---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7."

Transkript

1 / KOLLEKTVAVTAL , mellan SVERGES STJVAREFÖRBUND och SVENSKA ---- TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: / / { GÖfEBORGS STNER AB..

2 1. Avtalets omfattning. Kollektivavtalet omfattar alla arbeten, som utföres i stuveriföretagens regi. Exempel på sådana arbeten är lastning och lossning av fartyg, terminalarbeten,godsräkning, av- och påluckning; surrningsoch förtöjningsarbeten. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsplatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och ordningsregler samt i förhandljngsprotokoll och protokollsanteckningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning., 2. Avtalets g~ltighetstid. M:>m. 1. Detta avtal gäller fr o m den 1 mars 1977 t o m den 28 februari Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 oktober Sker ej uppsägning på sålunda bestänrl tid, gäller avtalet ytter- 1 ligare ett år 1 sänder med samma uppsägningstid. M:>m. 2. Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestänrla dagen kl M:>m. 3. Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestäm.ia dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. M:>m. 4. cke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptaganie om nytt avtal till motparten överlänma eventuella förslag till ändringar i avtalet.

3 .. 3 \ Ordinarie arbetstid. vecka. Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 tinmar per helgfri A. Dagarbetstid. Den ordinarie dagarbetstidens förläggning: a) Måndag - fredag kl moo en timmes måltidsrast. b). Mom. 1. Midsorrnnar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är a~betstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grunl av denna bestämnelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Mom. 2. Förläggning av måltid5rast. Måndag - fre:ag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan om ändrad rastindelning för hela hanmen, delar därav, eller speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrastdock endast med måltidsrastens längd. B. Skiftarbete. Vid behov av olika fonner av skiftarbete förlägges efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema, vilket skall ange arbetstidens början och slut samt raster.

4 Anm. avtalsbilaga 1. 3 Vid skiftarbete gäller särskilda tillämpningsregler enl. Protokollsanteckningar: nedan: 1. Arbetstidsschemat vid 2-skiftsarbete utläggs lämpligen enligt l:a skift Måndag - fredag (1 tim. rast) 42,5 tim. 2:a skift Måndag - fredag (1/2 tim rast) 37,5 tim. \ Anser arbetstagarna att 1/2 tirrones rast ej är tillräcklig, skall rasten utökas till 45 min eller 1 tinnne, och skall arbetstiden i rootsvarande grad förlängas. Ovanstående skifttider tillämpas såväl i terminalerna som i hamnen i övrigt, därest annat inte överenskonnnes. Anm. 1: Skifttider inom Torterminalen: ' _, ( ' -) l l:a skift måndag - fredag (1/2 tim rast) 2:a skift måndag - fredag (1/2 tim rast) Anm. 2 a: i skiftarbete. Arbetsgivaren äger föreskriva skyldighet att deltaga Anm. 2 b: Till skiftarbete fördelas arbetstagare på frivillighetens väg ur den vid bolaget anställda ej fast avdelade arbetsstyrkan. Arbetstagarna behöver ej arbeta andra skiftet mer än högst var tredje vecka. (Gäller personal anställd före 1/ ) Anm. 2 c: På arbetsplats med fast avdelad arbetsstyrka, där överenskonnnelse om skiftarbete träffats, gäller denna överenskonnnelse. På arbetsplats, där fast avdelad arbetsstyrka skall inrättas, är arbetsgivaren skyldig att innan arbetstagare beslutar sig för att inträda i sådan arbetsstyrka upplysa om huruvida skiftarbete kan bli aktu-. ellt för honom. (Gäller personal anställd före 1/ )

5 4 Anm. 2 d: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-c ovan, äger arbetsgivaren uttaga visstidsanställda (extra) arbetstagare för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 tirronar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. f. C. Särskild förläggning av arbetstiden. r '\ Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives under punkt A ovan, eller annan utjämning av arbetstiden - exempelvis för färjetrafik - upprättas efter överläggningar mellan de avtalsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidsschema för berörda arbetstagare. D. Förskjutning av ordinarie arbetstiden. J Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstiden kan efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden förläggas 111?'"&~/"S-. enligt lokalt upprättat 1 ' 19tidsschema. Anm. Vid arbete på FA-tid skall särskilda tillämpningsregler gälla, varom de avtalsslutande parterna i samråd med de lok~la parterna kan enas.

6 4. övertidsarbete. Mom. 1. När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Betra''ffande skyldi"gheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. (.?""\ l>bm. 2. r:<- ~ Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och ~Cf.!,-6 ~ helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alterna- ~ tivt kan arbetet förl äggas mellan kl , varvid dock arbets- /il:/,.,. - tiden för den enskilde arbetstagaren inte får öve~tiga 9 ti.nnnar.. 1~ Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall sanuna praxis söm.hittills tillämpåts i terminale1ia gälla, d v s individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3, "Nattvila". Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på inåndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag eller söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan nännast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna meddelas före sista måltid.srastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl )lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00)..~( ~. Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30) eller senare fram till kl (17. 30) betalas för inställelsen kr 91 :94 (82:.09)per gå Efter kl (17.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. J!...

7 7.. lön med kr 4 732: :- = 4 832:50 (4 400:-). Anm.: Vid full närvarotid är månadslönen densamma oavsett antalet arbetsdagar resp arbet.sstinunar på ordinarie tid i en viss månad. Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas~. stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisade lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. M:>m. 2. ' i. Visstidsanställda (extra) arbetstagare betalas med kr :61 (23:93) per timme. Protokollsanteckning: Visstidsanställd (extra arbetstagare) som uttagits och inställt sig till visst angivet arbete på ordinarie tid, är be~ättigad att åtnjuta ersättning med gällande timpenning för minst tre timmar. Y.an annat arbete beredas, utgår inte denna ersättning. Lärlingar till verkstadsarbete betalas enligt samma regler som för visstidsanställda (extra) arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare. Anm. till mom. 1 och 2. beloppen har inräknats tidigare passningsersättning,. transportersättning och hygienpengar. ~=---~-=lt>m. 3. "Skiftarbete. Till arbetstagare, som utför skiftarbete, utgår följande skifttillägg: / a) FM- och EM-skift kr 8:99 (8:03)/timme för tid som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. Skulle överenskommelse träff as om införande av annan skif tfo1in utgår för /timme c) Sön- och helgdagar från kl dagen före sön- och helgdagen till kl dagen efter sön- och helgdagen kr 17:99 (16:06)/.. timme.

8 8.. d) Storhelgsdrift (helkontinuerligt 2- eller. 3-skift) från kl Långfredag,.pingstafton, midsonunarafton, julafton, nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helger kr 69:23 ( 61 :81) / timme. Anm. 1: Skifttilläggen utgår även under hål tid på skiften. ( Anm. 2: För arbetstagare, som börjar respektive slutar FMeller EM-skift annan dag än måndag respektive fredag utbyts i den brutna arbetsveckan skifttillägget mot övertidstillägg. 1-bm. 4. ~! Till arbetstagare, som utfö! arbete på obekväm arbetstid enligt 3 punkt C ovan utgår följande OB~tillägg: Måndag - fredag kl ~1åndag - fredag kl Lördag kl söndag kl = 10:19 (9:10) = 17:98 (16:05) =28:76 (25:68) /timme /tir.nne /timme Från kl dagen före Trettondagen, 1 maj, Kristi Hinnnelsfärdsdag och. alla Helgons dag till kl första vardagen efter respektive helger = 32:3~ (28:.89) /tinune.c --, c i lbm. 5 Från kl 07~00 på Skärtorsdagen, Nyårsafton, Pingstafton, Midsormnarafton och Julafton till kl för~ta vardagen efter respektive helger 40:75 (36:38) Anm.: OB-tillägg utgår även under håltid. Till arbetstagare, som utför arbete på förskjuten ordinarie arbetstid, enligt 3 punkt D ovan, utgår följande FA-tillägg: /tinune. a) Per 8-tinnnarspass, som påbörjas vardagar mellan kl kr 150:- b) Per 8-tinnnarspass, som påbörjas vardagar mellan kl kr 190:-

9 9 c) Förskjuten arbetstid från kl lördagar' söndagar från kl oo måndag ~rgon samt från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till första vardagen efter respektive helger utgår gällande övertidstillägg för motsvarande tider. B. övertidsarbete. }bm. 1. Arbete på övertid betalas med SO % förhöjning. Som övertid räknas alla måltdisraster och den arbetstid av 2 tinunar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sarronanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast. 1-bm. 2. Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 i förhöjning.~ ~. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ordinarie tid ~ eller övertid. G r}--. JfA-t. e;,,, ( Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter EM-skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdagsaftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även när helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. 1-bm. 3. Vid övertidsarbete utgör p,undlönen för tillsvidareanställda per tinune. månadslönen på vilket över tidstillägg beräknas..2 l 't 3 per timme. 173 För visst idsanställda beräknas övertidstillägget på kr 26:61 (23:93} Anm. : månadslönen enligt ovanstc'l.ende formel inkluderas ej tillägg under 5 mom Vid arbet~ för arbetspl atsen gällande lön. C. Arbete i annan hamn än hemmahamnen. i annan hamn än hemmahamnen utgår betalning enligt

10 10 D. Beräk~ingsregler för lön och löneavdrag m m. Mom. 1. Vid all annan frånvaro än semester och betald permission_göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Avdrag å månadslönen får ej ske, då i samband med att arbetsuppgifter saknas, arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen~ ( ' ( För varje tinnnes frånvaro göres avdrag med 1/173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvarotinnnar överstiger 87 un1cr en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället ; månadslönen efter timlönsberäkning 173 Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas efter timlönsberäkning och om vederbörandes arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetade tinnnar. t.t>m. 2. Är arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinari~ arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Aron. Permission under högst en dag i anslutning t~ll helg medför inte löneavdrag för helgen. 6. Traktamenten vid arbete å främmande ort inom Norden. Vid arbete utom hemortsområdet/skeppningsdistriktet utgår till tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare följande ersättningar: Mom. 1. Fri resa.

11 i1 Mom. 2. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor/dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - kr 18:- b) Mer än 8 men högst 12 timmar - kr 36:- - c) Mer än 12 men högst 18 timmar - kr 52:- (46:-) d) Mer än 18 tinnnar kr 81:- (57:-:-) Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 55:-per natt. övernattningsersättning utgår ej, om arbetsgivaren tillhandahåller logi. De angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersättning. 7. Utbetalning av lön. Mom. 1. Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolönj. Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden fr om den ls:e i föregående månad och tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den ls:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till visstidsanställda (extra) arbetstagare utbet alas likaledes genom girolön. Girobesked sändes senast den ls:e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden fr om den ls:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den l:a t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. M:>m. 2. Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord.framställning taga del av bolagets löneuträkningar, arbetstidskort samt arbetstids (skift)schema.. "". '

12 i2... Protokollsanteckning 1: Parterna är ertse om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna un:ler avlöningsperiodens första hälft. Protokollsanteckning 2: avveckla förskottsbetalningen under år 1978, så att månadslönesystemet fullt genomförts fr om år Parterna är ense om att successivt 8..Arbetets ledning och fördelning. Mom. 1. Med iakttagande av lag och av avtalets bestärranelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej., :t>bm. 2. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare att avskedande eller uppsägning ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 9. Anställning av arbetstagare, arbetskårens indelning mm A. Anställning.. M:>m. 1. De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är tillsvidareanställda (ordinarie) visstidsanställda (extra) samt provanställda.

13 '"' i3 Vid tillsvidareanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetst_agare. Mom. 2. Under de första sex månaderna av anställningstiden är arbetstagaren anställd på prov, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren enats om annat. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut gäller en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Har underrättelse ej lämnats om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut, övergår provanställningen i tillsvidareanställning. Sådan underrättelse skall lämnas senast 14 dagar före prov~ periodens slut. Provanställning skall medtagas vid beräkning av anställningstid. Provanställningsformen skall i avlöningshänseende jämställas med tillsvidareanställning. M::>m. 3. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskonunelse om anställning för viss tid, när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbrytes vika. riatanställning, som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskonunelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om t i llsvidareanställning, om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. M:>m. 4.. Arbetsgivaren skall 1 samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackföreningen insända kopia av anställningsbevis, då arbetstagaren anställs på prov eller för viss tid.

14 .-----~-- -~ -., 14 B. Uppsägning. M:>m. 1. ( \-..Z""' För tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare gäller den uppsägningstid, som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas 1 lagen om anställningsskydd. Uppsägningstid räknas fr om dagen efter den dag, då uppsägning skett. Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestäm:! uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön och semesterersättning avdra ett belopp motsvarande grundlönen per dag gånger det antal dagar av uppsägningstiden arbetstagaren ej har tjänstgjort. Arbetstagare äger vid anställnings upphörande erhålla intyg, angivande tjänstgöringens art och omfattning. Anm.: Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller permitteras eller uppsäges från anställningen, lämnar arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa. Mom. 2. överenskonnnelse får träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från de i lagen om anställningsskydd gällande bestännnelserna om turordning vid uppsägning och permittering resp. företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn skall härvid tas till bl a yrkeskvalifikati9nerna. Begreppet driftsenhet skall, såvida ej annat överenskommes, avse företagets samtliga arbetsplatser på orten ifråga. Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetaref örbundet som part, kan lokal överenskonnnelse träffas om att turordningen skall avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten. C. Varning och suspension. 1) Om arbetstagare gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela honom skriftlig varning. Sådan åtgärd skall omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden.

15 1::> 2) Om arbetstagare gjort sig skyldig till förseelse/misskötsel.. som kan föranleda uppsägning eller avskedande skall arbetsgivaren överväga att ar:_vända disciplinpåföljd i form av suspens1on 1 stallef fö;=~ppsägning eller avsked. Om arbetstagaren har påkallat förhandling och yrkat att arbetsgivaren skall tillgripa disciplinpåföljd i stället för uppsägning eller uppsägning i stället för avsked får arbetsgivaren inte låta åtgärden gå i verkställighet förrän parterna förhandlat lokalt och/eller centralt. Om överenskommelse om suspension träffas skall arbetstagaren godkänna åtgärden. Under suspensionstiden har arbetsgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. D. Permittering. :tvbm. 1. Vid minskad arbetstillgång äger arbetsgivaren permittera arbetstagare. :tvbm. 2. ' ;/ Permitterad arbetstagare skall hålla arbetsgivaren underrättad om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela arbetsgivaren detta. M:>m. 3. överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuverifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid permitteringstillfället vid respektive företag gällande ordinarie lönen. '.

16 16 E. Lagen om anställningsskydd. Utöver vad som avtalats i A - D ovan gäller vad som stadgats i lagen om anställningsskydd. F. Skadeansvar.. För skador, som förorsakas av den anställde, gäller skadeståndslagen. 10. Fördelning till arbetsuppgifter m.m. l Lediga arbetstagare fördelas under tiden mån~ag - fredag. Fördelning kan även ske 2:fil47)sJ?ågåen<le arbete genom s k skiftning och överföring. A~skriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå inom resp. arbetsområde så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbets-. ~ tagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte.av fastavdelning. Protokollsanteckning: Arbetstagare är skyldig utföra alla arbeten som utföres i företagets regi. Beträffande lämpliga arbetsupp-, gifter för partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga.z. 3. Arbetsgivaren äger rätt att fritt disponera arbetstagarna. Fördelning-av lediga arbetstagare till nya arbetsuppgifter sker utan särskild turordning. ~1anantalet i gängen skali anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassning skall ske efter arbetsledningens bedömning.

17 Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetsskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas. 11. Transport av arbetskraft. (, Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom harnnornrådet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet hestäm:i tid. Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl,, utgår särskild transportersättning. med kr 6:44 (5:75)per nian. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transporter.sättning med kr 8:96 (8:-) per man för fram- och åter-. resa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen...., Protokollsanteckning: Med harnnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost t o m Älvsborgsharnnen i väst samt utmed södra älvstranden fr o m Dahlins järnlager i ost t o m Carnegiekajen i väst. Anm.: Beträffande Backalagret?ch Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av bolaget. Uttransport påbörjas å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl 15.SO och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall sanuna gälla som för Backalagret.

18 Semester och semesterlön. lvbin. 1. Semester och semesterlön utgår enligt lag. Uppdelning av semester kan ske på så sätt, att tre sarrnnanhängande veckor förlägges till. sorronaren enligt lokal överenskonunelse, medan återstoden kan förläggas till annan tid. M:>m. 2. \... Arbete i annan hamn likställes i semesterhänseende med arbete i herrnnahamnen. 13. Ordningsregl er.?>hm. 1. Arbetstagare skall noga iakttaga den överenskonuia arbetstiden. Arbetstagare åligger vidare att noggrannt och ordentligt fullgöra de arbeten, som han beordrats utföra, att vara nykter och skötsam, att ej

19 - = , utan tillåtelse av företagschefen eller dennes ställföreträdare lärrma arbetsplatsen, att vara aktsam om den materiel, som anförtrotts honom. och att i övrigt ställa sig företagschefens eller dennes ställföreträdares anvisningar till efterrättelse. M:>m. 2. Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: ~) Eget bröllop. Egen SO-årsdag. Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare. Nära anhörigs frånfälle. Nära anhörigs begravning. Plötsligt svårt sjukdomsfall hos henunaboende nära anhörig. Som nära anhörig rälalas make/maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. För att utöva rösträtt vid politiska val. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand St)'Tkas om arbetsgivaren :så begär! Permission beviljas av företagschefen eller av denne därtill förordnad person. nkallad arbetstagare äger inte rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsanuna. Frånvaro tili följd av giltigt förfall (sjukdom eller andra tvingande omständighe~er) skall snarast möjligt anmälas till arbetsledningen. 14. Förhandlingsordning. lt>m. 1. Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser (rättstvister) skall därom förhandlas

20 20 mellan de lokala parterna. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. lt>m. 2. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister) får dessa inte omedelbart föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. lt>m. 3. Respektive lokala fackföreningar förbinder sig att inte utan medgivande av sin hvuudorganisation under den tid detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. \ l ~ l / 1-bm. 4. Som.brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgandet i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagarorganisation, och skall sådant beslut i god tid skriftligen delges motpartens respektive förbundsstyrelse eller hmudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring. M:>m. 5. Qn part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten

21 senast inom tre månader, sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket gn.md a?, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 15. Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl. / Företaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och W. l-bm. 1. ( Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende (TGL) och avgångsbidrag (AGB) tjän~tegrupplivförsäkring.anmärkning: nnebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. l-bm. 2. Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (.AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP) samt mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring (TFY) skall til1ämpas på avtalsområdet.

22 \. ~ Anmärkningar Del av tinnne. För del av timme, ej överstigande S minuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersättning med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma bcräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt överdragskläder tillhandahålles enligt särskild överenskommelse. (. ~'1askinförare är skyldig att köra fram maskin i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början samt att återställa maskinen vid arbetstidens slut. Han är även skyldig att utföra viss kontroll och tillsyn av maskinen samt att inrapportera därvid gjorda iakttagelser. För dessa arbetsuppgifter utgår ersättning med kr. 1:00 pr körtinnna (ej övertidstillägg). Vid transport av maskiner utanför ordinarie arbetstid mellan Skandiahanmen - Älvsborgshamnen samt mellan hanmdelar inom rayonen Sannegården - Frihanmen utgår ett tillägg med kr. 10:- pr körning. Vid transport mellan ytterhamnen och innerhamnen samt mellan ~1ajnabbe och övriga hamndelar utgår ersättning för åtgången tid. '( Truckförare är skyldig att köra ut truck från garage i så god tid att,..... ( ( ; maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp arbetsplats vid arbetstidens början. Likaså är han skyldig köra hem maskinen vid arbetstidens slut. För denna ut- och hemkörning av maskinen utanför arbetstiden utgår ersättning med kr 2:90 per dag i de fall då arbetsplatsen ligger inom garagets rayon, exempelvis Majnabbegaraget - Majnabbehamnen, Masthuggsgaraget {inkl kaj skjul 29)-:-- Masthuggskajen och Stigbergskajen, Frihamnsgaraget - Frihamnsområdet;, Lundbygaraget - Lundbyhamnen, Sannegårdsgaraget - Sannegårdshamnen. Vid ev nya garage skall samma p11.incip gälla. övriga fall av ut- och hemkörning utgår ersätt~ing för 1/2 tim- ' me med gällande övertidstillägg. Protokollsanteckning: Skulle mer än 1/2 timme åtgå, skall ersättning utgå för åtgången tid. den mån spedalbestämmelse föreligger för terminalerna skall dessa fortfarande gälla.)

23 23... Förteckning över bilagor 1. Tillämpningsregler - skiftarbete. 2. Exempel på arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra. ~

24 i _. Avtals bilaga 1..! TLLÄMPNNGSREGLER - SKFTARBETE 1 Skiftformer Skiftarbete kan bedrivas som diskontinuerligt 2- och 3-skiftsarbete eller som kontinue'rligt/helkont"inuerligt 2- resp 3-skiftsarbete. Vid kontinuerligt skift görs uppehåll i skiftgången under vis sa angivna helger, medan någon planerad brytning av skiftgången inte sker vid helkontinuerligt skiftarbete. 2 Förutsättningar för skiftarbete 3 4 Skiftgång kan anordnas för perioder om minst två på varandra följa nde kalenderveckor vid 2-skiftsarbete och minst tre på varandra följande kalenderveckor vid 3-skiftsarbete. Skiftgången påbörjas alltid måndag men kan avslutas vilken veckodag som helst. Om skiftgå ngen måste avbrytas före 2-veckorsresp 3-veckorsperiodens utgång, utbytes - för den avkorta.de perioden - skifttillägget mot övertidstillägg. Skiftgången knyts till den enskilde arbetstagaren. Varsel om skiftarbete Arbetstagare, som skall påbörja skiftarbete, skall varslas härom senast tre dagar i förväg. Ang brytning av skiftarbete Som brytning av skiftgång avses inte de fall då arbetsfri helgdag, sjukdom eller annan frånvaro infailer under perioden. \ Dygns skifte Vid skiftarbete skall dygns skifte anses infalla vid FM-skiftets början. Arbetstidsschema, raster Vid diskontinuerligt 2-skiftsarbete sker växling mellan FMoch EM-skift på måndag.

25 \-' 2 'l'.411 E ) t j fl l 1 l!jwt ;,,1 1gg1: 1 tatie) n,,, l ff t:2 ( 1 (f mn1_atea:.. R zstga-gzs c 1 1 res ' 11> 1 ", e, Utfyllnads skift Arbetsgivaren äger rätt att vid (hel)kontinuerligt skift utta skillnad mellan avtalsenlig ordinarie arbetstid i form av utfyllnadsskift, sk U-skift, vilka antingen schemaläggs eller uttas flexibelt. 8 Vikariat Arbetstagare, som vikarierar för frånvarande arbetstagare, erhåller samma betalning som skulle ha utgått till den frånvarande arbetstagaren. 9 Eyte av skiftlag Vid byte av skiftlag får avgående skiftlag inte lämna arbetsplatsen förrän så många arbetstagare i pågående skiftlag inställt sig för att arbetet skall kunna igångsättas. Detta gäller i synnerhet då hänsyn till säkerheten på arbet:::platsen eller andra liknande omständigheter så påfordrar. 10. Nattvila A rbetstagare på EM-sk ift skall i ;amb.and.med att skift?c1ng upphör och åter gång till arbete p a ordinarie dagarbetstid sker erhålla minst 10 timmars nattvila.

26 .. Avt_alsbilaga 2. ; Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra Luckbasarbete. Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild l äkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet) Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4. Godsräknare " l l 5. Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhctshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (l~ndarbete). 6. Bandning av flats efter särskild instruktion och urval av arbetare. ~ ~ Fixering av pallar vid enhetsberedning. Rengöringsarbeten för bolaget. Vissa underhållsarbeten för bolagets väntrum och kaffestugor. Handräckning vid transporter och materialvård för bolaget. Vissa materialgårdsarbeten.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1977 mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet shr turist 07-12-21 08.47 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF shr

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984 SVERl!lES STUVAREFÖRBUND ANKOM 1984-0S- - 5 Besv...... ö V E R E N S K 0 M M E L S E mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 1.!!!!2~!!~!!~

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

PAN 01. Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

PAN 01. Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET PAN 01 Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare...3 1 Tillämpningsområde...3 2 Anställningens

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Cirkulär Nr 14 Maj 2010

Cirkulär Nr 14 Maj 2010 Cirkulär Nr 14 Maj 2010 Riksavtalet 2010 med IF Metall kompletteringar och kommentarer I Cirkulär nr 12, informerade vi kort om det nya Riksavtalet med IF Metall. I detta cirkulär följer närmare kompletteringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB Bilaga 1 (Förhandlingsprotokoll 2015-01-14) Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB DA Dansalliansen AB (Dansalliansen) och Teaterförbundet

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF SMF SHR 08 08-09-10 15.05 Sida 1 2007-09-01 2010-08-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Svenska Musikerförbundet, SMF Angående löner och anställningsvillkor för musiker, musikartister

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 2014-12-16 Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 Efter många förhandlingstillfällen har parterna till sist enats om ett avtal. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03

Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03 1 (11) Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03 Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03...1 Kapitel I Definitioner...2 Kapitel II Förhandling om upprättande av kollektivavtal...3

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer