Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Rapport från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågors delegation till sätet för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-lisa) i Tallinn, den april Rapport från besöket Detta delegationsbesök var det första besöket på byrån sedan denna inledde sin verksamhet den 1 december Besöket genomfördes i enlighet med bestämmelserna om delegationsbesök på byråer, enligt vilka en delegation med högst tre ledamöter vartannat år och utöver den vanliga delegationskvoten får besöka en byrå som faller under ett utskotts ansvarsområde. Programmet fokuserade på frågor av relevans för Europaparlamentet, det vill säga byråns verksamhet, inbegripet det nuvarande och det kommande arbetsprogrammet, samt byråns förvaltning och budget. Eftersom byrån nyligen inledde sin verksamhet diskuterades även praktiska frågor rörande inrättandet av byrån. Dessutom hölls möten med de behöriga estniska ministrarna. 2. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa Byrån inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Byråns huvuduppgift är att ansvara för den operativa förvaltningen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac (artikel 1.2). I framtiden kan byrån också komma att få ansvar för att utveckla och driva andra storskaliga it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa om detta föreskrivs i relevanta lagstiftningsinstrument (artikel 1.3). Detta skulle till exempel kunna omfatta programmet för registrerade resenärer och systemet för in- och utresa. DV\ doc PE v01-00

2 Enligt byråns inrättandeförordning är byråns säte förlagt till Tallinn, Estland (artikel 10.4). I förordningen anges också att utvecklingen och den operativa förvaltningen av systemen utförs i Strasbourg och att en backup-enhet ska inrättas i Sankt Johann im Pongau, Österrike (artikel 10.4 andra och tredje stycket). 3. Möten med eu-lisa Delegationsbesöket inleddes med att delegationsmedlemmarna, Coelho och Luhan, välkomnades av den verkställande direktören Garkov och hans förvaltningsgrupp i eu- LISA:s lokaler. Under påföljande dag fortsatte man att föra diskussioner utifrån redogörelser för arbetsprogrammet för 2013, års budget, personalsituationen och prioriteringarna i utkastet till arbetsprogram för Delegationsbesöket avslutades med reflektioner kring det framtida samarbetet mellan byrån och LIBE och med ett besök i byråns lokaler. Under middagen och lunchen gavs tillfälle till informella samtal. Inrättandet av byrån Vid tidpunkten för delegationens besök hade byrån en personalstyrka bestående av 15 personer i Tallinn och 67 personer på backup-enheten i Strasbourg. Från början ägnade man särskild uppmärksamhet åt att definiera byråns uppdrag, vision och värden vilka skulle särskilja byrån från privata företag som i teorin också skulle kunna få ansvaret för den operativa förvaltningen av sådana it-system. Byrån har fastställt att den fortlöpande ska ge medlemsstaterna ett mervärde genom att med hjälp av teknik stödja deras arbete för ett säkrare Europa. Byråns vision är att tillhandahålla effektiva it-tjänster och it-lösningar av hög kvalitet, att vinna användarnas förtroende och växa som ett kompetenscentrum. Byråns värden är teamwork, spetskompetens, kontinuitet, ansvarsskyldighet och öppenhet. Fyra prioriteringar fastställs i arbetsprogrammet för För det första att utföra huvuduppgifterna: Sedan i januari driver byrån VIS fullt ut, den 9 maj tog man över ansvaret för SIS II och i mitten av maj tog man över ansvaret för Eurodac, som i juni kommer att tas över av backup-enheten i Strasbourg. För det andra att börja bygga en modern och effektiv organisation: Här måste mycket arbete läggas på praktiska frågor vid de olika sätena och i synnerhet på rekrytering av personal. Den 22 maj 2013 planerar byrån att bli ekonomiskt oberoende av kommissionen. För det tredje att lägga grunden för ett kompetenscentrum: Detta arbete avser framför allt styrningsramar, servicenivåavtal, säkerhetsramar och rapportering. För det fjärde att skapa och utveckla förbindelser med partner: Förbindelser har upprättats med andra byråer, särskilt Europol, Frontex, Easo, Enisa, Cepol och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Förbindelser har PE v /9 DV\ doc

3 också utvecklats med EU-institutionerna och medlemsstaternas regeringar, framför allt med dem som är värdar för byråns säten. Man håller för närvarande på att utarbeta avtal med Estland, Frankrike och Österrike, med endast ett fåtal frågor kvar att lösa. Byrån försöker i synnerhet att trygga gynnsamma villkor för sin personal och att åtminstone till viss del kompensera personalen för den ofördelaktiga koefficienten för Estland, som är 77,8 procent av de 100 procent som gäller i Bryssel. Den försöker även att åstadkomma budgetbesparingar. Byrån betalar till exempel inte någon hyra för sina lokaler i Tallinn, och även backup-enheten i Strasbourg tillhandahålls utan kostnad. Det är bara Österrike som tar ut hyra för backup-enheten där. Budgeten I budgeten för 2012 förutsågs utgifter på totalt euro, av vilka euro genomfördes. Anledningen till att utgifterna blev lägre än planerat angavs vara de besparingar som gjordes tack vare att man inte behövde betala hyra för lokalerna i Tallinn och lägre rekryteringskostnader än beräknat. Av utgifterna gick 31 procent till personal, 21 procent till infrastruktur och driftskostnader och 37 procent till driftskostnader. För 2013 uppgår byråns budget till 41 miljoner euro, och av dessa kommer den andel som avser driftskostnader att vara större än den var För 2014 såg byrån själv till att kommissionens ursprungliga förslag på 87 miljoner euro minskades till 82,5 miljoner euro, ett belopp som dock verkligen ansågs vara nödvändigt. Denna budget grundar sig på en personalstyrka på 120 personer och inkluderar större investeringar i systemen och kostnader för en omstrukturering av enheten i Strasbourg (vilka beräknas uppgå till 19 miljoner euro). Personalsituationen Rekryteringen av personal är för närvarande en av de viktigaste uppgifterna och hittills har rekryteringsmålen uppnåtts. Emellertid har man stött på vissa problem, särskilt vad gäller den relativt låga koefficienten för Estland ett flertal utvalda kandidater har inte accepterat byråns anställningserbjudande. Ett annat problem är den relativt låga lönegraden för vissa tjänster. I vissa fall har man därför beslutat att ändra tjänsteförteckningen och uppgradera vissa tjänster, en åtgärd som anses vara nödvändig för att locka tillräckligt kvalificerade kandidater. Byrån kommer att försöka att rekrytera nationella experter som lånats ut av medlemsstaterna. Utkast till arbetsprogram för 2014 Utöver att upprätthålla en stabil verksamhet inom SIS II, VIS och Eurodac planerar man en rad utvecklingsåtgärder, bland annat att bygga ut VIS så att det omfattar hela världen och att genomföra de förändringar av Eurodac som nämns i den omarbetade versionen av Eurodac-förordningen. DV\ doc 3/9 PE v01-00

4 4. Möten med de estniska myndigheterna Delegationen hade ett middagsmöte med den estniska inrikesministern Ken-Marti Vaher och fick en genomgång av de estniska e-förvaltningslösningarna. Ledamöterna informerades om det estniska elektroniska id-kortet och om hur det kan användas, till exempel för elektroniska signaturer, val, banktjänster, skattedeklarationer, läkarrecept, registrering av nyfödda barn etc. I dag har nästan hela den estniska befolkningen ett sådant elektroniskt id-kort och dess användning utökas ständigt. Sedan systemet infördes har exempelvis antalet e-väljare stigit till 24,3 procent och cirka 100 miljoner elektroniska signaturer har lämnats. En annan genomgång fokuserade på myndigheternas utbyte av handlingar som uteslutande sker elektroniskt. Ledamöterna träffade också justitieminister Hanno Pevkur och generaldirektören för dataskyddsmyndigheten, Viljar Peep. Huvudfrågan under detta möte var dataskyddspaketet. I Estland är man mån om att hitta den rätta balansen mellan dataskyddet, å ena sidan, och näringsfriheten och öppenheten, å andra sidan. Andra frågor som diskuterades var den europeiska utredningsordern, it-brottslighet och de nationella dataskyddsmyndigheternas erfarenheter vad gäller övervakning av de stora europeiska it-systemen. Slutsatser 1. Ledamöterna drar slutsatsen att it-systemen inom området med frihet, säkerhet och rättvisa är i goda händer och att beslutet att i enlighet med parlamentets begäran inrätta en byrå för den operativa förvaltningen av dessa system var ett bra beslut. 2. Ledamöterna konstaterar att byråns personal har arbetat hårt och uppnått mycket på kort tid sedan verksamheten inleddes. 3. Ledamöterna välkomnar den estniska regeringens stöd till byrån, och uppmanar inte bara Estland utan även Frankrike och Österrike att fortsätta att ge maximalt stöd till byrån och därigenom till driften av dessa viktiga it-system. Ledamöterna uppmanar i synnerhet Österrike att tillhandahålla personal för backup-enheten. 4. Ledamöterna konstaterar att man haft svårt att rekrytera personal på grund av den ofördelaktiga koefficienten för Estland. 5. Ledamöterna uppmanar byrån att vidmakthålla nära förbindelser med medlemsstaterna som grundar sig på ömsesidigt förtroende, och uppmanar även byrån att fullgöra sina huvuduppgifter vad gäller den operativa förvaltningen av it-systemen enligt högsta möjliga yrkesstandard och med full respekt för det tillämpliga regelverket. 6. Ledamöterna uppmanar byrån att utnyttja erfarenheterna hos de nationella experter som utsetts till den rådgivande gruppen, särskilt i fråga om SIS II. PE v /9 DV\ doc

5 7. Ledamöterna beklagar att kommissionen inte inledde en ordentlig informationskampanj i samband med att SIS II togs i bruk, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 19 i SIS II-förordningen. 8. Ledamöterna ser fram emot ett nära samarbete med byrån och är redo att i möjligaste mån bistå byrån vid eventuella problem. 9. Ledamöterna tackar byråns personal för det mycket professionella och varma välkomnande som delegationen fick. Bilaga Program Deltagarlista DV\ doc 5/9 PE v01-00

6 European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Delegation to the eu-lisa Headquarters Tallinn April 2013 Final Programme ( ) Suggested flight from Brussels to Tallinn: Monday, 29 April 2013 SN4203 BRUSSELS-TALLINN Transfer 1 to the hotel 2 and check-in Welcome meeting in eu-lisa 3 : - EP delegation, Mr Garkov, Mrs Pukonen Transfer to the Ministry of the Interior Presentation of the Estonian internal security IT systems (Ministry of the Interior). - EP delegation Transfer to the hotel and free time 1 Transfers between the venues are kindly provided by the Ministry of the Interior 2 Radisson SAS, Rävala pst 3, Tallinn, 3 EU House, Rävala pst 4, Tallinn 4 Ministry of the Interior, Pikk 61, Tallinn PE v /9 DV\ doc

7 19.00 Dinner with the Minister of the Interior, Ken Marti Vaher and the Executive Director of eu-lisa, Krum Garkov 5 - EP delegation, Ministry of the Interior delegation, Mr Garkov, Mrs Pukonen Tuesday, 30 April Meeting at the lobby of the hotel and transfer to the Ministry of Justice Meeting with the Minister of Justice, Deputy Secretary General of the Ministry of Justice and the Director General of the Data Protection Authority - EP delegation, Mrs Pukonen Transfer to eu-lisa Meeting in eu-lisa - EP delegation, Mr Garkov, Mrs Pukonen, Mr Zampaglione, Ms Poom The first session will take stock of the eu-lisa's activities, i.e. presentation of work Programmes for 2013 and of 2014 The second session will elaborate further on the budget execution, staff recruitment and other aspects of the current functioning of eu-lisa After the meeting: Joint photo session with eu-lisa staff Lunch hosted by the Executive Director, Krum Garkov, in Restaurant Alter Ego 7 - EP delegation, Mr Garkov, Mrs Pukonen, Mr Zampaglione Wrap up of the meeting in eu-lisa to discuss future perspectives for the cooperation between eu-lisa and the LIBE Committee - EP delegation, Mr Garkov, Mrs Pukonen, Ave Poom Transfer to the airport 5 Restaurant Chedi, Sulevimägi 1, Tallinn 6 Tõnismäe 5, Tallinn 7 Alter Ego, Roseni 8, Tallinn (walking distance) DV\ doc 7/9 PE v01-00

8 Individual Return on 30 April Suggested flight from Tallinn to Brussels: SN4202 TALLINN-BRUSSELS * * * PE v /9 DV\ doc

9 Europaparlamentet Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Delegation till eu-lisa:s säte i Tallinn, den april 2013 DELTAGARLISTA EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER Namn Grupp 8 Ledamot/ Suppleant Land 1. Carlos Coelho PPE Ledamot PT 2. Petru Constantin Luhan PPE Suppleant RO PERSONAL FRÅN DE POLITISKA GRUPPERNA Namn 3. Andris Petersons PPE Grupp PERSONAL FRÅN EUROPAPARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT 4. Katrin Huber Handläggare 8 PPE Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) DV\ doc 9/9 PE v01-00

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING...

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING... Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Arbetsprogram 2013 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1. Strategiska mål... 4 1.2. Grundläggande verksamhetsmål...

Läs mer

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Ny utveckling SIS II... 6 2.1. Migreringen från

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.1.2015 ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Tänk framåt En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Small text MHE-SME? 1 Innehåll 1. EU:s institutioner...2 Europeiska rådet...

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer