Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor"

Transkript

1 Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Bilagor Bristande överensstämmelse Avtalets giltighet Avtalets omfattning Allmänt Avrop av PILOTTEST Projektets genomförande Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Ersättning och utbetalning Ersättning Utbetalning Dokumentationsskyldighet Redovisning och avrapportering Immateriella rättigheter Sekretess Användande av underleverantörer Ansvar och ansvarsbegränsning Ansvarsförsäkring Befrielsegrunder Avtalstid och Avtalets förtida upphörande Avtalstid Parts rätt att säga upp Avtalet SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Skriftlighet Skadestånd och återbetalning av ersättning Redovisning av resultatet Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning Överlåtelse av Avtalet Ändringar eller tillägg Meddelanden Sida 2 av 13

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund SAMSA har identifierat ett behov av att hitta förslag på innovativa lösningar för att ersätta eller komplettera dagens återvinningscentraler och har av denna anledning beslutat att genomföra en innovationsupphandling för upphandling av FoU-tjänster för att söka lösningar till utmaningen. Den utmaning som SAMSA söker lösningar till finns beskrivet i Bilaga X Beskrivningen av Utmaningen. Tävlingsdeltagaren har inkommit med tävlingsbidrag i upphandlingen, Bilaga X ( Tävlingsbidraget ). De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren offererat avser sammanfattningsvis att [kort sammanfattning av offererade tjänster] och framgår mer detaljerat i Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och under avsnitt 2 nedan. Parterna har, efter av SAMSA genomförd upphandling, ingått detta forskningsoch utvecklingsavtal, i fortsättningen angivet som Avtalet, alternativt detta Avtal. 1.2 Bilagor I detta Avtal ingår, förutom denna text, bilagor angivna nedan. Bilaga X Tävlingsinbjudan Bilaga X Beskrivning av utmaningen Bilaga X Tävlingsbidrag Bilaga X Tävlingsformulär 1.3 Bristande överensstämmelse För den händelse bristande överensstämmelse föreligger mellan någon bestämmelse i Avtalets huvuddel och någon av bilagorna skall bestämmelsen i huvuddelen gälla. Vid bristande överensstämmelse mellan bilagorna gäller de i följande ordning: 1 Tävlingsinbjudan 2 Bilaga X Utvärdering 3 Bilaga X Tävlingsformulär 1.4 Avtalets giltighet Aktuell upphandling har genomförts med stöd av FoU-undantaget i 1 kap 6 p 6 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Till följd härav saknas möjlighet för andra potentiella leverantörer att med stöd av LOU begära överprövning av beslutet att tilldela kontrakt till tävlingsdeltagaren. Sida 3 av 13

4 Det saknas även möjlighet för allmän förvaltningsdomstol att med stöd av LOU ogiltigförklara detta Avtal För det fall det efter undertecknandet av detta Avtal skulle framkomma att Avtalet, trots vad ovan sagts, i) ingåtts i strid med avtalsspärr och ii) att den upphandling som föregått detta Avtal är föremål för överprövning, skall detta Avtal genast upphöra att gälla utan att det därvid förutsätts någon åtgärd från endera Partens sida. Ingendera Parten skall i anledning av sådant förhållande ha något ersättningsanspråk mot den andre, utom i den mån rätt till ersättning skulle följa av tvingande lagbestämmelser. För det fall detta Avtal skulle förklaras ogiltigt, är Tävlingsdeltagaren inte berättigad till ersättning av SAMSA utöver vad som i förekommande fall följer av tvingande lagbestämmelse till Tävlingsdeltagarens förmån. 2 Avtalets omfattning 2.1 Allmänt De FoU-tjänster som Tävlingsdeltagaren i detta Avtal åtar sig att utföra åt SAMSA ( Projektet ) är indelade i två separata Steg (UTVECKLING och PILOTTEST) innefattande problemlösning (UTVECKLING), samt framtagande av prototyp och utvecklingen av en begränsad testserie (PILOTTEST) Detta Avtal omfattar båda Steg men kommer inledningsvis endast att gälla för UTVECKLING. SAMSA har, inom samma innovationsupphandling, ingått motsvarande avtal även med andra leverantörer. Endast några av de leverantörer som SAMSA ingått avtal med kommer att ges möjlighet att påbörja och fullgöra PILOTTEST. I den mån SAMSA, enligt bestämmelserna i detta Avtal, väljer att av Tävlingsdeltagaren även avropa PILOTTEST kommer Avtalet att gälla även för dessa tjänster. 2.2 Avrop av PILOTTEST I och med detta Avtal uppdras åt Tävlingsdeltagaren att utföra Projektet såvitt avser UTVECKLING. Efter fullgörande av UTVECKLING och inlämnad slutrapport för UTVECKLING, kommer SAMSA att skicka en avropsförfrågan till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING, som får möjlighet att inkomma med avropssvar till PILOTTEST. Sida 4 av 13

5 Utvärderingsmodellen för hur den efterföljande tilldelningen av kontrakt till PILOTTEST kommer att gå till framgår av Tävlingsinbjudan och Bilaga X Utvärderingen, men kan komma att justeras och detaljeras ytterligare inom de ramar som angivits Om SAMSA avropar PILOTTEST från Tävlingsdeltagaren gäller detta Avtal även för det steget. Om Tävlingsdeltagaren inte tilldelas kontrakt avseende PILOTTEST skall detta Avtal upphöra att gälla från och med den dag då Tävlingsdeltagaren mottar meddelande från SAMSA att Tävlingsdeltagaren inte har tilldelats kontrakt att fullgöra PILOTTEST SAMSAs beslut att avropa eller inte avropa PILOTTEST, kommer att kommuniceras skriftligen till samtliga leverantörer som utfört UTVECKLING. 3 Projektets genomförande 3.1 Beskrivning av vad som skall utföras UTVECKLING och PILOTTEST Bilaga X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag Bilaga X och X Tävlingsdeltagarens tävlingsbidrag och slutrapport 3.2 Administration och ledning av Projektet Tävlingsdeltagaren ska se till att såväl egen som underleverantörers personal som är engagerade i Projektet iakttar villkoren i detta avtal och även varje överenskommen ändring av Avtalet och att Tävlingsdeltagarens personal informeras om alla förändringar i omfattningen av Avtalet eller Projektet SAMSA får offentliggöra uppgifter om Projektet för icke-kommersiellt syfte, med iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal. Innan något offentliggörande sker, skall SAMSA dock samråda med och inhämta Tävlingsdeltagarens samtycke. Sådant samtycke får inte otillbörligen innehållas eller försenas. 3.3 Tävlingsdeltagarens och SAMSAs skyldigheter Tävlingsdeltagaren skall planera och genomföra Projektet i enlighet med vad som beskrivs i detta Avtal inklusive bilagor och även avsätta tillräckliga resurser för Projektet för att kunna uppfylla denna skyldighet, Sida 5 av 13

6 inledningsvis när det gäller UTVECKLING, men därefter även när det gäller PILOTTEST i den mån Tävlingsdeltagaren tilldelas kontrakt för detta steg Tävlingsdeltagaren skall: omedelbart underrätta SAMSA om någon av Nyckelpersonerna inte längre är till Projektets förfogande. Om SAMSA begär det ska Tävlingsdeltagaren föreslå en kvalificerad ersättare; inte byta Nyckelpersoner i Projektet utan föregående skriftligt godkännande från SAMSA, sådant godkännande skall inte oskäligen innehållas eller fördröjas; tillse att Projektet utförs professionellt, fackmannamässigt och med omsorg, samt iaktta god yrkes- och forskningssed; innan startdatum för Projektet erhålla och under hela Projektet vidmakthålla alla tillstånd och godkännanden som krävs och även i övrigt följa all tillämplig lagstiftning i förhållande till Projektet; tillse att all behandling av personuppgifter inom Projektet sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204); samt använda de medel som betalats av SAMSA nedan till FoU-tjänster inom Projektet. 4 Tävlingsdeltagarens Nyckelpersoner Följande personer skall betraktas som Nyckelpersoner i detta Avtal: [ ] [ ] 5 Ersättning och utbetalning 5.1 Ersättning Det totala maximala belopp som kan komma att betalas av SAMSA till Tävlingsdeltagaren för Projektets UTVECKLING är XXX SEK. Betalningsplanen är som följer: Sida 6 av 13

7 Datum Datum Datum Summa Summa Summa Tävlingsdeltagaren får fritt förfoga över utbetalda belopp med de begränsningar som följer av detta Avtal, och då särskilt begränsningen att medlen skall användas till arbete inom Projektet som direkt och uteslutande skall vara hänförligt till FoU-tjänster. Om Tävlingsdeltagaren brister i detta avseende är SAMSA berättigad till återbetalning av de belopp som betalats till Tävlingsdeltagaren enligt Avtalet. En sådan återbetalning utesluter inte att andra sanktioner kan göras gällande. Skulle Tävlingsdeltagaren inte ha behov av utbetalda medel för projektet skall dessa vid avslutandet av UTVECKLING återbetalas till SAMSA Detta avtal kommer att uppdateras och justeras ytterligare med avseende på utbetalningar för PILOTTEST för det fall SAMSA väljer att avropa dessa av Tävlingsdeltagaren. 5.2 Utbetalning Betalning sker mot faktura. SAMSA skall erlägga betalning inom trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura, dock tidigast vid de tidpunkter som framgår av under 5.1. Fakturan skall innehålla referens till Projektet. Tävlingsdeltagaren får inte debitera faktureringsavgift. Tullar, importavgifter, varuskatter och liknande skall i förekommande fall vara inräknade Faktura skall ställas till: [SAMSAs fakturaadress] 6 Dokumentationsskyldighet I syfte att möjliggöra kontroll av att utbetalda medel används i överensstämmelse med bestämmelserna i detta Avtal, skall Tävlingsdeltagaren, på förfrågan av SAMSA, förse SAMSA med nödvändig information. 6.1 Redovisning och avrapportering SAMSA skall under Projektets gång ges möjlighet kontrollera att Projektet fortlöper i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1 ovan. Sida 7 av 13

8 6.1.2 Tävlingsdeltagaren skall på förfrågan av SAMSA tillhandahålla delrapporter avseende Projektets utveckling. Delrapporten skall levereras i den form SAMSA efterfrågar och skall innehålla uppgifter om data, metoder, resultat och preliminära slutsatser och all annan information som rör Projektet Efter varje avslutad steg skall Tävlingsdeltagaren avge en slutrapport av den del av Projektet som hänför sig till det aktuella steget. Slutrapporten skall vara SAMSA tillhanda senast 14 dagar efter slutdatum av det aktuella steget och skall vara skriven på svenska eller engelska. Slutrapporten skall ha det utseende som framgår av Bilaga [ ] och ska vidare överensstämma med eventuella riktlinjer som SAMSA kan komma att meddela Tävlingsdeltagaren under Projektet. 7 Immateriella rättigheter Alla befintliga och underliggande immateriella tillgångar som innovationsupphandlingen i förekommande fall skall bygga vidare på ( Bakgrunds-IP ) och även alla andra befintliga immateriella tillgångar som endera Part har äganderätt eller nyttjanderätt till vid tidpunkten för ingåendet av detta Avtal, skall förbli den Partens egendom. För det fall parterna under UTVECKLING eller i senare steg uppmärksammar behov av justering och reglering av immateriella tillgångar eller rättigheter skall parterna uppta samtal om detta och löpande vid behov reglera förhållandena mellan parterna. Om immateriella rättigheter uppkommit i projektet och inte utnyttjats kommersiellt av tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inom 5 år från starten av projektet och tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer inte gör tillräckliga insatser för att ett kommersiellt utnyttjande skall kunna ske, eller om tävlingsdeltagaren eller relevanta underleverantörer använder immateriella rättigheter till nackdel för allmänintresset, skall tävlingsdeltagaren och eventuella underleverantörer på begäran av SAMSA fritt överlåta alla immateriella rättigheter till SAMSA. 8 Sekretess Tävlingsdeltagaren får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge sådant resultat från Projektet som har betydelse för kommersialiseringen, eller uppgifter om SAMSAs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- Sida 8 av 13

9 eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör SAMSAs interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för Projektets genomförande. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som blivit känd för Tävlingsdeltagaren på annat sätt än genom Projektet eller som är allmänt känd. I de fall Tävlingsdeltagaren ges tillgång till information som är sekretesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ansvarar Tävlingsdeltagaren för att tillämpliga bestämmelser i nämnda lag iakttas. Sekretesskyldigheten för Tävlingsdeltagaren och dess personal gäller även om detta Avtal i övrigt har upphört att gälla. Tävlingsdeltagaren åtar sig att tillse att dess personal och även eventuella underleverantörer blir bundna av sekretessreglerna ovan. SAMSA lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänna handlingar är offentliga, i den mån de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). SAMSA har enligt den lagen vissa möjligheter att behandla uppgifter relaterade till främst tävlingsbidraget med sekretess. 9 Användande av underleverantörer Om Tävlingsdeltagaren önskar anlita andra underleverantör än angivna i det inlämnade Tävlingsformuläret för utförande av viss del av Projektet får detta ske först efter SAMSA skriftliga medgivande. Tävlingsdeltagaren får därvid inte anlita sådan underleverantör som skall eller får uteslutas från att delta i upphandlingen enligt vad som anges i Bilaga X Utvärderingen Tävlingsdeltagaren ansvarar gentemot SAMSA i samma omfattning som Tävlingsdeltagaren ansvarar för sin personal, för av underleverantör utfört arbete. 10 Ansvar och ansvarsbegränsning Part ansvarar för skada som denne genom vårdslöshet eller uppsåt vållat motparten. Ansvaret omfattar inte ersättning för indirekt skada, inkluderande men inte begränsat till utebliven vinst, förlust till följd av minskning eller bortfall av omsättning eller produktion eller liknande förlust, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till ersättning framställas skriftligen inom skälig tid efter det att skadan upptäckts. Sida 9 av 13

10 11 Ansvarsförsäkring Tävlingsdeltagaren skall bekosta och vidmakthålla en sedvanlig ansvarsförsäkring till betryggande belopp för den skadeståndsskyldighet som kan åläggas Tävlingsdeltagaren enligt gällande rätt och detta Avtal. Tävlingsdeltagaren skall på begäran visa försäkringsbrev. 12 Befrielsegrunder Om Part visar att han förhindras att fullgöra detta Avtal på grund av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation, befrielse från skadeståndsskyldighet och andra påföljder liksom betalning av avgift, så länge hindren kvarstår. För att Part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart då han får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra Parten härom. Om detta Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 6 månader på grund av att befrielsegrund äger Part skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådant frånträdande har SAMSA rätt att kräva återbetalning av skälig del av utbetalda ersättningar. Ingen annan ersättningsskyldighet föreligger dock för endera Parten. 13 Avtalstid och Avtalets förtida upphörande 13.1 Avtalstid Detta Avtal gäller från dagen för undertecknande av Avtalet till dess att Projektet slutförts i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.1. Avtalet upphör dock automatiskt att gälla om SAMSA meddelar att avrop inte kommer att ske av PILOTTEST i enlighet med vad som framgår av avsnitt 2.2 ovan Parts rätt att säga upp Avtalet Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal, om motparten: Sida 10 av 13

11 i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd SAMSAs rätt att säga upp Avtalet i andra fall Utöver vad som anges i punkten 13.2 har SAMSA rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekanden från SAMSA, eller om person i ledande ställning hos Tävlingsdeltagaren belagts med näringsförbud eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomisk brottslighet, det framkommer att Tävlingsdeltagaren har lämnat oriktiga uppgifter i tävlingsbidraget och dessa uppgifter varit av icke oväsentlig betydelse vid tilldelningen av detta Avtal; eller Tävlingsdeltagaren inte längre uppfyller de kvalificeringskrav eller blir omfattade av uteslutningsgrunder som framgår av Tävlingsinbjudan med samtliga bilagor i denna innovationsupphandling. SAMSA får dessutom säga upp Avtalet med omedelbar verkan om: Tävlingsdeltagaren av någon anledning är ovillig eller oförmögen att fortsätta med Projektet eller om Tävlingsdeltagaren vid upprepade tillfällen misslyckats med att uppnå en godtagbar standard i förhållande till det beskrivna Projektet; samt SAMSA får dessutom säga upp detta Avtal om: Tävlingsdeltagaren underlåter att följa tidsfrist och leveranstid som framgår av detta Avtal och då särskilt i punkten 3.1 ovan. Innan uppsägning sker enligt denna punkt skall SAMSA skriftligen meddela Tävlingsdeltagaren sin avsikt att säga upp Avtalet. Efter mottagande av sådant meddelande från SAMSA har Tävlingsdeltagaren 14 dagar på sig att fullgöra sina skyldigheter. Sida 11 av 13

12 Utan att det påverkar någon annan bestämmelse i avtalet, kan Avtalet sägas upp av SAMSA med en månads uppsägningstid. Om SAMSA säger upp Avtalet enligt denna bestämmelse, skall SAMSA ersätta Tävlingsdeltagaren för sådana faktiska kostnader som Tävlingsdeltagaren oundvikligen får till följd av uppsägningen, förutsatt att Tävlingsdeltagaren vidtar alla skäliga och rimliga åtgärder för att minimera sådana kostnader. Under inga omständigheter är SAMSA dock skyldig att ersätta Tävlingsdeltagaren med större belopp än vad som skulle ha utbetalats om det aktuella steget av projektet skulle ha slutförts Skriftlighet Uppsägning enligt 13.2 och 13.3 skall ske skriftligen Skadestånd och återbetalning av ersättning Vid uppsägning enligt 13.2 har part rätt till skadestånd. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet på denna grund har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal. Vid SAMSAs uppsägning enligt punkt 13.3 har SAMSA rätt till skadestånd. Tävlingsdeltagaren ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdförlust, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Om SAMSA säger upp Avtalet med angivande av någon av dessa grunder har SAMSA dessutom rätt till återbetalning av utbetalda ersättningar enligt detta Avtal Redovisning av resultatet Vid uppsägning skall på SAMSAs begäran resultatet av Projektet, oavsett skälet till uppsägningen och oavsett vilken part som sagt upp detta Avtal, omedelbart redovisas för och överlämnas till SAMSA. För immateriella resultat gäller att de skall redovisas i en slutrapport till SAMSA. 14 Överlåtelse av Avtalet och möjlighet till anslutning 14.1 Överlåtelse av Avtalet Part äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal endast efter skriftligt medgivande från motparten. Sida 12 av 13

13 14.2 Ändringar eller tillägg Ändringar i eller tillägg till detta Avtal är giltiga endast om de skett i skriftlig form och har undertecknats av parterna Meddelanden Meddelanden mellan Parterna i anledning av detta Avtal skall ske skriftligen till kontaktpersonerna nedan. I den mån någon av kontaktpersonerna byts ut skall detta omedelbart meddelas den andra Parten. [Kontaktperson för SAMSA och kontaktuppgifter] [Kontaktperson för Tävlingsdeltagaren och kontaktuppgifter] Tillämplig lag och tvistlösning Alla tvister mellan SAMSA och Tävlingsdeltagaren i anledning av detta Avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om tvist inte löses genom sådana förhandlingar skall tvist avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol på köparens hemort Detta Avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, varav parterna tagit varsitt. [Ort och datum] [Ort och datum] [PART 1] [PART 2] [Behörig firmatecknare] [Behörig firmatecknare] Sida 13 av 13

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:043 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer