Miljöredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011"

Transkript

1 Miljöredovisning 2011 Rent, snyggt, varmt och Finspångs nöjdaste kunder Vår vision

2 Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) bedriver fem tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Tillstånden och anmälningarna ger oss möjlighet att producera fjärrvärme, rena avloppsvatten och driva en återvinningscentral. Verksamhetens miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft från förbränning och transporter, utsläpp till vatten från avloppsrening samt hantering av restprodukter. Sedan 2005 är FTV certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen av FTV:s ledningssystem innebär att vi ständigt arbetar mot, och strävar efter, att effektivisera och förbättra verksamheten. I och med att vi driver tillståndspliktiga verksamheter, men även är miljöcertifierade, kontrolleras vi årligen av både tillsynsmyndighet och revisorer. Vill du veta mer om oss och våra verksamheter? Läs vidare på 2

3 Några ord från vd Miljön är oerhört viktig för oss. Därför lägger vi ner stora resurser för att förbättra miljön både på och utanför företaget. Enligt vår miljö- och kvalitetspolicy redovisar vi även öppet och sakligt hur verksamheten påverkar miljön. I år har vi valt ett nytt grepp för att sprida informationen. Ett sätt vi hoppas är både lättill gängligt och överskådligt. Vår affärsidé är att tillgodose våra kunder med ekonomiskt och miljömässigt goda lösningar för värme, komfortkyla, vatten och avlopp samt avfallshantering. Vi ska också tillhandahålla miljöriktiga produkter till konkurrenskraftiga priser. Inom företaget fokuserar vi på fyra olika värdeord. Värdeökning (hela Finspångs Tekniska Verk), kemikaliefritt (VA), fossiloljefritt (Energi) och ökad materialåteranvändning (Avfallshantering). Alla värdeord uttrycker på sitt sätt en tjänst eller nytta för miljön. Miljöarbetet sker i både stort och smått. Vi arbetar till exempel med interna miljö- och energisparprojekt i produktionslokalerna. Samtidigt jobbar vi aktivt för att minska utsläppen från våra processer, då främst i värmeverket och i avloppsreningsverken. Soporna ser vi som en resurs tack vare material- och energiåtervinning. Askan som bildas vid förbränningen tas omhand genom utsortering av metaller och kvarvarande produkt används som anläggningsmaterial. Vi har beslutat att bygga en anläggning för att återvinna energi från den överskottsvärme som uppstår hos SSAB i Finspång. Investeringen innebär en miljövinst eftersom vi kommer att förbränna en minskad mängd fossilolja och biobränslen. Det här är ett bra exempel på samverkan med industrin där alla parter även miljön är vinnare. Tack vare det här energitillskottet kan vi också släppa på det anslutningsstopp vi har haft till fjärrvärmen de senaste åren. Fjärrvärmen är som bekant den enskilt största anledningen till vår reduktion av klimatgaser i Finspång. Ett annat spännande projekt vi genomfört under året är det kemikaliefria vattenverket i Igel fors. Du kan läsa mer om det i denna miljöredovisning. Med hopp om spännande läsning Tomas Johansson, vd 3

4 Viktiga miljösatsningar under året Energiprojekt Under året har vi slutit ett avtal med SSAB angående värmeåtervinning av rökgaserna som uppstår vid deras lackeringslinje. Den åter vunna energin motsvarar cirka 10 MW och kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet under senare delen av Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av basproduktionen och ersättningen av fossila bränslen extra viktigt efter två vintrar med ovanligt många dygn med mycket låga temperaturer. Vi har även tittat på och värderat olika biooljor samt proveldat en bioolja med lovande resultat. För andra året i rad har vi genomfört ett bränslemixprojekt som även det syftar till att minska fossiloljeförbrukningen genom ökad och jämnare effekt. Projektutvärderingen visar att vi under kalla vintrar kan minska fossiloljeförbrukningen med cirka 200 m 3. För att minska belastningen på värmeverket och öka effektiviteten i rökgasreningen har vi jobbat med returtemperaturerna. Med hjälp av våra kunder har vi fått ner returtemperaturen till +55ºC, vilket är ett fantastiskt resultat. Detta har gjort att vi kan utnyttja avfallspannan bättre och öka effektiviteten i biopannans rökgas och därmed minska fossiloljeförbrukningen. 4

5 VA-projekt Som ett led i att minska våra fossila utsläpp även internt har vi konverterat ytterligare en fossiloljepanna vid Blekens vattenverk och istället installerat bergvärme. Vattenfrågorna är lika viktiga för oss som energifrågorna. För att få till ett långsiktigt arbete med vatten- och avloppsfrågor har vi startat en grupp för att ta fram en kommungemensam VA-plan. Vi kommer även att vara projektledare för gruppen. I år har vi driftsatt vårt första kemikaliefria vattenverk. Det ligger i Igelfors och renar råvattnet med hjälp av UV-ljus och luftning. Det innebär att vi inte längre behöver tillsätta klor och lut. Under 2010 driftsatte vi på Axsäters avloppsreningsverk ett extra kväve renings steg, kallat SBR. Efter inkörningen visade det sig att kolkällan som tillsattes för att förbättra funktionen i SBR:en inte fungerade tillfredställande. Därför har vi under året bytt ut den. Idag tar avloppsreningsverket Axsäter emot det lakvatten som uppkommer vid deponin på Sjömansäng. Det är redan relativt rent, men för att minska belastningen på Axsäters avloppsreningsverk samt ordna för en självhanterande lösning har vi tagit fram en detaljstudie för lokalt omhändertagande av lakvattnet. Sluttäckning av deponi Lakvattenmängderna kommer att minska drastiskt efter att deponin är sluttäckt. Därför håller vi nu på med avslutningsprocessen av deponin på Sjömansäng. Vi har lagt dit utjämningsmassor och gjort släntjusteringar. Vi har även påbörjat sättningsmätningar för att sedan kunna lägga dit resterande skikt på en del av deponin. 5

6 6

7 Insamling av förpackningsmaterial Insamlingsresultat för elavfall I kilo per fast boende invånare Riksnivå (2011) Finspång (2011) Glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Tidningar Kg ,1 9 Riksnivå (2011) 19,2 10,6 2,8 3,6 4,9 3,2 0,30,3 0,30,3 Finspång (2011) Total Diverse elektronik Kylskåp och frysar Vitvaror Batterier Lampor Våra verksamheter och miljöpåverkan Avfallshantering Mängden sopor i samhället ökar och det är därför extra viktigt med en bra avfallshantering. Vårt uppdrag är att samla in och omhänderta hushållsavfall samt driva och underhålla Sjömansängs återvinningscentral. I Finspångs kommun producerar hushållen årligen cirka ton hushållssopor, inklusive de brännbara sopor som lämnas på Sjömansäng. Det genererar MWh, vilket motsvarar årsbe hovet av värme för ett tusental hushåll. Det krävs många transporter för att samla in soporna. För att minska miljöpåverkan kör vår entreprenör på biodiesel. De senaste två åren har vi även optimerat körsträckorna, vilket har minskat dem med km/år. Det i sin tur leder till minskade utsläpp. Vi hoppas att eventuella problem för våra kunder i samband med omläggningen av körsträckor har varit acceptabla med tanke på det goda slutresultatet. Under 2011 var den totala körsträckan för att samla in hushållssopor i Finspångs kommun km. Förutom att samla in hushållsavfall tar vi även emot avfall på återvinningscentralen Sjömansäng. Här kan du bland annat lämna gamla möbler, farligt avfall, elavfall och material för återvinning. Förpackningsmaterial kan du även lämna på någon av de 17 återvinningsstationerna som finns utplacerade i kommunen. 7

8 8

9 Produktionsmix för 2011 Innehåll i rökgaserna från fjärvärmeproduktionen % Olja Stoft 38% Biobränsle 50% Avfall Kg Svavel som SO 2 Kväveoxider (NO X ) Kolmonoxid (CO) Oljepanna 1 Oljepanna 2 Biopanna Avfallspanna TOC Väteklorid (HCI) Energi Verksamheten styrs med en långsiktig planering. Till exempel arbetar vi mot att vår värmeproduktion ska vara fossiloljefri till När fjärrvärme och fjärrkyla ersätter el och olja för att värma och kyla bostäder och lokaler så minskar utsläppen av koldioxid. Luftkvaliteten förbättras eftersom värmeverk har mycket bra förbränning och höga krav på rening av utsläpp. Även fjärrkyla leder till en effektivare användning av resurser. Genom att ansluta sig till fjärrkylenätet kan kunder mer än halvera sin elförbrukning för kylsystemet. Dessutom minskar köldmediaanvändningen där den ersätts av fjärrkyla. Produktionsmix 2011 Det du ser komma ut från våra skorstenar är till största del vattenånga, men naturligtvis innehåller röken också andra ämnen. För att minska utsläppen har pannorna olika typer av reningsutrustning installerad. Till avfallspannans rökgaser tillsätter vi först släckt kalk och aktivt kol. Kalk tillsätts för att reagera med sura ämnen främst saltsyra som bildas vid förbränningen. Aktivt kol absorberar tungmetaller och organiska föreningar, däribland dioxiner. Därefter passerar rökgasen ett textilfilter som skiljer ut partiklar och stoft. Biopannans rökgaser leds genom en cyklon där vi gör en första grovrening från stoft. Från cyklonen leds gaserna vidare till ett elektrofilter för avskiljning av det finare stoftet. Efter det väntar en rökgaskondenseringsanläggning där vi renar rökgaserna ytterligare och utvinner energi från dem. 9

10 Ton Illustrationen nedan visar andelen fossila koldioxidutsläpp i förhållande till den totala mängden koldioxidutsläpp från värmeproduktionen. I de fossila utsläppen ingår utsläpp från oljeförbränning och exempelvis plaster i avfallet Biogent Fossilt Vid förbränning uppkommer rester i form av aska och slagg. Cirka 3 5 % är metall som sorteras ut och återvinns. Vatten och avlopp Dricksvattenproduktion Finns det något bättre än ett glas vatten när man är riktigt törstig? Vi producerar rent vatten till våra kunder dygnet runt året runt. I Finspångs kommun får vi dricksvattnet från två ytvattentäkter (Bleken/Näfssjön och Hunn) och fyra grundvattentäkter (Byle, Hävla, Igelfors och Grytgöl). Reningen på Bleken, vårt största vattenverk, går till så här: Vi tillsätter kalk och koldioxid för att öka vattnets hårdhet och alkalinitet. Tack vare det korroderar ledningarna mindre. Därefter tillsätter vi flockningsmedel som gör att partiklar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten. Då kan vi lättare ta bort dem. För att förbättra lukt och smak passerar sedan vattnet ett kolfilter. Därefter klorerar vi det för att se till att det är fritt från bakterier. 10

11 Kemikaliefri rening Vid helrenoveringen av vattenverket i Igelfors investerade vi samtidigt i ny reningsteknik. Istället för att rena vattnet med kemikalier (klor) använder vi nu ultraviolett ljus för att oskadliggöra eventuella mikroorganismer. Det hjälper även mot cryptosporidier, den typ av mikroorganismer som härjade i Östersund för en tid sedan. UV-tekniken fungerar bra med det råvatten som finns i Igelfors. En ny så kallad luftare ger sedan dricksvattnet rätt ph-värde. Investeringen innebär att Igelfors 300 kunder dricker vatten från kommunens första kemikaliefria vattenverk. Avloppsrening De flesta ämnen som finns i avloppsvatten före kommer även naturligt i miljön. Det är när de före kommer i för stora mängder eller på fel plats som de blir föroreningar. Exempel på detta är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vattendrag det släpps ut i. Kiss, bajs och toalettpapper är vad toaletten är till för. Trots det följer det med en hel del annat. Fasta partiklar som till exempel tops och våtservetter, och kemikalier som till exempel färgrester och läkemedel, sätter igen systemen och ger en tråkig arbetsmiljö för oss som jobbar på reningsverken. Eftersom reningsverken enbart är byggda för att rena avloppsvatten från näringsämnen, organiskt material och partiklar kommer övriga ämnen, till exempel läkemedel, att släppas ut i det mottagande vattendraget eller hamna i slammet. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve, kan på grund av att de stimulerar algtillväxt orsaka övergödning. Övergödning kan också leda till syrebrist då algerna dör. I avloppsvattnet finns även metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten. Axsäters avloppsreningsverk i Finspång är vårt största reningsverk. Det är utrustat med mekaniskt, biologiskt och kemiskt reningssteg för att rena avloppsvattnet. Anläggningen är även kompletterad med två kvävereningssteg: fördenitrifikation och SBR. Först därefter skickas vattnet vidare. Axsäter tar även emot slam för avvattning från ytterverken. I Finspångs kommun har vi fem mindre avloppsreningsverk. De är placerade i Byle, Hävla, Igelfors, Grytgöl och Rejmyre. Slamkvalitet vid Axsäters avloppsreningsverk ,8 6,2 6,3 6,1 Kg/år ,1 Bly Kvicksilver ,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6 0, Kadmium 11

12 Miljöhändelser under året Vatten och avlopp Tack vare intensivt arbete med SBR-anläggningen vid Axsäters avloppsreningsverk klarade vi precis kravet på rening av kväve. Under året har vi mottagit onormalt höga kvävehalter in i reningsverket och dessutom haft problem med SBR-anläggningen. Utöver det fick vi in brandvatten från släckningsarbetet av en industrianläggning i somras. Under 2012 kommer vi att utreda inkommande belastning. Vi kommer även att installera dosering av kolkälla till biosteget för att öka reningseffekten ytterligare. Detta för att få en bättre marginal mot villkoren nästa år. Energi Under 2011 har värmeverket drabbats av ett antal driftstörningar och oplanerade stopp i anläggningen. Detta har medfört ett mindre antal överskridanden av utsläppskrav enligt NFS 2002:28. Vi fortsätter under 2012 med vårt arbete att förbättra och optimera verksamheten för att uppfylla alla gränsnivåer. 12

13 Rena fakta Energi Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh Utsläpp till vatten Zink kg/år 3,4 3,4 Bly kg/år 0,14 0,19 Koppar kg/år 0,12 0,1 Suspenderade ämnen kg/år BOD 7 kg/år 34 3 CODcr kg/år Kemikalieanvändning Aktivt kol kg Kalk ton Carbamid (urea) m Askavfall Prod. aska från biopanna ton/år Prod. bottenaska från avfallspanna ton/år Prod. flygaska från avfallspanna ton/år Utsläpp till luft (2011) Biopannan Avfallspannan Oljepannor CO kg/år NO X kg/år SO 2 kg/år Stoft kg/år

14 Avfallshantering Farligt avfall ton/år Deponiavfall ton/år Brännbart ton/år Metallskrot ton/år Träavfall ton/år Trädgårdsavfall/kompost ton/år Lakvatten m Producentansvar Tidningar ton/år Pappersförpackningar ton/år Plastförpackningar ton/år Metallförpackningar ton/år Glasförpackningar ton/år Elektronik ton/år Lysrör, glödlampor, energilampor ton/år 4 6 Vitvaror inkl kyl och frys ton/år Dricksvattenproduktion Produktion Dricksvatten m Kemikalieanvändning Ekoflock 90 ton Klor ton Kalk ton Kolsyra ton KMnO 4 ton

15 Avloppsrening Produktion Renat avloppsvatten m Bräddat avloppsvatten m Producerat avloppsslam ton Utsläpp till vatten in ut in ut Totalfosfor kg/år Totalkväve kg/år BOD 7 kg/år CODcr kg/år NH 4 kg/år Metaller Kvicksilver kg/år 0,2 0,2 Kadmium kg/år 0,1 0,1 Bly kg/år 1,7 1,5 Koppar kg/år 85,9 55,1 Zink kg/år Krom kg/år 3,2 4,0 Nickel kg/år 14,9 7,3 Metaller i avloppslam Aluminium kg/år , ,7 Bly kg/år 6,1 6,3 Kadmium kg/år 0,6 0,5 Kobolt kg/år 1,7 1,4 Koppar kg/år 184,3 197,2 Krom kg/år 14,3 12,4 Kvicksilver kg/år 0,3 0,3 Nickel kg/år 9,3 7,2 Zink kg/år 257,1 258,2 Kemikalieanvändning Flockningsmedel ton Polymer ton 7 6 Skumdämpare ton 1,2 0,5 Kolkälla till SBR ton

16 Fotografer: Maj Paulsson (omslag), Bo Pettersson (sid 2, 4), JSgruppen (sid 5 och 8), Håkan Rosén (sid 6), Roxx Media (sid 10), Jan Petersson (sid 10, 11 och 12). Finspångs Tekniska Verk AB Norrköpingsvägen Finspång Telefon

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång finspångs tekniska verk 2012 bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer Vår vision Innehåll I Finspång

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhet, hälsa och miljö Säkerhet, hälsa och miljö Vattenfall Värme Kalix fjärrvärme Redovisning av verksamheten 2010 Värme för miljömedvetna Vilka är de främsta fördelarna med fjärr värme tycker du? Det är bekvämt och förhållandevis

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg INNEHÅLL 5 Mesta möjliga energi av det som blir över 6 Allt hänger på vad vi återvinner 8 Sortera

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE

FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 ENERGIEFFEKTIV BELYSNING MINDRE DEPONI OCH MER INSAMLING FJÄRRAVLÄSTA FJÄRRVÄRMEMÄTARE FAKTURERAR FAKTISK FÖRBRUKNING 300 mätare Under en treårsperiod byter vi ut alla fjärrvärmemätare

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg Ur en kranskopa med avfall utvinns el och värme som räcker cirka nio månader för en normalvilla. mesta möjliga energi av det som

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor

Miljöarbete pågår. Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Miljöarbete pågår Vi renar avloppsvatten från en halv miljon människor Mycket bra studiebesök. Man får lära sig att avlopp är ett stort miljöproblem, hur problemet löses och hur man kan hjälpa till litegrann

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27

Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27 Kersti Linderholm Kersti.linderholm@silvberg.se Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25 Miljömål 2011-2014 Inriktnings- och effektmål Beslutade av TN 2011-10-25 Tekniska förvaltningen

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA

SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 SATSNING PÅ INSAMLING AV ELAVFALL BIOOLJA BLIR FJÄRRVÄRMEBRÄNSLE SUCCÉ FÖR SKRÄPPLOCKARDAGARNA Miljösmart utveckling av fjärrvärme FJÄRRVÄRME FRÄMJAR FRILUFTSLIV Vi jobbar

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Säkerhet, hälsa och miljö 2014. Haparanda värmeverk

Säkerhet, hälsa och miljö 2014. Haparanda värmeverk Haparanda värmeverk Det händer mycket i Haparanda 100 Nyckeltal Bränsle 74 % Värmeinköp Torneå (48,9 GWh) 100 Levererad energi Fjärrvärme (54,6 GWh) Nyckeltal, egenproducerad fjärrvärme, i kg/mwh = g/kwh

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012 Hållbarhetsredovisning Rönnskär 212 Med den här hållbarhetsredovisningen vill vi visa vår omgivning hur vi arbetar med frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö, samt på vilket sätt vi bidrar till ett hållbart

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer