Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr SÄN 2010/40 1 Verksamhetsuppföljning 2009 äldreomsorg Särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Uppföljningen omfattar 12 särskilda boenden för äldre som ingår i Nackas kundvalssystem, dagverksamhet och 46 godkända hemtjänstföretag. Kommunala och privata äldreboenden liksom dagverksamheten och hemtjänsten håller generellt en god standard med bra kvalitet. Detta visar sig också i socialtjänstens brukarundersökning. Hälso- och sjukvården håller en godtagbar standard på de särskilda boendena. Tyvärr inträffar ändå avvikelser som i sig inte är bra. Anordnarna arbetar dock seriöst med att utveckla och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för de boende. Ärendet Social- och Äldrenämndens årliga uppföljning av privata och kommunala verksamheter inom nämndens ansvarsområde med utgångspunkt från villkor för att bli godkänd anordnare, lagar och föreskrifter. Särskilt boende för äldre Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Webbenkät till alla privata respektive kommunala anordnare Anordnarnas rapporterade avvikelser och klagomålshantering Dialog med biståndshandläggarna Socialtjänstens brukarundersökning Besök av MAS/MAR på äldreboendena Anordnare Särskilt boende för äldre omfattar i Nacka 12 boenden, 7 privat och 5 kommunalt anordnade. Under 2009 fanns 619 permanenta boendeplatser av vilka 195 var platser för demensvård. Det fanns 106 korttidsplatser för bland annat avlastning och växelvård. Ledningssystem för kvalitet Resultat av årlig uppföljning Samtliga anordnare uppger att man för alla brukare från Nacka för social journal med anteckningar i kronologisk ordning. På alla ställen utom två har man också rutiner för hur den löpande sociala journalen ska vara tillgänglig för den enskilde eller dennes företrädare. I genomförandeplanen har samtliga anordnare tagit med uppgift om vilka insatser som ska ges, när och hur insatserna ska genomföras, vilka som deltagit i planeringen samt datum när planeringen gjordes. Två anordnare saknar mål för insatserna, två saknar uppgift om när planen ska följas upp och två anordnare saknar, på grund av att

2 Nacka kommun 2 genomförandeplanen finns i elektronisk form, underskrift av den enskilde eller företrädare. Synpunkter, klagomål, fel och brister Samtliga anordnare har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Samtliga anordnare informerar också brukare och anhöriga om hur synpunkter/klagomål ska framföras. Antalet klagomål är lågt. De vanligaste klagomålen rör, liksom förra året, tvätthantering, mat och städning men även bemötande. Det finns också rutiner för hur fel och brister identifieras, dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Samtliga anordnare har också skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden, lex Sarah (14 kap. 2 SoL) och informerar nyanställd personal samt har rutinen i en pärm. På två boenden finns också information om hur anmälan om allvarliga missförhållanden går till anslagna och åtta boenden har en årlig genomgång med personalen. Fem lex Sarah-anmälningar har gjorts under Händelserna är utredda, åtgärdade och avslutade. Personal Personalomsättningen ser ut som följer: NSC Sofiero 0 % NSC Älta 0 % Lillängen 0% Solbacken 0 % NSC Sjötäppan 2 % NSC Ektorp 3 % Gammeluddshemmet 4 % NSC Talliden 6 % Nacka-hemmet 11 % Danvikshem 15 % Saltsjöbadens sjukhus 15 % Sarvträsk 20 % Anledningen till den höga personalomsättningen på Sarvträsk och Saltsjöbadens sjukhus är bland annat att Lillängen rekryterade många i sin personal därifrån då de öppnade i april. Sarvträsk har också förlorat personal på grund av att de har flyttat från Stockholm.

3 Nacka kommun 3 Utbildningsnivå Samtliga anordnare sökte 2009 nya tillstånd enligt Lagen om valfrihetssystem och skickade, i samband med detta, in listor med omvårdnadspersonalens utbildningsnivå. Sammanställningen av dessa listor redovisas nedan. Procentsatserna anger andelen av omvårdnadspersonalen som har lägst undersköterskeutbildning eller motsvarande. Lillängen 100 % Danvikshem 95 % Gammeluddshemmet 80 % Saltsjöbadens sjukhus 80 % NSC Älta 76 % NSC Sofiero 75 % Nacka-hemmet 75 % NSC Talliden 69 % NSC Sjötäppan 67 % Sarvträsk 63 % Solbacken 62 % NSC Ektorp 55 % När man tittar på siffrorna ska man ha i åtanke att de anordnare som har en låg andel utbildad omvårdnadspersonal, i stället har många personer som har mycket lång erfarenhet anställda och/eller flera i personalen som håller på att utbilda sig till undersköterskor. Många har också deltagit i annan vidareutbildning som till exempel Kompetensstegen. Brukarinflytande Samtliga anordnare har genomfört någon form av strukturerad utvärdering under 2009 vilket är en förbättring jämfört med förra året då två anordnare inte hade genomfört någon utvärdering. Den vanligaste metoden, som sju av anordnarna har använt, är regelbundna samråd med grupper av anhöriga och den näst vanligaste är regelbundna protokollförda gruppmöten med brukare som fyra anordnare har använt. Även enkäter är en populär metod. Flera anordnare har gjort flera typer av uppföljningar. Förändringar och utveckling Danvikshem minskar antalet somatiska permanentplatser med 32 och ökar antalet permanentplatser för personer med demens med 36. Lillängen omvandlar 9 somatiska korttidsplatser och 9 korttidsplatser för dementa till motsvarande permanentplatser. Gammeluddshemmet omvandlar 8 somatiska korttidsplatser till permanentplatser. Saltsjöbadens sjukhus omvandlar 8 korttidsplatser för personer med demens till somatiska korttidsplatser och flaggar för att de har haft så låg beläggning av sina korttidsplatser att de eventuellt måste stänga en avdelning. Samtliga äldreboenden i Nacka har blivit erbjudna att delta i ett måltidsprojekt som har som mål att öka trivseln kring måltidssituationen för de boende. Av de tillfrågade är det Nacka Seniorcenter Älta, Talliden, Sjötäppan och Ektorp som har deltagit och fortfarande deltar i projektet.

4 Nacka kommun 4 NSC Ektorp har arbetat med, och håller fortfarande på med, att certifieras som ett Tryggt och Säkert Äldreboende enligt WHO. När alla förändringar i antalet platser är genomförda kommer följande antal platser att finnas. Siffrorna inom parentes är antalet platser innan förändringen: 409 (424) permanentplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 240 (195) permanentplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 649 (619) permanentplatser totalt 58 (84) korttidsplatser för äldre personer med behov av service och omvårdnad 22 (22) korttidsplatser för äldre personer med demenssjukdom, vilket ger totalt 80 (106) korttidsplatser totalt Brukarundersökning Socialtjänsten har under 2009 genomfört en brukarundersökning riktad till alla som bor på särskilt boende för äldre i Nacka. Svarsfrekvensen är generellt hög, 76 %, och har stigit från förra årets 73 %. De boende är nöjda med sina äldreboenden (4,4) och man upplever en stor trygghet i sitt boende 4,6 på en 5-gradig skala vilket är oförändrat sedan två år tillbaka. De områden som de boende fortfarande genomgående är minst nöjda med är utbudet av aktiviteter, möjligheten att komma ut när man vill samt möjligheten att själv bestämma när man vill göra saker. Dessa tre områden har lägst betyg hos samtliga anordnare. Variationerna mellan boendena är större än förra året, mellan 2,6 och 4,6 på en 5-gradig skala. Korttidsboende Socialtjänsten har avtal och överenskommelse om korttidsplatser med fem särskilda boenden i Nacka, fyra privata och ett kommunalt. 31 oktober 2009 användes 64 av dessa korttidsplatser och fyra personer var dessutom placerade på korttidsplatser utanför kommunen. Vid granskning av korttidsplatserna framkom följande: Antalet boende som på korttidsplats delar hygienutrymmen är färre än förra året, men förekommer fortfarande. Få klagomål har kommit till MAS/MAR kännedom Inga missförhållanden har rapporterats Boende och anhöriga är oftast nöjda med korttidsboendet Biståndshandläggarnas uppfattning är att Tallkotten på NSC Talliden är den enhet där rehabilitering och kommunikation fungerar bäst. Dagverksamhet Dagverksamhet finns på fyra platser i Nacka. Tre av anordnarna är kommunala och en är privat, Villa Rosanum. Nacka Seniorcenter Sofiero och Nacka Seniorcenter Sjötäppan bedriver dagverksamhet med social inriktning och med inriktning för dementa. Villa Rosanum har tillstånd att bedriva dagverksamhet med både social inriktning och med demensinriktning förutsatt att målgrupperna kommer olika dagar. Beroende på hur kundunderlaget ser ut har man den ena eller båda inriktningarna igång. Nacka Seniorcenter Ektorp har enbart dagverksamhet med social inriktning. De

5 Nacka kommun 5 kommunala verksamheterna har öppet fem dagar i veckan medan Villa Rosanum har öppet fyra dagar i veckan. Den 31 oktober var 126 personer inskrivna i dagverksamheterna. Det är något färre än förra året men eftersom det är en ögonblicksbild kan det inte ses som en trend. De flesta daggäster går på dagverksamhet 2-3 gånger i veckan. Öppettiderna är mellan nio och tre. Genomförandeplaner finns för de flesta av daggästerna hos tre av anordnarna och saknas helt hos en, medan endast en anordnare för löpande sociala journaler för daggästerna. MAS/MAR kommer att följa upp detta under året. Hälso- och sjukvård Allmänt Vi har följt upp hur hälso- och sjukvården fungerar på de särskilda boendena för äldre som ingår i Nackas kundval. MAS och MAR besöker regelbundet alla äldreboenden och har under året bland annat specialgranskat användningen av begränsningsåtgärder. Vi har också skickat ut webbenkäter. Besöken på boendena syftade bl.a. till att ta reda på om man använde sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten och selar, i vården (vilket är otillåtet). Webbenkäten skulle ge en övergripande information om hur hälso- och sjukvården fungerar på boendena. Besök på särskilda boenden Anledningen till våra besök var att ta reda på om man använder sig av begränsningsåtgärder, dvs. bälten eller likande i sin vård och hur dokumentation såg ut runt detta. Vi gjorde en stickprovskontroll. Vi ville veta om man följer de föreskrifter som finns (dvs. att inga begränsningsåtgärder är tillåtna eller kräver en särskild prövning). Det är endast för att skydda den boende mot att ramla som begränsningsåtgärder får tillgripas - och efter stort övervägande. Resultat från specialgranskningen av begränsningsåtgärder Efter vår genomgång kan vi konstatera följande: Bälten och skyddsbord används alltför ofta. Andra insatser ska provas först - och många gånger, innan annat tas till. På 9 av 12 boendeenheter använder man selar eller liknade anordningar i större eller mindre omfattning. Det kan röra sig om 2 eller 3 fall på 8-12 boende. Dokumentationen över begränsningsåtgärderna skiljer sig mycket åt hos de olika anordnarna, men kan generellt bli bättre. Kommentarer Den goda vården är balansen mellan begränsningsåtgärder och risken att ramla. Det innebär ofta svåra överväganden. Anordnarna säger att anhöriga många gånger påtalar att man vill att mamma eller pappa ska ha ett bälte eller bord. Då är man säker på att ingenting händer. Detta är fullt förståeligt. Men då glömmer man att det är kraftigt frihetsberövande att bli inskränkt i sin rörlighet, vilket åtgärden ofta innebär. Personalen har svårt att värja sig mot anhörigas argument och ger efter. Vid dessa tillfällen är det bra att ha ett regelverk att luta sig emot. Begränsningsåtgärder är inte tillåtna annat än i väldigt speciella fall.

6 Nacka kommun 6 Vi kan konstatera att såväl chefens som rehabiliteringspersonalens roll och ideologiska synsätt, när det gäller begränsningsåtgärder, är mycket betydelsefull. På Nacka Seniorcenter Sjötäppan säger man konsekvent nej till selar och bälten. Ett annat boende som också håller samma linje är Nacka Seniorcenter Älta. Det är goda exempel båda två. Även på Danvikshem är man restriktiv med användningen av begränsningsåtgärder. Vi kommer att fortsätta med stickproven för att se att regelverket följs. Resultat från webbenkäter övergripande information Nedan redovisas resultaten från två olika webbenkäter till anordnarna. I en av webbenkäterna ingick även redovisning av avvikelser. Nedan ses en sammanställning av det inrapporterade materialet. Rehabilitering Det är stor skillnad mellan möjligheterna till rehabilitering på de olika boendena. Totalt antal platser Antal rehabtjänster (arbetsterapeut- och sjukgymnasttjänster) Antal boende per rehabtjänst NSC Talliden ,5 NSC Sofiero 42 1,6 26,25 NSC Ektorp ,5 Danvikshem ,67 NSC Sjötäppan 62 1,75 35,43 NSC Älta 19 0,45 42,22 Sarvträsk 36 0,7 51,43 Saltsjöbadens sjukhus 86 1,62 53,09 Lillängen 45 0,74 60,81 Nacka-hemmet 28 0,3 93,33 Solbacken 28 0, Gammeluddshemmet 32 0, Solbacken och Gammeluddshemmet saknar helt arbetsterapeut medan Nacka-hemmet saknar sjukgymnast. På samtliga boenden uppger man att medicintekniska produkter, MTP, är förskrivna av legitimerad personal. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast har regelbundna genomgångar om hur en personlyft ska användas med omvårdnadspersonalen på samtliga tolv boenden. På åtta boenden finns dessutom skriftliga instruktioner. Periodisk besiktning av lyftselar ska ske var sjätte månad. Så sker hos hälften av anordnarna medan fyra gör besiktning en gång om året. Hos de övriga två anordnarna är man på väg att utarbeta hur den periodiska besiktningen ska ske men både där såväl som hos alla andra anordnare kontrolleras lyftselarna av personalen varje gång de används, så risken att en olycka ska inträffa på grund av att en lyftsele gått sönder bedöms som mycket liten. MAR kommer att under året att besöka boendena för att gå igenom hur man kan organisera den periodiska besiktningen för att den ska leva upp till kraven som finns.

7 Nacka kommun 7 Resultat från avvikelserapporteringen Serviceoch omvård. -platser Korttidsplatser Dem.- platser Fallolyck. Sjukh./- läkar behandling Höftl.- brott Antal fall per plats Ektorpshemmet ,8 Sjötäppan ,6 Sofiero ,8 Tallidsgården ,2 Älta ,2 Danvikshem ,7 Gammeludden ,1 Nackahemmet ,3 Saltsjöbadens sjukhus ,5 Solbacken Vård ,1 Sarvträsk ,7 Lillängen ,3 Summa Kommentarer Antalet boendeplatser har ökat med 20 platser från år 2008 till Den högre frekvensen av fallavvikelser beror sannolikt på en ökande rapportering. Anordnarna har ju uppmanats till att öka sin uppmärksamhet på fallolyckor. Antalet höftledsfrakturer ligger på en oförändrad nivå från föregående år och önskvärt vore att siffran kunde bli lägre. MAS/MAR har gått ut med riktlinjer till alla anordnare och följer aktivt utvecklingen.

8 Nacka kommun 8 Serviceoch omvårdn.-platser Korttidsplatser Demensplatser Läkemedel Vårdkedjeproblem Tekn. hjälpmedel Brist. omvård nad Ektorpshemmet Sjötäppan Sofiero Tallidsgården Älta Danvikshem Gammeludden Nackahemmet Saltsjöbadens sjukhus Solbacken Vård Sarvträsk Lillängen Summa Övriga avvikelser Övriga avvikelser som har inträffat är läkemedelsavvikelser, vårdkedjeproblem (dvs. brister i samverkan mellan kommunen och landstinget), avvikelser gällande tekniska hjälpmedel och brister i omvårdnaden. Det är inga stora skillnader mot 2008, trots utökat antal platser. Det som rapporteras i statistiken är både stort och smått, vilket är viktigt att komma ihåg. Alla anordnare för statistik över sina avvikelser, vilket är bra. Utvecklingen går mot ett högre säkerhetstänkande i vårdarbetet. En av webbenkäterna har också berört frågor om läkemedelshantering, läkarinsatser, hygien, tandvård, arbetsterapi och sjukgymnastik. Av Nackas särskilda boenden har 9 av 12 boenden (75 %) gjort en årlig läkemedelsgenomgång för alla vårdtagare på boendet. På Nacka Seniorcenter Ektorp pågår ett särskilt projekt med läkemedelsgenomgångar, där det även ingår fortbildning till vårdpersonalen om läkemedel. Projektet bekostas med Stimulansbidrag. Alla anordnare kontrollerar sin narkotikahantering regelbundet.

9 Nacka kommun 9 På 5 av 12 äldreboenden finns inga boende/vårdtagare med trycksår men på övriga enheter förekommer trycksår hos de boende. Omfattningen är begränsad och ligger på samma nivå som förra året. MAS kommer att följa upp detta. Läkarinsatserna fungerar bra efter förändringen med det nya vårdvalet, anordnarna är nöjda. En enhet, Nacka Seniorcenter Talliden är delvis nöjd. Orsaken är att man har fått byta läkare för tredje gången i rad, vilket ger bristande kontinuitet i läkarinsatserna. Det fungerar bra med tandvården för de boende. Övrigt som gäller hälso- och sjukvård på särskilt boende Bland aktiviteter under året vill vi särskilt nämna: Vaccinationskampanj mot den Nya influensan har genomförts på särskilt boende, för vårdpersonal och boende. Det har lett till att färre personer insjuknat men den uppflammande influensasmittan har även lett till en förbättring av den hygieniska standarden på de särskilda boendena. Certifiering av äldreboenden har startat och ett första informationsmöte har hållits. Flera anordnare har visat sitt intresse och vill vara med. MAS/MAR har lämnat riktlinjer till de särskilda boendena för hur rapportering av fallavvikelser ska göras. Vi har rekommenderat Landstingets Vårdprogram mot fallavvikelser. Anordnarna är intresserade och det har lett till en bra dialog. Vården i livets slutskede förbättras på särskilt boende för äldre. Tillsammans med ASIH(Avancerad sjukvård i hemmet, från landstinget) driver vi ett projekt som bekostas av stimulansmedel från landstinget. De flesta av anordnarna är med i projektet. Ett lokalt vårdprogram finns framtaget och en checklista, LCPlight för vården i livets slutskede. Syftet är att göra vården i livets slutskede trygg och säker. Sjuksköterskorna på särskilt boende har börjat registrera dödsfall i det s.k. Palliativregistret. Detta är också något som man under 2010 kommer att kunna söka statliga stimulansbidrag för. Under året har ett ärende behandlats av patientnämnden. Händelsen inträffade på Danvikshems korttidsboende och gällde brister i det professionella bemötande gentemot en vårdtagare. Tre lex. Maria anmälningar har gjorts under året, på Saltsjöbadens sjukhus, Lillängen och Nacka Seniorcenter Talliden. Två är avslutade och en utreds fortfarande.

10 Nacka kommun 10 Hemtjänst, ledsagning och avlösning Underlag Uppföljningen baserar sig på följande insamlade uppgifter: Årlig uppföljning i form av webbenkät till alla privata och kommunala anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning Socialtjänstens brukarundersökning En sammanställning/sammanfattning över årets inkomna synpunkter och klagomål Redovisning av allvarliga missförhållanden (lex Sarah) Anordnare godkända enligt LOV, lagen om valfrihetssystem I Nacka kommun fanns vid årsskiftet 46 godkända anordnare enligt LOV, två av dessa i kommunal regi. De största företagen som inkommit med uppgifter är Orren 164 kunder, Rosanum 150 kunder och Curanda 120 kunder. Den totala siffran kunder över och under 65 år uppgår i december 2009 till 1611 stycken. Tabell 1. Beskrivning av hemtjänstföretagens storlekar i Nacka kommun mätt i antalet kunder under: Antal kunder Antal anordnare i i intervallet intervallet, Antal anordnare i intervallet, oktober 2009 december eller fler till till till till till till Tabellen tydliggör att många av företagen har få kunder i Nacka kommun.

11 Nacka kommun 11 Ledningssystem för kvalitet Genomförandeplan och social journal För att vara godkänd som anordnare inom valfrihetssystemet ska anordnaren vid varje tidpunkt uppfylla vissa villkor. Ett av villkoren är att varje kund skall ha en genomförandeplan med biståndsbeslutet som grund och att anordnaren för socialjournal. Socialtjänstlagen ställer dessa krav på dokumentation. Uppföljningen visar att fler kunder har genomförandeplaner i jämförelse med förra året. Social journal är ett dokument där det skall antecknas händelser som är viktiga för insatsen, särskilt avvikelser från genomförandeplanen men även andra avvikelser. 60 procent av anordnarna har social journal till alla sina kunder, övriga anordnare uppger att de har social journal för mellan 0-60 procent av sina kunder. Särskild uppföljning kommer att ske under 2010 gällande genomförandeplaner och socialjournal. Strukturerad brukaruppföljning Strax över hälften av alla anordnarna har haft strukturerad brukaruppföljning i form av utvärderande intervjuer/telefonintervjuer. Många har även regelbundna samråd med anhöriga/närstående. 39 procent av anordnarna har svarat att de inte genomfört någon strukturerad brukaruppföljning under 2009 (beakta då i svaret att 21 procent av anordnarna bara har mellan noll till fem kunder). Resultat socialtjänstens brukarundersökning 2009 Svarsfrekvensen för personer över 65 år är 72 procent och under 65 år 61 procent. Resultatet i kommunens brukarenkät tyder på att brukarna är mycket nöjda med sin hemtjänst. På påståendet Jag är nöjd med hemtjänsten ger (Nacka Totalt) kunder över 65 år svaret 4,7, kunder under 65 år ger svaret 4,5 på en skala mellan 1 och 5, där 5 är mycket nöjd. En liten ökning från föregående år. På påståendet För mig okänd hemtjänstpersonal visar alltid upp legitimation när de kommer är svaret 3,5. En liten ökning från föregående år. I verksamhetsuppföljningen uppger de flesta anordnarna att all personal ska bära legitimation vilket inte stämmer överens med svaret från brukarundersökningen Detta visar att även detta är ett viktigt förbättringsområde. Synpunkter och klagomål, fel och brister, allvarliga missförhållanden Alla anordnare som besvarade enkäten uppger att de har rutiner för att samla in synpunkter och klagomål. Alla anordnare har skriftliga rutiner för anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL eller 24 a LSS (lex Sarah). Under året inkom två lex Sarah-anmälningar från Baggenfjärdens hemtjänst AB. Missförhållandena åtgärdades och rapporterades till Social- och äldrenämnden.

12 Nacka kommun 12 Personal Personalomsättningen har varit låg under procent av anordnarna har en lägre personalomsättning än 5 procent. 60 procent av anordnarna uppger att de har en skriftlig kompetensutvecklingsplan för hela personalgruppen vilket är en förbättring i jämförelse med tidigare år. Drygt 34 procent av antal arbetade timmar utfördes av timanställd personal under mätmånaden oktober Utbildningsnivå Verksamhetsuppföljningen visar att av anordnarnas månadsanställda personal har hälften av anordnarna en personalstyrka där 50 procent har utbildning på gymnasienivå. Därefter ligger spannet mellan procent gällande hur stor del av den månadsanställda personalen som har utbildning enligt ovan. Endast två anordnare uppger sig ha all månadsanställd personal med utbildning på gymnasienivå. För hemtjänsten dras resultatet i viss utsträckning ner av att det ingår personal som endast utför service (städtjänster) i beräkningen. För dem ställs det inte några utbildningskrav. Utbildningsnivån behöver höjas inom hela äldreomsorgen. Under året har nya villkor antagits för kundvalet, som innebär högre krav inom detta område. Fördjupad granskning Under 2009 genomfördes en fördjupad granskning av anordnaren Ferla AB. Granskningen ledde inte till någon åtgärd förutom krav på bättre tidsrapportering och uppföljning av utförd tid hos kund. Nya villkor för hemtjänstanordnare Införandet av kundval enligt LOV började gälla för hemtjänst i Nacka den 1 april Nya villkor för hemtjänstanordnare har gjort att alla tidigare auktoriserade anordnare fått möjlighet att ansöka om nytt godkännande för att få utföra hemtjänstinsatser. Det finns övergångsbestämmelser för tidigare anordnare när det gäller ökade kompetenskrav på verksamhetsansvarig. Flera anordnare har använt sig av dessa och inkommit med studieplaner. Några anordnare har anställt ny verksamhetsansvarig med behörighet. Två företag ligger för bedömning i förvaltningsrätten gällande överklagan. Båda företagen har ansökt om godkännande enligt LOV men fått avslag av Socialtjänsten i Nacka. Årsskiftet 2009/2010 var 46 anordnare godkända enligt lagen om valfrihetssystem att bedriva hemtjänstinsatser i Nacka kommun. Yvonne Holmström Gunilla Ottosson Eva-Marie Johnsson Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig Planerare/utvecklare rehabilitering sjuksköterska

Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. De sociala journalerna håller en högre standard än förra året.

Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. De sociala journalerna håller en högre standard än förra året. Tjänsteskrivelse 2009-03-17 Dnr SÄN 2008/22 1 (8) Verksamhetsuppföljning 2008 äldreomsorg Särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsrapport av särskilt boende för äldre 2011, hälsooch sjukvård och socialtjänst

Kvalitetsrapport av särskilt boende för äldre 2011, hälsooch sjukvård och socialtjänst 2011-11-30 1 (6) Social- och äldrenämnden Kvalitetsrapport av särskilt boende för äldre 2011, hälsooch sjukvård och socialtjänst Sammanfattning Nackas särskilda boenden för äldre, som ingår i kundvalet,

Läs mer

Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet. 2011-03-04 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2011/42-739 Verksamhetsuppföljning äldreomsorg 2010 Hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre

Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre 2011-11-24 1 (6) Rapport Granskning av hur man förebygger och behandlar trycksår hos personer på särskilt boende för äldre Bakgrund MAS och MAR genomför varje år uppföljningsbesök på de 13 särskilda boenden

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Rev. 2010-12-08 Antaget av ledningsgruppen System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Innehåll SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING... 1 VARFÖR

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014 Hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende för äldre

Verksamhetsuppföljning 2014 Hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende för äldre 2014 Hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende för äldre 2015-01-27 Agneta Kling, Sofia Rooth Andersson, Yvonne Holmström ÄLN 2015/38-739 Sammanfattning Socialtjänstens årliga uppföljning av äldreomsorgen

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka

System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka 2006-11-28 System för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet Socialtjänsten i Nacka Innehåll SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING OCH GRANSKNING... 1 VARFÖR ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby

Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Namn på enheten (går inte att redigera): Freja Assistanstjänst AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Socialförvaltningen Verksamhetschef: Leyla

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen.

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen. Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Hägersten-Liljeholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning:hägersten-liljeholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Hägerstensvägen

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon:

Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden. Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Adress: Telefon: Namn på enheten:fsb Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden Uppföljande stadsdelsförvaltning:östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef: Minna Allerbrand Adress: Baltzar von Platens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): Olivia Hemtjänst AB - First Class Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri

Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri 2013-02-21 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/59-739 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2012 socialpsykiatri Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Granskning av Trollängens äldreboende

Granskning av Trollängens äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-11-11 Socialförvaltningen 1 (5) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr. 0169/10-013 Granskning av Trollängens äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 (5) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Diarienummer Tomas Öberg 08-731 30 55 2016-10-11 OSN/2016:168 Joséphine Orling 08-731 31 75 Verksamhetsuppföljning av avtal utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso-

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Årsrapport verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg 2016

Årsrapport verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg 2016 Årsrapport verksamhetsuppföljning inom 2017-02-06 Agneta Kling, Gabriella Nyhäll, Sofia Rooth Andersson och Yvonne Holmström ÄLN 2017/11 Sammanfattning 2016 års uppföljning av äldreomsorgen innefattar

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 2014-03-18 Dnr 45518/2013 1(11) Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 Här finner du en samling vanliga frågor som kan uppstå när du besvarar enkäten. Kontakta oss gärna om denna

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (6) 2014-01-20 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljning

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2012-01-18 2012-01-19 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan:

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar, avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden

Verksamhetsuppföljningar, avseende hemtjänst, på uppdrag av äldrenämnden SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGA OCH FRITI D ANMÄLNINGSÄRENDE DNR. 1.2.1/010-2012 SID 1 (8) Handläggare: Daniel Björkegren Telefon: 08-508 24 024 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsuppföljningar,

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm

Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm Namn på enheten (går inte att redigera): Reha Personlig Assistans AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Norrmalm Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hewa Ahmad Hemsida: www.reha.se

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vårdoch omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus

Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vårdoch omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus Tjänsteutlåtande Dnr:1.2.1.18 2014 Sida 1 (11) 2014-01-10 Handläggare Kristina Ström Telefon: 08-508 23 504 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Den 6 februari 2014 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm

Namn på enheten (går inte att redigera) : CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Namn på enheten (går inte att redigera): CJs Ledsagarservice AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Södermalm Avtalspart/Nämnd: CJ?s ledsagarservice Verksamhetschef: Cecilia Johansson

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Årlig uppföljning av hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre 20XX Socialtjänsten följer årligen upp och granskar

Läs mer

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats:

Enhetens namn: Frösunda Slussen. Uppföljande nämnd: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Verksamhetschef: Telefon: E-post: Insats: Enhetens namn: Frösunda Slussen Uppföljande nämnd: Södermalm Enhetens adress: Magnus Ladulåsgatan 61, Stockholm Företag: Frösunda Hemsida: http://www.frosunda.se/sv/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/slussen-stockholm/

Läs mer

Hemtjänstenhet: Alviks hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Alviks hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Alviks hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Kerstin Henriksson, enhetschef Leena Piltti, områdeschef Adress:

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Homemaild Hemservice AB Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Maria Bangata 6

Läs mer

Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende

Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 10 FEBRUARI 2009 SID 1 (5) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 600-073-2009 Sammanträde 24 mars 2009

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 8 Verksamhetsuppföljning 2014 Lillsjönäs dagverksamhet Utförande enhet: Lilljönäs Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden

Granskningsrapport av korttidsvård för äldre svar på remiss från äldrenämnden NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-07 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 032 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskningsrapport av

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad 2012 Basuppgifter Utförare och enhet: Verksamhetens regiform: Avtalspart/Nämnd: Adress: Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemtjänstenhet: Tranebergs hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Tranebergs hemtjänst. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Tranebergs hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Kerstin Henriksson, enhetschef och Christina Sheehan, områdeschef. Adress:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser

Kvalitetsuppföljning av hemtjänstinsatser Styrdokument, rutiner Social- och äldreförvaltningen 2007-08-14/rev. 070821 Elisa-Beth Widman 08-590 971 50 Dnr Fax 08-590 733 41 SOU/2006:373 Elisa-Beth.Widman@upplandsvasby.se Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Verksamhetsuppföljningar, avseende vårdoch omsorgsboenden, på uppdrag av äldrenämnden

Verksamhetsuppföljningar, avseende vårdoch omsorgsboenden, på uppdrag av äldrenämnden SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGA OCH FRITI D ANMÄLNINGSÄRENDE DNR. 1.2.1/008-2012 SID 1 (6) Handläggare: Daniel Björkegren, Kristina Ström Telefon: 08-508 24 024, 08-508 24 017 Till Skärholmens

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer