---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7."

Transkript

1 / KOLLEKTVAVTAL , mellan SVERGES STJVAREFÖRBUND och SVENSKA ---- TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: / / { GÖfEBORGS STNER AB..

2 1. Avtalets omfattning. Kollektivavtalet omfattar alla arbeten, som utföres i stuveriföretagens regi. Exempel på sådana arbeten är lastning och lossning av fartyg, terminalarbeten,godsräkning, av- och påluckning; surrningsoch förtöjningsarbeten. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsplatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och ordningsregler samt i förhandljngsprotokoll och protokollsanteckningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning., 2. Avtalets g~ltighetstid. M:>m. 1. Detta avtal gäller fr o m den 1 mars 1977 t o m den 28 februari Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 oktober Sker ej uppsägning på sålunda bestänrl tid, gäller avtalet ytter- 1 ligare ett år 1 sänder med samma uppsägningstid. M:>m. 2. Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestänrla dagen kl M:>m. 3. Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestäm.ia dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. M:>m. 4. cke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptaganie om nytt avtal till motparten överlänma eventuella förslag till ändringar i avtalet.

3 .. 3 \ Ordinarie arbetstid. vecka. Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 tinmar per helgfri A. Dagarbetstid. Den ordinarie dagarbetstidens förläggning: a) Måndag - fredag kl moo en timmes måltidsrast. b). Mom. 1. Midsorrnnar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är a~betstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grunl av denna bestämnelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Mom. 2. Förläggning av måltid5rast. Måndag - fre:ag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan om ändrad rastindelning för hela hanmen, delar därav, eller speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrastdock endast med måltidsrastens längd. B. Skiftarbete. Vid behov av olika fonner av skiftarbete förlägges efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema, vilket skall ange arbetstidens början och slut samt raster.

4 Anm. avtalsbilaga 1. 3 Vid skiftarbete gäller särskilda tillämpningsregler enl. Protokollsanteckningar: nedan: 1. Arbetstidsschemat vid 2-skiftsarbete utläggs lämpligen enligt l:a skift Måndag - fredag (1 tim. rast) 42,5 tim. 2:a skift Måndag - fredag (1/2 tim rast) 37,5 tim. \ Anser arbetstagarna att 1/2 tirrones rast ej är tillräcklig, skall rasten utökas till 45 min eller 1 tinnne, och skall arbetstiden i rootsvarande grad förlängas. Ovanstående skifttider tillämpas såväl i terminalerna som i hamnen i övrigt, därest annat inte överenskonnnes. Anm. 1: Skifttider inom Torterminalen: ' _, ( ' -) l l:a skift måndag - fredag (1/2 tim rast) 2:a skift måndag - fredag (1/2 tim rast) Anm. 2 a: i skiftarbete. Arbetsgivaren äger föreskriva skyldighet att deltaga Anm. 2 b: Till skiftarbete fördelas arbetstagare på frivillighetens väg ur den vid bolaget anställda ej fast avdelade arbetsstyrkan. Arbetstagarna behöver ej arbeta andra skiftet mer än högst var tredje vecka. (Gäller personal anställd före 1/ ) Anm. 2 c: På arbetsplats med fast avdelad arbetsstyrka, där överenskonnnelse om skiftarbete träffats, gäller denna överenskonnnelse. På arbetsplats, där fast avdelad arbetsstyrka skall inrättas, är arbetsgivaren skyldig att innan arbetstagare beslutar sig för att inträda i sådan arbetsstyrka upplysa om huruvida skiftarbete kan bli aktu-. ellt för honom. (Gäller personal anställd före 1/ )

5 4 Anm. 2 d: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-c ovan, äger arbetsgivaren uttaga visstidsanställda (extra) arbetstagare för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 tirronar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. f. C. Särskild förläggning av arbetstiden. r '\ Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives under punkt A ovan, eller annan utjämning av arbetstiden - exempelvis för färjetrafik - upprättas efter överläggningar mellan de avtalsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidsschema för berörda arbetstagare. D. Förskjutning av ordinarie arbetstiden. J Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstiden kan efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden förläggas 111?'"&~/"S-. enligt lokalt upprättat 1 ' 19tidsschema. Anm. Vid arbete på FA-tid skall särskilda tillämpningsregler gälla, varom de avtalsslutande parterna i samråd med de lok~la parterna kan enas.

6 4. övertidsarbete. Mom. 1. När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Betra''ffande skyldi"gheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. (.?""\ l>bm. 2. r:<- ~ Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och ~Cf.!,-6 ~ helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alterna- ~ tivt kan arbetet förl äggas mellan kl , varvid dock arbets- /il:/,.,. - tiden för den enskilde arbetstagaren inte får öve~tiga 9 ti.nnnar.. 1~ Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall sanuna praxis söm.hittills tillämpåts i terminale1ia gälla, d v s individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3, "Nattvila". Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på inåndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag eller söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan nännast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna meddelas före sista måltid.srastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl )lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00)..~( ~. Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30) eller senare fram till kl (17. 30) betalas för inställelsen kr 91 :94 (82:.09)per gå Efter kl (17.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. J!...

7 7.. lön med kr 4 732: :- = 4 832:50 (4 400:-). Anm.: Vid full närvarotid är månadslönen densamma oavsett antalet arbetsdagar resp arbet.sstinunar på ordinarie tid i en viss månad. Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas~. stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisade lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. M:>m. 2. ' i. Visstidsanställda (extra) arbetstagare betalas med kr :61 (23:93) per timme. Protokollsanteckning: Visstidsanställd (extra arbetstagare) som uttagits och inställt sig till visst angivet arbete på ordinarie tid, är be~ättigad att åtnjuta ersättning med gällande timpenning för minst tre timmar. Y.an annat arbete beredas, utgår inte denna ersättning. Lärlingar till verkstadsarbete betalas enligt samma regler som för visstidsanställda (extra) arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare. Anm. till mom. 1 och 2. beloppen har inräknats tidigare passningsersättning,. transportersättning och hygienpengar. ~=---~-=lt>m. 3. "Skiftarbete. Till arbetstagare, som utför skiftarbete, utgår följande skifttillägg: / a) FM- och EM-skift kr 8:99 (8:03)/timme för tid som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. Skulle överenskommelse träff as om införande av annan skif tfo1in utgår för /timme c) Sön- och helgdagar från kl dagen före sön- och helgdagen till kl dagen efter sön- och helgdagen kr 17:99 (16:06)/.. timme.

8 8.. d) Storhelgsdrift (helkontinuerligt 2- eller. 3-skift) från kl Långfredag,.pingstafton, midsonunarafton, julafton, nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helger kr 69:23 ( 61 :81) / timme. Anm. 1: Skifttilläggen utgår även under hål tid på skiften. ( Anm. 2: För arbetstagare, som börjar respektive slutar FMeller EM-skift annan dag än måndag respektive fredag utbyts i den brutna arbetsveckan skifttillägget mot övertidstillägg. 1-bm. 4. ~! Till arbetstagare, som utfö! arbete på obekväm arbetstid enligt 3 punkt C ovan utgår följande OB~tillägg: Måndag - fredag kl ~1åndag - fredag kl Lördag kl söndag kl = 10:19 (9:10) = 17:98 (16:05) =28:76 (25:68) /timme /tir.nne /timme Från kl dagen före Trettondagen, 1 maj, Kristi Hinnnelsfärdsdag och. alla Helgons dag till kl första vardagen efter respektive helger = 32:3~ (28:.89) /tinune.c --, c i lbm. 5 Från kl 07~00 på Skärtorsdagen, Nyårsafton, Pingstafton, Midsormnarafton och Julafton till kl för~ta vardagen efter respektive helger 40:75 (36:38) Anm.: OB-tillägg utgår även under håltid. Till arbetstagare, som utför arbete på förskjuten ordinarie arbetstid, enligt 3 punkt D ovan, utgår följande FA-tillägg: /tinune. a) Per 8-tinnnarspass, som påbörjas vardagar mellan kl kr 150:- b) Per 8-tinnnarspass, som påbörjas vardagar mellan kl kr 190:-

9 9 c) Förskjuten arbetstid från kl lördagar' söndagar från kl oo måndag ~rgon samt från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till första vardagen efter respektive helger utgår gällande övertidstillägg för motsvarande tider. B. övertidsarbete. }bm. 1. Arbete på övertid betalas med SO % förhöjning. Som övertid räknas alla måltdisraster och den arbetstid av 2 tinunar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sarronanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast. 1-bm. 2. Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 i förhöjning.~ ~. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ordinarie tid ~ eller övertid. G r}--. JfA-t. e;,,, ( Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter EM-skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdagsaftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även när helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. 1-bm. 3. Vid övertidsarbete utgör p,undlönen för tillsvidareanställda per tinune. månadslönen på vilket över tidstillägg beräknas..2 l 't 3 per timme. 173 För visst idsanställda beräknas övertidstillägget på kr 26:61 (23:93} Anm. : månadslönen enligt ovanstc'l.ende formel inkluderas ej tillägg under 5 mom Vid arbet~ för arbetspl atsen gällande lön. C. Arbete i annan hamn än hemmahamnen. i annan hamn än hemmahamnen utgår betalning enligt

10 10 D. Beräk~ingsregler för lön och löneavdrag m m. Mom. 1. Vid all annan frånvaro än semester och betald permission_göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Avdrag å månadslönen får ej ske, då i samband med att arbetsuppgifter saknas, arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen~ ( ' ( För varje tinnnes frånvaro göres avdrag med 1/173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvarotinnnar överstiger 87 un1cr en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället ; månadslönen efter timlönsberäkning 173 Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas efter timlönsberäkning och om vederbörandes arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetade tinnnar. t.t>m. 2. Är arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinari~ arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Aron. Permission under högst en dag i anslutning t~ll helg medför inte löneavdrag för helgen. 6. Traktamenten vid arbete å främmande ort inom Norden. Vid arbete utom hemortsområdet/skeppningsdistriktet utgår till tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare följande ersättningar: Mom. 1. Fri resa.

11 i1 Mom. 2. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor/dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - kr 18:- b) Mer än 8 men högst 12 timmar - kr 36:- - c) Mer än 12 men högst 18 timmar - kr 52:- (46:-) d) Mer än 18 tinnnar kr 81:- (57:-:-) Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 55:-per natt. övernattningsersättning utgår ej, om arbetsgivaren tillhandahåller logi. De angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersättning. 7. Utbetalning av lön. Mom. 1. Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolönj. Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden fr om den ls:e i föregående månad och tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den ls:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till visstidsanställda (extra) arbetstagare utbet alas likaledes genom girolön. Girobesked sändes senast den ls:e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden fr om den ls:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den l:a t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. M:>m. 2. Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord.framställning taga del av bolagets löneuträkningar, arbetstidskort samt arbetstids (skift)schema.. "". '

12 i2... Protokollsanteckning 1: Parterna är ertse om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna un:ler avlöningsperiodens första hälft. Protokollsanteckning 2: avveckla förskottsbetalningen under år 1978, så att månadslönesystemet fullt genomförts fr om år Parterna är ense om att successivt 8..Arbetets ledning och fördelning. Mom. 1. Med iakttagande av lag och av avtalets bestärranelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej., :t>bm. 2. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare att avskedande eller uppsägning ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 9. Anställning av arbetstagare, arbetskårens indelning mm A. Anställning.. M:>m. 1. De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är tillsvidareanställda (ordinarie) visstidsanställda (extra) samt provanställda.

13 '"' i3 Vid tillsvidareanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetst_agare. Mom. 2. Under de första sex månaderna av anställningstiden är arbetstagaren anställd på prov, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren enats om annat. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut gäller en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Har underrättelse ej lämnats om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut, övergår provanställningen i tillsvidareanställning. Sådan underrättelse skall lämnas senast 14 dagar före prov~ periodens slut. Provanställning skall medtagas vid beräkning av anställningstid. Provanställningsformen skall i avlöningshänseende jämställas med tillsvidareanställning. M::>m. 3. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskonunelse om anställning för viss tid, när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbrytes vika. riatanställning, som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskonunelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om t i llsvidareanställning, om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. M:>m. 4.. Arbetsgivaren skall 1 samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackföreningen insända kopia av anställningsbevis, då arbetstagaren anställs på prov eller för viss tid.

14 .-----~-- -~ -., 14 B. Uppsägning. M:>m. 1. ( \-..Z""' För tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare gäller den uppsägningstid, som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas 1 lagen om anställningsskydd. Uppsägningstid räknas fr om dagen efter den dag, då uppsägning skett. Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestäm:! uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön och semesterersättning avdra ett belopp motsvarande grundlönen per dag gånger det antal dagar av uppsägningstiden arbetstagaren ej har tjänstgjort. Arbetstagare äger vid anställnings upphörande erhålla intyg, angivande tjänstgöringens art och omfattning. Anm.: Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller permitteras eller uppsäges från anställningen, lämnar arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa. Mom. 2. överenskonnnelse får träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från de i lagen om anställningsskydd gällande bestännnelserna om turordning vid uppsägning och permittering resp. företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn skall härvid tas till bl a yrkeskvalifikati9nerna. Begreppet driftsenhet skall, såvida ej annat överenskommes, avse företagets samtliga arbetsplatser på orten ifråga. Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetaref örbundet som part, kan lokal överenskonnnelse träffas om att turordningen skall avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten. C. Varning och suspension. 1) Om arbetstagare gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela honom skriftlig varning. Sådan åtgärd skall omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden.

15 1::> 2) Om arbetstagare gjort sig skyldig till förseelse/misskötsel.. som kan föranleda uppsägning eller avskedande skall arbetsgivaren överväga att ar:_vända disciplinpåföljd i form av suspens1on 1 stallef fö;=~ppsägning eller avsked. Om arbetstagaren har påkallat förhandling och yrkat att arbetsgivaren skall tillgripa disciplinpåföljd i stället för uppsägning eller uppsägning i stället för avsked får arbetsgivaren inte låta åtgärden gå i verkställighet förrän parterna förhandlat lokalt och/eller centralt. Om överenskommelse om suspension träffas skall arbetstagaren godkänna åtgärden. Under suspensionstiden har arbetsgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. D. Permittering. :tvbm. 1. Vid minskad arbetstillgång äger arbetsgivaren permittera arbetstagare. :tvbm. 2. ' ;/ Permitterad arbetstagare skall hålla arbetsgivaren underrättad om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela arbetsgivaren detta. M:>m. 3. överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuverifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid permitteringstillfället vid respektive företag gällande ordinarie lönen. '.

16 16 E. Lagen om anställningsskydd. Utöver vad som avtalats i A - D ovan gäller vad som stadgats i lagen om anställningsskydd. F. Skadeansvar.. För skador, som förorsakas av den anställde, gäller skadeståndslagen. 10. Fördelning till arbetsuppgifter m.m. l Lediga arbetstagare fördelas under tiden mån~ag - fredag. Fördelning kan även ske 2:fil47)sJ?ågåen<le arbete genom s k skiftning och överföring. A~skriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå inom resp. arbetsområde så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbets-. ~ tagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte.av fastavdelning. Protokollsanteckning: Arbetstagare är skyldig utföra alla arbeten som utföres i företagets regi. Beträffande lämpliga arbetsupp-, gifter för partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga.z. 3. Arbetsgivaren äger rätt att fritt disponera arbetstagarna. Fördelning-av lediga arbetstagare till nya arbetsuppgifter sker utan särskild turordning. ~1anantalet i gängen skali anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassning skall ske efter arbetsledningens bedömning.

17 Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetsskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas. 11. Transport av arbetskraft. (, Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom harnnornrådet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet hestäm:i tid. Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl,, utgår särskild transportersättning. med kr 6:44 (5:75)per nian. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transporter.sättning med kr 8:96 (8:-) per man för fram- och åter-. resa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen...., Protokollsanteckning: Med harnnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost t o m Älvsborgsharnnen i väst samt utmed södra älvstranden fr o m Dahlins järnlager i ost t o m Carnegiekajen i väst. Anm.: Beträffande Backalagret?ch Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av bolaget. Uttransport påbörjas å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl 15.SO och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall sanuna gälla som för Backalagret.

18 Semester och semesterlön. lvbin. 1. Semester och semesterlön utgår enligt lag. Uppdelning av semester kan ske på så sätt, att tre sarrnnanhängande veckor förlägges till. sorronaren enligt lokal överenskonunelse, medan återstoden kan förläggas till annan tid. M:>m. 2. \... Arbete i annan hamn likställes i semesterhänseende med arbete i herrnnahamnen. 13. Ordningsregl er.?>hm. 1. Arbetstagare skall noga iakttaga den överenskonuia arbetstiden. Arbetstagare åligger vidare att noggrannt och ordentligt fullgöra de arbeten, som han beordrats utföra, att vara nykter och skötsam, att ej

19 - = , utan tillåtelse av företagschefen eller dennes ställföreträdare lärrma arbetsplatsen, att vara aktsam om den materiel, som anförtrotts honom. och att i övrigt ställa sig företagschefens eller dennes ställföreträdares anvisningar till efterrättelse. M:>m. 2. Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: ~) Eget bröllop. Egen SO-årsdag. Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare. Nära anhörigs frånfälle. Nära anhörigs begravning. Plötsligt svårt sjukdomsfall hos henunaboende nära anhörig. Som nära anhörig rälalas make/maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. För att utöva rösträtt vid politiska val. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand St)'Tkas om arbetsgivaren :så begär! Permission beviljas av företagschefen eller av denne därtill förordnad person. nkallad arbetstagare äger inte rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsanuna. Frånvaro tili följd av giltigt förfall (sjukdom eller andra tvingande omständighe~er) skall snarast möjligt anmälas till arbetsledningen. 14. Förhandlingsordning. lt>m. 1. Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser (rättstvister) skall därom förhandlas

20 20 mellan de lokala parterna. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. lt>m. 2. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister) får dessa inte omedelbart föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. lt>m. 3. Respektive lokala fackföreningar förbinder sig att inte utan medgivande av sin hvuudorganisation under den tid detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. \ l ~ l / 1-bm. 4. Som.brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgandet i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagarorganisation, och skall sådant beslut i god tid skriftligen delges motpartens respektive förbundsstyrelse eller hmudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring. M:>m. 5. Qn part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten

21 senast inom tre månader, sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket gn.md a?, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 15. Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl. / Företaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och W. l-bm. 1. ( Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende (TGL) och avgångsbidrag (AGB) tjän~tegrupplivförsäkring.anmärkning: nnebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. l-bm. 2. Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (.AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP) samt mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring (TFY) skall til1ämpas på avtalsområdet.

22 \. ~ Anmärkningar Del av tinnne. För del av timme, ej överstigande S minuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersättning med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma bcräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt överdragskläder tillhandahålles enligt särskild överenskommelse. (. ~'1askinförare är skyldig att köra fram maskin i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början samt att återställa maskinen vid arbetstidens slut. Han är även skyldig att utföra viss kontroll och tillsyn av maskinen samt att inrapportera därvid gjorda iakttagelser. För dessa arbetsuppgifter utgår ersättning med kr. 1:00 pr körtinnna (ej övertidstillägg). Vid transport av maskiner utanför ordinarie arbetstid mellan Skandiahanmen - Älvsborgshamnen samt mellan hanmdelar inom rayonen Sannegården - Frihanmen utgår ett tillägg med kr. 10:- pr körning. Vid transport mellan ytterhamnen och innerhamnen samt mellan ~1ajnabbe och övriga hamndelar utgår ersättning för åtgången tid. '( Truckförare är skyldig att köra ut truck från garage i så god tid att,..... ( ( ; maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp arbetsplats vid arbetstidens början. Likaså är han skyldig köra hem maskinen vid arbetstidens slut. För denna ut- och hemkörning av maskinen utanför arbetstiden utgår ersättning med kr 2:90 per dag i de fall då arbetsplatsen ligger inom garagets rayon, exempelvis Majnabbegaraget - Majnabbehamnen, Masthuggsgaraget {inkl kaj skjul 29)-:-- Masthuggskajen och Stigbergskajen, Frihamnsgaraget - Frihamnsområdet;, Lundbygaraget - Lundbyhamnen, Sannegårdsgaraget - Sannegårdshamnen. Vid ev nya garage skall samma p11.incip gälla. övriga fall av ut- och hemkörning utgår ersätt~ing för 1/2 tim- ' me med gällande övertidstillägg. Protokollsanteckning: Skulle mer än 1/2 timme åtgå, skall ersättning utgå för åtgången tid. den mån spedalbestämmelse föreligger för terminalerna skall dessa fortfarande gälla.)

23 23... Förteckning över bilagor 1. Tillämpningsregler - skiftarbete. 2. Exempel på arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra. ~

24 i _. Avtals bilaga 1..! TLLÄMPNNGSREGLER - SKFTARBETE 1 Skiftformer Skiftarbete kan bedrivas som diskontinuerligt 2- och 3-skiftsarbete eller som kontinue'rligt/helkont"inuerligt 2- resp 3-skiftsarbete. Vid kontinuerligt skift görs uppehåll i skiftgången under vis sa angivna helger, medan någon planerad brytning av skiftgången inte sker vid helkontinuerligt skiftarbete. 2 Förutsättningar för skiftarbete 3 4 Skiftgång kan anordnas för perioder om minst två på varandra följa nde kalenderveckor vid 2-skiftsarbete och minst tre på varandra följande kalenderveckor vid 3-skiftsarbete. Skiftgången påbörjas alltid måndag men kan avslutas vilken veckodag som helst. Om skiftgå ngen måste avbrytas före 2-veckorsresp 3-veckorsperiodens utgång, utbytes - för den avkorta.de perioden - skifttillägget mot övertidstillägg. Skiftgången knyts till den enskilde arbetstagaren. Varsel om skiftarbete Arbetstagare, som skall påbörja skiftarbete, skall varslas härom senast tre dagar i förväg. Ang brytning av skiftarbete Som brytning av skiftgång avses inte de fall då arbetsfri helgdag, sjukdom eller annan frånvaro infailer under perioden. \ Dygns skifte Vid skiftarbete skall dygns skifte anses infalla vid FM-skiftets början. Arbetstidsschema, raster Vid diskontinuerligt 2-skiftsarbete sker växling mellan FMoch EM-skift på måndag.

25 \-' 2 'l'.411 E ) t j fl l 1 l!jwt ;,,1 1gg1: 1 tatie) n,,, l ff t:2 ( 1 (f mn1_atea:.. R zstga-gzs c 1 1 res ' 11> 1 ", e, Utfyllnads skift Arbetsgivaren äger rätt att vid (hel)kontinuerligt skift utta skillnad mellan avtalsenlig ordinarie arbetstid i form av utfyllnadsskift, sk U-skift, vilka antingen schemaläggs eller uttas flexibelt. 8 Vikariat Arbetstagare, som vikarierar för frånvarande arbetstagare, erhåller samma betalning som skulle ha utgått till den frånvarande arbetstagaren. 9 Eyte av skiftlag Vid byte av skiftlag får avgående skiftlag inte lämna arbetsplatsen förrän så många arbetstagare i pågående skiftlag inställt sig för att arbetet skall kunna igångsättas. Detta gäller i synnerhet då hänsyn till säkerheten på arbet:::platsen eller andra liknande omständigheter så påfordrar. 10. Nattvila A rbetstagare på EM-sk ift skall i ;amb.and.med att skift?c1ng upphör och åter gång till arbete p a ordinarie dagarbetstid sker erhålla minst 10 timmars nattvila.

26 .. Avt_alsbilaga 2. ; Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra Luckbasarbete. Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild l äkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet) Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4. Godsräknare " l l 5. Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhctshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (l~ndarbete). 6. Bandning av flats efter särskild instruktion och urval av arbetare. ~ ~ Fixering av pallar vid enhetsberedning. Rengöringsarbeten för bolaget. Vissa underhållsarbeten för bolagets väntrum och kaffestugor. Handräckning vid transporter och materialvård för bolaget. Vissa materialgårdsarbeten.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31. Lageravtalet

ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31. Lageravtalet ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31 Lageravtalet Kollektivavtal mellan Elgrossisternas Arbetsgivareförening och Handelsanställdas förbund 2007.04.01 2010.03.31

Läs mer

Kraftverksavtalet. 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet

Kraftverksavtalet. 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet Kraftverksavtalet 2013-2016 Gällande fr o m 2013-04-01 2016-03-31 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening och Svenska

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2010-31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2010-2012 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2010 31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal 2013-2016. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30

Kollektivavtal 2013-2016. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30 Kollektivavtal 2013-2016 för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtalets omfattning 2 1 Arbetets

Läs mer

2013-2016. Gruventreprenadavtalet

2013-2016. Gruventreprenadavtalet 2013-2016 Gruventreprenadavtalet i Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner av parter och begrepp i detta

Läs mer

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008 Bussbranschavtalet Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 8 januari 2003 31 maj 2008 med ändringar enligt avtal 30 juni 2005 1 Innehållsförteckning Parter 1 Giltighetstid

Läs mer

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1 juni 2008 31 maj 2011

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 1 juni 2008 31 maj 2011 Bussbranschavtalet Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 1 juni 2008 31 maj 2011 1 2 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning...7 2 Arbetets ledning m m...7 mom 1 Arbetets

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal

Kollektivavtal. Stål och Metall. Kollektivavtal 2010 2011 Kollektivavtal Stål och Metall mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Stål och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal

KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal shr casino 07-12-11 16.32 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Casinopersonal Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 shr casino 07-12-11 16.32 Sida 2

Läs mer

Elektroskandiaavtalet 2012-2013

Elektroskandiaavtalet 2012-2013 Elektroskandiaavtalet 2012-2013 Gällande 2012-09-01 2013-09-30 Anställda vid Elektroskandia Sverige AB TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet 1 Kap Allmänna bestämmelser sid

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

kollektivavtal 2010 2012

kollektivavtal 2010 2012 kollektivavtal 2010 2012 allokemisk industri Övriga gällande avtal och överenskommelser mellan parterna Huvudavtal SAF-LO (förhandlingsordning m m) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, SAF-LO/PTK Avtal

Läs mer

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer