Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg"

Transkript

1 Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg Författare: Siw Lambertsson, fotterapeut Vårdcentralen Södra Ryd, Skövde Ingeborg Lexén, fotterapeut Vårdcentralen Mösseberg, Falköping Projektredovisning 2004:4 1 Handledare: Birgitta Björklund, utvecklingsledare Centrum för verksamhetsutveckling i Västra Götalandsregionen, Göteborg

2

3 Sammanfattning På vårdcentraler i Primärvården Skaraborg finns 14 stycken anställda fotterapeuter som arbetar med medicinsk fotvård. Vi vill synliggöra fotterapeuternas arbetsuppgifter, uppdrag, kunskap och kompetens. Fotterapeuterna har en lång arbetslivserfarenhet inom vårdyrken och därmed också en hög medelålder. Det finns behov av rekrytering och ökade utbildningsinsatser till fotterapeut. Det finns ingenting så svårt att ta itu med Ingenting så vådligt att leda Ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en nya tingens ordning Machiavelli

4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND FOTPROBLEM VID DIABETES SYFTE MÅLSÄTTNING FRÅGESTÄLLNING METOD RESULTAT VÅRA ARBETSUPPGIFTER DIREKTIV FÖR FOTVÅRD BEHÖRIGHET INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD UTBILDNING TILL FOTTERAPEUT UTREDNINGAR OM FOTVÅRD OCH BEHOV AV UTBILDNING HUR STYRS PRIMÄRVÅRD? VÅRDPROGRAM KARTLÄGGNING Vårdcentralen Södra Ryd Mössebergs Vårdcentral SAMMANSTÄLLNING AV SVAREN PÅ ENKÄTEN MEDICINSK FOTVÅRD I PRIMÄRVÅRDEN, SKARABORG KOMMUNER, INVÅNARE OCH FOTTERAPEUTTJÄNSTER DISKUSSION PÅ GÅNG REFERENSLISTA BILAGOR Bilaga 1. Enkät till primärvårdens fotterapeuter Bilaga 2. Förteckning över arbetslivserfarenhet Bilaga 3. Egen kartläggning av Södra Ryd och Mösseberg

6

7 1 Inledning Primärvården Skaraborg har 14 st anställda fotterapeuter som arbetar i team på vårdcentralerna, men ensamma i yrkesrollen. Fotterapeuterna har bildat ett nätverk som träffas en gång per termin. Vi är två fotterapeuter anställda vid vårdcentralerna Södra Ryd, Skövde och Mösseberg, Falköping. Vi vill synliggöra vårt uppdrag, kunskap och arbetsuppgifter, i medicinsk fotvård för att arbeta med adekvata uppgifter på rätt vårdnivå samt att kunna kvalitetsutveckla våra verksamheter. I Skövde Kommun bor invånare (år 2003). Primärvården har 2 st heltidsanställda fotterapeuter. Kärnsjukhuset i Skövde har 2,5 tjänst fotterapeut på sin Fotmottagning vid Medicinmottagningen, med upptagningsområde Skaraborg. Skövde Kommun har 4,5 tjänst fotterapeut inom äldrevården. I Falköpings Kommun bor invånare (år 2003). Primärvården har 2 st heltidsanställda fotterapeuter. Falköpings Sjukhus, Medicinmottagningen, har 0,75 tjänst fotterapeut. Falköpings Kommun har ingen anställd fotterapeut utan hänvisar till privata vårdgivare. 2 Bakgrund Fotvårdens innehåll har allt från god hygien i form av egenvård till kvalificerad fotkirurgi. Yrket fotterapeut saknar skyddad yrkestitel och legitimation. Fotterapeuterna är en liten yrkesgrupp och som därför behöver varandras stöd i yrkesidentitet och nätverk (Jernberger & Jernberger 1996). Fotterapeuter kan arbeta på sjukhus, vårdcentral och inom den kommunala hälso- och sjukvården samt som egna företagare. Fotvård kan erhållas av privatpraktiserande fotterapeut, som tillhandahåller tjänster för personer som har lättare fotåkommor (Sveriges Fotterapeuters Riksförbund, 1989). Kommunalt anställda fotterapeuter hjälper i första hand handikappade individer och äldre personer med fotvård av omvårdnadskaraktär (Axelssons Gymnastiska Institut 2001). Medicinsk fotvård finns vid sjukhus och i Primärvården Skaraborg. Socialstyrelsen har i en utredning ( /88) definierat begreppet medicinsk fotvård som en behandling som ges efter det att en diagnos är ställd. Enligt utredningen skall medicinsk fotvård ges av en person med adekvat utbildning, verksam inom Hälso- och Sjukvården eller som arbetar i samråd med den som ordinerat behandlingen och som behandlar patientens grundsjukdom. Utgångspunkt för behandlingen är en remiss utfärdad på medicinska grunder. Verksamheten bedrivs som polikliniska besök där patienten betalar sjukvårdande behandling (Västra Götalandsregionen SN ). 1

8 Begreppet fotsjukvård har antagits av Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholm i avsikt att skilja sjukvårdande behandling inriktad på specifika fotproblem från skönhetsvård / pedikyr (Ernström, 2001). Omvårdnadsåtgärder, förebyggande insatser, diagnostik, vård och behandling av patienter utgör viktiga uppgifter som behöver dokumenteras för att uppnå en god och säker vård. De skall journalföras enligt patientjournallagen (Wilow, 2004). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen är kommuner och landsting skyldiga att medverka till finansiering av verksamhetsanalys, utvecklingsarbete och forskning för all personal, HSL 26.b (Wilow, 2004). 2.1 Fotproblem vid Diabetes Vi vet att merparten av våra patienter som erhåller medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg har grundsjukdom Diabetes. Förändringar i fötterna som orsakas av kärlpåverkan eller nervskada eller en kombination av dessa, leder till en kraftigt ökad risk för sår och infektioner. Amputationsrisken vid diabetes kan reduceras med minst 50 procent genom tillgång till preventiv och medicinsk fotvård, ett multidisciplinärt omhändertagande samt kontinuerlig uppföljning av diabetiker med fotproblem (Socialstyrelsen, 1999) En gemensam Europeisk överenskommelse, S:t Vincent-deklarationen, angav år 1989, som ett av sina femårsmål att antalet amputationer vid sjukdom diabetes skulle halveras (Ernström, 2001). Under de 15 år som gått har antal personer i Skaraborg som insjuknat i diabetes fördubblats (Organisatoriskt vårdprogram för Diabetes, Skaraborgs sjukhus/primärvården Skaraborg ). Sjukdomen är vanlig bland äldre. Omkring 20 procent av alla personer i Sverige som är över 80 år har diabetes (Socialstyrelsen, 1999). Fotvårdande behandling inom hälso- och sjukvården sker i team. Team är en mindre grupp som samarbetar i ett bestämt syfte. Teamwork är resultatet av ett lagarbete (Nationalencyklopedin, 1989). Team består oftast av läkare, sjuksköterska och fotterapeut samt även dietist, kurator, sjukgymnast och psykolog. (Organisatoriskt vårdprogram för Diabetes, Skaraborgs sjukhus/primärvården Skaraborg ). Personer som samarbetar runt patienten kan också vara ortopedskotekniker och hemvårdspersonal. Samtliga yrkesgrupper är organiserade i ett socialt system som för att det skall fungera krävs att dess funktionärer kommunicerar med varandra. Ju bättre kommunikationen är inom teamet, desto bättre fungerar helheten (resultatet för patienten) och att den totala arbetsmiljön blir mer trivsam (Tamm, 1983). 2

9 3 Syfte Att kartlägga och synliggöra medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg. Fotterapeuter; arbetsuppgifter, uppdrag i organisationen, kunskap och kompetens. 4 Målsättning - Att erhålla kunskap om hur vårt uppdrag, medicinsk fotvård i primärvården, styrs. - Att fotterapeuter skall arbeta i team på vårdcentral i Primärvården Skaraborg. - Att efter kartläggning av våra verksamheter, kvalitetsutveckla medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg. 5 Frågeställning Vad arbetar vi med som fotterapeuter i Primärvård Skaraborg? Vad styr verksamheten medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg? Vad styr primärvården Skaraborg? Vilka organisatoriska vårdprogram finns som berör medicinsk fotvård? Hur är befolkningsunderlagen och tjänstgöringsgraderna för primärvårdens fotterapeuter i kommunerna i Skaraborg? Hur många års arbetslivserfarenhet från vårdyrke och fotvård har Primärvården Skaraborgs fotterapeuter? Vilka utbildningar har fotterapeuterna i Primärvården Skaraborg? Finns pågående kvalitetsarbete inom fotvård? Görs uppföljning av verksamheten? Arbetar fotterapeuter i team på vårdcentraler? Hur ser det ut på våra egna verksamheter avseende innehåll; Besök, inkomna remisser, remissvar, var kommer remisserna ifrån och vem skriver dem? Diagnoser, ålder och kön? Förekomst av sår? Är patienten inskriven i kommunal vård? 3

10 6 Metod En deskriptiv studie som är en beskrivande metod. Genom att beskriva och nedteckna våra arbetsuppgifter. Genom kontakt med Skolverket och utbildningsinstitut har studieväg till fotterapeut framtagits. Genom kontakt med Primärvårdskansliet, Regionens Hus i Mariestad, har vårdprogram som berör fotvårdens organisation tagits fram. På frågan hur styrs Primärvården har svar funnits i litteratur som sökts och lånats på bibliotek samt på Internet på Regionens och Primärvårdens hemsidor. Genom att utföra en enkät till de 14 st anställda fotterapeuter och deras respektive avdelningsföreståndare i Primärvården Skaraborg med förfrågan om tjänstgöringsgrad, kunskap och utbildningar, pågående kvalitetsarbete, verksamhetsuppföljning och teamarbete. Bilaga 1. Vid Primärvårdens fotterapeuters höstmöte 14 september 2004 i Skara ställdes frågan om arbetslivserfarenhet från vårdarbete och antal yrkesverksamma år som fotterapeuter. Svar nedtecknades på adresslista. Bilaga 2. Sammanställning av resurser och befolkningsunderlag har gjorts med dokument överenskommelse mellan Hälso- och Sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg och Primäroch Tandvårdstyrelsen för åren och dokument överenskommelse mellan Hälso- och Sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Primär- och Tandvårdstyrelsen för åren Verksamhetsberättelser har gjorts genom kartläggning av våra egna verksamheter på vårdcentralerna Södra Ryd, Skövde, och Mösseberg, Falköping, av egen dokumentation i fotterapeutjournal i datasystem Profdoc och tidbok. Vi avgränsar oss till år Bilaga 3. Tidigare gjorda utredningar om behov av en högskoleutbildning för fotterapeuter finns. Dessa utredningar har vi kännedom om genom arbete i 10 poängs utbildning Diabetes för Fotterapeuter vid Skövde Högskola år 2000 samt via bevakning i fackpress och personaltidning KI-bladet (utges av Karolinska Institutet). Sommaren 2004 har dagspressen belyst behovet av en högskoleutbildning i fotvård. I dessa artiklar har hänvisats till tidigare gjorda utredningar om behov av skyddad yrkestitel och legitimation för fotterapeuter som säkerställer kompetensen hos fotterapeuterna. Utredningarna har beställts från Socialstyrelsen, Karolinska Institutet, fackförbundet Kommunal och Sveriges Fotterapeuters Riksförbund. 4

11 7 Resultat 7.1 Våra arbetsuppgifter Fotterapeuter behandlar fotbesvär av olika slag. Arbetsuppgifterna kan indelas i att göra en inspektion/bedömning, ge behandling och rådgivning, dokumentera i fotjournal samt följa upp vidtagna åtgärder. Våra arbetsuppgifter kan beskrivas enligt följande: Inspektion/bedömning omfattas av gång, rörelse och belastning, hud, naglar, deformitet samt val av strumpor och skor. Med hjälp av spegellåda kan belastning av fotsulan ses, för att vid behov kunna arrangera skoteknisk avlastning i form av individuella fotbäddar och anpassade skor. Cirkulation och känseln i ben och fötter mäts och registreras. Fotpulsar palperas på fotens ovansida och på ankels insida. Blodcirkulationen mäts med hjälp av blodtrycksmanschett och ultraljudsdoppler och kärlkvot räknas ut. Med monofilament kontrolleras känsel och med stämgaffel/biotesiometer kontrolleras det djupa vibrationssinnet. Fotvårdande behandling innefattar behandling av hud och nagelproblem samt omhändertagande av sår. Hudproblem kan vara rodnad, förhårdnader och liktornar på belastningsytor, hudsvamp och fotvårtor samt sår. Nagelåkommor kan vara kart- och svampnaglar, nageltrång, skadade naglar av psoriasis, eksem eller cirkulationsbrist. Vid fotsår utreds orsak till sårets uppkomst och kontakt arrangeras med diabetessköterska, distriktssköterska och/eller kommunsköterska samt läkare med behörighet att ordinera skoteknisk avlastning på ortopedteknisk avdelning. Vid kontakt med läkare avgörs behov av sårodling och behandling av sår samt eventuell remiss till infektionsklinik, kärlkirurg eller fotteam inom länssjukvården. Patienten kallas till återbesök för fortsatt omhändertagande och uppföljning av sår, egenvårdsinsats och för kontroll av användning av ordinerade hjälpmedel samt dess funktion. Alla iakttagelser och åtgärder dokumenteras och signeras på dator i för vårdcentralen gemensamt journalsystem. Rapport och kommunikation sker med läkare, diabetessköterska, distriktssköterska och med kommunens omvårdnadspersonal samt med fotmottagningen och ortopedtekniska avdelningen i länssjukvården. Patientutbildning i egenvård ges individuellt eller i grupp vid diabetesskola. Studerande tas emot för studiebesök/praktik. Yrkesetik för fotterapeuter är att hålla hög kvalitet på yrkeskunskapen, arbetets utförande, hygien, fortbildning och utveckling. Att iaktta tystnadsplikten och ge patienten ett bra bemötande och god omvårdnad (Sveriges Fotterapeuters Riksförbund, 1989) 5

12 7.2 Direktiv för fotvård För fotterapeuter verksamma inom Primärvården Skaraborg saknas formell arbetsbeskrivning. Medan direktiv för medicinsk fotvård får utgöra ramen till vår verksamhet. År 1992 fastställde landstinget i Skaraborg regler för medicinsk fotvård vid sjukdomstillstånd där det finns risk för påverkan av fotens funktion. Där framhölls att behandlingen är sjukvårdande behandling på remiss från läkare och diabetessköterskan. Remissen bör vara tidsbegränsad till ett år. Promemoria avseende medicinsk fotvård kom år Här betonas gränssnittet mot fotvård av omvårdnadskaraktär som vid nedsatt ADL-funktion, fysisk eller psykisk sjukdom som innebär oförmåga att sköta sina fötter då sådan fotvård är ett kommunalt ansvar (Landstinget Skaraborg, 1997). 7.3 Behörighet inom hälso- och sjukvård I Sverige får kvalificerat arbete med foten utföras av fotterapeut på remiss av läkare. Denna remiss är att se som delegation av arbetsuppgift från läkare. Fotterapeuten arbetar vetenskapligt genom att se orsak och verkan (Jernberger, A. & A., 1996). Fotterapeuter har reglerad utbildning inom hälso- och sjukvård men uppfyller inte kraven på legitimation och får ingen skyddad yrkestitel (Falk, V. & Nilsson, K., 1999). Fotterapeuterna räknas som hälso- och sjukvårdspersonal när de är offentligt anställda och biträder en legitimerad och lyder då under tillsyn av samhället under Åliggandelagen 1 punkt 2 och 3 (Fröberg, U., 1997). 7.4 Utbildning till fotterapeut Fram till år 1996 bedrevs en termins utbildning till fotterapeut. För inträde till kursen krävdes en grundläggande sjukvårdsutbildning (SÖ Lgy 78:6). Utbildning till fotterapeut ges idag som en ettårig påbyggnadsutbildning i Uppsala, Norrköping och Göteborg, efter gymnasieskolans treåriga omvårdnadsprogram. För att utföra medicinsk fotvård krävs förutom fotterapeututbildning även dokumenterad utbildning i diabetesvård, som finns i form av grundkurs och påbyggnadskurs i diabetes samt 10 poängs kurs i Diabetesvård/Medicinsk fotvård för fotterapeuter vid högskola. Utbildning om den reumatiska foten ges av Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet arrangerar specifika utbildningar om hudsjukdomar. 6

13 Vid Axelssons gymnastiska institut i Stockholm och Malmö finns privat utbildning till medicinsk fotterapeut. Där är utbildningstiden en termin. Denna utbildning kräver inga förkunskaper. Efter genomgången utbildning ges betyg och kursdiplom samt titeln Medicinsk fotvårdare. Denna utbildning ges under Statlig tillsyn (Axelssons Gymnastiska Institut, 2001). 7.5 Utredningar om fotvård och behov av utbildning Fotvårdens verksamhet, ansvar och vårdgivare har varit föremål för utredningar i flera omgångar. Följande utredningar om fotvård och behov av utbildning i medicinsk fotvård har gjorts för att skapa en grund för att nå en legitimation till fotterapeuter. Fotvårdsutredningen 1975 (SPRI 1136/97) Regeringens uppdrag om utredning rörande fotvård /88, (Socialstyrelsen, 1991) Fotvårdens uppgifter, innehåll, utbildning (Sveriges Fotterapeuters Riksförbund, 1989) Konsensusuttalande Diabetikers Fotproblem (SPRI, 1998) Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus (Socialstyrelsen, 1999) Rapport Utbildning i medicinsk fotvård (KI 5022/ Karolinska Institutet 2003) Dessa olika utredningar har tagit fram och definierat vårdnivåer för fotvård. De har påvisat behov av ökade utbildningsinsatser för fotterapeuter på högskolenivå. 7.6 Hur styrs primärvård? Primärvården är basen för allt hälso- och sjukvårdsarbete. Alla kommuner skall ha minst en vårdcentral med krav på närhet, tillgänglighet och kontinuitet (Falk, Nilsson, 1999). Preventiva åtgärder, specialiserad medicin och psykosomatisk verksamhet finns i nära samverkan för människan (Davidsson, 1986). På vårdcentralen är vårdcentralschefen ansvarig för verksamheten. Primärvården i Västra Götaland verkar som en offentlig utförarorganisation, som tillhandahåller hälso- och sjukvård på beställning från regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnder. Beställartjänstemän på Hälso- och Sjukvårdskansliet utreder människors behov av hälso- och sjukvård. Primärvårdsnämnden har en politisk styrelse. Politiker tar del av underlaget och ger utförare (vårdgivare) i uppdrag att ge invånare den hälso- och sjukvård de har behov av. Politikerna är tillsatta för att fatta kloka och förankrade beslut om resurstilldelning och resursfördelning, d.v.s. göra välgrundade prioriteringar, precisera mål och avväga mot tillgängliga resurser. De skall precisera mål som god hälsa, hög kvalitet i vården samt rättvisa och effektivitet. Resurser och verksamhet måste styras mot dess mål. Politisk och ekonomisk styrning samt uppföljning behöver samordnas. 7

14 Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen ansvarar för drift och förvaltning, utveckling samt tillser att uppdrag verkställs (http://www.vgregion.se). Primärvården i Skaraborg skall bedriva kompetensutveckling, forskning och utvecklingsarbete. Vidare skall Primärvården Skaraborg samordna utbildning för nya och reviderade vårdprogram i hela vårdkedjan, d v s kommunal, primärvård och sjukhusvård för att arbeta med medicinska effektmål. Kvalitetsarbete skall också ingå som en naturlig del i Primärvården Skaraborg (Västra Götalandsregionen, 2003). 7.7 Vårdprogram De organisatoriska vårdprogrammen, som berör medicinsk fotvård i vårdkedjan, är Bensår ( ) Diabetes ( ) Kronisk ledgångsreumatism reumatoid artrit (1995). Inaktuellt efter tillkomst av promemoria avseende medicinsk fotvård Kartläggning Kartläggning av våra egna fotmottagningar på Södra Ryds vårdcentral och Mössebergs Vårdcentral görs som en verksamhetsberättelse per vårdcentral. Det har visats sig vara omöjligt att ta ut de uppgifter ur journalsystem Profdoc, som krävs för en gemensam redovisning. Orsaken är att fotterapeuten i Skövde har bytt lokal och nätverksplats, vilken inte ger tillgänglighet till den gamla databasen. Dessutom har nya åtgärdskoder, nybesök/återbesök, införts i fotterapeutjournal efter 1 april 2003 samt markering i journal om att patienten är inskriven i kommunal vård har tillkommit år Det finns inget tillåtet system för samkörning av primärvård och kommunalvård. Vi har inte ansökt om etisk prövning för att göra denna kartläggning i utbildningen. 8

15 7.8.1 Vårdcentralen Södra Ryd Patienterna kommer från fem vårdcentralers upptagningsområde; Södra Ryd, Norrmalm, Billingen, Tidan och Timmersdala. Samtliga uppgifter är hämtade från tidbok. Antalet akuta och planerade patientbesök har varit 768 under 177 arbetsdagar. Inkomna remisser var 61 st och avslutade behandlingar var 43 st. Remissvar med bifogad journalkopia. Patientbehandlingar med diagnos diabetes var 628, vilket motsvarar 82 procent av patientunderlaget. Flertalet patienter är multipelt sjuka som t ex cirkulationsrubbningar. Patienter med reumatisk sjukdom är 74 behandlingar. Övriga 66 behandlingar har hudsjukdom, deformitet eller neurologisk sjukdom. Förekomst av sår på fot (inflammerat nageltrång) var 23 behandlingar. Behandlingar Södra Ryds vårdcentral 18% Behandlingar Södra Ryds vårdcentral 3% 82% 97% Diabetes Övriga Sår Övriga Åldersstrukturen för patienter är; upp till 40 år 9 st, mellan år 161 st, mellan år 267 st och äldre än 85 år 46 st. Den största gruppen är pensionärer som svarar för 2/3 av underlaget. Fördelningen mellan könen är lika, kvinnor 51 procent och män 49 procent. Remisserna kommer från: Vårdcentraler och privatläkare i Skövde, medicin- lungmedicin-, njurmedicin-, hud- och fotmottagningen vid KSS. Remisserna skrivs av: Läkare, diabetessköterskor, distriktssköterskor och fotterapeuter vid Skaraborgs sjukhus. Uppgift saknas om vilka patienter som är inskrivna i kommunal vård. Under år 2003 har information om egenvård/assisterad egenvård givits till vårdpersonal två gånger. Deltagande i diabetesskola (nydebuterade) har skett fyra gånger. Under samma tid har studerande till undersköterska, sjuksköterska och distriktssköterska som gör praktik i primärvårdsrehab på gamla sjukhuset Östermalm (tillhör Vårdcentralen Södra Ryd), Skövde, tagits emot. 9

16 7.8.2 Mössebergs Vårdcentral Patienterna kommer från tre vårdcentralers upptagningsområde; Floby, Mösseberg och Stenstorp. Samtliga uppgifter är hämtade ur Profdoc, om ej annat anges. Antal akuta och planerade patientbesök har varit 893 fördelade på 272 individer under 200 arbetsdagar. Inkomna remisser var 46 st och utgående remissvar var 32 st. Patienter med diagnos diabetes var 213, vilket motsvarar 78 procent av patientunderlaget. Flertalet patienter är multipelt sjuka. Patienter med reumatisk sjukdom är 24, med hudsjukdom 44, med cirkulationssjukdom 80, med neurologisk sjukdom 16 och med deformitet 39. Förekomst av sår på fot och/eller underben fanns hos 101 personer. Patienter Mössebergs Vårdcentral Patienter Mössebergs Vårdcentral 22% 37% 63% 78% Diabetes Övriga Sår Övriga Åldersstrukturen för patienter är; upp till 40 år 8 st, mellan år 94 st, mellan år 166 st och äldre än 85 år 32 st. Den största gruppen är pensionärer som svarar för 2/3 av underlaget. Fördelningen mellan könen är lika; män 51 procent och kvinnor 49 procent. Remisserna kommer från (inga uppgifter i Profdoc): Vårdcentraler och privatläkare i Falköping; medicinkliniken, SIF; medicin-, lungmedicin-, njurmedicin-, reumatolog-, barn-, hud- och fotmottagningarna vid KSS. Remisserna skrivs av (inga uppgifter i Profdoc): Läkare, diabetessköterskor, distriktssköterskor och fotterapeuter. Uppgift saknas om vilka patienter som är inskrivna i kommunal vård. Under år 2003 har information om egenvård/assisterad egenvård till allmänheten och vårdpersonal givits fem gånger. Deltagande vid diabetesskola har skett tre gånger. Under samma tid har studerande till undersköterska/sjuksköterska/distriktssköterska, som gör praktik i primärvårdsrehab och på vårdcentralen Mösseberg, tagits emot. 10

17 7.9 Sammanställning av svaren på Enkäten medicinsk fotvård i Primärvården, Skaraborg Svar har inkommit på samtliga 14 utskickade enkäter, men frågorna 2-4 har ej besvarats av alla. 1. Kompetens hos fotterapeuten Ja Nej Sjukvårdsbiträdeskurs 10 Undersköterskeutbildning/omvårdnadsutbildning 12 Fotterapeututbildning 14 Diabetesutbildning, grundkurs 12 Diabetesutbildning, fortsättningskurs 12 Utbildning om den reumatiska foten 10 Psoriasisutbildning 13 Utbildning om ben och fotsår 10 Högskoleutbildning 10 p Diabetes 6 5 Högskoleutbildning 10 p Medicinsk Fotvård Handledarutbildning för elever/studerande 3 4 Annan utbildning, om Ja ange vilken Finns Datautbildning, Ortopedi, Komplettering för undersköterska till skötare, Läkemedelsadministrering för undersköterskor. Högskoleutbildning 40p Gereontologi + 5 p utvecklingsstörning, 10p Vård och omsorg + 5p Etik. 2. Kvalitetsarbete / Utvecklingsarbete Ja Nej Finns pågående kvalitetsarbete fotvård inom ditt upptagningsområde Kommentar:- Omorganisation utgör en svårighet (1) - Besöksfrekvens, kön, ålder, ny- och återbesök för diabetiker och reumatiker (1) - Ja, dokumentation i journal Profdoc (2) - Ja, deltar i regelbundna träffar för fotterapeuter (3) - Ja, utvecklingsarbete Diabetes på Våc, där ingår fotvård (1) - Ja, tidigare har utvecklingsarbete gjorts i kvalitetscirkel (1)

18 3. Verksamhetsuppföljning Sker/görs kontinuerlig samt årlig verksamhetsuppföljning av medicinsk fotvård på din arbetsplats? Om svar Ja, vilka uppföljningar görs? -Verksamhetsberättelse (4) -Dokumentation i Profdoc (1) -Vet ej (1) -Utdrag av brevkontakt, mottagningsbesök, patientrelaterat arbete och telefon (1) -Medarbetarsamtal (1) -Fotterapeuten gör egen verksamhetsstatistik (efterfrågas ej) (1) 4. Teamarbete Ja Nej 3 7 Finns teamarbete, -diabetes, -sårvårdsgrupp, på din vårdcentral 7 5 Om svar Ja, vilka professioner ingår i teamet? -Metabola teamet (1) -Sårgrupp (1) -Läkare, diabetessköterska, dietist och fotterapeut (3) -Läkare, diabetessköterska, dietist, psykolog och fotterapeut (1) -Diabetessköterska och fotterapeut (1) -Ja och Nej (1) Hur går teamarbetet tillväga? -Träff en timma, patientfall diskuteras (1) -På diskussionsnivå (1) -Rådfrågar varandra vid behov (4) -Tidigare teamarbete har funnits (2) -Samarbete diabetessköterska-distriktssköterska (1) Hur ofta avsätts tid för gemensam genomgång i teamet? -En gång i veckan (1) -En gång varannan vecka med läkare (1) -En timma varannan månad (1) -Två timmar fyra gånger om året (1) -Var tredje månad (1) -Vid behov (1) -Tid avsätts ej (4) 5. Kommentarer Ja Nej Fotterapeuterna, 14st anställda i Primärvården Skaraborg, har mellan 16 och 43 års arbetslivserfarenhet från vårdyrken. Samtliga fotterapeuter har utbildning till fotterapeut och praktik från 3-40 år inom yrket. En av 14 saknar utbildning i diabetes för fotterapeuter. 12

19 7.10 Kommuner, invånare och fotterapeuttjänster Kommun Invånare Fotterapeuttjänst i primärvård Essunga Anbud Falköping % Grästorp Privat drift Gullspång Upphandling 50% Götene Anbud Hjo % Karlsborg % Lidköping % Mariestad % Skara % Skövde % Tibro % Tidaholm % Töreboda % Vara % 8 Diskussion Kunskap och kompetens behövs genom utveckling av de offentliga samtalen om sjukvården och genom investering i utbildning. Sjukvårdens professionella företrädare måste ge politiker och medborgare korrekta informationsunderlag för beslut. Personalen är en nyckelresurs. Personalens kunskap, färdighet och förhållningssätt till vårdarbetet är av avgörande betydelse för all utveckling och förändring. Det har framkommit att behov finns om kunskap avseende fotvårdsverksamheten hos beställarna i Primärvården Skaraborg på grund av beställarkansliets svar på enkät från Karolinska Institutet Dnr 5022/ i september 2002 med frågor om antal fotvårdande behandlingar, anställda fotterapeuter, deras kompetens och behov av utbildning på högskolenivå. Fotterapeuterna har en grundläggande sjukvårdsutbildning till undersköterska och samtliga har yrkesutbildning till fotterapeut, detta ger dubbelkompetens. För att arbeta med diabetessjuka fötter finns påbyggnadsutbildning i medicinsk fotvård alternativt diabetes för fotterapeuter. Sex fotterapeuter har genomgått 10 poängs högskolekurs. Ändå behövs en ökad utbildningsnivå på högskola för kunskap som ger kompetens för en legitimation. Fotterapeuterna bedömer, behandlar och ombesörjer att patienterna vid behov får ordination på ortopedskotekniska hjälpmedel samt följer upp dess funktion. För detta behövs utbildning för att erhålla ordinationsrätt. Med lång arbetslivserfarenhet framgår det att fotterapeuterna har hög medelålder. Inom en 10-årsperiod kommer flera av oss att gå i pension. Hur ser rekryteringen ut? Vid sju vårdcentraler arbetar fotterapeuten i team. Teamarbetet ser olika ut avseende vilka som medverkar i teamet, hur ofta man har träffar och hur man kommunicerar med 13

20 varandra. Vi kan konstatera att det är viktigt för oss fotterapeuter att ingå i teamverksamhet på respektive vårdcentral, eftersom våra patienter är multipelt sjuka. Tid för detta behöver avsättas, då fungerar kommunikationen mellan olika vårdgivare och resultatet för patienten blir bättre. Utifrån vår kartläggning ses behov av utvecklingsarbete och verksamhetsuppföljning på våra arbetsplatser. Detta görs endast på tre av vårdcentralerna. Det finns behov av att gemensamt diskutera och ange tydliga definitioner av vad som dokumenteras i fotjournal vid fotvårdande behandling, sår och nageltrång. Vid vår kartläggning ses olika förekomst av sår. Kan det vara så att fotterapeuten i Skövde tidigare år 2003 var lokaliserad utanför vårdcentral, utan tillgång till läkare och sjuksköterska samt att närheten till KSS fot- och bensårsmottagningar gör att patienter med sår haft sin fotvård där? Kommunens 4,5 tjänst fotterapeut kan också bidra till god preventiv fotvård. Till fotterapeuten i Falköping kommer patienter med ben- och fotsår för att få fotvårdande behandling. Sårkontroller görs på KSS. För att kvalitetssäkra våra verksamheter behövs ytterligare kartläggningsarbete av fotvård i Primärvården Skaraborg. För fortsatt kartläggningsarbete önskas medverkan från Primärvårdens vårdutvecklare. I vårt arbete med att försöka ta reda på hur vår verksamhet i primärvården styrs har vi tagit del av dokument Överenskommelse, Primärvården Skaraborg, som tar upp närsjukvård och slussenrutiner för att patienter skall få vård på rätt nivå i hela vårdkedjan. De anställda fotterapeuterna i Primärvården, Skaraborg bör få information om verksamhetsplanering för medarbetare från primärvårdsledningen. 8.1 På gång Högskoleutbildning för fotterapeuter ger en säker kompetens, skyddad yrkestitel och legitimation. Karolinska Institutet fortsätter arbetet på regeringens uppdrag med planering av högskoleutbildning för fotterapeuter enligt personlig kommunikation 22 oktober 2004 med fotvårdslärare Ann Lindström, LUCD, Huddinge. Nytt journalsystem på vårdcentralerna, PMO (Profdoc Medical Office), kommer att införas under år 2005, där skall fotterapeuterna deltaga i utvecklingsarbetet med ny journalstruktur enligt personlig kommunikation den 25 oktober 2004 med systemförvaltare för Profdoc Kickan Abrahamsson, IT-enheten Skaraborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna för Västra och Östra Skaraborg satsar extra pengar på fortsatt utveckling av teamarbetet i Primärvården för år 2005, enligt pressmeddelande den 28 oktober 2004 från Hälso- och sjukvårdskansliet, Mariestad (www.vgregion.se). 14

21 9 Referenslista Abrahamsson, K. Personlig kommunikation. Oktober Axelsons Gymnastiska Institut. (2001). Utbildning i Medicinsk Fotvård. Davidsson, J. (1986). Primärvård. Lund: Studentlitteratur. Ernström, U. (2001). Diabetesfoten i Focus. Västerås: Svenska Diabetesförbundet. Falk, V. & Nilsson, K. (1999). Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige. Lund: Studentlitteratur. Fröberg, U. (1997). Hälso- och sjukvårdens ledningsansvar. Lidingö: Institutet för Medicinsk Rätt AB. Jernberger, A. & A. (1996). Boken om foten. Falköping: Liber AB. Karolinska Institutet. (2003). Utbildning i medicinsk fotvård. KI 5022/ Solna. Landstinget Skaraborg. (1995). Organisatoriskt Vårdprogram avseende kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Primärvårdskansliet. Regionens Hus, Mariestad. Landstinget Skaraborg. (1997). Direktiv Medicinsk Fotvård. 2262/97. Primärvårdskansliet. Regionens Hus, Mariestad Lindström, A. Fotvårdslärare. Personlig kommunikation. Oktober Nationalencyklopedin. (1989). Höganäs: Bra Böcker AB. Skolöverstyrelsen. (1978). Lgy S 5 78:6 Utbildning till fotvårdsspecialist. Socialstyrelsen. (1991). Regeringens uppdrag om utredning rörande fotvård /88. Stockholm. Socialstyrelsen. (1999). Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. Version för hälso- och sjukvårdspersonal. Spri. (1975). Fotvårdsutredningen. Reg nr Spri. (1998). Diabetikers fotproblem. Spri tryck 317. Ödeshög: Spri. Sveriges Fotterapeuters Riksförbund. (1989). Fotvårdens uppgifter, innehåll, utbildning. Östersund. Tamm, M. (1983). Socialpsykologi. Göteborg: Esselte Studium. Wilow, K. (2004). Författningshandboken. Stockholm: Liber AB. Västra Götalandsregionen. (2000). Upphandling av medicinsk fotvård Skaraborg. SN Primärvårdskansliet. Regionens Hus, Mariestad. Skaraborgs sjukhus/primärvården Skaraborg. ( ). Organisatoriskt vårdprogram för Diabetes. Primärvårdskansliet. Regionens Hus, Mariestad. Skaraborgs sjukhus/primärvården Skaraborg. ( ). Organisatoriskt vårdprogram för Bensår. Primärvårdskansliet. Regionens Hus, Mariestad. Västra Götalandsregionen. (2003). Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg och Primär- och Tandvårdsstyrelsen, för åren Primärvården Skaraborg. Regionens Hus, Mariestad. Västra Götalandsregionen. (2003). Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och Primär- och Tandvårdsstyrelsen, för åren Primärvården Skaraborg. Regionens Hus, Mariestad. 15

22 FoU ENKÄT Till Bilaga 1 Fotterapeuter och avdelningsföreståndare på vårdcentraler inom Primärvården Skaraborg Hej! Vi är två fotterapeuter i primärvården, Siw Lambertsson på Vårdcentralen i Södra Ryd, Skövde och Ingeborg Lexén på Vårdcentralen Mösseberg i Falköping, som deltar i primärvårdens FoU-utbildning år I utbildningen skall vi göra ett arbete och vi har valt att göra en studie av Fotvårdsverksamheten i Primärvården Skaraborg med avgränsning till innehåll enligt bifogat frågeformulär. Vi skall också göra en mer ingående kartläggning av våra egna verksamheter på respektive vårdcentraler. Vi är därför tacksamma om ni vill ta er tid med att svara på våra frågor och skicka svaren till oss inom två veckor (senast den onsdagen den 18 augusti 2004). Är det något ni undrar över får ni gärna kontakta oss. Svaren skickas åter till Siw Lambertsson Södra Ryds Vårdcentral Skövde Tack för hjälpen! Skövde och Falköping i augusti 2004 Siw Lambertsson Ingeborg Lexén Tel: Tel: Enkät FOU

23 FoU ENKÄT Hur ser den medicinska fotvården ut på din vårdcentral i Primärvården, Skaraborg Vårdcentralens namn: Uppgiftslämnare: Tjänstgöringsgrad för fotterapeut(er): Upptagningsområde: 1. Kompetens hos fotterapeuten Sjukvårdsbiträdeskurs Undersköterskeutbildning/omvårdnadsutbildning Fotterapeututbildning Diabetesutbildning, grundkurs Diabetesutbildning, fortsättningskurs Utbildning om den reumatiska foten Psoriasisutbildning Utbildning om ben och fotsår Högskoleutbildning 10 p Diabetes Högskoleutbildning 10 p Medicinsk Fotvård Handledarutbildning för elever/studerande Annan utbildning, om Ja ange vilken Ja Nej 2. Kvalitetsarbete / Utvecklingsarbete Finns pågående kvalitetsarbete fotvård inom ditt upptagningsområde Om svar Ja, gör en kort beskrivning: Ja Nej Enkät FOU

24 FoU ENKÄT 3. Verksamhetsuppföljning Sker/görs kontinuerlig samt årlig verksamhetsuppföljning av medicinsk fotvård på din arbetsplats? Om svar Ja, vilka uppföljningar görs? Ja Nej 4. Teamarbete Finns teamarbete, -diabetes, -sårvårdvårdsgrupp, på din vårdcentral Om svar Ja, vilka professioner ingår i teamet? Ja Nej Hur går teamarbetet tillväga? Gör en kort beskrivning. Hur ofta avsätts tid för gemensam genomgång i teamet? Tack för att ni tog er tid med att svara på frågorna! Enkät FOU

25 Bilaga 2 Förteckning över arbetslivserfarenhet Vårdcentralsnamn Ort Vård och omsorg Hälso- och sjukvård Arbetslivserfarenhet Varav år som fotterapeut Ågårdens vårdcentral Lidköping 34 år 15 år Guldvingens vårdcentral Lidköping 37 år 17 år Tibro vårdcentral Tibro 20 år 10 år Vårdcentralen Oden Falköping 27 år 6 år Hjo vårdcentral Hjo 43 år 40 år Tidaholms vårdcentral Tidaholm 40 år 22 år Fotvården Mariestads sjukhus Mariestad 32 år 5 år Södra Ryds vårdcentral Skövde 35 år 34 år Mössebergs vårdcentral Falköping 31 år 15 år Vara vårdcentral Vara 27 år 3 år Karlsborgs vårdcentral Karlsborg 24 år 17 år Töreboda vårdcentral Töreboda 23 år 5 år Hentorps vårdcentral Skövde 30 år 20 år Skara vårdcentral Skara 16 år 13 år

26 Bilaga 3 FoU Kartläggning Hur ser det ut lokalt på vårdcentralerna Mösseberg och Södra Ryd avseende den medicinska fotvårdens innehåll år Besök Antal Nybesök Återbesök Avslutade patienter (behandlingar) 2. Patientens huvuddiagnos enligt journalsystem Profdoc och tidbok Diabetes Reumatisk sjukdom Hudsjukdom Cirkulationssjukdom Neurologisk sjukdom Deformitet Antal 3. Multipelt sjuka Antal Antalet multipelt sjuka 4. Åldersstruktur Antal <= 40 år år år >= 86 år 5. Kön Antal Kvinnor Män 6. Förekomst av sår nedom knät Antal Hur många patienter har sår nedom knät 7. Var kommer remisserna ifrån ange institution 8. Vem skriver remisser Antal Läkare Diabetessjuksköterska Ange övriga professioner Kartläggning FOU

27 FoU Kartläggning 9. Kommunal vård Antal Hur många patienter har hjälp från kommun / är inskriven i kommunal vård 10. Information om egenvård / assisterad egenvård Ja/Nej Antal Ger fotterapeuten information om egenvård/assisterad egenvård till allmänheten och vårdpersonal Hur ofta sker information 11. Diabetesskola och teammottagning Ja/Nej Antal Deltar fotterapeut i diabetesskola och teammottagning Hur ofta 12. Elever / Studerande Ja Nej Tar fotterapeuten emot elev/studerande Görs studiebesök hos fotterapeut av elev/studerande som gör praktik på vårdcentral Vilka kategorier av elever/studerande 13. Vilka vårdprogram finns som styr primärvårdens fotvård Kartläggning FOU

28 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax:

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-02-24 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: FOTSJUKVÅRD Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015

Resultat Mål och mått hösten 2015 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 2015 Resultat Mål och mått hösten 205 Det goda livet för sjuka äldre i Skaraborg 205 Mått Andel behandlingsansvarig läkare 20,0% 00,0% Västra Skaraborg 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% våren 203 hösten 203 våren 204

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

DIABETES Förebygga fotproblem, sår och amputation!

DIABETES Förebygga fotproblem, sår och amputation! DIABETES Förebygga fotproblem, sår och amputation! Ulrika Myrholm Diabetes/endokrinmottagningen Falu lasarett 161026,171023 Vårdprogram Diabetesfoten Se Dalarnas diabetesråd STRATEGI: 1. Regelbunden fotundersökning

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkäten riktar sig till verksamhet med ansvar för diabetesvården i alla landets kommuner och i stadsdelarna i Göteborg, Malmö

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 Enhet Primärvård Västra Götalandsregionen Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård 2017 En reviderad Krav- och kvalitetsbok, förfrågningsunderlag enligt lag (2008:962)

Läs mer

4. Uppdragsbeskrivning medicinsk fotvård

4. Uppdragsbeskrivning medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-11-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår i

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad )

Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad ) Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad 160229) Namn Område Adress Tel.nr Mail Kommunerna i Skaraborg Maria Hötomt Kjellberg Essunga kommun Essunga kommun 465 82 Nossebro Sture Olsson

Läs mer

Fina fötter. - förebyggande fotvård

Fina fötter. - förebyggande fotvård Fina fötter - förebyggande fotvård Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-564 82 1 00, Fax: 08-564 821 39 Pg: 481 31 35-3, Bg: 332-4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text:

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Nationella riktlinjer utvärdering 2015 Diabetesvård Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning

1. Syfte 2. Omfattning 3. Ansvar 4. Tillvägagångssätt 1) Bedömning 1. Syfte Nedanstående rutin ska säkerställa att bedömning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den enskilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla

Läs mer

Så arbetar vi med miljön 2007

Så arbetar vi med miljön 2007 Så arbetar vi med miljön 2007 Handlingsplan för... PRIMÄRVÅRDEN SKARABORG inledning Primärvården Skaraborg är en offentlig utförarorganisation för primärvård i Västra Götalandsregionen. Primärvårdens verksamheter

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad )

Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad ) Kontaktlista för avvikelserapporter i Skaraborg (Uppdaterad 150522) Namn Område Adress Tel.nr Mail Kommunerna i Skaraborg Maria Hötomt Kjellberg Essunga kommun Essunga kommun Socialkontoret 465 82 Nossebro

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Bondesson Apotekare 040-675 36 99 Asa.C.Bondesson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-26 Dnr 1602223 1 (5) Socialstyrelsen Dnr: 4.1.1-14967/2016 Yttrande om Remiss avseende

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare

SIQ. Processrapport från program i processutveckling 2006. Ögonkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare SIQ Processrapport från program i processutveckling 2006 Ögonkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Processledare: Zana Rekathati; ögonläkare Processdeltagare: Kristina Öberg Olsson; sjuksköterska CVU

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009.

Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde 2 september 2009. HSN 2009-04-28 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0807-0916 LS 0805-0494 Handläggare: Torsten Ibring Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) m fl om att införa mottagningar där

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård 1 1998-09-01 Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård Väststyrelsens styrgrupp för primärvård har lämnat förslag till gränsdragning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Ursäkta röran - vi bygger Primärvård 2.0

Ursäkta röran - vi bygger Primärvård 2.0 Ursäkta röran - vi bygger Primärvård 2.0 eva.pilsater-faxner@sll.se eva.henriksen@sll.se Nya förväntningar och behov Nätverkssjukvård Patientmedverkan Personcentrerad vård Följsamhet till vårdprogram ehälso-tjänster

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården

Syftet med ett balanserat styrkort för Närvården är att. Skapa en gemensam vision och gemensamma mål för Närvården Balanserat styrkort Vår verksamhetsidé ska stärka samverkan mellan primärvård, privat vård, kommunal vård och sjukhusvård för att försäkra vårdtagaren till en god och säker vård. Syftet med ett balanserat

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Slutrapport av projekt DIABETES

Slutrapport av projekt DIABETES HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2008-09-01 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Fotkomplikationer vid diabetes. Lars-Göran Sjöström Medicincentrum Endokrinsektionen NUS

Fotkomplikationer vid diabetes. Lars-Göran Sjöström Medicincentrum Endokrinsektionen NUS Fotkomplikationer vid diabetes Lars-Göran Sjöström Medicincentrum Endokrinsektionen NUS Fotkomplikationer vid diabetes Bakgrund Fotsår Skelett Diagnostik Behandling Fotteam Fotkomplikationer vid diabetes

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

86 Framtidens diabetesvård i Sörmland. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

86 Framtidens diabetesvård i Sörmland. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-25 11-26 LKD 03603 86 Framtidens diabetesvård i Sörmland Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2003-11-03 121 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Ingrid Nyhlén

Läs mer

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg

lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg Fastställt av OLA Gäller ej OLA Fastställt av Reo 200-0-09 Vårdsamverkan Reo sjuhärad Arbetsuppgifter för diabetesansvarig sjuksköterska (DA). Bilaga idor: Antal bilagor: Hälso- och sjukvården i södra

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm

2011-09-20. Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm 2011-09-20 Till äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm, önskar med denna skrivelse beskriva vår syn på munhälsans betydelse för den allmänna hälsan hos de mest sjuka äldre. Uppdraget att stärka de mest

Läs mer