Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013 p 85. Universitetsbiblioteket (UB) - Klockan i UB. Fotograf och konstnär Albin Karlsson

2

3

4

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (3) Tid: Kl ca Plats: Universitetsbiblioteket, Konferensrum 2 Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 71 Beslut Fastställande av föredragningslistan Beslut 73 Information 74 Information 75 Information 76 Information Utseende av justeringsperson Remisser Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Föregående sammanträdesprotokoll Inkomna skrivelser Diskussionsärenden Förslag: Eva Nygren Behandlade remisser. Bilaga p 73 A. Aktuella remisser. Bilaga p 73 B. Promemoria. Bilaga p 74. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 75. T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet. Ärende Anmärkning Tid Strategisk diskussion 77 Diskussion Departementspromemorian Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Rektor Lena Gustafsson och t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson inleder. Promemoria DS 2013:49. Bilaga p 77 A min Diskussionsunderlag. Bilaga p 77 B. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid Åtgärder med anledning av internrevisionens granskningar 78 Beslut Intern styrning och kontroll Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson föredrar ärendet min

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning Intern styrning och kontroll (daterad ) Bilaga p 78. Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 79 Information Information och analys om delårsrapport 2013 Dnr: UmU T.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar. Delårsrapport Bilaga p 79 A min Revisorsintyg för Umeå universitet. Bilaga p 79 B. 80 Information Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Prorektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 80. Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag 81 Beslut Prefekten som strategisk ledare Dnr: UmU Internrevisionschef Eva Blomqvist föredrar ärendet. Bilaga p min Uppföljning av beslut och verkställighet 82 Beslut Studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området Dnr: UmU Prorektor Anders Fällström och utredare Henrik Stenwall föredrar ärendet min Studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området uppföljning av beslut Bilaga p 82. Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 83 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson informerar min Umeå universitet med omvärld Bilaga p 83 A.

7 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Studentrekryteringen vid höstterminsstarten. Bilaga p 83 B. Analys av övergångsfrekvens och rekrytering av studenter i regionen. Bilaga p 83 C. 84 Information Bibliometri kort introduktion Vicerektor Marianne Sommarin, t.f. universitetsdirektör Per Ragnarsson och professor Olle Persson informerar min PM. Bilaga p 84. Lunch Information Universitetsbiblioteket Överbibliotekarie Mikael Sjögren informerar min Plats: Learning Space UB Diskussionsärenden Ärende Anmärkning Tid Strategisk diskussion 86 Information Universitetets position inom nationell och internationell forskning Professor emeritus Gunnar Öquist inleder min Akademirapport - Fostering breakthrough research a comparative study. Bilaga p 86. Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 87 Information Delmål och forskningskontrakt - Lägesrapport Rektor Lena Gustafsson informerar. Fastställda delmål perioden (rektor ). Bilaga p min Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

8

9 Bilaga p 73 A

10

11 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 1 (3) Av Umeå universitet besvarade remisser perioden 23 maj 2013 till 4 sepetmber Åtgärdsprogram mot buller Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss. Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 2. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss. Ansvarig: Enhetschef Hans-Olov Byquist 3. Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) Umeå universitet välkomnar initiativet till en ny patientlag. I förslaget saknas den av regeringen efterlysta genomgången av hur regionala skillnader i vårdinnehåll och vårdresultat kan uppmärksammas och hanteras så att kvinnor och män i alla åldrar i hela befolkningen erbjuds en likvärdig och jämlik tillgång till vård av god kvalitet. Modern lagstiftning ska vila på tillgänglig kunskap och forskning. Vi motsätter oss den tolkning av patientcentrering som utredningen gör och som lägger stor vikt vid att patienter ska ha mer kunskap och mer ansvar för sin egen vård. Likaså redovisar utredarna inga intryck från den forskning som bedrivs om (o)jämställdhet och genusfrågor i hälsovården. Vi saknar en analys av de konsekvenser lagen kan få för klinisk forskning. Sannolikt kommer ökad patientrörlighet att försvåra klinisk forskning genom större svårigheter att t.ex. göra populationsbaserade analyser och ökade svårigheter att få information om alla patienter Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 4. Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet - Fienden inom oss (SOU 2012:74) Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss. Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 5. Upphandlingsutredningen slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling Detta illustrerar några av de brister vi funnit i kapitel 6 och 7. Vi håller inte med om de övergripande slutsatserna gäller måleffektivitet och kostnadseffektivitet. Vi är i princip överens med Utredningen som säger att när, vad de kallar, generella styrmedel finns på plats och de bedöms ge god effekt ska miljöanpassad offentlig upphandling inte användas. Vi menar att generella styrmedel i regel är att föredra framför miljöanpassad upphandling. Men, det utesluter inte att myndigheter och enheter ställer miljökrav och kriterier det är upp till dem själva att avgöra. Det är dock viktigt att komma ihåg att från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det som är bra för den enskilda myndighetens eller enhetens verksamhet inte nödvändigtvis optimalt för samhället som helhet. Det gäller att hålla isär begreppen Ansvarig: Universitetsjurist Ida Asplund

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (3) 6. Remiss - Lärande - Information om utbildningar - Datautbytesformat (Tillägg 1) Remissen tillstyrkt utan särskilt yttrande. Ansvarig: IT-chef Sören Berglund 7. SIS-Remiss Naturvärdesinventering 8. Att utveckla en standard för hur naturvärdesinventeringar ska göras är lovvärt och skulle kunna bli ett nyttigt verktyg. Det föreliggande förslagets fokus på statiska definitioner av biotoper och naturvärdesklasser som ska vara lika för alla naturvärderingar riskerar dock att bli kontraproduktiva. Alla NVI görs med delvis olika syften, och detta bör avspeglas i hur inventeringen genomförs. Genom att använda en kokboksapproach riskerar man att NVI genomförs på ett sätt som inte uppfyller de ursprungliga syftena. Vi förordar att en standard istället fokuserar på att identifiera kriterier för hur en NVI ska genomföras för att den ska kunna utgöra ett vettigt beslutsunderlag. Att fokus helt ligger på förekomsten av enskilda arter eller artrikedom i objekt utan hänsyn till landskapsekologiska analyser som avgör populationernas livskraft eller andra aspekter på naturvärden som ekosystemtjänster är också en svaghet. Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin Slutbetänkandet E-röstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) Utredningen lägger fram förslag som rör elektronisk röstning vid val på alla nivåer, regler för förtidsröstning, möjligheter för deltagande i val för personer med funktionsnedsättning, budröstning, och om rösträtt för vissa EU-medborgare i kommunala val och val till Europarlamentet. Kommittén föreslår också en mindre justering av möjligheten att lämna personröst Nedan kommenterar vi endast förslaget om E-röstning och en bestämmelse om ett krav på erforderlig utbildning för röstmottagare. Övriga förslag lämnar vi utan invändningar och kommentarer då de framstår som rimliga och underbyggda. I vårt remissvar nedan understryker vi dels att vi den försöksverksamhet med E- röstning som kommittén föreslår är välkommen, dels att det finns goda skäl att tona ned vissa av de förhoppningar (som ökat valdeltagande) som i debatten ofta förknippas med E-röstning. På nästa punkt, den om att det ska bli obligatoriskt för röstmottagare att ha fått erforderlig utbildning (förslaget till vallag 3 kap. 5 paragrafen) ställer vi oss frågande till den specifika innebörden av detta stadgande. Likaledes menar vi att om detta krav ska tolkas strikt bör regeringen snarast föreslå riksdagen att särskilda medel avsätts för detta ändamål. Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 9. Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 10. Promemoria om antagningen av studieavgiftsskyldiga studenter Sverige universitets- och högskoleförbund (SUHF) kommer svara för universitetets räkning Ansvarig: Tf. universitetsdirektör Per Ragnarsson

13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 3 (3) 11. En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Umeå universitet är överlag positiv till förslag om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Förslaget ger universitet och högskolor som bedriver lärarutbildning möjligheter att höja kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen genom ett mer nära samarbete med skolhuvudmän. Förslaget rör emellertid enbart utveckling av verksamhetsförlagd utbildning, vilket är begränsande. Parallellt med det via statsbidrag finansierade samarbetet kring verksamhetsförlagd utbildning ser nämligen Umeå universitet även möjligheter att i samarbete med aktuella skolhuvudmän bedriva gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete som gynnar såväl den enskilda skolan i form av verksamhetsutveckling som akademin genom utveckling av utbildningsvetenskaplig forskning, publicerade artiklar osv Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 12. Förslag till avtal mellan svenska lärosäten om nationellt samarbete i försöksdjursutbildning Medicinska fakulteten är positiv till att en överenskommelse om en nationell samordning av den föreskrivna utbildning som alla som utför djurförsök måste genomgå kommer till stånd. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 13. Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering - remissvar senast Trots att den problematik som promemorian berör har diskuterats under en längre tid ger utredningen intrycket av att vara ett hastverk som har påskyndats framförallt för att möta krav från Europeiska institutioner inför valet Detta gäller särskilt frågan huruvida kravet på att partierna ska namnge vilka som ger privata donationer är en åsiktsregistrering. Men även på andra punkter brister utredningen. Vi nämner i detta remissvar särskilt tre sådana nämligen anonymitetsproblematiken, partibegreppet och det minst sagt otydliga förslaget vad avser personvalskampanjer. Huvudslutsatsen är att denna lagstiftning inte kan genomföras utan att även grundlagen revideras i aktuella delar. Ansvarig: Dekanus Dieter K. Müller

14

15 Bilaga p 73 B

16

17 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 1 (2) Till Umeå universitet inkomna (t.o.m. 4 september 2013) remisser att besvara 1. Regional utvecklingsstrategi Västerbottens län Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Enhetschef Hans-Olov Byquist 2. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 3. Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll Ansvarig: Utredare Anders Steinwall 4. Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer Ansvarig: Utredare Anders Steinwall 5. Tillsyn över polisen Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 6. Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning del Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 7. Förslag till Länstransportplan för Västerbottens län Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 8. Beskattning av mikroproducerad el m.m Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 9. Betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå en översyn för ökad individanpassning och effektivitet Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellson Lind 10. Högskolestiftelser En ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Ansvarig: Tf. universitetsdirektör Per Ragnarsson

18 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 2 (2) 11. Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark

19 Bilaga p 74

20

21 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 1 (7) Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut föregående termin (vårterminen 2013) Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 februari 2013 Ärende Intern styrning och kontroll kontrollplan Styrelsens beslut Styrelsen fastställde kontrollplan år 2013 för intern styrning och kontroll, och internrevisionen arbetar fortlöpande utifrån denna. Årsredovisning Styrelsen fastställde årsredovisningen för år Riksrevisionen har sedermera givit UmU en ren revisionsberättelse men gjort vissa påpekanden avseende universitetets bidrag till finansieringen av gång- och cykelvägen Östra stråket samt erhållen hyresrabatt vid konstnärligt campus. Universitet har gällande hyresrabatten efter granskningen ändrat redovisningen av hyresrabatten i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer. Avseende Östra stråket fastställde universitet svar till Riksrevisionen den 14 april Budgetunderlag Medicinska fakultetens ekonomiska läge Styrelsen fastställde budgetunderlaget för perioden Universitetsledningen hade en dialog med representanter för Utbildningsdepartementet den 26 april 2013 bl.a. med anledning av budgetunderlaget. Styrelsen fastställde föreliggande rapport om den medicinska fakultetens ekonomiska läge. Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 13 december 2011 ingick punkten Medicinska fakultetens ekonomiska läge under Övriga ärenden. Universitetsstyrelsen diskuterade ärendet och beslutade att dekan vid Medicinska fakulteten skulle ge en lägesrapport vid sammanträdet den 16 februari Vid detta möte beslutade styrelsen att be dekan återkomma med en lägesrapport i ärendet.

22 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 2 (7) Internrevisionens årsrapport Internrevisionens granskning av Arkitekthögskolan Uppföljning av verksamhetsuppdrag 2012 Styrelsen godkände internrevisionens årsrapport och bokslut för Styrelsen beslutade att fastställa Internrevisionens rapport om intern kontroll Arkitekthögskolan samt att uppdra till rektor att återkomma med ett samlat åtgärdsförslag vid universitetsstyrelsens sammanträde den 16 april Därtill uppdrog styrelsen till rektor att besvara inkommen skrivelse i ärendet samt att styrelsen skulle få en lägesrapport i ärendet senast den 5 mars 2013 vilket skedde via e-post den 25 februari Styrelsen beslutade att fastställa att fastställa uppföljningen av verksamhetsuppdrag Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2012 Flexutbildning vid Umeå universitet: Fas Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2012 Styrelsen beslutade att fastställa Slutrapport Flexutbildningar vid Umeå universitet: Fas samt att avsluta projektet Flexutbildningar vid Umeå universitet: Fas Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj Styrelsen beslutade att tilldela professor Lars Hjalmar Lindholm samt professor Hans Wolf-Watz Umeå universitets förtjänstmedalj. Universitetsstyrelsens sammanträde den 16 april 2013 Ärende Årsredovisningar för stiftelser Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Styrelsens beslut Styrelsen fastställde årsredovisning för anknutna stiftelser respektive årsredovisning för stiftelsen Studenthälsan. Styrelsen beslutade att tilldela de föreslagna 43 personerna utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst.

23 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 3 (7) Utseende av ledamot till personalansvarsnämnden Styrelsen beslutade att entlediga ordförande Birgitta Johansson-Hedberg som ledamot i Umeå universitets personalansvarsnämnd samt att utse direktör Peter Kopelman till ledamot i personalansvarsnämnden från och med den 17 april 2013 till och med att den tillträdande universitetsstyrelsen utser ny representant i nämnden. Prolongering av Plan för jämställdhet och likabehandling vid Umeå universitet Styrelsen beslutade att prolongera nu gällande Plan för jämställdhet och likabehandling vid Umeå universitet till och med den 30 april Utseende av prorektor, tillika rektors ställföreträdare, under perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2016 Styrelsen beslutade att utse docent Anders Fällström till prorektor och rektors ställföreträdare för perioden 1 juli juni Svar på Riksrevisionens rapport Löpande granskning av Umeå universitet 2012 Styrelsen beslutade att fastställa svar på Riksrevisionens rapport Löpande granskning av Umeå universitet Se även punkt Årsredovisning styrelsens sammanträde den 19 februari Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning av TUA (tandläkarutbildningsavtalet) Styrelsen beslutade att notera och godkänna universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens rapport Styrning, uppföljning och kontroll av TUA-medel samt att uppdra åt rektor att genomföra de föreslagna åtgärderna. Internrevisionens granskning av Intern styrning och kontroll Styrelsen beslutade att fastställa internrevisionens rapport om tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll, att uppdra till rektor att beakta föreslagna förbättringsåtgärder i det fortsatta arbetet samt att uppdra till rektor att återkomma med ett samlat åtgärdsförslag vid universitetsstyrelsens

24 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 4 (7) sammanträde i september Studentsammanslutningars ställning som studentkår vid Umeå universitet perioden 1 juli 2013 till 30 juni 2016 Styrelsen beslutade mot bakgrund av vad anförts i bilaga, att följande studentsammanslutningar skulle ges ställning som studentkår vid Umeå universitet för perioden 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2016: Umeå medicinska studentkår med Medicinska fakulteten som verksamhetsområde, Umeå naturvetar- och teknologkår med Teknisknaturvetenskapliga fakulteten som verksamhetsområde samt Umeå studentkår med Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lärarhögskolan vid Umeå universitet som verksamhetsområde. I enlighet med universitetsstyrelsens beslut den 11 december 2012 ska studentkårerna årligen redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal. Medfinansiering av Wallenberg Academy Fellows Styrelsen beslutade att bevilja stöd till Wallenberg Academy Fellows under tidsperioden med totalt 20 mkr. Under förutsättning att övrig finansiär bidrar enligt bifogad finansieringsplan samt att forskningen bedrivs vid Umeå universitet. Riktad satsning på ekonomiområdet Uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska resurs, disposition samt övriga Styrelsen beslutade att bevilja stöd till Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning inom ekonomiområdet för tidsperioden med totalt 15 mkr. Samhällsvetenskapliga fakultetens medfinansiering uppgår för samma tid till totalt 5 mkr. Styrelsen beslutade att fastställa uppföljning av användande av medel ur styrelsens strategiska resurs, styrelsens disposition, Konstnärligt

25 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 5 (7) satsningar 2012 campus, kvinnlig professorsmeritering, karriärbidrag, samt starka forskningsmiljöer år Uppföljning av verksamhetsplan och budget samt tematiska områden 2012 Styrelsen beslutade att fastställa uppföljning av Verksamhetsplan och budget samt tematiska områden 2012 Universitetsstyrelsens sammanträde den 5 juni 2013 Ärende Utseende av universitetsstyrelsens vice ordförande Styrelsens beslut S tyrelsen beslutade att utse direktör Peter Kopelman till styrelsens vice ordförande för perioden 1 maj 2013 till och med den 30 april Revidering av arbetsordning för universitetsstyrelsen Styrelsen beslutade att fastställa Arbetsordning för universitetsstyrelsen. Utseende av representant i personalansvarsnämnden Styrelsen beslutade att för perioden 5 juni 2013 till och med den 30 april 2016 utse direktör Peter Kopelman som ledamot i Umeå universitets personalansvarsnämnd. Ansökan om upplösning av Görel Bohlins stiftelse Styrelsen beslutade att upplösa Landshövding Görel Bohlins stiftelse (organisationsnummer ) då stiftelsen saknar tillgångar. Anvisningar för budget inför år 2014 Styrelsen beslutade att fastställa Anvisningar för budget inför år Lärmiljösatsning i Styrelsen beslutade att en interaktiv lärmiljö ska

26 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 6 (7) Samhällsvetarhuset placeras i samhällsvetarhuset, samt att fastställa innehåll i interaktiv lärmiljö i samhällsvetarhuset i enlighet med bifogad bilaga. Uppföljning av beslut - regionaliserad läkarutbildning Styrelsen beslutade att fastställa rapporten Regionaliserad läkarutbildning uppföljning av beslut och verkställighet Universitetsstyrelsen behandlade den 8 juni 2012 ärendet Regionaliserad läkarutbildning. Universitetsstyrelsen beslutade då att öka det centrala bidraget år avseende forskningsanknytning till regionaliserad läkarutbildning med 5 mnkr per år , med finansiering från den statliga indexregleringen av forskningsanslaget. Styrelsen beslutade vidare att bevilja Medicinsk fakultet medel med totalt 10 mnkr Till sist beslutade universitetsstyrelsen den att uppdra till rektor att årligen återkomma till styrelsen med en uppföljning avseende utbildningens kvalitet, forskningsaktivitet. Vilket innevarande beslut utgör. Uppföljning av beslut - indikatorer för kvalitet i utbildning m.m. Styrelsen beslutade att, med undantag för redaktionell ändring, fastställa rapporten Indikatorer för kvalitet i utbildning m.m. Internrevisionens granskning av samverkansuppgiften Styrelsen beslutade att godkänna revisionsrapporten och att till rektor överlämna internrevisionens förslag till rekommendationer samt uppdra till rektor att återkomma med en redogörelse över vidtagna åtgärder utifrån rapportens iakttagelser vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 november Fastställande av sammanträdesdatum för september, november och december månad 2013 samt 2014 Universitetsstyrelsen beslutade att fastställa sammanträdesdagar dagar för september, november och december månad 2013 samt 2014.

27 Umeå universitet, Umeå akademisekreterare Daniel Andersson E-post: Dokumenttyp: REDOGÖRELSE Datum: Sid 7 (7) Utseende av firmatecknare Universitetsstyrelsen beslutade att från och med 1 augusti 2013 utse tillförordnad universitetsdirektör Per Ragnarsson att jämte rektor Lena Gustafsson teckna universitetets firma. Rätten att teckna universitetets firma får utövas av rektor Lena Gustafsson och tillförordnad universitetsdirektör Per Ragnarsson var och en för sig.

28

29 Bilaga p 75

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum Sid 1 (2) Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Pär Boman styrelseordförande Kjell Asplund f.d. generaldirektör ej p b Peter Kopelman direktör Eva Nygren vd och koncernchef Lars Rask professor Lars Stenlund filosofie doktor, vd Sara Öhrvall Chef rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Mari Norgren Svante Norrhem Kristin Palmqvist professor professor professor företrädare för studenterna Viktor Flodin Helena Dahlberg Viktor Sjödin student student student, gruppsuppleant Frånvarande ledamot Barbara Cannon Fanny Eriksson professor student Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Mimmi Alm Barbro Biström Maria Persson serviceassistent, SEKO universitetsadjunkt, SACO examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Anders Bergh dekan p 64 a Eva Blomquist internrevisionschef Mats Bylund revisor p Ulrika Frick Lang kommunikationschef Sofia Lundberg docent, första gruppsuppleant Anders Fällström docent, vicerektor Umeå universitet Umeå. Telefon: E-post:

40 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum Sid 2 (2) Carina Henningsson controller Kjell Jonsson professor, prorektor Sebastian Jonsson student Elin Ljungström student Sofia Lundberg docent, första gruppsuppleant Linus Lundström student Lars Lustig universitetsdirektör Agneta Marell professor, vicerektor Per Ragnarsson budgetchef p Marianne Sommarin professor, vicerektor Protokollförare Daniel Andersson akademisekreterare

41 Bilaga p 77 A

42

43 en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Ds 2013:49

44 Ds 2013:49 Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Utbildningsdepartementet

45

46

47

48

49

50

51 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) Förslag till lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förslag till lag om upplåtelse av panträtt i högskolestiftelsers fastigheter Inledning Bakgrund Högskolesystemet i Sverige

52 Innehåll Ds 2013: Stiftelsehögskolereformen Stiftelsehögskolorna Bildandet av Chalmers tekniska högskola Bildandet av Högskolan i Jönköping Förhållandet mellan staten och stiftelsehögskolorna Internationell utblick Närmare om reformer i några länder Motiv för en ny verksamhetsform Insatser för ökad frihet och ökat självbestämmande Behov av en ny verksamhetsform Ny verksamhetsform Former för statlig verksamhet Val av lämplig verksamhetsform En ny stiftelseform Rättsliga förutsättningar för en ny reform Högskolestiftelse Bildandet av högskolestiftelser Tillämpliga regler i stiftelselagen En högskolestiftelses namn Förutsättningar för ombildning till en högskolestiftelse Utgångspunkter Förhållandet mellan staten och en högskolestiftelse Stiftelseförordnandet

53 Ds 2013:49 Innehåll Avtal Ekonomiska förutsättningar Finansiering för långsiktighet Överföring av samtliga tillgångar och skulder Avvecklingsfrågor Konkurrensneutralitet Möjlighet att bygga upp eget kapital eller överskott i verksamheten Fastigheter Belåning av fastigheter Kompensation för kostnader för mervärdesskatt Upphandling Revision och tillsyn Offentlighet Överlämnande av allmänna handlingar till en högskolestiftelse Vissa frågor om examina Studenters rättssäkerhet, tillträdesfrågor m.m Överklagande Personskadeförsäkring Studiestöd Överlämnande av förvaltningsuppgifter Utlämnande av uppgifter och gallring Skyldighet för Migrationsverket att lämna ut uppgift Det statliga personadressregistret (SPAR) Skyldighet för en högskolestiftelse m.fl. att lämna ut uppgifter till Migrationsverket Gallringsbestämmelser

54 Innehåll Ds 2013: Bemyndiganden till regeringen att meddela föreskrifter m.m Statistik och uppföljning Villkor för anställda Verksamhetsövergång Särskilda anställningsformer Medlemskap i Arbetsgivarverket Högskolors status Ikraftträdande Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser EU-rättsliga konsekvenser Konsekvenser för studenter och anställda Konsekvenser för högskolesektorn Konsekvenser för myndighetsstyrningen Konsekvenser för andra myndigheter Författningskommentar Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildnings-departementets verksamhetsområde Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

55 Ds 2013:49 Innehåll 8.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förslag till lag om upplåtelse av panträtt i en högskolestiftelses fastigheter Bilaga 1 Stiftelseförordnande Bilaga 2 Långsiktigt ramavtal

56

57 Sammanfattning Sverige påverkas starkt av den globala utvecklingen. Den skapar både stora utmaningar och möjligheter för vårt land. Ur detta perspektiv har våra universitet och högskolor en central betydelse för välfärd, tillväxt och utveckling. Landets universitet och högskolor måste ges bästa möjliga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt. Universitet och högskolor arbetar i global konkurrens och måste göra så än mer i framtiden. Myndighetsformen, som de flesta svenska universitets och högskolors verksamhet i dag bedrivs i, är inte alltid tillräckligt flexibel för lärosätenas skiftande behov. Mot den bakgrunden föreslås i denna departementspromemoria att det i stiftelselagen (1994:1220) ska föras in bestämmelser om en ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelse. En högskolestiftelses ändamål ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Den föreslagna verksamhetsformen ökar lärosätenas handlingsfrihet. På så sätt ges lärosätena förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar. En högskolestiftelse utgör en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter på samma sätt som andra juridiska personer. Vidare kan en högskolestiftelse utan begränsningar ta emot donationer och för olika ändamål förvalta dessa, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Dessutom kan den själv bestämma när denna egendom ska avyttras. I stiftelseförordnandet anges ramarna för stiftelsens verksamhet och organisation. 9

58 Sammanfattning Ds 2013:49 Vidare presenteras i departementspromemorian övergripande bedömningar i fråga om de förutsättningar som bör gälla med avseende på ekonomi, högskoleutbildning, studenter och personal vid en ombildning från ett statligt universitet eller en statlig högskola till en högskolestiftelse. Att bedriva högskoleutbildning och forskning i en högskolestiftelse som är skild från staten som juridisk person innebär, som nämnts ovan, ökad handlingsfrihet i flera avseenden men också fortsatt finansiering och därmed krav från statens sida i syfte att säkerställa att de statliga medlen används effektivt och för de ändamål som riksdag och regering har beslutat. All verksamhet som bedrivs av en högskolestiftelse, även den som inte direkt finansieras av staten ska bedrivas på ett sådant sätt att åtagandet till staten inte riskeras. Kärnuppgifterna högskoleutbildning och forskning är desamma oavsett verksamhetsform. En utgångspunkt är att studenters rättssäkerhet väsentligen ska förbli likvärdig efter en ombildning till en högskolestiftelse. Därför föreslås att bl.a. bestämmelser om studentinflytande och studentrepresentation, motsvarande dem som i dag gäller för statliga universitet och högskolor, ska göras tillämpliga för högskolestiftelserna. För att möjliggöra insyn i verksamheten och garantera rättssäkerheten föreslås även att handlingsoffentligheten ska gälla. En ombildning till en högskolestiftelse innebär att de anställda övergår från en statlig anställning till en privat anställning. I syfte att sträva efter likvärdiga anställningsvillkor efter en ombildning är utgångspunkten att en högskolestiftelse ska vara medlem i Arbetsgivarverket. Ändringar i stiftelselagen som möjliggör att en högskolestiftelse kan bildas föreslås träda i kraft den 1 juli

59 Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) Härigenom föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 1 kap. 1 och rubriken till 11 kap. ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 5 och 6, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 kap. 1 En stiftelse bildas genom 1. förordnande enligt 2, 2. förordnande enligt 11 kap. 1, 3. förordnande i 3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3, eller 4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. kollektivavtal enligt 11 kap. 3, 4. förordnande av staten enligt 11 kap. 5, eller 5. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen 11

60 Författningsförslag Ds 2013:49 För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 och 3 gäller bestämmelserna i denna lag endast i den utsträckning som anges i 11 kap. För stiftelser som avses i första stycket 4 gäller endast lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 4 gäller denna lag endast i den utsträckning som anges i 11 kap. För stiftelser som avses i första stycket 5 gäller endast lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser 11 kap. Insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser högskolestiftelser och 5 En högskolestiftelse får bildas i syfte att stiftelsen på uppdrag av staten ska bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. En högskolestiftelse bildas genom att staten 1. förordnar att pengar och annan egendom, som hänför sig till verksamhet vid ett statligt universitet eller en statlig högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434), avskiljs för att förvaltas som en självständig förmögenhet, och 2. i förordnandet utfäster sig att senare avskilja pengar i 12

61 Ds 2013:49 Författningsförslag sådan omfattning att den självständiga förmögenheten kommer att bli varaktigt bestående. För bildandet av en högskolestiftelse krävs det också att egendomen enligt första stycket 1 tas om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet. Stiftelseförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren. Bestämmelsen i 1 kap. 9 ska inte tillämpas vid undertecknandet av stiftelseförordnandet. 6 För en högskolestiftelse gäller följande bestämmelser i 1 kap. (inledande bestämmelser): 4 5 b, 6 första stycket första meningen och 9, 2 kap. (förvaltning): 1, 2 första och andra styckena och 3 18, 3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1, 4 kap. (revision): 1 4, 6, 7 första tredje och femte styckena, 7 a 9, 10 första och andra styckena, 11 14, 15 första, andra och femte styckena samt 16, 13

62 Författningsförslag Ds 2013:49 Denna lag träder i kraft den 1 juli kap. (skadestånd): 1 3, 4 första tredje styckena och 5, 6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser, 7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser, 8 kap. (stiftelses firma): samtliga bestämmelser, 9 kap. (tillsyn m.m.): 1 7, 11 och 12, samt 10 kap. (registrering): 1 11 och 13 första, andra och fjärde styckena. En högskolestiftelses namn ska innehålla ordet högskolestiftelse. Ingen annan stiftelse än en högskolestiftelse får använda detta ord i sitt namn. 14

63 Ds 2013:49 Författningsförslag 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde Härigenom föreskrivs att det i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde 1 ska införas en ny paragraf, 1, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 2 En högskolestiftelse får pröva frågor om 1. utbildningsbidrag för doktorander, 2. tillträde till utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, 3. handledning och andra resurser för doktorander, 4. studieavgifter för studenter, och 5. anordnande av högskoleprovet. Regeringen får meddela föreskrifter om att aktiebolag som helt ägs av en högskolestiftelse och som bedriver utbildning som 1 Lagen omtryckt 1990: Tidigare 1 upphävd genom 1992:

64 Författningsförslag Ds 2013:49 Denna lag träder i kraft den dd mm åå. omfattas av tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om enskilda utbildningsanordnare som får tillstånd att utfärda vissa examina får pröva sådana frågor som anges i första stycket

65 Ds 2013:49 Författningsförslag 3 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) ska ha följande lydelse. Denna lag träder i kraft den dd mm åå. 17

66 Författningsförslag Ds 2013:49 Bilaga 3 I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 får utfärda en gemensam examen. Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet (universitet) Kungl. Tekniska högskolan (universitet) Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet Blekinge tekniska högskola Dans- och cirkushögskolan Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack 3 Senaste lydelse 2010:2002. Ändringen innebär att x-universitetet och y-högskolan har tagits bort ur förteckningen. 18

67 Ds 2013:49 Författningsförslag Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mälardalens högskola Operahögskolan i Stockholm Stockholms dramatiska högskola Södertörns högskola 19

68 Författningsförslag Ds 2013:49 4 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina dels att rubriken till lagen ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 och 11, av följande lydelse. Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina Lag (1993:792) om enskilda utbildningsanordnare som får tillstånd att utfärda vissa examina 10 Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för stiftelser som har bildats av staten och som har tillstånd att utfärda examina enligt denna lag samt för aktiebolag som helt ägs av sådana stiftelser att lämna ut uppgifter till Migrationsverket om antagning, registrering och avbrutna studier i fråga om studieavgiftsskyldiga studenter. 11 Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för stiftelser som har bildats av staten och som har tillstånd att utfärda examina enligt denna lag samt för aktiebolag som helt ägs av sådana stiftelser att gallra uppgifter om 20

69 Ds 2013:49 Författningsförslag medborgarskap som behövs för beslut om skyldighet att betala studieavgift. Denna lag träder i kraft den dd mm åå. 21

70 Författningsförslag Ds 2013:49 5 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Denna lag träder i kraft den dd mm åå. 22

71 Ds 2013:49 Författningsförslag Bilaga 4 Nuvarande lydelse I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet. Organ Verksamhet Högskolan i Jönköping Service aktiebolag all verksamhet Ingenjörshögskolan Jönköping aktiebolag i all verksamhet Föreslagen lydelse I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. 4 Senaste lydelse 2010:

72 Författningsförslag Ds 2013:49 Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet. Organ Verksamhet Högskolan i Jönköping Service aktiebolag Högskolestiftelsen x Högskolestiftelsen x:s bolag Högskolestiftelsen y Högskolestiftelsen y:s bolag Högskolestiftelsen z Högskolestiftelsen z:s bolag all verksamhet all verksamhet all verksamhet all verksamhet all verksamhet all verksamhet all verksamhet Ingenjörshögskolan i all verksamhet Jönköping aktiebolag

73 Ds 2013:49 Författningsförslag 6 Förslag till lag om upplåtelse av panträtt i högskolestiftelsers fastigheter Härigenom föreskrivs följande. Lagens innehåll 1 I denna lag finns det bestämmelser om möjligheterna för en sådan högskolestiftelse som avses i 1 kap. 5 stiftelselagen (1994:1220) att upplåta panträtt i sina fastigheter till säkerhet för fordringar. Villkor för upplåtande av panträtt 2 En högskolestiftelse får inte upplåta panträtt i sina fastigheter till säkerhet för fordringar som överstiger 70 procent av fastigheternas samlade marknadsvärde. Regeringen får medge en högskolestiftelse undantag från första stycket. Denna lag träder i kraft dd mm åå. 25

74

75 1 Inledning Denna departementspromemoria, som har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), innehåller förslag till en ny stiftelseform benämnd högskolestiftelse med anledning av regeringens uttalanden i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16) om att det finns skäl att pröva om fler statliga lärosäten bör och kan ges möjlighet att ombildas till stiftelsehögskolor. Förslaget syftar till att ge några universitet och högskolor möjlighet att ombildas från myndigheter till högskolestiftelser. I nämnda budgetproposition pekar regeringen på att det kan krävas ändringar i bl.a. stiftelselagen (1994:1220) för att genomföra en ny stiftelsehögskolereform. Mot den bakgrunden har f.d. hovrättsrådet Henning Isoz på uppdrag av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) analyserat rättsläget och utarbetat förslag till nödvändiga författningsändringar i stiftelselagen. Vidare har Statskontoret på regeringens uppdrag redovisat en analys av verksamheterna vid Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping under perioden utifrån ett antal utvalda punkter (U2012/7295/UH). I departementspromemorian redovisas utöver förslag till ändringar i stiftelselagen även andra nödvändiga författningsändringar. 27

76 Inledning Ds 2013:49 Vidare redogörs för Regeringskansliets övergripande ställningstaganden när det gäller förutsättningar för ombildning från ett statligt universitet eller en statlig högskola till en högskolestiftelse och de villkor som bör gälla för en högskolestiftelse. I departementspromemorian nämns såväl stiftelsehögskola som högskolestiftelse. Skillnaden mellan begreppen är att högskolestiftelse föreslås bli en ny form av stiftelse som regleras särskilt i stiftelselagen. En stiftelsehögskola är det begrepp som används för att beskriva de högskolor som finns i dag och som är stiftelser som har bildats av staten tidigare och utgör stiftelser i sedvanlig bemärkelse. 28

77 2 Bakgrund 2.1 Högskolesystemet i Sverige I Sverige finns det 51 universitet, högskolor och enskilda anordnare av högskoleutbildning. Av dessa är 34 statliga myndigheter. Myndighetsformen är bara en av flera möjliga juridiska former för att bedriva högskoleutbildning. Sådan utbildning bedrivs i dag även av privaträttsliga subjekt, s.k. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. De två största enskilda utbildningsanordnarna är Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping som har bildats av staten och som drivs genom en kombination av stiftelse och aktiebolag, s.k. stiftelsehögskola. Ett annat exempel är Handelshögskolan i Stockholm. Därutöver finns det ett antal mindre enskilda utbildningsanordnare som är stiftelser, aktiebolag eller föreningar. Grundläggande bestämmelser om verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i högskolelagen (1992:1434) och i förordningar som ansluter till lagen, bl.a. högskoleförordningen (1993:100). Av högskolelagens första kapitel framgår att universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. Inom dessa uppgifter ska universiteten och högskolorna samverka med det omgivande 29

78 Bakgrund Ds 2013:49 samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat vid högskolan kommer till nytta. I högskolelagen ställs även vissa grundläggande krav på universitets och högskolors verksamhet, t.ex. i fråga om hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Vidare regleras allmänna principer om forskningens frihet, dvs. att forskningsproblem får väljas fritt, att forskningsmetoder får utvecklas fritt och att forskningens resultat får publiceras fritt. Det finns också sedan den 1 januari 2011 en bestämmelse i regeringsformen som slår fast att forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. För universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen meddelar regeringen föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de ska avläggas (grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå). De examina som får avläggas anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), examensordningen. I examensordningen anges bl.a. vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen. I bilagor till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan anges de examina som får avläggas där. Det är Universitetskanslersämbetet som beslutar om tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå för statliga universitet och högskolor. Universitetskanslersämbetet beslutar även om examina på forskarnivå för högskolor som inte är universitet och om konstnärliga examina på forskarnivå för universitet och högskolor. Övriga examina på forskarnivå får enligt högskolelagen utfärdas av universiteten. Universitetskanslersämbetet får också besluta att ett universitet eller en högskola inte längre får utfärda en examen. Förhållandet mellan staten och enskilda utbildningsanordnare regleras bl.a. i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Av den lagen framgår att det är regeringen som beslutar i frågor om tillstånd att utfärda examina för enskilda utbildningsanordnare. I avsnitt beskrivs förhållandet mellan 30

79 Ds 2013:49 Bakgrund staten och stiftelsehögskolorna Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ytterligare. Riksdagens bestämmer vilka statliga universitet och högskolor som ska finnas och regeringen föreskriver deras benämning. 2.2 Stiftelsehögskolereformen 1994 Stiftelsehögskolereformen 1994, genom vilken Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping bildades, presenterades i propositionen Universitet och högskolor frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1). Den dåvarande regeringen förutsåg i propositionen en rad intressanta profileringar hos blivande stiftelsehögskolor, t.ex. nya och förbättrade samarbetsformer med näringsliv och det omgivande samhället, förbättrade internationella kontakter och studentutbytesprojekt. Inte minst skulle en sådan ordning enligt regeringen verka vitaliserande även för de statliga universiteten och högskolorna. I inledningen till den proposition som föregick reformen, Högskolor i stiftelseform mångfald för kvalitet (prop. 1992/93:231) sammanfattades skälen till förslagen för ombildning enligt följande. Den högre utbildningens kvalitet främjas genom ökad mångfald. Statliga högskolor, fria högskolor och högskolor i stiftelseform kompletterar varandra. Mångfalden ger den enskilde studenten större möjligheter att välja utbildning. I propositionen redovisades i huvudsak tre motiv för en överföring av högskolor i stiftelseform. 1. Mångfald genom institutionella former. Mångfald i institutionella former är ett starkt redskap för främjande av den dynamik och den flexibilitet som i större utsträckning kommer att behövas i framtiden. 2. Stimulans för kvalitet och effektivitet. Staten har ett uppenbart intresse av att stimulera hög kvalitet inom högre 31

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 11 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)... 11 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

2012:37. Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan

2012:37. Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan 2012:37 Olika men ändå lika En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-12-19 2012-92-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 U2012/2102/UH Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-09

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor

RiR 2008:5. Högskolelärares bisysslor RiR 2008:5 ISBN 978 91 7086 144 4 RiR 2008:5 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum: 2008-04-25 Dnr: 31-2007-1343 Riksdagen beslutade 1985 att ge de statliga

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Effektiv styrelse Vägledning för statliga myndighetsstyrelser

Effektiv styrelse Vägledning för statliga myndighetsstyrelser Effektiv styrelse Vägledning för statliga myndighetsstyrelser Effektiv styrelse Vägledning för statliga myndighetsstyrelser Produktion: Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm www.finance.ministry.se

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer