Minnesanteckningar från Villagruppens tredje möte den 10 december på Utö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Villagruppens tredje möte den 10 december på Utö"

Transkript

1 Datum: Kristina Lindbom, Minnesanteckningar från Villagruppens tredje möte den 10 december på Utö Deltagare Björn Bodin Camilla Jönsson Ernst Karlsson Göran Hagman Kajsa Frisell Karin Lindmark Katarina Svärdh Mats Olofson Tore Johnsson Kristina Lindbom Mattias Svanold Organisation Lantmäteriet SSNf Rala Telenor IT&Telekomföretagen Konsumentvägledare Skellefteå SKL IP-Only Västra Götalandsregionen Inledning och lägesuppdatering Villagruppens fördjupningsstudier fortlöper enligt plan. Intervjuer är genomförda i fallstudien av hushållens val av accessteknik och resultaten kommer att presenteras och diskuteras på Villagruppens möte den 29 januari. Även resultaten av Konsumentverkets genomgång av avtalsvillkor kommer att presenteras på nästa arbetsgruppsmöte. PTS studie av priser för fiberanslutning till villa beräknas också kunna presenteras på mötet i januari. Diskussion I diskussionen lyftes behovet av att kartlägga hur fastighetsvärdet påverkas av fiberanslutning i villan. Kansliet kommer att undersöka möjligheterna att använda Mäklarsamfundets regelbundna enkät för att undersöka hur fastighetsvärdet påverkas av om villan har, eller inte har, tillgång till fiber. Bredbandsforum, PTS, Box 5398, Stockholm. Telefon: Webbplats: E-post:

2 Återkoppling från diskussion om dataunderlag Villagruppen betonar behovet av att fördjupa kunskapen om var det finns villor som har, respektive inte har, fiber samt förutsättningarna för snabbt bredband där det saknas fiber idag. Vid Villagruppens möte den 17 oktober presenterades och diskuterades det dataunderlag som PTS årligen samlar in i bredbandskartläggningen. Syftet med bredbandskartläggningen är att mäta tillgången till bredband bland hushåll och företag, d.v.s hos slutkunder. Kartläggning är inte uppdelad i en- och flerfamiljshus, utan visar vilka adresser som kan anslutas med olika typer av bredbandsaccess och inte vilken typ av hus som avses. Efter mötet den 17 oktober har PTS och berörda aktörer diskuterat dataunderlaget och vilka analyser som är möjliga utifrån befintligt underlag. PTS undersöker nu olika möjligheter att förbättra metoden för att kartlägga tillgången till bredband i enfamiljshus. Möjliga förbättringar, som dock saknar finansiering, är att koppla adresserna i bredbandskartläggningen till Lantmäteriets fastighets- och byggnadsregister alternativt att PTS blir medlem i Lantmäteriets geodataportal. Villagruppen kommer att ha ett särskilt möte i januari för att diskutera dataunderlag och analys av villamarknaden. Vid nästa styrgruppsmöte i Bredbandsforum vill Villagruppen betona vikten av att PTS får tillgång till nödvändigt underlag för analys av bredbandsmarknaden. Förutsättningar för bredband på Utö Thomas Hjelm från Utposten berättade om utmaningar och förutsättningar för bredband på Utö i Stockholms skärgård. Utö har sedan länge haft fiberanslutning till ön, men det finns flera utmaningar för att kunna dra nätet vidare till verksamheter och hushåll på ön. En stor del av Utö utgörs av naturreservat och mitt på ön finns ett stort militärt skjutfält som begränsar möjligheterna att använda området. Marken består dessutom till stor del av berg vilket medför höga kostnader för sprängning om fibern skulle grävas ner. Idag har skolan i Gruvbyn en lufthängd fiber som bekostats av kommunen och Utö Värdshus har fiberanslutning. Öns ca 250 bofasta och 300 fritidshus kan få bredband via kopparnätet (ADSL). Utö är ett populärt turistmål och det finns stort behov av servicelösningar som betaltjänster för besökare på ön, särskilt under sommarmånaderna. Sedan 2014 driver Destinationsbolaget Utö ett pilotprojekt i form av ett gratis Bredbandsforum 2/5

3 wifi-nät på ön (Utö for the win). Nätet täcker stora delar av Gruvbyn där bland annat Utö Värdshus, stugor och vandrarhem finns. Destinationsbolaget tillhandahåller lokala tjänster, betaltjänster och turistinformation i wifi-nätet. Efter presentationen guidade Thomas på ön och visade var det finns wifi-utrustning, lufthängd kabel till skolan samt naturskyddsområden och skjutfält. Villagruppens leverabler och kommunikationsinsatser Villagruppens slutrapport kommer att utgöra en viktig del av arbetsgruppens resultat. I slutrapporten presenteras Villagruppens identifierade utmaningar, förslag till lösningar och åtgärder samt fördjupningsstudierna om villaägare, avtalsvillkor och alternativa accesstekniker. På mötet den 10 december diskuterade villagruppen om gruppen ska, utöver kommunikation av slutrapporten, genomföra särskilda insatser för förbättrad kommunikation med villaägare. Deltagarna i gruppen pekade på behovet av neutral information till villaägare om nytta och egenskaper hos olika accesstekniker. Syftet med informationen skulle vara att öka konsumenters möjlighet att fatta välgrundade beslut vid val av bredbandslösning. Informationen bör presenteras på en webbplats och kunna anpassas för olika målgrupper. Ett förslag var att exempelvis ta fram särskild information för de ca villaägare som bor nära en fiberanslutning och kan ansluta sig till fiber för en kostnad under 30 tkr. Gruppen diskuterade även möjliga kanaler för att nå ut med informationen. En viktig kanal är deltagarna i Villagruppens egna direkta och indirekta kontakter med målgruppen. Andra förslag som nämndes var den nya konsumentsajten Hallå konsument och särskild information till konsumentvägledare, exempelvis genom att delta på konsumentvägledardagarna i maj. Beslut Villagruppen enades om att ta fram gemensam basinformation som beskriver egenskaper hos olika accesstekniker, avtalsvillkor samt behov och nytta med snabbt bredband. är att kommunikation med villaägare, såsom innehåll, målgrupper och möjliga kanaler, diskuteras vid ett särskilt möte i början av nästa år. Bredbandsforum 3/5

4 Diskussion om resultat i studie om alternativa accesstekniker Inför mötet hade gruppen tagit del av Stelacons kartläggning av alternativa accesstekniker för snabbt bredband till enfamiljshus. Vid mötet diskuterades resultaten i rapporten och möjliga slutsatser och förslag i Villagruppen. En fråga som diskuterades var vilka tekniker som kan bidra till målet att 90 procent av alla hushåll och företag bör få tillgång till 100 Mbit/s år Deltagare i gruppen betonade vikten av att villagruppen är teknikneutral. Villagruppen enades om att främja snabbt bredband till alla villor och inte särskilt inrikta sig på tekniker eller villor inom eller utanför 90-procentsmålet. För att främja snabbt bredband till alla villor diskuterade gruppen att föreslå ett nytt mål för villor utanför 90-procentsmålet om 100 Mbit/s. Ett förslag skulle kunna vara att inkludera EU:s mål om 30 Mbit/s i en eventuell ny bredbandsstrategi. Gruppen enades om att fortsätta förslagsdiskussionen i ett särskilt möte om alternativa accesstekniker för snabbt bredband. Gruppen diskuterade även spridning av resultaten i rapporten och enades om att ta fram neutral information om egenskaper hos olika accesstekniker baserat på underlaget i Stelacons rapport. Beskrivningen av accessteknikernas egenskaper bör kopplas till behov för olika typer av att tjänster, exempelvis i form av exempelfamiljer och deras nutida och framtida behov. Beslut Gruppen beslutade att ta fram neutral information om alternativa accesstekniker baserat på resultaten i Stelacons rapport. är att Villagruppen diskuterar möjliga åtgärder och förslag om alternativa accesstekniker vid ett särskilt möte i början av nästa år. Bredbandsforum 4/5

5 Kommande möten Följande möten är inplanerade i Villagruppen 29 januari: arbetsgruppsmöte med presentationer av fördjupningsstudier o intervjuer med villaägare och nätbyggare o konsumentverkets genomgång av avtalsvillkor o statistik om pris för anslutning Januari-februari: temamöten o dataunderlag och analys av villamarknaden o konsumentinformation o alternativa accesstekniker Prel. 19 mars: arbetsgruppsmöte med återkoppling från temamöten samt diskussion om förslag i slutrapporten Prel. 12 maj: Villagruppens avslutande möte Bredbandsforum 5/5

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Minnesanteckningar från det andra mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det andra mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2014-10-10 Mattias Svanold och Stina Levin, Bredbandsforums kansli Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det andra mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Carola Gunnarsson (ordförande)

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Datum: 2012-05-21 MISSIV TILL SLUTRAPPORT SAMBANDSGRUPPEN Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Kärnan i utmaningen med bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Fiber till Villa en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Datum 2010-06-30 PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Diarienummer 10-6256 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer

Marknadsanalys en överblick

Marknadsanalys en överblick Datum: 2013-02-11 Patrik Sandgren Telefon: 08-678 57 13 patrik.sandgren@pts.se Marknadsanalys en överblick Sammanfattning En empirisk genomgång av marknadsanalyserna som ligger till grund för beslut om

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer