Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad s budgetutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Bo Lundmark (c) Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef Utses att justera Lars Holmkvist Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Ann-Lovise Lundahl Paragrafer 4-8 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lars Holmkvist Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ s budgetutskott delegering Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndskansliet Ann-Lovise Lundahl Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott Ärendeförteckning BuD 4 Dnr 56/29 52 Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 28/29 - Skoterklubbarna i kommunen BuD 5 Dnr 52/29 52 Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 29 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd BuD 6 Dnr 21/29 42 Ombudgetering av 28 års investeringar. BuD 7 Dnr 33/29 42 Åresredovisning år 28 Tekniska, affärsverksamhet, investeringar BuD 8 Dnr 116/29 41 Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 4 Dnr 56/29 52 Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 28/29 - Skoterklubbarna i kommunen Kommunfullmäktiges beslutade att anta regler för driftsbidrag till skoterleder i Arvidsjaurs kommun som innebär ett maximalt bidrag på 38 kr/år. Bidrag ska ges med 3 kr/klubb och 27 kr/ mil spår. Skoterklubbarna i Arvidsjaur ansöker om verksamhetsbidrag för vintern 28/29. Arvidsjaurs snöskoterförening Abborrträsk snöskoterförening Moskosels snöskoterförening Vithattens skoterklubb Summa 351 km 77 km 173 km 15 km 751 km s budgetutskott beslutar att bevilja Arvidsjaurs skoterklubbar bidrag för 751 km för vintersäsongen 28/29 i enlighet med deras redovisning, totalt kronor, att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Exp till Skoterklubbarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 5 Dnr 52/29 52 Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 29 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd ansöker om kommunalt bidrag för 29 med 5 kronor samt fritt vatten till en kostnad av 8 kr. Föreningen arrenderar utomhusbassängen och ett inhägnat område runt om av Forsgrens Bilfynd. s budgetutskott beslutar att bevilja Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd bidrag med 5 kronor för år 29 samt fritt vatten upp till 8 kronor. att begära att föreningen lämnar en utvärdering av verksamheten till kommunstyrelsen vid badsäsongens slut 29. att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag för 29. Exp till Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 6 Dnr 21/29 42 Ombudgetering av 28 års investeringar I kommunens finansiella mål för står att kommunens investeringsnivå för skattefinansierade investeringar ska vara 55 Mkr på en femårsperiod. I samband med att 29 års investeringsbudget togs frågan up om ombudgeteringar ska ingå i ramen. Tolkningen blev att så var fallet. Förslaget till ombudgetering omfattar - beslutade ej färdigställda objekt - ej påbörjade objekt - inventarier beslutar att utifrån kommunfullmäktiges beslut endast ombudgetera pågående investeringar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 7 Dnr 33/29 42 Årsredovisning år 28 Tekniska, Affärsverksamhet Investeringar s resultatområden; tekniska, affärsverksamhet och investeringar har lämnat redovisning över sina verksamheter 28. s budgetutskott beslutar att överlämna årsredovisningen för teknisk verksamhet till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 1 () Tekniska exkl VA och Avfall Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Fastighetskontoret har drabbats av en del större haverier, pannor som havererat på grund av ålderdom och läckande tak på grund av förra vinterns stora snömängder. Fjärrvärmekonverteringen på Camp Gielas har förlöpt planenligt. Camp Gielas hade en mycket bra säsong ända till hösten när beläggningen minskade drastiskt. Det var bokat väldigt många skidträningsläger under senhösten vilka avbokade på grund av snöbrist. Det skidspår på en kilometer vilket vi gjorde med sparad snö räckte inte till för dessa träningsläger utan de valde att åka till bland annat Vålådalen som investerat 3 miljoner kronor i en snökanonanläggning för längdskidåkning. En del mindre träningsläger och privatpersoner valde dock Gielas men det var inte i den omfattning vi hoppats på. Investeringsprojekten har förlöpt planenligt och alla platserna på den nya båtbryggan vid Arvidsjaursjön har varit uthyrda. Vägverkets genomförande av ombyggnationen av Storgatan har förlöpt i stort sett planenligt och kommer att färdigställas under 29. VA- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. Händelser av betydelse Gielas har ökat antalet gästnätter till 47 från fjolårets 415. Boende i stuga har dock minskat med 2 gästnätter samtidigt som boende i husbil och husvagn ökat med 75 gästnätter. Boendet i stuga ger betydligt högre intäkter till Gielas än boendet i husbil eller husvagn.

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 2 () Däremot tror vi att båda kategorierna spenderar lika mycket pengar på ortens handel så ökningen med 55 gästnätter totalt har med all sannolikhet kommit den lokala handeln till godo. Vägverket påbörjade ombyggnationen av Storgatan och byggandet har genomförts med relativt små störningar på trafik och handel. Det extremt myckna snöandet under perioden har orsakat snöröjningskostnader för cirka en miljon kronor utöver budget. Ekonomi I enlighet med gällande lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska verksamheter för sig. Det höga utfallet på personalkostnader beror till en del på stora uttag av sparad semester vid pensionsavgångar och av långtidssjuka som slutat sin anställning. En del av överskridandet beror på att kommunals avtals alla kostnadsökningar inte kom med i personalbudgeten. Exempelvis budgeterades inte de säsonganställdas löneökningar då de ju inte var anställda den 1:a april. Parkavdelningen har dessutom blivit av med en betydande del av de statliga lönebidrag de haft för sin säsongspersonal. Slutligen utförde vi en del obudgeterade extra arbeten med egen inhyrd personal vilka ökade personalkostnadsutfallet men även gav en del extra intäkter. Fastighetskontoret hade ingen budget för planerat underhåll och kunde därför inte utföra något sådant. Vi hade inte heller någon budget för akut underhåll men fullmäktige beslutade i juni att tilldela fastighetskontoret 7 tkr till akut fastighetsunderhåll. Kostnaden för det akuta underhållet brukar uppgå till 6-7 tkr årligen men år 28 blev det cirka 9 tkr på grund av en del större haverier. Intäkterna har överskridit budget betydligt bland annat beroende på att vi på fastighetssidan gjort ombyggnationer åt Ideum, flyktingverksamheten och åt skolan samt haft obudgeterad uthyrning åt flyktingverksamheten för sammanlagt runt 7 tkr. Vi har dessutom fått ett bidrag för energi- och klimatrådgivning på 28 tkr från Energimyndigheten. Gielas har haft drygt 9 tkr högre intäkter än budgeterat. Ovan nämnda orsaker till ökade intäkter har även medfört ökade kostnader. Gielas verksamhetskostnader har överskridit budget med närmare 1.3 tkr huvudsakligen beroende på ökade energikostnader, fastighetsunderhåll för 45 tkr samt reparationer av pistmaskiner, skotrar och liftar för 6 tkr. Det extrema snöandet under 28 gav kostnader på cirka en miljon kronor utöver snöröjningsbudgeten. Personal I likhet med de 7 senaste åren säljer vi en halv gatuingenjörstjänst till Arjeplogs kommun. Sjuktalen är väldigt låga utom på städet. Den administrativa personalen på tekniska kontoret har sjuktal på,7 % vilket är mycket glädjande. Städets vilka i alla tider haft hög sjukfrånvaro har minskat till 19,7 %. Sjukfrånvaron för hela tekniska förvaltningen ligger på 9,7 % varav långtidssjukfrånvaron står för 87 %. All personal har fått åtminstone någon form av utbildning under året och all städpersonal har genomgått en SRY-yrkesutbildning med skriftlig tentamen vilken alla klarade.

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 3 () Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,4 på en femgradig skala. Även enkäten bland sommarturisterna gav betyget 4,4. Badets vinterenkät gav 4,5 på en femgradig skala. Vid bägge dessa enkäter fick personal och servicenivå mycket höga betyg emedan anläggningarnas utrustning fick lägre betyg. Simkunnigheten i årskurs tre blev 95 % vilket innebar att vi inte uppnådde målet på 1 %. Året innan nåddes målet 1 %. Snöröjningsenkäten i början av april till de boende i Arvidsjaurs samhälle gav medelbetyget 3, på en femgradig skala. 37 personer av 1 tillfrågade hade besvarat enkäten. Senast enkäten utfördes, 21, gav den 3,2 i betyg. Fastighetskontoret har låtit göra en webbenkät bland brukare/verksamhetsutövare i våra fastigheter. Enkäten gav medelbetyget 3,6 på en femgradig skala från de 168 som svarat bland 429 tillfrågade. Gielas har ökat totala antalet gästnätter från 415 år 27 till 47 år 28 även om antalet gästnätter i stuga minskade med nästan 2. Framtiden Vi har implementerat GIS som verksamhetsstöd i många av våra verksamheter och fortsätter med den utvecklingen. Vi oroar oss över bristen på medel till underhåll på fastigheter och gator. Den internationella finanskrisen har gjort att beläggningen på Gielas av framförallt biltestare minskar. Vi hoppas att återhämtningen i den internationella ekonomin ska ske snabbt så att den gynnsamma utveckling vi haft de senaste åren med biltestindustrin kan återupptas. Vi påbörjade arbetet med översiktsplanen under 28 och arbetet kommer att intensifieras under 29 för att vara färdigt för beslut i kommunfullmäktige juni 21. Heikki Kairento Teknisk chef

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 4 () Ledningsfunktion Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter, ekonomisk uppföljning och dylikt har verksamheten mest gått ut på att planera, projektera, upphandla och genomföra investerings- och driftarbeten. Händelser av betydelse Enheten har bildat ett nätverk för GIS-kommuner i Norrbotten och Västerbotten som använder vårt system Geosecma och har haft en första träff i Arvidsjaur i mars. Ekonomi Nettoutfallet blev något högre än budgeterat. Heikki Kairento Teknisk chef

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 5 () Fastighet Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Internhyror Summa Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Fastighetsförvaltningens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. Fjärrvärmekonverteringen i stugor och stora servicebyggnaden Camp Gielas är slutförd och i driftsatt. Styr och reglersystem med övervakning för värme och ventilation i hus C Sandbackaskolan samt Fridhemsskolan är installerade och i driftsatta, tyvärr erhölls inget 3 % energibidrag för styrsystemen på grund av att Länsstyrelsens anslag för energisparåtgärder tagit slut. Alla lokaler och lägenheter är uthyrda förutom en lägenhet i brandstationen i Moskosel. Energioch klimatrådgivningsinsatser och deltagande i Energimyndighetens basutbildningar med skriftliga tentamina samt nätverksträffar har pågått under året. Genomsnittspriset för el, elcertifikat samt skatt för år 28 var 69,7 öre/kwh. Snittpriset för år 27 var 54,7 öre/kwh. För elpriserna tillkommer säkringsabonnemang och nätavgifter. Årets energikostnader har ökat med 944 tkr jämfört med år 27, prisökning för elenergin står för ca 7 tkr trots att elförbrukningen minskat något från 27 till 28. Fjärrvärmeprisökningen står för ca 15 tkr, resterande 9 tkr beror på en något ökad fjärrvärmeförbrukning. Totalt har energibudgeten överskridits med 2 tkr under året. År 28 var 8 % varmare än ett normalår enligt de beräkningsmodeller som används i branschen. Ett normalår skulle ha inneburit en ytterligare kostad på cirka 65 tkr.

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 6 () Den nya lagen om energideklarationen innebar att vi låtit energideklarera alla våra fastigheter över 1 m2. Deklarationen gav beskedet att våra fastigheter fick ett mycket gott betyg ur energisynpunkt och ungefär hälften av våra fastigheter skulle faktiskt ha klarat dagens nybyggnadsregler för energiförbrukning. Ingen av byggnaderna behövde gå vidare till så kallad energibesiktning vilken syftar till att ta fram förslag på åtgärder för att minska byggnadens energiförbrukning. Orsaken till detta goda resultat är det målmedvetna arbete med energieffektivisering fastighetskontoret bedrivit de senaste tio åren. Tilläggsanslaget på 7 tkr för akut underhåll har överskridits med ca 15 tkr. Största enskilda kostnaden var ny pappbeläggning yttertak sporthall Gielas som for mycket illa under den gångna vinterns snömängder. Utöver det drabbades vi av ett par större pannhaverier. Vi har fortsatt med Bergen Energi som elenergileverantör vilket gett oss lägre elpriser än om vi varit kvar i Vattenfalls avtal. Fjärrvärmetaxan ändrades from juni -8 med fast avgift, flödestaxa och energipris, ett överslag för kommunens fastigheter över ett år visar på ökning från 61,4 öre till ca 65,6 öre/kwh. Städenheten har under året utökat arbetsområdena i centralorten med 5 m2 och i Glommersträsk har det minskat med 215 m2 när Förskolan flyttade från Centrumhuset in på Parkskolan. Det har åtgärdats ett åläggande från Arbetsmiljöverket på Harens förskola med bland annat en lämplig golvvårdsmaskin för städuppdraget. Ekonomi Budgeterad fastighetschefstjänst blev tillsatt 1 september 8. Städenheten har ett totalt underskott på -13 tkr jämfört mot budget. Personalkostnaden har ett underskott på -267 tkr. 42 tkr av dessa är kostnader för utförda tjänster som det finns intäkter för. Resterande underskott beror på att budgeten är lagd helt utan kommunals löneökningar och den lönepott som tilldelades inte räckte till. Personal Fastighetsskötarna är 5,33 årsarbetare vilket har ej förändrats på ett flertal år. Fastighetsskötarna har under året uppdaterats i hantering av TAC:s styrsystem. Vår elektriker Pär Lindberg har gått utbildning för användande av sky lift. Tre fastighetsskötare har gått utbildning för ställningsbyggande. Båda dessa utbildningarna är ett lagkrav för att vi ska få använda och nyttja dessa hjälpmedel i vår verksamhet. Sjukfrånvaron hos fastighetsskötarna har varit 1,9 % under år 28. På städenheten har antalet årsarbetare jämfört med år 27 minskat från 19,3 till 17,44. Den totala sjukfrånvaron för lokalvårdarna har minskat till 19,69%. Lokalvårdarna har i början av året utbildat sig för ett yrkesbevis SRY där samtliga blev godkända på det praktiska och det teoretiska prov som gjordes. Syftet med utbildningen är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke och samtidigt lyfta fram städningens betydelse för hälsa och för att skapa hygien, trivsel, säkerhet och ekonomi på arbetsplatserna. Vi har också varit på en städmässa i Skellefteå för att ta del av ny teknisk utrustning och ergonomiska hjälpmedel som marknaden har att erbjuda idag. Tekniska kontorets chef har tjänstgjort även som fastighetschef.

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 7 () Intäkter Under året är fd brandstationen ombyggd för flyktingverksamhet. De kostnaderna fastighetskontoret har haft för detta är kompenserad med intäkt från Ideum och socialförvaltningen. Detsamma gäller ombyggnad av skolan i Glommersträsk för dagisverksamhet när barnomsorgen flyttade från Centrumhuset i Glommersträsk. Utöver dessa ej budgeterade intäkter har ett energibidrag beviljats på 28 tkr för år 28. Framtiden Det är av nöden att det ställs medel till förfogande för underhåll av våra fastigheter. Heikki Kairento Teknisk chef

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 8 () Energibokslut Enligt nyckeltal i energiplan för Arvidsjaurs kommun. Mätområde : Förnyelsebara inhemska energikällor och ny teknik. Elenergin är total av kommunens ägda och drivna anläggningar enligt vattenfalls sammanställning. Även gatubelysning, elljusspår m.m. ingår Förutsättningar. År 28 År 27 Förutsättningar. År 28 År 27 Elförbrukning kwh Olja* 11 kwh 152 Värmepump kwh Biobränsle kwh Fjv A-jaur energi AB kwh Köpt värme A-hem AB 7 5 kwh Ingår i fjv Totalt kwh * Motsv 11 m 3 olja 27 % 26 % Nyckeltal Energi från biobränsle Vår totala energi ,55 4,9 Energi ersatt med VP 1 Vår totala energi Energi från olja Vår totala energi ,64,9 Elförbrukning Vår totala energi ,17 57,89 Fjärrvär ,64 37,12 Elproduktion Mätområde: hushållning med energi för Arvidsjaurs kommuns fastighetsyta. Totala ytan har ej ändrats under år 28 Total yta m2 Nyckeltal 28 kwh/m2 27 kwh/m2 Total energiförbrukning Vår lokalyta OBS! Energiförbrukningen ej graddagskorrigerad p g a att hushållsel och belysningsel ingår i den totala energin Fastighetsavdelningen Gunder Hägg

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 9 () Gata Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Administration Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Vedgård Alla platser är inte uthyrda. Anslutning till fjärrvärme samt pelletseldning innebär minskad efterfrågan på vedplatser. Barmarksunderhåll Endast akut underhåll har gjorts, rep plogskador och justering av brunnar och lagning av potthål. Det har dock varit en hel del sådana skador. Den vinter som varit gör att vi inte gjort något planerat underhåll. Detta är tyvärr ganska allvarligt på lång sikt. Nuvarande budget är tyvärr redan för låg. Görs inget åt det kommer åtgärderna på våra vägar att kosta betydligt mer i framtiden. Vinterväghållning Mycket snö även denna vinter har gjort att kostnaderna ytterligare har stigit. Det pratas om rekordår med snö denna säsong och det syns på ekonomin. Tyvärr ligger budgeten detta år 27 tkr lägre än för 27 vilket gör resultatet katastrofalt. Offentlig renhållning. Sedvanliga städinsatser har utförts. Offentlig belysning Belysning sköts och underhålls fortfarande av Vattenfall Service Nord efter ny upphandling. Elpriset har dock stigit våldsamt. Medelpriset på elen under perioden januari-december 28 har ökat med 75 % mot samma period föregående år från 28,1 öre till 49,15 öre/kwh. Dessa priser är exklusive överföringsavgifter, elcertifikatsavgifter, elskatt och andra påslag som Vattenfall debiterar oss.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 1 () Slamtömning Vi har en ny entreprenör som sköter slamtömningen. Det är Mellanströms Schakt & Planering. En del inkörningsproblem har det varit bland annat att en del abonnenter fått betala för extra slangdragning vilket de inte behövt göra tidigare, entreprenörens bedömning, oftast befogad. Det har dock blivit mer ordning på vårt system när egna överenskommelser med tidigare entreprenör uppdagats, t.ex. fastighetsägare som ringt direkt till entreprenören och meddelat att deras brunn inte behöver tömmas varje år och vi inte har fått in det i vårt system. Händelser av betydelse Vinterväghållningen har kostat väldigt mycket i år och har fått konsekvenser för en redan ansträngd sommarunderhållsbudget. Storgatans ombyggnad av etapp 1 är avslutad. Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på normala löneökningar och mer övertid p.g.a. ökad snöröjning. Verksamhet Nettoramen för 28 minskades med ca: 2 tkr. Kostnaderna för verksamheterna blir tyvärr inte mindre. T.ex. el, drivmedel mm. har ökat markant. Detta medförde att plogbudgeten minskade med 27 tkr 28 mot 27 och vi hoppades på en snöfattig vinter. Nu blev det inte så utan det blev ännu mer snö 28. Det dåliga budgetresultatet beror till stor del på snöröjningen men även elkostnaderna för belysningen har ökat med ca: 3 tkr mot 27 och höga bränslepriser. Slamtömningen har dock gått ekonomiskt något bättre än budgeterat. Intäkter Intäkterna blev högre än budgeterat. Detta beror i huvudsak på att vi har skottat mer snö till externa och på så vis fakturerat mer. Personal Inom gatuverksamheten finns två traktorförare Framtiden Gatuunderhållet är eftersatt och det behövs mer medel framledes för att hålla gatubeståndet i ett acceptabelt skick. Vi avser utveckla drift- och underhållssystemen för att effektivisera verksamheterna. Mårten Enoksson Gatuchef

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Park och anläggningar Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Park Verksamhetens bedrivs ej fullt ut under årets första del. Det är från och med maj till oktober som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställdes under den perioden. Den perioden består av löpande skötsel och underhåll av grönytor och parker samt året runt skötsel och drift av verksamheten som innefattas av enheten. Årets föreningsbidrag till föreningarna är utbetalda. De största intäkterna inkasseras månadsvis bland annat försäljning av skötsel och underhåll av grönytor till Arvidsjaurhem och kommunens fastighetskontor. Även ersättning från Arjeplogs kommun för tjänsteköp av en halvtids tjänstgöring som gatuingenjör inkasseras månadsvis. Händelser av betydelse Park En ny lätt lastbil har inköpts för parkarbete. Eu-anpassning av lekplatser, för att uppnå Eu krav på säkra lekparker har fortskidigt under sommaren. Föreningsdrivna anläggningar Fortsatt bedrivna föreningsverksamheter. Förrådet på IP, fotbollsplan har rustats upp av Refugen, ett projekt som bedrivs via Parkenheten. Personal Personalbudget för enheten var för lågt beräknad för året 28. Bland annat berodde det på att eftersom de säsongsanställda inte var anställda per den 1:a april budgeterades inte deras löneökningar i personalbudgeten för parkenheten. Denna lapsus avses rättas till i kommande personalbudgetar. De beräknade statsbidragen för säsongsanställda beräknades att kompensera den låga personalbudgeten. Dessa statsbidrag erhölls ej 28 på grund av ändrade regler för bidragen.

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Verksamhet Verksamhetskostnaderna består i stort av utbetalda föreningsbidrag, drift- och underhållskostnader. Under våren har gallring av skog utförts i Moskosel. För 27 och även för 28 har Refugen ett projekt som drivs av parkenheten. Denna verksamhet kommer kostnadsmässigt att belasta enheten med ca 1 tkr. I gengäld har enheten fått utfört ett mycket bra arbete av de anställda i Refugen. Dessa ökade kostnader samt ökade kostnader på föreningsdrivna anläggningar främst energikostnader har medfört att budget för verksamheten överskreds. Intäkter Intäkterna följer budget. Intäkter från försäljning av skog kom i slutet av året och gav ett överskott. Personal Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till oktober och under denna period har åtta säsongsarbetare anställs i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. Enhetschefen arbetar halvtid åt Arjeplogs kommun via tjänsteförsäljning. Sjuktalen låg på 6,9 % och de härrör från en person. Framtiden Minskade ekonomiska ramar gör att vi måste minska åtgärderna på de ytor vi har att sköta. Till exempel kan en del ytor som definieras som gräsmatta idag omdefinieras till ängsmark eller annat och därigenom slippa större delen av kostnaden för klippning. Parkenheten Leif Ståhl

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Camp Gielas Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Kronor per invånare Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Prästberget, Vittjåkk och Arvidsjaurs skoterleder. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nordnorska marknaden. Detta för att försöka få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna upp och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Årets sista tertial har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsföreningar. Åtskilliga träningsläger inom vitt skilda idrotter har vistats vid Camp Gielas. Under hösten när stugbyn har haft låg beläggning har olika weekendpaket med billigare boendepris erbjudits. Camp Gielas har under året haft ett mycket gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Dessa föreningar respektive entreprenör har skött sina åtaganden på ett bra sätt.

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Händelser av betydelse Turistbranschen som är världens största bransch, är även den mest osäkra. Det är mycket svårt att i förväg sia om hur det kommande årets beläggning ska bli. En variation mellan åren med cirka 1 % är helt normalt för denna sektor. Detta gör även att det är en mycket spännande bransch att arbeta i. En faktor som troligen styr mycket är vädret. En solig och fin sommar lockar fler besökare att stanna i Arvidsjaur, jämfört med om det blir en regnig sommar. Likaså ökar Camp Gielas och alla boendeanläggningar i Arvidsjaur åtskilliga gästnätter, om vi får en tidig vinter, eftersom snö lockar både idrottsföreningar och övriga turister. De totala intäkterna vid Camp Gielas har under år 28 minskat jämfört med år 27. Föregående år var ett fantastiskt rekordår. Camp Gielas har haft minskade intäkter från vissa kundgrupper, men det har istället tillkommit nya samarbetspartners. Försvarsmaktens Fallskärmsjägare har inte haft vinterutbildning i Arvidsjaur under år 28. Camp Gielas största kunder inom biltestverksamheten, BMW, har förflyttat stora delar av sin verksamhet till Arjeplog. Scania Lastvagnar har utvidgat kraftigt i Arvidsjaurregionen och de har glädjande nog haft sitt boende vid campingplatsen. Dessa gäster är i dagsläget Camp Gielas största kundgrupp. Camp Gielas har inlett ett samarbete med Nordic Holiday som är en charterarrangör. De har förlagt ett antal av sina grupper vid campingplatsen med mycket lyckat resultat. Detta tyska företag har redan bokat in ännu fler grupper, inför vårsäsongen år 29. Sommaren har erbjudit fina turistströmmar från Norge. Camp Gielas kan se en liten ökning av turister, som har nyttjat campingplatsens stuglägenheter. Företaget Eltel Networks arbetade under vår- och sommarmånaderna år 27 med att byta ut Arvidsjaurs och Arjeplogs elmätare. Deras boende vid Camp Gielas resulterade i en intäkt som blev närmare 3 tkr. Detta var ett projekt som tyvärr inte återkommer, och därmed en inkomst som inte finns under år 28. Intäkter från uthyrning av stuglägenheter har under år 28 minskat med cirka 6 % jämfört med år 27. Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Under sommaren har Camp Gielas husvagnsparkering haft mycket bra beläggning. Det totala antalet uthyrda husvagnsplatser under vinter och sommar har ökat med ett flertal gästnätter. Intäkter från uthyrning av husvagnsplaster har under år 28 minskat lite jämfört med föregående år. Detta beror på att samtliga säsongsgäster inför våren 28 förskottsfakturerades i november månad år 27. Liftkort Försäljningen av liftkort till Prästberget och Vittjåkk har under 27/28 års säsong ökat med cirka 11 % jämfört med föregående säsong. har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få fem fria liftkort gratis. 19 stycken fria kort har nyttjats. Detta ger Camp Gielas ett intäktsbortfall med kronor. Fri badentré för Camp Gielas gäster Camp Gielas har överfört 3 kr från campingplatsens intäkter till Centrumbadet. Detta har gjorts, därför att det ingår fri badentré i boendet för camping- och stuggäster.

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Förlorad hyresgäst MK:s Gym och Aerobic AB har tyvärr avvecklat sin verksamhet vid Camp Gielas. Detta är tråkigt både för campingplatsens gäster men även för många brukare som nyttjade företagets passverksamhet. För Camp Gielas del betyder det ett intäktsbortfall med cirka 13 tkr per år. Snöbrist Arvidsjaur fick tyvärr en mycket sen vinter år 28, sett med en skidåkares ögon. Camp Gielas var i det närmaste helt fullbokad av träningsläger under november månad. Det var både landslaget i skidorientering och flera skidgymnasium som hade bokat. Tyvärr avbokade i stort sett samtliga grupper på grund av snöbrist och stora intäkter gick förlorade. Under hösten år 28 var det Bruksvallarna som blev den lycklige vinnaren av natursnö och nästan samtliga skidklubbar sökte sig dit. Sparad snö Ett försök har gjorts under året med att spara förra vinterns snö under ett täcke med bark. Experimentet lyckades över förväntan. Resultatet blev drygt en kilometer med skidspår. Skidlandslagen och träningslägren avbokade dock trots detta, eftersom deras största intresse är natursnö. Noteras bör att Arvidsjaurs lokala skidklubbar och andra brukare har varit i det närmaste lyriska över det skidspår som gjordes. Statistik från Camp Gielas Årligen besöks Camp Gielas av uppskattningsvis 47 övernattande gäster, 7 besökare i sporthallen, 3 skolgymnastik samt 8 övriga gäster, som exempelvis gym, dusch och bastu. Totalt har Camp Gielas anläggning cirka 155 besökare per år. Camp Gielas har under vinter och sommar år 28 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 24: 4,5 Vinter 26: 4,1 Träningsläger 27: 4,2 Sommar 25: 4,3 Vinter 27: 4,4 Sommar 26: 4,4 Vinter 28: 4,4 Sommar 27: 4,4 Sommar 28: 4,4 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 2 år gamla. Samt att 48 stycken av stuglägenheterna inte är ommålade på 22 år. År 28 År 27 Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Antal totala gästnätter

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Personal Personalkostnaderna har minskat marginellt jämfört med samma period föregående år. Samtliga kostnader för extrapersonal under december månad bokförs på år 28. Tidigare år har denna kostnad bokats på kommande år. Personalkostnaderna har givit ett överskott mot personalbudget med 198 tkr. Verksamhet Fastighetskontoret har inte haft några underhållspengar. För Camp Gielas del har detta inneburit ökade kostnader från egen verksamhetsbudget. Eftersom vi bedriver en anläggning som tar emot betalande gäster har visst underhåll varit nödvändigt. Gielas har installerat nya duschblandare och kranar i den stora servicebyggnaden, renoverat ett haveri i pumpstationen vid campingplatsens lilla servicebyggnad samt förstärkt elnätet till husvagnsparkeringen. En kontrollant från vår organisation SCR besökte Camp Gielas under sommaren. SCR har nya krav när det gäller jordfelsbrytare till elen i campingplatsers servicehus. Detta medförde att Gielas var tvungen att installera jordfelsbrytare till samtliga kontakter i båda servicehusen. Dessa underhållsåtgärder har medfört extra kostnader från Camp Gielas verksamhetsbudget med cirka 45 tkr. Energikostnaderna har ökat med cirka 22 tkr. Pistmaskinsreparationerna tenderar att bli högre för varje år beroende på att de börjar bli något ålderstigna, år. Reparationskostnaderna för pistmaskinerna, snöskotrar, liftar och traktor under år 28 är närmare 6 tkr. Verksamhetskostnaderna har under år 28 överskridits med tkr gentemot verksamhetsbudget. Intäkter Camp Gielas intäkter för boende har som ovan förklarats minskat, eftersom föregående års stora bokning av företaget Eltel Networks inte finns med i årets resultat. Företaget förlade sitt boende vid Gielas till en inkomst av närmare 3 tkr. På grund av brist på snö i november månad förlorade Camp Gielas uppskattningsvis 4 tkr på grund av träningslägrens avbokningar. Intäkterna har trots detta givit ett överskott gentemot intäktsbudget med 947 tkr. På grund av ökade verksamhetskostnader från egen budget, innebär detta att Camp Gielas gör en nettoförlust med 13 tkr. Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Camp Gielas lokalvård och fastighetsskötsel har under året genomfört utbildningar tillsammans med Fastighetskontorets personal. Den totala sjukdomsfrånvaron under år 28 vid Camp Gielas har varit,39 %.

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Framtiden Byggnationerna inom Arvidsjaur kommun gynnar boendet vid Camp Gielas. Ett omfattande och mycket gott samarbete inleddes med IFK Hockey för några år sedan. Järnvägsskolan har etablerat sig i Arvidsjaur. För Camp Gielas del är detta mycket lyckat, eftersom de har förlagt sin utbildning till anläggningen. Detta innebär att skolans elever bor vid campingplatsen under lågsäsong. Det planeras nya utbildningar vid Arvidsjaurs Flygplats och Camp Gielas förhoppning är att det finns elever som väljer att bo vid campingplatsen. Efter ett besök av SCR:s kontrollanter under sommaren har det beslutats att Camp Gielas år 29, blir en fyrstjärnig campingplats. Detta är naturligtvis mycket glädjande och även bra i marknadsföringssyfte. Det finns dock vissa åtgärder som måste genomföras för att Gielas ska förbli en camping med fyra stjärnor, eftersom SCR:s stjärnstatus och kraven på standard ökar årligen. Lågkonjunktur Den kommande lågkonjunkturen är ett stort orosmoln. Tyvärr kan vi redan i dagsläget se dess effekter. Continental Teves har tyvärr inför vintersäsongen år 29 redan minskat ner sin verksamhet i Arvidsjaur och avbokat stuglägenheter till ett värde av närmare 5 tkr. Camp Gielas Katarina Landstedt

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Bad Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid finns det en 5 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och förbereda sommar respektive vintersäsong. I Glommersträsk och Moskosel finns det en 16 meters simbassäng, barnpool, minigolf samt tillhörande fastighet för omklädning. Byarnas verksamhet är endast öppen under sommaren. Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga anläggningar. Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 35 allmänbad, 3 skolbad samt 7 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 135 besökare per år. Händelser av betydelse Simkunnighet Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 28 blev 95 %. Det är 57 elever av 6. Centrumbadet har tyvärr inte uppfyllt målet som är 1 %. År 27 var simkunnigheten 1 %. Statistik från Centrumbadet Allmänhetens bad besökare besökare Centrumbadet har haft en minskning av besökare under sommarmånaderna år 28 jämfört med föregående år. Detta antas bero på att sommaren inte erbjöd särskilt lockande badväder.

25 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Kvalitet Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 28. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: April Juli April Juli April Juli April Juli April Juli 27 4,29 April 26 4,23 April 28 4,54 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Övrig verksamhet samt händelser under 28 Centrumbadet har - under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 14 tal barn i varje grupp. - under vår och höst bedrivit babysim med 4 grupper per vecka och ett 1 tal bebisar i varje grupp. - under vår och höst bedrivit vattengympa med 2 pass per vecka med ett 2 tal deltagare. - arrangerat en drogfri examensfest, som besöktes av många barn och ungdomar samt uppskattningsvis lika många vuxna. - genomfört Cirkusskola i samarbete med Kulturen där ett 4 tal barn och ungdomar deltog. - arrangerat ett drogfritt vattendisco för årskurs 4 till 7. Fria bad för ungdomar har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem fri bad under vårterminen. 533 stycken fria bad har nyttjats. Detta motsvarar ett intäktsbortfall med 16 9 kronor. Dessutom har försäljningen av olika säsongskort minskat på grund av att barnen nyttjar fribaden. Kommunledningen har beslutat att ge fria bad till 67 stycken ungdomar som ingår i projektet Tobaksfri duo. Detta motsvarar ett intäktsbortfall med 2 1 kronor.

26 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 2 () Personal Personalkostnaderna vid Centrumbadet har ökat. Detta beror på ordinarie löneökningar för kommunals medlemmar, samt det extra lönepåslag som badpersonalen fick vid årets förhandling. Dessutom bokförs samtliga kostnader för extrapersonal under december månad på år 28. Tidigare har denna kostnad bokats på kommande år. Personalkostnaderna har överskridits med 61 tkr gentemot personalbudget. Verksamhet Drift och underhåll har ökade kostnader på grund av flera stora haverier. Centrumbadet har reparerat, den stora pumpen som driver hela utebassängen, doseringsanläggningarna och pumparna till både utebassängen och Äventyrsbadet samt bassängtäckningsfunktionen till utebassängen. Verksamhetskostnaderna har därför överskridits med 186 tkr gentemot verksamhetsbudget. Intäkter Intäktsbudgeten vid Centrumbadet är för hög. Tyvärr har verksamheten aldrig varit i närheten av att uppnå den tänkta budgeten. Dessutom ger de fria baden som utdelas ett underskott av intäkter. I Camp Gielas boende ingår det entrébiljett till Centrumbadet. I praktiken innebär detta, att Camp Gielas gäster som besöker Centrumbadet inte betalar någon entréavgift för att bada. Detta gör att de totala intäkterna vid Centrumbadet minskar något. Noteras bör att kommunens totala intäkter ökar, eftersom fri entré till Centrumbadet är en betydande konkurrensförmån för Arvidsjaur och Camp Gielas. Intäkter vid Centrumbadet är lägre än förra året på grund av fria bad och färre besökare. Centrumbadets intäkter har minskat med 242 tkr gentemot intäktsbudget. Personal Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med Camp Gielas. Under våren har badpersonalen genomfört en SRY utbildning inom lokalvård. Utbildningen har medfört att personalen är certifierade lokalvårdare. Den totala sjukdomsfrånvaron under vid Centrumbadet har under år 288 varit, % Framtiden Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till Centrumbadet. Centrumbadet Katarina Landstedt

27 Bilagor kostn23 kostn24 kostn25 kostn26 intäkt23 intäkt24 intäkt25 intäkt26 intäkt27 kostn27 kostn28 intäkt28 Tekniska exkl va och avfall 28, kostnader och intäkter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tekniska exkl va och avfall netto 28 exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Novermber December -1

28 Ledningsfunktionens netto i tkr exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Fastighetskontoret totala kostnader exkl kapitalkostnader Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

29 Fastighetskontoret intäkter exkl internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Fastighetskontoret netto exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

30 Gatu- och vattenkontorets totala kostnader exkl kapitalkostnader med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA 28 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novermb er Decemb er Gata VA Gata VA Gatu- och vattenkontorets intäkter med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA 28 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novermb er Decemb er Gata VA Gata VA

31 Gatu- och vattenkontorets netto exkl kapitalkostnader och internhyror med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novembe r Decemb er Gata VA Gata VA Kostnader vinterväghållning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ,5 589, ,5 1582,9 1743,4 1789,9 1822,9 1869,4 1915,8 1987,7 234, ,3 524, 676,6 845,9 993,5 1 41,4 1 88, , , , 1 365, 1 747, ,2 358,6 477,8 75,5 932,2 12,1 149,3 196, 1142,6 1192, 1259,3 1423, ,6 274,6 597, 958,1 1112,9 1159,8 126,5 1253,7 13, 135,4 1397,3 143,8

32 Park och anläggningar totala kostnader exkl kapitalkostnader Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Park och anläggningar intäkter exkl internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

33 Park och anläggningar netto i tkr exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Beläggning av Sveriges stugbyar år 28: Hela riket, Länet & Camp Gielas (SCB) % 4 Hela riket Länet Camp Gielas Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

34 Camp Gielas totala intäkter & nettoresultat år 25, 26, 27 & Tkr Intäkt 25 Intäkt 26 Intäkt 27 Intäkt 28 Netto 25 Netto 26 Netto 27 Netto 28 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Medelvärde av beläggningsgrad för stugboende vid hela länet & Camp Gielas (SCB) % 25 Länet Camp Giela År

35 Centrumbadets intäkter 23, 24, 25, 26, 27 & Tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Centrumbadets nettoresultat åren 23, 24, 25, 26, 27 & Tkr 15 Netto23 Netto 24 Netto 25 Netto 26 Netto 27 Netto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

36 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 8 Dnr 116/29 41 Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet. s verksamheter visar i bokslut ett underskott mot budget med 6,7 Mkr. För att komma till rätta med underskottet presenterar ordförande en lista över åtgärder; Översyn av sysselsättningsenheten Möjliga försäljningsobjekt Fastighetsenheten Samordning Grundskola- gymnasieskola Översyn av turistbyråns verksamhet El och ventilation fastigheter Bassängerna i byarna- utredning av ansvarsförhållanden vid överlåtelse till annan It-översyn licenskostnader, externa alternativ mm Alternativa lösningar för tekniska enhetens maskinpark Översyn av anläggningar s budgetutskott beslutar att överlämna listan till kommunchefen att inhämta jämförande statistik för kommunens fritids- och kulturverksamhet. Exp till Barbro Ternert Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2007-10-08 258 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00 17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-05-22 18 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-15.00.

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Fastighetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Konferensrummet, Roothvillan, 13,30-16,00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1 Plats och tid kl 08.00 10.15 Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer