Miljöredovisning 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011"

Transkript

1 Miljöredovisning 2011 Rent, snyggt, varmt och Finspångs nöjdaste kunder Vår vision

2 Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) bedriver fem tillståndspliktiga och sex anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Tillstånden och anmälningarna ger oss möjlighet att producera fjärrvärme, rena avloppsvatten och driva en återvinningscentral. Verksamhetens miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft från förbränning och transporter, utsläpp till vatten från avloppsrening samt hantering av restprodukter. Sedan 2005 är FTV certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO Certifieringen av FTV:s ledningssystem innebär att vi ständigt arbetar mot, och strävar efter, att effektivisera och förbättra verksamheten. I och med att vi driver tillståndspliktiga verksamheter, men även är miljöcertifierade, kontrolleras vi årligen av både tillsynsmyndighet och revisorer. Vill du veta mer om oss och våra verksamheter? Läs vidare på 2

3 Några ord från vd Miljön är oerhört viktig för oss. Därför lägger vi ner stora resurser för att förbättra miljön både på och utanför företaget. Enligt vår miljö- och kvalitetspolicy redovisar vi även öppet och sakligt hur verksamheten påverkar miljön. I år har vi valt ett nytt grepp för att sprida informationen. Ett sätt vi hoppas är både lättill gängligt och överskådligt. Vår affärsidé är att tillgodose våra kunder med ekonomiskt och miljömässigt goda lösningar för värme, komfortkyla, vatten och avlopp samt avfallshantering. Vi ska också tillhandahålla miljöriktiga produkter till konkurrenskraftiga priser. Inom företaget fokuserar vi på fyra olika värdeord. Värdeökning (hela Finspångs Tekniska Verk), kemikaliefritt (VA), fossiloljefritt (Energi) och ökad materialåteranvändning (Avfallshantering). Alla värdeord uttrycker på sitt sätt en tjänst eller nytta för miljön. Miljöarbetet sker i både stort och smått. Vi arbetar till exempel med interna miljö- och energisparprojekt i produktionslokalerna. Samtidigt jobbar vi aktivt för att minska utsläppen från våra processer, då främst i värmeverket och i avloppsreningsverken. Soporna ser vi som en resurs tack vare material- och energiåtervinning. Askan som bildas vid förbränningen tas omhand genom utsortering av metaller och kvarvarande produkt används som anläggningsmaterial. Vi har beslutat att bygga en anläggning för att återvinna energi från den överskottsvärme som uppstår hos SSAB i Finspång. Investeringen innebär en miljövinst eftersom vi kommer att förbränna en minskad mängd fossilolja och biobränslen. Det här är ett bra exempel på samverkan med industrin där alla parter även miljön är vinnare. Tack vare det här energitillskottet kan vi också släppa på det anslutningsstopp vi har haft till fjärrvärmen de senaste åren. Fjärrvärmen är som bekant den enskilt största anledningen till vår reduktion av klimatgaser i Finspång. Ett annat spännande projekt vi genomfört under året är det kemikaliefria vattenverket i Igel fors. Du kan läsa mer om det i denna miljöredovisning. Med hopp om spännande läsning Tomas Johansson, vd 3

4 Viktiga miljösatsningar under året Energiprojekt Under året har vi slutit ett avtal med SSAB angående värmeåtervinning av rökgaserna som uppstår vid deras lackeringslinje. Den åter vunna energin motsvarar cirka 10 MW och kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet under senare delen av Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av basproduktionen och ersättningen av fossila bränslen extra viktigt efter två vintrar med ovanligt många dygn med mycket låga temperaturer. Vi har även tittat på och värderat olika biooljor samt proveldat en bioolja med lovande resultat. För andra året i rad har vi genomfört ett bränslemixprojekt som även det syftar till att minska fossiloljeförbrukningen genom ökad och jämnare effekt. Projektutvärderingen visar att vi under kalla vintrar kan minska fossiloljeförbrukningen med cirka 200 m 3. För att minska belastningen på värmeverket och öka effektiviteten i rökgasreningen har vi jobbat med returtemperaturerna. Med hjälp av våra kunder har vi fått ner returtemperaturen till +55ºC, vilket är ett fantastiskt resultat. Detta har gjort att vi kan utnyttja avfallspannan bättre och öka effektiviteten i biopannans rökgas och därmed minska fossiloljeförbrukningen. 4

5 VA-projekt Som ett led i att minska våra fossila utsläpp även internt har vi konverterat ytterligare en fossiloljepanna vid Blekens vattenverk och istället installerat bergvärme. Vattenfrågorna är lika viktiga för oss som energifrågorna. För att få till ett långsiktigt arbete med vatten- och avloppsfrågor har vi startat en grupp för att ta fram en kommungemensam VA-plan. Vi kommer även att vara projektledare för gruppen. I år har vi driftsatt vårt första kemikaliefria vattenverk. Det ligger i Igelfors och renar råvattnet med hjälp av UV-ljus och luftning. Det innebär att vi inte längre behöver tillsätta klor och lut. Under 2010 driftsatte vi på Axsäters avloppsreningsverk ett extra kväve renings steg, kallat SBR. Efter inkörningen visade det sig att kolkällan som tillsattes för att förbättra funktionen i SBR:en inte fungerade tillfredställande. Därför har vi under året bytt ut den. Idag tar avloppsreningsverket Axsäter emot det lakvatten som uppkommer vid deponin på Sjömansäng. Det är redan relativt rent, men för att minska belastningen på Axsäters avloppsreningsverk samt ordna för en självhanterande lösning har vi tagit fram en detaljstudie för lokalt omhändertagande av lakvattnet. Sluttäckning av deponi Lakvattenmängderna kommer att minska drastiskt efter att deponin är sluttäckt. Därför håller vi nu på med avslutningsprocessen av deponin på Sjömansäng. Vi har lagt dit utjämningsmassor och gjort släntjusteringar. Vi har även påbörjat sättningsmätningar för att sedan kunna lägga dit resterande skikt på en del av deponin. 5

6 6

7 Insamling av förpackningsmaterial Insamlingsresultat för elavfall I kilo per fast boende invånare Riksnivå (2011) Finspång (2011) Glasförpackningar Pappersförpackningar Metallförpackningar Plastförpackningar Tidningar Kg ,1 9 Riksnivå (2011) 19,2 10,6 2,8 3,6 4,9 3,2 0,30,3 0,30,3 Finspång (2011) Total Diverse elektronik Kylskåp och frysar Vitvaror Batterier Lampor Våra verksamheter och miljöpåverkan Avfallshantering Mängden sopor i samhället ökar och det är därför extra viktigt med en bra avfallshantering. Vårt uppdrag är att samla in och omhänderta hushållsavfall samt driva och underhålla Sjömansängs återvinningscentral. I Finspångs kommun producerar hushållen årligen cirka ton hushållssopor, inklusive de brännbara sopor som lämnas på Sjömansäng. Det genererar MWh, vilket motsvarar årsbe hovet av värme för ett tusental hushåll. Det krävs många transporter för att samla in soporna. För att minska miljöpåverkan kör vår entreprenör på biodiesel. De senaste två åren har vi även optimerat körsträckorna, vilket har minskat dem med km/år. Det i sin tur leder till minskade utsläpp. Vi hoppas att eventuella problem för våra kunder i samband med omläggningen av körsträckor har varit acceptabla med tanke på det goda slutresultatet. Under 2011 var den totala körsträckan för att samla in hushållssopor i Finspångs kommun km. Förutom att samla in hushållsavfall tar vi även emot avfall på återvinningscentralen Sjömansäng. Här kan du bland annat lämna gamla möbler, farligt avfall, elavfall och material för återvinning. Förpackningsmaterial kan du även lämna på någon av de 17 återvinningsstationerna som finns utplacerade i kommunen. 7

8 8

9 Produktionsmix för 2011 Innehåll i rökgaserna från fjärvärmeproduktionen % Olja Stoft 38% Biobränsle 50% Avfall Kg Svavel som SO 2 Kväveoxider (NO X ) Kolmonoxid (CO) Oljepanna 1 Oljepanna 2 Biopanna Avfallspanna TOC Väteklorid (HCI) Energi Verksamheten styrs med en långsiktig planering. Till exempel arbetar vi mot att vår värmeproduktion ska vara fossiloljefri till När fjärrvärme och fjärrkyla ersätter el och olja för att värma och kyla bostäder och lokaler så minskar utsläppen av koldioxid. Luftkvaliteten förbättras eftersom värmeverk har mycket bra förbränning och höga krav på rening av utsläpp. Även fjärrkyla leder till en effektivare användning av resurser. Genom att ansluta sig till fjärrkylenätet kan kunder mer än halvera sin elförbrukning för kylsystemet. Dessutom minskar köldmediaanvändningen där den ersätts av fjärrkyla. Produktionsmix 2011 Det du ser komma ut från våra skorstenar är till största del vattenånga, men naturligtvis innehåller röken också andra ämnen. För att minska utsläppen har pannorna olika typer av reningsutrustning installerad. Till avfallspannans rökgaser tillsätter vi först släckt kalk och aktivt kol. Kalk tillsätts för att reagera med sura ämnen främst saltsyra som bildas vid förbränningen. Aktivt kol absorberar tungmetaller och organiska föreningar, däribland dioxiner. Därefter passerar rökgasen ett textilfilter som skiljer ut partiklar och stoft. Biopannans rökgaser leds genom en cyklon där vi gör en första grovrening från stoft. Från cyklonen leds gaserna vidare till ett elektrofilter för avskiljning av det finare stoftet. Efter det väntar en rökgaskondenseringsanläggning där vi renar rökgaserna ytterligare och utvinner energi från dem. 9

10 Ton Illustrationen nedan visar andelen fossila koldioxidutsläpp i förhållande till den totala mängden koldioxidutsläpp från värmeproduktionen. I de fossila utsläppen ingår utsläpp från oljeförbränning och exempelvis plaster i avfallet Biogent Fossilt Vid förbränning uppkommer rester i form av aska och slagg. Cirka 3 5 % är metall som sorteras ut och återvinns. Vatten och avlopp Dricksvattenproduktion Finns det något bättre än ett glas vatten när man är riktigt törstig? Vi producerar rent vatten till våra kunder dygnet runt året runt. I Finspångs kommun får vi dricksvattnet från två ytvattentäkter (Bleken/Näfssjön och Hunn) och fyra grundvattentäkter (Byle, Hävla, Igelfors och Grytgöl). Reningen på Bleken, vårt största vattenverk, går till så här: Vi tillsätter kalk och koldioxid för att öka vattnets hårdhet och alkalinitet. Tack vare det korroderar ledningarna mindre. Därefter tillsätter vi flockningsmedel som gör att partiklar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten. Då kan vi lättare ta bort dem. För att förbättra lukt och smak passerar sedan vattnet ett kolfilter. Därefter klorerar vi det för att se till att det är fritt från bakterier. 10

11 Kemikaliefri rening Vid helrenoveringen av vattenverket i Igelfors investerade vi samtidigt i ny reningsteknik. Istället för att rena vattnet med kemikalier (klor) använder vi nu ultraviolett ljus för att oskadliggöra eventuella mikroorganismer. Det hjälper även mot cryptosporidier, den typ av mikroorganismer som härjade i Östersund för en tid sedan. UV-tekniken fungerar bra med det råvatten som finns i Igelfors. En ny så kallad luftare ger sedan dricksvattnet rätt ph-värde. Investeringen innebär att Igelfors 300 kunder dricker vatten från kommunens första kemikaliefria vattenverk. Avloppsrening De flesta ämnen som finns i avloppsvatten före kommer även naturligt i miljön. Det är när de före kommer i för stora mängder eller på fel plats som de blir föroreningar. Exempel på detta är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vattendrag det släpps ut i. Kiss, bajs och toalettpapper är vad toaletten är till för. Trots det följer det med en hel del annat. Fasta partiklar som till exempel tops och våtservetter, och kemikalier som till exempel färgrester och läkemedel, sätter igen systemen och ger en tråkig arbetsmiljö för oss som jobbar på reningsverken. Eftersom reningsverken enbart är byggda för att rena avloppsvatten från näringsämnen, organiskt material och partiklar kommer övriga ämnen, till exempel läkemedel, att släppas ut i det mottagande vattendraget eller hamna i slammet. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve, kan på grund av att de stimulerar algtillväxt orsaka övergödning. Övergödning kan också leda till syrebrist då algerna dör. I avloppsvattnet finns även metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Många av de ämnen som släpps ut binds till partiklar och ackumuleras i bottensedimenten. Detta kan ge negativa effekter på de växter och djur som lever i vattnet eller i sedimenten. Axsäters avloppsreningsverk i Finspång är vårt största reningsverk. Det är utrustat med mekaniskt, biologiskt och kemiskt reningssteg för att rena avloppsvattnet. Anläggningen är även kompletterad med två kvävereningssteg: fördenitrifikation och SBR. Först därefter skickas vattnet vidare. Axsäter tar även emot slam för avvattning från ytterverken. I Finspångs kommun har vi fem mindre avloppsreningsverk. De är placerade i Byle, Hävla, Igelfors, Grytgöl och Rejmyre. Slamkvalitet vid Axsäters avloppsreningsverk ,8 6,2 6,3 6,1 Kg/år ,1 Bly Kvicksilver ,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6 0, Kadmium 11

12 Miljöhändelser under året Vatten och avlopp Tack vare intensivt arbete med SBR-anläggningen vid Axsäters avloppsreningsverk klarade vi precis kravet på rening av kväve. Under året har vi mottagit onormalt höga kvävehalter in i reningsverket och dessutom haft problem med SBR-anläggningen. Utöver det fick vi in brandvatten från släckningsarbetet av en industrianläggning i somras. Under 2012 kommer vi att utreda inkommande belastning. Vi kommer även att installera dosering av kolkälla till biosteget för att öka reningseffekten ytterligare. Detta för att få en bättre marginal mot villkoren nästa år. Energi Under 2011 har värmeverket drabbats av ett antal driftstörningar och oplanerade stopp i anläggningen. Detta har medfört ett mindre antal överskridanden av utsläppskrav enligt NFS 2002:28. Vi fortsätter under 2012 med vårt arbete att förbättra och optimera verksamheten för att uppfylla alla gränsnivåer. 12

13 Rena fakta Energi Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh Utsläpp till vatten Zink kg/år 3,4 3,4 Bly kg/år 0,14 0,19 Koppar kg/år 0,12 0,1 Suspenderade ämnen kg/år BOD 7 kg/år 34 3 CODcr kg/år Kemikalieanvändning Aktivt kol kg Kalk ton Carbamid (urea) m Askavfall Prod. aska från biopanna ton/år Prod. bottenaska från avfallspanna ton/år Prod. flygaska från avfallspanna ton/år Utsläpp till luft (2011) Biopannan Avfallspannan Oljepannor CO kg/år NO X kg/år SO 2 kg/år Stoft kg/år

14 Avfallshantering Farligt avfall ton/år Deponiavfall ton/år Brännbart ton/år Metallskrot ton/år Träavfall ton/år Trädgårdsavfall/kompost ton/år Lakvatten m Producentansvar Tidningar ton/år Pappersförpackningar ton/år Plastförpackningar ton/år Metallförpackningar ton/år Glasförpackningar ton/år Elektronik ton/år Lysrör, glödlampor, energilampor ton/år 4 6 Vitvaror inkl kyl och frys ton/år Dricksvattenproduktion Produktion Dricksvatten m Kemikalieanvändning Ekoflock 90 ton Klor ton Kalk ton Kolsyra ton KMnO 4 ton

15 Avloppsrening Produktion Renat avloppsvatten m Bräddat avloppsvatten m Producerat avloppsslam ton Utsläpp till vatten in ut in ut Totalfosfor kg/år Totalkväve kg/år BOD 7 kg/år CODcr kg/år NH 4 kg/år Metaller Kvicksilver kg/år 0,2 0,2 Kadmium kg/år 0,1 0,1 Bly kg/år 1,7 1,5 Koppar kg/år 85,9 55,1 Zink kg/år Krom kg/år 3,2 4,0 Nickel kg/år 14,9 7,3 Metaller i avloppslam Aluminium kg/år , ,7 Bly kg/år 6,1 6,3 Kadmium kg/år 0,6 0,5 Kobolt kg/år 1,7 1,4 Koppar kg/år 184,3 197,2 Krom kg/år 14,3 12,4 Kvicksilver kg/år 0,3 0,3 Nickel kg/år 9,3 7,2 Zink kg/år 257,1 258,2 Kemikalieanvändning Flockningsmedel ton Polymer ton 7 6 Skumdämpare ton 1,2 0,5 Kolkälla till SBR ton

16 Fotografer: Maj Paulsson (omslag), Bo Pettersson (sid 2, 4), JSgruppen (sid 5 och 8), Håkan Rosén (sid 6), Roxx Media (sid 10), Jan Petersson (sid 10, 11 och 12). Finspångs Tekniska Verk AB Norrköpingsvägen Finspång Telefon

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen

framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen årsredovisning 2014 årsberättelse framtidsföretaget mitt i stadsomvandlingen Tekniska Verken är ett kommunägt företag som är lokaliserat 15 mil norr om polcirkeln, med ett verksamhetsområde som är 20 000

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008 Skåne mejerier Miljöredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 SKÅNEMEJERIER - OM OSS 4 VÅRA ANLÄGGNINGAR 5 SKÅNSK MJÖLK 6 MILJÖPOLICY 7 MILJÖASPEKTER 8 MILJÖMÅL 13 MILJÖMÅL - UPPFÖLJNING 15

Läs mer