Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan."

Transkript

1 Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR

2 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande arbeten inom stuveribranschen som stuveriföretagen får i uppdrag att utföra såsom lastning och lossning av fartyg, terminalarbete, godsräkning, av- och påluckningsarbete, surrillngsoch förtöjningsarbete. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsplatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och ordningsregler samt i förhandlingsprotokoll och lokala protokollsanteckningar och anmärkningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning. 2 Avtalets giltighetstid Mom.l Detta avtal gäller fr o m den 6 maj 1974 t om den 28 februari Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 oktober Sker ej uppsägning på sålunda bestämd tid, gäller avtalet ytterligare ett år i sänder med samma uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestämda dagen kl Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestämda dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. Mom.4 Icke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptagande om nytt avtal till motparten överlämna eventuella förslag till ändringar i avtalet. 3

3 3 Arbetstid A. Ordinarie arbetstid Mom. 1 Den ordinarie arbetstiden (dagarbetstid och två-skift) utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Den ordinarie arbetstidens förläggning: a) Måndag-fredag kl med en timmes måltidsrast. b) Midsommar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är arbetstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grund av denna bestämmelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Mom.4 Vid skiftarbete förläggs den ordinarie arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Arbetstidsschemat skall ange arbetstidens början och slut samt raster. Den ordinarie arbetstiden må förläggas till annan tid vid skiftgång på de villkor, som anges i 4 A mom 4. Mom5 Föreligger behov av 3-skifts, kontinuerligt 2- eller 3- skiftsarbete, förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives i mom. 2 ovan eller annan utjämning av veckoarbetstiden kan överenskommelse härom träffas mellan de avtalsslutande parterna. 4 B. övertidsarbete Mom.1 När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Beträffande skyldigheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alternativt kan arbetet förläggas mellan kl , varvid dock arbetstiden för den enskilde arbetstagaren inte får Ö verstiga 9 timmar. Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall samma praxis som hittills tillämpats i terminalerna gälla, dvs individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3. "Nattvila." Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på måndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag eller söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan närmast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna meddelas före sista måltidsrastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl (lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00). Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30) eller senare fram till kl (17.30) betalas för inställelsen kr 70.- per gång. Efter kl (17.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. 5

4 Arbetstagare, som på kallelse av arbetsgivaren inställt sig för utförande av visst angivet arbete på övertid, är berättigad att, i händelse detta arbete av någon anledning inställes eller avbrytes, erhålla ersättning för minst 2 timmar. Om pågående arbete på övertid, efter detsamma pågått i 2 timmar, avbrytes av anledning, varöver arbetsgivaren råder, utgår ersättning till arbetstagarna för hela den beordrade övertiden. Denna bestämmelse gäller ej färdigkörningar. Fast anställda arbetstagare, som frivilligt vill ställa sig till förfogande för arbete på lördag resp. sön- eller helgdag anmäler detta senast torsdag kl 12.00, eller om lördagsarbete avser "egen båt" senast fredag vid middagsrasten. Besked om vilka som avses användas till arbete lämnas vederbörande arbetstagare senast fredag kl Arbetstagare, som meddelats om lördagsarbete, garanteras ersättning för minst 5 timmar. Arbetstagare, som meddelats om sön- eller helgdagsarbete garanteras ersättning för minst 6 timmar. Nattvila Arbetstagare, som utfört övertidsarbete till kl eller senare tidpunkt, behöver inte inställa sig till nytt arbete förrän 10 timmar efter övertidsarbetets slut. Pågår övertidsarbete till senare tidpunkt än behöver arbetstagaren inte inställa sig till nytt arbete samma dag. Mom.4 Förläggning av måltidsrast Måndag-fredag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan om ändrad rastindelning för hela hamnen, delar därav, eller speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. 6 Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrast under ordinarie arbetstid, dock endast med måltidsrastens längd. Vid övertidsarbete, då detsamma kan avslutas inom två timmar, har arbetstagarna skyldighet att kvarstanna, därest arbetsgivaren så påfordrar, och färdigställa arbetet utan rast. Skyldighet att kvarstanna gäller ej arbetstagare, som kan förebringa bärande skäl för att han ej kan kvarstanna. Vid annat övertidsarbete hålls rast enligt arbetsgivarens val, dock att, om rasten förlängs utöver en timme, så skall detta ske efter överenskommelse. Till punkt A, mom. 4 antecknas: Skiftarbete 1. Skiftarbete utläggs enligt arbetstidsschema. Schemat utläggs lämpligen enligt nedan: 1 :a skift Måndag-fredag (1 tim rast) 42,5 tim. 2:a skift Måndag-fredag (Yz tim rast) 37,5 rim. Anser arbetstagarna att Yz timmes rast ei är tillräcklig, skall rasten utökas till 45 min eller 1 timme, och skall arbetstiden i motsvarande grad förlängas. Protokollsanteckning: Ovanstående skifttider tillämpas såväl i terminalerna som i hamnen i övrigt, därest annat inte överenskommes. Anm. 1: Skifttider inom Torterminalen: l :a slåft måndag-fredag (Yz tim rast) 2:a skift måndag-fredag (V2 tim rast) Anm. 2: Skifttider inom Hull-Londonterminalen: l:a skift måndag-fredag (Yz tim rast) 2:a skift måndag-fredag (Yz rim rast) Anm. 2 a: Till skiftarbete fördelas arbetstagare på frivillighetens väg ur den vid Hamnarbetskontoret anställda ej fast avdelade arbetsstyrkan. Arbetstagarna behöver ej arbeta andra skiftet mer än högst var tredje vecka. 7

5 Anm. 2 b: På arbetsplats med fast avdelad arbetsstyrka, där överenskommelse om skiftarbete träffats, gäller denna överenskommelse. På arbetsplats, där fast avdelad arbetsstyrka skall inrättas, är arbetsgivaren skyldig att innan arbetstagare beslutar sig för att inh äda i sådan arbetsstyrka upplysa om huruvida skiftarbete kan bli aktuellt för honom. Anm. 2 c: Vid nyanställning av arbetstagare äger arbetsgivaren föreskriva skyldighet att deltaga i skiftarbete till det antal, som fastställes efter samråd med driftsutskottet. Anm. 2 d: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-c ovan, äger arbetsgivaren uttaga tillfällig arbetskraft (blixt) för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 timmar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. Protokollsanteckning: Om arbetstagarna under 2:a skiftet överföres eller skiftas från.ett hamnavsnitt till ett annat ställs transportmedel till förfogande. Samma möjligheter till väntrum och sanitära anläggningar skall stå till disposition som på dagarbetstid. I anslutning till arbetsplatsen skall finnas tillgång till värmeskåp samt varma drycker och läsk (automat). 4 Arbetslön och övriga ersättningar A. Ordinarie arbetstid Mom.l Till fast anställda arbetstagare utgår månadslön med kr (I beloppet har inräknats tidigare passningsersättning, transportersättning och hygienpengar.) Anm.: Vid full närvarotid är månadslönen densamma oavsett antalet arbetsdagar resp arbetstimmar på ordinarie tid i en viss kalendermånad. 8 Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas, stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisade lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. Mom Vid övertidsarbete utgör grundlönen per timme kr U3 på vilket övertidstillägg beräknas. Tillfälligt anställda arbetstagare betalas med kr per timme. (I beloppet har inräknats tidigare transportersättning och hygienpengar.) övertidstillägg beräknas på kr per timme. Lärlingar till verkstadsarbete vid AB Godsemottagning betalas enligt samma regler som för tillfälliga arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för fast anställda arbetstagare. Mom.4 Skiftarbete Vid skiftarbete, som pågår kortare tid än 5 dagar, betalas skifttillägg, som motsvarar övertidsersättning resp. kvalificerad övertidsersättning för den del av skift, som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. Vid skiftarbete, som varar 5 dagar eller längre, utgår fr o m första dagen ett skifttillägg, som utgör kr 7.- per timme, som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. När övertidsarbete utföres efter andra skiftets slut betalas kvalificerad övertidsersättning i stället för skifttillägg. B. övertidsarbete Mom. l Arbete på övertid betalas med 50 % förhöjning. Som övertid räknas alla måltidsraster och den arbetstid av 2 timmar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sammanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast. 9

6 Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 % förhöjning. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ordinarie tid eller övertid. Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter andra skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdagsaftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även när helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. C. Beräkningsregler för lön och Iöneavdrag m m Mom.1 Vid all annan frånvaro än semester göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Anm.: Avdrag å månadslönen får ej ske då i samband med att arbetsuppgifter saknas arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen. För varje timmes frånvaro göres avdrag med 1/ 173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvarotimmar överstiger 88 under en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället. ru b.. k. måna.dslönen e f ter tu ons era mng Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas.efter timlönsberäkning och om vederbörande arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetade timmar. Upprepad ogiltig frånvaro kan föranleda suspension eller avskedande. Därest frånvaron föranleder bestraffning 10 genom att vederbörande arbetstagare suspenderas, vidtages inte annan åtgärd än den som automatiskt inträder vid suspensionen. Kontroll av arbetstagarnas närvaro sker genom registrering. Ar arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinarie arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Anm.: Permission under högst en dag i anslutning till helg medför inte löneavdrag för helgen. D. Arbetar i annan hamn än hemmahamnen Vid arbete utom hemortsområdet/ skeppningsdistriktet gäller inte betalningsreglerna i hemmahamnen, utan utgår betalning enligt för arbetsplatsen gällande avtalsregler, dock att arbetstagare därvid är garanterad ersättning per dag med kr E. Traktamente vid arbete å främmande ort inom norden Vid arbete utom hemortsområdet/ skeppningsdistriktet utgår till fast anställd arbetstagare följande ersättningar: Mom.1 Fri resa. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor/ dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - 18 kronor b) Mer än 8 men högst 12 timmar - 36 kronor c) Mer än 12 men högst 18 timmar - 46 kronor d) Mer än 18 timmar - 51 kronor 11

7 Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 48 per natt. övernattningsersättning utgår ej om arbetsgivaren tillhandahåller logi. De angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersättning. F. Permitteringslön överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuverifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid permitteringstillfället gällande månadslönen. G. Utbetalning av lön Mom.1 Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolön). Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden fr o m den 15:e i föregående månad och t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den 15:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till tillfälligt anställda arbetstagare utbetalas likaledes genom girolön. Giro besked sändes senast den 15 :e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden from den 15:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den 1 :a t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord framställning taga del av Hamnarbetskontorets löneuträkningar, arbetstidskort samt arbetstids- (skift)schema. 12 l Protokollsanteckning 1: Parterna är ense om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna under avlöningsperiodens första hälft. Protokollsanteckning 2: För att månadslönesystemet i sin helhet skall kunna förverkligas är parterna ense om att gemensamt verka för att förskottsbetalningen efter en övergångsperiod avvecklas. 5 Arbetets ledning och fördelning Mom. l Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, inna.1 andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 6 Arbetskårens indelning m m De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är dels fastanställda och dels tillfälliga. Vid fastanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetstagare. För fastanställd arbetstagare gäller med iakttagande av nedanstående regler en ömsesidig uppsägningstid av 14 dagar. För arbetstagare med kortare anställningstid än 9 månader gäller en ömsesidig uppsägningstid av 8 dagar. För säsongarbetstagare, arbetstagare anställda på prov, praktikant, lärling och vikarie samt arbetstagare anställd 13

8 på viss tid eller för utförande av visst arbete skall uppsägningsregler inte gälla. Iakttager inte den ena parten uppsägningstiden är den andra parten berättigad till ersättning svarande mot den del av uppsägningstiden, som inte iakttagits. Ersättningen beräknas med utgångspunkt från den gällande månadslönen. 7 Fördelning till arbetsuppgifter m m 1. Lediga arbetstagare fördelas under tiden måndag-fredag. Fördelning kan även ske genom s k skiftning och överföring. Avskriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. Anm.: Se bilaga b. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå vid resp. företag, så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbetstagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte av fastavdelning. Anm.: Se bilaga b. Protokollsanteckning: Beträffande lämpliga arbetsuppgifter för de partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga a. 8 Transport av arbetskraft Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom hamnområdet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet bestämd tid. 14 Till fartyg utanför hamnområdet eller liggande fritt från kaj, för ankar eller i bojar, på vilket arbete förut påbörjats, transporteras arbetstagarna kostnadsfritt med lämpligt transportmedel. Arbetstagarna har skyldighet att varje morgon, dock inte tidigare än kl 06.50, inställa sig vid transportmedlet. Vid arbetets slut för dagen sker återtransport utanför arbetstiden. Tid, som åtgår för transport med undantag för tiden , betalas enligt reglerna för övertidsarbete. När arbetstagarna beordras kvarstanna ombord under måltidsrast, utbetalas ett extra tillägg av kr 1.- per man och timme. Till arbetstagare på fartyg, liggande invid kaj inom hamnområdet, utgår transportersättning enligt 4 A, mom Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl utgår dessutom kr 4.90 per man. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transportersättning med kr 6.80 per man för fram- och återresa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen. Protokollsanteckning: Med hamnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost tom Alvsborgshamnen i väst samt utmed södra älvstranden fr o m Dahlins järnlager i ost t o m Carnegiekajen i väst. Anm. 1: I fråga om Alvsborgshamnen skall överenskommelsen av den 9I tillämpas intill dess hamndelen blivit mera utbyggd. Anm. 2: Beträffande Backalagret och Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av kontoret. Uttransport å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall samma gälla som för Backalagret. 15

9 9 Semester Semester utgår enligt lag. Vid beräkning av antalet semesterdagar och semesterlön till fast anställda arbetstagare skall hänsyn tagas även till arbete i annan hamn än hemmahamnen. 10 Förhandlingsordning Mom. l Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser ( rättstvister) skall därom förhandlas mellan de lokala parterna och därefter såvida ej enighet uppnås, mellan parternas organisationer. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas, hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister}, får dessa inte omedelbart föranleda något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. Mom. 3 Den lokala fackföreningen förbinder sig att inte utan medgivande av sin huvudorganisation under den tid detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. 16 Mom.4 Som brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgande i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagareorganisation, och skall sådant beslut i god tid delges motpartens respektive förbundsstyrelse eller huvudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring, varken såvitt angår arbetspriser eller andra stadganden för hela den tid överenskommelsen blivit ingången. Mom.5 Om part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten senast inom tre månader sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket grundas, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 11 Permittering Mom. l Vid minskning av arbetstillgången i hamnen äger Hamnarbetskontoret permittera arbetstagare. Vid återkallelse av permitterad arbetstagare har de som inte skaffat sig annat arbete att inställa sig utan oskäligt dröjsmål. övriga arbetstagare kan inkallas med 8 dagars varsel. Permitterad arbetstagare skall hålla Hamnarbetskontoret underrättat om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela detta till Hamnarbetskontoret. 17

10 12 Ordningsregler Mom.1 Allt stuveriarbete, vartill arbetskraft skall uttagas, fördelas av Hamnarbetskontoret, hos vilket arbetstagarna antagas och inskrivas. Det åligger arbetstagare att utföra alla arbetsuppgifter, som förelägges honom av arbetsledningen. Det åligger arbetstagare att punktligt inställa sig till arbetet. Arbetstagare äger inte under några omsändigheter rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsamma. Mom.4 Arbetstagare skall noga iaktta den överenskomna arbetstiden såväl vid arbetstidens början som dess slut och vid måltidsraster. Mom.5 Permission beviljas av Hamnarbetskontoret. Frånvaro till följd av giltigt förfall skall snarast möjligt anmälas till Hamnarbetskontoret. Mom.6 Arbetstagare är skyldig att varsamt handskas med arbetsredskap och gods. Om arbetstagare ser, att gods på ett eller annat sätt är skadat, skall han, innan detsamma förflyttas, göra anmälan till arbetsledningen. Mom. 7 Arbetstagare skall på arbetsplatsen iaktta ett nyktert 18 och ordentligt uppträdande. Det är förbjudet att förtära öl eller andra sprithaltiga drycker. Rökningsförbud skall ovillkorligen efterlevas. Mom.8 Varning, suspension eller avskedande skall föregås av utredning, vid vilken vederbörande arbetstagare har rätt att bli hörd. Den avtalsslutande organisationen har, om den så önskar, rätt att biträda vid utredningen. Arbetsledare äger försätta arbetstagare ur tjänstgöring men har då att omedelbart anmäla detta till Hamnarbetskontoret. Anm.: Se bilaga b. 13 Anpassning av manantal Manantalet i gängen skall anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassningen skall ske efter arbetsledningens bedömning. Fartyget och därtill hörande arbetsområde betraktas som en arbetsplats, inom vilken de till arbetet uttagna arbetstagarna skall fritt kunna omflyttas. Då alla fast anställda arbetstagare med truckförarutbildning är ute i arbete eljer då alla tillgängliga truckar är i arbete och truckar med förare inhyres, skall sådan förare tilldelas uttagningsbevis och ingå i gänget som tillfällig arbetstagare. Avskrivning av dylika tillfälliga arbetstagare skall ske efter samma grunder som tillämpas för övrig tiljfällig arbetskraft i hamnen. Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetarskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas. 19

11 14 Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl Företagen är skyldiga att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och LO. Mom. l i Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och avgångsbidrag (AGB). Protokollsanteckning: Innebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. Mom. 2 Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP). Mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring skall tillämpas på avtalsområdet från tidpunkt, som SAF-LO fastställer. Anm.: Fram till dess att ovanstående försäkring träder i kraft gäller stuverifackets trygghetsförsäkring. Anmärkningar Del av timme. För del av timme, ej överstigande 5 minuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersättning med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma beräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Vinschman. Vinschman skall alltid tillsättas från Hamnarbetskontoret. Står kompetent vinschman ej att erhålla bland Hamnarbetskontorets folk, må sådan tagas från annat håll. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt övedragskläder tillhandahålles enligt särskild överenskommelse. Truckförare är skyldig att köra ut truck från garage i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början. Likaså är han skyldig köra hem maskinen vid arbetstidens slut. För denna ut- och hemkörning av maskinen utanför arbetstiden utgår ersättning med kr 2.45 per dag i de fall då arbetsplatsen ligger inom garagets rayon, exempelvis Majnabbegaraget - Majnabbehamnen, Masthuggsgaraget (inkl. kajskjul 29) - Masthuggskajen och Stigbergskajen, Frihamnsgaraget - Frihamnsområdet, Lundbygaraget - Lundbyhamnen, Sannegårdsgaraget - Sannegårdshamnen. Vid ev. nya garage skall samma princip gälla. I övriga fall av ut- och hemkörning utgår ersättnjng för V2 timme med gällande övertidstillägg. Protokollsanteckning: Skulle mer än 1 /2 timme åtgå, skall ersättning utgå för åtgången tid. I den mån specialbestämmelse föreligger för terminalerna skall dessa fortfarande gälla

12 Förteckning över bilagor a. Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra. b. Ang driftsutskottet. Anteckning: Lagen om anställningsskydd. Då lagen om anställningsskydd träder i kraft den 1 juli 1974 krävs att vissa av kollektivavtalets nuvarande bestämmelser anpassas till lagens bestämmelser. Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra Bilaga a 1 Luckbasarbete. 2 Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild läkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet.) 3 Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4 Godsräknare,,,,,, 5 Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhetshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (landarbete). 6 Bandning av flats efter särskild instruktion och urval av arbetare. 7 Fixering av pallar vid enhetsberedning. 8 Rengöringsarbeten för Göteborgs Hamnarbetskontor. 9 Vissa underhållsarbeten för Göteborgs Hamnarbetskontors väntrum och kaffestugor. 10 Handräckning vid transporter och materialvård för Göteborgs Hamnarbetskontor. 11 Vissa materialgårdsarbeten

13 Driftsutskott Bilaga b I syfte att främja samarbetet på arbetsplatsen är parterna överens om att inrätta ett företa,_gsnämndsutskott för driftsfrågor. Utskottet består av fyra ledamöter varav två tillsättes av Göteborgs Hamnarbetskontor och två av Göteborgs Hamnarbetarefackförening. Ledamöternas mandattid fastställes av parterna var för sig. Utskottet skall hålla företagsnämnden underrättad om sin verksamhet. Utskottsledamot tillhör automatiskt företagsnämnden. Ledamöterna skall vinnlägga sig om att åstadkomma enighet i frågor som driftsutskottet har att behandla. I utskottets verksamhet ingår att följa och deltaga i planeringen av partiellt arbetsföras placering, specialarbetares placering, fördelning av arbetskraft, skiftarbete samt sön- och helgdagsarbete. Vidare skall utskottet följa frågor om ordningsreglernas efterlevnad. En av arbetarpartens representanter i utskottet skall deltaga i kontorets planläggning av fördelningen till de olika arbetsuppgifterna. För den tid som åtgår för ledamöternas fullgörande av sina arbetsuppgifter inom utskottet ersätter Hamnarbetskontoret arbetstagarnas representanter för förlorad arbetsförtjänst. 24

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL. mellan. SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1977 mellan SVERIGES STUV AREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7.

---- KOLLEKTIVAVTAL SVERIGES STIJVAREFÖRBUND SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. mellan. och. Riksavtalsbilaga: / { GÖfEBORGS STINERI AB I 1 9 7 7. / KOLLEKTVAVTAL 1 9 7 7., mellan SVERGES STJVAREFÖRBUND och SVENSKA ---- TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: / / { GÖfEBORGS STNER AB.. 1. Avtalets omfattning. Kollektivavtalet omfattar alla arbeten,

Läs mer

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB

Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979. mellan. SVERIGESSTUVAREFöRBUND. och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET. Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFöRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Riksavtalsbilaga: GÖTEBORGS STUVERI AB -~,/ 8 '6'8 ~1/IJ 4~b5d KOLLEKTIVAVTAL 1978-1979 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet

KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet shr turist 07-12-21 08.47 Sida 1 2007-05-01 2010-04-30 KOLLEKTIVAVTAL Turistanläggningar Supplement till riksavtalet Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF shr

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 48 LOKAL PERSONALSTADGA FÖR ESLÖVS KOMMUN - PST 87 Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1987. 1 Tillämpningsområde I den mån inte lag, annan författning eller

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

ARBETS- och LONEAVTAL

ARBETS- och LONEAVTAL - /7/ /for /e/ /J'.2 crq J

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGSBRANSCHEN Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal

Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal 1 (6) Till förtroendevalda och medlemmar inom s område Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal Här kommenterar jag löneavtalet, förändringarna i allmänna villkorsavtalet samt övriga nyheter

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet

ANKOM 1984-0S- - 5. Besv... 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984. mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 0 R I G I N A L STUVERIAVTALET 1984 SVERl!lES STUVAREFÖRBUND ANKOM 1984-0S- - 5 Besv...... ö V E R E N S K 0 M M E L S E mellan Sveriges Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet 1.!!!!2~!!~!!~

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB

Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB Bilaga 1 (Förhandlingsprotokoll 2015-01-14) Kollektivavtal beträffande regler för anställning m.m. för konstnärlig personal (dansare) vid DA Dansalliansen AB DA Dansalliansen AB (Dansalliansen) och Teaterförbundet

Läs mer

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN)

1. Mål och syfte med utbildningen. 2. Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) 1, 2 UTBILDNINGSAVTAL 1. Mål och syfte med utbildningen En god och ändamålsenlig utbildning är av avgörande betydelse för måleribranschens utveckling. Detta utbildningsavtals syfte är: sörjning måleriyrket,

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL

LOKALT KOLLEKTIVAVTAL LOKALT KOLLEKTIVAVTAL 2015-04-01 2016-03-31 MELLAN ISS Facility Services AB OCH PAPPERS AVD 68 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 2. ARBETSTID... 3 3. ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING...

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF

KOLLEKTIVAVTAL 2007-09-01 2010-08-31. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Svenska Musikerförbundet, SMF SMF SHR 08 08-09-10 15.05 Sida 1 2007-09-01 2010-08-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Svenska Musikerförbundet, SMF Angående löner och anställningsvillkor för musiker, musikartister

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Bilersättningsavtal BIL 12

Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 1 Överenskommelse om Bilersättningsavtal BIL 12 2 Parter 2 1 Innehåll mm 2 2 Ändringar och tillägg 2 3 Tvisters handläggning 2 4 Fredsplikt 2 5 Giltighet

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer

Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer Vad är ett hängavtal? Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, och en arbetstagarorganisation.

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer