Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg KOLLEKTIVAVTAL SVERIGESSTUVAREFÖRBUND. SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET. GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR. Riksavtalsbilaga: mellan."

Transkript

1 Göteborg KOLLEKTIVAVTAL 1974 mellan SVERIGESSTUVAREFÖRBUND och SVENSKA TRANSPORTARBETAREFöRBUNDET Riksavtalsbilaga: GöTEBORGSHAMNARBETSKONTOR

2 1 Avtalets omfattning Kollektivavtalet omfattar alla förekommande arbeten inom stuveribranschen som stuveriföretagen får i uppdrag att utföra såsom lastning och lossning av fartyg, terminalarbete, godsräkning, av- och påluckningsarbete, surrillngsoch förtöjningsarbete. Så länge detta avtal gäller skall vid arbetsgivarens arbetsplatser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och ordningsregler samt i förhandlingsprotokoll och lokala protokollsanteckningar och anmärkningar angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning. 2 Avtalets giltighetstid Mom.l Detta avtal gäller fr o m den 6 maj 1974 t om den 28 februari Eventuell uppsägning av avtalet skall ske senast den 31 oktober Sker ej uppsägning på sålunda bestämd tid, gäller avtalet ytterligare ett år i sänder med samma uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt och vara motparten tillhanda senast den sista för uppsägningen bestämda dagen kl Senast 14 dagar efter den sista för uppsägningen bestämda dagen skall till motparten överlämnas förslag till nytt avtal, vid äventyr att uppsägningen annars är ogiltig. Mom.4 Icke uppsägande part bör i god tid före förhandlingars upptagande om nytt avtal till motparten överlämna eventuella förslag till ändringar i avtalet. 3

3 3 Arbetstid A. Ordinarie arbetstid Mom. 1 Den ordinarie arbetstiden (dagarbetstid och två-skift) utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Den ordinarie arbetstidens förläggning: a) Måndag-fredag kl med en timmes måltidsrast. b) Midsommar- samt jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som frivilligt övertidsarbete. Då arbete utföres vid fabriker eller andra privata platser, där lossning och lastning försiggår, är arbetstagarna skyldiga att följa den dagarbetstid och de måltidsraster, som gäller för resp. platsers arbetstagare. - Om på grund av denna bestämmelse den sammanlagda tiden för måltidsrasterna kommer att överstiga en timme räknas ytterligare rast som arbetstid. Mom.4 Vid skiftarbete förläggs den ordinarie arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Arbetstidsschemat skall ange arbetstidens början och slut samt raster. Den ordinarie arbetstiden må förläggas till annan tid vid skiftgång på de villkor, som anges i 4 A mom 4. Mom5 Föreligger behov av 3-skifts, kontinuerligt 2- eller 3- skiftsarbete, förläggning av ordinarie arbetstiden till annan tid än som föreskrives i mom. 2 ovan eller annan utjämning av veckoarbetstiden kan överenskommelse härom träffas mellan de avtalsslutande parterna. 4 B. övertidsarbete Mom.1 När så av arbetsgivaren begäres skall - i den utsträckning gällande lag medger - arbete utföras utöver den ordinarie arbetstiden. Protokollsanteckning: Beträffande skyldigheten att deltaga i övertidsarbete skall hittillsvarande praxis gälla. Då så erfordras äger arbetsgivaren påfordra arbete å sön- och helgdagar. Sådant arbete må äga rum mellan kl Alternativt kan arbetet förläggas mellan kl , varvid dock arbetstiden för den enskilde arbetstagaren inte får Ö verstiga 9 timmar. Protokollsanteckning: Beträffande deltagande i sön- och helgdagsarbete skall samma praxis som hittills tillämpats i terminalerna gälla, dvs individuell frivillighet. Beträffande sön- och helgdagsarbete gäller ifråga om nattvila vad som nedan sägs i mom. 3. "Nattvila." Arbetstagare, som arbetat lördag och söndag, erhåller sin betalningsfria veckoledighet på måndag och har rätt till ytterligare en sådan ledighetsdag i samma vecka, om han begär det. Arbetstagare, som arbetat endera lördag eller söndag, har rätt att få en sådan ledighetsdag i veckan närmast efter, om han begär det. Då övertidsarbete skall utföras, skall arbetstagarna meddelas före sista måltidsrastens början under ordinarie tid. Meddelande om övertidsarbete i anslutning till dagarbetstidens början kl må lämnas senast vid arbetstidens slut föregående dag. Till nya arbeten må arbetstagarna kallas individuellt även efter arbetstidens slut. Då arbetstagare kallas att inställa sig efter kl (lördagar kl 12.00) men före kl (14.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete från kl (12.00). Då arbetstagare kallas att inställa sig kl (14.30) eller senare fram till kl (17.30) betalas för inställelsen kr 70.- per gång. Efter kl (17.30) betalas enligt reglerna för övertidsarbete intill dess arbetet påbörjas. 5

4 Arbetstagare, som på kallelse av arbetsgivaren inställt sig för utförande av visst angivet arbete på övertid, är berättigad att, i händelse detta arbete av någon anledning inställes eller avbrytes, erhålla ersättning för minst 2 timmar. Om pågående arbete på övertid, efter detsamma pågått i 2 timmar, avbrytes av anledning, varöver arbetsgivaren råder, utgår ersättning till arbetstagarna för hela den beordrade övertiden. Denna bestämmelse gäller ej färdigkörningar. Fast anställda arbetstagare, som frivilligt vill ställa sig till förfogande för arbete på lördag resp. sön- eller helgdag anmäler detta senast torsdag kl 12.00, eller om lördagsarbete avser "egen båt" senast fredag vid middagsrasten. Besked om vilka som avses användas till arbete lämnas vederbörande arbetstagare senast fredag kl Arbetstagare, som meddelats om lördagsarbete, garanteras ersättning för minst 5 timmar. Arbetstagare, som meddelats om sön- eller helgdagsarbete garanteras ersättning för minst 6 timmar. Nattvila Arbetstagare, som utfört övertidsarbete till kl eller senare tidpunkt, behöver inte inställa sig till nytt arbete förrän 10 timmar efter övertidsarbetets slut. Pågår övertidsarbete till senare tidpunkt än behöver arbetstagaren inte inställa sig till nytt arbete samma dag. Mom.4 Förläggning av måltidsrast Måndag-fredag kl Protokollsanteckning: Parterna är ense om att frågan om ändrad rastindelning för hela hamnen, delar därav, eller speciella arbeten kan diskuteras under avtalstiden. Hänsyn skall därvid tagas till de behov av ändrad rastindelning, som kan föreligga inom olika områden och möjligheterna att tillfredsställande lösa serveringsfrågorna inom dessa. 6 Arbetsgivaren äger senarelägga måltidsrast under ordinarie arbetstid, dock endast med måltidsrastens längd. Vid övertidsarbete, då detsamma kan avslutas inom två timmar, har arbetstagarna skyldighet att kvarstanna, därest arbetsgivaren så påfordrar, och färdigställa arbetet utan rast. Skyldighet att kvarstanna gäller ej arbetstagare, som kan förebringa bärande skäl för att han ej kan kvarstanna. Vid annat övertidsarbete hålls rast enligt arbetsgivarens val, dock att, om rasten förlängs utöver en timme, så skall detta ske efter överenskommelse. Till punkt A, mom. 4 antecknas: Skiftarbete 1. Skiftarbete utläggs enligt arbetstidsschema. Schemat utläggs lämpligen enligt nedan: 1 :a skift Måndag-fredag (1 tim rast) 42,5 tim. 2:a skift Måndag-fredag (Yz tim rast) 37,5 rim. Anser arbetstagarna att Yz timmes rast ei är tillräcklig, skall rasten utökas till 45 min eller 1 timme, och skall arbetstiden i motsvarande grad förlängas. Protokollsanteckning: Ovanstående skifttider tillämpas såväl i terminalerna som i hamnen i övrigt, därest annat inte överenskommes. Anm. 1: Skifttider inom Torterminalen: l :a slåft måndag-fredag (Yz tim rast) 2:a skift måndag-fredag (V2 tim rast) Anm. 2: Skifttider inom Hull-Londonterminalen: l:a skift måndag-fredag (Yz tim rast) 2:a skift måndag-fredag (Yz rim rast) Anm. 2 a: Till skiftarbete fördelas arbetstagare på frivillighetens väg ur den vid Hamnarbetskontoret anställda ej fast avdelade arbetsstyrkan. Arbetstagarna behöver ej arbeta andra skiftet mer än högst var tredje vecka. 7

5 Anm. 2 b: På arbetsplats med fast avdelad arbetsstyrka, där överenskommelse om skiftarbete träffats, gäller denna överenskommelse. På arbetsplats, där fast avdelad arbetsstyrka skall inrättas, är arbetsgivaren skyldig att innan arbetstagare beslutar sig för att inh äda i sådan arbetsstyrka upplysa om huruvida skiftarbete kan bli aktuellt för honom. Anm. 2 c: Vid nyanställning av arbetstagare äger arbetsgivaren föreskriva skyldighet att deltaga i skiftarbete till det antal, som fastställes efter samråd med driftsutskottet. Anm. 2 d: Då i undantagsfall flera arbetstagare erfordras för skiftarbete, än som står till förfogande enligt punkterna a-c ovan, äger arbetsgivaren uttaga tillfällig arbetskraft (blixt) för sådant arbete. Anm. 3: Arbetstagare tillhörande 2:a skiftet är inte skyldig utföra övertidsarbete utöver 3 timmar och endast i de fall, då arbetet beräknas göras färdigt senast under dagtid samma dag. Protokollsanteckning: Om arbetstagarna under 2:a skiftet överföres eller skiftas från.ett hamnavsnitt till ett annat ställs transportmedel till förfogande. Samma möjligheter till väntrum och sanitära anläggningar skall stå till disposition som på dagarbetstid. I anslutning till arbetsplatsen skall finnas tillgång till värmeskåp samt varma drycker och läsk (automat). 4 Arbetslön och övriga ersättningar A. Ordinarie arbetstid Mom.l Till fast anställda arbetstagare utgår månadslön med kr (I beloppet har inräknats tidigare passningsersättning, transportersättning och hygienpengar.) Anm.: Vid full närvarotid är månadslönen densamma oavsett antalet arbetsdagar resp arbetstimmar på ordinarie tid i en viss kalendermånad. 8 Arbetstagarna är skyldiga att under tid, då arbete inte kan beredas, stå till förfogande i av arbetsgivaren anvisade lokaler. Under sådan tid är arbetstagarna skyldiga deltaga i informations- och utbildningsverksamhet. Mom Vid övertidsarbete utgör grundlönen per timme kr U3 på vilket övertidstillägg beräknas. Tillfälligt anställda arbetstagare betalas med kr per timme. (I beloppet har inräknats tidigare transportersättning och hygienpengar.) övertidstillägg beräknas på kr per timme. Lärlingar till verkstadsarbete vid AB Godsemottagning betalas enligt samma regler som för tillfälliga arbetstagare. Efter två års verkstadspraktik och fyllda 18 år utgår lön som för fast anställda arbetstagare. Mom.4 Skiftarbete Vid skiftarbete, som pågår kortare tid än 5 dagar, betalas skifttillägg, som motsvarar övertidsersättning resp. kvalificerad övertidsersättning för den del av skift, som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. Vid skiftarbete, som varar 5 dagar eller längre, utgår fr o m första dagen ett skifttillägg, som utgör kr 7.- per timme, som faller utanför den ordinarie dagarbetstiden. När övertidsarbete utföres efter andra skiftets slut betalas kvalificerad övertidsersättning i stället för skifttillägg. B. övertidsarbete Mom. l Arbete på övertid betalas med 50 % förhöjning. Som övertid räknas alla måltidsraster och den arbetstid av 2 timmar, som infaller näst efter ordinarie arbetstid i omedelbart sammanhang därmed eller skild därifrån endast av måltidsrast. 9

6 Arbete på kvalificerad övertid betalas med 100 % förhöjning. Som kvalificerad övertid räknas all tid som inte är ordinarie tid eller övertid. Anm. 1: Som kvalificerad övertid räknas även tid från kl å dag före helgdag samt tid efter andra skiftets slut. Anm. 2: Allt arbete på lördagar, söndagar och helgdagsaftnar betalas som kvalificerad övertid. Detta gäller även när helgdagsafton infaller på annan veckodag än lördag. C. Beräkningsregler för lön och Iöneavdrag m m Mom.1 Vid all annan frånvaro än semester göres avdrag från månadslönen enligt följande regler. Anm.: Avdrag å månadslönen får ej ske då i samband med att arbetsuppgifter saknas arbetsgivaren medger den anställde att lämna arbetsplatsen. För varje timmes frånvaro göres avdrag med 1/ 173 av månadslönen. För avdrag enligt ovan gäller att om antalet frånvarotimmar överstiger 88 under en avlöningsperiod, göres avdrag med hela månadslönen och betalning utgår i stället. ru b.. k. måna.dslönen e f ter tu ons era mng Om månadsavlönad enligt reglerna i föregående stycke betalas.efter timlönsberäkning och om vederbörande arbetstid härvid förkortas därför att det infaller en helgdag eller helgdagsafton gäller följande: Sådan bortfallen tid betraktas som faktiskt arbetade timmar. Upprepad ogiltig frånvaro kan föranleda suspension eller avskedande. Därest frånvaron föranleder bestraffning 10 genom att vederbörande arbetstagare suspenderas, vidtages inte annan åtgärd än den som automatiskt inträder vid suspensionen. Kontroll av arbetstagarnas närvaro sker genom registrering. Ar arbetstagare frånvarande utan giltigt förfall på dag med för honom gällande ordinarie arbetstid och är detta sista dagen före eller första dagen efter helg, görs avdrag även för den tid, varmed ordinarie arbetstiden minskas på grund av helgen. Anm.: Permission under högst en dag i anslutning till helg medför inte löneavdrag för helgen. D. Arbetar i annan hamn än hemmahamnen Vid arbete utom hemortsområdet/ skeppningsdistriktet gäller inte betalningsreglerna i hemmahamnen, utan utgår betalning enligt för arbetsplatsen gällande avtalsregler, dock att arbetstagare därvid är garanterad ersättning per dag med kr E. Traktamente vid arbete å främmande ort inom norden Vid arbete utom hemortsområdet/ skeppningsdistriktet utgår till fast anställd arbetstagare följande ersättningar: Mom.1 Fri resa. Korttidstraktamente. Traktamente utgår med kronor/ dag, varav tagits i anspråk: a) Mer än 3 men högst 8 timmar - 18 kronor b) Mer än 8 men högst 12 timmar - 36 kronor c) Mer än 12 men högst 18 timmar - 46 kronor d) Mer än 18 timmar - 51 kronor 11

7 Vid övernattning utgår dessutom ersättning med kr 48 per natt. övernattningsersättning utgår ej om arbetsgivaren tillhandahåller logi. De angivna traktamentsbeloppen inkluderar restidsersättning. F. Permitteringslön överenskommelsen mellan SAF och LO angående permitteringslön gäller för stuverifacket med iakttagande av mellan huvudorganisationerna överenskomna särbestämmelser och protokollsanteckningar. Permitteringslönens belopp beräknas med utgångspunkt från den vid permitteringstillfället gällande månadslönen. G. Utbetalning av lön Mom.1 Månadslönen utbetalas genom postgiro (girolön). Girobesked sändes senast två dagar före den sista dagen i månaden. Utbetalning avser perioden fr o m den 15:e i föregående månad och t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Senast den 15:e i månaden utsändes förskottsvis ett a contobelopp. Arbetslön till tillfälligt anställda arbetstagare utbetalas likaledes genom girolön. Giro besked sändes senast den 15 :e resp. senast 2 dagar före den sista i månaden. Den första utbetalningen avser perioden from den 15:e och t o m den sista dagen i föregående månad. Den andra utbetalningen avser perioden den 1 :a t o m den 14:e i utbetalningsmånaden. Arbetslönen uträknas på grundval av tidrapporter. Arbetstagarparten äger rätt att på därom gjord framställning taga del av Hamnarbetskontorets löneuträkningar, arbetstidskort samt arbetstids- (skift)schema. 12 l Protokollsanteckning 1: Parterna är ense om att förskottsbeloppet vid frånvaro skall reduceras i proportion till frånvarodagarna under avlöningsperiodens första hälft. Protokollsanteckning 2: För att månadslönesystemet i sin helhet skall kunna förverkligas är parterna ense om att gemensamt verka för att förskottsbetalningen efter en övergångsperiod avvecklas. 5 Arbetets ledning och fördelning Mom. l Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare oavsett dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp mot föreningsrätten, äger de att, inna.1 andra åtgärder vidtagas, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 6 Arbetskårens indelning m m De hos arbetsgivaren anställda arbetstagarna är dels fastanställda och dels tillfälliga. Vid fastanställning av arbetstagare är arbetsgivaren skyldig taga hänsyn till att gott samarbete uppnås med övriga arbetstagare. För fastanställd arbetstagare gäller med iakttagande av nedanstående regler en ömsesidig uppsägningstid av 14 dagar. För arbetstagare med kortare anställningstid än 9 månader gäller en ömsesidig uppsägningstid av 8 dagar. För säsongarbetstagare, arbetstagare anställda på prov, praktikant, lärling och vikarie samt arbetstagare anställd 13

8 på viss tid eller för utförande av visst arbete skall uppsägningsregler inte gälla. Iakttager inte den ena parten uppsägningstiden är den andra parten berättigad till ersättning svarande mot den del av uppsägningstiden, som inte iakttagits. Ersättningen beräknas med utgångspunkt från den gällande månadslönen. 7 Fördelning till arbetsuppgifter m m 1. Lediga arbetstagare fördelas under tiden måndag-fredag. Fördelning kan även ske genom s k skiftning och överföring. Avskriven arbetstagare, som inte erhållit annan order, skall omgående återinställa sig vid sin fördelningslokal. Anm.: Se bilaga b. 2. Arbetstagare kan även fast avdelas och är då skyldig kvarstå vid resp. företag, så länge arbetsgivaren så påfordrar. Arbetstagare, som ej önskar kvarstå som fast avdelad, äger rätt att med 1 månads varsel återgå till tidigare arbete. Med samma varsel äger arbetsgivaren påfordra fast avdelad arbetstagares förflyttning till kåren i övrigt. Avtalets regler om personlig uppsägningstid, permittering etc berörs inte av fastavdelning. Anm.: Se bilaga b. Protokollsanteckning: Beträffande lämpliga arbetsuppgifter för de partiellt arbetsföra och för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, se bilaga a. 8 Transport av arbetskraft Efter fördelning till arbetsuppgifter skall arbetstagarna omedelbart och skyndsamt bege sig till resp. arbetsplatser eller transportmedel. Till fartyg vid kaj inom hamnområdet, på vilket arbete förut påbörjats, har arbetstagarna skyldighet att varje morgon inställa sig så tidigt vid arbetsplatsen, att arbetet för dagen kan påbörjas på i avtalet bestämd tid. 14 Till fartyg utanför hamnområdet eller liggande fritt från kaj, för ankar eller i bojar, på vilket arbete förut påbörjats, transporteras arbetstagarna kostnadsfritt med lämpligt transportmedel. Arbetstagarna har skyldighet att varje morgon, dock inte tidigare än kl 06.50, inställa sig vid transportmedlet. Vid arbetets slut för dagen sker återtransport utanför arbetstiden. Tid, som åtgår för transport med undantag för tiden , betalas enligt reglerna för övertidsarbete. När arbetstagarna beordras kvarstanna ombord under måltidsrast, utbetalas ett extra tillägg av kr 1.- per man och timme. Till arbetstagare på fartyg, liggande invid kaj inom hamnområdet, utgår transportersättning enligt 4 A, mom Vid övertidsarbete, som utsträckes efter kl 23.00, eller påbörjas mellan kl utgår dessutom kr 4.90 per man. Vid sön- och helgdagsarbete utgår särskild transportersättning med kr 6.80 per man för fram- och återresa sammanlagt. Transportersättningen utbetalas i samband med avlöningen. Protokollsanteckning: Med hamnområdet avses det område, som sträcker sig utmed norra älvstranden fr o m Backalagret i ost tom Alvsborgshamnen i väst samt utmed södra älvstranden fr o m Dahlins järnlager i ost t o m Carnegiekajen i väst. Anm. 1: I fråga om Alvsborgshamnen skall överenskommelsen av den 9I tillämpas intill dess hamndelen blivit mera utbyggd. Anm. 2: Beträffande Backalagret och Bröderna Edstrand på norra älvstranden skall ut- och hemtransport ombesörjas av kontoret. Uttransport å nypåbörjade arbeten i anslutning till uttagningen och vid återgång till tidigare påbörjade arbeten kl Hemtransport skall påbörjas mellan kl och Beträffande Superfosfatbolaget och arbetsplatserna öster därom på södra älvstranden skall samma gälla som för Backalagret. 15

9 9 Semester Semester utgår enligt lag. Vid beräkning av antalet semesterdagar och semesterlön till fast anställda arbetstagare skall hänsyn tagas även till arbete i annan hamn än hemmahamnen. 10 Förhandlingsordning Mom. l Uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande i detta avtal överenskomna bestämmelser ( rättstvister) skall därom förhandlas mellan de lokala parterna och därefter såvida ej enighet uppnås, mellan parternas organisationer. Förhandling skall vara upptagen mellan de lokala parterna snarast efter det tvisten anmälts ha uppkommit. Skulle därvid enighet inte vinnas, hänskjutes tvisten till huvudorganisationerna, vilka i sin ordning skall upptaga förhandling snarast möjligt efter därom gjord framställning. Uppstår av annan anledning än i mom. 1 sägs meningsskiljaktigheter mellan parterna (intressetvister}, får dessa inte omedelbart föranleda något som helst störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom lockout, strejk, blockad eller annan därmed jämförlig stridsåtgärd, utan skall därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas organisationer, därvid i mom. 1 angiven förhandlingsordning skall iakttagas. Mom. 3 Den lokala fackföreningen förbinder sig att inte utan medgivande av sin huvudorganisation under den tid detta avtal är gällande vidtaga vare sig strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag mot viss trafikant, visst fartyg, gods, lossnings-, lastnings- eller transportmedel. 16 Mom.4 Som brott mot detta avtal må ej anses vare sig lockout, som beslutats av vederbörande arbetsgivarorganisationer eller mot stadgande i föregående moment inte stridande strejk, blockad, bojkott eller arbetsnedläggelse av något slag, som beslutats av ifrågavarande arbetstagareorganisation, och skall sådant beslut i god tid delges motpartens respektive förbundsstyrelse eller huvudorganisation. Sådan arbetsnedläggelse får inte förenas med anspråk på ändring i detta avtal eller föranleda till dylik ändring, varken såvitt angår arbetspriser eller andra stadganden för hela den tid överenskommelsen blivit ingången. Mom.5 Om part vill framställa på detta avtal grundade anspråk mot den andra parten, skall förhandling om frågan påkallas hos motparten senast inom tre månader sedan det förhållande ägt rum, varpå anspråket grundas, vid äventyr att all rätt till talan rörande anspråket är förlorad. 11 Permittering Mom. l Vid minskning av arbetstillgången i hamnen äger Hamnarbetskontoret permittera arbetstagare. Vid återkallelse av permitterad arbetstagare har de som inte skaffat sig annat arbete att inställa sig utan oskäligt dröjsmål. övriga arbetstagare kan inkallas med 8 dagars varsel. Permitterad arbetstagare skall hålla Hamnarbetskontoret underrättat om sin vistelseort och adress under permitteringstiden. Har han under denna tid skaffat sig annat arbete, skall han meddela detta till Hamnarbetskontoret. 17

10 12 Ordningsregler Mom.1 Allt stuveriarbete, vartill arbetskraft skall uttagas, fördelas av Hamnarbetskontoret, hos vilket arbetstagarna antagas och inskrivas. Det åligger arbetstagare att utföra alla arbetsuppgifter, som förelägges honom av arbetsledningen. Det åligger arbetstagare att punktligt inställa sig till arbetet. Arbetstagare äger inte under några omsändigheter rätt att utan permission eller giltigt förfall under arbetstiden lämna arbetet eller utebli från detsamma. Mom.4 Arbetstagare skall noga iaktta den överenskomna arbetstiden såväl vid arbetstidens början som dess slut och vid måltidsraster. Mom.5 Permission beviljas av Hamnarbetskontoret. Frånvaro till följd av giltigt förfall skall snarast möjligt anmälas till Hamnarbetskontoret. Mom.6 Arbetstagare är skyldig att varsamt handskas med arbetsredskap och gods. Om arbetstagare ser, att gods på ett eller annat sätt är skadat, skall han, innan detsamma förflyttas, göra anmälan till arbetsledningen. Mom. 7 Arbetstagare skall på arbetsplatsen iaktta ett nyktert 18 och ordentligt uppträdande. Det är förbjudet att förtära öl eller andra sprithaltiga drycker. Rökningsförbud skall ovillkorligen efterlevas. Mom.8 Varning, suspension eller avskedande skall föregås av utredning, vid vilken vederbörande arbetstagare har rätt att bli hörd. Den avtalsslutande organisationen har, om den så önskar, rätt att biträda vid utredningen. Arbetsledare äger försätta arbetstagare ur tjänstgöring men har då att omedelbart anmäla detta till Hamnarbetskontoret. Anm.: Se bilaga b. 13 Anpassning av manantal Manantalet i gängen skall anpassas med hänsyn till skiftningarna i behovet vid olika arbetsmoment. Anpassningen skall ske efter arbetsledningens bedömning. Fartyget och därtill hörande arbetsområde betraktas som en arbetsplats, inom vilken de till arbetet uttagna arbetstagarna skall fritt kunna omflyttas. Då alla fast anställda arbetstagare med truckförarutbildning är ute i arbete eljer då alla tillgängliga truckar är i arbete och truckar med förare inhyres, skall sådan förare tilldelas uttagningsbevis och ingå i gänget som tillfällig arbetstagare. Avskrivning av dylika tillfälliga arbetstagare skall ske efter samma grunder som tillämpas för övrig tiljfällig arbetskraft i hamnen. Protokollsanteckning: Vid mantillsättning skall hänsyn tagas till rationella metoder, dock att arbetsgivaren skall beakta arbetarskyddssynpunkter och utbildningspraxis. Vidare skall tidigare praxis när det gäller avlösning vid arbetstagares personliga behov och vid otjänlig väderlek tillämpas. 19

11 14 Grupplivförsäkring, AMF-försäkring m fl Företagen är skyldiga att teckna och vidmakthålla nedan angivna försäkringar i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan SAF och LO. Mom. l i Försäkring i Arbetsmarknadens Försäkrings AB (AFA) avseende tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och avgångsbidrag (AGB). Protokollsanteckning: Innebörden i detta moment är att skyldigheten beträffande TGL omfattar även sådan tid under kollektivavtalets giltighetstid, under vilken företagen ej har arbetstagaren anställd. Mom. 2 Försäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och särskild tilläggspension (STP). Mellan SAF och LO träffad överenskommelse om Trygghetsförsäkring skall tillämpas på avtalsområdet från tidpunkt, som SAF-LO fastställer. Anm.: Fram till dess att ovanstående försäkring träder i kraft gäller stuverifackets trygghetsförsäkring. Anmärkningar Del av timme. För del av timme, ej överstigande 5 minuter, utgår ingen ersättning. För större del utgår ersättning med halv timlön, därest delen inte överstiger 35 minuter, men i annat fall med full timlön. Samma beräkningsregler gäller vid avdrag för frånvaro. Denna regel får inte i något fall leda till dubbelbetalning. Vinschman. Vinschman skall alltid tillsättas från Hamnarbetskontoret. Står kompetent vinschman ej att erhålla bland Hamnarbetskontorets folk, må sådan tagas från annat håll. Skyddskläder. All skyddsutrustning samt övedragskläder tillhandahålles enligt särskild överenskommelse. Truckförare är skyldig att köra ut truck från garage i så god tid att maskinen utan dröjsmål kan insättas i arbete på resp. arbetsplats vid arbetstidens början. Likaså är han skyldig köra hem maskinen vid arbetstidens slut. För denna ut- och hemkörning av maskinen utanför arbetstiden utgår ersättning med kr 2.45 per dag i de fall då arbetsplatsen ligger inom garagets rayon, exempelvis Majnabbegaraget - Majnabbehamnen, Masthuggsgaraget (inkl. kajskjul 29) - Masthuggskajen och Stigbergskajen, Frihamnsgaraget - Frihamnsområdet, Lundbygaraget - Lundbyhamnen, Sannegårdsgaraget - Sannegårdshamnen. Vid ev. nya garage skall samma princip gälla. I övriga fall av ut- och hemkörning utgår ersättnjng för V2 timme med gällande övertidstillägg. Protokollsanteckning: Skulle mer än 1 /2 timme åtgå, skall ersättning utgå för åtgången tid. I den mån specialbestämmelse föreligger för terminalerna skall dessa fortfarande gälla

12 Förteckning över bilagor a. Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra. b. Ang driftsutskottet. Anteckning: Lagen om anställningsskydd. Då lagen om anställningsskydd träder i kraft den 1 juli 1974 krävs att vissa av kollektivavtalets nuvarande bestämmelser anpassas till lagens bestämmelser. Arbetsuppgifter för äldre arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och partiellt arbetsföra Bilaga a 1 Luckbasarbete. 2 Vinsch- och kranmansarbete. - För ev. körning av hamnens kranar gäller särskild läkarundersökning och lämplighetstest. (PA-rådet.) 3 Truckförare efter särskild lämplighetstest. 4 Godsräknare,,,,,, 5 Av- och påkrokningsarbeten, där helt genomförd enhetshantering förekommer ex. färdigslingad massa, fruktlossning (landarbete). 6 Bandning av flats efter särskild instruktion och urval av arbetare. 7 Fixering av pallar vid enhetsberedning. 8 Rengöringsarbeten för Göteborgs Hamnarbetskontor. 9 Vissa underhållsarbeten för Göteborgs Hamnarbetskontors väntrum och kaffestugor. 10 Handräckning vid transporter och materialvård för Göteborgs Hamnarbetskontor. 11 Vissa materialgårdsarbeten

13 Driftsutskott Bilaga b I syfte att främja samarbetet på arbetsplatsen är parterna överens om att inrätta ett företa,_gsnämndsutskott för driftsfrågor. Utskottet består av fyra ledamöter varav två tillsättes av Göteborgs Hamnarbetskontor och två av Göteborgs Hamnarbetarefackförening. Ledamöternas mandattid fastställes av parterna var för sig. Utskottet skall hålla företagsnämnden underrättad om sin verksamhet. Utskottsledamot tillhör automatiskt företagsnämnden. Ledamöterna skall vinnlägga sig om att åstadkomma enighet i frågor som driftsutskottet har att behandla. I utskottets verksamhet ingår att följa och deltaga i planeringen av partiellt arbetsföras placering, specialarbetares placering, fördelning av arbetskraft, skiftarbete samt sön- och helgdagsarbete. Vidare skall utskottet följa frågor om ordningsreglernas efterlevnad. En av arbetarpartens representanter i utskottet skall deltaga i kontorets planläggning av fördelningen till de olika arbetsuppgifterna. För den tid som åtgår för ledamöternas fullgörande av sina arbetsuppgifter inom utskottet ersätter Hamnarbetskontoret arbetstagarnas representanter för förlorad arbetsförtjänst. 24

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer