Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson (s) JanÅge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Henning Åman (s), tjg ers Övriga närvarande Heikki Kairento, teknisk chef, 222 Christopher Granberg, rektor Ringelskolan, 223 Barbro Ternert, kommunchef Inga Sandström, sekreterare Utses att justera Britt-Inger Hedman och Lotta Åman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Britt-Inge Hedman Lotta Åman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ärendeförteckning Ks 221 Kommunchefens rapport Ks 222 Verksamhetsuppföljning Kommunens miljöarbete Ks 223 Information från Samrådsgruppen Projekt för unga i riskzonen Ks 224 Dnr 00378/ Översyn av kommunens totala köksfunktion Ks 225 Dnr 00285/ Remiss - Förslag till objekt för utförande år 2008 och inriktning för på det kommunala vägnätet Vägverket Ks 226 Dnr 00368/ Övervakningskameror inom skolområde Sandbackaskolan Ks 227 Dnr 00365/ Medfinansiering av samverkansprojekt mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för utveckling av handeln - Sparbanken Nord Ks 228 Dnr 00369/ Medfinansiering av EU-projekt Utbyggnad för flygkompetens Arvidsjaur Flygplats AB Ks 229 Dnr 00369/ Medfinansiering av EU-projekt Utbyggnad för tillväxt Arvidsjaur Flygplats AB Ks 230 Dnr 00540/ Beslut om försäljning av tomter Klockarberget 1 Ks 231 Dnr 00311/ Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Anders Fils forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ärendeförteckning forts. Ks 232 Dnr 00322/ Yttrande Rapport projekt Länskonstmuseum i Kiruna Ks 233 Dnr 379/ Mottagande av testamente Saga Bergstens dödsbo Ks 234 Dnr 00346/ Verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter Ks 235 Dnr 00374/ Delårsbokslut s verksamheter Ks 236 Dnr 00385/ Representant i styrgrupp CASTT (Center for Automotive System Technologies and Testing) Ks 237 Dnr 00069/ Samordnad fastighetsförvaltning Ks 238 Dnr 00441/ Upprustning av badplats/rastplats i Auktsjaur (Medborgarförslag) Ks 239 Dnr 00189/ Motion - Gratis utebad vid Centrumbadet Arvidsjaur Ks 240 Dnr 00361/ Treårsavtal flyktingmottagning mellan Arvidsjaurs kommun och Migrationsverket Ks 241 Dnr 00374/ Delårsbokslut Ks 242 Redovisning av meddelandeärenden och delegeringsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 221 Kommunchefens rapport Kommunchef Barbro Ternert informerar om följande; Anställning av fastighetschef Kriminalvårdsverket Årets budgetarbete beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 222 Verksamhetsuppföljning Kommunens miljöarbete Vid dagens sammanträde informerar Heikki Kairento, teknisk chef, om det miljöarbete kommunen bedriver. Kommunen jobbar efter Agenda 21. I Agenda 21 finns det 45 årliga mål som kommunen försöker uppnå. Tekniska kontoret gör en sammanställning varje år som tydliggör vilka mål som är åtgärdade och inte. Heikki anser att Agenda 21 som antogs 1998, bör revideras minst en gång per mandatperiod. beslutar att lägga informationen till handlingarna.. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 223 Information från Samrådsgruppen Projekt för unga i riskzonen I Arvidsjaur har det skapats en "samverkansgrupp". Gruppen har tagit fram ett program om vad som bör utvecklas i Arvidsjaurs kommun, som berör barn och ungdomar i "riskzonen": Christopher Granberg, rektor vid Ringelskolan berättar att projektet handlar i korta ordalag om att arbeta för tidig upptäckt, så kallad identifiering". av barn och ungdomar som löper stor risk att hamna på "glid" i samhället. Det handlar om att initiera vardagsnära insatser för familj, förskola och skola. Det handlar om att utveckla det förebyggande arbetet och vägleda de kommunala instanserna att sätta in åtgärder när problem identifierats. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 224 Dnr 00378/ Översyn av kommunens totala köksfunktion har beslutat att utreda kommunens totala köksfunktion. Utredaren har bl a föreslagit att alla kök samlas i en enhet under kommunstyrelsen. Förslaget har varit utsänt på remiss till socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden, som är positiva till förslaget. Information enligt MBL 19 har hållits Personal och organisationsutskottet har upprättat förslag till beslut; att organisera alla kök i en enhet under kommunstyrelsen från och med , att en enhetsledare anställs som får i uppdrag att skapa en effektiv och kvalitativ organisation att enhetsledaren tillika blir chef för Sandbackaskolans kök. beslutar att organisera alla kök i en enhet under kommunstyrelsen från och med , att en enhetsledare anställs som får i uppdrag att skapa en effektiv och kvalitativ organisation att enhetsledaren tillika blir chef för Sandbackaskolans kök. Exp till Berörda Alla fackförbund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Remiss - Förslag till objekt för utförande år 2008 och inriktning för på det kommunala vägnätet Vägverket Ks 225 Dnr 00285/ Vägverket önskar få förslag till objekt för utförande år 2008 och inriktning för på det kommunala vägnätet. Gatuchef Mårten Enoksson har upprättat förslag. beslutar./. att till Vägverket överlämna förslag till objekt på det kommunala vägnätet, enligt bilaga till detta protokoll. Exp till Vägverket Mårten Enoksson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Mårten Enoksson Vägverket Region Norr Box Luleå Direktval Förslag till objekt för utförande år 2008 och inriktning för på det kommunala vägnätet Med hänvisning till Vägverkets förfrågan daterad vill Arvidsjaurs kommun lämna nedanstående förslag till åtgärder under den angivna perioden. Objekten under resp. rubrik prioriteras i den ordningsföljd de är uppräknade. Trafiksäkerhets-, miljö- och bärighetsåtgärder inom Arvidsjaurs kommun. Höstigen inom Arvidsjaurs samhälle. Undergrunden är vattensjuk vilket leder till stora källyftningar, deformationer och undermineringar på vägoch gångbana. Höstigen är i behov av urgrävning, dränering och förstärkning av överbyggnad och eventuellt nytt dagvatten. Motiv till motivering: Stora deformationer som är svåra att åtgärda med ett bestående resultat. Risk finns för skada på fordon vid undermineringar som inte upptäcks i tid för åtgärd. Vissa infarter är svåra att köra in på med personbil p.g.a. stora källyftningar. Objektet finns med i kommunens investeringsplan men kräver stora resurser. Parkering inom kvarteret Lommen, Söder om Storgatan mellan Stationsgatan och Östra Skolgatan. Ytterligare förslag är under utredning. Motiv till motivering: Arvidsjaur tätort är i behov av fler parkeringar för att öka tillgängligheten till handel. Sommartid är det en hel del turister som passerar kommunen, många kommer från Norge och de passar på att stanna till i Arvidsjaur och handla billigt innan de åker vidare hem till Norge. I samband med Storgatans ombyggnad så kommer det att försvinna ett antal kantstensparkeringar som vi ska försöka ersätta. Jerry Johansson s ordförande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 226 Dnr 00368/ Övervakningskameror inom skolområde - Sandbackaskolan beslutade att tillstyrka ansökan om övervakningskamera vid Sandbackaskolan. Syftet med att sätta upp kameraövervakning var att förhindra inbrott och inbrottsförsök vid Sandbackaskolans datasal. Ny ansökan föreligger angående förstärkning av Sandbackaskolans övervakning med en kamera placerad vid utbildningsfordonens parkeringsplats för att förhindra dieselstölder och fordonsstölder. Förlängning av tidigare tillstånd är också aktuellt. Yttrande från kommunstyrelsen krävs för ansökningsförfarande hos Länsstyrelsen. beslutar att tillstyrka ansökan för övervakningskamera vid utbildningsfordonens parkeringsplats att tillstyrka förlängning av tidigare ansökan för övervakningskameror vid Sandbackaskolan Exp till Länsstyrelsen Lorens Hallnor Lars Hagnelius Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 227 Dnr 00365/ Medfinansiering av samverkansprojekt mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för utveckling av handeln - Sparbanken Nord Kenneth Eklund, utvecklingsenheten, har inlämnat skrivelse angående medfinansiering med totalt kronor under två år, av samverkans-projekt mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för utveckling av handeln. Sparbanken Nord har inom ramen för Samtal för Framtiden erbjudit Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner att delta i ett gemensamt utvecklingsprojekt där syftet är att öka attraktiviteten för turismen och besöksnäringen genom att stärka den lokala detaljhandeln i kommunens huvudorter. Projektet ska pågå under två år och omfattar handels yttre miljöer, eventgenomlysning, studieresor, samhällsplanering, samordning, kompetensutveckling, övergripande marknadsföring och ska genomföras av en projektledare i samarbete med den lokala handeln, fastighetsägare, övrigt näringsliv och kommunerna. Medfinansieringen för deltagande i projektet under 2 år är beräknad till 1,2 mkr och delas lika mellan de tre parterna. Ansökan ska sedan lämnas in till Mål 2 för att växla upp till 2,4 mkr. s arbetsutskott har upprättat förslag till beslut. Under överläggning vid dagens sammanträde yrkar Britt-Inger Hedman (v) att ärendet återremitteras, för komplettering av detaljerad budget. Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att till nästa kommunstyrelsesammanträde delge en detaljerad budget. beslutar Exp till Sparbanken Nord Arjeplogs kommun Utvecklingsenheten Ekonomi att att att att bevilja medfinansiering av samverkansprojekt mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner för utveckling av handel med totalt kronor under två år ( ). pengarna tas från kontot för EU-finansiering. årlig utvärdering av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november delges en detaljerad budget i ärendet. Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 228 Dnr 00369/ Medfinansiering av EUprojekt Utbyggnad för flygkompetens - Arvidsjaur Flygplats AB Arvidsjaur Flygplats AB ansöker om medfinansiering med kr under 2008 för EU-projektet Utbyggnad för flygkompetens för tiden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för den ökande trafiken samt för bedrivande av kommande utbildningar. Målet är att kunna möta de önskemål och krav som biltestnäringen, charterverksamheten och övrig besöksnäring ställer på kommunikationer i Arvidsjaur. På så sätt kan projektet väsentligt bidra till regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling. Projektet innebär också en utveckling och en förnyelse av utbildningssatsningarna inom flygsektorn för hela landet. beslutar att bevilja medfinansiering av Eu-projekt "Utbyggnad för flygkompetens" med kr för tiden att pengarna tas från kontot för omställningsarbetet. att utvärdering av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. Exp till Arvidsjaur Flygplats AB Utvecklingsenheten AKAB Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 229 Dnr 00369/ Medfinansiering av EUprojekt Utbyggnad för tillväxt Arvidsjaur - Flygplats AB Arvidsjaur Flygplats AB ansöker om medfinansiering med kr under för EU-projektet Utbyggnad för tillväxt för tiden Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för den ökande trafiken samt för bedrivande av kommande utbildningar. Målet är att kunna möta de önskemål och krav som biltestnäringen, charterverksamheten och övrig besöksnäring ställer på kommunikationer i Arvidsjaur. På så sätt kan projektet väsentligt bidra till regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling. beslutar att bevilja medfinansiering av Eu-projekt "Utbyggnad för tillväxt" med kr för tiden att pengarna tas från kontot för omställningsarbetet. att utvärdering av projektets utveckling och kostnader ska tillsändas kommunstyrelsen. Exp till Arvidsjaur Flygplats AB Utvecklingsenheten AKAB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 230 Dnr 00540/ Beslut om försäljning av tomter Klockarberget 1 beslutade att sälja tomter på Klockarberget. För att köparna av tomterna ska kunna erhålla lagfart hos Inskrivningsmyndigheten, krävs kommunstyrelsens beslut om försäljning för varje enskild tomtbeteckning. beslutar att till kommunstyrelsens ordförande Jerry Johansson och kommunchef Barbro Ternert delegera rätt att sälja följande tomter; Suppleanten 1-3 Föredraganden 1-5 Justeraren 1-5 Ledamoten 1-7 Ordföranden 3-6 Sammanträdet 4-5 Exp till Barbro Ternert Jerry T Johansson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 231 Dnr 00311/ Entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott Anders Fils Anders Fils (s) anhåller om entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. beslutade att valärendet tas upp till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde beslutar att bifalla Anders Fils (s) begärt entledigande som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. att utse Elisabeth Hällgren (s) som ordinarie ledamot och tillika vice ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. Exp till Anders Fils Elisabeth Hällgren Löner Jan Ask Nämndskansli Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 232 Dnr 00322/ Yttrande Rapport projekt Länskonstmuseum i Kiruna Projektledaren Florian Kynman har till styrgruppen för projektet länskonstmuseum i Kiruna överlämnat sin slutrapport. Styrgruppen har behandlat denna och beslutat att inhämta synpunkter från bl a Arvidsjaurs kommun. Styrgruppen önskar att remissinstanserna särskilt ska beakta följande; Organisationsuppbyggnad Finansiering Verksamhetsinnehåll Placering Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet; Kultur- och fritidsnämnden ser etableringen av konstmuseum i Kiruna mycket positivt och vill betona att arbetet bedrivs i hela länet samt att använda sig av den nya tekniken för att göra museet tillgängligt i hela länet. beslutar att Arvidsjaurs kommun är positiva till ett länskonstmuseum i Kiruna. att konstatera att finansiering av länskonstmuseet är en statligt angelägenhet och ska inte belasta länets kommuner. Exp till Kiruna kommun Norrbottens läns landsting Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 233 Dnr 00379/ Mottagande av testamente Saga Bergstens dödsbo Saga Bergsten, Arvidsjaur, avled 1 mars 2007, och efterlämnade ett testamente upprättat 13 mars 2001, med innebörden att Arvidsjaurs kommun som legat skulle erhålla kronor att användas antingen till utsmyckning av sessionssalen i kommunalhuset eller till utsmyckning av någon av kommunens parker. Bouppteckning är upprättad och testamentet är godkänt av samtliga dödsbodelägare. Boteckningen är inregistrerad Kommunen har att besluta om mottagande av legatet. beslutar att mottaga legatet. Exp till: Saga Bergstens dödsbo Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 234 Dnr 00346/ Verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter Kommunfullmäktige beslutade att fastställa övergripande mål Kommunfullmäktige uppmanar alla nämnder och styrelser att inkomma med verksamhetsmål för i samband med budget. Målen ska vara minst tre och högst fem för varje nämnd/styrelse. Tre områden ska prioriteras: Ökad inflyttning i åldersgrupperna år Tillkomsten av nya arbetstillfällen Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud beslutar./. att anta upprättade verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga till detta protokoll. Exp till Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter Mål för Sandbackaskolan Öka antalet ungdomar som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med skolmaten Öka antalet ungdomar som vill fullgöra sin gymnasieutbildning på hemorten. Öka ungdomar som får godkända betyg direkt efter avslutad kurs. Mål för utvecklingsenheten Ökad inflyttning med 10 % i åldersgruppen år 15 nya arbetstillfällen tillskapas årligen Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud Mål för sysselsättningsenheten 2008 Målet för kommunens sysselsättningsenhet skall under 2008 vara att: Verka för ökad sysselsättning inom Arvidsjaur kommun, främst för de som står en bit ifrån ordinarie arbetsmarknad Söka nya samarbetsformer med arbetsförmedlingen Utveckla internt samarbete med förvaltningarna Fortsatt sysselsätta personer i OSA (Offentligt Skyddade Arbeten) Organisera sommararbetande ungdomar Organisera praktikplatser inom kommunen Mål för tekniska enheten Inte minska antalet träd i Arvidsjaurs samhälle då träden bidrar starkt till samhällets skönhet. Leverera dricksvatten med noll fel vad gäller överskridande av gränsvärden vid bakteriologiska och kemiska analyser. Erbjuda ett attraktivt boende med bra service vid Camp Gielas samt erbjuda högkvalitativa attraktioner såsom äventyrsbad, golf, skidåkning och annat.

20 (2 (2) Mål för personal Under 2008 skall ett personalpolitiskt program tas fram. Syftet med detta program skall vara: Skapa en grund för fortsatt arbete med personaltjänsten. I programmet skall såväl chefer som medarbetare kunna finna grunder för de olika beslut som tas i personalfrågor. Programmet skall utformas så att uthållighet och långsiktighet är ledstjärnor Mål för information Informationen ska bidra till att skapa ett Varumärke för Arvidsjaurs kommun där medborgarna får kunskap och känner förtroende för de insatser kommunen gör. Externt skall all information syfta till att stärka kommunens varumärke. Mål för stödfunktionen 100 % nöjda kunder*, säkerhetsställs genom den årliga Web-enkäten från IT-enheten där snittpoängen per område minst ska vara en 8 av 9 möjliga. Samt att öka antalet poängsatta 9 or varje år fram till 2010 (mätning ska ske varje år andra tisdagen i oktober). 100 % nöjda kunder i stadsnätet, säkerhetsställs genom den årliga Webbenkäten från kommunens stadsnätsansvarig där snittpoängen per område minst ska vara en 8 av 9 möjliga. Samt att varje år öka antalet poängsatta 9ór fram till år 2010 (mätning ska ske varje år andra tisdagen i januari). * IT-enhetens kunder: kommunbolagen, kommunanställda samt elever från 6-års till högskolan. För elever mäts endast på gymnasie- och högskoleelever.

21 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 235 Dnr 00374/ Delårsbokslut s verksamheter./. Delårsrapport har upprättats för perioden för kommunstyrelsens verksamheter. beslutar att fastställa och överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige, enligt bilaga till protokollet. Exp till Kommunfullmäktige Justerandes sign AuB Ks Utdragsbestyrkande

22 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (45) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2007 Tekniska exkl va och avfall Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet Fastighetskontorets verksamhet har förlöpt planenligt. Vi har fortsatt med fjärrvärmekonverteringarna. VA- och avfallsverksamheterna har förlöpt planenligt och redovisas särskilt. Camp Gielas har haft en rekordsäsong med närmare 20 % fler gäster än ifjol vid samma tid. Parkverksamheten har förlöpt planenligt investeringsobjekten håller på att avslutas. Utvecklingen och införandet av vårt nya GIS-system, ett digitalt kartbaserat verksamhetsstöd, pågår och följer tänkt tidplan. Systemet används redan vid en del verksamheter på tekniska och miljö & bygg. Vi har även byggt ett digitalt arkiv för alla våra detaljplaner. Händelser av betydelse Den första byggnationen på det nyöppnade bostadsområdet Klockarberget har påbörjats. Ekonomi I enlighet med ny lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska verksamheter för sig. Den snörika vintern samt bristen på snötippar tär hårt på ekonomin. Kostnaden för snöröjning ligger på 600 tkr över motsvarande period ifjol. Tekniskas nettoram byggde på en avgiftshöjning inom VA-området. Denna höjning antogs icke av fullmäktige emedan nettoramen behölls. Detta innebär att tekniskas verksamhet är underfinansierad med 300 tkr. Denna budgetbalans återfinns under tekniskas ledningsfunktionsenhet. Gielas kommer tack vare sin rekordsäsong att gå ungefär 500 tkr bättre än budget. Totalt sett kommer tekniska att göra ett smärre underskott mot budget.

23 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Personal I likhet med de 6 senaste åren säljer vi en halv gatuingenjörstjänst till Arjeplogs kommun. Mårten Enoksson är ny enhetschef för VA/Gata sedan 15:e januari. Fastighetschefstjänsten innehas av tekniska chefen sedan ordinarie befattningshavare gick i pension maj Enhetschefer samt administrativ personal har deltagit i ett seminarium för att motverka stress. Seminariet anordnades av A-hälsan. Sjuktalen är mycket låga förutom hos städet där de är fortsatt ganska höga trots att vi jobbar hårt med städets arbetsmiljö. I april började vår nye planingenjör Cecilia Reinestam. Hon ska arbeta med plan och markfrågor samt GIS-utveckling och diverse utredningar. Hon är anställd till 50 % på tekniska förvaltningen och till 50 % på Miljö- och byggförvaltningen. Framtiden Vi arbetar med implementerandet av GIS i verksamheterna och kommer att ägna mycket energi åt det under det närmaste året. GIS kommer att effektivisera och förbättra kommunens arbete inom många verksamhetsområden. Heikki Kairento Teknisk chef

24 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Ledningsfunktionen Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Internhyror Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet Enheten har planerat, projekterat, upphandlat och genomfört investeringsarbeten. Vi har även arbetat intensivt med GIS-utvecklingen. Händelser av betydelse I april 2007 anställdes en planingenjör. Tjänsten är fördelad 50 % på ledningsfunktionen och 50 % på miljö, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Ekonomi Inom budgetramen 2007 för tekniska beräknades en taxehöjning på vatten och avlopp med 300 tkr. Detta antogs ej. Dessa intäkter på 300 tkr finns som budgetbalans under ledningsfunktionen och balanseras av inbesparing av delar av den budgeterade fastighetschefslönen. Heikki Kairento Teknisk chef

25 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Fastighet Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet Fastighetsförvaltningens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. Fjärrvärmekonverteringen på Åkerbäret är slutförd. Ny frysanläggning ishallen är installerad och idriftsatt, ny pelletsanläggning skolan Moskosel driftsätts under v 35. Alla lokaler och lägenheter är uthyrda utom delar i gamla brandstation, lägenheter i brandstation Moskosel samt en lägenhet/lokal på Länsmansgärdan. Energirådgivningsinsatser och deltagande i nätverksträffar har pågått under tertialen. Priset för el, elcertifikat samt skatt var i snitt för andra kvartalet år ,59 öre/kwh. Snittpriset andra kvartalet år ,46 öre/kwh. Under hösten befarar alla experter en kraftig höjning av elpriserna. För priserna tillkommer säkringsabonnemang och nätavgifter. Huvuddelen av planerat och löpande underhåll i verksamheten utförs under maj-oktober OVK besiktningarna belastar för första året driftbudgeten, besiktningskostnaden är på 98,0 tkr, dessutom tillkommer åtgärdskostnader. Tillgänglighet i byggnader budget 50,0 tkr belastar även den driftbudgeten för första gången i år. Nya tv antennutrustningar p g a digital tv är under utbyte och kostnaden beräknas till ca 100,0 tkr. Lagen om energideklarationer av byggnader börjar ta form och beräknas kosta mellan 2-5 kr/m2 och kommer även den att belasta driftbudgeten. Ovanstående tillkomna driftskostnader har gjort att planerat underhåll minimerats till ca 200,0 tkr dvs under 4 kr per m2. Sverige har gått ett steg längre än andra EU länder i synen på energideklarationer vilket innebär att dessa kan komma att kosta oss uppemot en miljon kr de närmaste två åren. För energideklarationer finns inga pengar budgeterade. Idéum har utökat sin städtjänst från 6% till 10%, i motsvarande grad har kommunförrådet minskat sin tjänst. Fritidsverksamheten på Kullen har krävt att lokalvården där har återupptagits f o m maj månad.

26 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Händelser av betydelse Vi har kvar Bergen Energi som elenergileverantör vilket gett oss lägre elpriser än om vi varit kvar i Vattenfalls avtal. Fjärrvärmepriset höjdes ¼-07 från 59 öre till 61,4 öre/kwh. Nytt långsiktigt hyresavtal har skrivits med Systembolaget vilka avser bygga om lokalen till självbetjäningsbutik. Ekonomi Utfallet följer i stort sett budget. Budgeterad fastighetschefstjänst är ej tillsatt varför personalbudgeten beräknas ge ett överskott. Städ en 50% sjukskriven har pensionerats f o m 1/6-07, dessa 50% har fördelats inom befintlig personal samt i vakanser. Personal Lokalvården har haft en halv dags seminarium med Kenneth Persson i ämnet positivt tänkande samt en halv dag i uppdatering av HLR där även fastighetsskötarna deltog. Lokalvården har dessutom haft en halv dags utbildning i ämnet stresshantering i A-hälsans regi. Tekniska kontorets chef tjänstgör även som fastighetschef. Framtiden Förhoppningsvis kommer kommunen att kunna anställa en fastighetschef vilken kan organisera och utveckla koncernens fastighetsverksamhet på ett effektivt sätt. Heikki Kairento Teknisk chef

27 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Gatuenheten Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet I denna uppföljning ligger inte Slamtömningen med i utfall och prognoser. Den ska särredovisas och ligger därför på affärsdrivande verksamheter. I budgetsiffrorna finns de dock med eftersom vi inte velat ändra dem. Vedgård Alla platser är inte uthyrda. Anslutning till fjärrvärme samt pelletseldning innebär minskad efterfrågan på vedplatser. Barmarksunderhåll Kompletteringsarbeten i samband med återställningen av bredband har utförts. GC-väg villavägen 59 ner mot parken beläggs del av. GC-väg vid ringelsjön kommer att grävas ur och dräneras där kallkälla trycker upp vatten genom överbyggnad. Plogskador och plogstoppar är åtgärdade. Vinterväghållning Kostnaderna för vinterväghållningen har varit högre än budgeterat. Under perioden har vi plogat 40 % mer än föregående år. Dessutom kom det rejält med snö under förvintern. Det har även fått konsekvenser på snötrasporter med lastbil som ökat med ca:300 kr därtill tillkommer lastning. Att transporterna ökat beror inte enbart på den stora snömängd som kommit i vinter utan även på mindre antal snötippar inom samhället och att de tippar som är kvar blivit fulla. Under 2000-talet har snömängderna varit relativt små medan ett antal snötippar försvunnit av olika anledningar. Resultatet av det har inte visats tidigare i samma omfattning som vid denna snörika vinter. Senaste tippen som försvunnit är där A-hem bygg sitt nya hyreshus. Det var den enda tipp inom det området vilket medfört en merkostnad på ca 50 i transporter och lastning. Snötippar vid byggyrkesområdet och Höstigen har förbättrats. Det saknas dock fortfarande tippar, särskilt på södra sidan om Storgatan. Offentlig renhållning. Det är mycket glaskross och skräp runt samhället efter varje helg.

28 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Offentlig belysning Belysning sköts och underhålls av Vattenfall Service Nord. Skrotbilskampanj. Kampanjen är avbruten sedan 1/6, men det finns fortfarande en hel del bilar ute som ännu inte hämtats. En ekonomisk justering kommer att ske när alla bilar är skrotade. Händelser av betydelse Till och med 2006 var redovisningen av gatuenheten och vattenenheten sammanslagna. Enligt ny lagstiftning skall VA-verksamhetens ekonomi särredovisas på ett tydligare sätt än hittills. Detta började att gälla från och med 1 januari 2007 och innebär i korthet att verksamheten i en allmän va-anläggning ska redovisas skild från annan verksamhet som huvudmannen driver och det ska framgå av redovisningen hur gemensamma kostnader för verksamheten har fördelats. Ekonomi Personal Budget beräknas att innehållas. Verksamhet Vi kommer inte att hålla budgeten p.g.a. vintern som varit. Beroende på hur kommande höst blir avgör med hur mycket budgeten överskrids. Enligt prognos kommer att backa ca: 700 tkr. Det är i huvudsak snöröjningen som står för förlusten, men reparationskostnader på 100tkr som egentligen skulle ligga på 2006 års resultat belastar detta år. Intäkter Vissa omfördelningar är borttagna vilket minskar intäkterna. Kostnaderna minskar i motsvarande grad. Personal Inom gatuverksamheten finns två traktorförare varav en har gått från provanställning till tillsvidareanställning. Framtiden Gatuunderhållet är eftersatt och det behövs mer medel framledes för att hålla gatubeståndet i ett acceptabelt skick. Vi avser utveckla drift- och underhållssystemen för att effektivisera verksamheterna. Mårten Enoksson Gatuchef

29 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Park och anläggningar Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet Park Verksamhetens bedrivs ej fullt ut under årets första del. Det är från och med maj till oktober som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställs under denna period. Under perioden är stora delar av årets föreningsbidrag till föreningarna utbetalda. Perioden som har varit består av löpande skötsel för drift av verksamheten som innefattas av enheten samt planering för kommande månader. De största intäkterna inkasseras månadsvis bland annat försäljning av skötsel och underhåll av grönytor till Arvidsjaurshem och kommunens fastigheter. Även ersättning från Arjeplogs kommun för tjänsteköp av en halvtids tjänstgöring av Arvidsjaurs kommun, parkenheten inkasseras månadsvis. Händelser av betydelse Park En ny lätt lastbil har inköpts för parkarbete. Föreningsdrivna anläggningar Nya avtal har tecknats för bland annat Arvidsjaurs hockey, IFK fotboll och Arvidsjaurs ryttarförening. Dessa avtal gäller från och med 1 januari Under hösten kommer en ny skidöverfart över järnvägen vid skidskyttestadion att anläggas. Ekonomi Personal Den lagda budget för personal beräknas att innehållas och kan ge ett överskott.

30 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Verksamhet Verksamhetskostnaderna tom augusti består i stort av utbetalda föreningsbidrag samt lite drift- och underhållskostnader. Budget för verksamheten innefattar ej oförutsedda kostnader. Så vida inga sådana oförutsedda kostnader tillkommer under kommande period så beräknas budget för verksamheten att innehållas, kan eventuellt ge ett underskott på grund av oförutsedda projekt såsom skidöverfarten vid järnvägen. Intäkter Intäkterna följer budget. Intäkt för försäljning av skog kommer under följande period av året. Intäkterna totalt beräknas bli ca 130 tkr mer än budget på grund av skogsavverkning. Personal Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till oktober och under denna period har åtta säsongsarbetare anställts i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. Enhetschefen arbetar halvtid i Arjeplogs kommuns under tekniska. Framtiden Att i fortsättningen ha välskötta parker och rekreationsområden till nytta för kommunmedborgarna och turismen. Att idrottsföreningarna ges förutsättningar att bedriva sina ungdomsverksamhet för deras hälsa och utveckling. I samband med Storgatans ombyggnad 2008 kommer även allmän uppsnyggning av samhället att genomföras. Leif Ståhl Parkenheten

31 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Camp Gielas Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Vintergolf, Prästberget, Vittjåkk och Skoterleder. Camp Gielas har under det första tertialet haft ett mycket gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Dessa föreningar respektive entreprenör har skött sina åtaganden på ett bra sätt. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonser där inriktningen har varit till turister, främst till den norska marknaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Händelser av betydelse Försäljningen av liftkort har under 2006/2007 års säsong ökat med cirka 13 % jämfört med föregående säsong. År 2007 har Prästberget varit extraöppet under sport- och påsklov. Det har blivit en kostnad för kommunen med cirka kr. Öppethållandet har dock givit mycket positiv respons både från turister och kommuninnevånare. IFK Alpina har minskat sitt medlemsantal med 8 % jämfört med föregående år. Föreningen har haft mindre aktiva åkare under denna säsong. Tillväxten ser dock positiv ut inför hösten och fler juniorer förväntas att börja tävla.

32 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Under årets första och andra tertial har Camp Gielas intäkter ökat mycket jämfört med samma period år Camp Gielas har haft betydligt fler besökande gäster som har nyttjat campingplatsens stuglägenheter och husvagnsplatser. De totala intäkterna vid Camp Gielas har under 2007 års första och andra tertial ökat med hela 21 % jämfört med samma period år 2006, trots att fjolåret var ett rekordår. Försvarsmaktens Fallskärmsjägare har även detta år haft vinterutbildning i Arvidsjaur. Camp Gielas största kunder inom biltestverksamheten, BMW, började sin säsong redan tidigt i januari under år Scania Lastvagnar har utvidgat i Arvidsjaurregionen och de har glädjande nog haft sitt boende vid Camp Gielas. Förtaget Eltel Networks har under juni och juli månader arbetat med att byta ut Arvidsjaurs och Arjeplogs elmätare. De förlade mycket glädjande både sitt boende och sin kontorsverksamhet vid Camp Gielas. Sommaren har erbjudit fina turistströmmar från Norge. Även affärskedjan Dollarstores etablering har säkerligen haft en viss dragningskraft, när det gäller boende vid campingplatsen. Allt detta har resulterat i att Camp Gielas har haft mycket bra beläggning i stuglägenheterna under sommarens månader. Under augusti månad har Camp Gielas glädjande haft två träningsläger inom idrotten simning. De har förlagt sitt boende vid Camp Gielas och haft sin träningsverksamhet vid Centrumbadet. Intäkter från uthyrning av stuglägenheter har under 2006 års första och andra tertial ökat med cirka 14 % jämfört med samma period föregående år. Camp Gielas husvagnscamping har under våren besökts av turister från kustregionen och av många som arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Under sommarmånaderna har Gielas husvagnsparkering i det närmaste varit fullsatt varje dag. Intäkter från uthyrning av husvagnsplatser har under 2007 års första och andra tertial ökat med cirka 39 % jämfört med samma period föregående år, trots att fjolåret var ett rekordår. Statistik från Camp Gielas Camp Gielas har under sommaren 2007 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 2004: 4,5 Vinter 2006: 4,1 Sommar 2005: 4,3 Vinter 2007: 4,4 Sommar 2006: 4,4 Sommar 2007: 4,4 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är mer än 20 år gamla.

33 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Januari till augusti 2007 Januari till augusti 2006 Antal gästnätter i stugor: Antal belagda stugor: Antal gästnätter i camping: Antal belagda campingplatser: Ekonomi Personal Personalkostnaderna har minskat minimalt jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att årets löneökning inte har bokförts, samt att personalens semesterersättning under år 2007 bokförs som en kostnad varje månad. Personalkostnaderna har minskat med 19 tkr jämför med samma period föregående år. Verksamhet Verksamhetskostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Det har under våren år 2007 varit ett stort haveri i en av anläggningens pistmaskiner. Reparationskostnader för detta blev cirka tkr. Eftersom beläggningen har varit högre än normalt har även kostnader för elektricitet, varuinköp och sophantering ökat med cirka 148 tkr. Verksamhetskostnaderna har totalt ökat med 248 tkr jämfört med samma period föregående år. Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan förklarats ökat, eftersom fler gäster har nyttjat boende vid campingplatsen. Intäkterna har glädjande nog totalt ökat med drygt 1 miljon kronor jämfört med samma period föregående år. Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Glädjande nog har ingen personal vid Camp Gielas varit sjukskriven under årets första och andra tertial. Under år 2007 har Camp Gielas fastighetsskötare genomfört en utbildning i hjullastare och godshantering. Framtiden Byggnationerna inom Arvidsjaur kommun gynnar boendet vid Camp Gielas. Ett omfattande och mycket gott samarbete inleddes med IFK Hockey för några år sedan. IFK Hockey har i skrivande stund påbörjat sin träningslägerverksamhet vid Camp Gielas för hösten år Under hösten har även träningsläger inom andra idrotter som exempelvis volleyboll, basket och innebandy bokat stuglägenheter och sporthall vid Camp Gielas. Det är mycket glädjande, eftersom det är låg beläggning i stugbyn under den perioden. Vår förhoppning är naturligtvis att det blir tidig vinter, så att skidföreningarna förlägger sina träningsläger vid Camp Gielas. Vi satsar även på att få alpina träningsläger i november och december.

34 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Järnvägsskolan har etablerat sig i Arvidsjaur. För Camp Gielas del är detta mycket lyckat, eftersom de har förlagt sin utbildning till anläggningen. Under hösten kommer skolan att genomföra fler kurser. Camp Gielas arbetar just nu med att installera Internetbokning till stuglägenheter och husvagnsplatser. Vårt mål är också att vi under årets säsong, ska kunna använda oss av SMS teknik för att meddela alla brukare och turister, om vår skidspårstatus via kommunens hemsida. Vår förhoppning är att vi får bredband installerat i stugorna och trådlöst Internet till husvagnsparkeringen, eftersom det är ett krav från våra gäster. Ett orosmoln finns dock som Arvidsjaur troligen berörs av år Camp Gielas största kund BMW, kommer att flytta sin verksamhet till Arjeplog. Vi hoppas dock att Camp Gielas kan få nya kundgrupper inom testverksamhet för att kompensera förlusten av BMW. I totala intäkter är det troligen cirka 500 tkr som går förlorade i och med BMW:s flytt. Prognos Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas. Det har varit en stor reparation av Camp Gielas pistmaskin under våren, samt ökade elkostnader. Eftersom beläggningen har varit högre än normalt har även kostnader för varuinköp och sophantering ökat. Vi prognostiserar därför ett överskridande av verksamhetsbudget med cirka 400 tkr. Camp Gielas intäkter har under årets första och andra tertial ökat otroligt bra. Vi prognostiserar därför ett överskott mot intäktsbudget med cirka 900 tkr. Nettoresultatet bör därför bli cirka 0,5 miljoner bättre än budget. Katarina Landstedt

35 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Bad Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Summa intäkter Netto Periodens resultat Verksamhet I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid finns det en 50 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och förbereda inför sommar respektive vintersäsong. I Glommersträsk och Moskosel finns det en 16 meters simbassäng, barnpool, minigolf samt tillhörande fastighet för omklädning. Byarnas verksamhet är endast öppen under sommaren. Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga anläggningar. Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis allmänbad, skolbad samt besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka besökare per år. Händelser av betydelse Simkunnighet Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 2007 blev glädjande 100 %. Det är 57 elever av 57. Centrumbadet har uppfyllt målet som är 100 %. År 2006 var simkunnigheten 100 %.

36 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Statistik från Centrumbadet Januari till augusti 2007 Januari till augusti 2006 Allmänhetens bad: besökare besökare Centumbadet har haft mindre besökare under sommarmånaderna år 2007 jämfört med föregående år. Detta antas bero på att sommaren år 2006 erbjöd varmare och soligare badväder. Kvalitet Centrumbadet har genomfört en kundenkät under juli månad år I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: April Juli April Juli April Juli April Juli April Juli ,29 April ,23 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Övrig verksamhet samt händelser under 2007 Centrumbadet har - under våren bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 14 tal barn i varje grupp. - under våren bedrivit babysim med 4 grupper per vecka och ett 10 tal bebisar i varje grupp. - under våren bedrivit vattengympa med 2 pass per vecka med ett 20 tal deltagare. - arrangerat ett drogfritt Vattendisco för årskurs 4 till 7. - arrangerat en drogfri examensfest, som besöktes av många barn och ungdomar samt uppskattningsvis lika många vuxna. - genomfört circusskola i samarbete med kulturen där ett 40 tal barn och ungdomar deltog. - anordnat två träningsläger i simning för norska och svenska ungdomar. Ekonomi Personal Personalkostnaderna vid Centrumbadet har ökat. Detta beror på löneökningar samt att personalens semesterersättning under år 2007 bokförs som en kostnad varje månad. Personalkostnaderna har ökat med 113 tkr jämför med samma period föregående år.

37 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Verksamhet Drift och underhåll har i stort sett löpt normalt med en minskning av kostnader. Verksamhetskostnaderna har minskat med 84 tkr jämfört med samma period föregående år. Intäkter I Camp Gielas boende ingår det entrébiljett till Centrumbadet. I praktiken innebär detta, att Camp Gielas gäster som besöker Centrumbadet inte betalar någon entréavgift för att bada. Detta gör att de totala intäkterna vid Centrumbadet minskar något. Noteras bör att kommunens totala intäkter ökar, eftersom fri entré till Centrumbadet är en betydande konkurrensförmån för Arvidsjaur och Camp Gielas. Centrumbadets intäkter är något lägre än samma period förra året. Intäkterna har minskat med 57 tkr jämfört med samma period föregående år. Personal Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med Camp Gielas. Under år 2007 har Centrumbadet haft totalt 17 dagar korttids-sjukfrånvaro. Detta beror främst på att en av badmästarna har haft en fotledsfraktur under sommaren. Diverse verksamhetsanpassade utbildningar har genomförts under årets första och andra tertial. Framtiden Det skulle behövas en ny attraktion för att behålla och locka nya besökare till Centrumbadet. Prognos Vi bedömer att personal och verksamhetsbudget kommer att innehållas. Centrumbadets intäktsbudget är hög. Med tanke på intäkterna under 2007 års första och andra tertial siar vi en intäktsminskning med cirka 130 tkr mot intäktsbudget. Katarina Landstedt

38 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (45) Va enheten Tkr Redovisat Budget 2007 Redovisat Prognos för helår 2007 Redovisat för 2006 Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Summa intäkter Netto Periodens resultat Slamtömning Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Summa intäkter Netto Verksamhet Vattenförsörjning och avloppsrening. Andra tertialet har varit lite svajigt med sinade brunnar och vattenläckor. Stopp pga. sedimentering i avloppsledningar tenderar att öka. Möjlig effekt av att allt flera väljer vattenmätare och blir alltför sparsamma med vattnet. Händelser av betydelse Uppvärmningsalternativ till reningsverket i Arvidsjaur utreds. Som det ser ut kommer vi att installera en värmepumpanläggning i reningsverket till en kostnad på och en pay-off tid på ca: 6-7 år. Vattenproduktionen i Moskosel har mer än halverats efter rep av vattenläckor. Det är dock fortfarande stora inläckage på spillvattenledningarna. Hedbergs lilla vattenverk kommer att plockas bort eftersom brunnen sinat. Ny ledning kommer att grävas från det stora vattenverket.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad s budgetutskott - delegering 29-3-3 6 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.-16.4. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-12-15 363 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Lotta Åman (s) Tom Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-12-09 42 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.10. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-04-21 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande Mats Åhman Britt-Inger Hedman Kristina Bäckström

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2008-06-03 16 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-18.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-05-26 13 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-11.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer