1";;-0;""'";_0,,,_2_01\ 1~ ~.:_J

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1";;-0;""'";_0,,,_2_01\ 1~ ~.:_J"

Transkript

1 Kommunfullmäktige i Huddinge Hu nd 1";;-0;""'";_0,,,_2_01\ 1.:_J J MOTION Erbjud distansstudenter möjlighet till salstentamen i Huddinge I Huddinge kommun bor ett flertal studenter som studerar - mer eller mindre - på distans. Det finns distansstudier av olika karaktär. Vissa distansstudier bedrivs helt på distans, och det finns vissa distansprogram som inkluderar salstentor. I det sistnämnda fallet måste studenterna således ta sig till lärosätet i fråga för att skriva sin tentamen förutsatt att den kommun studenten bor i inte erbjuder möjlighet att skriva dem på bostadsorten. Således kan studenter i vissa kommuner bedriva sina distansstudier mer självständigt än andra och till lägre kostnader. I Huddinge erbjuder inte kommunen distansstudenter att skriva sin tenta på plats. Är man distansstudent i Huddinge idag och behöver göra en salstentamen tvingas man åka till det lärosäte man studerar vid. Det medför att det i flera fall kan innebära långa resor om man till exempel studerar på distans i norra eller södra Sverige. Detta är dock inte något statiskt eller opåverkbart. Tvärtom! Flera kommuner och regioner runt om i Sverige erbjuder idag skrivsalar till distansstudenter så att de kan skriva sina tentor på bostadsorten och inte nödvändigtvis på plats i lärosätet. Detta är något Huddinge bör ta efter så att distansstudenterna inte tvingas avsätta tid och pengar för långa resor och övernattningar till andra högskoleorter. När kommunen inte tillhandahåller skrivsalar för distansstudenter urholkas hela systemet med distansstudier, eftersom studierna då inte kan bedrivas helt på distans. Många studenter kanske inte vill flytta från Huddinge för att utbilda sig till sitt drömyrke och då är det bra att möjligheten till distansstudier finns. I förlängningen riskerar studenter i Huddinge i vissa fall att avstå från att studera på distans på grund av att det inte går att skriva sina tentor i kommunen. Därmed kanske de väljer att avbryta sina studier eller inte studera alls, vilket är samhällsekonomiskt olönsamt.

2 Huddinge kommun ska vara en kommun i framkant som tar tillvara på de studenter som väljer att studera vid våra egna lärosäten, men kommunen ska även vara en attraktiv bostadsort och plats att leva på för studenter som väljer att studera på distans. Med bakgrund av detta föreslår vi: - att Huddinge kommun ska erbjuda lokal för att skriva salstentor för distansstudenter boende i Huddinge kommun - att lokalen för salstentamen ska erbjudas avgiftsfritt - att de praktiska lösningarna diskuteras med våra lokala högskolor. Huddinge 16 december 2014 Michaela Lööf Socialdemokraterna Erling Kson Socialdemokraterna

3 Stockholm Hej, 201', - Jag är en småbarnsfar som sedan S år tillbaka bor i ett hu s i Sege ltorp. Vi trivs mycket bra i Huddinge som har mycket av det vi efterfrågar att erbjuda. Jag skriver detta förslag då vi ändå känn er att några dela r sa kn as. Som småbarnföräld er är det viktigt att finna bra miljöer för lek och umgänge utanför hemmet. I vårt område finn s i nul äget inga lekplatser överhuvudtaget, den sista lilla lekplatsen togs bort när den nya förskolan Väkta ren byggd es på den marken. I 1! l! I I, 1', Jag vet att många barnfamiljer i vårt område efterfrågar detta och det hade varit mycket uppska ttat tillskott med en ordentlig lekplats för barn i alla åldrar, gä rna lokaliserat i kombination med andra populära aktiviteter vid Gömmargårdens Ridskola, ishall en, vindskyddet och motionsspåren i Sege ltorp. Ytterligare en aktivitet som gärna fi ck an läggas i sa mma område är ett utegym, äve n det efterfrågat av fler än mig. Det finns många möjlighet er för oss so m är intresserade av att utöva idrottsaktiviteter i Huddinge kommun men en utea nläggning, oavsett omfattning, vore ett eftertraktat komplement. I ' ) II' II' l, ', I' I. I, Vänligen a Kristian Ekeland I j Hl ll,i' i II 1 1" I I,I! I,

4 tluddinge KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS."D\., TNING HUDDINGE KOMMUN EKONOMIKONTORET f2- f 5 MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lamnas personligen till: Information Huddinge f-/ud _,.. o,.r " ;'-UN' I en _.. _ l G Di,,'eN -jc--c - _ O"H lcpj.. nutll/.1ckll -- ditt medborgarfotslag här Ku/on; OC h J O/11/11C'1ren - Motivering Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarforslag. Molivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. POSTADRESS Huddinge kommun r Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESOKSAORESS Kommunalvagen 28 E POST TELEFON OCH TELEFAX

5 HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNiNG HU',i "I".UJ 1.::: 1 ( _!/yl e.!l Dio ;enr MEDBORGARFÖRSLAG till kommunfullmäktige Lämnas personligen till: Information Huddinge AN< O IVl HU DD INGE KOMM UN HU cl d in g,.<:..rvic:. Från Söderström ) (, Förslaaet Skriv ditt medborgarförslag här Förslaget bestar i att omdirigera delar av trafikflödet från Glimmervägen till Balingsnäsvägen och Lännavägen. Vi föreslår att Glimmervägen stängs av för genomfartstrafik till/från Balingsnäsvägen, med hjälp av trafikskyltar. Motiverin" Har kan du It\mna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras. Se bilaga l med karta och bilder Underskrift Datum Underskrift ==> c.- --.S' ) Presentafon i Jag önskar själv presentera mitt förslag för fullmäktige Ja D Nej Legitimation ISig natur POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Information Huddinge Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST TELEFON OCH TELEFAX

6 ) ( )

7 MEDBORGARFÖRSLAG, Bilaga 1 FÖRSLAGET Förslaget består i att omdirigera delar av trafikflödet från Glimmervägen till Balingsnäsvägen och Lännavägen. Vi föreslår att Glimmervägen stängs av för genomfartstrafik till/från Balingsnäsvägen, med hjälp av trafikskyltar. MOTIVERING () Trafiksituationen i Balingsnäs utgörs till största delen av privatbilism, verksamhet från konferensanläggningen Balingsholm samt tunga fordon från den omgivande landanvändningen (hästhagar, djurhållning etc). Den stora genomfartsleden i Balingsnäs, vilken mynnar ut i Lännavägen, är Balingsnäsvägen som genom de bebyggda områdena är väl anpassad för tung trafik, då vägen är bred och har trottoarer på båda sidor. Tyvärr används Balingsnäsvägen inte i den utsträckning den borde eftersom stora delar av trafiken tar "smitvägen" via Glimmervägen till och från Lännavägen (se bifogad karta och bilder). Glimmervägen saknar både trottoarer och övergångsställen, och gatan är kantad av bostadshus i direkt anslutning till vägen, dvs vägen är på intet sätt tänkt eller anpassad till den trafiksituation som råder nu. Flertalet hushåll på Glimmervägen upplever inte att den högsta tillåtna hastigheten på 30 km/h respekteras. För oss boende på Glimmervägen (varav många har småbarn) är det väldigt obehagligt med tät trafik (framförallt morgon och eftermiddag då barn lämnas/hämtas på förskolorna) och tunga fordon som dundrar förbi flera gånger per dag. Glimmervägen är också den gata som leder ner till sjön Trehörningen från de båda förskolorna som ligger i slutet av Glimmervägen (Fjällbacken 1 och 2, med ca 100 barn och runt 20 lärare), varvid det ofta går små grupper med förskolebarn på gatan. Även ridverksamheten nyttjar gatan flitigt och under den varma säsongen ses hästar dagligen på Glimmervägen. Påpekas bör också att kollektivtrafikanter som kommer från Glimmervägens busshållplats (som ligger i slutet av gatan) måste använda gatan trots den höga trafiktätheten och att gatan saknar trottoarer. Just infarten till Glimmervägen från Lännavägen utgör dessutom en osäker trafiksituation då en vänstersväng från Lännavägen innebär att trafikflödet stoppas upp, samt att man vid infarten korsar en cykel- och gångbana. Infarten till Balingsnäsvägen är avsevärt säkrare, då den är anpassad för trafikflödet och byggd som rondell, samt framförallt är utrustad med ett övergångsställe vilket inte finns vid infarten till Glimmervägen. Undertecknade till medborgarförslaget anser att Glimmervägen bör försl!s med påbudsmärkning/upplysningsmärkning "EJ GENOMFART" eller liknande, och således stängas av för all onödig genomfartstrafik då den är underdimensionerad för den trafiksituation som råder nu! Det finns redan ett ur trafiksäkerhetssynpunkt betydligt bättre alternativ att ta sig till och ut ur området, nämligen via Balingsnäsvägen. Den tids besparing som görs då Glimmervägen används istället för Balingsnäsvägen är marginell och motiverar inte den situation och obehag de boende dagligen utsätts för, samt den synnerligen försämrade trafiksäkerheten för barn, ryttare och kollektiv/gång -trafikanter. Vi önskar inte att gatan stängs av helt med bommar etc, utan endast med påbudsmärken/upplysningsmärken. Vi är medvetna om att bilar och till viss del tyngre trafik som ex sopbilar måste kunna passera, vår önskan är att omdirigera majoriteten av den onödiga genomfartstrafiken till Balingsnäsvägen som har rätt kapacitet och är ett mycket bättre alternativ ur säkerhetssynpunkter på flertalet tidigare nämnda aspekter. Nämnas bör också att det i närområdet (Solgård och delar av Lännavägen samt Hörningsnäs) redan finns gator med genomfartsförbud, varvid denna trafikkorrigerande åtgärd inte är någon ny strategi för kommunen. Vilken typ av skyltar som passar bäst överlåter vi till kommunens expertis att bestämma, men "EJ GENOMFART" eller den mer specifika "EJ GENOMFART TILL BALlNGSNÄSVÄGEN" samt "EJ GENOMFART TILL LÄNNAVÄGEN" anser vi vara lämpliga (liknande Lännavägen genom

8 o o

9 Undertecknade Eklund, Elzbieta Juter A A... a I. : red rik Skarborn, Anita & Stig Norström, Christer & Kickan Wahlman, Gun Wikl ( ) Benita & Jan-Olov Myhrberg, Ingrid & Hubert Anebllgd, ( ) Issam Abdulamir & Betool Karim, Kerstin & Roy <;;;' «",n" Mari Norling & Stefan Rosseli, William van Kprkvnnl'np Jan Bargowski Mats Axels:son Mattias Lundgren & Anne Wahlström, Bror

10 ) l I l i I, ) \ )

11 r

12 , ZaAY{X fjl httolc,j - o QY\ -o [o v!i vkerj :iiwh tf( -f C2 ). ),/\1\ ( i!a\m vct\;\ Ä.u lu <..loyl-cu J AM if/s0 /114 B Mn JJ/r

13 KARTA över Balingsnäsområdet (källa: Google Maps 2014). A >..v mi.:j I I y -; 8"., "'"" ;,.,,,,,"" m."" 0.", 'to...." Stor.. m9sledn e Dack5pecoalost",, H AB mi Gti:rmncrvigens bussb!llplats Volvo h ud< ","w S 4B \ '>., " KtpII C Nysuom o '< 'i g R mi,.., -", (. o, '. "? 'i, \ r.'.m,.,...,,!-. '\, :tl'tn& #... e.... mi ""; %. j (. " '.'l! \ '; "o mi i j 'i \ \ Gilrl'ltl"n N lrllk...,,('il) _.." S.. AB 1".;, A lun "'n ' " ",.. -:;. Johansson " % \", '< >:.'>..".,, Sa ",fallog ho!1 s IOl < ( ('\ >... S ;:'ai", V"? fj. $....g? mi, i eo_y. Cl)iItt,P' ii<f'<:- SaIIll9S::: Rosa linje: Glimmervögen, som vi 6nskor stängs ov för genom/ort Grön linje: Balingsnösvögen, som borde varo huvud/ed till Lönnovägen då den ör anpassad för det Prickad blå linje: Vägen ner till sjön som nyttjas 011 barn och hästar Blå cirklar: Förskolorna Fjölfbocken 1 och 2, somt Glimmervögens busshållplats 1;;,;.",,< "'''.. -?J.. "...,,-' <p. -#'.../ /. ""...,.. '-"'f>//. '\ "-, ",&;<:>... '. o". VIO Wa$Bb<AS '0 " (. \.nq"", 'i. aq( {\ F'6rskoJoma Fjllllbat:kcD 1 ot:h 2 TF l t/<.nok...,, Cu*"s A n lo hytla ''''''.tlo "9., rh # '\ I rjllllets S.saml "' "' _ ' TrehömmgM.. BoIinpn g,, en Glimmervägcn fios{\öis'l rs1ag avståogning gomfart Väg till sjgn " \" -,..., '--' '-"

14 ( ) ( ) ( )

15 Undertecknade Sara Söderström & Björn Eklund Jessica Härgestam & Fredrik Skarborn r ) Gun Wiklander ( J

16 r Bild 1. ), r BALINGSNÅ:GEN ( ) Såhär ser svängen in till Glimmervägen ut idag. Istället för att följa Balingsnäsvägen ner till Lännavägen, väljer många trafikanter att svänga höger och ta "smitvägen" genom den underdimensionerade Glimmervägen. Bild 2. ( ) Detta visar ett önskemål och exempel på hur undertecknade till medborgarförslaget skulle vilja att gatan stängs av fär genomfartstrafik meddels tydliga vägskyltar, sk 'gatuport'. Bilden är ett montage.

17 Bild 3. ( ) Detalj av Bild 2. Detta är en ide pa hur trafikskyltarna skulle kunna se ut. "EJ GENOMFART TILL LÄNNAVÄGEN", eventuellt med tillägget "GÄLLER EJ BEHÖRIG TRAFIK". Bilden är ett montage. Bild 4. Sahär ser entren till Glimmervägen ut idag, där manga trafikanter väljer den Iillo smitvägen istället för den mycket större och bredare Lännavägen. Vänstersvängen utgör dessutom en osäker trafiksituation da trafikflödet stoppas upp och man vid svängen korsar en cykel- och gangbana.

18 Bild 5. t ) ) Såhär ser entfl!n till Glimmervägen ut idag, efter att man svängt in från Lännavägen. Bild 6. ( ) Bilden visar en ide och önskemål på hur det istället skulle kunna se ut. Texten skulle också kunna lyda "EJ GENOMFART TILL BALfNGSNÄSVÄGEN", eventuellt med tillägget "GÄLLER EJ BEHÖRIG TRAFIK". Bilden är ett montage.

19 Huddinge kommun Kommunfullmäktige Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) med frågor om arbetet inför beslut om mål och budget 2016 I valet den 14 september tappade de fem partier som styrt Huddinge de senaste åren sin majoritet. Nu påstår de att de tillsammans med ett sjätte parti styr kommunen - i minoritet. Kommunstyrelsens ordförande har sagt att han tror att det ska gå bra och att det finns otaliga exempel på liknande upplägg runt om i landet. Den kommunala demokratin fungerar annorlunda än det parlamentariska system som vi har i riket. Den viktigaste skillnaden är att kommunerna inte styrs aven regering. Kommunalpolitiken utformas istället av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Det som vi i kommunerna brukar kalla "kommunledningen" eller "de som styr kommunen" är i själva verket en grupp partier som har gjort en samarbetsöverenskommelse och som antingen själva utgör en majoritet eller som tack vare någon form av samverkan med ytterligare partier har säkerställt att de får igenom sina förslag. Utan något av detta går det inte att tala om en kommunledning som styr kommunen. I Huddinge har de sex partier på den ena sidan blockgränsen och som har sagt att de vill styra kommunen vare sig majoritet eller någon känd samverkan med något annat parti. Istället har de ägnat tiden efter valet åt att bränna broarna åt de flesta håll. Än så länge har ett sjunde parti - Sverigedemokraterna - stöttat de sex partierna i val av kommunstyrelsens ordförande och andra förtroendevalda samt i att klubba igenom en budget för Om det blir så i alla viktiga ärenden återstår att se, men det känns inte bra att Huddinge kommuns politiska styrning hänger på ett oförutsägbart och främlingsfientligt parti och hur de agerar på sittande möte. Till skillnad från vad kommunstyrelsens ordförande har sagt är det ett mycket ovanligt upplägg att låsa in sig i en minoritet och lägga fram viktiga förslag utan att ha en aning om i fall de kommer att gå igenom eller inte. I några av de få kommuner där det är på det sättet har det redan uppstått problem. I Solna antog kommunfullmäktige oväntat Socialdemokraternas budget, i Lund förorade den största minoriteten stora delar av budgeten och i Skåne läns landsting fick den största minoriteten igenom sin budget efter en okonventionell manöver vid voteringen.

20 Mot bakgrund av detta väcker de borgerliga partiernas agerande hittills några frågor inför arbete med mål och budget för Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga följande Hur tänker du dig att beredningen av mål- och budgetärendet ska förändras inför beslutet nu i juni mot bakgrund av den nya politiska situationen i kommunen? Tänker du säkerställa stöd för den budget du förordar innan fullmäktige träffas i juni? Hur ser din strategi ut för att Huddinge kommun ska få en förutsägbar styrning de kommande åren? iih er Socialdemokraterna

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi

Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Statskunskap A ht 2005 Förvaltning Gissur Erlingsson Studenters rätt till socialbidrag Rättvis idioti beroende av geografi Josefine Borgman-Wistrand Maria Nelving Osman Suleimani 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

medborgardialog ardialog

medborgardialog ardialog medborgardialog ardialog Slutrapport för Kartverkstad - underlag till Gislaveds kommuns gång- och cykelvägsplan och delaktivitet i projekt medborgardialog 1 TACK Tack till alla er som besvarade webbenkäten

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-29 Tid 2012-03-13, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005 Förord Centrum för Utvärderingsforskning, UCER, vid Umeå universitet utvärderar på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet studentnyttan av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning. Uppdraget

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer