Göteborg KOLLEKTIVAVTAL mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB"

Transkript

1 Göteborg KOLLEKTIVAVTAL mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

2 -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET ~ Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

3 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten, som utföres i stuv'eriföretagens regi. Exempel på sådana arbeten är lastning och lossning av fartyg, terminalarbeten, godsräkning, avoch påluckning, surrnings- och förtöjningsarbeten. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsolatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelr, löner och ordn:ngsregler samt i förhandlingsprotokoll och protokollsanteckningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning. 2 Avtalets giltighetstid Mom.I Detta avtal gäller fr o m den 1 mars 1978 t om den 31 oktober Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 juli Sker ej uppsägning på sålunda bestämd tid, gäller avtalet ytterligare ett år i sänder med samma uppsägningstid. Anm. Villkoren för andra avtalsåret (1 / / ) regleras senare i enlighet med överenskommelsen för stuve _ facket av den 19 maj Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestämda dagen L] :/ Mom. 3 Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestäm- da dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. 3

4 Mom.4 Icke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptagande om nytt avtal till motparten överlämna eventuella förslag till ändringar i avtalet. 3 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timm per helgfri vecka. A. Dagarbetstid Den ordinarie dagarbetstidens förläggning: a) Måndag-fredag kl med en timmes måltidsrast. b) Midsommar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Mom. I Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är arbetstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grund av denna bestämmelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Förläggning av måltidsrast Måndag-fredag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan oro ändrad rastindelning för hela hamnen, delar därav, ell speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. 4 Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrast dock endast med måltidsrastens längd. /forn. 3 Parterna är ense om att för uppgörande av ändamålsenliga pass-/ skiftscheman kan avsteg i erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila i 4 kap 6 Arbetsmiljölagen. Vid schemaläggning skall dock iakttas ( r.i.tt veckovilan utgör minst 24 timmar per 7-dygnsperiod. B. Skiftarbete Vid behov av olika former av skiftarbete förlägges efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema, vilket skall ange arbetstidens början och slut samt raster. Anm. I: Vid skiftarbete gäller särskilda tillämpningsregler enl. avtalsbilaga I. Anm. 2 a: Arbetsgivaren äger föreskriva skyldighet att deltaga i skiftarbete. Anm. 2 b: Personal, anställd före den 1 mars 1970, kan endast på frivillighetens väg uttagas till skiftarbete. Anm. 2 c: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-b ovan, äger arbetsgivaren uttaga visstidsanställda (extra) arbetstagare för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 timmar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. '::. Särskild förläggning av arbetstiden Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives under punkt A ovan, eller annan utjämning av arbetstiden - exempelvis för färjetrafik - upprättas efter överläggningar mellan de av- 5

5 talsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidsschema för berörda arbetstagare. D. Förskjutning av ordinarie arbetstiden Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstiden kat1 efter överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna arbetstiden förläggas enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Anm.: Vid arbete på FA-tid skall särskilda tillämpningsregler gälla, varom de avtalsslutande parterna i samråd me de lokala parterna kan enas. 4 övertidsarbete Mom. l När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Beträffande skyldigheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alternativt kan arbetet förläggas mellan kl , varvid dock arbetstiden för den enskilde ar, betstagaren inte får överstiga 9 timmar. Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall samma praxis som hittills tillämpats i terminalerna gälla, dvs individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3, "Nattvila." Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på måndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag el- 6 ler söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan närmast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna med ~elas före sista måltidsrastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl (lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00). Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30), eller senare fram till kj (17.30) betalas för inställel- ' sen kr.~per gång. Efter kl (17.30) betalas enligt/()0,f,.tj 1 reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. Arbetstagare, som på kallelse av arbetsgivaren inställt sig för utförande av visst angivet arbete på övertid, är berättigad att, i händelse detta arbete av någon anledning inställes eller avbrytes, erhålla ersättning för minst 3 timmar. Om pågående arbete på övertid, efter detsamma pågått i 3 timmar, avbrytes av anledning, varöver arbetsgivaren råder, utgår ersättning till arbetstagarna för hela den beordrade övertiden. Denna bestämmelse gäller ej färdigkörningar. Tillsvidareanställda (ordinarie) arbetstagare, som frivilligt vill ställa sig till förfogande för arbete på lördag resp. sön- Uer helgdag anmäler detta senast torsdag kl 12.00, eller Gm lördagsarbete avser "egen båt" senast fredag vid middagsrasten. Besked om vilka som avses användas till arbete lämnas vederbörande arbetstagare senast fredag kl Arbetstagare, som meddelats om lördagsarbete, garanteras ersättning för minst 5 timmar. Arbetstagare, som meddelats ( m sön- eller helgdagsarbete garanteras ersättning för minst 6 timmar. Vid övertidsarbete, då detsamma kan avslutas inom två timmar, har arbetstagarna skyldighet att kvarstanna, därest arbetsgivaren så påfordrar, och färdigställa arbetet utan rast. 7

6 Cf Skyldighet att kvarstanna gäller ej arbetstagare, som kan förebringa bärande skäl för att han ej kan kvarstanna. Vid annat övertidsarbete hålls rast enligt arbetsgivaren"' val, dock att, om rasten förlängs utöver en timme, så sk~ detta ske efter överenskommelse. Mom.3 Nattvila Arbetstagare, som utfört övertidsarbete till kl ler senare tidpunkt, behöver inte inställa sig till nytt arbett: förrän 10 timmar efter övertidsarbetets slut. Pågår övertidsarbete till senare tidpunkt än behöver arbetstagaren inte inställa sig till nytt arbete samma dag. 5 Arbetslön och övriga ersättningar A. Ordinarie arbetstid Mom. I Till tillsvidareanställda (ordinarie) arbetstagare utgår må- 1,.Lf, nadslön med kr 5.066:05 (4.966: :-)..- 'c...,;r A V ' df S: l,1 l~j:1-6.d 0 'JO ru nm.: d1 d i u i narvarotl ar mana sonen ensamma "l t' oavsett antalet arbetsdagar resp arbetstimmar på ordinarie D 1 13 tid i en viss månad. Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas, stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisa lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. Visstidsanställda (extra) arbetstagare betalas med 27 :96 per timme., tj-1, ~3 ~"J 0 1 l/ / Protokollsanteckning: Visstidsanställd (extra) arbetstagare, som uttagits och inställt sig till visst angivet arbete på ordinarie tid, är berättigad att åtnjuta ersättning med gäl- 8 l!ande timpenning för minst tre timmar. Kan annat arbete beredas, utgår inte denna ersättning. Lärlingar till verkstadsarbete betalas enligt samma regler )m för visstidsanställda (extra) arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare. Anm. till mom 1 och 2. I beloppen har inräknats tidigare passningsersättning, transportersättning och hygienpengar. ( vlom. 3 Skiftarbete Till arbetstagare, som utför skiftarbete, utgår följande skifttillägg: 9,,r-::;_ - ' '1 gz a) FM- och EM-skift kr 9: 10 per timme för tid som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden (vid kontinuerlig drift 10:11). /0,,s--[{'-.:-/f>C/2- Skulle överenskommelse träffas om införande av annan skiftform utgår för J ')...- t6, "t J- b) NATT-skift kr 12:73 per timme (vid kontinuerlig drift 14:16). / J, 'b'v c) Sön- och helgdagar från kl dagen före sön- och, helgdagen till kl dagen efter sön- och helgdagen.- 11 ri' k.r 18:21 per timme (vid kontinuerlig drift 20:22).... U, f J d) Storhelgsdrift (helkontinuerligt 2- eller 3-skift) från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till kl första vardagen efter respektive helger kr 70:06 per timme., 7-J', G. 9 Anm. 1: Skifttilläggen utgår även under håltid på skiften. Anm. 2: För arbetstagare, som börjar respektive slutar FM- eller EM-skift annan dag än måndag respektive fredag i den brutna arbetsveckan skifttillägget mot övertids C tbyts..ilägg. Mom.4 Till arbetstagare, som utför arbete på obekväm arbetstid enligt 3 punkt C ovan utgår följande OB-tillägg: 9

7 Måndag-fredag kl Måndag-fredag kl Lördag kl söndag kl Från kl dagen före Trettondagen, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag och Alla Helgons dag till kl första vardagen efter resp. helger Från kl på Skärtorsdagen, Nyårsafton, Pingstafton, Midsommarafton och Julafton till kl första vardagen efter resp. helger = 10:31 per timme It, 1 'I = 18:20 per timme 11,H = 29 : 11 per timme ~..( ~~ - I = 32:75 per timme ~.,, Y'f..rs = 41:24 per timme Anm.: OB-tillägg utgår även under håltid~(,ss Mom.5 Till arbetstagare, som utför arbete på förskjuten ordinarie arbetstid, enligt 3 punkt D ovan, utgår följande F A tillägg: a) Per 8-tirnmarspass, som påbörj~s vardagar mellan kl kr15,1:80 /~ '1! - b) Per 8-timmarspass, som vardagar mellan kl kr 192:28 :J._o lf 7-tf c) Förskjuten arbetstid från kl lördagar, söndagar från kl måndag morgon samt från kl Långfredag, pingstafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till första vardagen eftw respektive helger utgår gällande övertidstillägg f motsvarande tider. B. övertidsarbete Mom.1 Arbete på övertid betalas med 50 % förhöjning. Som övertid räknas alla måltidsraster och den arbetstid av 2 timmar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sammanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 % för- 1iöjning. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ( Jrdinarie tid eller övertid. Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter EM-skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdags ~ ftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även J är helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. Mom.3 Vid övertidsarbete utgör grundlönen för tillsvidareanställda per timme månadslönen på vilken övertidstillägg beräknas. 173 För visslidsanställda beräknas övertidstillägget på kr 27:96 per timme. Anm.: I månadslönen enligt ovanstående formel inkluderas ej tillägg under 5 mom C. Arbete i annan hamn än hemmahamnen Vid arbete i annan hamn än hemmahamnen utgår betalning enligt för arbetsplatsen gällande lön. D. Beräkningsregler för lön och Iöneavdrag m m 1"\1om. 1 Vid all annan frånvaro än semester och betald permission göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Anm.: Avdrag å månadslönen får ej ske då i samband med att arbetsuppgifter saknas, arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen. För varje timmes frånvaro göres avdrag med 1/173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvaro- 11

8 timmar överstiger 87 under en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället efter timlönsberäkning månadslönen 173 Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas efter timlönsberäkning och om vederbörandes arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetad! timmar. Är arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinarie arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Anm.: Permission under högst en dag i anslutning till helg medför inte löneavdrag för helgen. 6 Traktamenten vid arbete å främmande ort inom Norden Vid arbete utom hemortsområdet/skeppningsdistriktet utgår till tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare följande ersättningar: Mom. l Fri resa. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor,::: dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - kr 18:- b) Mer än 8 men högst 12 timmar - kr 36:- c) Mer än 12 men högst 18 timmar - kr 52:- d) Mer än 18 timmar - kr 92:- jl't4j! ~ 12 1.!. Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 55: per natt. övernattningsersättning utgår ej om arbetsgivaren tillhandahåller logi. (.. D~ angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersattmng. 7 Utbetalning av lön Mom.1 Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolön). Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden from den 15:e i föregående månad och tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den 15:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till visstidsanställda (extra) arbetstagare utbetalas likaledes genom girolön. Girobesked sändes senast den 15:e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden from den 15:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den 1 :a tom den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. c Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord framställ- ning taga del av bolagets löneuträkningar, arbetstidskort lamt arbetstids- (skift)schema. Protokollsanteckning 1: Parterna är ense om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna under avlöningsperiodens första hälft. 8 Arbetets ledning och fördelning Mom.1 Med iakttagande av lag och av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, 13

9 att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. An1 ser arbetstagare att avskedande eller uppsägning ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 9 Anställning av arbetstagare, arbetskårens indelning m m. A. Heltidsanställning Mom.1 De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är tillsvidareanställda (ordinarie) visstidsanställda (extra) samt provanställda Vid tillsvidareanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetstagare. Under de första sex månaderna av anställningstiden är arbetstagaren anställd på prov, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren enats om annat. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut gäller en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Har underrättel se ej lämnats om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut, övergår provanställningen i tillsvidareanställning. Sådan underrättelse skall lämnas senast 14 dagar före provperiodens slut. Provanställning skall medtagas vid beräkning av anställningstid. Provanställningsformen skall i avlöningshänseende jämställas med tillsvidare ' anställning. Mom.3 Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när anställningen avser 14 "'..... vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbrytes vikariatanställning, som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägnings-.;dom 14 dagar gälla. ( Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning, om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. om. 4 Arbetsgivaren skall i samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackföreningen insända kopia av anställningsbevis, då arbetstagaren anställs på prov eller för viss tid. B. Deltidsanställning Med arbete på halvtid förstås halvt heltidsarbete. Arbetstagare, som har halvtidsarbete, skall avlönas med halva vecko- resp månadslönen för heltidsarbete. Halvtidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver halv arbetstid, avlönas för överskjutande tid med timlön. I anställningsbeviset skall anges om anställningen avser hal vtidsarbete. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om annan deltidsanställning än halvtidsanställning, varid lön skall utgå i proportion till arbetstidens längd. Sådan t5verenskommelse skall anges på anställningsbeviset och vidare skall särskilt antecknas arbetslängd per vecka eller månad. C. Uppsägning om. I För tillsvidareanställd (ordinarie) arbetstagare gäller den uppsägningstid, som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd. 15

10 Uppsägningstid räknas from dagen efter den dag, då uppsägning skett. Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestämd uppsägningstid, är arbetsgivaren berättigad att frå("\ innestående lön och semesterersättning avdra ett belopt } motsvarande grundlönen per dag gånger det antal dagar av uppsägningstiden arbetstagaren ej har tjänstgjort. Arbetstagare äger vid anställnings upphörande erhålla intyg, angivande tjänstgöringens art och omfattning. Anm.: Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller pe ~ mitteras eller uppsäges från anställningen, lämnat arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa. överenskommelse får träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om avvikelse från de i lagen om anställningsskydd gällande bestämmelserna om turordning vid uppsägning och permittering resp företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn skall härvid tas till bl a yrkeskvalifikationerna. Begreppet driftsenhet skall, såvida ej annat överenskommes, avse företagets samtliga arbetsplatser på orten ifråga. Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetareförbundet som part, kan lokal överenskommelse träffas om att turordningen skall avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten. D. Varning och suspension 1) Om arbetstagare gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela honom skriftlig varning. Sådan åtgärd skall omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgär den. 2) Om arbetstagare gjort sig skyldig till försee!s.e/misskötsel som kan föranleda uppsägning eller avskedande skall arbetsgivaren överväga att använda disciplinpåföljd i 16 form av suspension i stället för uppsägning eller avsked. Om arbetstagaren har påkallat förhandling och yrkat att arbetsgivaren skall tillgripa disciplinpåföljd i stället för uppsägning eller uppsägning i stället för avsked får arbetsgivaren inte låta åtgärden gå i verkställighet förrän parterna förhandlat lokalt och/ eller centralt. Om överenskommelse om suspension träffas skall arbetstagaren godkänna åtgärden. Under suspensionstiden har arbetsgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. E. Permittering Mom. l Vid minskad arbetstillgång äger arbetsgivaren permittera arbetstagare. Mom. 2 Permitterad arbetstagare skall hålla arbetsgivaren underrättad om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela arbetsgivaren detta. Mom.3 överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuvcrifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid perrnitteringstillfället vid respektive företag gällande ordinarie lönen. F. Lagen om anställningsskydd Utöver vad som avtalats i A-E ovan gäller vad som stadgats i lagen om anställningsskydd. G. Skadeansvar För skador, som förorsakas av den anställde, gäller skadeståndslagen. 17

11 10 Fördelning till arbetsuppgifter m m 1. Lediga arbetstagare fördelas under tiden måndag-fredag. Fördelning kan även ske under pågående arbete genom s k skiftning och överföring. Avskriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå inom resp. arbetsområde så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbetstagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte av fastavdelning. Protokollsanteckning: Arbetstagare är skyldig utföra alla arbeten som utföres i företagets regi. Beträffande lämpliga arbetsuppgifter för partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga Arbetsgivaren äger rätt att fritt disponera arbetstagarna. Fördelning av lediga arbetstagare till nya arbetsuppgifter sker utan särskild turordning. Manantalet i gängen skall anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassning skall ske efter arbetsledningens bedömning. Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetsskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas Transport av arbetskraft Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom hamnområdet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet bestämd tid. Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl utgår särskild transportersättning med kr 6:52 per man. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transportersättning med kr 9:07 per man för fram- och återresa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen. Protokollsanteckning: Med hamnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost t o m Älvsborgshamnen i väst samt utmed södra älvstranden from Dahlins järnlager i ost tom Carnegiekajen i väst. Anm.: Beträffande Backalagret och Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av bolaget. Uttransport påbörjas å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall samma gälla som för Backalagret. 12 Semester Mom.I Semester utgår enligt lag, dock med iakttagande av vad som sägs i mom 2-10 nedan. om. 2 Angående förläggning av sådan semesterledighet, som avses i 12 semesterlagen (huvudsemester) för Svenska Transportarbetareförbundets medlemmar, skall vad som i lagen om medbestämmande i arbetslivet föreskrives om 19

12 arbetsgivares förhandlingsskyldighet beträffande viktigare förändring av arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden äga motsvarande tillämpning. Förhandlingsskyldigheten skall i sådan fråga fullgöras gentemot den på arbetsplatsen, som av förbundet utsetts att vara förtroendeman med uppgift att handlägga semesterförläggningsfrågor. Förtroendemannen får sådan ställning så snart arbetsgivaren erhållit meddelande härom och behåller denna ställning till de.ss annat meddelats. Finns förtroendeman utsedd på viss arbetsplats enligt förhandlingsordning eller eljest skall1 denne vara sådan förtroendeman som ovan sagts utan att särskilt meddelande därom behöver lämnas. Mom.3 Vid pass-/ skifttjänstgöring enligt arbetstidsschema utan semesteruppehåll (driftsuppehåll) kan på grund av arbetstidschemats konstruktion under semestern infallande arbetspass respektive fripass variera mellan arbetstagarna. Med hänsyn härtill skall den för vederbörande gällande semesterledigheten uttryckas i arbetspass i stället för semesterdagar. Omräkningen till arbetspass skall ske under hänsynstagande till den för vederbörande gällande genomsnittliga veckoarbetstiden och det genomsnittliga antalet timmar per arbetspass med iakttagande av att antalet semesterveckor enligt lagen är fem. För beräkningen tillämpas följande formel: Antal semesterdagar X ordinarie genomsnittlig veckoar- 5 bets tid genomsnittlig passlängd (tim/ dag) Vid brutet passantal skall utjämning ske till närmast högre hela tal. Som dygnsgräns vid pass-/ skifttjänstgöring i samband med semesterledighet skall gälla den tidpunkt, då eftermiddagspasset slutar, vid vilken tidpunkt även nattpasset i semesterhänseende skall anses börja. I de fall enbart natt- 20 pass förekommer skall som dygnsgräns gälla den tidpunkt, då nattpasset börjar. Anm. Exempel för beräkning av semesterledighet i skift/ pass enligt ovanstående formel redovisas i avtalsbilaga 3. Mom. 4 Arbetstagare, som under ett semesterår vill utnyttja möjligheten att spara semesterdagar enligt 18 semesterlagen, skall meddela detta till arbetsgivaren i samband med att förläggningen av årets huvudsemester bestäms, dock senast den 1 april samma år. Om inte annat överenskommes, skall arbetstagare, som vill ta i anspråk sparade semesterdagar i samband med årets huvudsemester, underrätta arbetsgivaren härom senast då förläggningen av årets huvudsemester bestäms. Vill arbetstagaren i andra fall ta ut sådana dagar skall underrättelse lämnas senast tre månader innan ledigheten tar sin början. Sparade semesterdagar skall tas ut i den tidsföljd som de sparats. Mom.5 Arbetstagare, som anställts för viss tid enligt kollektivavtalets bestämmelser och vars anställning inte avses pågå längre än tre månader, har inte rätt till semesterledighet, såvida inte detta klart överenskommits vid anställningen. Semesterersättning utbetalas dock enligt lag. Mom.6 Semesterlön utgör 12 % av arbetstagares under intjänandeåret förfallna lön i anställningen, i förekommande fall ökad med belopp enligt mom. 7 nedan. I lönesumman skall ingå all ersättning under intjänandeåret med undantag för annan semesterlön än sådan som avser sparad semester permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester. 21

13 Anm. I lönesumman ingår inte traktamenten, ersättning för särskilda kostnader eller andra ersättningar, som inte har karaktären av lön. Under betald semesterledighet skall arbetsgivare till sådan arbetstagare, som är avlönad med veckolön, betala ut den på semesterledigheten belöpande tidlönen. Vid obetald semesterledighet äger arbetsgivaren dock göra avdrag på lönen enligt gällande principer om löneavdrag vid tjänstledighet. Semesterlön, som överstiger den. på semesterledigheten belöpande tidlönen, skall arbetsgivaren utbetala till arbetstagaren som ett engångsbelopp vid det sista ordinarie lönetillfället i maj månad året efter s.emesteråret. -..._ Semesterlön för premielön och/ eller a n1r;; rörliga semesterlönegrundande tillägg, som utgår förutom veckolön, samt semesterlön för sådan arbetstagare, som är avlönad uteslutande med timlön, skall utgå enligt 12 % -principen och denna semesterlön skall utbetalas som ett engångsbelopp vid det sista ordinarie lönetillfället i maj månad under semesteråret, oavsett när motsvarande semesterledighet erhålls. överenskommelse om andra former för beräkning och utbetalning av semesterlön och semesterersättning kan träffas mellan arbetsgivare och Svenska Transportarbetareförbundet. Mom. 7 För varje hel dag (helt arbetspass) under intjänandeåret, som arbetstagaren varit frånvarande från arbetet utan lön och som enligt 17 semesterlagen är semesterlönegrundande, skall till den lönesumma, som utgör underlag för beräkning av semesterlön enligt mom. 6 ovan läggas 296 kronor. För deltidsanställd gäller att dagsbeloppet fastställs genom omräkning i samma proportion som vederbörande ordinarie veckoarbetstid står till full veckoarbetstid. Anm. Frånvaro utan lön del av dag föranleder inte något sepa- 22 rat tillägg 'till den semesterlönegrundande summan. Hänsyn härtill har tagits vid fastställande av tilläggsbeloppet för hel dag, som sålunda uppräknats av detta skäl. Mom.8 Arbetstagaren skall erhålla samma semesterlön för sparad semesterdag som för övriga semesterdagar under det semesterår, då de sparade dagarna tas ut. Arbetstagaren kan dock ha haft en annan sysselsättningsgrad i semesterlagens mening under det eller de intjänandeår, då rätt till semesterlön för de sparade semesterdagama förvärvades, än under det intjänandeår, som föregår det semesterår, då de sparade dagarna tas ut. Kan arbetsgivaren eller arbetstagaren visa att så är fallet, skall semesterlönen för de sparade dagarna i stället beräknas i proportion till arbetad tid under det eller de intjänandeår, som de sparade dagarna hänför sig till. Föregående stycke skall endast tillämpas såvida skillnaden i sysselsättningsgrad i förhållande till ordinarie arbetstid överstiger 25 %. Med sysselsättningsgrad avses den procentuella del av ordinarie arbetstid, som avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mom. 9 Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön i mom. 6, 7 och 8 skall betalas ut utan oskäliga dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Möter hinder mot att beräkna semesterersättningen inom en månad efter anställningens upphörande skall den betalas ut inom en vecka efter det hindret upphörde. Mom.10 Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör inte hinder för lokala överenskommelser i form av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare i frågor, som inte särskilt reglerats i semesterbestämmelserna och då semesterlagen medger sådana lokala överenskommelser. 23

14 13 Ordningsregler Mom.1 Arbetstagare skall noga iakttaga den överenskomna arbetstiden. Arbetstagare åligger vidare att noggrant och ordentligt fullgöra de arbeten, som han beordrats utföra, att vara nykter och skötsam, att ej utan tillåtelse av företagschefen eller dem1es ställföreträdare lämna arbetsplatsen, att vara aktsam om den materiel, som anförtrotts honom och att i övrigt ställa sig företagschefens eller dennes ställföreträdares anvisningar till efterrättelse. Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission kan beviljas i följande fall: Eget bröllop, egen 50-årsdag, förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare, nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning, plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, som nära anhörig räknas make/ maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. För att utöva rösträtt vid politiska val. Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. Permission beviljas av företagschefen eller av denne därtill förordnad person. Inkallad arbetstagare äger inte rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsamma. Frånvaro till följd av giltigt förfall (sjukdom eller andra tvingande omständigheter) skall snarast möjligt anmälas till arbetsledningen Förhandlingsordning Mom.1 Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser ( rättstvister) skall därom förhandlas mellan de lokala parterna. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister).får dessa inte omedelbart föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad, bojkott eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. Mom.3 Respektive lokala fackföreningar förbinder sig att inte utan medgivande av sin huvudorganisation under den tid,detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. Mom.4 Som brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgandet i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagarorganisation, och skall sådant beslut i god tid skriftligen delges mot- 25

15 partens respektive förbundsstyrelse eller huvudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring. Mom.5 Om part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten senast inom tre månader, sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket grundas, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 15 Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl Företaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och LO. Mom.I Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och avgångsbidrag (AGB). Anmärkning: Innebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. Mom. 2 Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP) samt mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring (TFY) skall tillämpas på avtalsområdet. Anmärkningar Del av timme. För del av timme, ej överstigande 5 miuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersätt,)ling med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma beräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt överdragskläder illhandahålles enligt särskild överenskommelse. Maskinförare är skyldig att köra fram maskin i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början samt att återställa maskinen vid arbetstidens slut. Han är även skyldig att utföra viss kontroll och tillsyn av maskinen samt att inrapportera därvid gjorda iakttagelser. För dessa arbetsuppgifter utgår ersättning med kr. 1:01 pr körtimma (ej övertidstilllägg). Vid transport av maskiner utanför ordinarie arbetstid mellan Skandiahamnen-Alvsborgshamnen samt mellan hamndejar inom rayonen Sannegården-Frihamnen utgår ett tillägg med kr. 10: 12 pr körning. Vid transport mellan ytterhamnen och innerharnnen samt mellan Majnabbe och övriga hamndelar utgår ersättning för åtgången tid

16 TILLÄMPNINGSREGLER - A vtalsbilaga 1 SKIFTARBETE 1 Skiftformer Skiftarbete kan bedrivas som diskontinuerligt 2- och 3-skiftsarbete eller som kontinuerligt/ helkontinuerligt 2- resp 3-skiftsarbete. Vid kontinuerligt skift görs uppehåll i skiftgången under vissa angivna helger, medan någon planerad bryt, ning av skiftgången inte sker vid helkontinuerligt skiftarbete. 2 Förutsättningar för skiftarbete Skiftgång kan anordnas för perioder om minst två på varandra följande kalenderveckor vid 2-skiftsarbete och minst tre på varandra följande kalenderveckor vid 3-skiftsarbete. Skiftgången påbörjas alltid måndag men kan avslutas vilken veckodag som helst. Om skiftgången måste avbrytas före 2-veckors- resp 3-veckorsperiodens utgång, utbytes - för den avkortade perioden - skifttillägget mot övertidstillägg. Skiftgången knyts till den enskilde arbetstagaren. 3 Varsel om skif!arbete Arbetstagare, som skall påbörja skiftarbete, skall varslas härom senast tre dagar i förväg. 4 Ang brytning av skiftarbete Som brytning av skiftgång avses inte de fall, då arbetsff1 helgdag, sjukdom eller annan frånvaro infaller under perioden. 5 Dygnsskif te Vid skiftarbete skall dygnsskifte anses infalla vid FM skiftets början. 6 Arbetstidschema, raster Vid diskontinuerligt 2-skiftsarbete sker växling mellan FM- och EM-skift på måndag. 28 I 7 Utfyllnadsskift Arbetsgivaren äger rätt att vid (hel)kontinuerligt skift utta skillnad mellan avtalsenlig ordinarie arbetstid i form av utfyllnadsskift, sk U-skift, vilka antingen schemaläggs eller uttas flexibelt. 8 Vikariat Arbetstagare, som vikarierar för frånvarande arbetstagare, erhåller samma betalning som skulle ha utgått till den frånvarande arbetstagaren. 9 Byte av skiftlag Vid byte av skiftlag får avgående skiftlag inte lämna arbetsplatsen förrän så många arbetstagare i pågående skiftlag inställt sig för att arbetet skall kunna igångsättas. Detta gäller i synnerhet då hänsyn till säkerheten på arbetsplatsen eller andra liknande omständigheter så påfordrar. 10 Nattvila Arbetstagare på EM-skift skall i samband med att skiftgång upphör och återgång till arbete på ordinarie dagarbetstid sker erhålla minst 10 timmars nattvila. 29

17 Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra A vtalsbilaga 2 1 Luckbasarbete. 2 Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild läkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet.) 3 Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4 Godsräknare,,,,,, 5 Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhetshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (landarbete). 6 Bandning av flats, efter särskild instruktion och urval av arbetare. 7 Fixering av pallar vid enhetsberedning. 8 Rengöringsarbeten för bolaget. 9 Vissa underhållsarbeten för bolagets väntrum och kaffestugor. 10 Handräckning vid transporter och materialvård för bolaget. 11 Vissa materialgårdsarbeten. A vtalsbilaga 3 Exempel på beräkning av nettosemester i arbetspass med användande av formeln i 12, mom 3. I avtalets 12, mom. 3, har parterna infört en regel att semester för anställda, som har pass-/ skifttjänstgöring enligt arbetstidsschema, skall bestämmas i arbetspass. Den formel, som härvid används, bygger på att det i förväg fastställs hur många arbetspass, som genomsnittligt ngår i en skift-passvecka. Formeln har följande utseende: Antal semesterdagar X ordinarie genomsnittlig veckoar- 5 bets tid genomsnittlig passlängd (tim/ dag) Beräkningsmetoden skall i första hand användas för att beräkna semestern för sådana arbetstagare, som arbetar efter ett pass-/ skiftschema, med tjänstgöringsskyldighet under lördagar, söndagar och helger och där verksamheten inte avbryts för samtidig semester. Formeln kan också användas för att beräkna nettosemester för sådana anställda, som arbetar bara vissa dagar i veckan. Exempel 1 Anställd med varierande passtjänstgöring Schemalagt arbete med 10 fridagar per 4-veckorsperiod Den anställde önskar ta ut hela sin semester under året Veckoarbetstid: 38,25 timmar Genoinsnittlig passlängd: 38,25X4. / d ( 8 4 X?)_ --,5 timmar ag 10 Antal pass motsvarande 25 semesterdagar (5 veckors emester): 25 X 38,25 5 = 22,5 vilket räknas till 23 pass. 8,

18 Exempel 2 Samma förutsättningar som i exempel 1, men den anställde önskar spara 5 semesterdagar. Antal arbetspass motsvarande 20 semesterdagar blir då: 20 X 38,25 5 = 18 arbetspass 8,5 Exempel 3 Arbetstagare med arbetstiden förlagd med 4 pass om 10 tim/ pass, som önskar ta ut hela sin semester under året: Passlängd: 10 timmar/ dag Veckoarbetstid: 40 timmar Antal pass motsvarande 25 semesterdagar. 25 X 40 5 = 20 arbetspass 10 32

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1977 mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

SVERIGESSTUVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GÖTEBORGS HAMN AB KOLLEKTIVAVTAL GÖTEBORG. mellan. och. Riksavtalsbilaga: Giltighets tid

SVERIGESSTUVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GÖTEBORGS HAMN AB KOLLEKTIVAVTAL GÖTEBORG. mellan. och. Riksavtalsbilaga: Giltighets tid / GÖTEBORG KOLLEKTIVAVTAL mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS HAMN AB Giltighets tid 1 februari 1986-31januari1988 / 1 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7.

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7. / KOLLEKTVAVTAL 1 9 7 7., mellan SVERGES STJVAREFÖRBUND och SVENSKA ---- TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: / / { GÖfEBORGS STNER AB.. 1. Avtalets omfattning. Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid.

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid. GÖT:S::3CR GS F..A-YlN _.\E Kvittning av övertid Kvittning ö-tid Avtal 1992-08-28 1992-09-01 -s:::"-" ~ G HulhD/IS PE 2279 Enligt överenskommelse med Transport 1992-06-04 resp 1992-02-17 gäller följande

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0161 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT KEOLIS SVERIGE AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Keolis Sverige AB (ej vid dotterbolagen)... 3 5 Tillägg

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

KOLLEKTIVT ARBETS- OCH LÖNEAVTAL MELLAN A ENA SIDAN GÖTEBORGS STUVERI AB SAMT Ä ANDRA SIDAN SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVDELNING 4

KOLLEKTIVT ARBETS- OCH LÖNEAVTAL MELLAN A ENA SIDAN GÖTEBORGS STUVERI AB SAMT Ä ANDRA SIDAN SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVDELNING 4 KOLLEKTIVT ARBETS- OCH LÖNEAVTAL MELLAN A ENA SIDAN GÖTEBORGS STUVERI AB SAMT Ä ANDRA SIDAN SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVDELNING 4 1. ' Avtalets omfattning. Så länge detta avtal gäller skall vid Göteborgs

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet

service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet service arbetar avtal för måleribranschen 1 april 2016 till 30 april 2017 Måleriföretagen i Sverige Svenska Målareförbundet SERVICEARBETARAVTAL 2016 2017 INNEHÅLL sid 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0160 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Merresor AB... 3 4 Övertid... 3 5 Tillägg för obekväm arbetstid...

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

ARBETS- OCH LÖNEAVTAL. mellan A.-B. Godsemottagning i Göteborgs Hamn och Göteborgs Hamnarbetarefackförening, Grupp 10 omfattande hos bolaget anställda

ARBETS- OCH LÖNEAVTAL. mellan A.-B. Godsemottagning i Göteborgs Hamn och Göteborgs Hamnarbetarefackförening, Grupp 10 omfattande hos bolaget anställda ARBETS- OCH LÖNEAVTAL mellan A.-B. Godsemottagning i Göteborgs Hamn och Göteborgs Hamnarbetarefackförening, Grupp 10 omfattande hos bolaget anställda arbetare. 1966-1969 ARBETS- OCH LÖNEAVTAL mellan A.-B.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år.

3 Arbetstid Mom 1. Den ordinarie arbetstiden utgör vid dagarbete 40 timmar samt vid 2-sldftsarbete 35 timmar per helgfri vecka och år. Sid 1. KOLLEKTIVAVTAL..Arbets- och löneavtal mellan å ena sidan undertecknade arbetsgivare samt å andra sidan Stockholms Hamnarbetarefackförening avdelning 1 Stockholm. 1 Avtalets omfattning Så länge detta

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00.

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående löne- och allmänna anställningsvillkor för FARTYGSBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund,

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORT ARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga:. GÖTEBORGS STUVERI AB . ( ..

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORT ARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga:. GÖTEBORGS STUVERI AB . ( .. Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1983 mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORT ARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga:. GÖTEBORGS STUVERI AB,. ( I.. ' 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet.

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsförbundet för MASKINBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund och som i huvudsak bedriver

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

HK, Sydatlanten. Bengt Carlsson Sture Larsson Thomas Lumsden Werner Stoppenbach Jan Annerback Hans Kindgren

HK, Sydatlanten. Bengt Carlsson Sture Larsson Thomas Lumsden Werner Stoppenbach Jan Annerback Hans Kindgren $ Dokumemna"Ti r. Datum 510 0 PROTOKOLL 1992-03-10 1 inga~ Flir U1sk1cv n: G1lt19 irar GÖTEBORGS HAMN AB handicg9art T1s1al;t AnKr Fas1s1allarF T1s1ai!f 1->nKr B-M Persson vvdp 2236 Bengt Carlsson vvdp

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete 1 Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete Mellan Bolag: och Svenska Transportarbetareförbundet Org. Nr: Adress: Olof Palmes gata 29 101 330 Stockholm Land: Sverige Tel: + 46

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Svenska Transportarbetareförbundets avd 2

Svenska Transportarbetareförbundets avd 2 Svenska Transportarbetareförbundets avd 2 Göteborgs Ham narbetarefackfören in g Expedition: Pusterviksgatan 15 41 3 01 Göteborg Telefon: 11 38 01, 13 07 41...Pos.tgi(9 62 2~50 Göteborg den 2/ 5 197 5.

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

2002-2005. Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005. Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet

2002-2005. Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005. Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet 2002-2005 Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005 Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 Kollektivavtal Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Avtalsområde och avtalets omfattning

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1975 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer