innebär ofta svåra överväganden. Anordnarna säger att anhöriga många gånger påtalar att man vill att mamma eller pappa ska ha ett bälte eller bord. Då är man säker på att ingenting händer. Detta är fullt förståeligt. Men då glömmer man att det är kraftigt frihetsberövande att bli inskränkt i sin rörlighet, vilket åtgärden ofta innebär. Personalen har svårt att värja sig mot anhörigas argument och ger efter. Vid dessa tillfällen är det bra att ha ett regelverk att luta sig emot. Begränsningsåtgärder är inte tillåtna annat än i väldigt speciella fall.

6 Nacka kommun 6 Vi kan konstatera att såväl chefens som rehabiliteringspersonalens roll och ideologiska synsätt, när det gäller begränsningsåtgärder, är mycket betydelsefull. På Nacka Seniorcenter Sjötäppan säger man konsekvent nej till selar och bälten. Ett annat boende som också håller samma linje är Nacka Seniorcenter Älta. Det är goda exempel båda två. Även på Danvikshem är man restriktiv med användningen av begränsningsåtgärder. Vi kommer att fortsätta med stickproven för att se att regelverket följs. Resultat från webbenkäter övergripande information Nedan redovisas resultaten från två olika webbenkäter till anordnarna. I en av webbenkäterna ingick även redovisning av avvikelser. Nedan ses en sammanställning av det inrapporterade materialet. Rehabilitering Det är stor skillnad mellan möjligheterna till rehabilitering på de olika boendena. Totalt antal platser Antal rehabtjänster (arbetsterapeut- och sjukgymnasttjänster) Antal boende per rehabtjänst NSC Talliden ,5 NSC Sofiero 42 1,6 26,25 NSC Ektorp ,5 Danvikshem ,67 NSC Sjötäppan 62 1,75 35,43 NSC Älta 19 0,45 42,22 Sarvträsk 36 0,7 51,43 Saltsjöbadens sjukhus 86 1,62 53,09 Lillängen 45 0,74 60,81 Nacka-hemmet 28 0,3 93,33 Solbacken 28 0, Gammeluddshemmet 32 0, Solbacken och Gammeluddshemmet saknar helt arbetsterapeut medan Nacka-hemmet saknar sjukgymnast. På samtliga boenden uppger man att medicintekniska produkter, MTP, är förskrivna av legitimerad personal. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast har regelbundna genomgångar om hur en personlyft ska användas med omvårdnadspersonalen på samtliga tolv boenden. På åtta boenden finns dessutom skriftliga instruktioner. Periodisk besiktning av lyftselar ska ske var sjätte månad. Så sker hos hälften av anordnarna medan fyra gör besiktning en gång om året. Hos de övriga två anordnarna är man på väg att utarbeta hur den periodiska besiktningen ska ske men både där såväl som hos alla andra anordnare kontrolleras lyftselarna av personalen varje gång de används, så risken att en olycka ska inträffa på grund av att en lyftsele gått sönder bedöms som mycket liten. MAR kommer att under året att besöka boendena för att gå igenom hur man kan organisera den periodiska besiktningen för att den ska leva upp till kraven som finns.

7 Nacka kommun 7 Resultat från avvikelserapporteringen Serviceoch omvård. -platser Korttidsplatser Dem.- platser Fallolyck. Sjukh./- läkar behandling Höftl.- brott Antal fall per plats Ektorpshemmet ,8 Sjötäppan ,6 Sofiero ,8 Tallidsgården ,2 Älta ,2 Danvikshem ,7 Gammeludden ,1 Nackahemmet ,3 Saltsjöbadens sjukhus ,5 Solbacken Vård ,1 Sarvträsk ,7 Lillängen ,3 Summa Kommentarer Antalet boendeplatser har ökat med 20 platser från år 2008 till Den högre frekvensen av fallavvikelser beror sannolikt på en ökande rapportering. Anordnarna har ju uppmanats till att öka sin uppmärksamhet på fallolyckor. Antalet höftledsfrakturer ligger på en oförändrad nivå från föregående år och önskvärt vore att siffran kunde bli lägre. MAS/MAR har gått ut med riktlinjer till alla anordnare och följer aktivt utvecklingen.

8 Nacka kommun 8 Serviceoch omvårdn.-platser Korttidsplatser Demensplatser Läkemedel Vårdkedjeproblem Tekn. hjälpmedel Brist. omvård nad Ektorpshemmet Sjötäppan Sofiero Tallidsgården Älta Danvikshem Gammeludden Nackahemmet Saltsjöbadens sjukhus Solbacken Vård Sarvträsk Lillängen Summa Övriga avvikelser Övriga avvikelser som har inträffat är läkemedelsavvikelser, vårdkedjeproblem (dvs. brister i samverkan mellan kommunen och landstinget), avvikelser gällande tekniska hjälpmedel och brister i omvårdnaden. Det är inga stora skillnader mot 2008, trots utökat antal platser. Det som rapporteras i statistiken är både stort och smått, vilket är viktigt att komma ihåg. Alla anordnare för statistik över sina avvikelser, vilket är bra. Utvecklingen går mot ett högre säkerhetstänkande i vårdarbetet. En av webbenkäterna har också berört frågor om läkemedelshantering, läkarinsatser, hygien, tandvård, arbetsterapi och sjukgymnastik. Av Nackas särskilda boenden har 9 av 12 boenden (75 %) gjort en årlig läkemedelsgenomgång för alla vårdtagare på boendet. På Nacka Seniorcenter Ektorp pågår ett särskilt projekt med läkemedelsgenomgångar, där det även ingår fortbildning till vårdpersonalen om läkemedel. Projektet bekostas med Stimulansbidrag. Alla anordnare kontrollerar sin narkotikahantering regelbundet.

9 Nacka kommun 9 På 5 av 12 äldreboenden finns inga boende/vårdtagare med trycksår men på övriga enheter förekommer trycksår hos de boende. Omfattningen är begränsad och ligger på samma nivå som förra året. MAS kommer att följa upp detta. Läkarinsatserna fungerar bra efter förändringen med det nya vårdvalet, anordnarna är nöjda. En enhet, Nacka Seniorcenter Talliden är delvis nöjd. Orsaken är att man har fått byta läkare för tredje gången i rad, vilket ger bristande kontinuitet i läkarinsatserna. Det fungerar bra med tandvården för de boende. Övrigt som gäller hälso- och sjukvård på särskilt boende Bland aktiviteter under året vill vi särskilt nämna: Vaccinationskampanj mot den Nya influensan har genomförts på särskilt boende, för vårdpersonal och boende. Det har lett till att färre personer insjuknat men den uppflammande influensasmittan har även lett till en förbättring av den hygieniska standarden på de särskilda boendena. Certifiering av äldreboenden har startat och ett första informationsmöte har hållits. Flera anordnare har visat sitt intresse och vill vara med. MAS/MAR har lämnat riktlinjer till de särskilda boendena för hur rapportering av fallavvikelser ska göras. Vi har rekommenderat Landstingets Vårdprogram mot fallavvikelser. Anordnarna är intresserade och det har lett till en bra dialog. Vården i livets slutskede förbättras på särskilt boende för äldre. Tillsammans med ASIH(Avancerad sjukvård i hemmet, från landstinget) driver vi ett projekt som bekostas av stimulansmedel från landstinget. De flesta av anordnarna är med i projektet. Ett lokalt vårdprogram finns framtaget och en checklista, LCPlight för vården i livets slutskede. Syftet är att göra vården i livets slutskede trygg och säker. Sjuksköterskorna på särskilt boende har börjat registrera dödsfall i det s.k. Palliativregistret. Detta är också något som man under 2010 kommer att kunna söka statliga stimulansbidrag för. Under året har ett ärende behandlats av patientnämnden. Händelsen inträffade på Danvikshems korttidsboende och gällde brister i det professionella bemötande gentemot en vårdtagare. Tre lex. Maria anmälningar har gjorts under året, på Saltsjöbadens sjukhus, Lillängen och Nacka Seniorcenter Talliden. Två är avslutade och en utreds fortfarande.

10 Nacka kommun 10 Hemtjänst, ledsagning och avlösning Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Årlig uppföljning i form av webbenkät till alla privata och kommunala anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning Socialtjänstens brukarundersökning En sammanställning/sammanfattning över årets inkomna synpunkter och klagomål Redovisning av allvarliga missförhållanden (lex Sarah) Anordnare godkända enligt LOV, lagen om valfrihetssystem I Nacka kommun fanns vid årsskiftet 46 godkända anordnare enligt LOV, två av dessa i kommunal regi. De största företagen som inkommit med uppgifter är Orren 164 kunder, Rosanum 150 kunder och Curanda 120 kunder. Den totala siffran kunder över och under 65 år uppgår i december 2009 till 1611 stycken. Tabell 1. Beskrivning av hemtjänstföretagens storlekar i Nacka kommun mätt i antalet kunder under: Antal kunder Antal anordnare i i intervallet intervallet, Antal anordnare i intervallet, oktober 2009 december eller fler till till till till till till Tabellen tydliggör att många av företagen har få kunder i Nacka kommun.

11 Nacka kommun 11 Ledningssystem för kvalitet Genomförandeplan och social journal För att vara godkänd som anordnare inom valfrihetssystemet ska anordnaren vid varje tidpunkt uppfylla vissa villkor. Ett av villkoren är att varje kund skall ha en genomförandeplan med biståndsbeslutet som grund och att anordnaren för socialjournal. Socialtjänstlagen ställer dessa krav på dokumentation. Uppföljningen visar att fler kunder har genomförandeplaner i jämförelse med förra året. Social journal är ett dokument där det skall antecknas händelser som är viktiga för insatsen, särskilt avvikelser från genomförandeplanen men även andra avvikelser. 60 procent av anordnarna har social journal till alla sina kunder, övriga anordnare uppger att de har social journal för mellan 0-60 procent av sina kunder. Särskild uppföljning kommer att ske under 2010 gällande genomförandeplaner och socialjournal. Strukturerad brukaruppföljning Strax över hälften av alla anordnarna har haft strukturerad brukaruppföljning i form av utvärderande intervjuer/telefonintervjuer. Många har även regelbundna samråd med anhöriga/närstående. 39 procent av anordnarna har svarat att de inte genomfört någon strukturerad brukaruppföljning under 2009 (beakta då i svaret att 21 procent av anordnarna bara har mellan noll till fem kunder). Resultat socialtjänstens brukarundersökning 2009 Svarsfrekvensen för personer över 65 år är 72 procent och under 65 år 61 procent. Resultatet i kommunens brukarenkät tyder på att brukarna är mycket nöjda med sin hemtjänst. På påståendet Jag är nöjd med hemtjänsten ger (Nacka Totalt) kunder över 65 år svaret 4,7, kunder under 65 år ger svaret 4,5 på en skala mellan 1 och 5, där 5 är mycket nöjd. En liten ökning från föregående år. På påståendet För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer är svaret 3,5. En liten ökning från föregående år. I verksamhetsuppföljningen uppger de flesta anordnarna att all personal ska bära legitimation vilket inte stämmer överens med svaret från brukarundersökningen Detta visar att även detta är ett viktigt förbättringsområde. Synpunkter och klagomål, fel och brister, allvarliga missförhållanden Alla anordnare som besvarade enkäten uppger att de har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Alla anordnare har skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL eller 24 a LSS (lex Sarah). Under året inkom två lex Sarah-anmälningar från Baggenfjärdens hemtjänst AB. Missförhållandena åtgärdades och rapporterades till Social- och äldrenämnden.

12 Nacka kommun 12 Personal Personalomsättningen har varit låg under procent av anordnarna har en lägre personalomsättning än 5 procent. 60 procent av anordnarna uppger att de har en skriftlig kompetensutvecklingsplan för hela personalgruppen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare år. Drygt 34 procent av antal arbetade timmar utfördes av timanställd personal under mätmånaden oktober Utbildningsnivå Verksamhetsuppföljningen visar att av anordnarnas månadsanställda personal har hälften av anordnarna en personalstyrka där 50 procent har utbildning på gymnasienivå. Därefter ligger spannet mellan procent gällande hur stor del av den månadsanställda personalen som har utbildning enligt ovan. Endast två anordnare uppger sig ha all månadsanställd personal med utbildning på gymnasienivå. För hemtjänsten dras resultatet i viss utsträckning ner av att det ingår personal som endast utför service (städtjänster) i beräkningen. För dem ställs det inte några utbildningskrav. Utbildningsnivån behöver höjas inom hela äldreomsorgen. Under året har nya villkor antagits för kundvalet, som innebär högre krav inom detta område. Fördjupad granskning Under 2009 genomfördes en fördjupad granskning av anordnaren Ferla AB. Granskningen ledde inte till någon åtgärd förutom krav på bättre tidsrapportering och uppföljning av utförd tid hos kund. Nya villkor för hemtjänstanordnare Införandet av kundval enligt LOV började gälla för hemtjänst i Nacka den 1 april Nya villkor för hemtjänstanordnare har gjort att alla tidigare auktoriserade anordnare fått möjlighet att ansöka om nytt godkännande för att få utföra hemtjänstinsatser. Det finns övergångsbestämmelser för tidigare anordnare när det gäller ökade kompetenskrav på verksamhetsansvarig. Flera anordnare har använt sig av dessa och inkommit med studieplaner. Några anordnare har anställt ny verksamhetsansvarig med behörighet. Två företag ligger för bedömning i förvaltningsrätten gällande överklagan. Båda företagen har ansökt om godkännande enligt LOV men fått avslag av Socialtjänsten i Nacka. Årsskiftet 2009/2010 var 46 anordnare godkända enligt lagen om valfrihetssystem att bedriva hemtjänstinsatser i Nacka kommun. Yvonne Holmström Gunilla Ottosson Eva-Marie Johnsson Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig Planerare/utvecklare rehabilitering sjuksköterska

Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. De sociala journalerna håller en högre standard än förra året.

Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. De sociala journalerna håller en högre standard än förra året. Tjänsteskrivelse 2009-03-17 Dnr SÄN 2008/22 1 (8) Verksamhetsuppföljning 2008 äldreomsorg Särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Rev. 2010-12-08 Antaget av ledningsgruppen System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Innehåll SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING... 1 VARFÖR

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser Styrdokument, rutiner Social- och äldreförvaltningen 2007-08-14/rev. 070821 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 SOU/2006:373 Elisa-Beth.Widman@upplandsvasby.se Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

System för uppföljning av utförare inom Vård och Omsorg

System för uppföljning av utförare inom Vård och Omsorg System för uppföljning av utförare inom Vård och Omsorg Knivsta kommun 2011 Birgitta Carlander Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Åsa Franzen, Verksamhetscontroller System för uppföljning av utförare inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL

Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL 2013-02-25 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/64-739 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning LSS samt boendestöd enligt SoL Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-09-13 DNR SN 2012.158 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Dagtid helg. Förmiddag vardag

Dagtid helg. Förmiddag vardag Sidan 14 av 21 Inför kommande tertialuppföljning kan denna fråga utvecklas till att ta reda på vilka olika utbildningar som utförarna valt att lägga in i kravet för personals utbildning. 4.4 Bemanning

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård S Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 S Innehållet i denna överenskommelse är framtaget

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer