Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor"

Transkript

1 Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Bilagor Bristande överensstämmelse Avtalets giltighet Avtalets omfattning Allmänt Avrop av PILOTTEST Projektets genomförande Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Ersättning och utbetalning Ersättning Utbetalning Dokumentationsskyldighet Redovisning och avrapportering Immateriella rättigheter Sekretess Användande av underleverantörer Ansvar och ansvarsbegränsning Ansvarsförsäkring Befrielsegrunder Avtalstid och Avtalets förtida upphörande Avtalstid Parts rätt att säga upp Avtalet SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Skriftlighet Skadestånd och återbetalning av ersättning Redovisning av resultatet Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning Överlåtelse av Avtalet Ändringar eller tillägg Meddelanden Sida 2 av 13

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund SAMSA har identifierat ett behov av att hitta förslag på innovativa lösningar för att ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler och har av denna anledning beslutat att genomföra en innovationsupphandling för upphandling av FoU-tjänster för att söka lösningar till utmaningen. Den utmaning som SAMSA söker lösningar till finns beskrivet i Bilaga X Beskrivningen av Utmaningen. Tävlingsdeltagaren har inkommit med tävlingsbidrag i upphandlingen, Bilaga X ( Tävlingsbidraget ). De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren offererat avser sammanfattningsvis att [kort sammanfattning av offererade tjänster] och framgår mer detaljerat i Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och under avsnitt 2 nedan. Parterna har, efter av SAMSA genomförd upphandling, ingått detta forskningsoch utvecklingsavtal, i fortsättningen angivet som Avtalet, alternativt detta Avtal. 1.2 Bilagor I detta Avtal ingår, förutom denna text, bilagor angivna nedan. Bilaga X Tävlingsinbjudan Bilaga X Beskrivning av utmaningen Bilaga X Tävlingsbidrag Bilaga X Tävlingsformulär 1.3 Bristande överensstämmelse För den händelse bristande överensstämmelse föreligger mellan någon bestämmelse i Avtalets huvuddel och någon av bilagorna skall bestämmelsen i huvuddelen gälla. Vid bristande överensstämmelse mellan bilagorna gäller de i följande ordning: 1 Tävlingsinbjudan 2 Bilaga X Utvärdering 3 Bilaga X Tävlingsformulär 1.4 Avtalets giltighet Aktuell upphandling har genomförts med stöd av FoU-undantaget i 1 kap 6 p 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Till följd härav saknas möjlighet för andra potentiella leverantörer att med stöd av LOU begära överprövning av beslutet att tilldela kontrakt till tävlingsdeltagaren. Sida 3 av 13

4 Det saknas även möjlighet för allmän förvaltningsdomstol att med stöd av LOU ogiltigförklara detta Avtal För det fall det efter undertecknandet av detta Avtal skulle framkomma att Avtalet, trots vad ovan sagts, i) ingåtts i strid med avtalsspärr och ii) att den upphandling som föregått detta Avtal är föremål för överprövning, skall detta Avtal genast upphöra att gälla utan att det därvid förutsätts någon åtgärd från endera Partens sida. Ingendera Parten skall i anledning av sådant förhållande ha något ersättningsanspråk mot den andre, utom i den mån rätt till ersättning skulle följa av tvingande lagbestämmelser. För det fall detta Avtal skulle förklaras ogiltigt, är Tävlingsdeltagaren inte berättigad till ersättning av SAMSA utöver vad som i förekommande fall följer av tvingande lagbestämmelse till Tävlingsdeltagarens förmån. 2 Avtalets omfattning 2.1 Allmänt De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren i detta Avtal åtar sig att utföra åt SAMSA ( Projektet ) är indelade i två separata Steg (UTVECKLING och PILOTTEST) innefattande problemlösning (UTVECKLING), samt framtagande av prototyp och utvecklingen av en begränsad testserie (PILOTTEST) Detta Avtal omfattar båda Steg men kommer inledningsvis endast att gälla för UTVECKLING. SAMSA har, inom samma innovationsupphandling, ingått motsvarande avtal även med andra leverantörer. Endast några av de leverantörer som SAMSA ingått avtal med kommer att ges möjlighet att påbörja och fullgöra PILOTTEST. I den mån SAMSA, enligt bestämmelserna i detta Avtal, väljer att av Tävlingsdeltagaren även avropa PILOTTEST kommer Avtalet att gälla även för dessa tjänster. 2.2 Avrop av PILOTTEST I och med detta Avtal uppdras åt Tävlingsdeltagaren att utföra Projektet såvitt avser UTVECKLING. Efter fullgörande av UTVECKLING och inlämnad slutrapport för UTVECKLING, kommer SAMSA att skicka en avropsförfrågan till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING, som får möjlighet att inkomma med avropssvar till PILOTTEST. Sida 4 av 13

5 Utvärderingsmodellen för hur den efterföljande tilldelningen av kontrakt till PILOTTEST kommer att gå till framgår av Tävlingsinbjudan och Bilaga X Utvärderingen, men kan komma att justeras och detaljeras ytterligare inom de ramar som angivits Om SAMSA avropar PILOTTEST från Tävlingsdeltagaren gäller detta Avtal även för det steget. Om Tävlingsdeltagaren inte tilldelas kontrakt avseende PILOTTEST skall detta Avtal upphöra att gälla från och med den dag då Tävlingsdeltagaren mottar meddelande från SAMSA att Tävlingsdeltagaren inte har tilldelats kontrakt att fullgöra PILOTTEST SAMSAs beslut att avropa eller inte avropa PILOTTEST, kommer att kommuniceras skriftligen till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING. 3 Projektets genomförande 3.1 Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Bilaga X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag Bilaga X och X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och slutrapport 3.2 Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagaren ska se till att såväl egen som underleverantörers personal som är engagerade i Projektet iakttar villkoren i detta avtal och även varje överenskommen ändring av Avtalet och att Tävlingsdeltagarens personal informeras om alla förändringar i omfattningen av Avtalet eller Projektet SAMSA får offentliggöra uppgifter om Projektet för icke-kommersiellt syfte, med iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal. Innan något offentliggörande sker, skall SAMSA dock samråda med och inhämta Tävlingsdeltagarens samtycke. Sådant samtycke får inte otillbörligen innehållas eller försenas. 3.3 Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagaren skall planera och genomföra Projektet i enlighet med vad som beskrivs i detta Avtal inklusive bilagor och även avsätta tillräckliga resurser för Projektet för att kunna uppfylla denna skyldighet, Sida 5 av 13

6 inledningsvis när det gäller UTVECKLING, men därefter även när det gäller PILOTTEST i den mån Tävlingsdeltagaren tilldelas kontrakt för detta steg Tävlingsdeltagaren skall: omedelbart underrätta SAMSA om någon av Nyckelpersonerna inte längre är till Projektets förfogande. Om SAMSA begär det ska Tävlingsdeltagaren föreslå en kvalificerad ersättare; inte byta Nyckelpersoner i Projektet utan föregående skriftligt godkännande från SAMSA, sådant godkännande skall inte oskäligen innehållas eller fördröjas; tillse att Projektet utförs professionellt, fackmannamässigt och med omsorg, samt iaktta god yrkes- och forskningssed; innan startdatum för Projektet erhålla och under hela Projektet vidmakthålla alla tillstånd och godkännanden som krävs och även i övrigt följa all tillämplig lagstiftning i förhållande till Projektet; tillse att all behandling av personuppgifter inom Projektet sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204); samt använda de medel som betalats av SAMSA nedan till FoU-tjänster inom Projektet. 4 Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Följande personer skall betraktas som Nyckelpersoner i detta Avtal: [ ] [ ] 5 Ersättning och utbetalning 5.1 Ersättning Det totala maximala belopp som kan komma att betalas av SAMSA till Tävlingsdeltagaren för Projektets UTVECKLING är XXX SEK. Betalningsplanen är som följer: Sida 6 av 13

7 Datum Datum Datum Summa Summa Summa Tävlingsdeltagaren får fritt förfoga över utbetalda belopp med de begränsningar som följer av detta Avtal, och då särskilt begränsningen att medlen skall användas till arbete inom Projektet som direkt och uteslutande skall vara hänförligt till FoU-tjänster. Om Tävlingsdeltagaren brister i detta avseende är SAMSA berättigad till återbetalning av de belopp som betalats till Tävlingsdeltagaren enligt Avtalet. En sådan återbetalning utesluter inte att andra sanktioner kan göras gällande. Skulle Tävlingsdeltagaren inte ha behov av utbetalda medel för projektet skall dessa vid avslutandet av UTVECKLING återbetalas till SAMSA Detta avtal kommer att uppdateras och justeras ytterligare med avseende på utbetalningar för PILOTTEST för det fall SAMSA väljer att avropa dessa av Tävlingsdeltagaren. 5.2 Utbetalning Betalning sker mot faktura. SAMSA skall erlägga betalning inom trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura, dock tidigast vid de tidpunkter som framgår av under 5.1. Fakturan skall innehålla referens till Projektet. Tävlingsdeltagaren får inte debitera faktureringsavgift. Tullar, importavgifter, varuskatter och liknande skall i förekommande fall vara inräknade Faktura skall ställas till: [SAMSAs fakturaadress] 6 Dokumentationsskyldighet I syfte att möjliggöra kontroll av att utbetalda medel används i överensstämmelse med bestämmelserna i detta Avtal, skall Tävlingsdeltagaren, på förfrågan av SAMSA, förse SAMSA med nödvändig information. 6.1 Redovisning och avrapportering SAMSA skall under Projektets gång ges möjlighet kontrollera att Projektet fortlöper i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1 ovan. Sida 7 av 13

8 6.1.2 Tävlingsdeltagaren skall på förfrågan av SAMSA tillhandahålla delrapporter avseende Projektets utveckling. Delrapporten skall levereras i den form SAMSA efterfrågar och skall innehålla uppgifter om data, metoder, resultat och preliminära slutsatser och all annan information som rör Projektet Efter varje avslutad steg skall Tävlingsdeltagaren avge en slutrapport av den del av Projektet som hänför sig till det aktuella steget. Slutrapporten skall vara SAMSA tillhanda senast 14 dagar efter slutdatum av det aktuella steget och skall vara skriven på svenska eller engelska. Slutrapporten skall ha det utseende som framgår av Bilaga [ ] och ska vidare överensstämma med eventuella riktlinjer som SAMSA kan komma att meddela Tävlingsdeltagaren under Projektet. 7 Immateriella rättigheter Alla befintliga och underliggande immateriella tillgångar som innovationsupphandlingen i förekommande fall skall bygga vidare på ( Bakgrunds-IP ) och även alla andra befintliga immateriella tillgångar som endera Part har äganderätt eller nyttjanderätt till vid tidpunkten för ingåendet av detta Avtal, skall förbli den Partens egendom. För det fall parterna under UTVECKLING eller i senare steg uppmärksammar behov av justering och reglering av immateriella tillgångar eller rättigheter skall parterna uppta samtal om detta och löpande vid behov reglera förhållandena mellan parterna. Om immateriella rättigheter uppkommit i projektet och inte utnyttjats kommersiellt av tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inom 5 år från starten av projektet och tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inte gör tillräckliga insatser för att ett kommersiellt utnyttjande skall kunna ske, eller om tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer använder immateriella rättigheter till nackdel för allmänintresset, skall tävlingsdeltagaren och eventuella underleverantörer på begäran av SAMSA fritt överlåta alla immateriella rättigheter till SAMSA. 8 Sekretess Tävlingsdeltagaren får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge sådant resultat från Projektet som har betydelse för kommersialiseringen, eller uppgifter om SAMSAs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- Sida 8 av 13

9 eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör SAMSAs interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för Projektets genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som blivit känd för Tävlingsdeltagaren på annat sätt än genom Projektet eller som är allmänt känd. I de fall Tävlingsdeltagaren ges tillgång till information som är sekretesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ansvarar Tävlingsdeltagaren för att tillämpliga bestämmelser i nämnda lag iakttas. Sekretesskyldigheten för Tävlingsdeltagaren och dess personal gäller även om detta Avtal i övrigt har upphört att gälla. Tävlingsdeltagaren åtar sig att tillse att dess personal och även eventuella underleverantörer blir bundna av sekretessreglerna ovan. SAMSA lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänna handlingar är offentliga, i den mån de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). SAMSA har enligt den lagen vissa möjligheter att behandla uppgifter relaterade till främst tävlingsbidraget med sekretess. 9 Användande av underleverantörer Om Tävlingsdeltagaren önskar anlita andra underleverantör än angivna i det inlämnade Tävlingsformuläret för utförande av viss del av Projektet får detta ske först efter SAMSA skriftliga medgivande. Tävlingsdeltagaren får därvid inte anlita sådan underleverantör som skall eller får uteslutas från att delta i upphandlingen enligt vad som anges i Bilaga X Utvärderingen Tävlingsdeltagaren ansvarar gentemot SAMSA i samma omfattning som Tävlingsdeltagaren ansvarar för sin personal, för av underleverantör utfört arbete. 10 Ansvar och ansvarsbegränsning Part ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller uppsåt vållat motparten. Ansvaret omfattar inte ersättning för indirekt skada, inkluderande men inte begränsat till utebliven vinst, förlust till följd av minskning eller bortfall av omsättning eller produktion eller liknande förlust, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framställas skriftligen inom skälig tid efter det att skadan upptäckts. Sida 9 av 13

10 11 Ansvarsförsäkring Tävlingsdeltagaren skall bekosta och vidmakthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring till betryggande belopp för den skadeståndsskyldighet som kan åläggas Tävlingsdeltagaren enligt gällande rätt och detta Avtal. Tävlingsdeltagaren skall på begäran visa försäkringsbrev. 12 Befrielsegrunder Om Part visar att han förhindras att fullgöra detta Avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation, befrielse från skadeståndsskyldighet och andra påföljder liksom betalning av avgift, så länge hindren kvarstår. För att Part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart då han får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra Parten härom. Om detta Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 6 månader på grund av att befrielsegrund äger Part skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådant frånträdande har SAMSA rätt att kräva återbetalning av skälig del av utbetalda ersättningar. Ingen annan ersättningsskyldighet föreligger dock för endera Parten. 13 Avtalstid och Avtalets förtida upphörande 13.1 Avtalstid Detta Avtal gäller från dagen för undertecknande av Avtalet till dess att Projektet slutförts i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1. Avtalet upphör dock automatiskt att gälla om SAMSA meddelar att avrop inte kommer att ske av PILOTTEST i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2.2 ovan Parts rätt att säga upp Avtalet Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal, om motparten: Sida 10 av 13

11 i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Utöver vad som anges i punkten 13.2 har SAMSA rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekanden från SAMSA, eller om person i ledande ställning hos Tävlingsdeltagaren belagts med näringsförbud eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomisk brottslighet, det framkommer att Tävlingsdeltagaren har lämnat oriktiga uppgifter i tävlingsbidraget och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid tilldelningen av detta Avtal; eller Tävlingsdeltagaren inte längre uppfyller de kvalificeringskrav eller blir omfattade av uteslutningsgrunder som framgår av Tävlingsinbjudan med samtliga bilagor i denna innovationsupphandling. SAMSA får dessutom säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: Tävlingsdeltagaren av någon anledning är ovillig eller oförmögen att fortsätta med Projektet eller om Tävlingsdeltagaren vid upprepade tillfällen misslyckats med att uppnå en godtagbar standard i förhållande till det beskrivna Projektet; samt SAMSA får dessutom säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren underlåter att följa tidsfrist och leveranstid som framgår av detta Avtal och då särskilt i punkten 3.1 ovan. Innan uppsägning sker enligt denna punkt skall SAMSA skriftligen meddela Tävlingsdeltagaren sin avsikt att säga upp Avtalet. Efter mottagande av sådant meddelande från SAMSA har Tävlingsdeltagaren 14 dagar på sig att fullgöra sina skyldigheter. Sida 11 av 13

12 Utan att det påverkar någon annan bestämmelse i avtalet, kan Avtalet sägas upp av SAMSA med en månads uppsägningstid. Om SAMSA säger upp Avtalet enligt denna bestämmelse, skall SAMSA ersätta Tävlingsdeltagaren för sådana faktiska kostnader som Tävlingsdeltagaren oundvikligen får till följd av uppsägningen, förutsatt att Tävlingsdeltagaren vidtar alla skäliga och rimliga åtgärder för att minimera sådana kostnader. Under inga omständigheter är SAMSA dock skyldig att ersätta Tävlingsdeltagaren med större belopp än vad som skulle ha utbetalats om det aktuella steget av projektet skulle ha slutförts Skriftlighet Uppsägning enligt 13.2 och 13.3 skall ske skriftligen Skadestånd och återbetalning av ersättning Vid uppsägning enligt 13.2 har part rätt till skadestånd. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet på denna grund har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal. Vid SAMSAs uppsägning enligt punkt 13.3 har SAMSA rätt till skadestånd. Tävlingsdeltagaren ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet med angivande av någon av dessa grunder har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal Redovisning av resultatet Vid uppsägning skall på SAMSAs begäran resultatet av Projektet, oavsett skälet till uppsägningen och oavsett vilken part som sagt upp detta Avtal, omedelbart redovisas för och överlämnas till SAMSA. För immateriella resultat gäller att de skall redovisas i en slutrapport till SAMSA. 14 Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning 14.1 Överlåtelse av Avtalet Part äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal endast efter skriftligt medgivande från motparten. Sida 12 av 13

13 14.2 Ändringar eller tillägg Ändringar i eller tillägg till detta Avtal är giltiga endast om de skett i skriftlig form och har undertecknats av parterna Meddelanden Meddelanden mellan Parterna i anledning av detta Avtal skall ske skriftligen till kontaktpersonerna nedan. I den mån någon av kontaktpersonerna byts ut skall detta omedelbart meddelas den andra Parten. [Kontaktperson för SAMSA och kontaktuppgifter] [Kontaktperson för Tävlingsdeltagaren och kontaktuppgifter] Tillämplig lag och tvistlösning Alla tvister mellan SAMSA och Tävlingsdeltagaren i anledning av detta Avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvist inte löses genom sådana förhandlingar skall tvist avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol på köparens hemort Detta Avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, varav parterna tagit varsitt. [Ort och datum] [Ort och datum] [PART 1] [PART 2] [Behörig firmatecknare] [Behörig firmatecknare] Sida 13 av 13

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Bilaga 1b Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster

Bilaga 1b Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster 2 (18) Innehåll 1 Konsulttjänstens genomförande 3 2 Avtalad specifikation och tidsplan 5 3 Godkännande av resultat/leverans

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015 Sid 1 (21) 2015-02-19 Dnr 96-119-2014 Utkast till bilaga Allmänna villkor IT-utbildning 2015 Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 3 3 Kontrakts omfattning och tolkningar 5 4 Ramavtalsleverantörs

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag 1 (19) Bilaga 3 Allmänna villkor konsultuppdrag Innehåll 2 (19) Allmänna villkor konsultuppdrag... 3 1 Konsult Uppdragets genomförande... 3 2 Avtalad specifikation och tidplan... 5 3 Godkännande av resultat/leverans...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter 2015-08-10 (v1.3) Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter Parter Praktikertjänst Röntgen AB (nedan PRAB) org. nr. 556062-0204 Sveavägen 64, 2 tr, 111 34 Stockholm och Företag (nedan kunden):

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer