Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor"

Transkript

1 Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Bilagor Bristande överensstämmelse Avtalets giltighet Avtalets omfattning Allmänt Avrop av PILOTTEST Projektets genomförande Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Ersättning och utbetalning Ersättning Utbetalning Dokumentationsskyldighet Redovisning och avrapportering Immateriella rättigheter Sekretess Användande av underleverantörer Ansvar och ansvarsbegränsning Ansvarsförsäkring Befrielsegrunder Avtalstid och Avtalets förtida upphörande Avtalstid Parts rätt att säga upp Avtalet SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Skriftlighet Skadestånd och återbetalning av ersättning Redovisning av resultatet Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning Överlåtelse av Avtalet Ändringar eller tillägg Meddelanden Sida 2 av 13

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund SAMSA har identifierat ett behov av att hitta förslag på innovativa lösningar för att ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler och har av denna anledning beslutat att genomföra en innovationsupphandling för upphandling av FoU-tjänster för att söka lösningar till utmaningen. Den utmaning som SAMSA söker lösningar till finns beskrivet i Bilaga X Beskrivningen av Utmaningen. Tävlingsdeltagaren har inkommit med tävlingsbidrag i upphandlingen, Bilaga X ( Tävlingsbidraget ). De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren offererat avser sammanfattningsvis att [kort sammanfattning av offererade tjänster] och framgår mer detaljerat i Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och under avsnitt 2 nedan. Parterna har, efter av SAMSA genomförd upphandling, ingått detta forskningsoch utvecklingsavtal, i fortsättningen angivet som Avtalet, alternativt detta Avtal. 1.2 Bilagor I detta Avtal ingår, förutom denna text, bilagor angivna nedan. Bilaga X Tävlingsinbjudan Bilaga X Beskrivning av utmaningen Bilaga X Tävlingsbidrag Bilaga X Tävlingsformulär 1.3 Bristande överensstämmelse För den händelse bristande överensstämmelse föreligger mellan någon bestämmelse i Avtalets huvuddel och någon av bilagorna skall bestämmelsen i huvuddelen gälla. Vid bristande överensstämmelse mellan bilagorna gäller de i följande ordning: 1 Tävlingsinbjudan 2 Bilaga X Utvärdering 3 Bilaga X Tävlingsformulär 1.4 Avtalets giltighet Aktuell upphandling har genomförts med stöd av FoU-undantaget i 1 kap 6 p 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Till följd härav saknas möjlighet för andra potentiella leverantörer att med stöd av LOU begära överprövning av beslutet att tilldela kontrakt till tävlingsdeltagaren. Sida 3 av 13

4 Det saknas även möjlighet för allmän förvaltningsdomstol att med stöd av LOU ogiltigförklara detta Avtal För det fall det efter undertecknandet av detta Avtal skulle framkomma att Avtalet, trots vad ovan sagts, i) ingåtts i strid med avtalsspärr och ii) att den upphandling som föregått detta Avtal är föremål för överprövning, skall detta Avtal genast upphöra att gälla utan att det därvid förutsätts någon åtgärd från endera Partens sida. Ingendera Parten skall i anledning av sådant förhållande ha något ersättningsanspråk mot den andre, utom i den mån rätt till ersättning skulle följa av tvingande lagbestämmelser. För det fall detta Avtal skulle förklaras ogiltigt, är Tävlingsdeltagaren inte berättigad till ersättning av SAMSA utöver vad som i förekommande fall följer av tvingande lagbestämmelse till Tävlingsdeltagarens förmån. 2 Avtalets omfattning 2.1 Allmänt De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren i detta Avtal åtar sig att utföra åt SAMSA ( Projektet ) är indelade i två separata Steg (UTVECKLING och PILOTTEST) innefattande problemlösning (UTVECKLING), samt framtagande av prototyp och utvecklingen av en begränsad testserie (PILOTTEST) Detta Avtal omfattar båda Steg men kommer inledningsvis endast att gälla för UTVECKLING. SAMSA har, inom samma innovationsupphandling, ingått motsvarande avtal även med andra leverantörer. Endast några av de leverantörer som SAMSA ingått avtal med kommer att ges möjlighet att påbörja och fullgöra PILOTTEST. I den mån SAMSA, enligt bestämmelserna i detta Avtal, väljer att av Tävlingsdeltagaren även avropa PILOTTEST kommer Avtalet att gälla även för dessa tjänster. 2.2 Avrop av PILOTTEST I och med detta Avtal uppdras åt Tävlingsdeltagaren att utföra Projektet såvitt avser UTVECKLING. Efter fullgörande av UTVECKLING och inlämnad slutrapport för UTVECKLING, kommer SAMSA att skicka en avropsförfrågan till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING, som får möjlighet att inkomma med avropssvar till PILOTTEST. Sida 4 av 13

5 Utvärderingsmodellen för hur den efterföljande tilldelningen av kontrakt till PILOTTEST kommer att gå till framgår av Tävlingsinbjudan och Bilaga X Utvärderingen, men kan komma att justeras och detaljeras ytterligare inom de ramar som angivits Om SAMSA avropar PILOTTEST från Tävlingsdeltagaren gäller detta Avtal även för det steget. Om Tävlingsdeltagaren inte tilldelas kontrakt avseende PILOTTEST skall detta Avtal upphöra att gälla från och med den dag då Tävlingsdeltagaren mottar meddelande från SAMSA att Tävlingsdeltagaren inte har tilldelats kontrakt att fullgöra PILOTTEST SAMSAs beslut att avropa eller inte avropa PILOTTEST, kommer att kommuniceras skriftligen till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING. 3 Projektets genomförande 3.1 Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Bilaga X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag Bilaga X och X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och slutrapport 3.2 Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagaren ska se till att såväl egen som underleverantörers personal som är engagerade i Projektet iakttar villkoren i detta avtal och även varje överenskommen ändring av Avtalet och att Tävlingsdeltagarens personal informeras om alla förändringar i omfattningen av Avtalet eller Projektet SAMSA får offentliggöra uppgifter om Projektet för icke-kommersiellt syfte, med iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal. Innan något offentliggörande sker, skall SAMSA dock samråda med och inhämta Tävlingsdeltagarens samtycke. Sådant samtycke får inte otillbörligen innehållas eller försenas. 3.3 Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagaren skall planera och genomföra Projektet i enlighet med vad som beskrivs i detta Avtal inklusive bilagor och även avsätta tillräckliga resurser för Projektet för att kunna uppfylla denna skyldighet, Sida 5 av 13

6 inledningsvis när det gäller UTVECKLING, men därefter även när det gäller PILOTTEST i den mån Tävlingsdeltagaren tilldelas kontrakt för detta steg Tävlingsdeltagaren skall: omedelbart underrätta SAMSA om någon av Nyckelpersonerna inte längre är till Projektets förfogande. Om SAMSA begär det ska Tävlingsdeltagaren föreslå en kvalificerad ersättare; inte byta Nyckelpersoner i Projektet utan föregående skriftligt godkännande från SAMSA, sådant godkännande skall inte oskäligen innehållas eller fördröjas; tillse att Projektet utförs professionellt, fackmannamässigt och med omsorg, samt iaktta god yrkes- och forskningssed; innan startdatum för Projektet erhålla och under hela Projektet vidmakthålla alla tillstånd och godkännanden som krävs och även i övrigt följa all tillämplig lagstiftning i förhållande till Projektet; tillse att all behandling av personuppgifter inom Projektet sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204); samt använda de medel som betalats av SAMSA nedan till FoU-tjänster inom Projektet. 4 Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Följande personer skall betraktas som Nyckelpersoner i detta Avtal: [ ] [ ] 5 Ersättning och utbetalning 5.1 Ersättning Det totala maximala belopp som kan komma att betalas av SAMSA till Tävlingsdeltagaren för Projektets UTVECKLING är XXX SEK. Betalningsplanen är som följer: Sida 6 av 13

7 Datum Datum Datum Summa Summa Summa Tävlingsdeltagaren får fritt förfoga över utbetalda belopp med de begränsningar som följer av detta Avtal, och då särskilt begränsningen att medlen skall användas till arbete inom Projektet som direkt och uteslutande skall vara hänförligt till FoU-tjänster. Om Tävlingsdeltagaren brister i detta avseende är SAMSA berättigad till återbetalning av de belopp som betalats till Tävlingsdeltagaren enligt Avtalet. En sådan återbetalning utesluter inte att andra sanktioner kan göras gällande. Skulle Tävlingsdeltagaren inte ha behov av utbetalda medel för projektet skall dessa vid avslutandet av UTVECKLING återbetalas till SAMSA Detta avtal kommer att uppdateras och justeras ytterligare med avseende på utbetalningar för PILOTTEST för det fall SAMSA väljer att avropa dessa av Tävlingsdeltagaren. 5.2 Utbetalning Betalning sker mot faktura. SAMSA skall erlägga betalning inom trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura, dock tidigast vid de tidpunkter som framgår av under 5.1. Fakturan skall innehålla referens till Projektet. Tävlingsdeltagaren får inte debitera faktureringsavgift. Tullar, importavgifter, varuskatter och liknande skall i förekommande fall vara inräknade Faktura skall ställas till: [SAMSAs fakturaadress] 6 Dokumentationsskyldighet I syfte att möjliggöra kontroll av att utbetalda medel används i överensstämmelse med bestämmelserna i detta Avtal, skall Tävlingsdeltagaren, på förfrågan av SAMSA, förse SAMSA med nödvändig information. 6.1 Redovisning och avrapportering SAMSA skall under Projektets gång ges möjlighet kontrollera att Projektet fortlöper i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1 ovan. Sida 7 av 13

8 6.1.2 Tävlingsdeltagaren skall på förfrågan av SAMSA tillhandahålla delrapporter avseende Projektets utveckling. Delrapporten skall levereras i den form SAMSA efterfrågar och skall innehålla uppgifter om data, metoder, resultat och preliminära slutsatser och all annan information som rör Projektet Efter varje avslutad steg skall Tävlingsdeltagaren avge en slutrapport av den del av Projektet som hänför sig till det aktuella steget. Slutrapporten skall vara SAMSA tillhanda senast 14 dagar efter slutdatum av det aktuella steget och skall vara skriven på svenska eller engelska. Slutrapporten skall ha det utseende som framgår av Bilaga [ ] och ska vidare överensstämma med eventuella riktlinjer som SAMSA kan komma att meddela Tävlingsdeltagaren under Projektet. 7 Immateriella rättigheter Alla befintliga och underliggande immateriella tillgångar som innovationsupphandlingen i förekommande fall skall bygga vidare på ( Bakgrunds-IP ) och även alla andra befintliga immateriella tillgångar som endera Part har äganderätt eller nyttjanderätt till vid tidpunkten för ingåendet av detta Avtal, skall förbli den Partens egendom. För det fall parterna under UTVECKLING eller i senare steg uppmärksammar behov av justering och reglering av immateriella tillgångar eller rättigheter skall parterna uppta samtal om detta och löpande vid behov reglera förhållandena mellan parterna. Om immateriella rättigheter uppkommit i projektet och inte utnyttjats kommersiellt av tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inom 5 år från starten av projektet och tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inte gör tillräckliga insatser för att ett kommersiellt utnyttjande skall kunna ske, eller om tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer använder immateriella rättigheter till nackdel för allmänintresset, skall tävlingsdeltagaren och eventuella underleverantörer på begäran av SAMSA fritt överlåta alla immateriella rättigheter till SAMSA. 8 Sekretess Tävlingsdeltagaren får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge sådant resultat från Projektet som har betydelse för kommersialiseringen, eller uppgifter om SAMSAs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- Sida 8 av 13

9 eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör SAMSAs interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för Projektets genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som blivit känd för Tävlingsdeltagaren på annat sätt än genom Projektet eller som är allmänt känd. I de fall Tävlingsdeltagaren ges tillgång till information som är sekretesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ansvarar Tävlingsdeltagaren för att tillämpliga bestämmelser i nämnda lag iakttas. Sekretesskyldigheten för Tävlingsdeltagaren och dess personal gäller även om detta Avtal i övrigt har upphört att gälla. Tävlingsdeltagaren åtar sig att tillse att dess personal och även eventuella underleverantörer blir bundna av sekretessreglerna ovan. SAMSA lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänna handlingar är offentliga, i den mån de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). SAMSA har enligt den lagen vissa möjligheter att behandla uppgifter relaterade till främst tävlingsbidraget med sekretess. 9 Användande av underleverantörer Om Tävlingsdeltagaren önskar anlita andra underleverantör än angivna i det inlämnade Tävlingsformuläret för utförande av viss del av Projektet får detta ske först efter SAMSA skriftliga medgivande. Tävlingsdeltagaren får därvid inte anlita sådan underleverantör som skall eller får uteslutas från att delta i upphandlingen enligt vad som anges i Bilaga X Utvärderingen Tävlingsdeltagaren ansvarar gentemot SAMSA i samma omfattning som Tävlingsdeltagaren ansvarar för sin personal, för av underleverantör utfört arbete. 10 Ansvar och ansvarsbegränsning Part ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller uppsåt vållat motparten. Ansvaret omfattar inte ersättning för indirekt skada, inkluderande men inte begränsat till utebliven vinst, förlust till följd av minskning eller bortfall av omsättning eller produktion eller liknande förlust, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framställas skriftligen inom skälig tid efter det att skadan upptäckts. Sida 9 av 13

10 11 Ansvarsförsäkring Tävlingsdeltagaren skall bekosta och vidmakthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring till betryggande belopp för den skadeståndsskyldighet som kan åläggas Tävlingsdeltagaren enligt gällande rätt och detta Avtal. Tävlingsdeltagaren skall på begäran visa försäkringsbrev. 12 Befrielsegrunder Om Part visar att han förhindras att fullgöra detta Avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation, befrielse från skadeståndsskyldighet och andra påföljder liksom betalning av avgift, så länge hindren kvarstår. För att Part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart då han får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra Parten härom. Om detta Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 6 månader på grund av att befrielsegrund äger Part skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådant frånträdande har SAMSA rätt att kräva återbetalning av skälig del av utbetalda ersättningar. Ingen annan ersättningsskyldighet föreligger dock för endera Parten. 13 Avtalstid och Avtalets förtida upphörande 13.1 Avtalstid Detta Avtal gäller från dagen för undertecknande av Avtalet till dess att Projektet slutförts i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1. Avtalet upphör dock automatiskt att gälla om SAMSA meddelar att avrop inte kommer att ske av PILOTTEST i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2.2 ovan Parts rätt att säga upp Avtalet Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal, om motparten: Sida 10 av 13

11 i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Utöver vad som anges i punkten 13.2 har SAMSA rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekanden från SAMSA, eller om person i ledande ställning hos Tävlingsdeltagaren belagts med näringsförbud eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomisk brottslighet, det framkommer att Tävlingsdeltagaren har lämnat oriktiga uppgifter i tävlingsbidraget och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid tilldelningen av detta Avtal; eller Tävlingsdeltagaren inte längre uppfyller de kvalificeringskrav eller blir omfattade av uteslutningsgrunder som framgår av Tävlingsinbjudan med samtliga bilagor i denna innovationsupphandling. SAMSA får dessutom säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: Tävlingsdeltagaren av någon anledning är ovillig eller oförmögen att fortsätta med Projektet eller om Tävlingsdeltagaren vid upprepade tillfällen misslyckats med att uppnå en godtagbar standard i förhållande till det beskrivna Projektet; samt SAMSA får dessutom säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren underlåter att följa tidsfrist och leveranstid som framgår av detta Avtal och då särskilt i punkten 3.1 ovan. Innan uppsägning sker enligt denna punkt skall SAMSA skriftligen meddela Tävlingsdeltagaren sin avsikt att säga upp Avtalet. Efter mottagande av sådant meddelande från SAMSA har Tävlingsdeltagaren 14 dagar på sig att fullgöra sina skyldigheter. Sida 11 av 13

12 Utan att det påverkar någon annan bestämmelse i avtalet, kan Avtalet sägas upp av SAMSA med en månads uppsägningstid. Om SAMSA säger upp Avtalet enligt denna bestämmelse, skall SAMSA ersätta Tävlingsdeltagaren för sådana faktiska kostnader som Tävlingsdeltagaren oundvikligen får till följd av uppsägningen, förutsatt att Tävlingsdeltagaren vidtar alla skäliga och rimliga åtgärder för att minimera sådana kostnader. Under inga omständigheter är SAMSA dock skyldig att ersätta Tävlingsdeltagaren med större belopp än vad som skulle ha utbetalats om det aktuella steget av projektet skulle ha slutförts Skriftlighet Uppsägning enligt 13.2 och 13.3 skall ske skriftligen Skadestånd och återbetalning av ersättning Vid uppsägning enligt 13.2 har part rätt till skadestånd. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet på denna grund har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal. Vid SAMSAs uppsägning enligt punkt 13.3 har SAMSA rätt till skadestånd. Tävlingsdeltagaren ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet med angivande av någon av dessa grunder har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal Redovisning av resultatet Vid uppsägning skall på SAMSAs begäran resultatet av Projektet, oavsett skälet till uppsägningen och oavsett vilken part som sagt upp detta Avtal, omedelbart redovisas för och överlämnas till SAMSA. För immateriella resultat gäller att de skall redovisas i en slutrapport till SAMSA. 14 Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning 14.1 Överlåtelse av Avtalet Part äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal endast efter skriftligt medgivande från motparten. Sida 12 av 13

13 14.2 Ändringar eller tillägg Ändringar i eller tillägg till detta Avtal är giltiga endast om de skett i skriftlig form och har undertecknats av parterna Meddelanden Meddelanden mellan Parterna i anledning av detta Avtal skall ske skriftligen till kontaktpersonerna nedan. I den mån någon av kontaktpersonerna byts ut skall detta omedelbart meddelas den andra Parten. [Kontaktperson för SAMSA och kontaktuppgifter] [Kontaktperson för Tävlingsdeltagaren och kontaktuppgifter] Tillämplig lag och tvistlösning Alla tvister mellan SAMSA och Tävlingsdeltagaren i anledning av detta Avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvist inte löses genom sådana förhandlingar skall tvist avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol på köparens hemort Detta Avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, varav parterna tagit varsitt. [Ort och datum] [Ort och datum] [PART 1] [PART 2] [Behörig firmatecknare] [Behörig firmatecknare] Sida 13 av 13

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Avtalets omfattning och syfte

Avtalets omfattning och syfte 1 Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR Nedan följer ett avtalsutkast som kommer att kompletteras med information och leveranskrav från upphandlingen och anbudsgivarens obligatoriska svar i tillämpliga delar.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer