Avloppsrening varför?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppsrening varför?"

Transkript

1 ENSKILT AVLOPP En broschyr för diig som har ellller ska anllägga ett enskiillt avllopp

2 I den här broschyren kan du läsa om avlopp och avloppsrening. Informationen riktar sig till dig som har eller ska anlägga ett avlopp som inte är anslutet till kommunens ledningsnät, d.v.s. ett enskilt avlopp. Historiskt sett var avloppen till för att lösa akuta hygieniska problem, genom att föra avloppsvattnet bort från människor. Nuförtiden ser vi även rening av avloppsvatten ur ett miljöperspektiv, för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Det är viktigt att vi i Sverige minskar näringsläckaget till Östersjön och Västerhavet. En källa till detta näringsläckage är utsläppen från de närmare en miljon små enskilda avlopp som finns i Sverige. Upp till hälften av dessa har ingen godtagbar rening. Om samtliga enskilda avlopp åtgärdas så att de uppnår en godtagbar nivå bedöms utsläppen av fosfor minska med 280 ton per år, enligt Naturvårdsverket. Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vad som egentligen menas med att ha ett godtagbart avlopp. Syftet med broschyren är att svara på detta men också på andra frågor som hur olika reningstekniker fungerar och hur du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

3 Innehållsförteckning Avloppsrening varför?... 4 Ditt ansvar som fastighetsägare... 4 Tillstånd och anmälningsplikt... 4 Krav på anläggningens funktion... 5 Behandling av avloppsvatten... 6 I. Reningsmetoder med flera steg... 6 Förbehandling av avloppsvatten - Slamavskiljning... 7 Rening av avloppsvatten i markbädd... 7 Rening av avloppsvatten i infiltrationsanläggning... 8 Rening av avloppsvatten i kompaktfilter... 9 Rening av avloppsvatten i minireningsverk... 9 Efterbehandling av avloppsvattnet II. Miljöanpassade metoder Torrtoalett och urinseparering Mulltoalett III. Sluten tank Gå ihop med dina grannar det kan löna sig Former för gemensamt avlopp Förvaltning av gemensamhetsanläggningen Ansökan om tillstånd eller anmälan Straffavgift Så här gör du en ansökan/anmälan Till din ansökan/anmälan bifogar du För mer information Var rädd om din avloppsanläggning Slamtömning Ordlista

4 Avloppsrening varför? Avloppsrening behövs för att förhindra att sjukdomar sprids och näring läcker ut i naturen. En avloppsanläggning renar vattnet från bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Om reningen inte fungerar riskerar utsläppen av föroreningar att påverka grundvattnet men också vattendrag, sjöar och hav. Syrebrist och övergödning blir följden av för stora utsläpp av näringsämnen till ytvatten. Övergödning leder i sin tur till algblomning, igenväxta vattendrag och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp. Utsläpp från enskilda avlopp i Helsingborgs kommun påverkar bl.a. Råån och Vege å. Dessa åar är redan påverkade av för stora mängder näringsämnen. Åarna rinner sedan ut i Öresund och Skälderviken vilka också är känsliga för utsläpp avloppsvatten. Grundvatten som blivit förorenat av höga halter av näringsämnen, bakterier och virus är skadligt för hälsan. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att dricka vattnet för att bli sjuk. Sjukdomar kan också spridas om man släpper ut orenat avloppsvatten i anslutning till badplatser. Illustration: Peter Nyberg Ditt ansvar som fastighetsägare Enligt miljöbalken ska avloppsvatten tas om hand på ett sätt så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljö. Det innebär bl.a. att det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten i ett vattenområde om vattnet bara gått igenom en slamavskiljare t.ex. en trekammarbrunn. Du som har enskild avloppsanläggning är enligt miljöbalken ansvarig för att anläggningen fungerar på ett bra sätt. Du måste bl.a. veta om anläggningen är gammal eller ny, hur många personer som använder den och hur många den är dimensionerad för. Det är också du som ansvarar för skötsel och service av avloppsanläggningen. Tillstånd och anmälningsplikt Du måste alltid ansöka om tillstånd innan du inrättar en avloppsanläggning som ska belastas med toalettavlopp. Förändringar i en befintlig anläggning kräver också tillstånd. Du ansöker hos kommunens miljönämnd. Om avloppsanläggningen endast är till för bad-, disk- och tvättvatten ska du göra en anmälan till miljönämnden. Läs mer om ansökan och anmälan på sidan 15. 4

5 Krav på anläggningens funktion Sedan 2006 gäller skärpta regler för enskilda avlopp (Naturvårdsverkets NFS 2006:7). Reglerna beskriver hur miljöbalken ska tillämpas och vilka krav som en avloppsanläggning måste uppfylla. Beroende på var anläggningen ska placeras ställs olika hälso- och miljöskyddskrav. Kraven är uppdelade i normal och hög skyddsnivå. För anläggningar inom normal skyddsnivå krävs en rening av fosfor med minst 70 procent. Det betyder att minst 70 procent av det fosfor som kommer med avloppsvattnet ska avlägsnas från vattnet med hjälp av anläggningen. Det krävs en rening av organiskt material (BOD) med minst 90 procent. Inom hög skyddsnivå krävs en reningsgrad på minst 90 procent för fosfor och organiskt material och minst 50 procent för kväve. Det ska finnas möjlighet att ta prov på det vatten som genomgått rening. Exempel på anläggningar som har förutsättningar för att klara skyddsnivåerna finns i tabell 2 på sidan 12. Det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för att avloppsanordningen fyller sin funktion. Du är också ansvarig för drift och skötsel samt att avloppet inte förorsakar olägenheter eller miljöstörningar. Tabell 1. Krav på rening i enskilda avloppsanläggningar. Skyddsnivå Reningsgrad Fosfor Organiskt Kväve material Normal 70 % 90 % Hög 90 % 90 % 50 % Miljönämnden gör en bedömning av skyddsnivån utifrån varje ärende. Hög skyddsnivå gäller bl.a. om utsläpp av renat avloppsvatten sker direkt till ett dike, känsligt ytvatten eller nära en badplats. För att klara hälsoskyddskraven ska avloppsanläggningen minska bakteriehalten så att utsläpp avloppsvatten inte innebär någon ökad risk för smitta eller förorening av dricksvatten eller badvatten. 5

6 Illustration: Peter Nyberg Behandling av avloppsvatten Avloppsvattnet innehåller bl.a. bakterier och näringsämnen. Sjukdomsframkallande tarmbakterier finns framförallt i avloppsvattnet från toaletten. Övrigt avloppsvatten (från bad, disk och tvätt) innehåller också bakterier. Kväve- och fosforinnehållet i avloppsvatten kommer både från den mat vi äter och från vår användning av disk- och tvättmedel. De finns olika tekniker att välja bland när det gäller att rena avloppsvatten. Tidigare har s.k. markbädd eller infiltration varit en tillräcklig reningsteknik i enskilda avlopp. För att klara dagens krav måste anläggningen kompletteras med fler reningssteg och möjlighet för provtagning av det renade vattnet. Andra tekniker som klarar dagens krav är minireningsverk och s.k. miljöanpassade metoder som urinseparerande eller torra system. Nedan förklaras reningsmetoder som innebär att avloppsvattnet passerar flera steg, miljöanpassade metoder samt sluten tank. Vill du veta mer om dessa eller andra tekniker så besök I. Reningsmetoder med flera steg Avloppsvattnet ska renas innan det släpps ut i marken eller till ett vattendrag. Vattnet går igenom följande steg: 1. Förbehandling (slamavskiljning) 2. Rening, kemisk behandling och biologiska processer 3. Efterbehandling Faktorer som påverkar hur en anläggning ska utformas är bl.a. avloppsvattnets mängd och kvalitet, tomtens storlek, lutning, markförhållanden, mark- och grundvattennivå samt avstånd till dricksvattentäkter. 6

7 Förbehandling av avloppsvatten - Slamavskiljning I en slamavskiljare skiljer man på avloppsvattnet och dess fasta material genom sedimentation. Detta görs för att senare reningssteg inte ska täppas till eller störas. Det sker också en viss biologisk nedbrytning och rening av kväve. Trekammarbrunn (figur 1) är en vanlig form av slamavskiljare. En slamavskiljares storlek beror på hur stort hushållet är som ansluts och/eller hur många hushåll som ansluts. Om slamavskiljaren är konstruerad för att avskilja fosfor genom kemisk fällning (med hjälp av ett kemiskt ämne) behövs en större slamavskiljare eftersom mängden slam ökar med denna teknik. Efter en slamavskiljare leds avloppsvattnet till efterföljande reningsteg exempelvis en tät markbädd eller ett kompaktfilter. Figur 1. Trekammarbrunn, en form av slamavskiljare. Rening av avloppsvatten i markbädd I en markbädd filtreras och renas avloppsvattnet i ett uppbyggt grus- och sandlager. Den biologiska reningen sker i ett tunt skikt av mikroorganismer (s.k. biofilm)som lever ovanpå sandkornen. Markbädden innehåller spridningsrör som i övre delen av markbädden fördelar avloppsvattnet över sanden. I botten på markbädden finns dräneringsrör som samlar upp det behandlade vattnet och leder det ut ur bädden. En markbädd bör göras tät så att vatten från omgivningen inte kan rinna genom bädden. Figur 2. Hushåll anslutet till slamavskiljare, markbädd och fosforrening. Uppfyller markbädden kraven? En markbädd bedöms uppfylla kraven för normal skyddsnivå men i områden där krav ställs på hög skyddsnivå behöver markbädden kompletteras med någon form av fosforrening för att klara kraven om rening av fosfor. Detta gäller även äldre markbäddar där den fosforbindande förmågan avtagit. Markbäddar äldre än 15 år uppfyller inte gällande krav om inte materialet i bädden har bytts ut. Om det går 7

8 att ta prov på det renade avloppsvattnet i direkt anslutning till makbädden kan man kontrollera markbäddens förmåga. Ett sådant vattenprov måste tas av en yrkeskunnig person. Att tänka på när du planerar en markbädd En markbädd ska helst anläggas med självfall mellan slamavskiljare och bädd. Om det inte är möjligt måste vattnet pumpas upp till markbädden. Botten på markbädden bör vara tät eller vara placerad minst en meter över högsta grundvattennivå. Det beror på att mark- och grundvatten inte ska strömma igenom vilket skulle medföra att fosfor inte binds i bädden. En s.k. upphöjd markbädd kan anläggas om grund- och markvattennivån är hög. Skyddsavståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter vid tät markbädd, annars 50 meter. En markbädd ska vara försedd med minst två spridningsledningar och minst en uppsamlingsledning. Samtliga ledningar ska ha luftningsrör och får inte kopplas ihop. Spridningsledningarna bör maximalt vara 10 meter långa om vattnet inte pumpas ut i dem. Spridningsledningarna ska placeras på ett frostfritt djup. En brunn med utgående vatten ska finnas för att möjliggöra provtagning. Rening av avloppsvatten i infiltrationsanläggning Med infiltration menas att avloppsvattnet sprids ut genom perforerade rör som ligger i singel- eller makadamfyllda diken. I dessa diken filtreras vattnet och renas genom biologiska och kemiska processer. Vattnet samlas inte upp utan sjunker ner genom marklagren för att slutligen nå grundvattnet och föras bort. Figur 3. Infiltrationsanläggning sammankopplad med slamavskiljare (t.v.). Profilskissen (t.h.) beskriver att vattnet rinner från spridningsledningen ut i diket och därefter ned i marken. 8

9 Att tänka på när du planerar en infiltrationsanläggning Innan du anlägger en infiltrationsanläggning måste du göra en s.k. siktanalys av ett jordprov. Resultatet ska du bifoga i din ansökan. Både provtagning och analys ska utföras av yrkeskunnig. En infiltrationsanläggning ska vara utrustad med minst två spridningsledningar, vilka var för sig bör vara maximalt 10 meter långa. Viktigt att tänka på är att infiltration av avloppsvatten endast fungerar i genomsläppliga och väldränerade marklager eftersom vattnet ska sjunka ner i marken. I Helsingborgs kommun finns mest täta lerjordar. Dessa är relativt ogenomsläppliga vilket gör att det oftast saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar i kommunen. Även den höga grundvattennivån i vissa delar av kommunen gör det olämpligt med infiltrationsanläggningar. Rening av avloppsvatten i kompaktfilter Kompaktfilter renar avloppsvattnet genom biologisk nedbrytning på samma sätt som i en markbädd eller infiltrationsanläggning. Skillnaden är att filtret inte består av grus och sand utan av konstgjorda material. Det finns olika typer av kompaktfilter, några säljs i moduler eller inneslutna i brunnar, andra byggs med ett tätskikt i botten. Kompaktfilter kallas också för prefabricerade filter. Kompaktfilter tar en mindre yta i anspråk, ca kvadratmeter, än en markbädd men har sämre förmåga att reducera fosfor. Det innebär att ett kompaktfilter alltid bör kompletteras med fosforrening. Ett kompaktfilter kan vara känsligt för igensättning vilket gör att det är extra viktigt med regelbunden slamtömning. Rening av avloppsvatten i minireningsverk Minireningsverk är färdiga anläggningar med flera reningssteg inkluderade i systemet. I minireningsverk renas avloppsvattnet med slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk rening, d.v.s. samma processer som i ett stort, kommunalt reningsverk. Anläggningen kräver i regel inte så stor yta. Figur 4. Hushåll anslutet till minireningsverk. För många minireningsverk krävs ingen separat slamavskiljare som i figuren utan slamavskiljningen sker inuti minireningsverket. 9

10 Det är viktigt att riktlinjer om skyddsavstånd till vattentäkter och vattendrag följs när anläggningen planeras. Minireningsverk fungerar optimalt vid ett jämnt tillflöde av avloppsvatten, alltså passar det för ett åretruntboende. Kraftiga, tillfälliga flöden från exempelvis badkar och jacuzzi kan dock orsaka otillräcklig rening. Regelbunden tillsyn och skötsel av yrkeskunnig är nödvändigt för att reningsverket ska fungera. Skötseln kan ske genom ett serviceavtal med tillverkaren. Uppfyller minireningsverket kraven? Minireningsverk uppfyller hög skyddsnivå för näringsämnen och organiskt material. För att metoden ska leva upp till hälsoskyddskraven kan det ställas krav på efterbehandling. Efterbehandling av avloppsvattnet I områden där hög skyddsnivå gäller behövs ofta en efterföljande behandling (s.k. efterpolering) som komplement till själva anläggningen. Syftet är att minska bakterie- och/eller fosforhalten ytterligare. Den behandling som vattnet genomgått är avgörande för vilken sorts efterbehandling som krävs. Exempel på efterpoleringssteg är fosforfälla med fosforabsorberande material markbädd våtmark behandling med UV-ljus För alla reningsanläggningar gäller Dag- och dräneringsvatten ska ledas till separat dike eller stenkista och inte till avloppsanläggningen. Välj en snålspolande toalett. Förankra din anläggning så att den inte riskerar att lyftas av markvattnet. 10

11 II. Miljöanpassade metoder System som innebär att näringsämnena i avloppsvattnet tas tillvara har miljö- och resursmässiga fördelar. Med dessa metoder behandlas ofta bad-, disk- och tvättvatten för sig. I urin och avföring finns det mer näringsämnen som kan återföras till naturen. Torrtoalett och urinseparering En torrtoalett är en toalett där det inte tillförs något vatten. Exempel på torrtoaletter är urinseparerande toalett, multrum, mulltoalett och utedass(latrin). Då ca 55 procent av fosforföreningar och ca 80 procent av kväveföreningarna finns i urinen är urinseparering ett alternativ för att återföra näringen till naturen. Urinen används oftast som gödningsmedel av lantbrukare som regelbundet hämtar urinen. Det är också möjligt att ta hand om den egna urinen om det finns en spridningsyta på minst 250 kvadratmeter tillgänglig (gäller för ett hushåll dvs. 5 personer). Figur 5. Urinseparering Mulltoalett I en mulltoalett samlas urin och avföring (s.k. latrin) upp i en mindre behållare i toalettstolen. I behållaren rörs latrinen om i intervaller för att påskynda nedbrytningen till mull. För att mulltoaletten ska fungera krävs regelbunden tömning, tillsats av strö och omrörning. Eftersom mulltoaletten behöver omsorgsfull skötsel bör den användas regelbundet. Mulltoaletter fungerar oftast bättre om de kompletteras med urinsortering. Det är dock viktigt att det inte blir för torrt för då sker ingen kompostering. 11

12 III. Sluten tank Sluten tank är en tät behållare som måste tömmas regelbundet. Sluten tank är endast ett alternativ när markförhållandena är svårlösta och gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att installera någon annan typ av anläggning. Avloppsvattnet från en sluten tank hämtas av en slamsugningsbil och töms vid ett kommunalt reningsverk. Nackdelarna med en sluten tank för fastighetsägaren är bl.a. att systemet är dyrt i drift och när tanken blir full kan avloppssystemet inte användas förrän tanken är tömd. För att undvika att tanken fylls onödigt fort bör endast toalettvattnet ledas till den slutna tanken och bad-, disk- och tvättvattnet behandlas lokalt t.ex. i en slamavskiljare och markbädd. Du bör också använda en snålspolande toalett (max 0,6 l/spolning) eller vakuumtoalett. Tabell 2. Exempel på anläggningar som har förutsättningar för att uppfylla normal respektive hög skyddsnivå. Normal skyddsnivå Slamavskiljning med infiltration Urinseparerande toalett med övrigt spillvatten till markbädd Toalett till sluten tank, bad-, tvätt och diskvatten (BDTvatten) till slamavskiljning med markbädd BDT-vatten till slamavskiljning med infiltration eller markbädd Hög skyddsnivå Slamavskiljning med tät markbädd i kombination med fosforfälla Minireningsverk med efterpolering Slamavskiljning med infiltration, under förutsättning att jordmaterialet består av ett mäktigt sand- eller gruslager Sluten tank för toalett samt BDT-vatten till slamavskiljning med infiltration Sluten tank för toalett samt BDT-vatten till slamavskiljning med markbädd och efterpolering Urinseparerande toalett samt BDT-vatten till slamavskiljning med infiltration Urinseparerande toalett samt BDT-vatten till slamavskiljning med markbädd och efterbehandling Urinsorterande torrtoalett samt BDT vatten till slamavskiljning med infiltration/markbädd/kompaktfilter 12

13 Gå ihop med dina grannar det kan löna sig I mer tätbebyggda områden kan fastighetsägare gå ihop och skaffa en gemensam avloppsanläggning. I de flesta fall blir kostnaden för den enskilde fastighetsägaren lägre om man satsar på en gemensam avloppslösning jämfört med om var och en har sin egen. Om fler än fem fastighetsägare går samman kan investeringskostnaden ofta minskas med % (se tabell 2). På motsvarande sätt sänks driftskostnaden. En gemensam anläggning leder ofta till bättre rening av avloppsvattnet. Ibland är en gemensam anläggning den enda acceptabla lösningen p.g.a. utrymmesskäl (t.ex. att utloppspunkten från en egen anläggning skulle hamna för nära dricksvattenbrunnar). Tabell 3. Kostnader för gemensamt minireningsverk jämfört med eget (exkl. ledningar och grävarbete). Antal hushåll Prisreduktion (%) Former för gemensamt avlopp Det finns två formella former för samverkan kring gemensamt avlopp - gemensamhetsanläggning eller ekonomisk förening. I en gemensamhetsanläggning är det fastigheterna som är anslutna till anläggningen och inte ägarna personligen, vilket rekommenderas. I en ekonomisk förening är enskilda personer medlemmar. Det innebär att om en fastighet byter ägare så är varken den nya fastighetsägaren eller fastigheten automatiskt medlem i den ekonomiska föreningen. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning får du och dina grannar förutsättningar för att kunna samverka effektivt och långsiktigt. Fastigheternas rätt till avlopp säkras inför framtiden och det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens drift och underhåll. Fundera på: Är det aktuellt att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening? Vilka krav ställs från myndigheter och vilka krav ställer ni som grupp på en eventuell gemensam avloppsanläggning? Vilka tekniska alternativ finns? 13

14 En gemensamhetsanläggning bildas av Lantmäteriet vid en s.k. lantmäteriförrättning. Då bestäms vilka fastigheter som ska delta, vad det är som ska skötas och hur detta ska göras. Dessa regler kan förebygga tvister i framtiden. En gemensamhetsanläggning ska vara till nytta för flera fastigheter. Vid förrättningen prövas vilka fastigheter som ska delta och var anläggningen ska placeras. Den kan vara belägen på fastigheter som ska delta eller på fastigheter som inte ska delta i anläggningen. Man kan få ersättning för att upplåta utrymmet som krävs för anläggningen. Illustration: Peter Nyberg Förvaltning av gemensamhetsanläggningen För att förvalta en gemensamhetsanläggning finns det två former: delägarförvaltning som är vanligt när få fastigheter är inblandade och föreningsförvaltning vid många fastigheter. Vid delägarförvaltning finns ingen styrelse utan alla delägare måste delta i alla beslut. Vid föreningsförvaltning bildas en samfällighetsförening, ofta i direkt anslutning till att gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening bildas av och registreras hos Lantmäteriet. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna består av ägarna till de deltagande fastigheterna. Byter en fastighet ägare blir nästa ägare automatiskt medlem i föreningen. En styrelse utses och stadgar antas för samfällighetsföreningens verksamhet. Vid förvaltning av samfälligheter uppkommer normalt löpande kostnader och kostnader för utförande och drift av anläggningen. Inkomster för att täcka kostnaden fås genom medlemsavgifter som beslutas i gemensam föreningsstämma. Föreningsbildning kan underlätta upphandlingar. Det medför också ett kollektivt ansvar för eventuella oförutsedda kostnader vilket annars kan bli en stor kostnad för den enskilde. Föreningen kan teckna försäkringar för att skydda sina anläggningar. Vänd dig till Lantmäteriet för mer information om gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. 14

15 Ansökan om tillstånd eller anmälan Om du ska inrätta en enskild avloppsanläggning där en toalett ansluts måste du ansöka om tillstånd för detta hos miljönämnden. Detta måste du också göra om det gäller en ändring eller komplettering av befintlig avloppsanordning. Om du ska inrätta en enskild avloppsanläggning där endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska anslutas behöver du bara göra en anmälan till miljönämnden. En anmälan behöver du också göra om du ska tillföra mer avloppsvatten än vad du tidigare har fått tillstånd för. Ansluta toalett ANSÖKAN Nytt avlopp Ansluta bad-, diskoch tvättvatten ANMÄLAN Figur 6. Skillnad på när ansökan och anmälan krävs. Straffavgift Du får påbörja installationen tidigast sex veckor efter att du lämnat in din ansökan om inte miljönämnden bestämmer något annat. Om du installerar en avloppsanläggning utan tillstånd riskerar du att få betala en straffavgift s.k. miljösanktionsavgift. 15

16 Så här gör du en ansökan/anmälan 1. Skaffa dig mer kunskap om avloppstekniker och ta reda på vilka krav som ställs på en avloppslösning i ditt område. Ta gärna hjälp av en avloppsentreprenör för att planera och dimensionera anläggningen. Informera dina grannar om installationen. 2. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten samt en situationsplan över fastigheten med markerade vattentäkter (egen och grannars) inom ett avstånd av 200 m. Markera var du planerar att placera avloppsanläggningen och bifoga ett resultat från en eventuell markundersökning (om du ska anlägga en infiltrationsanläggning). För att hämta blanketter, besök Helsingborgs stads hemsida eller kontakta miljöförvaltningen på telefon När miljönämnden fått in kompletta handlingar är handläggningstiden ca sex veckor. 3. Miljönämnden besöker fastigheten tillsammans med dig och eventuellt din entreprenör. Ibland behöver du komplettera dina ansökningshandlingar. 4. När du har fått ett skriftligt tillståndsbeslut med villkor kan du börja arbetet med din avloppsanläggning. Som fastighetsägare ansvarar du för att anläggningen utformas enligt din ansökan. En avgift för ansökan/anmälan faktureras i samband med att du får ditt beslut. Illustration: Peter Nyberg 5. Innan anläggningen täcks över ska du boka tid med en miljöinspektör för inspektion av anläggningen. Kontakta miljönämnden minst en vecka i förväg. 6. Då ditt avlopp är anlagt skickar du in en kvalitetsförsäkran till miljönämnden där du bekräftar att anläggningen är fackmannamässigt installerad. Om du har installerat ett minireningsverk ska du också klargöra hur skötseln kommer att skötas. Det kan ske genom ett serviceavtal med entreprenör eller genom en kontrollplan. 16

17 Till din ansökan/anmälan bifogar du en situationsplan över fastigheten i skala 1:400 1:1 000 där fastighetsgränser framgår. På planen vill vi också se placering av anläggningen och utsläppspunkter för det renade vattnet samt avstånd till byggnader, ytvatten och dricksvattentäkter inom området som kan påverkas av avloppsvattnet. Om slamtömningsfordon krävs ska det synas på planen var tillfartsvägen finns. ritningar och tekniska beskrivningar lutningsförhållanden uppgift om avstånd till högsta grundvattennivå (provgrop görs helst tidigt på våren, minst 1,5 meter djup) eventuell markundersökning (typ av jordmaterial genom siktanalys och lämplig marknivå för ledningar) För mer information Tips på hemsidor om enskilda avlopp (angående gemensamhetsanläggningar) Ladda ner ansöknings-/anmälningsblankett via internet Hör gärna av dig till oss på miljöförvaltningen Tel: Besöksadress: Miljöförvaltningen Carl Krooks gata Helsingborg Postadress: Miljöförvaltningen Helsingborg 17

18 Var rädd om din avloppsanläggning En avloppsanläggning som sköts på rätt sätt fungerar både bättre och längre. Ta för vana att se över slamavskiljare och eventuella fördelningsbrunnar så att de är täta och det inte står slam i sista kammaren i slamavskiljaren. Häll inte miljöskadliga ämnen i avloppet, de kan minska reningsanläggningens förmåga och spridas i naturen. Så kan du själv påverka avloppsvattnets kvalitet Använd fosfatfria tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Ett tillskott av näringsämnen ökar belastningen på din avloppsanläggning. Överdosera inte tvätt- eller rengöringsmedel. Häll inte ut miljöskadliga ämnen, t.ex. färgrester och lösningsmedel, i avloppet. Spola inte ner skräp som bindor, kondomer och tops i toaletten. Undvik produkter som innehåller bakteriedödande medel, till exempel triclosan. Rester av läkemedel ska lämnas in på apoteket inte spolas ner i toaletten. Slamtömning Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år. Tömningen ska ske av godkänd entreprenör. Slamavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning och avståndet mellan uppställningsplatsen och slamavskiljaren bör inte vara längre än 20 meter. Måste en enskild väg och tomtmark utnyttjas vid tömningen ska den vara dimensionerad och hållas i bra skick för renhållningsfordon. 18

19 Ordlista Avloppsslam fast material och fett som skiljs ut från avloppsvattnet i en slamavskiljare eller reningsverk. BDT-vatten bad-, disk- och tvättvatten BOD mått på innehållet av organiskt material i vattnet Dagvatten regn- eller smältvatten som rinner av från gator, vägar, tak och liknande Dränering avledning av vatten i marken genom rörledning eller dike Fosfor ett växtnäringsämne, den kemiska benämningen är P Hushållsspillvatten avloppsvatten från bostäder vilket till största delen består av toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten Kväve ett växtnäringsämne, den kemiska benämningen är N Mikroorganism ett litet djur, ej synligt för ögat Miljöbalken Sveriges miljölag som innefattar många olika områden Miljönämnd har ansvar och befogenheter enligt de ramar som kommunfullmäktige sätter. I nämnden sitter politiker. Miljönämnden i Helsingborg har en egen förvaltning med anställda tjänstemän. NFS 2006:7 Naturvårdsverkets allmänna råd om avloppsanordningar för hushållsspillvatten Sedimentation partiklar i vattnet sjunker till botten Självfall vattnet rinner med hjälp av gravitationen. Exempel: Huset ligger högre upp än platsen där anläggningen är placerad. Avloppsvattnet rinner därför av sig själv och behöver inte pumpas till anläggningen. Stenkista mycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilket leder till otillräcklig rening. Får endast användas för dag- och dräneringsvatten. Vakuumtoalett toalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast för att skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av t.ex. pumpar. 19

20 Utgiven av Miljöförvaltningen i Helsingborg, juni

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Små avloppsanläggningar. Information till dig som ska installera en avloppsanläggning. Miljöförvaltningen

Små avloppsanläggningar. Information till dig som ska installera en avloppsanläggning. Miljöförvaltningen Små avloppsanläggningar Information till dig som ska installera en avloppsanläggning Miljöförvaltningen Hej! I den här broschyren kan du läsa om små avloppsanläggningar. Informationen riktar sig till dig

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp

Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun. Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp Enskilda avloppsanläggningar i Ale kommun Information om hur du går tillväga för att ansöka om enskilt avlopp 1 Innehållsförteckning Information enskilt avlopp... 3 Därför behöver avloppsvattnet renas...

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan 11 Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 10 Broschyrens innehåll: Varför ska jag

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.

Ansök om enskild avloppsanordning. - Information från Miljöenheten. Bankgiro 621-6907. Tel 0152-291 00. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas. Ansök om enskild avloppsanordning - Information från Miljöenheten Detta informationsblad syftar till att ge dig som fastighetsägare/entreprenör den information som är viktig att känna till vid planering

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning 2-5 hushåll Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad:

Telefon bostad. Personnr / org. nummer. Fritidsbostad Permanentbostad Antal hushåll: Annan, ange vad: ANSÖKAN/ANMÄLAN Sökande ENSKILD AVLOPPSANORDNING enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ansökan inlämnas i 2 exemplar) bostad arbete Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Personnr

Läs mer

Avloppsrådgivning i Sigtuna

Avloppsrådgivning i Sigtuna Avloppsrådgivning i Sigtuna Skepptuna, 24 september 2015 Ebba af Petersens, WRS Uppsala/VA-guiden; Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden; avloppsigtuna@avloppsguiden.se 018-265 00 50 Avloppsguiden Nationell

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015

Avlopp på rätt sätt. Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2015 Avlopp på rätt sätt Information och råd till dig som planerar en enskild avloppsanläggning Sotenäs kommun Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66

Läs mer

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan

Inrättande av avloppsanordning Ansökan/anmälan 1 (5) Inrättande av Ansökan/anmälan Miljö- och hälsoskyddskontoret 195 85 Märsta Viktig information som du bör ta del av vid ansökan/anmälan finns i informationsfoldern Hur man söker tillstånd. Där finns

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Ankomststämpel Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet med 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1. Sökande Namn Utdelningsadress Postadress Mobiltelefon Telefon

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Befintlig byggnad med befintligt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter

Läs mer

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan!

Läs igenom broschyren innan du lämnar in ansökan! Miljöavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Den här broschyren ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden och fakturamottagare Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Läs mer

Enskilt avlopp ansökan/anmälan

Enskilt avlopp ansökan/anmälan Enskilt avlopp ansökan/anmälan Information finns på slutet Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden) Fastighetens adress Befintlig byggnad Helt ny byggnad Vid avstyckning,

Läs mer

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Robertsfors kommun. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Robertsfors kommun Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Att anlägga avlopp Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas:

Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: Ansökan/anmälan av avloppsanläggning Med en ansökan/anmälan (se länkad blankett) ska följande bifogas: En översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion i form av

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Din enskilda avloppsanläggning

Din enskilda avloppsanläggning Din enskilda avloppsanläggning Information från miljökontoren på Södertörn om att anlägga och underhålla en enskild avloppsanläggning För dig som inte har kommunalt vatten och avlopp, läs detta! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp Allmän information om enskilda avloppsanläggningar I vårt dagliga liv använder vi vatten bland annat till disk, tvätt, dusch, matlagning och toalettbesök. Efter användandet

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp

Avlopp på rätt sätt. Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Avlopp på rätt sätt Information till dig som ska anlägga enskilt avlopp Innehåll Vad säger lagstiftningen? 1 Riktlinjer för enskilda avlopp 1 Generella krav på en avloppsanläggning Funktionskrav Behandling

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Viktigt att rena avloppsvatten Ett hushåll använder dagligen ca 1 000 liter vatten som blir

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1(6) Blanketten ska skickas till Högsby kommun, Miljö- och byggkontoret, 579 80 Högsby. Vid frågor ring 0491-290 00. Sökanden Namn: Adress: Postadress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Läs mer

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning

Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Små avlopp Information till dig som vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anordning Om du vill anlägga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanordning ska du ta kontakt med

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANSÖKAN/ANMÄLAN om avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanordning (13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Tips och information läs och spara!

Tips och information läs och spara! Tips och information läs och spara! På de följande sidorna har vi samlat information och exempel för att det ska bli enklare för dig att fylla i din ansökan. Tänk på att det är du som fastighetsägare som

Läs mer

Information om att anlägga enskilt avlopp

Information om att anlägga enskilt avlopp 1 Information om att anlägga enskilt avlopp Varför behöver avloppsvatten renas? Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bl. a. näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa

Läs mer

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun

Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Små avloppsanläggningar i Lerums kommun Denna skrift ger dig information om sådant som är viktigt att känna till vid planering av enskilt avlopp, för fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala

Läs mer

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat:

Sökanden (om det är annan sökanden än fastighetsägare skall fullmakt bifogas) Organisationsnr./personnr: Permanentbostad Fritidshus Annat: OBS! Om det saknas uppgifter försenas beslutet eftersom kompletteringar måste göras. Vänligen fyll i alla uppgifter utförligt. För krav på bl a karta och situationsplan se avsnitt bilagor. Uppgifter som

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer.

Sökanden. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Ansökan/ Anmälan Ansökan/ Anmälan avser. Person/Organisationsnummer. Telefonnummer. ANSÖKAN/ ANMÄLAN inrättande eller ändring av avloppsanordning Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan

Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enskild avloppsanläggning Ansökan/Anmälan Enligt 13 eller 14 förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sökande Namn Organisationsnr/Personnr Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun

Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Enskilt vatten och avlopp i Österåkers kommun Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Miljö- & Hälsoskyddsenheten Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga, besök: Alceahuset, Hackstavägen 22 Tel växel

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll

ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Miljö- och byggnadsnämnden ANSÖKAN / ANMÄLAN enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Datum Ansökan/anmälan skickas till Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden Sökande Namn Person- eller organisationsnummer

Läs mer

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning

Varför ska man rena avloppsvatten? Lagstiftning 1 (8) STENUNGSUNDS KOMMUN ATT ANLÄGGA ENSKILT AVLOPP MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN INFORMERAR Senast uppdaterad 2015-01-30 Varför ska man rena avloppsvatten? Avloppsvatten ska tas om hand så att det inte

Läs mer

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp MBF_1.Enskiltavlopp 2017-02-06 Sida 1 / 8 Ansökan om tillstånd att installera enskilt avlopp eller anmälan om ändring av enskilt avlopp Enligt paragraf 13 och 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp

Fritidshus och lokaler som inte nyttjas permanent Blankett för ansökan om rening av avloppsvatten från gemensamt WC- och BDT- avlopp SAMHÄLLSENHETEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Samhällsenheten

Läs mer

Kort information om små avloppsanläggningar

Kort information om små avloppsanläggningar 1(9) Rev. 2011-08-10 Kort information om små avloppsanläggningar Hushållsspillvatten från högst fem hushåll 2(9) Sammanfattning Vad behöver jag ta hänsyn till när jag placerar min avloppsanläggning? Skyddsavstånd:

Läs mer

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun

rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun rev sept 2014 SÅ HÄR ANLÄGGER DU ENSKILT AVLOPP utgiven av Miljöenheten i Kungälvs kommun 1. Vad gäller för enskilda avlopp? Varför behövs avloppsanordningar? Avloppsanordningar är till för att rena avloppsvatten

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Bergslagens Maskinentreprenad AB

Bergslagens Maskinentreprenad AB Bergslagens Maskinentreprenad AB Ett företag med inriktning på enskilda avlopp! Bildades år 2010 11 anställda Omsättning ca 16 milj (2016) www.ecot.se Information om enskilda avlopp www.ecot.se Sverige

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun Tanumshede ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik

Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Enskilda avlopp lagstiftning och teknik Ola Palm Enskilda avlopp i kretslopp För Kiladalen - I tiden 090207 Vad är enskilda avlopp? Definition enligt allmänna råden (2006:7) Hushållsspillvatten från enstaka

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer