KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2014-11-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-11-06. Kallelse"

Transkript

1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU Kallelse 1

2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Att arbeta med nyanländas lärande i förskola och skola - information 4 Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen / / Avrapportering av Intern kontroll / Yttrande över samrådsremiss av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Ulrika Rosqvist Lindahl m.fl (EP) om maxtak för elever i skolklasser 2014/ / Anmälningar BUNAU 2014/5 9 Kurser och konferenser 2014/6 10 Övriga frågor 2014/7 2

3 1 (1) BUN 2014/95 Ekonom Anneli Westring Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen den 31 oktober 2014 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning per den 31 oktober Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos där nämndens verksamhet förväntas visa ett ekonomiskt nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 30 oktober 2014 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 Förslag till beslut Förvaltningen förslår arbetsutskottet besluta att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 oktober 2014, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Anneli Westring Ekonom Beslutet expedieras till: KS 3

4 1 (4) BUN 2014/239 Ekonom Anneli Westring Barn- och utbildningsnämnden Avrapportering av intern kontroll 2014 Ärendebeskrivning Avrapportering av intern kontroll 2014 samt en samlad bedömning av nämndens internkontrollarbete Beslutsunderlag Skrivelse daterad den 18 september 2014 Utredning I 2014 års internkontrollplan finns 9 kontrollmoment, samtliga har genomgått kontroll. Delegationsordning att beslut fattas enligt delegationsordning och att anmälan till BUN sker i tillämpliga fall Stickprovskontroller har gjorts av delegeringsbeslut för 2014 fattade av ekonom, administrativ chef, ordförande samt rektor grundskolan (Nyhemsskolan) från januari till och med 12 september Samtliga beslut är i enlighet med aktuell delegationsordning. Vid förra årets rapport anmäldes en avvikelse på grund av att ny rektor på Vuxenutbildningen inte hade inlämnat rapporter. Utbildning kring detta har skett och numera följs den månatliga rutinen. Leverantörsfakturor att gällande arbetsrutiner följs Stickprovskontroll har gjorts på leverantörsfakturor för konto 5871 Personarepresentation och konto 5872 Uppvaktningar och minnesgåvor. Kontrollen har inneburit genomgång av fakturauppgifter och underlag, t ex beställningslistor, rekvisitioner och kvitton, för att se att gällande instruktioner efterföljs. Av 35 st granskade fakturor har alla, förutom 3 st, varit utan anmärkning. 4

5 2 (4) BUN 2014/239 1 faktura avseende livsmedelsinköp (konto 5871, personalrepresentation) från Ica saknade tillhörande kvitto/rekvisition, belopp 333 kr inkl moms. Berörd personal är kontaktad för att förhindra att fel uppstår igen. 2 fakturor var felkonterade på konto 5871, personalrepresentation och rättades. Berörd personal är kontaktad för att förhindra att fel uppstår igen. Upphandling och Inköp att inköp sker mot kontrakterade leverantörer I den interna kontrollen av inköp och upphandling 2014 har stickprovskontroller genomförts för de tre kontona 4321 (läromedel/läroböcker), 4031 (möbler/ textilier), samt 6511 (kontorsmaterial) under maj månad. De genomförda köpen för respektive konto har undersökts och jämförts med föregående år. I undersökningen har andelen inköp utanför upprättade avtal identifierats. Av de genomförda inköpen utanför kommunens upprättade avtal har en närmare granskning gjorts av de inköp som överstiger beloppet 1000 kronor. Den interna kontrollen 2014 visar på en god avtalstrohet för den undersökta perioden, maj månad. För de tre kontona är antalet felaktiga inköp över 1000 kronor endast ett till antalet. Det inköp som gjorts utanför kommunens avtal motsvaras av ett inköp av kontorsmaterial på Staples, kommunens tidigare avtalsleverantör. Summan av köpet uppgår till 1252 kronor och utgörs av skrivmaterial. Beställaren har informerats om vilka avtal kommunen har på varuområdet, enligt samma informationsrutin som alltid görs när felaktiga inköp upptäcks. I övrigt finns inga inköp över 1000 kronor som har genomförts utanför befintliga avtal för de tre kontona. Förvaltningens kontinuerliga arbete med kommunikation kring upphandlingsrelaterade frågor bedöms tillsammans med kommunens fortsatta implementering av inköpsstödet EIS/Proceedo utgöra viktiga faktorer bakom den ökade avtalstrohet som den interna kontrollen för 2014 visar. Allt fler avtals- och varukategorier har under integrerats i Ängelholms inköpsstöd. Inköpsstödet gör det enklare för verksamheterna att få fullständig insyn i vilka företag som kommunen har avtal med, samt vilka av företagens varor som omfattas av de olika avtalen. Denna funktion har tidigare varit begränsad i kommunens avtalsdatabas Kommers. Samtliga beställare i inköpsstödet EIS Proceedo bjuds fortlöpande in till information om kommunens nyupprättade avtal, varav ett exempel är genomgången av kommunens avtal med Resevaruhuset som äger rum under hösten Förvaltningen ser ljust på det fortsatta arbetet upprätthålla en god avtalstrohet inom förvaltningens olika inköpsområden, samt aktivt informera om huvudprinciperna inom LOU och dess betydelse för en ansvarsfull användning av offentliga medel. Vårdnadsbidraget att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Ett slumpmässigt urval av utbetalningar av vårdnadsbidrag under augusti månad 2014 har kontrollerats, vilket innebär kontroll av 10 utbetalningar. 5

6 3 (4) BUN 2014/239 Kontrollen har inneburit genomgång av uppgifter i Försäkringskassans webbtjänst, LEFI Online (person- och förmånsinformation) och folkbokföring. Kontroll har även gjorts för att se om barnet eller dess syskon har varit placerade inom barn/skolbarnomsorgen. Samtliga vårdnadsbidragsutbetalningar är utan anmärkning. Ekonomiska bidrag, barnomsorg att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Jämförelse har gjorts mellan föräldrars inlämnade schema, inrapporterade omsorgstimmar från förskola och utbetald ersättning. Kontrollen har genomförts på 4 förskolor. Av totalt ca 140 kontrollerade barnscheman var alla utan anmärkning utom tre. Ett barn hade rapporterats i intervallet mer än 20 timmar och närvarolistorna visade att antalet timmar motsvarade intervallet timmar. Två barnscheman hade rapporterats in i intervallet timmar men närvaron visade att de borde rapporterats in i intervallet mer än 20 timmar. Berörda förskolor har informerats om avvikelserna. Ekonomiska bidrag, skola att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Utbetalningar till fristående skolor inom kommunen samt i annan kommun har kontrollerats för april månad Kontrollen är genomförd för att säkerställa att de elever för vilken ersättning utgår dels är placerad på den skola varifrån räkningen utställts samt att eleven den 15:e för den månad räkningen avser, är folkbokförd i Ängelholms kommun. I april 2014 hade 116 elever sin skolplacering i fristående skola samt 26 elever placering i annan kommun. Samtliga utbetalningar har kontrollerats och är utan anmärkning. Interkommunal ersättning att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Se punkt ovan Kundfakturering att makuleringar följer regler och reglemente Stickprovskontroll (20 st) har gjorts på två typer av makuleringar. En som avser barnomsorgsavgifter och en för utbetalningar av vårdnadsbidrag. Kontrollen har inneburit granskning av belopp, orsak till makulering och om makuleringen har beslutsattesterats av rätt person. Orsaker till makuleringar inom barnomsorgen har varit justering av felaktig efterdebitering utifrån inkomstkontroll, vårdnadshavare bosatt i annan kommun, felregistrerade familjeförhållanden och korrigeringar p g a att barn eller syskon har allmän förskola. Under 2014 har endast fem övriga makuleringar utförts. Dessa har varit rättningar av felaktigt registrerade utbetalningar. Makuleringarna är utan anmärkning. 6

7 4 (4) BUN 2014/239 Inventariehantering att inventarieförteckningar är aktuella Syftet med internkontroll av inventariehantering är att se om inventarieförteckningarna är aktuella. Stickprov ska göras för att se om nyinköpta stöldbegärliga inventarier har registrerats i inventarieförteckningen. I årets kontroll har åtta verksamhetsområdens inventarieförteckningar granskats. Inventariehanteringen för kontrollerade områden är utan anmärkning. Samlad bedömning Nämndens interna kontrollplan innehåller kontrollmoment där felaktigheter lätt kan uppstå och där följderna kan bli kostsamma. Ovanstående 9 kontrollmoment har genomgått kontroll. Samtliga kontroller är utan anmärkning förutom Leverantörsfakturor, där 1 faktura saknade kvitto och 2 st fakturor var felkonterade, samt Ekonomiska bidrag barnomsorg, där 3 barnscheman rapporterats in i fel intervall. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen Tony Mufic Förvaltningschef Anneli Westring Ekonom 7

8 1 (3) BUN 2014/222 Administrativ chef Jonas Trulsson Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över samrådsremiss av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslöt den 13 juni 2014 att godkänna förslag till översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035 som samrådsunderlag. Samrådet pågår under perioden 18 augusti - 28 november Barn- och utbildningsnämnden har fått förslaget för synpunkter på samrådet som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 november Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 31 oktober 2014 Samrådsbrev från kommunledningskontoret daterat den 15 augusti 2014 Översiktsplan 2035, del 1 - strategisk översiktsplan Översiktsplan 2035, del 2 - riksintressen, miljö- och riskfaktorer, mellankommunala frågor, konsekvensbeskrivning Interaktiva kartor, Teckenförklaring Samtliga underlag finns på Utredning Skolan är en viktig faktor när familjer väljer bostadsort. Därför är det viktigt att framhålla Ängelholms kommun som en framgångsrik skolkommun och skolans betydelse för attraktiviteten. Flera undersökningar visar att föräldrar ser skolan som en av de viktigaste faktorerna när man väljer bostadsort eller bostadsområde. T.ex. har Novus gjort en undersökning på uppdrag av lärarförbundet. Allra viktigast är skolkvaliteten för föräldrar med barn i årskurs 1 5. Där svarar 78 procent att den har stor betydelse. Motsvarande siffra för föräldrar med barn i gymnasieåldern är 65 procent. 8

9 2 (3) BUN 2014/222 Därför föreslår Barn- och Utbildningsnämnen att översiktsplanen framhåller Ängelholm som kunskapsstad och att förskola, skola och utbildning nämns i större omfattning i del 1. Förslag på tillägg under följande rubriker i del 1. Ängelholms roll i Öresundsregionen, sid 11 Verka för att utveckla Ängelholm som kunskapsstad En attraktiv livsmiljö, sid 13 Verka för att bibehålla Ängelholm som framgångsrik skolkommun Synkronisera bostadsplanering med behov av förskolor och skolor En arena för näringslivet, sid 15 Främja samverkan mellan utbildning och näringsliv. Verka för attraktiva mötes- och konferensanläggningar. Utbildning och sysselsättning, sid 17 Lägga till Ängelholm har haft en positiv utveckling som skolkommun de senaste åren som resulterat i utmärkelser från Sveriges Kommuner och Landsting och rankades som 4:e bästa skolkommun 2014 av Lärarförbundet. Ställningstaganden (Ängelholms roll i Öresundsregionen), sid 31 Verka för att utveckla Ängelholm som kunskapsstad Planering med människan i fokus, sid 53 Lägga till strategiskt placerade förskolor och skolor av med hög kvalitet samt goda kommunikationer till dessa Ställningstagande (En attraktiv livsmiljö), sid 54 Verka för att bibehålla Ängelholm som framgångsrik skolkommun Synkronisera bostadsplanering med behov av förskolor och skolor Ställningstagande (En arena för näringslivet), sid 81 Främja samverkan mellan utbildning och näringsliv. Verka för attraktiva mötes- och konferensanläggningar. Register, sid 87 Lägga till kunskapsstaden, förskola, skola och utbildning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 9

10 3 (3) BUN 2014/222 att godkänna förvaltningens synpunkter gällande samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Jonas Trulsson Administrativ chef Beslutet expedieras till: KS 10

11 BREV 1(6) ÄNGELHOLMS KOMMUN /gzg, Dni. Samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035 Härmed sänds förslag till ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035, på samråd. Översiktsplanen 2035 godkändes som samrådsunderlag av kommunstyrelsen den 13 juni Den nya översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. I den nya översiktsplanen tydliggörs nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Skåne Nordväst utgör en bas. Den nya översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten. Samrådet pågår under perioden 18 augusti 28 november Under samrådsperioden arrangeras utställningar, samrådsmöten, träffar och diskussioner om förslaget till ny översiktsplan. Mer information om samrådet av översiktsplan 2035 och samtliga samrådshandlingar finns på Efter samrådet kommer de inkomna synpunkterna sammaställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Därefter kommer planförslaget revideras och ställas ut. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska kunna anta den nya översiktsplanen hösten Samrådshandlingarna består av: Översiktsplan 2035, del 1 - strategisk översiktsplan Översiktsplan 2035, del 2 - riksintressen, miljö- och riskfaktorer, mellankommunala frågor, konsekvensbeskrivning Interaktiva kartor på Teckenförklaring på Synpunkter på samrådet sänds senast den 28 november 2014 till: Ängelholms kommun Lena Åström Östra vägen ÄNGELHOLM Eller med e-post till Upplysningar om samrådet ges av Lena Åström, strategisk samhällsplanerare, tel eller , <INNUM, elholms kommun 1 Östra vägen 2, Ängelholm 1 Tel: E-post: info engelholm.se

12 1 (2) BUN 2014/232 Administrativ chef Jonas Trulsson Barn- och utbildningsnämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Ulrika Rosqvist Lindahl m.fl. (EP) om maxtak för elever i skolklasser Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Ulrika Rosqvist Lindahl m.fl. (EP) om maxtak för elever i skolklasser. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 november Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 29 oktober 2014 Remiss från kommunstyrelsen Motion från Ulrika Rosqvist Lindahl m.fl. (EP) Utredning Bakgrund EngelholmsPartiet skrev en motion där det påtalas ett behov av ett maxtak på 20 elever i varje klass. De grundar sin uppfattning på att det idag finns allt fler barn med särskilda behov och att det i klasser med 28 elever är svårt för en ensam pedagog att individanpassa undervisningen. Nuläge och analys I Ängelholms kommuns skolor finns det i dag inga klasser med 28 elever som bara har tillgång till en ensam pedagog. Lärartätheten är betydligt högre än så. Det finns alltid tillgång till fler lärarresurser eller specialpedagog. Enligt årsredovisningen 2013 finns det i grundskolan 11,4 elever per lärare. Rektor har härvidlag möjligheter att organisera undervisningen anpassad för elevernas behov. Skollagen reglerar elevers utveckling mot målen genom att alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå så långt som möjligt enligt utbildningen mål. Det finns även reglerat behov av stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Se skollagen kap.3. 17

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) BUN 2014/232 På en del skolor i Ängelholms kommun har man valt att organisera eleverna i klasser om ca 40 elever. Men då finns det ett tillräckligt antal lärare för att undervisa eleverna i olika grupperingar, allt efter elevernas individuella behov. Att sätta ett maxtak på antal elever i varje klass vore att frånta rektorn det ansvar som föreligger enligt kap.2 i skollagen där det framgår att Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Forskning och referenser De faktorer som har störst betydelse för elevernas resultat har visat sig vara lärarnas kompetens och arbetssätt. Klassernas storlek och antalet elever per lärare har mindre betydelse. Det har även visat sig att en minskad klasstorlek har gett sämre kvalitet i undervisning. Referenser är tagna ur en artikel om boken Utmärkt undervisning av Jan Håkansson och Daniel Sundberg, forskare vid Linnéuniversitetet. Forskningen, som Håkanssons och Sundbergs sammanställning vilar på, visar att strukturella faktorer, såsom skoltyp, skolstorlek, utbildningsprogram, skolans ekonomiska tilldelning och klasstorlek, i mycket liten utsträckning påverkar elevernas skolprestationer. Eftersom lärarnas kompetenser är den viktigaste kvalitetsfaktorn för barns lärande är det ur ett ekonomiskt perspektiv mest gynnsamt att satsa på lärares fortbildning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tony Mufic Förvaltningschef Jonas Trulsson Administrativ chef Beslutet expedieras till: KS 18

14 DELEGERINGSBESLUT KS 2014/299 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger Kommunstyrelsen Remiss av motion från Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) m fl. om maxtak för elever i skolklasser Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Robin Holmberg Syfte: Ulrika Rosqvist Lindahl (EP) m fl. har inkommit med en motion om maxtak för antalet elever i skolklasser. Beslut: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 28 november För Kommunstyrelsen Robin Holmberg Kommunstyrelsens ordförande 19

15 En el holmspartiet - := Hllnnlskan i fokus Ängelholm S Motion angående ett maxtak då det gäller elevantal i skolklasser Idag har vi allt fler barn med särskilda behov i våra skolklasser. Det ställs också krav på att undervisningen ska vara individanpassad. De duktiga eleverna ska utmanas och ges möjlighet att utvecklas vidare. Med stora klasser på 28 elever, säger det sig självt att den individanpassade undervisningen blir svår att utföra för en ensam pedagog. För att vi ska få en bra skola och en undervisning som passar alla, måste vi ge förutsättningar så att pedagogerna klarar detta. Därför föreslår vi att det införs ett maxtak i Ängelholms kommun då det gäller antalet elever i klasserna. Med max 20 elever i varje klass skapas förutsättningar för ett gynnsamt klimat för alla, såväl elever och pedagoger. Ulrika Rosqvist Lindahl /J. ~ kn:-~liljevik 20

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2012-12-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-12-06, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-08-22. Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00. Sekreterare KALLELSE 2013-08-22 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. 3 Preliminär gymnasieorganisation höstterminen 2013 2013/86 2 KALLELSE 2013-05-16 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-05-16, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnd Tid: Tisdagen den 10 december 2013, kl. 19.00 Mötet inleds med en öppen frågestund för allmänheten Sammanträdeslokal:

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköpings kommun. Granskning av avtalshanteringen Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av avtalshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412

Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag till internkontrollplaner rör 2009 Dnr08/412 /3 SöDERTALJE KOMMUN Tjänsteskrivelse UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-11-21 KsOB/~/S Ingela Heden Tfn 08-550 217 76 ingela.heden@sodertalje.se b\c Kommunstyrelsen Redovisning av internkontroll 2008 och rörslag

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse

KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27. Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-02-27 Kallelse KALLELSE 2014-02-27 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-02-27, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer