Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr SÄN 2010/40 1 Verksamhetsuppföljning 2009 äldreomsorg Särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Uppföljningen omfattar 12 särskilda boenden för äldre som ingår i Nackas kundvalssystem, dagverksamhet och 46 godkända hemtjänstföretag. Kommunala och privata äldreboenden liksom dagverksamheten och hemtjänsten håller generellt en god standard med bra kvalitet. Detta visar sig också i socialtjänstens brukarundersökning. Hälso- och sjukvården håller en godtagbar standard på de särskilda boendena. Tyvärr inträffar ändå avvikelser som i sig inte är bra. Anordnarna arbetar dock seriöst med att utveckla och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för de boende. Ärendet Social- och Äldrenämndens årliga uppföljning av privata och kommunala verksamheter inom nämndens ansvarsområde med utgångspunkt från villkor för att bli godkänd anordnare, lagar och föreskrifter. Särskilt boende för äldre Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Webbenkät till alla privata respektive kommunala anordnare Anordnarnas rapporterade avvikelser och klagomålshantering Dialog med biståndshandläggarna Socialtjänstens brukarundersökning Besök av MAS/MAR på äldreboendena Anordnare Särskilt boende för äldre omfattar i Nacka 12 boenden, 7 privat och 5 kommunalt anordnade. Under 2009 fanns 619 permanenta boendeplatser av vilka 195 var platser för demensvård. Det fanns 106 korttidsplatser för bland annat avlastning och växelvård. Ledningssystem för kvalitet Resultat av årlig uppföljning Samtliga anordnare uppger att man för alla brukare från Nacka för social journal med anteckningar i kronologisk ordning. På alla ställen utom två har man också rutiner för hur den löpande sociala journalen ska vara tillgänglig för den enskilde eller dennes företrädare. I genomförandeplanen har samtliga anordnare tagit med uppgift om vilka insatser som ska ges, när och hur insatserna ska genomföras, vilka som deltagit i planeringen samt datum när planeringen gjordes. Två anordnare saknar mål för insatserna, två saknar uppgift om när planen ska följas upp och två anordnare saknar, på grund av att

2 Nacka kommun 2 genomförandeplanen finns i elektronisk form, underskrift av den enskilde eller företrädare. Synpunkter, klagomål, fel och brister Samtliga anordnare har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Samtliga anordnare informerar också brukare och anhöriga om hur synpunkter/klagomål ska framföras. Antalet klagomål är lågt. De vanligaste klagomålen rör, liksom förra året, tvätthantering, mat och städning men även bemötande. Det finns också rutiner för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Samtliga anordnare har också skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden, lex Sarah (14 kap. 2 SoL) och informerar nyanställd personal samt har rutinen i en pärm. På två boenden finns också information om hur anmälan om allvarliga missförhållanden går till anslagna och åtta boenden har en årlig genomgång med personalen. Fem lex Sarah-anmälningar har gjorts under Händelserna är utredda, åtgärdade och avslutade. Personal Personalomsättningen ser ut som följer: NSC Sofiero 0 % NSC Älta 0 % Lillängen 0% Solbacken 0 % NSC Sjötäppan 2 % NSC Ektorp 3 % Gammeluddshemmet 4 % NSC Talliden 6 % Nacka-hemmet 11 % Danvikshem 15 % Saltsjöbadens sjukhus 15 % Sarvträsk 20 % Anledningen till den höga personalomsättningen på Sarvträsk och Saltsjöbadens sjukhus är bland annat att Lillängen rekryterade många i sin personal därifrån då de öppnade i april. Sarvträsk har också förlorat personal på grund av att de har flyttat från Stockholm.

3 Nacka kommun 3 Utbildningsnivå Samtliga anordnare sökte 2009 nya tillstånd enligt Lagen om valfrihetssystem och skickade, i samband med detta, in listor med omvårdnadspersonalens utbildningsnivå. Sammanställningen av dessa listor redovisas nedan. Procentsatserna anger andelen av omvårdnadspersonalen som har lägst undersköterskeutbildning eller motsvarande. Lillängen 100 % Danvikshem 95 % Gammeluddshemmet 80 % Saltsjöbadens sjukhus 80 % NSC Älta 76 % NSC Sofiero 75 % Nacka-hemmet 75 % NSC Talliden 69 % NSC Sjötäppan 67 % Sarvträsk 63 % Solbacken 62 % NSC Ektorp 55 % När man tittar på siffrorna ska man ha i åtanke att de anordnare som har en låg andel utbildad omvårdnadspersonal, i stället har många personer som har mycket lång erfarenhet anställda och/eller flera i personalen som håller på att utbilda sig till undersköterskor. Många har också deltagit i annan vidareutbildning som till exempel Kompetensstegen. Brukarinflytande Samtliga anordnare har genomfört någon form av strukturerad utvärdering under 2009 vilket är en förbättring jämfört med förra året då två anordnare inte hade genomfört någon utvärdering. Den vanligaste metoden, som sju av anordnarna har använt, är regelbundna samråd med grupper av anhöriga och den näst vanligaste är regelbundna protokollförda gruppmöten med brukare som fyra anordnare har använt. Även enkäter är en populär metod. Flera anordnare har gjort flera typer av uppföljningar. Förändringar och utveckling Danvikshem minskar antalet somatiska permanentplatser med 32 och ökar antalet permanentplatser för personer med demens med 36. Lillängen omvandlar 9 somatiska korttidsplatser och 9 korttidsplatser för dementa till motsvarande permanentplatser. Gammeluddshemmet omvandlar 8 somatiska korttidsplatser till permanentplatser. Saltsjöbadens sjukhus omvandlar 8 korttidsplatser för personer med demens till somatiska korttidsplatser och flaggar för att de har haft så låg beläggning av sina korttidsplatser att de eventuellt måste stänga en avdelning. Samtliga äldreboenden i Nacka har blivit erbjudna att delta i ett måltidsprojekt som har som mål att öka trivseln kring måltidssituationen för de boende. Av de tillfrågade är det Nacka Seniorcenter Älta, Talliden, Sjötäppan och Ektorp som har deltagit och fortfarande deltar i projektet.

4 Nacka kommun 4 NSC Ektorp har arbetat med, och håller fortfarande på med, att certifieras som ett Tryggt och Säkert Äldreboende enligt WHO. När alla förändringar i antalet platser är genomförda kommer följande antal platser att finnas. Siffrorna inom parentes är antalet platser innan förändringen: 409 (424) permanentplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 240 (195) permanentplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 649 (619) permanentplatser totalt 58 (84) korttidsplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 22 (22) korttidsplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 80 (106) korttidsplatser totalt Brukarundersökning Socialtjänsten har under 2009 genomfört en brukarundersökning riktad till alla som bor på särskilt boende för äldre i Nacka. Svarsfrekvensen är generellt hög, 76 %, och har stigit från förra årets 73 %. De boende är nöjda med sina äldreboenden (4,4) och man upplever en stor trygghet i sitt boende 4,6 på en 5-gradig skala vilket är oförändrat sedan två år tillbaka. De områden som de boende fortfarande genomgående är minst nöjda med är utbudet av aktiviteter, möjligheten att komma ut när man vill samt möjligheten att själv bestämma när man vill göra saker. Dessa tre områden har lägst betyg hos samtliga anordnare. Variationerna mellan boendena är större än förra året, mellan 2,6 och 4,6 på en 5-gradig skala. Korttidsboende Socialtjänsten har avtal och överenskommelse om korttidsplatser med fem särskilda boenden i Nacka, fyra privata och ett kommunalt. 31 oktober 2009 användes 64 av dessa korttidsplatser och fyra personer var dessutom placerade på korttidsplatser utanför kommunen. Vid granskning av korttidsplatserna framkom följande: Antalet boende som på korttidsplats delar hygienutrymmen är färre än förra året, men förekommer fortfarande. Få klagomål har kommit till MAS/MAR kännedom Inga missförhållanden har rapporterats Boende och anhöriga är oftast nöjda med korttidsboendet Biståndshandläggarnas uppfattning är att Tallkotten på NSC Talliden är den enhet där rehabilitering och kommunikation fungerar bäst. Dagverksamhet Dagverksamhet finns på fyra platser i Nacka. Tre av anordnarna är kommunala och en är privat, Villa Rosanum. Nacka Seniorcenter Sofiero och Nacka Seniorcenter Sjötäppan bedriver dagverksamhet med social inriktning och med inriktning för dementa. Villa Rosanum har tillstånd att bedriva dagverksamhet med både social inriktning och med demensinriktning förutsatt att målgrupperna kommer olika dagar. Beroende på hur kundunderlaget ser ut har man den ena eller båda inriktningarna igång. Nacka Seniorcenter Ektorp har enbart dagverksamhet med social inriktning. De

5 Nacka kommun 5 kommunala verksamheterna har öppet fem dagar i veckan medan Villa Rosanum har öppet fyra dagar i veckan. Den 31 oktober var 126 personer inskrivna i dagverksamheterna. Det är något färre än förra året men eftersom det är en ögonblicksbild kan det inte ses som en trend. De flesta daggäster går på dagverksamhet 2-3 gånger i veckan. Öppettiderna är mellan nio och tre. Genomförandeplaner finns för de flesta av daggästerna hos tre av anordnarna och saknas helt hos en, medan endast en anordnare för löpande sociala journaler för daggästerna. MAS/MAR kommer att följa upp detta under året. Hälso- och sjukvård Allmänt Vi har följt upp hur hälso- och sjukvården fungerar på de särskilda boendena för äldre som ingår i Nackas kundval. MAS och MAR besöker regelbundet alla äldreboenden och har under året bland annat specialgranskat användningen av begränsningsåtgärder. Vi har också skickat ut webbenkäter. Besöken på boendena syftade bl.a. till att ta reda på om man använde sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten och selar, i vården (vilket är otillåtet). Webbenkäten skulle ge en övergripande information om hur hälso- och sjukvården fungerar på boendena. Besök på särskilda boenden Anledningen till våra besök var att ta reda på om man använder sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten eller likande i sin vård och hur dokumentation såg ut runt detta. Vi gjorde en stickprovskontroll. Vi ville veta om man följer de föreskrifter som finns (dvs. att inga begränsningsåtgärder är tillåtna eller kräver en särskild prövning). Det är endast för att skydda den boende mot att ramla som begränsningsåtgärder får tillgripas - och efter stort övervägande. Resultat från specialgranskningen av begränsningsåtgärder Efter vår genomgång kan vi konstatera följande: Bälten och skyddsbord används alltför ofta. Andra insatser ska provas först - och många gånger, innan annat tas till. På 9 av 12 boendeenheter använder man selar eller liknade anordningar i större eller mindre omfattning. Det kan röra sig om 2 eller 3 fall på 8-12 boende. Dokumentationen över begränsningsåtgärderna skiljer sig mycket åt hos de olika anordnarna, men kan generellt bli bättre. Kommentarer Den goda vården är balansen mellan begränsningsåtgärder och risken att ramla. Det innebär ofta svåra överväganden. Anordnarna säger att anhöriga många gånger påtalar att man vill att mamma eller pappa ska ha ett bälte eller bord. Då är man säker på att ingenting händer. Detta är fullt förståeligt. Men då glömmer man att det är kraftigt frihetsberövande att bli inskränkt i sin rörlighet, vilket åtgärden ofta innebär. Personalen har svårt att värja sig mot anhörigas argument och ger efter. Vid dessa tillfällen är det bra att ha ett regelverk att luta sig emot. Begränsningsåtgärder är inte tillåtna annat än i väldigt speciella fall.

6 Nacka kommun 6 Vi kan konstatera att såväl chefens som rehabiliteringspersonalens roll och ideologiska synsätt, när det gäller begränsningsåtgärder, är mycket betydelsefull. På Nacka Seniorcenter Sjötäppan säger man konsekvent nej till selar och bälten. Ett annat boende som också håller samma linje är Nacka Seniorcenter Älta. Det är goda exempel båda två. Även på Danvikshem är man restriktiv med användningen av begränsningsåtgärder. Vi kommer att fortsätta med stickproven för att se att regelverket följs. Resultat från webbenkäter övergripande information Nedan redovisas resultaten från två olika webbenkäter till anordnarna. I en av webbenkäterna ingick även redovisning av avvikelser. Nedan ses en sammanställning av det inrapporterade materialet. Rehabilitering Det är stor skillnad mellan möjligheterna till rehabilitering på de olika boendena. Totalt antal platser Antal rehabtjänster (arbetsterapeut- och sjukgymnasttjänster) Antal boende per rehabtjänst NSC Talliden ,5 NSC Sofiero 42 1,6 26,25 NSC Ektorp ,5 Danvikshem ,67 NSC Sjötäppan 62 1,75 35,43 NSC Älta 19 0,45 42,22 Sarvträsk 36 0,7 51,43 Saltsjöbadens sjukhus 86 1,62 53,09 Lillängen 45 0,74 60,81 Nacka-hemmet 28 0,3 93,33 Solbacken 28 0, Gammeluddshemmet 32 0, Solbacken och Gammeluddshemmet saknar helt arbetsterapeut medan Nacka-hemmet saknar sjukgymnast. På samtliga boenden uppger man att medicintekniska produkter, MTP, är förskrivna av legitimerad personal. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast har regelbundna genomgångar om hur en personlyft ska användas med omvårdnadspersonalen på samtliga tolv boenden. På åtta boenden finns dessutom skriftliga instruktioner. Periodisk besiktning av lyftselar ska ske var sjätte månad. Så sker hos hälften av anordnarna medan fyra gör besiktning en gång om året. Hos de övriga två anordnarna är man på väg att utarbeta hur den periodiska besiktningen ska ske men både där såväl som hos alla andra anordnare kontrolleras lyftselarna av personalen varje gång de används, så risken att en olycka ska inträffa på grund av att en lyftsele gått sönder bedöms som mycket liten. MAR kommer att under året att besöka boendena för att gå igenom hur man kan organisera den periodiska besiktningen för att den ska leva upp till kraven som finns.

7 Nacka kommun 7 Resultat från avvikelserapporteringen Serviceoch omvård. -platser Korttidsplatser Dem.- platser Fallolyck. Sjukh./- läkar behandling Höftl.- brott Antal fall per plats Ektorpshemmet ,8 Sjötäppan ,6 Sofiero ,8 Tallidsgården ,2 Älta ,2 Danvikshem ,7 Gammeludden ,1 Nackahemmet ,3 Saltsjöbadens sjukhus ,5 Solbacken Vård ,1 Sarvträsk ,7 Lillängen ,3 Summa Kommentarer Antalet boendeplatser har ökat med 20 platser från år 2008 till Den högre frekvensen av fallavvikelser beror sannolikt på en ökande rapportering. Anordnarna har ju uppmanats till att öka sin uppmärksamhet på fallolyckor. Antalet höftledsfrakturer ligger på en oförändrad nivå från föregående år och önskvärt vore att siffran kunde bli lägre. MAS/MAR har gått ut med riktlinjer till alla anordnare och följer aktivt utvecklingen.

8 Nacka kommun 8 Serviceoch omvårdn.-platser Korttidsplatser Demensplatser Läkemedel Vårdkedjeproblem Tekn. hjälpmedel Brist. omvård nad Ektorpshemmet Sjötäppan Sofiero Tallidsgården Älta Danvikshem Gammeludden Nackahemmet Saltsjöbadens sjukhus Solbacken Vård Sarvträsk Lillängen Summa Övriga avvikelser Övriga avvikelser som har inträffat är läkemedelsavvikelser, vårdkedjeproblem (dvs. brister i samverkan mellan kommunen och landstinget), avvikelser gällande tekniska hjälpmedel och brister i omvårdnaden. Det är inga stora skillnader mot 2008, trots utökat antal platser. Det som rapporteras i statistiken är både stort och smått, vilket är viktigt att komma ihåg. Alla anordnare för statistik över sina avvikelser, vilket är bra. Utvecklingen går mot ett högre säkerhetstänkande i vårdarbetet. En av webbenkäterna har också berört frågor om läkemedelshantering, läkarinsatser, hygien, tandvård, arbetsterapi och sjukgymnastik. Av Nackas särskilda boenden har 9 av 12 boenden (75 %) gjort en årlig läkemedelsgenomgång för alla vårdtagare på boendet. På Nacka Seniorcenter Ektorp pågår ett särskilt projekt med läkemedelsgenomgångar, där det även ingår fortbildning till vårdpersonalen om läkemedel. Projektet bekostas med Stimulansbidrag. Alla anordnare kontrollerar sin narkotikahantering regelbundet.

9 Nacka kommun 9 På 5 av 12 äldreboenden finns inga boende/vårdtagare med trycksår men på övriga enheter förekommer trycksår hos de boende. Omfattningen är begränsad och ligger på samma nivå som förra året. MAS kommer att följa upp detta. Läkarinsatserna fungerar bra efter förändringen med det nya vårdvalet, anordnarna är nöjda. En enhet, Nacka Seniorcenter Talliden är delvis nöjd. Orsaken är att man har fått byta läkare för tredje gången i rad, vilket ger bristande kontinuitet i läkarinsatserna. Det fungerar bra med tandvården för de boende. Övrigt som gäller hälso- och sjukvård på särskilt boende Bland aktiviteter under året vill vi särskilt nämna: Vaccinationskampanj mot den Nya influensan har genomförts på särskilt boende, för vårdpersonal och boende. Det har lett till att färre personer insjuknat men den uppflammande influensasmittan har även lett till en förbättring av den hygieniska standarden på de särskilda boendena. Certifiering av äldreboenden har startat och ett första informationsmöte har hållits. Flera anordnare har visat sitt intresse och vill vara med. MAS/MAR har lämnat riktlinjer till de särskilda boendena för hur rapportering av fallavvikelser ska göras. Vi har rekommenderat Landstingets Vårdprogram mot fallavvikelser. Anordnarna är intresserade och det har lett till en bra dialog. Vården i livets slutskede förbättras på särskilt boende för äldre. Tillsammans med ASIH(Avancerad sjukvård i hemmet, från landstinget) driver vi ett projekt som bekostas av stimulansmedel från landstinget. De flesta av anordnarna är med i projektet. Ett lokalt vårdprogram finns framtaget och en checklista, LCPlight för vården i livets slutskede. Syftet är att göra vården i livets slutskede trygg och säker. Sjuksköterskorna på särskilt boende har börjat registrera dödsfall i det s.k. Palliativregistret. Detta är också något som man under 2010 kommer att kunna söka statliga stimulansbidrag för. Under året har ett ärende behandlats av patientnämnden. Händelsen inträffade på Danvikshems korttidsboende och gällde brister i det professionella bemötande gentemot en vårdtagare. Tre lex. Maria anmälningar har gjorts under året, på Saltsjöbadens sjukhus, Lillängen och Nacka Seniorcenter Talliden. Två är avslutade och en utreds fortfarande.

10 Nacka kommun 10 Hemtjänst, ledsagning och avlösning Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Årlig uppföljning i form av webbenkät till alla privata och kommunala anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning Socialtjänstens brukarundersökning En sammanställning/sammanfattning över årets inkomna synpunkter och klagomål Redovisning av allvarliga missförhållanden (lex Sarah) Anordnare godkända enligt LOV, lagen om valfrihetssystem I Nacka kommun fanns vid årsskiftet 46 godkända anordnare enligt LOV, två av dessa i kommunal regi. De största företagen som inkommit med uppgifter är Orren 164 kunder, Rosanum 150 kunder och Curanda 120 kunder. Den totala siffran kunder över och under 65 år uppgår i december 2009 till 1611 stycken. Tabell 1. Beskrivning av hemtjänstföretagens storlekar i Nacka kommun mätt i antalet kunder under: Antal kunder Antal anordnare i i intervallet intervallet, Antal anordnare i intervallet, oktober 2009 december eller fler till till till till till till Tabellen tydliggör att många av företagen har få kunder i Nacka kommun.

11 Nacka kommun 11 Ledningssystem för kvalitet Genomförandeplan och social journal För att vara godkänd som anordnare inom valfrihetssystemet ska anordnaren vid varje tidpunkt uppfylla vissa villkor. Ett av villkoren är att varje kund skall ha en genomförandeplan med biståndsbeslutet som grund och att anordnaren för socialjournal. Socialtjänstlagen ställer dessa krav på dokumentation. Uppföljningen visar att fler kunder har genomförandeplaner i jämförelse med förra året. Social journal är ett dokument där det skall antecknas händelser som är viktiga för insatsen, särskilt avvikelser från genomförandeplanen men även andra avvikelser. 60 procent av anordnarna har social journal till alla sina kunder, övriga anordnare uppger att de har social journal för mellan 0-60 procent av sina kunder. Särskild uppföljning kommer att ske under 2010 gällande genomförandeplaner och socialjournal. Strukturerad brukaruppföljning Strax över hälften av alla anordnarna har haft strukturerad brukaruppföljning i form av utvärderande intervjuer/telefonintervjuer. Många har även regelbundna samråd med anhöriga/närstående. 39 procent av anordnarna har svarat att de inte genomfört någon strukturerad brukaruppföljning under 2009 (beakta då i svaret att 21 procent av anordnarna bara har mellan noll till fem kunder). Resultat socialtjänstens brukarundersökning 2009 Svarsfrekvensen för personer över 65 år är 72 procent och under 65 år 61 procent. Resultatet i kommunens brukarenkät tyder på att brukarna är mycket nöjda med sin hemtjänst. På påståendet Jag är nöjd med hemtjänsten ger (Nacka Totalt) kunder över 65 år svaret 4,7, kunder under 65 år ger svaret 4,5 på en skala mellan 1 och 5, där 5 är mycket nöjd. En liten ökning från föregående år. På påståendet För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer är svaret 3,5. En liten ökning från föregående år. I verksamhetsuppföljningen uppger de flesta anordnarna att all personal ska bära legitimation vilket inte stämmer överens med svaret från brukarundersökningen Detta visar att även detta är ett viktigt förbättringsområde. Synpunkter och klagomål, fel och brister, allvarliga missförhållanden Alla anordnare som besvarade enkäten uppger att de har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Alla anordnare har skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL eller 24 a LSS (lex Sarah). Under året inkom två lex Sarah-anmälningar från Baggenfjärdens hemtjänst AB. Missförhållandena åtgärdades och rapporterades till Social- och äldrenämnden.

12 Nacka kommun 12 Personal Personalomsättningen har varit låg under procent av anordnarna har en lägre personalomsättning än 5 procent. 60 procent av anordnarna uppger att de har en skriftlig kompetensutvecklingsplan för hela personalgruppen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare år. Drygt 34 procent av antal arbetade timmar utfördes av timanställd personal under mätmånaden oktober Utbildningsnivå Verksamhetsuppföljningen visar att av anordnarnas månadsanställda personal har hälften av anordnarna en personalstyrka där 50 procent har utbildning på gymnasienivå. Därefter ligger spannet mellan procent gällande hur stor del av den månadsanställda personalen som har utbildning enligt ovan. Endast två anordnare uppger sig ha all månadsanställd personal med utbildning på gymnasienivå. För hemtjänsten dras resultatet i viss utsträckning ner av att det ingår personal som endast utför service (städtjänster) i beräkningen. För dem ställs det inte några utbildningskrav. Utbildningsnivån behöver höjas inom hela äldreomsorgen. Under året har nya villkor antagits för kundvalet, som innebär högre krav inom detta område. Fördjupad granskning Under 2009 genomfördes en fördjupad granskning av anordnaren Ferla AB. Granskningen ledde inte till någon åtgärd förutom krav på bättre tidsrapportering och uppföljning av utförd tid hos kund. Nya villkor för hemtjänstanordnare Införandet av kundval enligt LOV började gälla för hemtjänst i Nacka den 1 april Nya villkor för hemtjänstanordnare har gjort att alla tidigare auktoriserade anordnare fått möjlighet att ansöka om nytt godkännande för att få utföra hemtjänstinsatser. Det finns övergångsbestämmelser för tidigare anordnare när det gäller ökade kompetenskrav på verksamhetsansvarig. Flera anordnare har använt sig av dessa och inkommit med studieplaner. Några anordnare har anställt ny verksamhetsansvarig med behörighet. Två företag ligger för bedömning i förvaltningsrätten gällande överklagan. Båda företagen har ansökt om godkännande enligt LOV men fått avslag av Socialtjänsten i Nacka. Årsskiftet 2009/2010 var 46 anordnare godkända enligt lagen om valfrihetssystem att bedriva hemtjänstinsatser i Nacka kommun. Yvonne Holmström Gunilla Ottosson Eva-Marie Johnsson Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig Planerare/utvecklare rehabilitering sjuksköterska

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende

JÄMFÖRELSERAPPORT. Nätverket Rolf. Särskilt boende JÄMFÖRELSERAPPORT från Nätverket Rolf Särskilt boende En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Bollebygd, Skara, Vadstena och Vara Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader

Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader Anna Sandström Katrin Söderlind Lars Magnusson Granskning av Äldreomsorg Styrning, ledning och uppföljning av kvalitet och kostnader Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten Borås Stad Borås Stads Revisionskontor

Läs mer

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV

Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Slutrapport Etapp I Datum 2009-11-04 Versionsnummer 3 Valfrihet i hemtjänst enligt LOV Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 SLUTRAPPORT Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 Sammanfattning Nacka kommun har tillämpat kundval för hemtjänst sedan

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Vad efterfrågar kommunerna

Vad efterfrågar kommunerna Vad efterfrågar kommunerna en sammanställning av vilka krav på kvalitet och krav på uppföljning kommunerna ställer i förfrågningsunderlag vid upphandling av vård och omsorg för äldre 2012 Du får gärna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar och andra

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08

20140512 Vv 146>/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 20140512 Vv 146>/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning, Axbergs Hemvård 2014-04- 08 Rapporten ingår i en serie rapporter från verksamhetsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i Örebro kommun. Riktlinje

Läs mer

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012. Haninge kommun. Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Revisionsrapport 9 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2012 Haninge kommun Granskning av införande av valfrihet inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer