Perspektiv på landskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på landskap"

Transkript

1 INBJUDAN Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs i formen av tre internat. Internat 1: 9-10 februari, Internat 2: mars, Internat 3: maj Internat 1: Frostavallen hotell och konferens Internat 2: Bjärsjölagårds Slott Internat 3: Katalonien i Spanien Kursen genomförs med medel från Kultur Skåne och Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och är avgiftsfri. Kostnader som tillkommer är resor till och från plats för internat t.ex. flyg till Spanien. Anmäl dig på senast I samband med anmälan ska cirka ½ A4 sida med tankar om projektuppgiftens innehåll och/eller reflexioner om landskapsperspektiv och ELC skickas till Anmälan är bindande. Ansvarig för utbildningen: Patrik Olsson, tel alt , e-post Den europeiska landskapskonventionen har ratificerats av Sverige och trädde i kraft i maj Landskap definieras i konventionen som ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Våren 2015 kommer en utbildning på universitetsnivå om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen att genomföras. Utbildningens syfte är att diskutera hur man kan implementera landskapskonventionen i Sverige i det dagliga arbetet. Primär målgrupp är kommunala tjänstemän men även andra som arbetar med landskap på kulturarvsinstitutioner, myndigheter, privata företag, osv. Kursen syftar till att kursdeltagaren skall få en ökad kunskap och kompetens om den europeiska landskapskonventionen (ELC) och landskapsbegreppet. Kursen skall ge kursdeltagaren ökad kunskap och kompetens i landskapskaraktärisering samt kunskap om olika landskapsanalysmetoder. Kursens deltagare skall få en ökad kunskap och kompetens för deltagande landskapsplanering och deltagande landskapsanalys. Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Kultur Skåne, Kommunförbundet Skåne samt utbildningsanordnare Högskolan Kristianstad bjuder härmed in till en helt ny och unik utbildning. Projektledare är Patrik Olsson, Regionmuseet Kristianstad. Projektet genomförs i nära samarbete med Kultur Skåne och Margareta Olsson. Den europeiska landskapskonventionen har som mål att uppnå en rikare livsmiljö, där landskapets roll i planeringen ska stärkas. Alla typer av landskap omfattas, både stad och landsbygd. Landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar; alla ska aktivt kunna delta i utformning, värdering och förvaltning. Allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i arbetet med landskapsfrågor ska stärkas; den demokratiska aspekten är därmed tydlig i konventionen. Innehåll Kursen kommer att diskutera hur man som tjänsteman kan implementera ELC i sitt arbete. Hur kan jag använda intentionerna i ELC i min tjänst? Grundläggande kunskap om vad den europeiska landskapskonventionen innebär samt hur ELC kan påverka tjänstemannens yrkesroll. Vilka värderingar bygger ELC på? Vilken är dess grundsats och vad innebär det? Grundläggande kunskap om landskapsbegreppet och landskapsidentitet? Grundläggande kunskap om olika landskapsanalysmetoder Grundläggande kunskap om landskapskaraktärisering Grundläggande kunskap om deltagande landskapsplanering och deltagande landskapsanalys. Hur kan man öka dialogen inom plansystemet. Vilka metoder är tillämpliga för detta ändamål. Hur kan ELC tillämpas i samverkan med t.ex. ortsbor, intresseorganisationer, idéburen sektor? Exempel på metoder och goda exempel för presenteras. Hur kan man använda Översiktsplanen som ett verktyg att implementera ELC? Kursen kommer att förmedla och diskutera exempel på hur man arbetat med implementering av ELC och ett landskapsperspektiv. Hur möts befintliga planeringssystem och ELC (kompletterar de varandra eller är de motsägelsefulla)? Hur kan de stärka demokratin? Omfattning och examination Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. En uppgift, ett projekt kopplad till tjänstemannens dagliga arbetsuppgifter och/eller verksamhet skall genomföras. Det kan t.ex. vara en projektbeskrivning av hur ett projekt inom den egna organisationen skall genomföras utifrån intentionerna i ELC. Projektet, t.ex. ett paper, skall vara klar minst två veckor innan kurstillfälle III. Kursdeltagarna får därefter i uppgift att inför den sista träffen djupstudera 3-4 uppsatser och läsa de andra mera extensivt. Genomförande Kursen omfattar tre kurstillfällen (internat) inklusive exkursioner. Det första kurstillfället genomförs i Skåne på Frostavallen hotell och konferens, 9-10 februari. Det andra kurstillfället genomförs mars på Bjärsjölagårds Slott. Det tredje tillfället genomförs på plats i Katalonien vid Observatori del paisatge dvs Landskapsobservatoriet i Katalonien maj.

3 Kursutvärdering En viktig del som genomförs under internat III Program Internat I Måndag 9 februari Utdelning av namnbrickor. Kaffe/te och fralla Samling, presentation och introduktion till kursen Seminarium I: Tomas Germundsson, Lunds universitet En introduktion till ordet landskap och landskapsbegreppet Seminarium II: Leif Gren, Riksantikvarieämbetet En introduktion till europeiska landskapskonventionen Seminarium III: Bengt Schibbye, Schibbye landskap En introduktion till landskapsanalys och landskapskaraktärisering Middag Kvällsseminarium I: Björn Ohlen och Anders M Nilsson, Västra Götalandsregionen, Västarvet Praktiska exempel från Västra Götaland Tisdag 10 februari Seminarium IV: Ingrid Sarlöv-Herlin, SLU Alnarp Landskapskaraktärisering eller att karaktärisera landskapet. En diskussion kring olika metoder Kaffe/te och frukt Seminarium V: Louise Andersson, Länsstyrelsen i Skåne Landskapskonventionen och Landskapsobservatorium Seminarium VI: Carl-Johan Sanglert, Länsstyrelsen i Jönköping Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse i svensk planering och miljövård Introduktion, presentation och diskussion av projektuppgift Slut Program Internat II Måndag 23 mars Välkomna tillbaka, Kaffe/te och fralla Vad har hänt sedan sist? Frågor? Introduktion till internat II

4 10.00 Seminarium VII: Jörgen Primdahl, Köpenhamns universitet Proactive approaches to landscape characterisation Seminarium VIII: Marie Stenseke, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Göteborgs universitet Deltagande landskapsplanering och medborgardelaktighet. Marie kommer också att berätta om landskapsnoden en oberoende arena för dialog om landskapet Seminarium IX: Ulrika Åkerlund, Boverket Översiktsplanering och landskapskonventionen Middag Kvällsseminarium II: Cecilia Christensson Backe, Lunds kommun Presentation av Lifescape, ett projekt i Skåne med landskapsperspektiv. Tisdag 24 mars Exkursion: Cecilia Christensson Backe, Lunds kommun Lifescape landskap Seminarium X: Urban Emanuelsson, Högskolan Kristianstad Varför är ELC och landskapsperspektivet avgörande i det egna arbetet oavsett yrke och arbetsuppgift? Diskussion av projektuppgift. Presentation av Internat III Slut Program Internat III Internat III kommer att vara på plats vid landskapsobservatoriet i Katalonien, Spanien. Vi kommer att välkomnas av Pere Sala, föreståndare för landskapsobservatoriet. Under detta internat skall projektuppgifterna presenteras och diskuteras. Vi kommer bli förevisade landskapsobservatoriet och hur de arbetar med landskapet. Fokus kommer också att ligga på att uppleva landskapet i Katalonien. Internatet är från onsdag 20 maj till fredag 22 maj. Litteraturlista Litteraturlistan består av två delar, dels en obligatorisk huvudlista, dels en referenslista som läses i urval anpassat för den projektuppgift man ämnar genomföra i delprov 2. Det finns ett mycket stort antal böcker och artiklar som diskuterar landskapsperspektiv och ELC. Förutom den obligatoriska huvudlistan handlar det därför om att i sin uppgift kritiskt använda sig av relevant litteratur. Litteratur listan är preliminär och fastställs en månad innan kursstart.

5 Obligatorisk litteratur Huvudlistan Blomberg, Per & Fidler, Katarzyna, Handbok för delaktig planering. 100 sidor. Delas ut Landscape research vol 32, issue 5, Justice, power and the political landscape. Läses i urval circa 50 sidor. Kopieras upp och delas ut Landskapsperspektiv hur gör det skillnad Kungl. Skogs och lantbruksakademiens tidskrift Nr Läses i urval cirka 50 sidor. Delas ut. Nord, Jenny & Sarlöv-Herlin, Ingrid, 2011, Utveckling av metod för landskapskaraktärisering. 40 sidor. Finns som pdf. Vramsten, Isabelle, 2013, Hur kan den europeiska landskapskonventionen implementeras i Mölndals kommun genom en landskapspolicy. 80 sidor. Finns som pdf. Sanglert Carl-Johan, 2013, Att skapa plats och göra rum: landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård. Läses i urval cirka 30 sidor. Kopieras och delas ut. Schibbye, Bengt & Pålstam Ylva, 2001, Landskap i fokus: Utvärdering av metoder för landskapsanalys. Läses i urval, cirka 30 sidor. Kopieras och delas ut. Referenslitteratur som läses i urval till delprov 2 Antonsson Hans m.fl. 2013, Landskapsanalys för transportinfrastruktur. En kunskaps- och metodredovisning för utveckling av väg- och järnvägsprojekt i enlighet med den Europeiska Landskapskonventionen. Läses i urval. 80 sidor. Finns som pdf. Carlsson, Helen & Helgesson, Bertil, 2009, Kust och historia i Skåne Historia, fysisk planering och metodutveckling enligt DIVE-metoden. Delas ut. Jones, Michael & Stenseke, Marie, 2011, The European Landscape Convention: Challenges of Participation. Urval av artiklar t.ex. Bjärnborg Elinor, Gyllin Mats, Haaland Christine, Larsson Anders, & Petersson Anna, Regional landscape strategies and public participation: Towards implementing the european landscape convention in Sweden Mels Tom & Mels Sanna, 2014, Deltagande landskapsanalys för vindkraft. 80 sidor. Finns som pdf. Nilsson Anders (red), Säveåns landskap. Pilotprojekt regional implementering av europeiska landskapskonventionen, västra Götalands län. 50 sidor Finns som pdf. Observatori del paisatge, 2010, Landscape and public participation. The experience of the landscape catalogues of Catalonia. Riksantikvarieämbetet, 2008, Förslag till genomförande av den europeiska landskapskonventionen I Sverige. Sanglert Carl-Johan, 2013, Att skapa plats och göra rum: landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård. Avhandling. Finns tillgänglig som pdf.

6 Sveriges kommuner och landsting (SKL), Handbok i cultural planning. Att fånga platsens själ. Litteraturlistan kan komma att ändras. Fastställs definitivt en månad innan kursstart. Totalt förväntas kursdeltagare läsa in minst 500 sidor.

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)

Landskapsnoden. Förutsättningar. Anders Esselin, december 2014. på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Landskapsnoden Förutsättningar Anders Esselin, december 2014 på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) Innehållsförteckning Förord 3 Möjligheter 4 Utmaningar 5 Sektorisering 5 Avsaknad

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Red. Benjamin Grahn Danielson Magnus Rönn Stig Swedberg Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Köpa boken?

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde Sammanfattning av projektet med Vombsänkan som pilotområde Innehåll Sammanfattning Bakgrund Pilotområdet Vombsänkan Delaktig landskapsplanering Aktiviteter Landskapsanalys Informationsåtgärder Studieresor

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Inledning Vad är cultural planning? Cultural planning är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken.

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013

Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Verksamhetsberättelse Centrum för naturvägledning 2013 Deltagarna vid CNV:s konferens Sharing our natural and cultural heritage interpretation can make us citizens of the world i juni 2013 samlade utanför

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer