Miljöredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011"

Transkript

1 Miljöredovisning 2011 Rent, snyggt, varmt och Finspångs nöjdaste kunder Vår vision

2 Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) bedriver fem tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Tillstånden och anmälningarna ger oss möjlighet att producera fjärrvärme, rena avloppsvatten och driva en återvinningscentral. Verksamhetens miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft från förbränning och transporter, utsläpp till vatten från avloppsrening samt hantering av restprodukter. Sedan 2005 är FTV certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen av FTV:s ledningssystem innebär att vi ständigt arbetar mot, och strävar efter, att effektivisera och förbättra verksamheten. I och med att vi driver tillståndspliktiga verksamheter, men även är miljöcertifierade, kontrolleras vi årligen av både tillsynsmyndighet och revisorer. Vill du veta mer om oss och våra verksamheter? Läs vidare på 2

3 Några ord från vd Miljön är oerhört viktig för oss. Därför lägger vi ner stora resurser för att förbättra miljön både på och utanför företaget. Enligt vår miljö- och kvalitetspolicy redovisar vi även öppet och sakligt hur verksamheten påverkar miljön. I år har vi valt ett nytt grepp för att sprida informationen. Ett sätt vi hoppas är både lättill gängligt och överskådligt. Vår affärsidé är att tillgodose våra kunder med ekonomiskt och miljömässigt goda lösningar för värme, komfortkyla, vatten och avlopp samt avfallshantering. Vi ska också tillhandahålla miljöriktiga produkter till konkurrenskraftiga priser. Inom företaget fokuserar vi på fyra olika värdeord. Värdeökning (hela Finspångs Tekniska Verk), kemikaliefritt (VA), fossiloljefritt (Energi) och ökad materialåteranvändning (Avfallshantering). Alla värdeord uttrycker på sitt sätt en tjänst eller nytta för miljön. Miljöarbetet sker i både stort och smått. Vi arbetar till exempel med interna miljö- och energisparprojekt i produktionslokalerna. Samtidigt jobbar vi aktivt för att minska utsläppen från våra processer, då främst i värmeverket och i avloppsreningsverken. Soporna ser vi som en resurs tack vare material- och energiåtervinning. Askan som bildas vid förbränningen tas omhand genom utsortering av metaller och kvarvarande produkt används som anläggningsmaterial. Vi har beslutat att bygga en anläggning för att återvinna energi från den överskottsvärme som uppstår hos SSAB i Finspång. Investeringen innebär en miljövinst eftersom vi kommer att förbränna en minskad mängd fossilolja och biobränslen. Det här är ett bra exempel på samverkan med industrin där alla parter även miljön är vinnare. Tack vare det här energitillskottet kan vi också släppa på det anslutningsstopp vi har haft till fjärrvärmen de senaste åren. Fjärrvärmen är som bekant den enskilt största anledningen till vår reduktion av klimatgaser i Finspång. Ett annat spännande projekt vi genomfört under året är det kemikaliefria vattenverket i Igel fors. Du kan läsa mer om det i denna miljöredovisning. Med hopp om spännande läsning Tomas Johansson, vd 3

4 Viktiga miljösatsningar under året Energiprojekt Under året har vi slutit ett avtal med SSAB angående värmeåtervinning av rökgaserna som uppstår vid deras lackeringslinje. Den åter vunna energin motsvarar cirka 10 MW och kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet under senare delen av Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av basproduktionen och ersättningen av fossila bränslen extra viktigt efter två vintrar med ovanligt många dygn med mycket låga temperaturer. Vi har även tittat på och värderat olika biooljor samt proveldat en bioolja med lovande resultat. För andra året i rad har vi genomfört ett bränslemixprojekt som även det syftar till att minska fossiloljeförbrukningen genom ökad och jämnare effekt. Projektutvärderingen visar att vi under kalla vintrar kan minska fossiloljeförbrukningen med cirka 200 m 3. För att minska belastningen på värmeverket och öka effektiviteten i rökgasreningen har vi jobbat med returtemperaturerna. Med hjälp av våra kunder har vi fått ner returtemperaturen till +55ºC, vilket är ett fantastiskt resultat. Detta har gjort att vi kan utnyttja avfallspannan bättre och öka effektiviteten i biopannans rökgas och därmed minska fossiloljeförbrukningen. 4

5 VA-projekt Som ett led i att minska våra fossila utsläpp även internt har vi konverterat ytterligare en fossiloljepanna vid Blekens vattenverk och istället installerat bergvärme. Vattenfrågorna är lika viktiga för oss som energifrågorna. För att få till ett långsiktigt arbete med vatten- och avloppsfrågor har vi startat en grupp för att ta fram en kommungemensam VA-plan. Vi kommer även att vara projektledare för gruppen. I år har vi driftsatt vårt första kemikaliefria vattenverk. Det ligger i Igelfors och renar råvattnet med hjälp av UV-ljus och luftning. Det innebär att vi inte längre behöver tillsätta klor och lut. Under 2010 driftsatte vi på Axsäters avloppsreningsverk ett extra kväve renings steg, kallat SBR. Efter inkörningen visade det sig att kolkällan som tillsattes för att förbättra funktionen i SBR:en inte fungerade tillfredställande. Därför har vi under året bytt ut den. Idag tar avloppsreningsverket Axsäter emot det lakvatten som uppkommer vid deponin på Sjömansäng. Det är redan relativt rent, men för att minska belastningen på Axsäters avloppsreningsverk samt ordna för en självhanterande lösning har vi tagit fram en detaljstudie för lokalt omhändertagande av lakvattnet. Sluttäckning av deponi Lakvattenmängderna kommer att minska drastiskt efter att deponin är sluttäckt. Därför håller vi nu på med avslutningsprocessen av deponin på Sjömansäng. Vi har lagt dit utjämningsmassor och gjort släntjusteringar. Vi har även påbörjat sättningsmätningar för att sedan kunna lägga dit resterande skikt på en del av deponin. 5

6 6

7 Insamling av förpackningsmaterial Insamlingsresultat för elavfall I kilo per fast boende invånare Riksnivå (2011) Finspång (2011) Glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Tidningar Kg ,1 9 Riksnivå (2011) 19,2 10,6 2,8 3,6 4,9 3,2 0,30,3 0,30,3 Finspång (2011) Total Diverse elektronik Kylskåp och frysar Vitvaror Batterier Lampor Våra verksamheter och miljöpåverkan Avfallshantering Mängden sopor i samhället ökar och det är därför extra viktigt med en bra avfallshantering. Vårt uppdrag är att samla in och omhänderta hushållsavfall samt driva och underhålla Sjömansängs återvinningscentral. I Finspångs kommun producerar hushållen årligen cirka ton hushållssopor, inklusive de brännbara sopor som lämnas på Sjömansäng. Det genererar MWh, vilket motsvarar årsbe hovet av värme för ett tusental hushåll. Det krävs många transporter för att samla in soporna. För att minska miljöpåverkan kör vår entreprenör på biodiesel. De senaste två åren har vi även optimerat körsträckorna, vilket har minskat dem med km/år. Det i sin tur leder till minskade utsläpp. Vi hoppas att eventuella problem för våra kunder i samband med omläggningen av körsträckor har varit acceptabla med tanke på det goda slutresultatet. Under 2011 var den totala körsträckan för att samla in hushållssopor i Finspångs kommun km. Förutom att samla in hushållsavfall tar vi även emot avfall på återvinningscentralen Sjömansäng. Här kan du bland annat lämna gamla möbler, farligt avfall, elavfall och material för återvinning. Förpackningsmaterial kan du även lämna på någon av de 17 återvinningsstationerna som finns utplacerade i kommunen. 7

8 8

9 Produktionsmix för 2011 Innehåll i rökgaserna från fjärvärmeproduktionen % Olja Stoft 38% Biobränsle 50% Avfall Kg Svavel som SO 2 Kväveoxider (NO X ) Kolmonoxid (CO) Oljepanna 1 Oljepanna 2 Biopanna Avfallspanna TOC Väteklorid (HCI) Energi Verksamheten styrs med en långsiktig planering. Till exempel arbetar vi mot att vår värmeproduktion ska vara fossiloljefri till När fjärrvärme och fjärrkyla ersätter el och olja för att värma och kyla bostäder och lokaler så minskar utsläppen av koldioxid. Luftkvaliteten förbättras eftersom värmeverk har mycket bra förbränning och höga krav på rening av utsläpp. Även fjärrkyla leder till en effektivare användning av resurser. Genom att ansluta sig till fjärrkylenätet kan kunder mer än halvera sin elförbrukning för kylsystemet. Dessutom minskar köldmediaanvändningen där den ersätts av fjärrkyla. Produktionsmix 2011 Det du ser komma ut från våra skorstenar är till största del vattenånga, men naturligtvis innehåller röken också andra ämnen. För att minska utsläppen har pannorna olika typer av reningsutrustning installerad. Till avfallspannans rökgaser tillsätter vi först släckt kalk och aktivt kol. Kalk tillsätts för att reagera med sura ämnen främst saltsyra som bildas vid förbränningen. Aktivt kol absorberar tungmetaller och organiska föreningar, däribland dioxiner. Därefter passerar rökgasen ett textilfilter som skiljer ut partiklar och stoft. Biopannans rökgaser leds genom en cyklon där vi gör en första grovrening från stoft. Från cyklonen leds gaserna vidare till ett elektrofilter för avskiljning av det finare stoftet. Efter det väntar en rökgaskondenseringsanläggning där vi renar rökgaserna ytterligare och utvinner energi från dem. 9

10 Ton Illustrationen nedan visar andelen fossila koldioxidutsläpp i förhållande till den totala mängden koldioxidutsläpp från värmeproduktionen. I de fossila utsläppen ingår utsläpp från oljeförbränning och exempelvis plaster i avfallet Biogent Fossilt Vid förbränning uppkommer rester i form av aska och slagg. Cirka 3 5 % är metall som sorteras ut och återvinns. Vatten och avlopp Dricksvattenproduktion Finns det något bättre än ett glas vatten när man är riktigt törstig? Vi producerar rent vatten till våra kunder dygnet runt året runt. I Finspångs kommun får vi dricksvattnet från två ytvattentäkter (Bleken/Näfssjön och Hunn) och fyra grundvattentäkter (Byle, Hävla, Igelfors och Grytgöl). Reningen på Bleken, vårt största vattenverk, går till så här: Vi tillsätter kalk och koldioxid för att öka vattnets hårdhet och alkalinitet. Tack vare det korroderar ledningarna mindre. Därefter tillsätter vi flockningsmedel som gör att partiklar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten. Då kan vi lättare ta bort dem. För att förbättra lukt och smak passerar sedan vattnet ett kolfilter. Därefter klorerar vi det för att se till att det är fritt från bakterier. 10

11 Kemikaliefri rening Vid helrenoveringen av vattenverket i Igelfors investerade vi samtidigt i ny reningsteknik. Istället för att rena vattnet med kemikalier (klor) använder vi nu ultraviolett ljus för att oskadliggöra eventuella mikroorganismer. Det hjälper även mot cryptosporidier, den typ av mikroorganismer som härjade i Östersund för en tid sedan. UV-tekniken fungerar bra med det råvatten som finns i Igelfors. En ny så kallad luftare ger sedan dricksvattnet rätt ph-värde. Investeringen innebär att Igelfors 300 kunder dricker vatten från kommunens första kemikaliefria vattenverk. Avloppsrening De flesta ämnen som finns i avloppsvatten före kommer även naturligt i miljön. Det är när de före kommer i för stora mängder eller på fel plats som de blir föroreningar. Exempel på detta är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vattendrag det släpps ut i. Kiss, bajs och toalettpapper är vad toaletten är till för. Trots det följer det med en hel del annat. Fasta partiklar som till exempel tops och våtservetter, och kemikalier som till exempel färgrester och läkemedel, sätter igen systemen och ger en tråkig arbetsmiljö för oss som jobbar på reningsverken. Eftersom reningsverken enbart är byggda för att rena avloppsvatten från näringsämnen, organiskt material och partiklar kommer övriga ämnen, till exempel läkemedel, att släppas ut i det mottagande vattendraget eller hamna i slammet. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve, kan på grund av att de stimulerar algtillväxt orsaka övergödning. Övergödning kan också leda till syrebrist då algerna dör. I avloppsvattnet finns även metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten. Axsäters avloppsreningsverk i Finspång är vårt största reningsverk. Det är utrustat med mekaniskt, biologiskt och kemiskt reningssteg för att rena avloppsvattnet. Anläggningen är även kompletterad med två kvävereningssteg: fördenitrifikation och SBR. Först därefter skickas vattnet vidare. Axsäter tar även emot slam för avvattning från ytterverken. I Finspångs kommun har vi fem mindre avloppsreningsverk. De är placerade i Byle, Hävla, Igelfors, Grytgöl och Rejmyre. Slamkvalitet vid Axsäters avloppsreningsverk ,8 6,2 6,3 6,1 Kg/år ,1 Bly Kvicksilver ,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6 0, Kadmium 11

12 Miljöhändelser under året Vatten och avlopp Tack vare intensivt arbete med SBR-anläggningen vid Axsäters avloppsreningsverk klarade vi precis kravet på rening av kväve. Under året har vi mottagit onormalt höga kvävehalter in i reningsverket och dessutom haft problem med SBR-anläggningen. Utöver det fick vi in brandvatten från släckningsarbetet av en industrianläggning i somras. Under 2012 kommer vi att utreda inkommande belastning. Vi kommer även att installera dosering av kolkälla till biosteget för att öka reningseffekten ytterligare. Detta för att få en bättre marginal mot villkoren nästa år. Energi Under 2011 har värmeverket drabbats av ett antal driftstörningar och oplanerade stopp i anläggningen. Detta har medfört ett mindre antal överskridanden av utsläppskrav enligt NFS 2002:28. Vi fortsätter under 2012 med vårt arbete att förbättra och optimera verksamheten för att uppfylla alla gränsnivåer. 12

13 Rena fakta Energi Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh Utsläpp till vatten Zink kg/år 3,4 3,4 Bly kg/år 0,14 0,19 Koppar kg/år 0,12 0,1 Suspenderade ämnen kg/år BOD 7 kg/år 34 3 CODcr kg/år Kemikalieanvändning Aktivt kol kg Kalk ton Carbamid (urea) m Askavfall Prod. aska från biopanna ton/år Prod. bottenaska från avfallspanna ton/år Prod. flygaska från avfallspanna ton/år Utsläpp till luft (2011) Biopannan Avfallspannan Oljepannor CO kg/år NO X kg/år SO 2 kg/år Stoft kg/år

14 Avfallshantering Farligt avfall ton/år Deponiavfall ton/år Brännbart ton/år Metallskrot ton/år Träavfall ton/år Trädgårdsavfall/kompost ton/år Lakvatten m Producentansvar Tidningar ton/år Pappersförpackningar ton/år Plastförpackningar ton/år Metallförpackningar ton/år Glasförpackningar ton/år Elektronik ton/år Lysrör, glödlampor, energilampor ton/år 4 6 Vitvaror inkl kyl och frys ton/år Dricksvattenproduktion Produktion Dricksvatten m Kemikalieanvändning Ekoflock 90 ton Klor ton Kalk ton Kolsyra ton KMnO 4 ton

15 Avloppsrening Produktion Renat avloppsvatten m Bräddat avloppsvatten m Producerat avloppsslam ton Utsläpp till vatten in ut in ut Totalfosfor kg/år Totalkväve kg/år BOD 7 kg/år CODcr kg/år NH 4 kg/år Metaller Kvicksilver kg/år 0,2 0,2 Kadmium kg/år 0,1 0,1 Bly kg/år 1,7 1,5 Koppar kg/år 85,9 55,1 Zink kg/år Krom kg/år 3,2 4,0 Nickel kg/år 14,9 7,3 Metaller i avloppslam Aluminium kg/år , ,7 Bly kg/år 6,1 6,3 Kadmium kg/år 0,6 0,5 Kobolt kg/år 1,7 1,4 Koppar kg/år 184,3 197,2 Krom kg/år 14,3 12,4 Kvicksilver kg/år 0,3 0,3 Nickel kg/år 9,3 7,2 Zink kg/år 257,1 258,2 Kemikalieanvändning Flockningsmedel ton Polymer ton 7 6 Skumdämpare ton 1,2 0,5 Kolkälla till SBR ton

16 Fotografer: Maj Paulsson (omslag), Bo Pettersson (sid 2, 4), JSgruppen (sid 5 och 8), Håkan Rosén (sid 6), Roxx Media (sid 10), Jan Petersson (sid 10, 11 och 12). Finspångs Tekniska Verk AB Norrköpingsvägen Finspång Telefon

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång

finspångs tekniska verk bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång finspångs tekniska verk 2012 bäst i östergötland Grönt fjärrvärmevatten SSAB värmer finspång Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer Vår vision Innehåll I Finspång

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Brandholmens avloppsreningsverk.

Brandholmens avloppsreningsverk. Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor.

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Bara vanligt vatten är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Utan vatten, inget bubbel. Man ska vara rädd om vatten. Vatten hör kanske inte till det du tänker oftast på. Det finns där i din vardag,

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 FINSPÅNGS HÖGSTA LANDMÄRKE VÄRMER STORSATSNING PÅ BIOGAS SLUTTÄCKNING AV DEPONIN ETAPP 1 NYTT BRÄNSLE I VÅRA OLJEPANNOR Ackumulatortank håller värmen! En ackumulatortank fungerar

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning SORTERA SOPOR Varför och hur? Catrine Edlund Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Ca 35 anställda tar liten plats, väger mindre, är lätta att kyla och sist men inte minst ingen pant och inga tomflaskor

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE Dioxin ut ut kretsloppet Förbränning av avfall binder giftet RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE rapport RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE RVF Service AB Tryck:

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare Den funktionella staden Som en del av vår utställning den hållbara staden finns tre interaktiva skärmar, alla tre med samma innehåll. Skärmarna består av 7 faktafilmer och 6 interaktiva uppdrag. Punkterna

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA

KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA KOPPARFLÖDET MÅSTE MINSKA Gatu- och fastighetskontoret Miljöförvaltningen Stockholm Vatten Användningen av koppar måste minska Koppar är nödvändigt för växter och djur. Alla levande celler behöver koppar

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 29 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 SEVAB Koncern och miljöarbete 4 Utgångspunkterna i vårt miljöarbete 4 SEVABs övergripande miljömål - uppfyllelse 4 Händelser i korthet miljöåret

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

FOSFORUTVINNING UR AVLOPPSSLAM FINNS TEK- NIKEN IDAG?

FOSFORUTVINNING UR AVLOPPSSLAM FINNS TEK- NIKEN IDAG? PM FOSFORUTVINNING UR AVLOPPSSLAM FINNS TEK- NIKEN IDAG? Henrik Tideström och Lars Alvin, Sweco Environment, mars 2010 Frågan om fosforutvinning ur avloppsslam har blivit aktuell igen. Den 16 november

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg INNEHÅLL 5 Mesta möjliga energi av det som blir över 6 Allt hänger på vad vi återvinner 8 Sortera

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer