Beställning av fjärrbackup

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning av fjärrbackup"

Transkript

1 Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:- 30 GB 0:- 500:- 35 GB 0:- 550:- 40 GB 0:- 590:- 45 GB 0:- 640:- 50 GB 0:- 690:- 60 GB 0:- 770:- 70 GB 0:- 850:- 80 GB 0:- 930:- 90 GB 0:- 1010:- 100 GB 0:- 1080:- För abonnemang över 100 GB är kostnaden 36 kr./mån. per extra 10 GB. TILLÄGGSMODUL För tilläggsmodulen tillkommer ett extra belopp på 100 kr./mån. Domino/Notes, MS SQL, Oracle, SQL, MS Exchange, inkl. säkerhetskopiering av 10 st. brevlådor* *) För ytterligare brevlådor tillkommer 10 kr./mån. per st. VÄLJ FÖRSKOTTSBETALNING 3 MÅNADER - ingen rabatt 12 MÅNADER - 5 % rabatt på abonnemang Priser för ytterligare tjänster beräknas per påbörjad timme och till gällande timpris.

2 Standardvillkor: Backuptjänst Tjänsten omfattar körning, övervakning och lagring av extern säkerhetskopiering av flata, stängda filer, stängda databaser samt kompletterande tjänster. Kundens data kopieras helt eller delvis till Databoks datacenter med en frekvens som kunden bestämmer. Datacompagniet Databoks fjärrbackup lagrar mottagna data på ett säkert sätt och garanterar att utomstående inte kan få tillgång till dessa data. Data lagras av Databoks fjärrbackup under en period som fastställs av kunden via fjärrbackup-klienten. Databoks tar årsbackup på band under perioden 25 januari - 25 februari. Årsbackuperna sparas i tre (3) år. Kundens data garanteras med som minimum 128-bitars kryptering. All datakommunikation mellan kundens fjärrbackupklient och Databoks datacenter sker via SSL (Secure Socket Layer). Alla automatiska säkerhetskopieringsprocesser övervakas. Om Databoks datacenter har inte fått data från kunden på en av kunden angiven tidpunkt eller om fel registrerats i samband med säkerhetskopieringsprocessen, så kontaktas kunden automatiskt nästföljande morgon via e-post. Det finns möjlighet att särskilt avtala med Datacompagniet att de kontaktar kunden per telefon vid upprepade fel i säkerhetskopieringen. Ytterligare tjänster 30 minuter starthjälp per telefon. Hjälpen omfattar vägledning och hjälp att installera fjärrbackupklient samt allmänna riktlinjer om vilka data som bör tas med i backupen. Det är helt och hållet kundens ansvar att bestämma vilka data som ska tas med i backupen. Första backup görs på-plats hos kunden. Om kunden av t.ex. tidsmässiga orsaker inte kan använda internet till den första backupen, så kan Datacompagniet skicka ut en tekniker som gör en backup på plats, där backupdata överförs till en mobil server. Den mobila servern transporteras därefter till Databoks datacenter där kundens data exporteras till de centrala serversystemen. Därefter ges grönt ljus och den automatiska säkerhetskopieringen sätts igång via internet enligt närmare överenskommelse. Dataanalys. Datacompagniet erbjuder assistans vid beslut om vilka filer, mappar och databaser som ska säkerhetskopieras och en procedur fastställs för korrekt säkerhetskopiering av databaser. Om kunden installerar nya applikationer eller ändrar i filstrukturen så att omfattningen av den befintliga säkerhetskopieringen måste ändras, så kan hjälp köpas till som konsulttjänst. Det är dock hela tiden kundens ansvar att se till att säkerhetskopieringen omfattar all relevant data. Återskapa data på kundens adress. Om kunden i något konkret fall inte vill använda internet för att återskapa data, så kan Datacompagniet skicka ut tekniker som kan återskapa data på kundens adress på en av kunden anvisad maskin. Hjälpen omfattar återskapande av data i kundens system. Ansvaret för att få systemet i drift igen åvilar kunden. Tillfredsställelsegaranti Databoks ger en 30-dagars tillfredsställelsegaranti till alla nya kunder. Tillfredsställelsegarantin ger kunden möjlighet att få tillbaka summan för upprättande av abonnemanget, ev. databasmodul samt den första delbetalningen, om Databoks fjärrbackup inte fungerar tillfredsställande. Kunden kan ensam göra anspråk på återbetalning fram till den 30:e dagen efter installationsdagen.

3 Säkerhet Kundens data lagras på Databoks servrar och krypteras alltid med 128-bitars kryptering. All dataöverföring mellan kunden och Databoks datacenter krypteras i två nivåer: 1. Som standard krypteras kundens data med 128-bitars kryptering i fjärrbackupklienten, innan data överförs. 2. Själva överföringen sker över en säker SSL-förbindelse, krypterad med 128-bitars kryptering. Som försäkran mot dataförlust om kunden skulle förlora krypteringskoden till data som lagrats hos Databoks, kan kunden teckna ett deponeringsavtal hos Dansk Deponerings Institut. Avtalet innebär att en kopia av krypteringskoden förvaras hos Dansk Deponerings Institut. Datacompagniet kan INTE återskapa krypteringskoden, om kunden skulle förlora den och inte har något deponeringsavtal. Datacompagniet har inte tillgång till att läsa innehållet i kundens filer och inte heller möjlighet att återskapa dem. Datacompagniet handlar enbart enligt kundens instruktioner vad gäller kundens data. Därmed uppfylls kravet på avtal mellan databehandlare och dataansvarig i Lov om behandling af personoplysninger 42 st. 2. Sekretess/tystnadsplikt Datacompagniets medarbetare ska iaktta fullständig tystnadsplikt och sekretess gentemot obehöriga avseende information om kunden. Ingen av Datacompagniets medarbetare kan återskapa eller på annat sätt få tillgång till de data som kunden lagrar hos Databoks. Datacompagniet känner inte till kundens krypteringslösenord och kan inte komma åt det eller ändra det, om kunden skulle förlora det. Alla medarbetare har undertecknat en försäkran om tystnadsplikt och sekretess och de får inte ha något brottsligt förflutet. Support Vi har utarbetat en fullständig startguide som hjälp till kunden vid installation och konfiguration av fjärrbackupklienten. Startguiden kan hämtas på Datacompagniets hemsida. Om kunden skulle få problem som han inte själv kan lösa, så går det att köpa 30 minuters telefonsupport. Kostnadsfri support ges endast för problem som är direkt kopplade till backupprodukten. Om kunden vill ha hjälp med ändring i konfigurationen av säkerhetskopieringen eller vid installation på fler/nya maskiner, så kan detta endast göras genom att köpa våra produkter. Tekniska förutsättningar Följande förutsättningar ska ha uppfyllts före installationen av fjärrbackupklienten i kundens system: Det ska finnas en nätverksåtkomst i form av en internetförbindelse eller en fast förbindelse som kan användas för dataöverföring mellan kunden och Databoks datacenter. Förbindelsen ska vara tillgänglig vid de tidpunkter då backup eller arkivering ska ske. All nätverkskommunikation ska vara baserad på TCP/IP-protokoll och kundens maskiner ska finnas i ett nätverk med internetåtkomst. Port 80 och 143 ska vara öppna för utgående trafik.

4 Licens- och ägarförhållande Kunden har inte rätt att lämna över, kopiera eller på annat sätt överlåta ovan angivna program eller utrustning till tredje part. När avtalet upphör ska all levererad programvara osv., enligt begäran, returneras till Datacompagniet. Datacompagniets rättigheter till programvara som installerats i kundens system skyddas av dansk upphovsrättslig lagstiftning. Ansvar Fjärrbackupklienten har testats på alla gängse plattformar. Datacompagniet ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador på kundens hårdvara eller programvara som kan uppstå som en följd av installation eller användning av fjärrbackupklienten. Datacompagniet garanterar en upptid på 99 % för de centrala serversystemen. Med upptid menas full funktion på de centrala serversystemen i Databoks datacenter. Följande händelser ingår inte vid beräkning av upptid/nertid: Planerat driftstopp. Planerat driftstopp meddelas via e-post 24 timmar i förväg före planerat driftstopp. Nertid som beror på fel i utrustning hos kunden. Nertid som beror på dataförbindelsen mellan kunden och linjeleverantören. Nertid som beror på denial-of-services-attack. Datacompagniet ansvarar inte för förlorad förtjänst, driftsförlust eller krav som ställs mot kunden av tredje part som en följd av Datacompagniets leverans av detta kontrakts backuptjänst. Datacompagniet ansvarar endast vid avsiktlig eller grov vårdslöshet. Datacompagniets ersättningsskyldighet kan uppgå till max tre (3) gånger det totala belopp som kunden har betalat till Datacompagniet och till max kr :-. Datacompagniet ansvarar inte för händelser som faller under force majeure, såsom uppror, krig, varubrist eller brist i energiförsörjningen. Abonnemang Kunden kan välja att betala i förskott, antingen per kvartal eller per år. Rabatt ges för betalning för helår. Faktureringen sker tre (3) veckor innan förskottsperiodens utgång. Val av förskottsbetalning påverkar inte uppsägningstiden. Om uppgradering sker till ett större backupabonnemang, så ska prisskillnaden mellan de två backupabonnemangen betalas innan kundens konto uppgraderas. Betalning har skett i tid när den registrerats som mottagen senast åtta (8) dagar efter förfallodatum. Datacompagniet har rätt att justera priserna enligt det i Danmarks Statistiks beräknade nettoprisindex. Om betalning inte sker i tid utgår en ränta på 2 % per månad och Datacompagniet är inte skyldigt att aktivera kundens konto för att ta emot backupdata innan betalning har skett. Kunden kan inte på någon tidpunkt begära hel eller delvis återbetalning för erlagd backupavgift. Uppsägning Både Datacompagniet och kunden kan säga upp detta kontakt med tre (3) månaders varsel, till den förste i månaden efter avslutad bindningstid. Behörig domstol Eventuell tvist mellan Datacompagniet och kunden som har sin grund i detta avtal, avgörs genom att rättsärendet lämnas in till Københavns Byret och det ska avgöras enligt dansk rätt.

5 Krypteringsnyckel Kunden ansvarar alltid för att förvara krypteringsnyckeln till återskapande av data. Datacompagniet kan under inga omständigheter återskapa kundens data utan kundens krypteringsnyckel. Datacompagniet kan därför inte göras ansvarig för ev. förlust av data i samband med att kunden har förlorat eller glömt sin krypteringsnyckel. Datum och plats Företag: Adress: Namn: Underskrift

Allmänna villkor för Secure Hosting

Allmänna villkor för Secure Hosting Allmänna villkor för Secure Hosting 2011-03-15 Sidan 1 av 8 Allmänna villkor för Secure Hosting Leverantör Secure Networks Sweden AB Kråketorpsgatan 20 43153 MÖLNDAL 556835-3964 (Innehar F-skattesedel)

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01

ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 ANVÄNDARAVTAL 2013-01-01 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands

Spara och skriva ut. Allmänna villkor. version 2.0.2. Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands Spara och skriva ut Allmänna villkor version 2.0.2 Match4me.se PO Box 35097 3005 DB ROTTERDAM The Netherlands ARTIKEL 1: DEFINITIONER Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Användaravtal. 1.2 De tjänster som Du betalar för kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet.

Användaravtal. 1.2 De tjänster som Du betalar för kallas nedan Tjänsten. Detta avtal kallas för Avtalet. Användaravtal Adaktussons Mekaniska AB Åsgatan 59 791 70 Falun 0733663007 www.yoddla.com info@yoddla.com ANVÄNDARAVTAL 1. PARTER OCH TJÄNSTER 1.1 I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren

Läs mer