EUROPAPARLAMENTET Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ARBETSDOKUMENT om ändringen av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Medföredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon DT\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 1. Inledning Detta arbetsdokument tar upp de övergripande delarna av paketet om smarta gränser. Det inleds med en översikt av det arbete som gjordes under den förra valperioden, vilket ledde fram till en begäran om och därefter till förberedandet av ytterligare en teknisk studie (del I). Därefter presenteras de resultat som studien har kommit fram till avseende övergripande delar (struktur och kostnader) (del II). Del III sammanfattar vägen framåt. 2. Arbetet under den förra valperioden a) Diskussion om lagstiftningsförslagen I februari 2013 lade kommissionen fram de lagstiftningsförslag som tillsammans utgör paketet om smarta gränser: 1) förslaget om inrättande av ett system för in- och utresa (COM)2013)0095) som har till syfte att registrera tid och plats för in- och utresa för tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna, beräkna längden på deras vistelse och generera en varning när den tillåtna vistelsetiden löper ut; 2) förslaget om inrättande av ett program för registrerade resenärer (COM(2013)0097) som skulle göra det möjligt för vissa grupper av resenärer som reser ofta (affärsresenärer, familjemedlemmar etc.) från tredjeländer att resa in i unionen, förutsatt att de genomgått förhandskontroller, med hjälp av förenklade gränskontroller, bl.a. vid automatiska spärrar; 3) ett förslag om ändring av kodexen om Schengengränserna vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer vid gränsen (COM(2013)0096). Utskottet hade utsett Renate Sommer (EPP, DE) till föredragande för systemet för in- och utresa (nedan kallat EES) och Ioan Enciu (S&D, RO) till föredragande för programmet för registrerade resenärer (nedan kallat RTP). Båda utsågs till medföredragande för förslaget om ändring av kodexen om Schengengränserna. Förslagen presenterades vid utfrågningen Schengen/Border Management: state of play and further developments som ägde rum den 20 och 21 mars Under denna utfrågning presenterades även den studie som beställts av LIBE-utskottet, Evaluating current and forthcoming proposals on JHA databases and a smart borders system at EU external borders. 2 Den 17 september 2013 hölls en diskussion i LIBE-utskottet där föredragandena presenterade sina arbetsdokument 3, och Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen redogjorde för sina yttranden. 4 1 Program med länkar till underliggande dokument: df on_en.pdf nion206_en.pdf PE v /6 DT\ doc

3 Den 9 oktober 2013 skrev AFET-utskottets ordförande till LIBE-utskottets ordförande och påpekade att fingeravtryck kan leda till att gränspassagerna tar längre tid och uppmärksammade eventuella effekter på förbindelserna med tredjeländer. I oktober 2013 publicerades ytterligare en studie, The Commission s legislative proposals on Smart borders: their feasibility and costs, som beställts av LIBE-utskottet. 1 b) Begäran om ytterligare en teknisk studie Föredragandena föreslog att man skulle beställa ytterligare en studie, mot bakgrund av de allt oftare ställda frågorna om bl.a. förslagens tekniska genomförbarhet, systemens kostnad, effekterna vid gränsen, liksom även proportionalitet och påverkan på de grundläggande rättigheterna. Samtidigt som dessa frågor diskuterades i parlamentet började kommissionens enheter att undersöka ett liknande alternativ, och diskussioner om detta inleddes mellan kommissionens enheter och föredragandena/skuggföredragandena. Föredragandena och skuggföredragandena ansåg att studien borde analysera flera alternativ för var och en av följande frågor: kostnader, påverkan på grundläggande rättigheter (inbegripet uppgiftsskydd), teknisk genomförbarhet, praktiska följder vid gränsen (inbegripet vänte- och handläggningstider), kapacitet att hantera identifierade problem samt proportionalitet. De alternativ de föreslog att man skulle titta närmare på var följande: 1) Ingen åtgärd (status quo). 2) Icke-tekniska lösningar : ändring av kodexen om Schengengränserna för att skapa utrymme för ytterligare differentiering mellan resenärer (t.ex. endast en minimikontroll av innehavare av visering för flera inresor). 3) Förenklat resande för unionsmedborgare genom installeringen av fler automatiska in- och utresekontrollspärrar. 4) Tillägg till VIS av en inrese-/utresefunktion a) för tredjelandsmedborgare som omfattas av viseringskrav, b) för samtliga tredjelandsmedborgare. 5) Ett system för in- och utresa genom sammanlänkning av nationella system (driftskompatibilitet mellan befintliga system). 6) EES och RTP i enlighet med förslagen. 6.1) Den föreslagna användningen av informationsbärare för programmet för registrerade resenärer och alternativ. 1 LIBE_ET%282013% _EN.pdf DT\ doc 3/6 PE v01-00

4 7) Åtkomst till EES för brottsbekämpande organ. 7.1) Längre lagring av uppgifter om brottsbekämpande organ ges åtkomst? 8) RTP bara för vissa utvalda större flygplatser. 9) Användning av biometriska uppgifter från start? Vilken sorts biometriska uppgifter? Senaste vetenskapliga rön och tekniker? Säkerställa att biometriska uppgifter används i överensstämmelse med grundläggande rättigheter, såsom rätten till uppgiftsskydd. 10) Eventuella tilläggsarrangemang med grannländer för utbyte av passageraruppgifter (t.ex. landgränspassager med tåg)? De ville också få mer detaljerad och tillförlitlig grundläggande information (och pekade bl.a. på behovet av korrekt statistik och information om erfarenheter med automatiserade gränskontroller, andra länders erfarenheter och användningen av VIS). Dessa förslag diskuterades vid ett möte med kommissionens enheter i januari c) Fortsatta förfaranden Den december 2013 besökte föredragandena och skuggföredragandena Finland. Syftet med besöket var att iaktta den nuvarande situationen i Finland och särskilt vid landgränsen till Ryssland genom att bedöma nuläget, men även utmaningarna och hur förslaget om paketet om smarta gränser skulle påverka situationen vid gränsen. Delegationen ville också se det nationella systemet för in- och utresa i drift och dra lärdomar av Finlands erfarenheter av en rad pilotprojekt om automatisering och gränskontroller på tåg. 1 De 23 januari 2014 ägde en debatt rum i LIBE. Ledamöterna diskuterade intrycken från besöket i Finland och begäran om ytterligare en studie. Den tekniska studien utarbetades mellan februari och oktober 2014 och presenterades i LIBE den 16 oktober. 3. Resultaten av den tekniska studien Studien tittade på en rad olika frågor (särskilt gränskontrollförfaranden, användningen av biometriska uppgifter, lagring av uppgifter, åtkomst för brottsbekämpande organ, struktur samt statistik och prognoser). I slutsatserna introducerades även konceptet med målverksamhetsmodeller som hypotetiska scenarier för genomförandet av systemen. Det finns dock ingen systematisk översikt över andra slutsatser och rekommendationer. Det finns inte heller någon översikt med en jämförelse mellan studiens resultat och de anmärkningar som gjorts av rådet och parlamentet. 1 Delegationens rapport: PE v /6 DT\ doc

5 Nedan anges ytterligare uppgifter om strukturen och kostnaderna. Andra frågor tas upp i arbetsdokumenten om EES respektive RTP. a) Struktur Den första fråga som analyseras i kapitlet om struktur är frågan huruvida systemen bör utvecklas som två separata system i enlighet med det ursprungliga förslaget (alternativ 1) eller huruvida ett enda system bör utvecklas (alternativ 2). För- och nackdelar diskuteras för båda alternativen. På sidan 278 finns det en översikt över alternativ 1 och på sidan 281 en för alternativ 2. Den jämförelse av alternativen som följer (s. 282) påvisar i huvudsak en mycket negativ påverkan på kostnaderna för alternativ 1 och på genomförandets komplexitet för alternativ 2. I sammanfattningen anges det att studien betraktar ett enda system som det lämpligaste alternativet (s. 19). Den andra fråga som tas upp i kapitlet om struktur är den huruvida EES/RTP bör vara åtskilda från VIS (alternativ 1), integreras med VIS (alternativ 2) eller återanvända VIS-resurser (alternativ 3). För- och nackdelar med alternativen diskuteras (s. 286, 287, 290, 291, 292, 294 och 295). Nedan följer några av de framlagda argumenten: Det skulle innebära färre komplikationer att hålla EES/RTP åtskilda från VIS, men detta skulle endast marginellt öka kapaciteten. Integration med VIS skulle ha stor inverkan på det rättsliga instrumentet VIS (s. 288) och skulle leda till en mer invecklad testfas och försvåra idriftsättandet (s. 19). Genom återanvändning av VIS-resurser skulle man undvika att ingripa i ett system som är i bruk och minska riskerna för komplicerad projektförvaltning, samtidigt som man i ett senare skede skulle kunna gå vidare till full integrering med VIS. Alternativen jämförs på sidan 297. Studien innehåller ingen tydlig slutsats, men de resultat man kommit fram till i fråga om alternativ 3 är formulerade på ett sätt som låter antyda att alternativ 3 är det alternativ som föredras. b) Kostnadsanalysen Kostnadsanalysen presenterades som ett separat kapitel i studien den 27 oktober. Dess syfte vara att tillhandahålla en ny och aktuell kostnadsberäkning för systemen samt detaljerade kostnadsberäkningar för de olika alternativ som diskuteras i studien. Enligt analysen skulle systemen bli betydligt billigare än vad man från början hade räknat med. Den sammanlagda kostnaden för fyra år, dvs. tre år för utveckling och ett års drift, skulle uppgå till 381 miljoner euro för EES och RTP om de utvecklades gemensamt, och till 430 miljoner euro om de utvecklades separat. Det ursprungliga budgetanslaget i den fleråriga budgetplanen uppgick dock till 791 miljoner euro. Den lägre siffran beror på en rad faktorer, bl.a. minskade nätverkskostnader och införandet av nationella enhetliga gränssnitt. Kostnadsanalysen beräknar även kostnaderna för alternativ som avviker från utgångsantagandena, såsom åtkomst för brottsbekämpande organ, skilda uppgiftslagringsperioder eller integrering med VIS. DT\ doc 5/6 PE v01-00

6 4. Vägen framåt I enlighet med vad som anges i studien skulle nästa steg vara en testfas som ska genomföras under 2015, under vilken några av de tekniska frågorna kommer att testas på en rad platser i EU. Föredragandena har för avsikt att fortsätta de politiska diskussionerna i väntan på de omarbetade lagstiftningsförslag som kommissionsledamot Avramopoulos har meddelat ska komma i slutet av 2015 eller början av Som en del av dessa politiska diskussioner kommer det att hållas ett möte med nationella parlament i slutet av februari. PE v /6 DT\ doc

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan

n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan n Beslutsprocessen hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan Kerstin Hallsten och Sara Tägtström 1 Författarna är verksamma vid avdelningen för penningpolitik. Kerstin Hallsten

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Hur man får lögner att låta som sanning

Hur man får lögner att låta som sanning Arbetsmiljö Hur man får lögner att låta som sanning tillämpning av Standardkostnadsmodellen på europeisk arbetsmiljölagstiftning Laurent Vogel, Chef för ETUIs avdelning för arbetsmiljöfrågor För den som

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer