Göteborg KOLLEKTIVAVTAL mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB"

Transkript

1 Göteborg KOLLEKTIVAVTAL mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

2 -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET ~ Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

3 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten, som utföres i stuv'eriföretagens regi. Exempel på sådana arbeten är lastning och lossning av fartyg, terminalarbeten, godsräkning, avoch påluckning, surrnings- och förtöjningsarbeten. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsolatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelr, löner och ordn:ngsregler samt i förhandlingsprotokoll och protokollsanteckningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning. 2 Avtalets giltighetstid Mom.I Detta avtal gäller fr o m den 1 mars 1978 t om den 31 oktober Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 juli Sker ej uppsägning på sålunda bestämd tid, gäller avtalet ytterligare ett år i sänder med samma uppsägningstid. Anm. Villkoren för andra avtalsåret (1 / / ) regleras senare i enlighet med överenskommelsen för stuve _ facket av den 19 maj Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestämda dagen L] :/ Mom. 3 Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestäm- da dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. 3

4 Mom.4 Icke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptagande om nytt avtal till motparten överlämna eventuella förslag till ändringar i avtalet. 3 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timm per helgfri vecka. A. Dagarbetstid Den ordinarie dagarbetstidens förläggning: a) Måndag-fredag kl med en timmes måltidsrast. b) Midsommar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Mom. I Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är arbetstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grund av denna bestämmelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Förläggning av måltidsrast Måndag-fredag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan oro ändrad rastindelning för hela hamnen, delar därav, ell speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. 4 Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrast dock endast med måltidsrastens längd. /forn. 3 Parterna är ense om att för uppgörande av ändamålsenliga pass-/ skiftscheman kan avsteg i erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila i 4 kap 6 Arbetsmiljölagen. Vid schemaläggning skall dock iakttas ( r.i.tt veckovilan utgör minst 24 timmar per 7-dygnsperiod. B. Skiftarbete Vid behov av olika former av skiftarbete förlägges efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema, vilket skall ange arbetstidens början och slut samt raster. Anm. I: Vid skiftarbete gäller särskilda tillämpningsregler enl. avtalsbilaga I. Anm. 2 a: Arbetsgivaren äger föreskriva skyldighet att deltaga i skiftarbete. Anm. 2 b: Personal, anställd före den 1 mars 1970, kan endast på frivillighetens väg uttagas till skiftarbete. Anm. 2 c: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-b ovan, äger arbetsgivaren uttaga visstidsanställda (extra) arbetstagare för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 timmar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. '::. Särskild förläggning av arbetstiden Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives under punkt A ovan, eller annan utjämning av arbetstiden - exempelvis för färjetrafik - upprättas efter överläggningar mellan de av- 5

5 talsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidsschema för berörda arbetstagare. D. Förskjutning av ordinarie arbetstiden Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstiden kat1 efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden förläggas enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Anm.: Vid arbete på FA-tid skall särskilda tillämpningsregler gälla, varom de avtalsslutande parterna i samråd me de lokala parterna kan enas. 4 övertidsarbete Mom. l När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Beträffande skyldigheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alternativt kan arbetet förläggas mellan kl , varvid dock arbetstiden för den enskilde ar, betstagaren inte får överstiga 9 timmar. Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall samma praxis som hittills tillämpats i terminalerna gälla, dvs individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3, "Nattvila." Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på måndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag el- 6 ler söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan närmast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna med ~elas före sista måltidsrastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl (lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00). Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30), eller senare fram till kj (17.30) betalas för inställel- ' sen kr.~per gång. Efter kl (17.30) betalas enligt/()0,f,.tj 1 reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. Arbetstagare, som på kallelse av arbetsgivaren inställt sig för utförande av visst angivet arbete på övertid, är berättigad att, i händelse detta arbete av någon anledning inställes eller avbrytes, erhålla ersättning för minst 3 timmar. Om pågående arbete på övertid, efter detsamma pågått i 3 timmar, avbrytes av anledning, varöver arbetsgivaren råder, utgår ersättning till arbetstagarna för hela den beordrade övertiden. Denna bestämmelse gäller ej färdigkörningar. Tillsvidareanställda (ordinarie) arbetstagare, som frivilligt vill ställa sig till förfogande för arbete på lördag resp. sön- Uer helgdag anmäler detta senast torsdag kl 12.00, eller Gm lördagsarbete avser "egen båt" senast fredag vid middagsrasten. Besked om vilka som avses användas till arbete lämnas vederbörande arbetstagare senast fredag kl Arbetstagare, som meddelats om lördagsarbete, garanteras ersättning för minst 5 timmar. Arbetstagare, som meddelats ( m sön- eller helgdagsarbete garanteras ersättning för minst 6 timmar. Vid övertidsarbete, då detsamma kan avslutas inom två timmar, har arbetstagarna skyldighet att kvarstanna, därest arbetsgivaren så påfordrar, och färdigställa arbetet utan rast. 7

6 Cf Skyldighet att kvarstanna gäller ej arbetstagare, som kan förebringa bärande skäl för att han ej kan kvarstanna. Vid annat övertidsarbete hålls rast enligt arbetsgivaren"' val, dock att, om rasten förlängs utöver en timme, så sk~ detta ske efter överenskommelse. Mom.3 Nattvila Arbetstagare, som utfört övertidsarbete till kl ler senare tidpunkt, behöver inte inställa sig till nytt arbett: förrän 10 timmar efter övertidsarbetets slut. Pågår övertidsarbete till senare tidpunkt än behöver arbetstagaren inte inställa sig till nytt arbete samma dag. 5 Arbetslön och övriga ersättningar A. Ordinarie arbetstid Mom. I Till tillsvidareanställda (ordinarie) arbetstagare utgår må- 1,.Lf, nadslön med kr 5.066:05 (4.966: :-)..- 'c...,;r A V ' df S: l,1 l~j:1-6.d 0 'JO ru nm.: d1 d i u i narvarotl ar mana sonen ensamma "l t' oavsett antalet arbetsdagar resp arbetstimmar på ordinarie D 1 13 tid i en viss månad. Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas, stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisa lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. Visstidsanställda (extra) arbetstagare betalas med 27 :96 per timme., tj-1, ~3 ~"J 0 1 l/ / Protokollsanteckning: Visstidsanställd (extra) arbetstagare, som uttagits och inställt sig till visst angivet arbete på ordinarie tid, är berättigad att åtnjuta ersättning med gäl- 8 l!ande timpenning för minst tre timmar. Kan annat arbete beredas, utgår inte denna ersättning. Lärlingar till verkstadsarbete betalas enligt samma regler )m för visstidsanställda (extra) arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare. Anm. till mom 1 och 2. I beloppen har inräknats tidigare passningsersättning, transportersättning och hygienpengar. ( vlom. 3 Skiftarbete Till arbetstagare, som utför skiftarbete, utgår följande skifttillägg: 9,,r-::;_ - ' '1 gz a) FM- och EM-skift kr 9: 10 per timme för tid som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden (vid kontinuerlig drift 10:11). /0,,s--[{'-.:-/f>C/2- Skulle överenskommelse träffas om införande av annan skiftform utgår för J ')...- t6, "t J- b) NATT-skift kr 12:73 per timme (vid kontinuerlig drift 14:16). / J, 'b'v c) Sön- och helgdagar från kl dagen före sön- och, helgdagen till kl dagen efter sön- och helgdagen.- 11 ri' k.r 18:21 per timme (vid kontinuerlig drift 20:22).... U, f J d) Storhelgsdrift (helkontinuerligt 2- eller 3-skift) från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helger kr 70:06 per timme., 7-J', G. 9 Anm. 1: Skifttilläggen utgår även under håltid på skiften. Anm. 2: För arbetstagare, som börjar respektive slutar FM- eller EM-skift annan dag än måndag respektive fredag i den brutna arbetsveckan skifttillägget mot övertids C tbyts..ilägg. Mom.4 Till arbetstagare, som utför arbete på obekväm arbetstid enligt 3 punkt C ovan utgår följande OB-tillägg: 9

7 Måndag-fredag kl Måndag-fredag kl Lördag kl söndag kl Från kl dagen före Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag och Alla Helgons dag till kl första vardagen efter resp. helger Från kl på Skärtorsdagen, Nyårsafton, Pingstafton, Midsommarafton och Julafton till kl första vardagen efter resp. helger = 10:31 per timme It, 1 'I = 18:20 per timme 11,H = 29 : 11 per timme ~..( ~~ - I = 32:75 per timme ~.,, Y'f..rs = 41:24 per timme Anm.: OB-tillägg utgår även under håltid~(,ss Mom.5 Till arbetstagare, som utför arbete på förskjuten ordinarie arbetstid, enligt 3 punkt D ovan, utgår följande F A tillägg: a) Per 8-tirnmarspass, som påbörj~s vardagar mellan kl kr15,1:80 /~ '1! - b) Per 8-timmarspass, som vardagar mellan kl kr 192:28 :J._o lf 7-tf c) Förskjuten arbetstid från kl lördagar, söndagar från kl måndag morgon samt från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till första vardagen eftw respektive helger utgår gällande övertidstillägg f motsvarande tider. B. övertidsarbete Mom.1 Arbete på övertid betalas med 50 % förhöjning. Som övertid räknas alla måltidsraster och den arbetstid av 2 timmar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sammanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 % för- 1iöjning. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ( Jrdinarie tid eller övertid. Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter EM-skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdags ~ ftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även J är helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. Mom.3 Vid övertidsarbete utgör grundlönen för tillsvidareanställda per timme månadslönen på vilken övertidstillägg beräknas. 173 För visslidsanställda beräknas övertidstillägget på kr 27:96 per timme. Anm.: I månadslönen enligt ovanstående formel inkluderas ej tillägg under 5 mom C. Arbete i annan hamn än hemmahamnen Vid arbete i annan hamn än hemmahamnen utgår betalning enligt för arbetsplatsen gällande lön. D. Beräkningsregler för lön och Iöneavdrag m m 1"\1om. 1 Vid all annan frånvaro än semester och betald permission göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Anm.: Avdrag å månadslönen får ej ske då i samband med att arbetsuppgifter saknas, arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen. För varje timmes frånvaro göres avdrag med 1/173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvaro- 11

8 timmar överstiger 87 under en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället efter timlönsberäkning månadslönen 173 Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas efter timlönsberäkning och om vederbörandes arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetad! timmar. Är arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinarie arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Anm.: Permission under högst en dag i anslutning till helg medför inte löneavdrag för helgen. 6 Traktamenten vid arbete å främmande ort inom Norden Vid arbete utom hemortsområdet/skeppningsdistriktet utgår till tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare följande ersättningar: Mom. l Fri resa. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor,::: dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - kr 18:- b) Mer än 8 men högst 12 timmar - kr 36:- c) Mer än 12 men högst 18 timmar - kr 52:- d) Mer än 18 timmar - kr 92:- jl't4j! ~ 12 1.!. Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 55: per natt. övernattningsersättning utgår ej om arbetsgivaren tillhandahåller logi. (.. D~ angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersattmng. 7 Utbetalning av lön Mom.1 Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolön). Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden from den 15:e i föregående månad och tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den 15:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till visstidsanställda (extra) arbetstagare utbetalas likaledes genom girolön. Girobesked sändes senast den 15:e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden from den 15:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den 1 :a tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. c Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord framställ- ning taga del av bolagets löneuträkningar, arbetstidskort lamt arbetstids- (skift)schema. Protokollsanteckning 1: Parterna är ense om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna under avlöningsperiodens första hälft. 8 Arbetets ledning och fördelning Mom.1 Med iakttagande av lag och av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, 13

9 att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. An1 ser arbetstagare att avskedande eller uppsägning ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 9 Anställning av arbetstagare, arbetskårens indelning m m. A. Heltidsanställning Mom.1 De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är tillsvidareanställda (ordinarie) visstidsanställda (extra) samt provanställda Vid tillsvidareanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetstagare. Under de första sex månaderna av anställningstiden är arbetstagaren anställd på prov, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren enats om annat. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut gäller en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Har underrättel se ej lämnats om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut, övergår provanställningen i tillsvidareanställning. Sådan underrättelse skall lämnas senast 14 dagar före provperiodens slut. Provanställning skall medtagas vid beräkning av anställningstid. Provanställningsformen skall i avlöningshänseende jämställas med tillsvidare ' anställning. Mom.3 Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när anställningen avser 14 "'..... vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbrytes vikariatanställning, som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägnings-.;dom 14 dagar gälla. ( Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning, om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. om. 4 Arbetsgivaren skall i samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackföreningen insända kopia av anställningsbevis, då arbetstagaren anställs på prov eller för viss tid. B. Deltidsanställning Med arbete på halvtid förstås halvt heltidsarbete. Arbetstagare, som har halvtidsarbete, skall avlönas med halva vecko- resp månadslönen för heltidsarbete. Halvtidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver halv arbetstid, avlönas för överskjutande tid med timlön. I anställningsbeviset skall anges om anställningen avser hal vtidsarbete. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om annan deltidsanställning än halvtidsanställning, varid lön skall utgå i proportion till arbetstidens längd. Sådan t5verenskommelse skall anges på anställningsbeviset och vidare skall särskilt antecknas arbetslängd per vecka eller månad. C. Uppsägning om. I För tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare gäller den uppsägningstid, som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd. 15

10 Uppsägningstid räknas from dagen efter den dag, då uppsägning skett. Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestämd uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att frå("\ innestående lön och semesterersättning avdra ett belopt } motsvarande grundlönen per dag gånger det antal dagar av uppsägningstiden arbetstagaren ej har tjänstgjort. Arbetstagare äger vid anställnings upphörande erhålla intyg, angivande tjänstgöringens art och omfattning. Anm.: Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller pe ~ mitteras eller uppsäges från anställningen, lämnat arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa. överenskommelse får träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från de i lagen om anställningsskydd gällande bestämmelserna om turordning vid uppsägning och permittering resp företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn skall härvid tas till bl a yrkeskvalifikationerna. Begreppet driftsenhet skall, såvida ej annat överenskommes, avse företagets samtliga arbetsplatser på orten ifråga. Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetareförbundet som part, kan lokal överenskommelse träffas om att turordningen skall avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten. D. Varning och suspension 1) Om arbetstagare gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela honom skriftlig varning. Sådan åtgärd skall omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgär den. 2) Om arbetstagare gjort sig skyldig till försee!s.e/misskötsel som kan föranleda uppsägning eller avskedande skall arbetsgivaren överväga att använda disciplinpåföljd i 16 form av suspension i stället för uppsägning eller avsked. Om arbetstagaren har påkallat förhandling och yrkat att arbetsgivaren skall tillgripa disciplinpåföljd i stället för uppsägning eller uppsägning i stället för avsked får arbetsgivaren inte låta åtgärden gå i verkställighet förrän parterna förhandlat lokalt och/ eller centralt. Om överenskommelse om suspension träffas skall arbetstagaren godkänna åtgärden. Under suspensionstiden har arbetsgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. E. Permittering Mom. l Vid minskad arbetstillgång äger arbetsgivaren permittera arbetstagare. Mom. 2 Permitterad arbetstagare skall hålla arbetsgivaren underrättad om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela arbetsgivaren detta. Mom.3 överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuvcrifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid perrnitteringstillfället vid respektive företag gällande ordinarie lönen. F. Lagen om anställningsskydd Utöver vad som avtalats i A-E ovan gäller vad som stadgats i lagen om anställningsskydd. G. Skadeansvar För skador, som förorsakas av den anställde, gäller skadeståndslagen. 17

11 10 Fördelning till arbetsuppgifter m m 1. Lediga arbetstagare fördelas under tiden måndag-fredag. Fördelning kan även ske under pågående arbete genom s k skiftning och överföring. Avskriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå inom resp. arbetsområde så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbetstagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte av fastavdelning. Protokollsanteckning: Arbetstagare är skyldig utföra alla arbeten som utföres i företagets regi. Beträffande lämpliga arbetsuppgifter för partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga Arbetsgivaren äger rätt att fritt disponera arbetstagarna. Fördelning av lediga arbetstagare till nya arbetsuppgifter sker utan särskild turordning. Manantalet i gängen skall anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassning skall ske efter arbetsledningens bedömning. Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetsskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas Transport av arbetskraft Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom hamnområdet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet bestämd tid. Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl utgår särskild transportersättning med kr 6:52 per man. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transportersättning med kr 9:07 per man för fram- och återresa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen. Protokollsanteckning: Med hamnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost t o m Älvsborgshamnen i väst samt utmed södra älvstranden from Dahlins järnlager i ost tom Carnegiekajen i väst. Anm.: Beträffande Backalagret och Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av bolaget. Uttransport påbörjas å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall samma gälla som för Backalagret. 12 Semester Mom.I Semester utgår enligt lag, dock med iakttagande av vad som sägs i mom 2-10 nedan. om. 2 Angående förläggning av sådan semesterledighet, som avses i 12 semesterlagen (huvudsemester) för Svenska Transportarbetareförbundets medlemmar, skall vad som i lagen om medbestämmande i arbetslivet föreskrives om 19

12 arbetsgivares förhandlingsskyldighet beträffande viktigare förändring av arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden äga motsvarande tillämpning. Förhandlingsskyldigheten skall i sådan fråga fullgöras gentemot den på arbetsplatsen, som av förbundet utsetts att vara förtroendeman med uppgift att handlägga semesterförläggningsfrågor. Förtroendemannen får sådan ställning så snart arbetsgivaren erhållit meddelande härom och behåller denna ställning till de.ss annat meddelats. Finns förtroendeman utsedd på viss arbetsplats enligt förhandlingsordning eller eljest skall1 denne vara sådan förtroendeman som ovan sagts utan att särskilt meddelande därom behöver lämnas. Mom.3 Vid pass-/ skifttjänstgöring enligt arbetstidsschema utan semesteruppehåll (driftsuppehåll) kan på grund av arbetstidschemats konstruktion under semestern infallande arbetspass respektive fripass variera mellan arbetstagarna. Med hänsyn härtill skall den för vederbörande gällande semesterledigheten uttryckas i arbetspass i stället för semesterdagar. Omräkningen till arbetspass skall ske under hänsynstagande till den för vederbörande gällande genomsnittliga veckoarbetstiden och det genomsnittliga antalet timmar per arbetspass med iakttagande av att antalet semesterveckor enligt lagen är fem. För beräkningen tillämpas följande formel: Antal semesterdagar X ordinarie genomsnittlig veckoar- 5 bets tid genomsnittlig passlängd (tim/ dag) Vid brutet passantal skall utjämning ske till närmast högre hela tal. Som dygnsgräns vid pass-/ skifttjänstgöring i samband med semesterledighet skall gälla den tidpunkt, då eftermiddagspasset slutar, vid vilken tidpunkt även nattpasset i semesterhänseende skall anses börja. I de fall enbart natt- 20 pass förekommer skall som dygnsgräns gälla den tidpunkt, då nattpasset börjar. Anm. Exempel för beräkning av semesterledighet i skift/ pass enligt ovanstående formel redovisas i avtalsbilaga 3. Mom. 4 Arbetstagare, som under ett semesterår vill utnyttja möjligheten att spara semesterdagar enligt 18 semesterlagen, skall meddela detta till arbetsgivaren i samband med att förläggningen av årets huvudsemester bestäms, dock senast den 1 april samma år. Om inte annat överenskommes, skall arbetstagare, som vill ta i anspråk sparade semesterdagar i samband med årets huvudsemester, underrätta arbetsgivaren härom senast då förläggningen av årets huvudsemester bestäms. Vill arbetstagaren i andra fall ta ut sådana dagar skall underrättelse lämnas senast tre månader innan ledigheten tar sin början. Sparade semesterdagar skall tas ut i den tidsföljd som de sparats. Mom.5 Arbetstagare, som anställts för viss tid enligt kollektivavtalets bestämmelser och vars anställning inte avses pågå längre än tre månader, har inte rätt till semesterledighet, såvida inte detta klart överenskommits vid anställningen. Semesterersättning utbetalas dock enligt lag. Mom.6 Semesterlön utgör 12 % av arbetstagares under intjänandeåret förfallna lön i anställningen, i förekommande fall ökad med belopp enligt mom. 7 nedan. I lönesumman skall ingå all ersättning under intjänandeåret med undantag för annan semesterlön än sådan som avser sparad semester permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. 21

13 Anm. I lönesumman ingår inte traktamenten, ersättning för särskilda kostnader eller andra ersättningar, som inte har karaktären av lön. Under betald semesterledighet skall arbetsgivare till sådan arbetstagare, som är avlönad med veckolön, betala ut den på semesterledigheten belöpande tidlönen. Vid obetald semesterledighet äger arbetsgivaren dock göra avdrag på lönen enligt gällande principer om löneavdrag vid tjänstledighet. Semesterlön, som överstiger den. på semesterledigheten belöpande tidlönen, skall arbetsgivaren utbetala till arbetstagaren som ett engångsbelopp vid det sista ordinarie lönetillfället i maj månad året efter s.emesteråret. -..._ Semesterlön för premielön och/ eller a n1r;; rörliga semesterlönegrundande tillägg, som utgår förutom veckolön, samt semesterlön för sådan arbetstagare, som är avlönad uteslutande med timlön, skall utgå enligt 12 % -principen och denna semesterlön skall utbetalas som ett engångsbelopp vid det sista ordinarie lönetillfället i maj månad under semesteråret, oavsett när motsvarande semesterledighet erhålls. överenskommelse om andra former för beräkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning kan träffas mellan arbetsgivare och Svenska Transportarbetareförbundet. Mom. 7 För varje hel dag (helt arbetspass) under intjänandeåret, som arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan lön och som enligt 17 semesterlagen är semesterlönegrundande, skall till den lönesumma, som utgör underlag för beräkning av semesterlön enligt mom. 6 ovan läggas 296 kronor. För deltidsanställd gäller att dagsbeloppet fastställs genom omräkning i samma proportion som vederbörande ordinarie veckoarbetstid står till full veckoarbetstid. Anm. Frånvaro utan lön del av dag föranleder inte något sepa- 22 rat tillägg 'till den semesterlönegrundande summan. Hänsyn härtill har tagits vid fastställande av tilläggsbeloppet för hel dag, som sålunda uppräknats av detta skäl. Mom.8 Arbetstagaren skall erhålla samma semesterlön för sparad semesterdag som för övriga semesterdagar under det semesterår, då de sparade dagarna tas ut. Arbetstagaren kan dock ha haft en annan sysselsättningsgrad i semesterlagens mening under det eller de intjänandeår, då rätt till semesterlön för de sparade semesterdagama förvärvades, än under det intjänandeår, som föregår det semesterår, då de sparade dagarna tas ut. Kan arbetsgivaren eller arbetstagaren visa att så är fallet, skall semesterlönen för de sparade dagarna i stället beräknas i proportion till arbetad tid under det eller de intjänandeår, som de sparade dagarna hänför sig till. Föregående stycke skall endast tillämpas såvida skillnaden i sysselsättningsgrad i förhållande till ordinarie arbetstid överstiger 25 %. Med sysselsättningsgrad avses den procentuella del av ordinarie arbetstid, som avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mom. 9 Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön i mom. 6, 7 och 8 skall betalas ut utan oskäliga dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Möter hinder mot att beräkna semesterersättningen inom en månad efter anställningens upphörande skall den betalas ut inom en vecka efter det hindret upphörde. Mom.10 Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör inte hinder för lokala överenskommelser i form av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare i frågor, som inte särskilt reglerats i semesterbestämmelserna och då semesterlagen medger sådana lokala överenskommelser. 23

14 13 Ordningsregler Mom.1 Arbetstagare skall noga iakttaga den överenskomna arbetstiden. Arbetstagare åligger vidare att noggrant och ordentligt fullgöra de arbeten, som han beordrats utföra, att vara nykter och skötsam, att ej utan tillåtelse av företagschefen eller dem1es ställföreträdare lämna arbetsplatsen, att vara aktsam om den materiel, som anförtrotts honom och att i övrigt ställa sig företagschefens eller dennes ställföreträdares anvisningar till efterrättelse. Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Eget bröllop, egen 50-årsdag, förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare, nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning, plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, som nära anhörig räknas make/ maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. För att utöva rösträtt vid politiska val. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Permission beviljas av företagschefen eller av denne därtill förordnad person. Inkallad arbetstagare äger inte rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsamma. Frånvaro till följd av giltigt förfall (sjukdom eller andra tvingande omständigheter) skall snarast möjligt anmälas till arbetsledningen Förhandlingsordning Mom.1 Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser ( rättstvister) skall därom förhandlas mellan de lokala parterna. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister).får dessa inte omedelbart föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. Mom.3 Respektive lokala fackföreningar förbinder sig att inte utan medgivande av sin huvudorganisation under den tid,detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. Mom.4 Som brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgandet i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagarorganisation, och skall sådant beslut i god tid skriftligen delges mot- 25

15 partens respektive förbundsstyrelse eller huvudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring. Mom.5 Om part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten senast inom tre månader, sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket grundas, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 15 Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl Företaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och LO. Mom.I Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och avgångsbidrag (AGB). Anmärkning: Innebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. Mom. 2 Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP) samt mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring (TFY) skall tillämpas på avtalsområdet. Anmärkningar Del av timme. För del av timme, ej överstigande 5 miuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersätt,)ling med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma beräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt överdragskläder illhandahålles enligt särskild överenskommelse. Maskinförare är skyldig att köra fram maskin i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början samt att återställa maskinen vid arbetstidens slut. Han är även skyldig att utföra viss kontroll och tillsyn av maskinen samt att inrapportera därvid gjorda iakttagelser. För dessa arbetsuppgifter utgår ersättning med kr. 1:01 pr körtimma (ej övertidstilllägg). Vid transport av maskiner utanför ordinarie arbetstid mellan Skandiahamnen-Alvsborgshamnen samt mellan hamndejar inom rayonen Sannegården-Frihamnen utgår ett tillägg med kr. 10: 12 pr körning. Vid transport mellan ytterhamnen och innerharnnen samt mellan Majnabbe och övriga hamndelar utgår ersättning för åtgången tid

16 TILLÄMPNINGSREGLER - A vtalsbilaga 1 SKIFTARBETE 1 Skiftformer Skiftarbete kan bedrivas som diskontinuerligt 2- och 3-skiftsarbete eller som kontinuerligt/ helkontinuerligt 2- resp 3-skiftsarbete. Vid kontinuerligt skift görs uppehåll i skiftgången under vissa angivna helger, medan någon planerad bryt, ning av skiftgången inte sker vid helkontinuerligt skiftarbete. 2 Förutsättningar för skiftarbete Skiftgång kan anordnas för perioder om minst två på varandra följande kalenderveckor vid 2-skiftsarbete och minst tre på varandra följande kalenderveckor vid 3-skiftsarbete. Skiftgången påbörjas alltid måndag men kan avslutas vilken veckodag som helst. Om skiftgången måste avbrytas före 2-veckors- resp 3-veckorsperiodens utgång, utbytes - för den avkortade perioden - skifttillägget mot övertidstillägg. Skiftgången knyts till den enskilde arbetstagaren. 3 Varsel om skif!arbete Arbetstagare, som skall påbörja skiftarbete, skall varslas härom senast tre dagar i förväg. 4 Ang brytning av skiftarbete Som brytning av skiftgång avses inte de fall, då arbetsff1 helgdag, sjukdom eller annan frånvaro infaller under perioden. 5 Dygnsskif te Vid skiftarbete skall dygnsskifte anses infalla vid FM skiftets början. 6 Arbetstidschema, raster Vid diskontinuerligt 2-skiftsarbete sker växling mellan FM- och EM-skift på måndag. 28 I 7 Utfyllnadsskift Arbetsgivaren äger rätt att vid (hel)kontinuerligt skift utta skillnad mellan avtalsenlig ordinarie arbetstid i form av utfyllnadsskift, sk U-skift, vilka antingen schemaläggs eller uttas flexibelt. 8 Vikariat Arbetstagare, som vikarierar för frånvarande arbetstagare, erhåller samma betalning som skulle ha utgått till den frånvarande arbetstagaren. 9 Byte av skiftlag Vid byte av skiftlag får avgående skiftlag inte lämna arbetsplatsen förrän så många arbetstagare i pågående skiftlag inställt sig för att arbetet skall kunna igångsättas. Detta gäller i synnerhet då hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen eller andra liknande omständigheter så påfordrar. 10 Nattvila Arbetstagare på EM-skift skall i samband med att skiftgång upphör och återgång till arbete på ordinarie dagarbetstid sker erhålla minst 10 timmars nattvila. 29

17 Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra A vtalsbilaga 2 1 Luckbasarbete. 2 Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild läkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet.) 3 Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4 Godsräknare,,,,,, 5 Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhetshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (landarbete). 6 Bandning av flats, efter särskild instruktion och urval av arbetare. 7 Fixering av pallar vid enhetsberedning. 8 Rengöringsarbeten för bolaget. 9 Vissa underhållsarbeten för bolagets väntrum och kaffestugor. 10 Handräckning vid transporter och materialvård för bolaget. 11 Vissa materialgårdsarbeten. A vtalsbilaga 3 Exempel på beräkning av nettosemester i arbetspass med användande av formeln i 12, mom 3. I avtalets 12, mom. 3, har parterna infört en regel att semester för anställda, som har pass-/ skifttjänstgöring enligt arbetstidsschema, skall bestämmas i arbetspass. Den formel, som härvid används, bygger på att det i förväg fastställs hur många arbetspass, som genomsnittligt ngår i en skift-passvecka. Formeln har följande utseende: Antal semesterdagar X ordinarie genomsnittlig veckoar- 5 bets tid genomsnittlig passlängd (tim/ dag) Beräkningsmetoden skall i första hand användas för att beräkna semestern för sådana arbetstagare, som arbetar efter ett pass-/ skiftschema, med tjänstgöringsskyldighet under lördagar, söndagar och helger och där verksamheten inte avbryts för samtidig semester. Formeln kan också användas för att beräkna nettosemester för sådana anställda, som arbetar bara vissa dagar i veckan. Exempel 1 Anställd med varierande passtjänstgöring Schemalagt arbete med 10 fridagar per 4-veckorsperiod Den anställde önskar ta ut hela sin semester under året Veckoarbetstid: 38,25 timmar Genoinsnittlig passlängd: 38,25X4. / d ( 8 4 X?)_ --,5 timmar ag 10 Antal pass motsvarande 25 semesterdagar (5 veckors emester): 25 X 38,25 5 = 22,5 vilket räknas till 23 pass. 8,

18 Exempel 2 Samma förutsättningar som i exempel 1, men den anställde önskar spara 5 semesterdagar. Antal arbetspass motsvarande 20 semesterdagar blir då: 20 X 38,25 5 = 18 arbetspass 8,5 Exempel 3 Arbetstagare med arbetstiden förlagd med 4 pass om 10 tim/ pass, som önskar ta ut hela sin semester under året: Passlängd: 10 timmar/ dag Veckoarbetstid: 40 timmar Antal pass motsvarande 25 semesterdagar. 25 X 40 5 = 20 arbetspass 10 32

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1977 mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7.

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7. / KOLLEKTVAVTAL 1 9 7 7., mellan SVERGES STJVAREFÖRBUND och SVENSKA ---- TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: / / { GÖfEBORGS STNER AB.. 1. Avtalets omfattning. Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet shr turist 07-12-21 08.47 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF shr

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

PAN 01. Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

PAN 01. Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET PAN 01 Lön och anställningsvillkor för Personlig assistent och anhörigvårdare SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare...3 1 Tillämpningsområde...3 2 Anställningens

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Avtal om allmänna anställningsvillkor

Avtal om allmänna anställningsvillkor Bilaga 1 Avtal om allmänna anställningsvillkor 1 Avtalets omfattning Avtal mellan 556257-5786 Praktiska Sverige AB (nedan kallad Praktiska) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet)

Läs mer

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 2014-12-16 Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 Efter många förhandlingstillfällen har parterna till sist enats om ett avtal. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB Bilaga 1 (Förhandlingsprotokoll 2015-01-14) Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB DA Dansalliansen AB (Dansalliansen) och Teaterförbundet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008 Bussbranschavtalet Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 8 januari 2003 31 maj 2008 med ändringar enligt avtal 30 juni 2005 1 Innehållsförteckning Parter 1 Giltighetstid

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984 SVERl!lES STUVAREFÖRBUND ANKOM 1984-0S- - 5 Besv...... ö V E R E N S K 0 M M E L S E mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 1.!!!!2~!!~!!~

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF SMF SHR 08 08-09-10 15.05 Sida 1 2007-09-01 2010-08-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Svenska Musikerförbundet, SMF Angående löner och anställningsvillkor för musiker, musikartister

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

AVTAL. SLA Kommunal Djursjukvård

AVTAL. SLA Kommunal Djursjukvård AVTAL SLA Kommunal Djursjukvård 1 juni 2013 30 juni 2016 SKOGS O SG S G O KO O Omslagsfoto Eva Perman, Östersunds Djursjukhus-Bromée Djursjukvård Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/6 2013-30/6 2016

Läs mer

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Buteljglasindustrin 1 juni 2010-31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall Kollektivavtal 2010-2012 Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni 2010 31 mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 69.02

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 69.02 Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 69.02 ALMEGA IT-FÖRETAGENS ARBETSGIVARORGANISATION TELEKOM-AVTALET Beredskapsavtal Utdrag

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer